Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 31.07.1950
  • r islam Alemimle Kanlı Hâdiselere Sebep Olan HÂSIMI-EMEVÎ Rekabeti İkinci sayfamızda okuyunuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.07.1950
  • Bu resim Taejon'un tahliyesinde n biraz evvel aknrr.ıştıç Korede Amerikan taarruzu başladı Kızılların hücumlarına ilk olarak mukabele ediliyor Tokyo 30 A.A.Amerikalılar Kore harbinde ilk defa olarak t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.07.1950
  • Mensucat işçileri sendikası Dünkü toplantıda azalar işsizlikten şikâyet ettiler İstanbul Mensucat İşçileri Sendikası dün saat 14 de Kocamustafapaşadaki merkezinde yıllık kongresini yapmıştır.Kongre,ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.07.1950
  • i İnsanlarda fil yapmağa başladılar Makine adamlardan sonra şimdi de bir «Makine Fil» imâl edilmiştir,Ingilterede bir Alman harp esiri tarafından,otomobil motöründen istifade edilerek yapılan bu filin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.07.1950
  • Amerikan Filosu bu gün geliyor Amerikanın Akdeniz filosuna mensup ve Visamiral Ballet inin komutasındaki 14,700 tonluk Vorçester hafif kruvazörü,Benner,Fox,Buckley.Hawkins muhripleriyle Montegue yar d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.07.1950
  • Yakında bir çalışma kongresi toplanacak işçiye tanınacak grev hakkı için tetkikler ilerliyor Ankara 30 Milliyet)Ankara İşçi Sendikaları Birliği kongresi bugün saat 13 te toplanmıştır.Kongrede Çalışma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.07.1950
  • Fransadaki komünist talebeler Ankara.30 Milliyet)Paristen geldikten sonra gazetecilere beyanatta bulunarak Fransada tahsilde bulunan talebelerimizden yüzde altmışı run komünizm akidelerine ka-[Devcnm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.07.1950
  • İthalât ve ihracat rejimi kararnamesi Ticaref rejimi değişiyor!Salı günü ilân edilecek olan yeni ticaret rejimi kararnamesi piyasadaki tereddütlü hâli kaldıracaktır.Ankara 30 Milliyet)Ekonomi ve Ticar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.07.1950
  • Muhalefetin itirazlarına karşı Koprulu nun dünkü cevabı Muhalefetin millî bir davayı parti politikası mevzuu yapması teessürle karşılanacak bir hâdisedir.Bunlar mugalatadır ve memleket için hüzün veri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.07.1950
  • Yeni hâdiselere karşı tedbirler alınıyor Kuzey Ku+pundan Ege denizine kadar olan saha için savunma planlan hazırlandı Londra 30 Nafen)Atlantik Paktı bölgesinin savunması için alınacak tedbir lerin üye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.07.1950
  • Belçikada ihtilâl havası esiyor Memieketin ikiye ayrılması tehlikesi de başgösterdi Brüksel'de polisler gece nümayiş yapan halkı dağıtmağa uğraşıyorlar.Brüksel.30 A.A.Afp)maktadır.Üç gündenberi ilk de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.07.1950
  • nnkii müsabakalarda I ya kargı ancak 86 puvan kazandık Doğan Acarbay 400 metrede yeni bîr Türkiye rekoru kırdı Viyana.30 A.A.Türkiye Avusturya millî atletizm karşılaşması bugün yapılan müsabakalarla s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.07.1950
  • Başkan Truman demokrat milletlere 1 milyar 222 milyon dolarlık yardım kanununu imzalarken Ankar ada geni faaliyet Saşbakan dün Amerikan Elçîsîyle 3 saat görüştükten sonra Bakanlar Kuruluna riyaset ett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 31.07.1950
  • Istanbul Muallimler Birliği Terbiye Encümeni.Dr.Müm taz Turhanın başkanlığında toplanarak İkinci Terbiye Kongresini yapmak için hazırlıklara başlamıştır.Kongre 4 eylül pazartesi günü açılacak ve 7 eyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1950
  • İslâm Âleminde Kanlı Hadiselere Sebep Olan HÂSİMÎ-EMEVÎ TEFRİKA NO:13 Yazan Ziya ŞAKÎR Haz.Muhammede sui kast hazırlanıyordu Bunu,Hâlime de merak etmişti.Onun için zevcinin bu fikrine itiraz etmedi.Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1950
  • Kumanyada hapsedilen Türk kaptanı Bir müddet evvel Bükreş askerî mahkemesi tarafından casusuluk suçu ile mahkûm edilen Ulus motörü kaptanı Kâzım Aktan'ın cezasına ait ^karara hükümetimiz tarafın dan i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1950
  • IHALKINSESİİ |Temizlik Müdürlüğündeki;zihniyet 3 "Milliyet gazetesinin 8 temmuz nüshasında şu satırları okuduğumuz za-man hiç şaşmadık:"Etyemez ve Davutpav savı teftiş eden Vali ve g Eelcdiye Başkanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1950
  • Ticaret Odasının durumu münakaşa mevzuu oluyor Ticaret ve Sanayi Odasının arlık iğ başında kalmaması ve idarî hiçbir karar almaması icap etmektedir.Dıı yüzden Ticaret ve Sanayi Odasında bir çok nahoş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1950
  • Dış ticaret rejimi hazırlanmıştır.Yeni dış ticaret rejimi önümüzdeki bir kaç gün zarfında ilân edilecektir.Güzel Sanatlar Birliği önümüzdeki aybaşında Galatasaray lisesinde bir sergi açacaktır.•A-Anka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1950
  • Saç saça,başa!Şıllıkla Yelloz Katmerli kaltak iki taraflı kavca Kim haklı?Tutam lutam saç Mertlikle ine ramım anlatanlar Keşke erkekler de.Biraz da tarih-Hacerle Sârâ—Halet efendi Hacı Ziba İninim Her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1950
  • Seçimleri kazanan Demokrat Partinin iktidara gelmesi^ muhakkak ki çeşitli sebeplerin neticesidir.Memleket ve dünya çapında ehemmiyet taşıyan bu iktidar değişikliğinin sebepleri ne olursa olsun ve ne k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1950
  • Şehir Tiyatrosu Komisyon eski ve yeni mensupların fikirlerinden faydalanacak Şehir Meclisi karariyle 21.10.949 tarihinde yürürlüğe giren şehir tiyatrosu talimatnamesinde görülen aksakliKlar üzerine ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1950
  • Liberal köylü partisi kurul flu Emekli general Süreyyanın başkanhğında kurulan Emlâk Partisi son yaptığı bir toplan tıd'/fesih kararı vermiş,İsmail Hami Danişmendin başkanlığındaki müstakiller bir lig
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1950
  • Millî Piyango bugün çekiliyor Millî Piyangonun 31 tem muz çekilişi bugün saat 13 de Ankara'da yapılacaktır.İkramiye kazanan numara lar Ankara Radyosiyle bu gece 23 de yayınlanacaktır.Bugün saat 13 den
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1950
  • Cezaevleri ıslâhatı Bu maksatla Adalet Bakanlığından tahsisat istenecek Cezaevlerimizin bugünkü durumu umumiyetle beğenil,memekte ve yıllardanberi be men hemen ayni şartlar altm da iş gören bu müesses
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 31.07.1950
  • llll!l!lltmil »iiniiiiiilMlllHIIWHlHMtt^ Okyanuslar ağırı 1 Turk hamleleri I Koreye gidecek Turk kuvveti,vaktiyle maz-lum milletleri himaye i-ğj çin Okyanusları aşan eski Türk hamlelerini E hatırlatıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1950
  • Karı koca dönmüş geliyorlardı.Perran onlara doğru yürüdü,Faruk yerinden kımıldamadı.Bu kadarı bile onu saadetinden öldürmeğe kâfiydi.Fakat içinde yarından sonra gittikçe büyüyecek arzuların çekirdeğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1950
  • Gun J T bv bu m v:MpW» vJ J ıj 1 Hindistanla Pakistan arasında bir çıban ba«ı halinde olan-Keş-mrr meselesini halletme» üzere geçen hafta Pakistan Başbakanı Liyakat Ali Ban Solda)Birleşmiş Milletler a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1950
  • Amerikan casus teşkilâtının faaliyeti istila edileceği Trumana haber verilmiş iyimserlere göre Rusya,Amerikanın bu derece şiddetli bir aksülâmcl ile hareke* te geçeceğini sanmamakta ve 3 üncü Dünya Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1950
  • Amerikanın masrafları Son dört senede 48 milyardan 9 milyarı ftilâh imaline verildi Washington 30 A.A.savunma Bakam Louis Joh/ı son'un parlamento silâhlı kuv vetler komisyonu başkanı Karl Winson'a gön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1950
  • Amerika Eskimoları da askere alıyor Nevyork 30 Nafen)Amerıku kıtasının en Kuzey noktalarındaki Eskimoları n askere al/nması ile meşgul olunmaktadır.Şimdiden 2000kadar Eskimo servise alınmış ve talini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1950
  • Londrada Rus elçiliğinin camlarım kıranlar Londra 30 Nafen)Dün gece buradaki Sovyet sefaret binasına hücum ederek cam lan indirmiş olan «Faşistn nü mayişçilerden ikisi tevkif edil mistir.Bunlar muhake
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1950
  • Sokak kazaları için yapılan bir istatistik Londra 30 Nafen)Sokak kazaları üzerinde tetkiklerde bulunan bir komisyon erkekler için en tehlikeli yaş ların 20 ilâ 30 arasında ve ka dınlar içinse 15 20 ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1950
  • Bevin La Haye'e gidiyor Londra 30 Nafen)Ingjliz Dışişleri bakanı Bevin yarın La Ha ye şehrine gidecek tir.Hastahaneden ayrıldığından beri ilk defa İngiltere dışına çıkacak olan Bevin La Haye'de Brükse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1950
  • Ziraî istihsal sayımı Kasım ayında yapılacak olan ziraat sayımı hazırlıkları ilerlemektedirîstâttistik Umum Müdürlüğü gereken bütün tedbirleri almıştır.Sayımda,hususi surette hazırlanmış sual vara kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1950
  • Söke treninde yangın Aydın 30 A.A.Dün sa balı Söke'den Nazilliye 51den bölge yolcu katarı Osman Bükü durağına gelirken ahşap bir yolcu vagonunun orta kap lamasında yangın çıkmış,tren durdurularak tutu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1950
  • Dünyanın en pahalı gemisinin dünya turu Londra 30 Nafcn)Önümüzecieki ocak ayında Ne\yyorktan hareketle dünya turuna çıkacak olan «Princess Elizabeth,gemisinin yolcuları 1170 İngiliz lirası ödeye çekle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1950
  • Elmas fiyatı yükseliyor Londra 30 Nafen)Nev york ve Londrada elmas fiyatlarında bir yükselme göze çarpmaktadır.Mücevherciler,bunu beynelmilel vaziyete at fetmektedirler.Bilhassa Ame rikada fiyatlar yü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1950
  • Tepkili yolcu uçağı Paris 30 A.A.Tepkili türbinli İngiliz yolcu uçağı ilk uçuşunu yapmışlar.Bu lüks uçağın bilâhare askerî u ça-ja kalbedileceği açıklanmış tır.Uçak Paris Londra ara sındaki mesafeyi n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1950
  • Amerikadakt Rus casusları Sovyetlerin kurduğu şebeke yavaş yavaş meydana çıkıyor New York.30 Nafen)Birleşik Amerika Federal büro memurları tarafından Sovyet atom casuslarına karşı açılan kampanya yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1950
  • Pariste garip bir moda Katlın şapkalarına süs diye pipo veya allın kaşıklar takılıyor Paris.30 Nafen)Bir Paris berberi yeni bir moda yaratmıştır.Bu yeni modada balık kılçıkları canlı renklere boyanara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1950
  • açtığı soğuk harb Sovyet radyoları halkı isyana teşvik ediyor Londra 30 Nafen)Sun day Times Gazetesinin Tahrandan aldığı bir habere göre,artan Sovyet propagan dası İrar a de;bir endişe hava:inin esmes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1950
  • Formozamn müdafaası Bir Amerika «askerî heyeti Taipeh'de istişarelere başladı Tokyo 30 Nafen)Bir kontrarniralin idaresinde bulunan Amerikan askeri neyeli bugün Formoza başkenti Ta ipeh'e gelmiştir.Bur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1950
  • istediği zaman kör olan bir sabıkalı Londra 30,Nafen)Muhakemesi yapılmakta olan biı mahkûmun istediği zaman kürlcşebilmek hassasına ma lık olduğu hakimler tarafın dan hayretle müşahede edil mistir.Bun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1950
  • Bir uçak çölde kayboldu Paris 30 Nafen)Kuzey Afrika çölünde içinde 22 yo] cu bulunan bir Fransız uçağının kaybolduğu bildirilmek tedir.Mecburi bir iniş yapılmış olması ihtimalini nazarı itiba ra alan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 31.07.1950
  • Caliaghan şöyle devam etti:«Burası Callaghan»taharri bürosu.Scotland Yard'dır.Öğrendiğime göre,oğlunuz kaybolmuş ve siz oraya müracaat etmemişsiniz.Kadın,Callaghan'ın sözlerini kesti:«Anlamadım,efendi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.07.1950
  • £2 A N K 7.28 Açılış ve program.7.30 M.S.Ayarı.7.31 Müzik:Harry Horlick orkestrası PI 7.45 Haberler.8.00 Müzik;Hafif müzik PI.8.25 Gü nün programı ve hava raporu.8.30 Müzik:Çeşitli melodiler Pl.9.00 K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.07.1950
  • Beyoğlu ALKAZAR 42562)1 Kılıçların Gölgesinde,2 Kabadayılar Kiralı.AR 44394)1 Vatan Kurtaran arslan Renkli)2 Martanın aşkı.ATLAS 1 44460)1 Sinemacılar kralı 2 Monte Kristonun mirası.BEŞİKTAŞ BAHÇESİ;8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.07.1950
  • Yazan:f mu iwmntmwmitr.^i Tefrika No.90 R «3tefiSji«f!$jj Jüstlnyanüs öğünüycrdu Kârada gemi yürütmeyi Ova İh f île re I] «Zmcir ardına kısıldık!diyerek başını eğdi.Otekmitt çenesi çarptı:Ben başka bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.07.1950
  • s^ıiuun ocıga:1 Bir çalgı âleti 2 Kemale erme,bir nevi tahta 3 Tersi;Hasan Hüseyinin katledildiği yer 4 Cümleyi teşkil eden unsurlar,işte yerine kullanılan bir kelime 5 Hayat eseri mevcut değil,te -sı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.07.1950
  • j Hie.¦M TEMMUZ 19 5 0 Pazartesi Ru.1 16 1 ŞevTa 1369 18 Temm 1366 VAKÎT VASATİ EZANI Güneş 5.51 9.22 Öğle 13.20 4.51 İkindi 17.16 8.47 Yatsı 22.19 1.50 Aksam 20.29 12.00 İmsak 3.50 7.20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 31.07.1950
  • Yakmda bir çalışma kongresi toplanıyor Baçtarafı 1 incide)îççi Sendikalarının kendilerine düşen her vazifeyi seve seve ye rine getireceğinden emin el manızı saygı İle arzederiv.Bundan sonra Çalışma Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.07.1950
  • TBns tarafı 1 incide)yanların maksatları milletlerin istüaya karşı mukavemet kudretini içinden yıkmaktır.Müteakiben Kore meselesi hakkında hükümetin aldığı karar ile muhalefetin bu karara karşı takınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.07.1950
  • Bakanın temasları Dışişleri Bakanı Prof.Fuat Kopıülü dün sabah saat 10,30 da Vilayete gelmiş,Vali ve Belediye Başkanı Dr.Fahreddin Kerim Gökay ve VaH Muavinleri tarafından karşlanmıştır.Fuat Kopıülü s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.07.1950
  • Mensucat ışçıften sendikası Bastarafı 1 incide» dika idare heyeti raporunda bir çok işçi meseleleri bahis ko nusu edilerek alâkalılardan yar dun talep edilmiştiridare heyetinin çalışma raporunun okun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.07.1950
  • TEFRÎKA NO;12 Yazan;John UPTON ir zenci prensin a Beyaz bir daktilo hükümdar.'ıc Afrika'nın güneyinde Ba mangvalo adında 180 bin kişilik bir zenci kabilesinin prensi aylardan beri dünya efkârını meşgu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.07.1950
  • Amerikan casus teşkilâtının faaliyeti l Baş tarafı 3 Üncü sayfada 1 yaya kaçan Almanların iradelerinde,gerek Amerikalıların Japon-Rus hududuna yer leştirdikleri aletlerden öğre nildi ki Rusların elind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.07.1950
  • Ahmet Yılmaz kulaklarına inanmıyor muş gibi dehşet i cinde Mercan kalfaya bakıyor dtl.Mercan kalfa da şaşırmışti.Kendi kendine'-Ay Allahım şimdi de içimden geçenleri anlamaya başladı diye,söyleniyordu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.07.1950
  • Fransadakı komünist talebeler taralı 1 incide)pıldıklarmı söyliyen Türk Mil I li Talebe Federasyonu Başkanı l Mükerrem Taşçıoğlu bugün şu beyanatta bulunmuştur:Federasyonumuz idare heyetinin,şifahî iz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.07.1950
  • M.P.nin Kaz'ıçeşme şubesi açrldı Âldoğan dün de sert bir konuşma yaptı Dün gene sert İjir ronuşma yapan SadLk Aldoğan Millet Partisi Kazlıçeşme ocağt dün saat 17 de merasimle açılmıştır.Merasimde,eski
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.07.1950
  • Korede Amerikan taarruzu a^la ı I Boş tarafı l incide nanı'a 500 ton bomba atmış^ olan b 29 üstün uçarkalelerinin düşmanın harb imalâtını sekteye uğratacak bir darbe indirmiş olmaları çok muhte meldir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.07.1950
  • Ankarada geniş bir faaliyet başladı Boştarafı 1 incide)Günün ilk mühim hareketi.Amerikan büyük elçisi Ekse Lâns Mr.Wodsworth'un Başbakan Adnan Menderes tarafın dan kabulü ile başlamıştır.Pazar olmasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.07.1950
  • İstanbul yüzme birincilikleri Istanbul yüzme birincilikleri cumartesi günü ve dün sabah Lidoda yapılan müsabakalarla sona ermiştir.Bu müsabaka larda alınan teknik sonuçlar şunlardır:1 inci gün.100 met
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.07.1950
  • Belçikada ihtilâl [Bas ta.afi 1 incide] çiler Brüksel üzerine yürüyüşe başlıyacaklarından mühim hâdiselerle dolu olacak haftanın arefesinde sükûnet hüküm süreceği sanılmaktadır.Hükümet tedbirlerini al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.07.1950
  • Bir hırsız ve esrar yuvası basıldı Emniyet 2.nci Şube memur lan Galatada büyük bir es rar tekkesini basmışlardır.Son günlerde uyuşturucu zehüe karşı girişilen mücadele neticesinde vukubulan bu baskını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 31.07.1950
  • At yarışları Yüzatlı kupasını J.Yüzatlı U6ZÖ3IÎÎ0IÎ2 İL K3Z30II Koşularda gösterdiğimiz favorilerden dördü bir nci birisi de ik'nci geldi İstanbul beşinci hafta yarışları kalabalık bir seyirci kütlesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.07.1950
  • ÖL E,£EEB&J3b3t$ VADESİZ TASARRUF HESAPLARI İKRAMİYELER!'ANKARADA i EYLOL 1950 ÇEKİLİŞİNDE BA KİK KÖY UN DE BU 2 EV AYRICA İbadet 1000 LİRA J?ARA İKRAMİYESİ VARDIR 7acusto5.1W0 Akşamina kadar Bankalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.07.1950
  • Milliyet ABONE FÎATLARI Senelik 28 Liradır 6 Aylık 15 3 8 1 3 Yabancı memleketler için iki mislidir.ÎLAN FİATLARI Baslık 20 lira 2 nc:i sayfa santin.l 4 Lira 3 üncü 4 4 üncü 2,5 İlân sayfası santimi 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.07.1950
  • 1st.Lv.Amirliği As.Kıtaat I ânları ğ Kapalı zarfla 119 kalem indeks otomat tezgâh avadanlıkları ihalesi 9 Ağustos 950 günü saat 11 de Ankara M.S.B,2 No.lı Su.Al.Ko.da yapılacaktır.Şartnamesi öğleden e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.07.1950
  • İstanbul Belediyesinden îdarei Umumiyei Vilâyet Kanununun 80)iııci maddesinin 11» inci tıkrası ile U98 sayılı lefsir kararı gereğince vilâyetin istanbul Belediyesi sınırları haricindeki kısımlarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.07.1950
  • ^IfcaffiaagMBBSHHmra^^^ O O Türkiye Kömür Saiış ve Tevzi Müessesesi İstanbul Şubesinden Devam eden tevziata ait haftalık izahat:1)SATIŞ YERLERİ:Adresleri Fatih Eminönü şimdilik)Kadıköy Üsküdar Kozluca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.07.1950
  • BALAST alınacak Devlet Demiryolları Erzurum işletme Komisyonundan Cinsi Mevkii Miktarı Muh.Bed.İlk Tem.İhale günü Saati Lira Kr.Lira Kr.Ocak balas-Normal hat 2900 m3 19923,00 1494.25 21.8 950 15.30 da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.07.1950
  • 1950 Modeli Hakikî 5 tonluk flt Şoför mahalli ka&nyonlanmız çgelmiştiir.Teslimata ba.*şiac1sğımızı sayın müşterilerimize öi2ci;ir£^^w 1-7 ton yükü normal olarak taşır.2 Lâstikleri,kamyonun teknik evsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.07.1950
  • JAWA Bütün Dünya YoElarında!Her Zaman Birinci Gelen!ÇEKOSLOVAK MOTOSİKLETLERİ Halen piyasamızda en ucuz satılan I OTOSİKLETLERIDIR Türkiye Genel Mümessili' MEHMET KAVALA Galata Tahir Han Tel:40430-426
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.07.1950
  • En Kestirme Yol MÜNİH'E 5.00 Saatte BRÜKSEL'E 6.30 Saatte LONDRA'YA 9.00 Saatte NEW-YORK'A 32.00 Saatte Pan Amerikan uçakları ile Münih ve Brüksel şehirleri İstanbul'a daha ziyade yakınlaşmış bulunuyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.07.1950
  • Bitlis PTT.Müdürlüğünden 1 Bitlis Baykan Kurtalan arası 950/953 üç senelik yedibin iki yüz altmış lira aylık muhammen bedelli ve altı bin lira idari kefaletli onbir bin ikiyüz omki lira muvakkat temin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.07.1950
  • Sahibi:A.N.K A R A C A N.Bu nüshada Yazı işlerini fiilen idare eden:N.BaytokDizildiği yer;N.A.ve A.N.K.gazetecilik kollektif şirketi matbaası Basıldığı yer;Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6