Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 02.08.1950
  • emlekete büyük geçmiş olsun!Dün,bir taraftan Güvenlik Konseyi Sovyet delegesi Malik'in başkanlığında toplanarak Kore ihtilâfını görüşmeğe,diğer taraftan Türkiyede Halk Partisi erkânı,başta sayın İnönü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.08.1950
  • Misafir filoda yapılan basın toplantısı Limammızdaki misafir filonun ikinci günü Evvelki gün limanımıza gelen Amerikanın Akdeniz filosuna mensup gemiler dün gazeteciler tarafından gezilmiştir.Bu münas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.08.1950
  • Milletlerarası Haberler Ajansı tarafından Başbakana sorulan suallerin cevabları Ankara 1 A.A.Ameriikan Milletlerarası Haberler Ajansı «'international News Service» in Avrupa Genel Müdürü Kingsbury Smi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.08.1950
  • Koreye gidecek savaş birliği hazırlandı Savunma Bakanı Refik Şevket ince bu husus hakkında izahat veriyor Ankara 1 Milliyet)Koreye gönderilecek olan Türk askerî birliği hakkında gazetelerde çıkan yazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.08.1950
  • Atlantik Paktına yakında giriyoruz Büyük Millet Meclisi ancak böyle bir vaziyet karşısında fevkalâde toplantıya davet edilecektir.Kore meselesinde verilen karardan dolayı Meclisin içtimaa daveti mevzu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.08.1950
  • Güvenlik Konseyinin son top lan ti Harından birinde Yugoslav delegesi Rus murahhasının teklifini tasvip eterken Güvenlik Konseyi toplandı Milliyetçi Çin'in Konseyden ması teklifi reddedildi Amerika,Ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.08.1950
  • Türk dostu Claude Farrere dün geldi Dün şehrimize gelen Claude Farrere kendisini karşılayanlar arasında Türk Fransız dostluğu hakkında Koreye yardım işi faydalı ve Birleşmiş Milletler arasındaki tcsan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.08.1950
  • Hükümetin kararını beğenmiyenler okusun!merika,ahit etmiyen devletlere yardımını kesecek o—o oooooofr—Truman,Kore buhranı ile dünya sulhu tehlikeye girdiğinden,Komünist aleyhtarı müttefiklerin silahla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.08.1950
  • Ulaştırma Bakanı kendisini karşılayanlar arasında Deniz,demiryolları ve telefon ıslâh edilecek Dün şehrimize gelen ulaştırma bakanı bu maksatla on gün burada kalarak Ulaştırma Bakanı Tevfik İleri dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.08.1950
  • Belçika Kralı dün tahttdan çekildi Brüksel,1 AR)Kral Leopold III dün gece tahttan feragat vesikasını imza etmiştir.Sosyalist lideri Max Buset dün Associated Press'e vermiş,olduğu demecinde,«İmza lanmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 02.08.1950
  • Şelıri.»hiz(leki Avusturya Lisesi Müdürün ün hezeyanları iki aydanberi Avrupada tetkik sevahati yapmakta olan Avusturya Sankt George Lisesi talebesi dün limanımıza dönen Ankara vapuru ile şehrimize ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1950
  • Yanan Güzel Sanatlar Akademifi binası yapılacak Bakanlıkça alınan bir karara göre iki yıl önce yanmış bulanan Güzel Sanatlar Akademisi binası tamir edilerek Güzel Sanatlar Akademisi tekrar buraya nakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1950
  • Beynelmilel toplantılar Çalışma kongresiyle karim haklan kongresine iştirak tden delegelerimiz dün cehrimize dürülü Ceneyrede toplanan Beynel reilel Ça'nşrr.a Konferassma i»t;ak ede» Türk delegelorhnt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1950
  • Şehrimize gelen Suriye ve Iraklı öğretmenler Şehrimizde misafir olarak bulunan Suriye ve Iraklı öğretmenlerin şehirdeki tetkikleri ile Muallimler Birliği meş gul olmaktadır.Misafir öğretmenler için ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1950
  • ic Sanatkâr Sadi Tek'in sanat hayatının otuzuncu yıldönümü münasebetiyle 5 ağustos cumartesi gecesi Acık Hava tiyatrosunda bir jübile yapıla çaktır.KIR BALOSU Polis Emniyet Emeklileri Derneğinin terti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1950
  • Gecekondu mahallesinde arlezîyen kuyuları açılacak Başbakan Adnan Menderes şehrimizi son ziyareti esnasında Vali ile yaptığı bir konuşmada şehir işlerile uzunboylu alâkadar olmuş ve ihtiyaçlar hakkınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1950
  • *sv-Geçenlerde Pariste resmî çevreler tarafından büyük sempati tezahürleriyle karşılaşan Fuat Köprülü,Akdeniz blokunu gerçekleştirecek paktın temel lebini enerjik bir hamle ile atmağa çalışmıştır.Bugü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1950
  • I Soyulan Amerikalılar Misafir filoya mensup 3 er Fioryada soyuldu,fakat Lir saat sonra zabıta hırsızı yakaladı Evvelki gün şehrimize gelmiş olan Amerikalı denizcilerden üç erin başından meraklı bir h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1950
  • HALKINSESİİ qa atılan hastalar Milli Eğitim Bakanlığı Preventorium Müdür ve Baş Tabipliğinden aldığı-mız aşağıdaki mektubu ay-X nen veriyoruz:S 28 Temmuz tarihli müHjff yette Halkın Sesi sütununa da C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1950
  • Milli Türk Talebe Birliği,gelirimizde toplanacak Bey neJınilel Gençlik Kongresi karşısındaki durumu bakkında kendi noktai nazarım açıklıyor Millî Türk Talebe Birliği ile Talebe Federasyonu arasın da z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1950
  • 8U¥«Bt DÜNYA XfiTBOM NO;15 Yazan;Joiın UPTON Tiranda sallanan ııver Kocayı devirmek ve lopa,tüfeğe olduğu kadar ihtiyaç var Balkanlarda kjmünistlerin pençesinde ezilen memleketlerden biri de Arnavutlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1950
  • tefco toauât tuk Hadiseler* Sebep Otan HÂŞİMÎ-EMEVÎ Rekabeti TEFRİKA NO:15 Yazan Ziya ŞAKtB Muhammet amcası il m seyahatin Abdülmuttalip Hazreti AmL nenin vefatından son derece ıv.ı'tteeffir olmuştu.G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1950
  • KISA HABERLER Dış ticaret rejimi tasarısı dün Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Bakanlar Ku rufuna tevdi edilmiştir.Adalet Bakam Halil üzyörük,dün sabah cehrimize gelmiştir.Bir hafta kadar Istan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 02.08.1950
  • Ar.kûjado yeni nakiller Ankara Millivet)Şoİcer Şirketi Umum Müdürü Nüsnet Tekil İşletmeler Bakanlığı Iğ Dairesi Müdürü Vedat Bayrı,Petrol Ofisi Umum Müdürü.Tur han Baray ve iki muavini Necmi Ataman ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1950
  • Afi'© m çalışmaları Uçak ve vapurların da atom enerjisiyle tahriki ihetine gidiliyor Vaşington,A.A.Birleşik Amerika atom enerjisi komisyonunun yayınladığı son raporda bildirildiğine ^tire,son altı ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1950
  • İlmîn yeni bir şubesi:Metapsişik Hayaletler,insanlar kadar eskidir.Milâttan üç hin sene önce Nil nehrinden bir hayalet yükselip öldürülen Güney bölgesi Firavununun intikamını alınıştır.IIâ-Icıı rok he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1950
  • I eski sıhhatimizle Işimdiki saclığımız| g Halk Partisinin bu s ğğ memlekete yaptığı en e ğ büyük fenalıklardan bi-ğf ğ ri de otuz yıllık hâki-3 S miyet devrinde milletin ğ S bütün malî kudretini g lü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1950
  • Birader,birader!Dedi,flelev soruyorsun?Tabiî hep oradayım.Bahçeyi gel,gör,bayılacaksın.Arka tarafı da mükemmel bir bostan.Mcp laze sebze yiyoruz.Domatesleri görme.Vallahi çarşıda bulamazsın.Fakat bıra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1950
  • Batı Akdenizde bir tetkik seyahatine çıkan İstanbul Üniversitesinin muhtelif fakültelerine mensup 34 genç dün Ankara vapuru İle dönmüşlerdir.Resmimizde neşeli geçen bir seyahatten dönen gençler vapurd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1950
  • Türk Hava Kurumu fiWiuHin gezisi Ankara,A.A.Türk Ha va Kurumunun sekiz uçaklı bir filasu,7 ağustosta bir yurt ge zisine çıkacaktır.Filo Merzifon,Samsun.Sivas.Erzincan.Erzurum.Van Diyarbakır Urfa.Ga zi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1950
  • Asyadaki kaynaşma Siyam,Burma hududunu kapattı.Bu karar Frausanuı tedbirler aldığı zamana le.adüf ediyor Bangkok 1 AP)Sıam' m dün,Milliyetçi Çinlilerin ve Burma-kuvvetlerinin teksif edilmekte olduğu B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1950
  • MiSir Yalde Kraliçesinin emvali haczedildi Kahire 1.'A.P.ı Valide Kra liçe Nazlının bütün emvaline el konmuş ve Kraliyet Meclisinin kararı ile Prenses Fethiye nin velayeti kendirinden nez edilmiştir.M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1950
  • Amcrrkada komünist hariıjsevenler bir toplantı yapmak istedi Nevyork 1 A.A.Nevyork belediye reisi komünistliğe mey yal bazı kimselerin bugün «Union Square» de «Barış top lanLısı» adı verilen bir miti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1950
  • Harici kısa haberler AMERÎICAIA •jç Ayan Meclisi İktisadi Ko misyonu Trumanın iktisadî programını esas itibariyle kabul etmiştir.Fakat fiat ve üc retlerin kontrolü ile bazı mad delerin tahdide tabi tu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1950
  • Atlantik Paktı I'landa ile ispanyanın da bu pakla alınması için Aınerikada lıir cereyan basgösterdi Vagmgton,1 A.A.United Press)Ayandan cumhuriyetçi Henry Lodge İrlanda ile İspanyanın Atlantik paktına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1950
  • Nizip'te afyon kaçakçıları yakalandı Nizip.Millivet)Nizibin Şeyhler mahallesinde oturan ve senelerdenheri kaçakçılıkla iştigal eden Müslim Karakava ismindeki meşhur bir kaçakçı 24 temmuz gecesi adamla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1950
  • Suriye-israil arasında Suriye,komşusunu mutaıcke hükümlerine riayet etmemekle itham ediyor Lake Success,1 AP.Suriye Başbakanı Nazım Kud si dün,İsrail'i,mütareke andlaşmasını fiilen ihlâl etmekle itham
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1950
  • Bu,hükümetin silâhlı kuv ve yeniden teşkilâtlandırın Alâkalıdırvetlerjmizi takviye etmek ak yolunda verdiği kararla Londra,1 A.A.Reuter'in Ankara muhabiri oildiriyor)Türkiyedeki Amerikan askerî yardım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 02.08.1950
  • Soldan Sağa:1 Meşhur bir şekercimiz.2 Garba ait şeylere verdiğimiz klâsik ad.3 'Tersi)Korku ve hayret ifadesi iğin kullandjğımız bir,kelime.Soy sop.4 Ayağı' nalınlı.5 Yükselme.Acap'ın ilk iki har fi.T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.08.1950
  • Hie.2 AĞUSTOS 19 5 0 Çarşamba Ru.1 18 Sewa 1369 20 Tem.ro 1366 VAKİT VASATİ EZANI Güneş 5.51 öğle 13.20 İkindi 17.16 Yatsı 22.19 Akşam 20.29 İmsak 3.50 9.22 4.51 8.47 1.50 12.00 i 7.20 sn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.08.1950
  • İSTANBUL 12.57 Programlar 13.00 Ha herler 13 15 öğle konseri Pl.P Çaykovski Fındıkkıran süiti)Çalan Ar.Rodziski id;Nevyork senfoni orkestrası F.Lizst «Liefbestraum» Aşk rüyası.Çalan A.Konstalanetz ork
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.08.1950
  • ABONE FİATLARI Senelik 28 Liradır 6 Aylık 15 3 8 1 3 Yabancı memleketler için I iki mislidir.İLAN FİATLARI Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 Lira 3 üncü 4 4 üncü 2,5 îlân sayfası santimi 2 Doğum,Ni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.08.1950
  • asfiara* DBS1IM1 p *S Eser:NirameHin j Çizen:Galip* Mehmet l\Vasileos herhalde küplere binmiş olmalıdır.Acaba İrinimi bir daha görebilecek miyim i &X\G ÖKİn«rde hiç bir ati,vok Mî M S)Güzel bir sandal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.08.1950
  • Kötü kötü huyların var;Palavracıyım bir.Müthiş kıskancım iki.ötekiler sizi,yâni bu hikâyeyi alâkadar etmez.Sevgilim;daha;Dünyanın en güzel hikâyesi.derken:Bunu ancak ben yaza rım.Dedim.Sevgilim de;Yaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.08.1950
  • Tefrika No.92 Gafil avlanan fedailerle Türkler arasında boğuşma şi Meryem bizi himaye edi yor!Amen!Göğe ve yıldızların önüne bulut perdeleri çekti.Kahramanlarım gafil bar barlara hissettirmeden soküla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.08.1950
  • Callaghan omuzlarını silktl:«Windy git odana ama,sana dedikierimi de unutma!Suratına yumruğu yiyip cebinden yüzlüğü çıkaracak bir enayi bul,olur mu?diye işi tatlıya bağladı.FASIL II Callaghan yaya ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 02.08.1950
  • Güvenlik Konseyi toplandı Baştarafı 1 incide)cek olan üç maddelik bir teklifi kabulünü temin maksadiyle Güvenlik Konseyini içtima ya davet etmiştir.Birleşik Amerikanın üç maddelik teklilinde Konseyin:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.08.1950
  • Halkın arasında tekrar dehşet feryatları yükseldi.Çünkü hopsi zavallı Bayan Ahmet Yıîmaz'ın taşın altında kalarak,yuvarlandığını gözleri ile görmüşlerdi.Alevlere kıvıl cımlara adırmıyarak yaklaş tıkla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.08.1950
  • Gecekondu için yeni bir kanun Vatandaşları müşkül duı tınıdan kurtarmak için bir tasarı hazırlandı Ankara,1 Milliyet)İstanbul.Ankara ve lzmirde mes ken darlığı dolayısiyle her gün biraz daha artan gec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.08.1950
  • Türk dostu Baştarafı 1 incide)yetlidir.İliz Hindi-Çinide aynı düşmanla çarpıştığımız için aynı şeyi yapamıyoruz.Meşhur Fransız ediplerin,den ve Fransız Akademi âzasından tanınmış Türk dostu L'jauue Fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.08.1950
  • Atlantik Paktına giriyoruz Ba?ta fi i incide)Su arftda C.H.P.ve bağımsızların takriri destekleme'* niyetinde olup olmadıkları da henüz belli ormamiştK.Salahiyetli zevattan aldığını malûmata nazaran An
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.08.1950
  • mm* CKf.içtimama iftiran e denlerden bir arup de bir protesto antısı(yapıldı C.H.P.İl Merkezinde dün yapılan büyük toplantıda Kore harbi dolay isiyle gerek Baş bakan ve gerekse Dışişleri Dakanmın C.H.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.08.1950
  • B o ş b a sorulan Baş taraf* 1 incide)iViiJlcılcr emrine verileceği haberi ile ilgili olarak aşağıdaki sualleri zâtıâlilerine arzeimek cür'etinde bulunuyorum:1 Hangi âmiller Türk hükûmelini Korede su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.08.1950
  • Faydalı bilgiler Gelecek uçaklar 9.35 D.H.Y.Türk)Ankara dan,9.45 D.H.Y.Türk» Bursa dan 9 50 D.H.Y Türk)İzmir den.15.00 D.H.Y.Türk» Erzurum.Elâziğ,Malatya.Kayseri ve Ankaradan.15.35 D.H.Y.Türk)Lıkender
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.08.1950
  • Belçika Kiralı «Bastarafı 1 incide)Buset "Prens Baudoin 21 yaşına geldiği zaman,salâhiyetlere aslî olarak sahip bulunarak Belçika Kralı olacaktır ki bu yedi cylûl 1951 tarihhinde olacaktır» demiştir.L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.08.1950
  • Hükümetin kararını beğenmiyenler okusun Baetatatı 1 imci sayfada)Marshall yardamrrdcn istifade edemiyecek diğer devletler Vaşingion,j «A.P)Bir leşik Amerika Ayan Meclisi dün.29 muhalife karşı 43 rey i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.08.1950
  • Memlekete büyük geçmiş otsun;Başmakaleden devam I sa sahasında ele geçirdiği herhangi bir vaziyeti bahane ittihaz ederek «Amerika ile cilan ahidlerine riayet ve hattâ Koreve yardım etmiyenleri Mar she
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.08.1950
  • Millî menfaatlere aykırı hareketler Mevkuflardan sekiz kişi muhakeme edilmek üzere dün Ankaraya sevkedildi Türk Barışseverler Cemiyeti Kurucularından ve üyelerinden doktor Benice Boran.genel sekreter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.08.1950
  • Deniz,Demir yolları I Bas tarafı 1 incide ile miçodan en yüksek kademedeki denizcinin fikrini alacağız.Ulaştırma Bakanı,müteaki ben telefon meselesi etrafın3a sorulan suallere de şu izahat vermiştir:T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.08.1950
  • Refik Şevket ince 1,5 ay mezvm Diğer taraftan Milli Savunma Bakanı Refik Şevket înce rahatsızlığı sebebiyle 1.5 aylık bir mezuniyet almıştır.Milli Savunma Bakanına.Başbakan Yardımcısı Samet Ağaoğlu ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.08.1950
  • Misafir filo 'Bastarafı 1 incide)num.Komutam altında bulunan subay ve erlerin çoğu bu güzel gebre ilk defa gelmektedirler.Onların da İstanbulu beğeneceklerini ümit ediyorum.Dün gece 20.30 da misafirle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.08.1950
  • Kor ey e gidecek savaş birliği Bas tarafı 1 incide] mı olarak takviye edilmiş bir alay gönderilmesi için verilmiş karar hususunda ve sevkiyat esaslan etrafında müzakerelere başlandığını söyliyerek şöy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 02.08.1950
  • Bu güzide spor sahasında müstaid gençler yetişme imkânı bulamıyor İstanbul yüzme şampiyonası geçen hafta Lidoda yapılan müsabakalarla sona ermiş bulu nuyor.Teknik neticeleri bir ya na bırakarak mevsim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.08.1950
  • M—B—1 111 I J Fransızca'yı Bihakkın bilen genç,Fransız Liseleri talebesini ikmale kaldıkları veya zayıf bulundukları derslerden mutedil ücretle hazırlar.Lütfen A.C.rumuziyle 8 İstanbul 176 pçsta kutus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.08.1950
  • ÇEKLER 1 Sterlin 789 100 Dolar 280.25 3 00 Fransız Er.080-080 100 IJret Ü44.128 100 İsviçre Fr.63.03 100 Belçika Fr.0.60 100 İsveç Kronu 54.12.50 100 fcscudos 9.73.90 Serbest Pivasada dövizler Dolar t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.08.1950
  • Çifte ve İkili bahis vilâyetçe yasak erii 5 Senelerdenberi bir çok münakaşalara sebep olan İstanbul at yarışları organizasyonu hakkında geçen hafta Vilâyete şil.jyette bulunduklarını ve yap;Jan yolsuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.08.1950
  • Yarışlarda hoşnutsuzluk neden ileri geliyor?Konu serler Heyeti İstanbul yarıklarında vukua gelen hâdiselerde şikâyet eden olmadığından takipte bulunmadıklarını ınükerreren söylemişlerdir.Halbuki bu hi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.08.1950
  • Sahibi;A.N.K A R A C A N.Bu nüshada Yazı işlerini fiilen idare eden;N.Bay tok Dizildiği yer;N.A.ve A.N# Kgazetecilik kollektif şirketi matbaası Basıldığı yer:Ebüzziya Matbaas:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.08.1950
  • Muş P.T.T.Müdürlüğünden 1 Yaz kış haftada karşılıklı iki sefer yapmak yazın bir kamyon,kışın ikisi Bulanıkta ikisi Muşta olmak üzere 4 hayvan kullanmak,kışın hayvan işlemediği zamanlarda nakliyatı ark
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.08.1950
  • Dr.Haf.z Cemal LOKMAN HEKÎM Dahilî hastalıklar mütehassisi.Pazardan başka her gün saat 14 den 17 ye kadar İsjanbui Divanvoıu jq4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.08.1950
  • b A L A 5 T alınacak Devlet Demiryolları Erzurum İşletme Komisyonundan Cinsi Mevkii Miktarı Muh.Bed.İlk-tfern.İhale günü Saati Lira Kr.Lira Kr.Ocak balas-Normal hat 2900 m3 19D23.00 1494.25 21.8 950 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.08.1950
  • VADESİZ TASARRUF HESAPLARI İKRAMİYELERİ 3 Oda 1 H Ol 1950 ÇEKİLİŞİ Nl E AYRICA töadet 1000 PARA itfPAMİYESİ VARDIR j ı BAKIRKÖY UN LİRA 7AĞUSTOS.19ÖD AKŞAMINA KADAR Bankalarımıza 150 lira yatırmak ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.08.1950
  • MJK ORTA $ARK TİCARET T.A.J.BEYOCLÜ MEŞRUTİYET CAD.NO;40 TEL.436/0 GALATASARAY-İNGİLİZ KONSOLOSLUĞUNUN YANINDA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.08.1950
  • devlet Orman i sletnıesî Eskişehir Müdürlüğündsn İşletmemizin Taycılar bölgesinin Akbayır.deposunda 1,2,3 numaralı istiflerinde mevcut 555 adede denk 171,934 metreküp Çam sanayi odunları bir parti hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.08.1950
  • İst.v.Amirliği As.Kıtaat I ânları jj Kapalı zarfla 2 adet motorlu mayın teknesi satın alınacaktır.Beheri 75000 lira olup hepsinin-teminatı 8750 liradır.İhalesi 6/Eylûl/950 günü saat 11 de Ankara M.S.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor