Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 03.08.1950
  • Bütçedeki israf alk Partili Bakanların şahsî işlerini büyük maharet ve dirayetle idare ettikleri halde Devlet umurunu bir türlü yoluna koyamamaları bir muamma olarak kalacaktır.Bunlardan bazıları bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.08.1950
  • öveni Konseyinde usların sabotajı Aclıeson diyor ki:«Malik Korede sullı ve güvenliğin teessüsüne mâni çıkarmak suçundan mes'uldür.Vaşington,2 AP.Birleşik Amerika Dışişleri Bakanı Dean Acheson,bugün ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.08.1950
  • ik Paktına girmek için resmen müracaat ettik Hükümetimizin talebi Ankaradaki İngiliz Elçisine şifahen bildirildi Londra,2 A.P.Türkiye'nin Kuzey Atlantik Paktı eşkilâtına girmek arzusunda olduğu,bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.08.1950
  • Ordu terfi listesi hazırlanıyor rgenera tekaüt ediliyor Yenfterii listesinde Orgeneralliğe yükselen yok emekliye ayrılanlar arasında Salih Omurtak,Mehmet Ali Ülgen,Kâzım Orbay,Hakkı Akoğuz,Muzaffer Er
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.08.1950
  • Radyoda Kur'an Ankara,2 Milliyet)Ra mazan münasebetiyle radyoda Kur'anıkerim okunmasına başlanmıştı.Haber aldığıma göre bundan sonra her cuma sabahı 7.30 ile 7.40 arasında Ankara Radyosunda Kur'anı ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.08.1950
  • N.Topçuoğlu istifa etti Eski Bakan şiddetli muhalefet karşısında bu kararı verdi İzmir 2 Milliyet)İncir Tarım Satış Kooperatifi İdare Heyeti Başkanı Nazmi Topçu,oğlu hem Kooperatif İdare Heyeti Başkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.08.1950
  • NUfussayımı hazırlıkları Üniversiteli gençler sayım işinde vazife almak istiyorlar Ankara 3 Milliyet)Nüfus sayımı hazırlıkları son şeklini almış bulunmaktadır.İstatistik Genel Müdürlüğü,genel sayımın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.08.1950
  • Millî Eğitim Bakanı dün istifa etti Avni Başman sıhhî durumunun çalışmağa müsait olmadığını bildirdi.Nuri Özsan vekâleten Millî Eğitim işlerine de bakacak Ankara,2 A.A.Milli Eğitim Bakanı Avni Başman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.08.1950
  • Avrupanın müdafaası için hazırlıklar I I Rusların harekete geçmeğe hazır 175 tümenleri var Washington 2 A.A.Amerikan hükümeti Atlantik paktı memleketlerine müracaat ederek askerî malzeme istihsalini n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.08.1950
  • Bütün yurdi hükümeti destekliyor!Dün de,her taraftan Başbakanca Kore'ye yardım kararını tasvib eden telgraflar çekildi Ankara 2 Milliyet)Hükümetimizin Kore meselesinde aldığı kararın,memleketin her ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.08.1950
  • Kore'de stratejik çekilme hareketi devam ediyor Dün bir tümen takviye geleli.Kuzeyliler teslim olmaktansa ölmeği tercih ediyor •*r*ı Suwon istasyonunda istilâaan kaçan halk Tokyo,2 A.A.France Press aj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 03.08.1950
  • KISA HABERLER ¦ic Kazlıçeşme gecekonndu mahallesinde artezîyen kuyuları açılması için dün hü kûmetçe vilâyet emrine yüz bin lira gönderilmiştir.Bu kuyuların açılması ameliyesine bugünlerde başlanacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1950
  • İHALKINSESH Sokakta kalan cenaze Şehrimizde eşine az rastlanır bir hâdise olmuş,Belediye Mezarlıklar Müdürlüğünün iş yapmaktan âciz bir müessese olduğu sabit olmuştur.Çünkü bir ölü' sokak ortasında bı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1950
  • İg mahkemeleri kuruluyor rürkiyede ille defa kurulacak olan iş mahkemeleri hakkındaki kanun yarından itibaren yürürlüğe girmektedir.İstanbul adliyesinde de Ih das ecîilecek olan bu mahke meler hakkınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1950
  • M.Kayalıbay hâdisesi Teknik Okul pansiyon âmiri Muzaffer Kayalıbay hâdisesi hakkında üçüncü sorgu jyargıçlığmca yapılmakta olan tah kikat sona ermiştir.Sorgu yargıçlığı bugüne kadar hğdise ile uzak ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1950
  • Karakolların kadroları takviye ediliyor Bir müddet önce gazetelere beyanatta bulunan Emniyet Ge nel Müdürü Ferruh Şahinbaş,karakolların lağvı ile İstanbul Beyoğlu ve Üsküdar mıntakalarında birer garni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1950
  • İslâm Âleminde Kanlı Hâdiselere Sebep Olan Rekabetti TEFRİKA NO.16 Yazan Ziya SAKİR p üzerin Yâ,baba!Bilirsin ki ben,onu çok severim.Günlerimin ve hattâ gecelerimin bir çoklarını kırlarda geçiririm.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1950
  • ic Harp Okulundan C—328» mezun olan subaylar,neş'etleri nin 38 inci yıldönümünü kutlamak üzere 9-ağustos çarşamba günü saat 12 de Liman lokantasında bir toplantı yapacaklar dır.KONGRE Küçük Mustafapaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1950
  • Ulaştırma Bakanı Teknik Üniversiteye gitti Ulaştırma Bakanı Tevfik îleri dün Teknik Üniversiteyi ziyaret etmiştir.Tevfik îleri Üniversite rektörü ve profesörleri ile görüştükten sonra gençlerle hasbih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1950
  • Klod Farer hoş ge'di!Klod Farer ilk seyahatinden otuz küsur sene sonra tekrar İstanbula geldi.Birinci seyahatinde,Türkiye topraklarına bahriye üniforması içinde genç bir Klod Farer ayak basmışlı.Ayni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1950
  • Kumkapı ve Yenikapuîa açıkta bulunan lâğımlar derhal kapatılacak Kumkapı ile Yenikapı arasın da açıkta akan lâğımlardan yıl lardanberi şikâyet edilmekte,o civarda oturan halk tarafından hazırlanan maz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1950
  • 1950 şeker kampanyası FaaJİyete dün başladı.Şeker şirketi umum müdürü Alpullunun vaziyetini tetkik ederek şehrimize döndü 950 şeker kampanyası başlamış,Alpullu şeker fabrikası evvelki sabahtan itibare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1950
  • Yumurta fiatlarındaki yükseliş durdu.Sadeyağ fiatlan oynaktır.Pazarlarda yüksek iiatla pirinç satan esnaf Vali tarafından cezalandırıldıistanbul piyasasında fiatlar göze çarpacak derecede yükselmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1950
  • Muhtar seçimleri 33 eylülde istanbul vilâ' yelinde seçilecek 521 muhtar için hazırlıklar sona erdi 13 Ağustosta yapılacak olan Köy ve mahalle muntarı seçimleri etrafındaki hazırlıkîar sona ermiştir.Mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1950
  • rgçiye altmışından sonra avlık olarak en az 300 lira criIivor Gene Amerika'ya dönelim:Zaten bu seyahat notları serisinde bir çok defalar cradan oraya,dünyanın bir ucundan ötekine dönmeyi,oradan oraya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 03.08.1950
  • I İnsan haklarının Ai merîkalılardan evg velki alemdarları i Bugün yer yüzünde İ insan haklarının en bü-yük alemdarı olan E merikanin heybetli l'ilo-su,ideoloji bakımından yabancı bir yere gelmiş E de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1950
  • Siyam Milletlerarası Bankadan borç alıyor Bangkok,2 A.A.Siam Başbakanı Phibul Songram in yaptığı beyanata göre hükümet milletlerarası banka dan 20 milyon dolar ikraz ta lebinde bulunmuştur.Bu p^ra mem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1950
  • Yunanistanla Fransa aracındaki anlaşma Atina 2 A.P.Yunanistanla Fransa,iki memleket arasında ticarî eşya mübadelesini hızlandırmak amacını güden bir anlaşma yapmışlardır.Yunan nakamlarının bildirdikle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1950
  • Muş'ta mahsul bereketli Muş 2 A.A.Muş Alparslan devlet çiftliğinde Vali vekili Hakkı Türemen,milletvekili Ferit Kılıçlar,Daire müdürleri,partiler erkânı ve kalabalık bir halk kütlesi hu.7urunda dün ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1950
  • Başbakanlık müsteşarlığı Toprak ve iskân işleri Umunı Müdürü Salih Korur bu vazifeye tâyin edileli Ankara,2 A.A.Baş bakanlık Müsteşarlığına top rak ve iskân işleri genel müdürü Ahmet Salih Korur'un,Ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1950
  • Çin Komünistleri Tibeti almak istiyor Başkomutan Çuthe Amerikalılara karşı konacağını söylüyor San Francisko,2 A.P.Komünist Çin ordusunun Başkomutanı General Cuteh bugün,«Formoza'yı istilâya ve Amerik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1950
  • Almanyada ele geçen komünist beyannameleri Frankfurt 2 A.A.Batı Almanyanın üç kesiminde dün araştırma yapan Alman polisi komünistler tarafından kaleme aiınmış binlerce Amerika aleyhtar;beyannameye el
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1950
  • Ingilterenin komünist Çin'e yolladığı ham maddeler Lontir?2 A.A.İngiliz resmî şahsiyetleri,Çine ve di ğer komünist memleketlere ih raç edilen stratejik ehemmi yeti haİ2 ham maddeler üzerine İngilteren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1950
  • Türkiyeye sığınanlar Bulgaristandan kaçan 75 ırkdaşımız bir nıotörle Çanakkaleye geldi Çanakkale,2 Milliyet)Bulgaristandan Yunanistana geçmeğe muvaffak olan ırk taşlarımızdan 75 Türk,bir motörle memle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1950
  • Birleşmiş Mîlletler komutanının hususi hayatı vaziyetini karısına borçludur l.akdoğıınun bugünkü hâkimi ve Başkomutanı İkinci Dünya Harbinde ve bu harpten sonraki hâdiselerde ve bilhassa Japonyadaki m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1950
  • Tabiî,sormuş hep Nevzat,Perrana.Kalbinde unutamıyacağı bir hâtıra var mı diye.Perran da Olabilir» demiş.Bu kadar mı?Hiç benden bahsetmemişler mi?Etmişler.Artık ben onların yedi senelik hayatlarını gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1950
  • r WML Ulaştırma Bakanı Tevfik İleri dün Teknik Üniversiteye giderek Rektör.Profesör ve talebeleri» görüşmüştür.Şehrimizde bulunan Suriyeli öğr etmenler dlin şehrin görülecek yerlerini ve sarayları gez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1950
  • Yapağı fiats çok yüksek Ankara 2 Milliyet)Yapağılarımıza bu sene her senekinden fazla bir rağbet görülmektedir.Bugüne kadar 2 milyon kilo yapağı ihraç edilmiştir.Satılan yapağılar bilhassa Amerika.Sur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1950
  • Almanyanm durumu Federal hükümet dış siyasette serbest bırakılıyor Londra 2 A.A.Yetkili bir kaynaktan öğrenildi gine göre,Almanyanm işgal statüsünü tekrar gözden geçiren mütehassıslar grupu,ba ti Alma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1950
  • Harici kısa haberler AMERÎKADA Takriben 150 ticaret,gemisinin Kore kuvvetlerine iaşe maddeleri sevketmek iç:n kullanılacağı Amerika Savunma Bakanlığından bildirilmiştir.ÎNGÎLTEREDE •Jr Eski İngiliz Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1950
  • Manşı geçecek olan Türk Murat Güler bir mukavemet rekoru kırmak istiyor Vissant Fransa)2 A.P.21 yaşında bir Üniversite talebesi olan Türk,Murat Güler,perşembe günü deniz mev simini yeni bir teşebbüsle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 03.08.1950
  • devam)bir namemizi götürmek iızzrt dört yuz V0^ sıkacaksın Sevgili verenim prenses irinimi de Sâna emanet edip güney sınırlarımız komutanı olan uhterem babası a bıl büyük dûkâ Eser:Nizam etten Nazif Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.08.1950
  • FATİH i Sultam Yazan t AYHAN 7 *v Tefrika No.93 imparatora kötü birhcsber geldi:Türkler Edirnekapıda köprü kuruyorlar Az sonra bataklı sahile uğrayıp «Jüstinyanüs» olduğunu söyliyen uzun boylu adamı y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.08.1950
  • İSTANBUL 12.57 Program 13.00 Haberler 13.15 Karışık hafit müzik Pl.13.45 Şarkı ve türküler Okuyan Suzan Güven.Çalanlar:Hakkı Derman Şerif içli.İsmail Şençalar.14.20 Konuşma 14.30 Sax eserleri ve şarkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.08.1950
  • Caîlaghan:«Bilâkis çok güzel.Bu türlüsünü hiç görmemiştim!dedi.«iltifatınıza teşekkür ederim.Gelin» CaÜaghan onun peşi sıra yürüdü.Hınca hınç bir salona gireceğini umuyordu.Halbuki Miss Leonore onu uf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.08.1950
  • FAYDA İLER 3eyoğlu ALKAZAR 42562)1 Kılıçların Gölgesinde,2 Kabadayılar Kiralı.AR 44394)1 Vatan Kurtaran arslan Renkli)2 Martanın aşkı.ATLAS 1 44460)1 Sinemacılar kralı 2 Monte Kriştonun mirası.BEŞİKTA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.08.1950
  • 1 Gazetemizin intişar zaman:2 Mektup,Gems değil Italyadr.bir ova.3 Erkek l'eri ustura ile ayna karşısına geçireh.4 Hayalin görüneni 5 Baş.Arapça su.0 Ba sına G)sonuna Y gelirse bil spor kulübümüz.7 A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.08.1950
  • I Hie.3 AĞUSTOS 19 5 0 Perşembe Ru.14 Şevya 1369 21 TerniD 1366 VAKÎT VASATÎ EZANI Güneş 5.51 Öğle 13.20 İkindi 17.16 Yatsı 22.19 Akşam 20.29 Imsâk 3.50 9.22 4.51 8.47 1.50 12.00 7.20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 03.08.1950
  • Avrupanıa müdafaası Baştarafı 1 incide)edecek silâh imâl etmek sureliyle Amerikan doları kazanmayı teklif etmiştir.14 dost devlete yapılmakta olan askerî yardımın arttırılması için Başkan Truman taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.08.1950
  • Güvenlik Konseyinde »Bas tarafı 1 incide)burada da Rus ve Amerikan tezleri çarpışmıştır.Konseye Başkanlık etmekte olan Rus delegesi Jacob Malik,evvelâ Komünist Çin'in Konseye alınması hususunun görüşü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.08.1950
  • Bütçedeki israf [Başmakaleden devemi deruz in mühim bir kısmı da Devlet hizmetinde geçen otuz senelik çalışma hayatında senede vasatı dokuz bin liraya yakın bir tasarruf temin etmesi cidden sayanı tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.08.1950
  • Bitlis P.T.T.Müdürlüsünden «i 1 Bitlis Baykan Kurtalan ara:ı 950/953 üç senelik yedibin iki yüz altmış lira aylık muhammen bedelli ve altı bin lira idari kefaletli onbir bin ikiyü^ ornki lira muvakkat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.08.1950
  • ÇUVAL SATIŞI Toprak Mahsulleri Ofisi İzmir Bölge Müdürlüğünden 1 Konak çuval depomuzda mevcut ve aşağıda müfredatı kayıtlı hurda malzeme açık arttırma ile satılacaktr.2 Arttrma 7.8.950 pazartesi günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.08.1950
  • İ.E.T.T.İşletmelerinden 1 Beşiktaşta idaremize ait eski 19.cu ilkokul binasının bir kısmının ambar haline tebdili ve tâdili isleri eksiltmeye konulmuştur.Bu işin keşif bedeli 229.612,80 liradır.2 Müna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.08.1950
  • elçıka sükûna kavuştu Kralın o»Uı lehine ıaiıilan çekilmesi Sosyalistlerin l)ir zaferi sayılıyor Brüksel 2 A P.1 Kral Le-©poida karşı kazanmış olduk lan zaferin nefesi içinde bulunan Sosyalist Partisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.08.1950
  • iki komünist mebus tevkif edildi Brüksel,2 A.A.Belçika Komünist Partisi Genel Sekreteri Edgar Lallemandm tevkif edildiği resmen bildirilmiştir.LallemancV 27 temmuzda Laeken şatosu üzerine bir yürüyüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.08.1950
  • MtLLÎ EĞİTİM BAKANLİ-GINA NURİ ÖZSAN VEKÂ-LET EDECEK Ankara,2 Milliyet)Eu gün saat 10 da Millî 2ğitLm Bakanı Avni Başman Bakanlıkta Gümrük ve Tekel Bakanı Nuri Özsanla 2 saat kadar görüşmüştür.Bundan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.08.1950
  • Milli Eğitim Bakanı Bastarafı 1 incide)zifeden ayrılmak benim için çok elim olacaktır.Bunu layı kiyle takdir etmekle beraber yukarıda arzettiğim sebepten dolayı Millî Eğitim Bakanlığından çekilmeğe me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.08.1950
  • Diyanat İşleri Reisi Pakistana davet edildi Haindi Akseki'nin Dünya Islâın Birliği Kongresine Başkanlık etmesi isteniyor Ankara,2 Milliyet)Ha ber aldığıma göre,Pâkistanda toplanacak olan «Dünya islâm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.08.1950
  • Tama Bakanlığı,teşkilât,iskân,toprak dağıtma isini yeniden ele alıyor.Ankara 2 A.A.Tarım Bakanlığı yetkili çevrelerinden öğrendiğimize güre Bakanlık mücadele,teşkilât,iskân ve toprak işleri üzerinde ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.08.1950
  • M.Savunma Bakanının mezuniyeti Refik Şevke!ince ortaya çikan «üylentiieri tekzib ediyor Bursa,2 Milliyet)Millî Savunma Bakanı 'Refik Şevket İnce bugün şehrimize &el m iş ve doğruca askeri haotahaneye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.08.1950
  • Korede setratejik geri çekilme devam ediyor Baştarafı 1 incide)askerî ve deniz yardımı teklifinde bulunmuş fakat Koreliler tarafından bu teklif reddedilmiştir.Kuzey Korelilerin,«hâlen yardıma ihtiyaç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.08.1950
  • Atlantik Paktı Baş tarafı 1 incide)Türkiyenin Atlantik Paktına girme tasavvuru.Dışişleri Bakanlığının günlük basın toplan tısında açıklanmıştır.Dışişleri Bakanlığının bir söz cüsü.Türk planının Ankara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.08.1950
  • İngiltere Türk tezine taraftar Londra,2 A.A.Umumiyetle iyi haber alan İngiliz kay naklarından bildirildiğine göre,İngiltere Türkiyenin umumiyet le Atlantik Paktına girmesi prensibi lehindedir.Avrupa K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.08.1950
  • Bir günde iki cinayet.Dün saat 15.30 sıralarında Tahtakalede feci bir cinayet işlenmiş ve bir camcı alacak yüzünden eniştesini öldürmüştür Tahtakalede Sabuncu hanında 18 numarada camcılık yapan Mehmet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.08.1950
  • Kösebasmdaki dilenci Bedriye LEYLA Evim kasabanın kuytuca bir sokağında.Onun iğin ana caddenin hayühuyu mahallemizin tatlı sükûnetini ihlâl etmez.Etrafı yeşillik ve ağaçlarla çevrelenmiş siyah,ahşap e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 03.08.1950
  • ZAYİ Silivri nüfus memurluğundan almış olduğum nü fus teskeremle askeri vesikamı zayi ettim,yenisini alacağım dan eskisinin hükmü yoktur.Idris oğlu Ahmet Karasu 1322 doğumlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.08.1950
  • Transfar ayı sona erdiği halde durumu elan bslü olmıvan Vefalı Galip bir Beşikta-Vefa macında Şevketin akınını kesiyor Vefalı Galibin urumu d Vefanın ve Milli takımın kıy metli oyuncularından Galip,Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.08.1950
  • ÇEKLER 1 Sterlin 789 100 Dolar 280.25 100 Fransız Fr.080-080 100 Liret 044.128 100 İsviçre Fr.63.03 100 Belçika Fr.0.60 100 İsveç Kronu 54.12.50 100 Escudos 9.73.90 Serbest Piyasada DÖVİZLER Dolar tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.08.1950
  • j 1st.Lv.Amirliği As.Kıtaat I ânları 70.000 metre haki portatif çadır ıbezi pazarlıkla satın alınacaktır.İhalesi 7/8/950 günü saat 11 de Ankara M.S.B.4.No,1;Sa.Al.Ko.da yapılacakta,Beher metresi 315 k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.08.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nuüsahada yazı işlerini fiilen idare eden:N.Baytok Dizildiği yer;N.At ve A.N Kgazetecilik kollektif şirketi matbaası Basıldığa yer:Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.08.1950
  • İLAN Ankara Veteriner Okuluna,tam devreli liseleri bu yıl pekiyi ve iyi derecede bitirmiş,olgunluk imtihanlarını vermiş olmak şartiyle öğrenci alınacaktır.Diğer giriş şartları askerlik şubelerinden öğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.08.1950
  • cem Ifâssp Bütün Dünya Yollarında Her Zaman Birinci Gelen ÇEKOSLOVAK motosikletleri Halen piyasamızda en ucuz satılan MOTOSİKLETLERİDİR BOL YEDEK AKSAM Türkiye Genel Mümessili.EMET KAVALA r ı Ti.tt Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.08.1950
  • Gençlik ve^güzelliğinizi,teninizin kadife yumuşaklığını muhafaza için PURO Tuvalet Sabunu kullanınız.BOLKÖPÜKLÜ-NEFİS KOKULU TUVALET" SABUNU 100 DE 100 SAFTIR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.08.1950
  • İstanbul Sıhhî Kurumlar Arttırma ve Eksiltme Koalisyonundan Lüzum gösteren Müessese Cinsi Muhammen İlk Bedeli Teminatı Eksiltme Miktarı Lira Kr.Lira Kr.Saati Bakırköy Akliye Hastahanesinin Trahom Sava
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.08.1950
  • Çifte ve ikili bahislere devam edilecek c z Yarışları kurtaracak çare;yarış kanunudur Bunu da eski ve kıymetli bir atçı olan sayın F.L.Karaosmanoğlundan beklemekteyiz Vsı js'tardan çifte ve ikili bahi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6