Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 08.08.1950
  • Amerikalılar dün Korede taarruza Kızıl kuvvetleri,amansız bir hava bombardımanı karşısında dört kilometre geri çekildiler Birleşmiş Milletler hava kuvvetleri tarafından bom balanan Taejon 'şehri Tokyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.08.1950
  • veriyoruz Takas usulü tamamen kaldırılıyor.Avrupa tediye birliğine dahil memleketlerden yapılan ithalât yüzde altmış nisbetinde kayıtsız,şartsız serbest bırakılıyor S/V/Eski rejimde idhaline döviz ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.08.1950
  • C.Bayar Balıkesire gitti Cumhurbaşkanı kendisice coşkun tezahürat yapan halka bir hitabede bulundu Balıkesir 7 Milliyet)Cumhurbaşkanı Celâl Bayar.Meclis Başkanı Refik Koraltan ve Maliye Bakanı Halil A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.08.1950
  • Suriye buhranlı günler yaşıyor Komünistler ve Vatanîler yeniden faaliyete geçtiler Adana 7 Milliyet)Suriyede bir taraftan komünistler,diğer taraftan muhalefet kisve si altında Vatanî partisi mensuplar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.08.1950
  • Ruslar şimdi de siyasî manevralara başlamış.Desene askerî manevralar eökmedî.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.08.1950
  • Köprülünün beyanatı girmesi sulh için lüzumludur Köprülü Amerikan yardımının bugünkü şartlara göre az olduğunu da söyledi Strasbourg 7 A.A.Türkiye Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü France Presse ajansı mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.08.1950
  • Türk-Suriye hudut meseleleri Buradaki pürüzlü vaziyetlerin halli için müzakerelere başlandı Adana 7 Milliyet)Halepte toplanan Türkiye Suriye hudut komisyonu çalışmalarına başlamıştır.Hatay.Gazianteb.U
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.08.1950
  • Tevfik İleri M.Eğitim Bakanlığına geliyor Ulaştırma Bakanlığına da Ankara millet vekili Seyfi Kurtbek tayin edilecek Ulaştırma Bakanlığına tâyin edileceği bildirilen Seyfi Kurtbek Ankara 7 Milliyet)De
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.08.1950
  • Başbakan iddialara veriyor Demokrat Parti muhalefette iken şikayet] ettiklerinin hiç birisini yapmıyacaktır!Ankaça 7 Milliyet)Demokrat Parti Ankara,Ji^dare Heyetinin Muhtar,Belediye ve '''ifjjürifel'M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.08.1950
  • Komünist:tahrikatı yapanlar Dün ilci kişi tevkif edildi Saklanan diğer iki kişi de aranıyor Yurdumuzda bir zümrenin diğerine tahakkümünü tesis suretiyje mevcut içtimai durumu ortadan kaldırmak,sosyal,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 08.08.1950
  • AVUSTURYA LİSESİNDEKİ HADİSE TAHKİKATI Avusturya lisesi Müdürü o Adeline» in öğrencilerin son Avrupa seyahat;esnasında Vi yanada gazetecilere verdiği beyanatta,Türkiye aleyhinde hezeyanlarda bulunduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1950
  • Bir sabıkalının iğrenç bir tecavüzü 127 sabıkası olan ve bu suç lanndan aldığı cezanın yekûnu 25 seneyi bulup af kanunundan istifade ile Cezaevinden kurtulan Tevfik özavo isminde bir yankesici 128 inc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1950
  • Ermeni ruhanileri arasındaki ihtilâfa vali elkoydu Ermen:ruhanileri arasında bir müddettir hüküm süren ihtilâfın esaslı bir şekilde hal ledilmesi gayesiyle,muhtelif zümrelerin bu husustaki görüşlerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1950
  • II N:yinj Kurulu azaları belli oldu Dün saat 14 te Adliye binasında bir toplantı yapılmış ve 13 ağustosta yapılacak muhtar ve köy ihtiyar heyeti seçimi için İl seçim kurulu teşkil olunmuştur.Kurula,Şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1950
  • MİLLİ EĞİTİM MÜSTEŞARI MEZÜNEN ŞEHRİMİZE GELDİ Millî Eğitim Bakanlığı müs toşarı Besim Kadirgan bir ay mezuniyetle Ankaradan şehri rnize gelmiştir.Dün kendisiyle görüşen bir arkadaşımıza Besim Kadirga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1950
  • l/y/C HALKINSESİ Den zyoHarı İdaresinin sürpKz* «Aylardır beklediğim ye çok sevdiğim bir arkadaşımı karşılamak üze-e bayramın üçüncü günü Galata rıhtımına gittim.Karadenizden gelmesi beklenilen Dz.Yol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1950
  • Veterinerler Valiyi ziyaret ettiler Son yıllarda Veteriner taba betinde kaydediien yeni ^cliş meler ve ilmî araştırmaların müsbet neticelerini tatbikat sahasındaki yerinde görmek ve bu yeni bilgilerle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1950
  • KISA HABE RLER it Yedi senedir Milli Eğitim Bakanlığının muhtelif lise ve orta okullarında hizmet ettikten sonra salâhiyetsizlikleri ileri sürülerek 1949 senesinde tasfiye edilen beden eğitimi öğ retm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1950
  • Seyyah işile uğraşan müesseseler Memlekete seyyah celbi lâzımdır diye söylenip dururuz.Bu hususta kurulmuş resmî,yarı resmî teşekküller,hususî müessese veya cemiyetler de vardır.Plattâ Basın Yayın Müd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1950
  • islam Aleminde Kanh Hâdiselere Sebep Olan HÂSİMÎ-EMEVİ Rekabeti TEFHÎZA NO:20 Yazan Ziya SAKİR Hz.Katice gözlerini uhamme Muhammed)acaba han gi Kız;evlenecek.Bu büyük fere' ve saadet,acaba hangi ki/ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1950
  • Ofisin yaptığı müdahale satışları iyi netice verdi.Fakat bu Katı şiarın devam ede] Toprak Mahsulleri Ofisinin piyasada yaptığı pirinç müda hale satışları bazı spekülatör tacirler tarafından istismar e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1950
  • Ter fi edecek öğretmenler jMilJj Eğilim Müdürü ve Bakatolık Müsteşarı Aukaradan geldiler Bir haftadânberi Ankarada bulunan Millî Eğitim Müdürü Murat Uraz şehrimize dö;ımüş'.ür.Dün kendisiyle konu şan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1950
  • ir Vefa kulübünün olağanüs tü kongresi 13 ağustos pazar gü nü saat 10 da kulüp merkezinde yapılacaktır.TOPLANTI ir Bugün saat 16 da Millet Partisinin Fener bucağında siyasî bir toplantı yapılacaktır.T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1950
  • Denıir.Deniz ve Havayollarında yapılacak değişiklik Bir müddettenberi,ortalıkta,Denizyolları.Hava yolları ve Demiryolları idaresinde do değişiklikler yapılacaöı şayiaları dolaşmaktadır.Telefonla malûm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1950
  • Patent Kaçakçılığı Sümerbank ipliklerine ecnebi firmaların etiketini kullananlar hakkında iİh takibata geçildi Bulge Ticaret Müdürlüğü,yerli malı kumaşlara ecnebi firmaların patentlerini kullanan mües
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1950
  • iş mahkemesi kuruldu 4 ağustosta yürürlüğe giren 5291 sayılı kanun gereğin ce kurulacak olan iş mahkemeleri dünden itibarn Istanbulda tesis olunmuş ve Adalet Bakanlığı bu vazifeyi 1 inci asliye hukuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1950
  • ^r^fiâ voea Amerika ac 'ivrupaua ona manan ve lapın.m binlerce biçare;herifi zencin ettiler!İlâhî pederin doğduğu yeri ve yaşını ümmetine sormanın lık;bir faydası yoktur.Si/e cevap veremezler.Allah he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 08.08.1950
  • Muhtar seçimsleri Demokrat Parti İl idare Kurulu muhtar seçimleri münasebetiyle dün aşağıdaki beyan nameyi yayınlamıştır:«Muhterem vatandaş:Milletin iradesiyle iktidara gelen Demokrat Parti,halk hâkim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.08.1950
  • Ahmet Yılmaz adamın sesini duymamak için kendi kendine yavaşça «Esmerim' şarkısını mırıldanmağa başladı.Vaziyetin gülünçlüğünü farkediyor,eliyle bir takım i» şarctler yapıyordu.Nihayet bitkin bir hald
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.08.1950
  • Komünist tahrikatı yapanlar Baş tarafı 1 incide)D':ğev sanıkların ikametgâhlarında bulunamamalan ve haklarında takibat yapıldığını duyunca oturdukları yeri terketmeleri üzerine Emniyet Müdürlüğünce ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.08.1950
  • Celal fBaç tarafı 1 incide J Her taraf bayraklarla donatılmıştı.Bu arada,hangi maksatlara hizmet ettikleri halk tarafından pekâlâ bilinen bir kaç kişi de,halk arasında dolaşarak:Böyle acı bir günde bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.08.1950
  • Maliye Bakanının temasları Bakim,Burasada ipek fabrikatörlerinin di-]eklerini tesbit etti Bursa 7 Milliyet)Şehrimizde bulunan bulunan Maliye Bakanı Halil Ayan bugün saat 14 de Ticaret Odasında ipek fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.08.1950
  • Amerikalılar taarruza geçti Baştarafı 1 incide)AMERİKAN KUVVETLERİ 4 MİL İLERLEDİ Tokyo,7 AP.Amerikan deniz piyade ve kara piyade birlikleri bugün Korenin en güney cephesinde,yapmış oldukları ilk taar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.08.1950
  • Başbakan iddialara karşı cevap veriyor IBas tarafı I incide I îkincı bü^ük kongrede aldığımız kararı milli husumet andı diye vasıflandırarak türlü isnadlara uğradığımızı hepiniz hatırlıyorsunuz.O zama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.08.1950
  • Amerikan filosu dün giffi Bir haftadan beri limanımızda misafir bulunan Visamiral John J.Ballentine komutasındaki Amerikan altıncı filosuna mensup Salem kruvazörü Benner,Fox,Buckley ve Hawkins muhripl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.08.1950
  • Köprülünün beyanatı Baştarafı 1 incide)mesi ihtimali bulunup bulunmadığını soran muhabire Köp rülü henüz hiçbir şeyin takarrür etmemiş olduğunu.Birleşmiş Milletler Genel Asamblesi oturumunda hazır bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.08.1950
  • Kardan adam I Tarık BUĞRA I Meşhur hikayeci,yepyeni bir insan yaratmak için yazı masasına oturdu:Bir pazar günü.Dışarda lapa lapa kar yağıyor.Pencerenin önünde çıplak danan takır takır kocaman bir çın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.08.1950
  • BULUNMUŞ EŞYA 1959 Temmuz ayında Tramvay,Tünel ve Otobüslerde bulunan eşyanın müfredatlı I işteşidir:Adet Muhtelif cins çantalar.59 Tek ve çift kadın ve erkek eldivenleri 5 ayakkabı ve çocuk patikleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.08.1950
  • Beîgrad ormanları yanıyor Dün akşam başlıyan ateğ geç vakte kadar feöntlürüleraetli Dün akşam saat 18.30 da Belgrad orman işletmelerinde Buluncuz mevkiinde başlıyan yangın genişleme ıtudadı gosterdiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.08.1950
  • zmirde posta müdürünü vurduhr İzmir 7 Milliyet)Bugün şehrimizde müessif bir hâdise cereyan etmiş ve bir müvezzi Posta Telgraf Müdürünü bıçakla ağır surette yaralamıştır.Karantina posta merkezinde çaiı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.08.1950
  • Rusyanın 2co tümen ve 4o.ooo tankına k ar„ı hazırlıklı Lulu n.nak ica b ed yor Vaşington.7 «A.P.ı Dün radyoda demeçte bulunan Birleşik Amerika Atom Enerjisi Karma Komisyonu üyesi ve Ayân Meclisi S lâh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 08.08.1950
  • tanbul 2.nci Tenis Turnuvası yakla üünya çapındaki şöhretleri seyredebilmek,sporseverler için cidden bahtiyarlık olacaktır.Katılacak kıymetleri öğrenince de bu seneki turnuvanın her bakımdan mükemmel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.08.1950
  • Vefa kulübü kongresi Vefa Kulübü Başkanlığınûan;Kulübümüz olağanüstü kon gresi 13.8.950 pazar günü saat 10 da kulüp merkezinde yapılacağından ilgili üyelerimizin teşrifleri rica olunur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.08.1950
  • 4 w m SVı 3&&1 1 G» YÜZÜNÜZ ÇAMAŞIR DEĞİLDİR Cildinizi besleyecek,genç ve kırışıksız gösterecek,kûdıle yumuşaklığı verecekve sizi daha fazla sevdirecek olan PU' HO TUVALET SA-BUNUNU kullanınız.Ool kBo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.08.1950
  • Aşağıda cins ve miktarı yazılı maddelerin açık eksiltmeleri hizalarında ya/ılı gün,ve saat-Ierde ve mahallerdeki As.Sa.Al.Ko.da yapılacaktır.Şartnameler Ko da görülür.Taliplerin belli vakitte ait oldu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.08.1950
  • KALORİFER ThSIöATI ONARIMI Belediye merkez binası ile ikinci reis muavinliği-binalarının kalorifer tesisatında lüzumlu tamirat açık eksiltme suretiyle yapılacaktır.Keşif bedeli.3851,99-lira ve ilk tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.08.1950
  • hhş P.T.T.Müdürlüğünden 1 Yaz kış haftada karşılıklı iki sefer yapmak yazın bir kamyon,kışın ikisi Bulanıkta ikisi Muşta olmak üzere 4 hayvan kullanmak,kışın hayvan işlemediği zamanlarda nakliyatı ark
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.08.1950
  • 4 Eylûl'de Istanbuldan kalkacak olan CUMHURİ-YET vapuru 6 Eylûl'de IZMlR'den,8 Eylûl'de MERSİN'den,9 Eylûl'de ISKENDERUN'dan hareket edecektir.6 Eylûl'de Istanbuldan kalkacak olan ORDU tipi lüks yolcu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.08.1950
  • Erkekler niçin tra& olur i Cevam gayeı basımr emiz ve yakışıklı görünmek Ki'ın».Fakat bundan maada/ekseri i erkekler için,her gün traş olmak adetâ bir itiyat olmuştur,jp derece kijraşsız geçen bir gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.08.1950
  • Millhjet ABONE FİATLARI Senelik 28 Liradır 6 Aylık 15 3 8 1 3 Yabancı memleketler için iki mislidir.İLAN FlATLARI Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 Lira 3 üncü 4 4 üncü 2,5 İlân sayfası santimi 2 D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.08.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden;N.Baytok.Dizildiği yer:N.A.ve A.N.K.gazetecilik koılektif şirketi matbaası.Basıldığı yer:Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6