Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 05.08.1950
  • Kızılların yaptığı neşriyat Istaııbıılda 11,Izmirde 2,Ankarada 4 dergi aleyhinde takibat yapılıyor Bir müddettenberi mizah,fikir ve sosyoloji mev zulannı maske yaparak,kızıl emellere hizmet gayesiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.08.1950
  • Balıkesir afetinden alınacak ders!izim çocukluğumuz her biri başlı başına bir âfet olan istanbul yangınlarını seyretmekle geçmiştir.10 temmuz yangını Istanbulu kasıp kavuran yangın felâketlerinin en b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.08.1950
  • Ömer inönü dün sorgu yargıçlığına çağrıldı Ankara,4 Milliyet)İstanbul Teknik Üniversitesi I pansiyon âmiri Muzaffer Ka-I yalıbay'ın ölümüne sebep ol;1 mak suçundan sanık bulunan Ömer İnönü hakkında,is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.08.1950
  • Dün,hür milletlere karşı harp tehdidinde bulunan Sovyetlerin Güvenlik Konseyindeki delegesi Malik'ia,Konseydeki konuşması sırasında alınmış üç ayrı resmi.Güvenlik Konseyi toplantısında eğesi har bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.08.1950
  • Koreye gidecek oldn Türk askerî birliği 4500 kişinin alaylardan Ankara 4 Milliyet)Koreye gönderilecek askerî birliğin teşkili için girişilen hazırlıklara devam olunmaktadır.Ankara ve Çankırıdaki seçil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.08.1950
  • dük Zarar 15 milyon tahmin ediliyor Ateş dün sabah,civar vilâyetlerden yetişen itfaiye gruplarının yardımı ile söndürüldü.İçişleri Bakanı uçakla Balıkesire gidip halkla görüştü Resimler dün saat on be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.08.1950
  • Dünyanın en büyük patronlu el işi ve Model mecmuası 100 sahife No.359 çıktı.100 Krş.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 05.08.1950
  • Dûn gelirimizde iki feci kaza oldu Dün serimizde feci iki kaza olmuştur.Silivrikapıda İbrahim paşa sokağında 10 numarada oturan Ahmedin çocuğu »j yaşlarındaki Sabri havuza düşmüş ve boğulmuştur.Ayrıca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.08.1950
  • Avrupa konyeyi B.M.M.namına iştirak ederek heyet dün gitti 7 Ağustosta Strazburgda toplanacak Avrupa konseyi müzakerelerine Türkiye Büyük Millet Meclisini temsil edecek heyetten bir kısmı evvelki gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.08.1950
  • Ankaranın meşhur bir avukatı Maltepede ölü bulundu Dün Maltepede feci bir kaza olmuştur.Ankaradan gelen 9 numaralı posta treni 6.15 te Süreyya Plajı istasyonu önünden geçerken,Ankara avukatlarından Re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.08.1950
  • Gençlik Kongresi için yapılan temaslar 13 ağustosta Yıldız sarayında açılacak W.A.Y.Dünya Gençlik Birliği kongresi için cehrimize gelen Birlik Genel Sekreter Yardımcısı Miss Ho İen Dale dün Vali ve Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.08.1950
  • Sular İdaresi Baş veznedarı intihar elti Sular İdaresi Başveznedarı Mehmet Faik dün sabah saat 8.30 sıralarında Yıldızda Eski konak sokağındaki evinde şakağına kurşun sıkmak suretiyle intihar etmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.08.1950
  • BATIRILAN SANDAL Evvelki gece Amerikan motoru içinde bir karı koca bulunan sandala çarparak batır mıştır.Amerikalılar karı ve kocayı denizden çıkarmış ve sandal bedeli olan 135 lirayı i hemen ödemişle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.08.1950
  • şa JS^bötüm 3PüwTA uFHh.rt i\17 Yozun;joıiu ux-ujA Komünistlerin gözlerini diktikleri Tibet'de birkaç kocalı kacınfar vardır.Orada bütün işleri erkek'er görür.U?akşarktaki harp «ittikçe ehemmiyet kesb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.08.1950
  • HALKINSESI!ilen ma Molla Şeref mahallesi Halıcılar köşkü sokağı sakinlerinden kalabalık bir grup matbaamıza gelerek sokaklarındaki medresenin etrafı ve bugünkü acıklı vaziyetini anlattılar.Alâkalı mak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.08.1950
  • Balıkesirlilerin uğradığı ikinci felâket Güzel memleketimizin şirin ve cefakâr bir köşesi iki gündenberi yeni bir âfete ma ruz kaldı:Otuz yıl önce düşman işgalinin zalim pençesi altında mliyen Balıkes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.08.1950
  • MUHASEBE DERSLERİ Beşiktaş Halkevinde Haftada üç gün olmak üzere Pratik ticaret akşam kursları müdürlüğü tarafından muhabere,gelir vergisi,ticari hesap ve daktilo dersleri verilecektir.GEZİ if Pertevn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.08.1950
  • Prinç müdahale satışı iyi neticeler veriyor Ticaret ve Zalıirc Borsasın da durgunluk var,Fiatlaı yeniden düşmeğe Lafladı.1'ajrlı tohumlara alıcılar çıktı Toprak Mahsulleri Ofisinin,pirinç fiatlarmda s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.08.1950
  • XrfN/VS/VN/V Millî Türk Talebe Federasyonunun hükümete yaptığı teklif kabul edildi.Bu leklile göre Devlet hesabına okuyanlardan komünistliğe meyledenler geri getirilecek,kendi hesabına okuyanların da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.08.1950
  • Kayseride 60 köylü tifo acısından zehirlendi Kayseri 4 Milliyet)Pınarbaşı ilçesinin köylerinde tatbik edilmekte olan Tifo ve Tifüs aşıları yüzünden 60 köylü zehirlenmiştir.Bunlardan 25 i halen memleke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.08.1950
  • Misafir fs'io Komutanı Amiral dün Ankaradan dündü,Vali Emirgânda gerefine bir çay ziyafeti verdi Ankaraya giderek resmi temaslarda bulunan misafir Amerikan filosunun komutanı Vis Amiral Ballentine dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.08.1950
  • Akademi Profesörlerinin Hükümete teşekkürleri Güzel Sanatlar Akademisi Profesörler Kurulu binalarınm tamirine karar verilmesi dolayisiyle Başbakana ve Mi]^ lî Eğitim Bakanına birer taı şekkür telgrafı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.08.1950
  • İslam Aleminde Kanlı Hâdiselere Sebep Olan TEFRİKA NO:18 Yazan Ziya ŞAKÎR Muhammedin destan olan cesareti Kureyş kabilesinin bu büyük asilzadesi,bu kararını evvelâ amcası Ebutalip'e bildirdi.Ve onun b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.08.1950
  • Altın oyuncuları 4 üncü Vakıf hanında borsa harici alış veriş yapanlar polisçe dağıtıldı Bahçekapıda Dördüncü Va kıf hanında borsa harici alün alışerişleri yapan altın oyuncuları dün polis marifetiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 05.08.1950
  • Ağustosun birinde ğ e başlayıp sekizinde ni-e P hayet bulan en sıcak E E hartaya uâhûr günle-E E ri Eyyâm-ı-Bâhûr)s g ilenir:Arapçamu «de-E niz» mûıi'Usuıa «bahr» 1 E kökünden gelen bu tak-p vim ıstıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.08.1950
  • Japonya ile anlaşma IAmerikada sulh görüşmeleri için hazırlıklara başlandı 21 Washington:4 A.A.Resmî kaynaklardan dün bildirildiğine güre,Japon sulh antlaşması projesinin bu ayın sonuna doğru birleşik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.08.1950
  • HARRİMAN TOKYOYd GtDİYOR 13 Washington:4 A.A.Washington'daki müşahitlerin kanaatlerine göre,başkan Truman'ın şahsî müşaviri Averell Harriman'ı General Mac Arthur'le konuşmak üzere Toktoya özel bir vaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.08.1950
  • KISA HABE R LE R Bugün ve yarın yapılması icap eden Türkiye,yüzme birincilimi,Avrupa şampiyonası dolayısiyle 3 ve 4 Eylül tarihlerine alınmıştırir 3,5 ay evvel revizyona alınan «Suvat» vapuru dün tami
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.08.1950
  • Harici kısa haberler BİRLEŞİK AMERÎKADA t^ Birleşik Amerika Ayan Mecli|i bu malî sene içinde yabancı memleketlere yapılacak olan askerî yardımların müdafaa maksatlarına tahsil* edilmemiş olan kısımlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.08.1950
  • Ayşe Bay dar ile Kurmay Binbaşı Gğıız Kâzını Atok nişanlandılar.Erenköy:3.8.950 K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.08.1950
  • Çin halkı hastalık ve açlık-tan kırılıyor Pekin 4 A.A.Çin Sağl.k Bakam yardımcısı yayınladığı bir demeçte,Çin'e göndereilcek sağlk ekibinin süratle teşkil edilmesini istemiştir.Bakan tahminen 3 milyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.08.1950
  • Avrupa Konseyinin toplantısı devam ediyor Strasbourg 4 A.A.Avrupa konseyi bakanlar komistesi bu sabah ikinci defa olarak toplanmıştır.Dünkü toplantıda programına ancak temas edildiğinden,bugün hiç olm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.08.1950
  • Venezueilada zelzele Lava şehrinde 100 kişinin öldüğü haber veriliyor Karakas Venezüella^,4 AP)Teyid edilmemiş olan haberlere göre,Karakas'in 200 mil güney batısında bulunan La,ra şehrinde dün vuku bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.08.1950
  • Meçhul bir denizaltı Kanada açıklarında görülen teknenin Ruslara ait olduğu açıklandı Halifax,4 ıAP)Kanada donanması bugün.Nova Scottia açıklarında ışıkları yanmıyan vir denizaltının görüldüğünü bildi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.08.1950
  • Murat Güler Manş'ı Pazartesi günü geçecek Calais 3 A.A.Cuma sabahı Manşı geçmeğe teşebbüs edecek olan Murat Güler,fena hava ve bir refakat sandalı bulmak güçlümü yüzünden teşebbüsünü pazartesi sabahın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.08.1950
  • Kraliçe Elisabeth 50 inci yaşını kutladı Sandringtıam.ingiltere 4 AP)Bugün tngilterenin her tarafında atılan toplar.Kraliçe Elizabeth'in ellinci yıldönümünü kutlamaktaydı.Yaş günü pastası,bahçede bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.08.1950
  • Lçi Partisi cic'dî bir tehlike karşısında Londra 4 A.P.35 ya-I çındaki işçi meb'us Albert Ray rrıond bugün işçi partisinden istifa etmiş ve merulekcv tin menfaati icabı Winston Church ill'in başkanlığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.08.1950
  • ispanyaya yardım işi Tasarı Amerikan Temsilciler Meclisinde de görüşülecek Washington 4 *A.A.İspanyaya 100 milyon dolarlık kredi açmak için ayan meclisinin salı günü kabul ettiği tasarıyı Trumanın tas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.08.1950
  • Amerika Vatikan siyasî münasebeti kuruluyor Vatikan 4 AP)Amerika ile Vatikan arasında resmî diplomatik münasebetlerin tesisi hakkında incelemelerin yapılmakta olduğuna dair Başkan Trumanm verdiği beya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.08.1950
  • Diplomatlar arasında bir nüktenin urduğu dostluk İngilia Elçisinin bir ziyafetinde çekiç,ile gök gürültüsü arasında oturuyorum diye söylediği yerinde ve zarif l»ir söz kendisiyle Molotof ve rromiko ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.08.1950
  • A o*.TEFRİKA NO;18 Yazan:Server BEDÎ Fakat ne de olsa kardeş.Soa defa,Nevzat gelince görüşmüşler.Behzat dejeneredir ama müthiş zekidir.Bir bakışta Nevzudm buhranlar geçildiğini anlamış.Samimî olduğu z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.08.1950
  • ^N:Belçika Sosyalistlerinin Kral aleyhindeki nümayiş ¡e grevleri ağır basmış ve Leopold oğlu lehine tahtını terketmeğe karar vermişti.Yukarıdaki resim 1 ağustos sabahı kralın kararını öğrenen halkın s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.08.1950
  • us İçinde yaşıyor Yeni bir harb iehli içinde bu!Associated Press muhabiri Dan* de Luce.Korea harbi başladık ran sonra Avrupada bir seyahat yapmış ve Fransa,italya,Almanya,Avusturyayı gezmiştir,bu o se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 05.08.1950
  • ÇEKLER 1 Sterlin d 788.50 100 Dolar 282.52 100 Fransız Fr.Y' 180-080 100 Üret j M4.128 100 isviçre Fr.63.03 100 Belçika Fr 0.60 100 îşveç Kronu 54.12.50 100 Escudos 9.73.90 J Piyatada DÖVİZLER Dolar t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.08.1950
  • «Niçin mi?Çünkü Lionel,garip bir mahlûktur.Garip bir mahlûk,hem.Onun gibi bir adamın kızkardeşi olsaydınız,siz de endişeden kurtulmazdınız.Fakat,devam edin,bay Callaghan,rica ederim.diyordum?Evet,Scot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.08.1950
  • çamaşır âeM /c/i Sî ¦V d Beyaz sabunla çamaşır yıkanırl.^Yüzünüzün,hususi surette cildiniz için hazırlanmış bir tuvalet sabununa ihtiyacı vardır.Cildinizi bes-I leyecek ve ona bir kadife yumyfakhğı jv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.08.1950
  • Istanbul Levazım Amirliği Askerî Kıtaat ilânları 1950 kilo adi karbonlu çelik çubuk açık eksiltme ile 15/8/950 günü saat 15 te I/nıit Deniz As.Sn.Al.Ko.da satın alınacaktır Tutarı 1755 lira olup temin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.08.1950
  • ISTANBUL 12.57 Açılış ve Programlar 13.00 Haberler.13.15 Şarkılar Pl.13.30 Caz Müziği Pl.13.45 Saz Eserleri Şarkı ve Türküler.14.30 Dans Müziği Pl.15.00 Nazım ve Nesir 15.15 Radyo Salon Orkestrası Kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.08.1950
  • Hıc.5 GUSTOS Ru.21 A(23 3«yyci 1 9 5 0 T«mm 1369 Cumartesi 1366 VAKİT VASATÎ EZANI Güneş 5.56 9.33 Ogle 13.20 4.56 J ikindi 17.14 8.51 I Yatsı 22.23 1.47 Akşam 20.29 12.00 1 îmsâk 3.59 7.35
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.08.1950
  • ft A s IKI Sul Yazan met Tefrika No.95 Bizanslılar,şimdi de Türklerin kurduğu köprüyü uçurmak işiyorlardı A£ır ağır geliyorlardı.Hastaları gördükten sonra bahçedeki asma çardağı altına çekHdileı* Az d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 05.08.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden:N.Baytok Dizildiği yer;N.A.ve A.N.Kgazetecilik kollektif şirketi matbaası Basıldığı yer;Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.08.1950
  • Kalkınma Bankasının Hususî sanayiin inkişafı için çalışmalara başlandı Türkiye Sınai Kalkınma Bankası İdare Meclisi Reisi Mec;t Duruiz dün saat 18 de muvakkat merkezde bankanın faaliyeti etrafında alâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.08.1950
  • bunaltıcı sıcaklar Dün hararet gölgetîe 36,ji-imeşte 51 idi Bir kaç günden beri mevsirnin son sıcakları İstanbulu kasıp kavurmaktadır.Dün de sühunet derecesi bir hayli yüksek olmuş ve hararet goigede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.08.1950
  • Güvenlik Konseyi Baş tarafı 1 incide'' istemiştir.Malik bu teklifini konseyin bugünkü oturumunun başlan gıcmda yapmıştır.Bu teklif,evvelce Amerika tarafından yapılan,ve kuzey Koreyi itham eden Amerika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.08.1950
  • Up,T,T I Haccülekber münasebetiyle HICAZ'a en güzel ve sür'atli vapurlariyle seferler teriip elti En emniyetli,en ralarla seyahat rahat,tertemiz karnaetmek mümkündür.Hunisi banyolu,telefonlu kamaralar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.08.1950
  • Dr.Haf'Z Cemal LOKMAN HEKÎM Dahilî hastalıklar mütehassısı.Pazardan haşka her gün saat 14 den 17 ye kadar İstanbul Divanyolu N.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.08.1950
  • 8000 adet kurşun kalemi kopyalı yumuşak 2ooo sert 5oo yeşil loooo mavi biletçi için)Satın alınacaktır.I.E.T.T.İşletmelerinden" 1 Muhammen bedeli 3895.lira olan yukarıda cins ve miktarları yazılı kalem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.08.1950
  • Ömer inönü Ba. tarafı 1 incide)dığı malûmdur,istanbul savcılığı,Ankarada bulunan Ömer înönü ile bazı şahitlerin istinabe voliyle ifadelerinin a lmması için şehrimiz sorgu yargıçlığına talimat gönder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.08.1950
  • 'i/V,*V/V» i Gençler Marmara lokalindeki heyecanlı hitabelerden sonra Taksime giderek âbideye çelenk koydular Üniversite Talebe Birliği konünimzi tel'in maksadiyle dün saat 16 da Marmara lokalinde bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.08.1950
  • alıkesîr yangını TBaş iarafı t incide j gımn bilançosu şudur;517 dükkân yanmıştır.Bir otel,iki fırın,bir eczahane ve sebze hâli yanan yerler arasındadır.Maddî zararın 15 milyon li rayı bulduğu tahmin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.08.1950
  • Bas,tarafı 1 incide)kırtıcı mahiyette neşriyat yapmakla suçlandırılan bu kimselerden bîr kısmı-nın evlerinde araştırma yapılmış,bazıları sorguya çekilmiş,İzmir ve Ankarada bir kaç kişi nezaret altına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.08.1950
  • Koreye gidecek olan Türk askeri Baştarafı 1 incide)doğru farkedilebilmiştir.Bu savaş,Kuzey Korelileri geriye püskürtmüş ve Masan limanına yapmağa niyetlendikleri taarruzu fazlasiyle geciktirmiştir.4 s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.08.1950
  • Balıkesir afetinden alınacak ders!f Başrr,akdeden devam I beyin Şehreminliği zamanında ilk itfaiye teşkilâtı kuruldu.Beyazıt havuzu yapıldı Şehrin belli başlı merkezlerinde su hazineleri tesis edildi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.08.1950
  • Kayseride bir fabrika yandı itfaiye erlerinden ikisi öldü,ikisi de ağır surette yaralandı Kayser:4 Milliyet)Şehrimizin mâruf tüccarlarından Mehmet Bürüncük'e ait büyük pamuk fabrikası bugün tamamen ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.08.1950
  • Diplomatlar arasında Baş tarafı 3 üncü sayfada] madı.Zaten İngiltere hükümeti bir kaç gün önce Moskovaya bir nota göndererek,Rus yanın barışın kurulmasına yardım etmesini istedi.Diğer yandan Gromyko'n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.08.1950
  • JtUUiçet ABONE FİATLARI Senelik 28 Liradır 6 Aylık 15 i 3 8 ı 1 3 Yabancı memleketler için iki mislidir.İLAN FİATLARI Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 Lira 3 üncü 4 4 üncü 2,5 ilân sayfası santimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.08.1950
  • sosise WWWW i Türkive Genel Mümessili MEHMET KAVALA Tahir Han Galafa Telefon:40430 42673 Telgraf:LAMET İst.Teşhir ve satış yeri:Tepebaşı ALP Oteli allında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.08.1950
  • an zarar Vergi ve Banka to af,t ir kısmı d Balıkesir 4 Milliyet)İç iğleri Bakanı Rüknoddin Nasurıoğiu yanında jandarma genel komutanı olduğu halde bu gün saat 13,30 da askerî bir uçakla şehrimize gelm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 05.08.1950
  • J Dün hususî uçakla Balıkesire giden Foto muhabirimiz Rüçhan Arıkan'ın çektiği resimler-v.Yukarıda ateşin tahrip ettiği telefon ve telgraf tellei tamir ediliyor.Aşağıda da yangın sahasının yüksek bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6