Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 07.08.1950
  • Denizciliğimizin inkişafına doğru.Gemi sanayiimiz ihya olunacak Bir zamanlar dünyanın en büyük ve en modern tersanesine mâlik olan Türkiyeyi tedricen eski haline getirmek 6uretiyle aynı zamanda memlek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1950
  • bakan Adnan Menderesin Milliyetle çok mühim beyanatı [I Başbakan,askerî kudreti malûm olan Türkiyenin şimdiki dünya şartları içinde Atlantik Paktına girmesi I bu paktın kurduğu emniyet ve savunma sist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1950
  • 9 Amerika bize iki denizaltı veriyor A Eıı yeni tip olan bu g denizaltı gemilerini E g almak üzere yakında ğ g Anıerikaya bir heyet w gidecek S Ankara 6 Milliyet)8 Amerika hükümeti İkinci Û Dünya Harb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1950
  • Tekirdağda komünizm telin edildi Mitingde verilen nıü-Jıiın kararlar telgrafla Başbakana bildirildi Tekirdağ 6 Milliyet)Komünizmi tel'in etmek üzere bugün burada yarım asırdanberi misli görülmemiş bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1950
  • Ömer İnönü şoförlük vesikası istiyor Ankara 6 Milliyet)C.H.P.Genel Başkanı İsmet İnönü'nün oğlu Ömer İnönü amatör şoför ehliyeti almak için Belediyeye müracaatta bulunmuştur.Ömer İnönü bugüne kadar ot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1950
  • Korede artık stratejik çekilme yapılmıyacak Imerika Cenubî Kore* ye takviye kıtaatı gönderiyor Yazısı beşinci sahifemizde)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1950
  • Fuat Köprülü dün Bevin'le görüştü Bir saat süren görüşm ede Atlantik Paktına girmemiz bahis mevzuu edildi Strasbourg 6 A.A.Tür at Köprülü ile bir saatten faz kiye Dışişleri Bakanının is I la süren bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1950
  • Sovyetlerin başkanlık ettiği Güvenlik Konse yi toplantı halinde Sovyetler yeni siyası manevralar peşinde Ruslar,Güvenlik Konseyinden sonra Birleşmiş Milletler toplantısına da girecek Nevyork 6 A.P.Tah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1950
  • Dış Ticaret rejimi tesbit ediliyor Ankara 6 Milliyet)Bakanlar Kurulu bu akşam Baş bakan Menderesin başkanlığında saat 17,30 dan 20.30 a kadar süren bir toplantı yapmıştır.Bu toplantıda Ticaret Bakanlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 07.08.1950
  • 153 Î-yangın âfeti Her biri başlı başına bir âfet olan istanbul yangınları,yıllar boyunca güzel şehrimizi kasıp kavurdu,on binlerce aileyi perişan etti,hattâ bir çok hanumanlar söndürdü.İstanbullulard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1950
  • ı.HALKINSESI Bu iş kimi dlâkadar eder İsim ve adresi gazetemizde mahfuz bir okuyucumuz diyor ki:"Bundan yedi ay kadar evvel İstanbul Defterdarlığı Milli Emlâk Müdürlüğüne sunduğum bir istidada Mah-8 m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1950
  • İTİZAR Hâşimi Emcvî rekabeti serlevııalı tefrikamızı muharririnin rahatsızlığı yüzünden bugün dercedemedik.Özür dileriz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1950
  • İSTANBUL ŞENLİKLERİ •Jc Eminönü Halkevi tara fından tertiplenen İstanbul şen likleri 9 ağustos çarşamba akşamı Suadiye Plaj gazinosunda yapılacaktır.MEHTAP GECESİ Öğretmen Okullarını Bi tirenler Cemiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1950
  • ikinci Istanbul Sergisi bugün kapanıyor 1 temmuzda açılmış olan ikinci İstanbul Sergisinin temmuz nihayetinde kapanması gerekirken Amerikan filosunun limanımızı ziyareti üzerine bir hafta daha uzatılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1950
  • Gazinoyu altüst eden sarhoşlar Samatya sakinlerinden Ahmet,ibrahim ve İhsan isminde üç kişi bir meyhanede adamakıllı içtikten sonra nâra atarak Yedikulede Dimitrinin gazinosuna gitmişlerdir.Girdikleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1950
  • Şehir Hıfzısıhha Enstitüsü ratihteki su kemerleriyle Atatürk köprüsü arasında ve Bulvarın üzerinde tesis edilmek tc olan Şehir Hıfzıssıhha Enstitüsü binasının inşaatı bir hay li ilerlemiştir.Bina sene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1950
  • fojk' Baştanbaşa BUTUN DÜNYA rAı-rRlKA NO:j Yazan:Jonn üMuvi Amerikada bir kara amin mace JLWı ama,Allah Baba veya Kara Allah adı takıvoı ve evlenmesine hak veriyorlar.Dünyanın en garip adamı nı başda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1950
  • Et ve yağ fiattarı Son günlerde piyasada devamlı bir düşüklük görülmektedir Bundan bir ay evvel et Tiatlarında başlıyan düşüklük devam etmektedir.Hâlen şeh rin birçok yerlerinde koyun ve kuzu eli pera
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1950
  • KISA HABERLER Adana vapuru dün saat 14 te 120 yolcu ile Güney Do ğu Akdeniz seferine çıkmıştır.D.P.Dikilitaş ocağı dün saat 10 da açılmıştır.Bu münasebetle muJıtelif hatipler söz alarak çeşitli mevzul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1950
  • D.P.Belediye Meclis namzetlerini tesbit ediyor Şehir Meclisi seçimleri için partiler namzetlerini tesbite ha zirlanmaktadirlar.Bu cümleden olarak D.P.ilçe kurulları namzetlerin yoklamasına başlamıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1950
  • Kereste fiatları düşüyor Son günlerde Romanya ve Avusturyadan mühim miktarda kereste ithal edilmiş olduğundan kereste Hatlarında hissedilir derecede bir düşüklük kay dedilmiştir.İthalât bu tempo İle d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1950
  • Bari,Triyeste ve Londra fuarlarına iştirak edeceğiz oeynelmilel 'Bari Şark Fuarı» 9 Eylülde açılarak 26 ey lüle kadar devam edecektir.Fuar tertip komitesi,memleketimizden,ikisi ticaret erbabı,birisi d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1950
  • Arıcılık Enstitüsü kuruluyor cîenis meraları ve tabiî varlıkları arıcılığa çok elverişli olan memleketimizde bu hususta yeni hamleler yapılması için tetkikler yapılmaktadır.Tarım Bakanlığı,memleketi a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1950
  • Çalışma Bakanı Şehrimize gelerek Sendika mensuplariyle bir toplantı yapacak Çalışma Bakanı Hasan Polatkan bu sabah şehrimize ge lecek ve on gün kalarak muh telif iş yerlerinde tetkikler yapacaktır.Bak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1950
  • Amerikan filosu bugün limanımızdan ayrılıyor Bir haftadanberi limanımızda bulunan Amerikan filosuna mensup denizciler dün şehrin görülecek mahallerini geç vakte kadar gezmişlerdir.A;ıi(rikan filosu bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1950
  • Eski komutanlarımız vaziyet için ne diyor Birinci Cihan Harbinin ordu komutanlarından emekli trcneral Halil Kut;Rusların Türkiyeye tecavüz etmelerine askerlik hattı hareketi bakımından imkân göremiyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1950
  • Rekabetin artması ve fiatlaruı ucuzlaması için kâr haddinin kaldırılmasını ist iye ıı esnaf,aksi takdirde fazla kâr temini için pahalı mil almağa devam edeceğini söyledi.Meyva ve sebzeciler esnafı der
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1950
  • Uludağ ve Bandırma vapurlarıııdaki arıza Hâlen Bandırma ve Mudanya hatlarında çalışmakta olan Ban dırma ve Uludağ gemileri vapurlarının kazan sistemlerinin sık sık arızaya uğradığı ma lûmdur.Birkaç ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1950
  • Şehriınîzdeki sayısız gizli randevu mahallerin den biri basıldı Bir türlü kökü kurutulan**yan gizli randevu evlerinin sayısı maalesef gün geçtikçe artmaktadır.Çeşitli yollarla genç kadınları tuzağa dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 07.08.1950
  • Müthiş bir uçak kazası iyinde bir general de bulunan 17 bavacı öldü.60 yaralı var Failicld Suisun hava meydanı,Kaliforniya 6 AP.Aralarında Tuğgeneral Robert Travis bulunan 17 havacı,bir B 29 üstün u^a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1950
  • Yahut meselâ,farzediniz ki otobüste yan yana tesa düf ettik.Oturuyoruz.Hatırımı sordu.Başımı mı çevireceğim?Kendisi bana karşı bunu size vâdetti mi?Nevzat önüne baktı;epeyce düşündükten sonra:Doğrusu,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1950
  • Mans denizini geçmeğe hazırlanan Türk yüzücüsü Murat Gürler son antrenmanlarını yapmış ve hazırlıklarını tamamlamıştır.Resimde,genç yüzücü hareket noktasındaki bir tepenin üzerinden Mans denizini seyr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1950
  • Devrin en büyük hazine arayıcısı Radar adam en sizli hazineleri bile buluyor 6VW Coarneux.yeni bir çalar saat ve bir sürü cihazlar icat etmişti?Bu arada madenlerde atom parçalanmasından faydalanarak b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1950
  • Endonezya savaşları Dün Hollanda kuvvetleri ile Endonezya birlikleri arasında çarpışmalar oldu Jakarta 6 AP.Bugün buradan bildirildiğine gore,Endonezyanın doğusunda bulunun Maccassan'da Hollanda kuvve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1950
  • Balıkesir yangını tahkikatı Yangın çıkan mağaza sahibi,mantar tabancalarını daha evvel ardiyeye naklettiğini iddia ediyor Balıkesir 6 Milliyet)Feci yangının tesirleri şehrimizde hâlâ devam etmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1950
  • Bütün dünyanın ümidi Avrupa Konseyinde I Kont Sforza,bu hususta mühim beyanatta bulundu Strasbourg.6 A.A.İtalya Dışişleri Bakanı Kont Sforza France Presse ajansına verdiği beyanatta ezcümle demiştir k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1950
  • Belçikada nümayişler Kral taraftarları kabine üyelerini düğmeğe kalktılar BruxeUes,6 A.A.Katolik kongresinden çıkmakta olan kobine üyelerini sokakta beklemekte olan kral taraftarlarından mü teşekkil k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1950
  • Yunanistanda komünisthr Bunlar peyk devletlerden külliyetli miktarda yardım görüyorlar Londra,6 A.A.Birleşmiş Milletler Balkan tahkikat komisyonu,Yunanistan hakkında hazırladığı 3.üncü raporda,demir p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1950
  • Yeni bir dünya rekoru Tokyo 6 A.A.Bugün burada Amerikan yüzücüleriyle Japon yüzücüleri arasmda yapılan müsabakalarda J'apon yüzücüsü Hironoshin Furuhashi kendisine ait olan dünya OÜÜ metre serbest yüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1950
  • Komada komünistlerin faaliyetleri Korna 6 A.P.Çelik miğferleri lâbis oldukları halde orduda yetişen karabiniyerilerin başlarında bulunduğu 400 poîıı:bugün komünist partisi genel karargâhını ve 6 şubes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1950
  • I ibret dersi Balıkesir yangınının bü E tün şehri kül haline gejğ tirecek nisbetler alma E sında en mühim sebep E olarak «susuzluk» tan bahsediliyor:İtfaiye teş küâtmın kifayetsizliğin E den dolayı ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1950
  • Çekoslovakyada da grevler başladı Londra 6 A.A.Buraya geçenlerde Çekoslovakya'da çıkan grevleri hulâsa eden haberler gelmektedir.Bu haberler,Londrada bulunan hür Çekler vasıtasiyle elde edilmiştir.Çek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1950
  • Hava Kuvvetleri Komutanının ziyaretleri Linir G Milliyet)İki gündenberi şehrimizde bulunan Hava Kuvvetleri Komutanı korgeneral Muzaffer Gökseııin bugün saat 13.30 da maiyeti ile birlikte Leyte uçak ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1950
  • Molotof Uzak Şarkta Hongkong,6 A.A.ReuteD İyi haber alan siyasî kay naklar Sovyet Başbakan Yar dırncısı Molotov'un Pekinde bu lunduğu yolundaki haberleri destekliyecek hıe bir malûmata sahip olmudıkl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1950
  • i*oıtekiz donanmasının manevraları Londra 6 A.A.Basın muhabirlerinin Portckizden bildirdiklerine göre,Portekiz harp gemileri iki buçuk ay süren manevralardan dönmüşlerdir.Bu manevralar 2f senedir yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1950
  • Yugoslavya Bulgaristan» bir nota verdi Belgi ad 6 A.A.Yugoslav Dışişleri Bakanlığı Bel gradduki Bulgar Büyük Elçiliğine verdiği bir notada,Yugoslav ataşesine Bulgar makamları taralından tatbik edilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1950
  • Prens Baıuloin nişanlandı Bruxelles 6 A.A.Bazı basın haberlerine göre prens Baudoin Prenses Elisabeth de Merode ile nişanlanmış bulunmaktadır.Prens ve Prenses Pregny'de bir kay defa buluşmuşlardır.Kra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1950
  • Japonyadaki müthiş seylâp Tokyo 6 A.P.Japon makamları bugün,3 günden beri Doğu Japonyada yağan şiddeUi yağmurlardan mütevellit seylâptan 19 kişinin öldüğünü,58 kişinin yaralandığını ve 116 kişinin kay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 07.08.1950
  • Soldan Sağa:1 Şimdi yalnız yazlıklarına itibar edilen bir eğlence,Bir hayvan.2 İşkence,Bir pamuk cinsi.3 Bir 'içek,Tanrı.4 Bir renk,Kadınların giydiği ceket,Edat.5 Bir şeyde sonuna kadar ısrar hali,Ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.08.1950
  • j Hie.7 Ru.23 AĞUSTOS 25 Şerra 19 5 0 Temıtı,1369 Pazartesi 1366 i VAKİT VASATI EZANI Güneş 5.56 9.33 Öğle 13.20 4.56 İkindi 17.14 8.51 Yatsı 22.23 1.47 Akşam 20.29 12.00 îmsâk 3.59 M—l" j 7.35
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.08.1950
  • 6 i NixomAftin Noxtf 'Battal m ah.Estir ''dır.Üstündeki de öattal Cafer' in kendisi.Nereye acaba Sıvâs istikâmetinde yol alıyordu.Çorak Ydz.ıKan ovasını geçmiş Patrik hisarına yaklaşırda.Tabiatın bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.08.1950
  • Fa v n a ı ı dm am en I A T U A LI D I i J 1 L C K ÇEMBERLITAŞ 22513)1 Fantoma Türkçe)2 Tekrar Edilen Sahne,3 Korkusuz Re is Türkçe)FERAH 26864)1 Kar men,2 Karımı öldürdüm Türkçe)3 Kara Maske Renk li.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.08.1950
  • W,ı£*S FATİH AYHAN Tefrika No.97 "Manastırdaki keşişlerle haik sur duvarlarını tamir edecekier,Hassasiyetini sizin da ha iyi bilmeniz lâzım.«Gülüm sedb her zaman buradasınız.Başka bir şey konuşmadılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.08.1950
  • ISTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13 00 Haberler 13.15 Hafif öğle müziği Pl.13.45 Şarkılar.Okuyan;Muallâ Mukadder.Çalanlar:Hakkı Derman,Şerif İçli.Şükrü Tunar.1 Feryad ile «Nihavent» 2 Bir dert gibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.08.1950
  • Callaghan:«Çok enteresan Peki ama."üzerine düştüğümü de nereden biliyorsun?«Bu husuta kendime göre bir takım sebeblerim var.«Varsa,söyle'.Haydi,Windy söyle de içini boşalt'» Nikolls sigarasının külünü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 07.08.1950
  • Sayın Doktorlarımızla bilûmum Hastahanelerimizin nazarı dikkatine En son teknik evsafı ve malzeme üstünlüğünü haiz,aynı zamanda rakipleri arasında en ucuz ÇEKOSLOVAK MAMÜLAT!Unit,Fotöy,Diş Röntgeni ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.08.1950
  • Genç adam denizin kena rmda duruyormuş gibi bir an kaldırımın kenarında hareket siz kaldı.Karısının kulakları için yaptığı laneti düşünüyorcîu.I akat Suzan öldüğü zaman büyü bozulmuş değil miydi?Kulak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.08.1950
  • Fuat Köprülü Sevinle görüştü I tıs.tarafı 1 incide Sanıidığına göre,her iki Ba kan Türkiyenin Kuzey Atlantik Savunma Teşkilâtına daha yakından iştirak etmek üzere izhar eylediği arzu üzerinde konuşmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.08.1950
  • Yarış âleminin abidesi:Adalı S.Eliyeşil ekürisi üç yarış alarak büyük bir zafer kazanırken,sürpriz olarak gösterdiğimiz Lady ve Hatunun la birinciliklerini teinin etti.Sedat EVRENOS Memnuniyetle müşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.08.1950
  • Teknik Okulu Müdürlüğünden Yıldızda bulunan okulumuza şartnamesine göre 600 çeki odun kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır.Tahmin bedeli 7800 lira ve ilk teminat 585 liradır Eksiltme Cağaloğlunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.08.1950
  • Tekirdağında miting yapıldı Baştnrafı 1 inci şayiada)rinde ehemmiyetle duruldu,BüyuK.Millet Meclisinde At k.ınunımuıı müzakeresi esnasında Şevket Mocan taralından «Komünist,vatan hainidır,uezası idamd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.08.1950
  • Bastarafı 1 incide mızı heyecanla karşılamışlardır.Kararımızın memleket içindeki akisleri de tamamen müspettir O kcdar ki bu kararın tam mânasiyle millî bir dıs politikanın hakikî ifadesi seklinde be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.08.1950
  • mJf-VADESİZ TASARRUF HESAPLARI İKRAMİYELERİ 30 EYLOL 3 od o ı hoi 1950 ÇEKİLİŞİNDE BU 2 EV" j_A BAKIRKÖY ÜNDE AYRICA töode!1000 PARA İKR.4MİYESI VARDIR 7acustos.1950 Akşamina kadar Bankalarımıza 150 l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.08.1950
  • Gemi sanayiimiz ihya olunacak 'Bas t aralı 1 incide)büyük başarılar sağlayabilmiştik.Zamanın en mütekâmil tersaneleri,havuzları sırf ileriyi görememek,isi organize edememek gibi sebepler yüzünden ipti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.08.1950
  • Sovyet siyasî manevrası fiaştarafı 1 incide)sat tan faydalanmakta'.Birleşmiş Milletler kürsü süııden konuşma faydalarının şimdiki halde Moskovanın siyaset teıazisinde Sovyetler Birliğinin çekilmiş bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.08.1950
  • Korede stratejik çekilme yapılmıyacak Tokyo,6 A.A.0,30 da yayınlanan general Mac Arthur karargâhı tebliğine göre,son 24 saat içinde vaziyet n'isbî bir istikrar arzetmektedir.Düşman hissedilir bir iler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 07.08.1950
  • İstanbul sıtma savaşı B.Başkanlığından Sıtma savaşı işlerinde kullanılmak üzere Amerikan menseli toz halinde 10;ton saf D.D.T.maddesi kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır,Bu maddenin tahmin olunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 07.08.1950
  • HACI NAZİF ÇELKBİ'nin idaresinde HACI SEFERLERİ 1.Dünyanın en muazzam,rahat ve emniyetli H o 1 a n d a uçaklariyle ISTANBUL'dan 2.Rahat ve emniyeti dünyaca meşhur Devlet Havayolları uçaklariyle Türkiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 07.08.1950
  • O 9 KOK KÖMÜRÜ TEVZİATI Türkiye Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi İstanbul Şubesinden 'Devam eden tevziata ait haftalık izahat:1)SATİŞ YERLERİ:Adresleri Fatih Eminönü şimdilik)Kadıköy Üsküdar Kozlucahan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 07.08.1950
  • Kiralık boş ev Üniversiteye çok yakın talebe pansiyonu yapmağc müsait,müstakil üç dairel telefonlu,ev toptan veya daire daire kiraya verile çektir.Müracaat.Tel.23203 23483 t fa*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 07.08.1950
  • İstanbul Levazım Amirliği Askerî Kıtaat İlânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı maddelerin kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında yazılı gün,saat ve mahallerdeki As.Sa.Al.Ko.da yapılacaktır.Şartnamele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 07.08.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden:N.Baytok.Dizildiği yer:N A.ve A.N.K.gazetecilik kollektif şirketi matbaası.Basıldığı yer;Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 07.08.1950
  • Dr.Haf«z Cemal LOKMAN HEKÎM Dahili hastalıklar mütehassısı.Pazardan başka her gün saat 14 den 17 ye kadar İstanbul Divanyolu N.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 07.08.1950
  • HUUiuet ABONE FlATLARI Senelik 28 Liradır 6 Aylık 15 3 8 1 3 Yabancı memleketler için iki mislidir.İLAN FlATLARI Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 Lira 3 üncü 4 4 üncü 2,5 Hân sayfası santimi 2 Doğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 07.08.1950
  • CİLDİNİZ ÇAMAŞIR DEĞİLDİR-Beyaz sabun yerine ama Tuvalet sabunu kullanınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 07.08.1950
  • ÇORLU SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYI 950ş221 Sultan köyden Meh met ogiu Yusuf Bozkurt taralından Sultanköyünün Çınarüstü mevkide bir taralı Hasan Aksan,Raşit Akbay,yol ve kendi tarlası ile çevrili 40 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 07.08.1950
  • vm^m S V "'ât;S&p mrl f »3 M f r-9 7m 1,25 Beygirden 5 Beygire kadar I950 MODELLERİ r fes motosikletlerin en serî,en iktisadî ve en rahat olanıdın motosikletini alan;bütün ömrünce sadakatla işini göre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 07.08.1950
  • 40 i 11 i i 1 FRIGIDAIRE İSMİ o dereci yayılmıştır ki,onu herkes soğuk hava dolabı manasında kullanmaktadır.Bir çok satıcılar bile,sattıkları dolabın markası ne olursa olsun,ona tek kelim© ile "frijid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan