Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 29.07.1950
  • tonerikaya düşen Z I E Dr.Tevfik Rüştü Araş WS^^,"I [Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin dâvetine hükümetimi ıin silâhlı kuvvet vermek suretiyle icabet kararı memleketimizde umumiyetle tasvip edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1950
  • Korede tanklara karşı kullanılan bir Bozuka ateş halinde Korede Amerikalılar ve Kızıllar taarruzda Cephenin bir tarafında Komünistler öbür taralında da Amerikalılar ilerliyor Kore'deki birinci süvaıı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1950
  • ¦«99 v fi Adanada eşkıyalı yapan genç kız Kıymet Işık yanındaki bu sevdiği erkek sayesfnde ken-S dişini felâket uçurumundan kurtarmıştır.Adanada bir eşkiya şebekesi tarafından nasıl kaçırıldı-ğını geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1950
  • Güvenlik Konseyinde yeni Rus entrikası 7 aydır konseyden çekilen Rusya başkanlığı kabul etti Güvenlik Konseyine ağustostan itibaren Başkanlık edecek olan Rus temsilcisi Malik soldan ikinci)Amerika,İng
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1950
  • Marmarada görülen denizaltı Bir motor meçhul denizal* tıyı gördüğünü Bandırma kaymakamlığına bildirdi.Balıkesir,28 Milliyet)Bu gün îstanbuldan Bandırmaya gelmekte olan komisyoncu Is-¦mail Balcıoğlu ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1950
  • Koreye asker gönderme kararının aleyhinde Meclise müracaat edildi Barışseverler Cemiyeti hükümet hararının iptalini istiyorlar.Ankara 23 AA)Türk Barışseverler Cemiyeti adına Başkan Behice Boran ve Gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1950
  • cevap veriyor Kararın bir harb ilânı olmadığını söyliyen Başbakan,muhalefete şiddetle hücum eden bir beyanatta bulundu Başbakan eski iktidarı komünistleri himaye etmekle suçlandırıyor Koreye asker gön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1950
  • inönünün demeci C.H.P.Lideri aldığımız karara karşı teminat istiyor C.H.P.Genel Başkanı ismet İnönü,Hürriyet refikimize,Demokrat Parti hükümetinin Büyük Millet Meclisine danışmadan Koreye gönderil mek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1950
  • Selim Setrper 7 Atlantik Paktına girmek istiyoruz Birleşmiş Milletler deki baş delegemiz Selim Sarper'in demeci Lake Success" 28 A.A.Türkiyenin Birleşmiş Milletlerdeki baş delegesi 1 Devami 3 üncü sah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1950
  • Wâm Aleminde Kanh Hâdiselere Sebep Olan ikinci sayfamızda okuyunuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 29.07.1950
  • islam Âleminde Kanlı Hâdiselere Sebep Olan HÂSIMI-EME Vİ TEFRİKA NO;11 Yazan Ziya ŞAKÎR Küçük Muhammedin simasındaki halâv Abduimuttalip gibi bir asilzade,torununu,ahvali meçhul bir sut anaya teslim e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1950
  • At yarışlarından yeni şikâyetler!İki üç gün önce Milliyette bir haber çıktı:«At yarışlarında bir takım yolsuzluklar yapıldığı hakkında vilâyete ihbarda bulunulmuş.Hâdiseyi gereken ehemmiyetle ele ala.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1950
  • Musahabe Saç saça,baş başa!Bir arkadasın hikâyesi Tatlı kaza Deliler ve kaçıklar Minimini Rum yosması Caka ve gurur İsleri nöbetleri Lâtif cinsin ebedi silâhı Beklenmeyen ziyaretçi Heyheyleri tutmuş B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1950
  • Yeni basın kanunu Yürürlüğe jriren bu kanun mucibince basın suçlarına bakacak hâkimler belli oldu Yeni basın kanunu 24 temmuz gününden itibaren yürürlüğe girmiştir.Yeni kanuna gö re basın surları bade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1950
  • Wav le^kilâtınm sekreter muavini geliyor Dünya Gençlik Birliği teşkilâtının genel sekreter muavini Bayan Helen Dale salı günü tayyareyle yurdumuza gelecektir.Genel sekreter yaı dımcısı Yeşilköyde tert
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1950
  • DP.il idare kurulundan tebliğ edilmiştir.Partimize kayıtlı üyelerin 29 temmuz cumartesi günü saat 21 de bağlı bulundukları ocak lokallerine teşrif etmeleri ehem miyetle rica olunur.TOPLANTI D.P.Beşikt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1950
  • M.Kayalıbay hâdisesi Muzaffer Kayalıbayın ölümü hâdisesi hakkında üçüncü sorgu yargıçlığınca yapılan tahkikata ve şahitlerin dinlen mesi işine devam olunmaktadır.Dün de,Kayalıbay hâdisesinin ilk tahki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1950
  • HALKIN SESİ Liman işçilerinin yevm iyesi Biz İskenderun liman işçileri senelerdenberi günde 12 saat çalışarakhiç bir fazla mesai almadan günde 4 lira ile çok zor şerait altında geçinmekte idik.Şimdi b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1950
  • Dünya piyasasında fiyatlar yükseliyor Bu arada kauçuk fiyatları çok yükseldi ve bu,bizini piyasamıza da tesir etti Tiftik piyasasında canlılık var Peynir fiyatları yükseliyor.Kore harbi dolayısiyle dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1950
  • Öğretmenlerin nakli,tayini ve emeklilik meselesi İstonbuidaki öğretmenlerle Anadoludaki öğretmenler ara sında bir takım tayinlerin yapıldığı şeklinde çıkan haber ler,bilhassa İstanbul öğret menleri ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1950
  • ¦fc 31 temmuz pazartesi günü limanımızı ziyaret edecek Amerikan filosunu karşılamak üzere Yavuz zırhlısı ve 4 muhrip bugün limanımıza geleceklerdir,fr Eyüpte,Kemal isminde bi rine ait tuğla harmanında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1950
  • Hırsız dilenci güçlükle yakalandı Dün sabah Galatada ente resan bir hâdise olmuştur.Mumhane caddesinde bir tica relhaneye girip para istiyen Recep Helvacı isminde bir di lenci,müessese veznedarının pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1950
  • Rami imar edilecek Vali ıliin bu bucağı teftiş etti,burası Istaubula yakışır bir bale getirilecek Vali ve Belediye Başkanı Prof.Dr.Fahrettin Kerim Gökay,Eyüp ilçesinin Rami bucağına giderek mahalli ih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 29.07.1950
  • Hacca eidecek olan vatandaşlara döviz Ankara 2H Milliyet)Hacca gidecek olanlara verilmesi düşünülen dövizin esaslarını tespit için Dışişleri ve Maliye Bakanlık mütehassıslarından müteşekkil korniş yon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1950
  • Mesut Cemil Ankara radyosu müdürü oldu Ankara 28 Milliyet)Haber aldığıma göre Ankara raü yosu müdürlüğüne,müzik yayınları servisi şefi Mes ut Cemi)Tel tâyin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1950
  • Askerî yardım Marshall Plânı büyük elçimi Londra ve Parise gidiyor New York,28 A.A.I Marshall plânı büyükelçisi Milton Katz,iktisadî ıshiıiiği teşkilâtına dahil memleketlerin si lâhlanmasma dair proje
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1950
  • Avrupa Birliği istişare Konseyinin toplantısı Ekrem H.Üsfündağrn Baş' ani ğmdaki heyetimiz 4 ağustosta hareket ediyor Hikmet Pamukoğiu,Kayseri milletvekili Suat Hayri Ürgüplü,Muğla milletvekili Nadir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1950
  • «n gurultulu şehir:Roma Belediye Halkanı otomobillerin klakson çalmalarını menettL Roma.28 A.A.Roma ar tık dünyamın en gürültülü şehri olarak telâkki edilemeyecektir.Filhakika belediye başkanının kara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1950
  • Pragda idamlar Rejime muhalefet eden 25 kiji daha asıldı Prag,28 A.P.Otuz sekiz Çek.dün,ana vatanlarının komünist hükümeti aleyhin de faaliyette bulunduklarından dolayı mahkûm edilmişlerdir.Prağda dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1950
  • Yeni bir haber Londra,28 'AA' Daily Expre.ssin yazdığına göre,dun akşam gizli yollardan Londra ya gelen haberler,Çekoslovakyada komünist rejimine muhalefet eden 25 kısmin Pişen hapishanesinde idam edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1950
  • Kalyanın Ankara elcisi değişti Koma 28 A.A.Resmen bildirildiğine göre,İtalyanm Ankara büyük elçisi Reaato Prunas,merkeze çağırılan Ka hire büyük elçisi Crıtoforo,Franeassi'nin yerme tayın edilmiştir.M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1950
  • Yunan sahillerinde müşterek manevralar Atina 28 A.A.Yuna nistan sahili açıklarında ingilizlerle Amerikalıların dün yaptıkları müşterek deniz ve hava manevralarına dört muh nple üç denizaltıdan müteşek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1950
  • Harici kısa haberler AMERİKADA if Bildirildiğine göre.bu sene temmuz ayı içinde Amerikanın büyük mağazalarından yapılmış olan gıda maddesi mü bayaatı gecen senenin ayni a-yına nazaran yüzde 46 bir art
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1950
  • Fransız kadın öğretmeni anlatıyor ecnebilerin geçirdikleri imtihan 9«*^î«!Yabancılar,kendilerine gülünç »elen suallerle karşılaşırlar,fakat bu kabil ahvalde cevap vermesini bilmek de ayrı bir hünerdir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1950
  • Philadelphiah J.Murphy Jr.'ın inşa eniği «Dee Say V» isimli motörü 22 temmıuda Detroitte yapılan yarışlarda birinci gelmiştir.Guy Lombard oda «Tempo VI» motörü ile ikinciliği karan mistir.Resim,yarış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1950
  • iWawmmgwgwwgWHiHi^ Siyasî partilerin j I ecen BîF,emsil ettikleri J ideolojilerden baş-E I ka faaliyet sekil-E leri.teşekkülleri ve teş-S g kilâtlurı,muvaffakiyet-E leri ve muvaffakiyetsiz-e 1 likleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1950
  • Böyle bir adam sevilebilir mit İmkânsız.Fakat bu yüz.yarım asra yakın bir ihtiras hayatının tırnakladığı,yolduğu bu virane»,biraz evvel iyini dolduran taptaze hislerin bahar iklimini ifadeden niçin âc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1950
  • Belç'kada nümayişler Kral aleyhtarları «Leopold darağacına* diye bağırıyorlar Eriiksel,28 'A,r\Üa hm kisı kadar tahmin edilen L« opold aleyhtarı bu gw»p dün akkanı.Kralın ikamet etmekle olduğu Lae'ken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1950
  • Atlantik Paktı I Ba.s ıcnafı 1 incide Selim Sarper dün öğleden' sonra yaptığı basın koni'eransinda demiştir ki:Türkiye batı devletlenyle birlikte Atlantik paktı veya meselâ Akdeniz paktı ^ıoı Atlantik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1950
  • Claude Farrere tstanbula eeliyor Marsilya 23 A.A.Akademi Fransez azalarından muharrir Claude Farrerre,dün öğleden sonra Istanbul» hareket eden Türk gemisi Ankara» ya binmiştir.Muharrir,1938 denberi gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 29.07.1950
  • Soldan Sağa:1 Bir roman ve bir filmin ismini taşıdığı Amerikan şehri,2 Tersi)Sargı,Müceddet.3 'Tersi)Meşhur İtalyan şairi,İngiliz genç kızı.4 Başına K)gelirse evlenmemiş kadın,Bir nota.5 Ka rışık renk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.07.1950
  • Hie.29 TEMMUZ Ru.14 16 Şevra 19 5 0 Temm 1369 Cumartesi 1366 VAKİT VASATI EZANI 1 1 Güneş 5.51 9.22 Ö61e 13.20 4.51 İkindi 17.16 8.47 Yatsı 22.19 1.50 Akşam 20.29 12.00 îmsâk 3.50 7.20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.07.1950
  • ı a A TUB ^Sultan Tefrika No.88 Bizanslılar,merakla Kasımpaşadak donanmanın ne yapacağını bekliyordu Tulumba önünde şapkasını yerlere indiren Teofanoya «çabucak sofrayı hazırlaması.Diı emreden Jan Lo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.07.1950
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler.13.15 Ka rışık şarkı ve türküler Pl.13.30 Karışık hafif müzik Pl.13.45 Saz eserleri şarkı ve türküler.Okuyan:Melek Erdik Çalanlar:Sadi Işılay,İzzeddi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.07.1950
  • «Şu Wilbery çok garip bit müşteri,Roedean House'ria bir dairede oturmuş altı ay.Her ay anasından aldığı biı ¦miktar para ile geçinilmiş Kadın Norton Fitzwarren de «DeeplandS' adlı bir villada oturuyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.07.1950
  • FAY Beyoğlu ALKAZAR 42562)1 Kılıçların Gölgesinde,2 Kabadayılar Kiralı.AR 44394)1 Vatan Kurtaran arslan Renkli)2 Martanın aşkı.ATLAS 1 Vadiler hakimi 2 Altın Çekmece.BEŞİKTAŞ BAHÇESİ:1 Senfoniler diya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.07.1950
  • Dur I Kımıldavay/m deme Tepelerim1.Beline sivri bir şeyin dayandıomı wwtti;omzu bir e°J aza n Kimsin Ne isFiyorsun benden ğ)f\bdüsseiâm Eski crrâgn ph^Uskronis haberle geriledi d "Ne'».Ve bu,agıınJart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 29.07.1950
  • İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden Silivrikapıda balâ topçubaşt Süleymanağa camiinin onarımına ait 25.7.950 tarihindeki ihale gününde ihalesi vapılmamış olduğundan bir ay içinde pazarlıkla yaptırılaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.07.1950
  • an müracaat Meclise yapı Ba«tcuafı 1 incide)Hükümetçe her ne kadar bu ka.ıanrt Birlenmiş Milletlere kar şı girişilen taahhütleri yerine getirmek üifcie verildiği ifade edilmişse de bu kararın veriliş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.07.1950
  • Sizin boyunuz boşunuz bana vız gelir.O güzel gözlerine âşık olmadığımı iyi bil.Seni insanların arasına girebilmek için bir basamak olarak seçtim.İşte hepsi bu.Şimdi hakikati biliyorsun.Şunu da iyi bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.07.1950
  • ZAYÎ St.Benoit Erkek Lisesinden aldığım pasoyu kaybettim,yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.VH B 983 Enis ARI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.07.1950
  • Marmarada görülen denizalf,«Bastarafı 1 inad« Bugün bu hususta malûmatına müracaat ettiğim vali vekili şunları söylemiştir.Bandırma kaymakamlı gına böyle bir ihbar yapıldığı doğrudur.Vaziyet alâkalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.07.1950
  • Inönünün demeci Baş ta.afi 1 incide kiye gibi diğer âza devletlere de emniyet verirdi.Aks;i halde muhtemel bir tecavüz karşısında Tüıkiyeye nasıl yardım edileceği şimdiden düşünülebilir.Acaba Bir leşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.07.1950
  • TEFRİKA NO;İÜ aştaralıaşa ^P-l Yazan;Joka UPTON lan vahşi insanlar arasında Tekerleğe araba ayau)panfa'ona acak elbisesi)diyor arb'aşlarında bohç3,arkalarına asılı çocuklar.Nidanın beşinci günü.Âfıiıt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.07.1950
  • Eğitim Bakanının mühim beyanatı Ankara 28 Milliyet)Millî Eğitim Bakanı Avni Başman.Fransadaki talebelerimizin durumu,nakledilen 152 öğretmen ve terfi edemıyen muallimler hakkında ezcümle şunları söyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.07.1950
  • Amerikaya düşen vazife Başmakaleden devam l ketimiz mütecaviz bir konü'ı nist devlete karşı alınan tedbirlere iştirak etmekle bera ber başka komünist devletlerle komşu bulunduğu açık bir âkıadır.Binae
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.07.1950
  • eres cevap veriyor Bitarafı 1 inci ay fada)lan tenkit ve hücumlar mev,ma münhasır kalmamış olduğunöan ve yapılan polemikler particilik gayreti ile ınom lekei me-nfgaüerıni rencide edcvk hudutlara götü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.07.1950
  • ZAYİ Şebekemi kaybettim,yenisini çıkaracağımdan eskisinin hükmü yoktur.Edebiyat Fakültesi No.5919 Emilya Samsonidis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.07.1950
  • Güvenlik konseyi IBis tarafı 1 incide] Birleşmiş Milletlere geri dönmek hususunda Sovyet Rusya hükümetince verilen bu ka rar.milliyetçi Çinin Birleşmiş Milletlerden çekilmesi ve yerine komünist Çinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 29.07.1950
  • Satılık İstanbul Defterdarlığın iani Dosya No.Cinsi Kıymeti Teminat Lira Lira Eüyükada,Karanfil mah.Ka-3310 rakuş so.115 ada,16 parsel eski 8 vergiye göre yeni 4)kapı sayılı 331 M2 arsa.Kınalıada,Yarb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.07.1950
  • Solhibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden N.Baytok Dizildiği yer;N A.ve A.N.Kgazetecilik kollektif şirketi matbaası Masıldıgı yer:Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.07.1950
  • "Yüzatlı,kupas kim kazanabilir Sedat EVRENOS Yarışta fotoğraf çekmek bir sanattır.Geçen hafta Akkenti •yanım başla geçen Bahtiyar,tam pota hizasından alınan bu resimle koşunun bitiş noktasında Akkent'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.07.1950
  • ~Ten?e/sağf&m o/utıca c/uruş c/ik görünüşcfçA güze/o/ur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.07.1950
  • 1st.L v.Amirliği As.Kıtaat İ ânları ğ Kapalı zarfla 350 adet manevra sandığı 5.8.950 günü saat 11 de Ankara M.S.B.4 No,lı Sa.Al.Ko.da ihalesi yapılacaktır.Beheri 50 liradan tutarı 17,500 lira olup tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.07.1950
  • 22500 Metre 15 in m merserize 22500 îî 20 m/m 2500 25 m/m 352500.20 m/m Pamuk 2500 25 m/m Şerit Satın Alınacaktır.I.E.T.T.İşletmelerinden 1 Yukarıda müfredatı yazılı şeritler 13206 lira muhammen bedel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.07.1950
  • Bütün Dünya Yollarında İHer Zaman Birinci Gelen ÇEKOSLOVAK motosikletleri Halen piyasamız:'a en ucuz satılan KOTO-İKLETL&RIDIR YEDEK AKSAM Türkiye Genel Mümessili.MEHMET KAVALA Tel:40430-42673 Telgraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.07.1950
  • r\m i i 'ROVER m vinuNmai «ft if »tuum Türkiye Umum» MumessMI m^ M AT AŞ TİCARET T.A.9» cumhurvy.t,^8:5s;52%;I^sMnATASAN.stanbu.HE WE GİDER UB mgmm+m J *U^Â**UmJsii4 MitC m\VttvAMi v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6