Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 28.07.1950
  • Koreye asker yollamamızın sebebi Ukûmetm Birleşmiş Milletler Kurulu Güvenlik Konseyinin dâvetine icabet ederek Korede açılan sulh ve emniyet cephesine 4500 kiilik silâhlı bir kuvvetle iştirake karar v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.07.1950
  • bir katliâm Komünistler 5 yılda 3.000 papaz öldürdüler Vatikan 27 A.P.Vatikan radyosu bugünkü bir yayının-da son 5 yıl zarfında komünist rejimi altındaki Rus peyki fne nleketlerde 13.000 den fazr?a Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.07.1950
  • verdiği demeç Sulh için ümitler kesilmedi Yazısı 5 ncide)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.07.1950
  • Koredeki çarpışma Kızıllar dün yeniden hücuma geçtiler,Mac Artur nikbin olduğunu bildiriyor Londra 27 A.A.Reuter ajansına gelen son telgraflara göre Korede harb durumu şöyledir:Batı kesimi:Hafif Kuzey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.07.1950
  • Çatalca sağlık evinin temeli atıldı înşasma yakında başlanacak olan Çatalca sağlık evinin temel atma töreni dün ya pılmıştır.Vali ve Belediye Başkanı Ord.Prof.Gökay,Demokrat Parti Bölge Müfettişi Hüsn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.07.1950
  • v-v-Dördüzleri emziren sütanneler fcrarryette Izmirde dördüzlere bakmak için bir komite teşkil edildi Dördüzlerde,anneleri de sıhhattedirler,en zayıfları olan "Hürriyet,te normal leş li İzmir 27 Milli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.07.1950
  • Irak Naibi Türkiyeye geliyor Prens Abdülilâh Türkiyeden fionra ingiltere ve İspanyayı ziyaret edecek Bağdat,27 A.A.îyi ha ber alan çevrelerden bildirildiğine göre Irak Kral Naibi Abdülilâh,ağustosun i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.07.1950
  • Marmarada görülen denîzal+ı Deniz,hava birlikleri faaliyet hali Dün Isfanbul vapurunun battığına dair asılsız bir şayia çıktı İzmit 27 Milliyet)5 gündenberi İzmit körfezinde görüldüğü bildirilen ve ef
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.07.1950
  • Uzakdoğudaki İgj[ Koreye hareket günü belli Hükümet bu hususta Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğinden gelecek cevabı bekliyor.4500 kişinin hangi birliklerden seçileceği belli oldu fi Ankara 27 Mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.07.1950
  • Bayındırlık Bakanının yediği peynir ekmek İzmir 27 Milliyet)Bayındırlık Bakanı General Fahri Belen şehrimizden geçerken yoı da akşam yemeği için şoförüne peynir ekmek aldırdığım gören İzmitliler,bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.07.1950
  • Harbin yayılma Koredeki savaşlara komünist Çinin de katılacağından endişe ediliyor Sovyet subayları Çin ordusunu yetiştiriyorlar] Washington 27 A.A.Savunma Bakanı Louis Johnson'la müşterek kurmaylar b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.07.1950
  • W:V-Hükümet kararını tenkit eden muhalefet liderleri N.Erim C.H.P K.Gülek C.H.P.H.Bayur M.P.J Hükümetin verdiği kararın akisleri Nihdt Erim "Hükümet kendisini çok ağır bir mesuliyet altına sokmuştur,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.07.1950
  • Hükümetin kararı ve hukukçuların fikri Meclisin verilen kararı tasvîb etmesini ileri sürenlere karşı,hükümetin bu hususta evvelce salâhiyet aldığini ileri sü" renler de var Hükümetin Koreye 4500 kişil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 28.07.1950
  • r-S Muallimler arasında liirlik eski Reisi ihtilâfın içyüzünü açıklı)or İstanbul Muallimler Cem'.yet nde zuhur ed*m ihtilâf so nunda başkanl ktan istifa ede rek "Öğretmen Okullarını Bitirenler Cemiyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1950
  • fHALKIN SESIİ Sokağa atılan hastalar X Son günlerde Millî EğL v tim Ei/kanlığınuı Valdeba-J^\S ğı Pnvantoryomunda ya-çj vt lan hasta öğretmenler ve i* bilhassa öğrenciler arasın.da müthiş bir tasfiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1950
  • Ermeniler arasındaki ihtilâf gittikçe büyüyor Ermeni ruhanileri arasındaki mevcut ihtilâf gün geçtikçe biraz daha genişlemektedir.İki gün evvel her iki ta-rafın Vilâyete yaptıkları mü-1 racast Vilâyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1950
  • Diijı içtima eden esnaf dernekleri İstûiıbul Kahveciler Derneği 1e Şekerciler,Helvacılar,Pastacılar ve Tatlıcılar Derneği idurc heyetleri dün öğleden ronra Cağaloğlundaki cemiyet merkezlerinde mühim t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1950
  • D.P.de seçimler için faaliyet Istanbul milletvekilleri D.P.İl İdare Kuruluyle dün saat 17 de parti merkezinde bir top lantı yapmışlardır.Bu toplantıda,eylül aymda yapılacak muhtar seçimleri hakkında p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1950
  • Esnaf dernek Kski hükümet tarafından çıkarılan son kanunun sakal tarafları izalı edilerek tadilât yapılması için esnaf cemiyet ve dernekleri hükümete müracaat ettiler Şehrimizdeki Esnaf Cemiyetleri ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1950
  • Beşiktaş Kulübü idare Heyetinin azline karar isteniyor Beşiktaş Kulübünün muhtelif şubelerinde bilfiil çalışmış eski ve yeni Beşiktaşlılar 14C imzalı bir mazbata ile Beşik,taş kulübü idare heyetine mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1950
  • Liıııanlarımızı ziyaret edecek Amerikan gemileri 31 temmuzda limanımıza gelecek olan Amerikan filosunun ziyaret programı ve gemi adedinde bazı değişiklikler olmuştur.Bu arada limanımıza 8 yerine 7 gem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1950
  • Türk Matbaacılar Cemi yetinin senelvk kongresi pazartesi günü saat 16 da Cağaloğlu Çiftesaraylar bahçesinde yapılacaktır.Türkiye tütün kongresi 10 ağustosta Ankarada toplana çaktır.Bu kongreye iştirak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1950
  • İslâm tarwfc Kanlı Hâdiselere Sebep Olan HÂSIMI-EME Vİ Rekabeti TEFRİKA NO;10 Yazan Ziya SAKİR İnsanların fevkindeki çocuk,Muhammetti Abdülmuttalip odaya girince,cdadokıler onun etrafını aldılar.Evvel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1950
  • Büyük kusur!Memleketimizde tenkide hiç bir devirde tahammül edilme.mistir.Ne Mutlakıyet devrinde,ne Meşrutiyet devrinde,ne de Cumhuriyet yıllarında!İkinci Abdülhamid devrinden bahsetmeğe lüzum yok.Çün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1950
  • Bir kısım ihraç maddeleri fiatları yükseliyor Yeni dış ticaret rejiminde in raeatçıya,ihraç ettiği mal be delinin yüzde otuzunun bırakılması piyasada büyük ve endişe verici spekülatif hareket-I ler do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1950
  • KISA HABERLER ic İstanbul Sergisi Tertip Komitesi dün akşam toplanmış,serginin bir müddet daha uzatılması için ekspozanların müracaatını incelemiştir.iTertip Komitesi keyfiyeti Ekonomi ve Ticaret Baka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1950
  • Halkın,son günlerde çoğalan hırsızlık ve yankesicilik hâ diseleri karşısında huzursuzluk duyup şikâyetçi olduğunu yazmıştık.Alâkadar makamlar,vukuatın normal çevçeve dahilinden Çiikmadığını beyanla va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1950
  • Yamyamlar için yeni ihbar Banların Adapazarında insan eli yerken bayram yaptıkları iddia ediliyor İzmit 2t Milliyet)Kocaeli yamyamları hakkında Adapazarı Cumhuriyet Savcılığına yeni bir ihbar yapılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1950
  • Beyoğlunda bir hâdise Genç ve güzel l ir kadın kendisine sarkıntılık eden genci döğdü ve yüzünden kanlar akıttı Dün saat 15*30 sıralarında Beyoğlunda bir pastahanenin önünde muhiti heyecana düşüren bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1950
  • Amerikan Haberler Bürosu eski se.fi memleket ini izden ayrılırken Rusya Türkiye dununu,14 mayıs seçimleri etrafındaki düşüııeelerini de ayıkladı.Bir haftadanberi memleketimizde bulunan Amerikan haberl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 28.07.1950
  • ^HmttBioımtOUtmmtnrtUuıuuBtfuouıuiiy I Üçüncü Mustafanın İ tasvir ettiği 1 1 vaziyet 1 Yalova ile Darıca a-jğ E lasında ve hattâ İzmit e E konezınin daha içerile-E E rinde bir iki kere muc-E hul bir d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1950
  • Macar işçileri Komünistlerin istediği faaliyet gösterilmiyor Londra 27 Nafen)TU mes gazetesinin Buriapcştedckı muhabirinin bildirdiğine göre bugün Macar komünist partisi politbürosu Macar işçi birlikl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1950
  • Lübnan dün Güvenlik Konseyine başvurdu.Lake Success,27 AP)Lübnan,bugün,Güvenlik Konseyine,24 Temmuzda.Beyrut il# Kudüs arasında uçan bir Lübnan uçağına hiç bir ihtarda bulunulmadan nü cum edilmiş olma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1950
  • Atmadaki talebelerimiz Atina 27 A.A)Buraya gelmiş bulunan Türk talebeleri dün meçhul asker âbidesine bir çelenk koymuşlardır.Türk talebeleri Atina üniversitesi ve teknik okulunun misafiri bulunmaktadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1950
  • Batı Alroanyarun Ankara başkonsolosu Bonn 27 A.A.Eski we imar Cumhuriyetinin Mıheiler Cemiyetinde daimî delegesi Kurt Von Kamphoevera nın federal Cumhuriyetin An kara başkonsolosluğuna tayın edileceği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1950
  • Uzakşarkta Rusların askerî faaliyetleri Sahalin ve Kuril abaları civarında sık leri görülüyor sık Karp gemi Tokyo 27 AA.Şov.I yrtlor tarafından işgal edilen J Sahalın adası ile Kuril tatlın adalarına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1950
  • Kaçırılan yeni bir fırsat Yersizlik yüzünden barolar toplantısı İstanbulda yapılamıyor Londra 27 Nafcn)Gelecek beynelmilel Barolar lop lantıSınm İstanbulda olacağı na dair olan tahminlere rag men bu k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1950
  • Afrikada çekirge akını Kahire 27 Nafen)Büktün Orta doğu memleketleri çekir.ge istilâsı tehlikesiyle karşı karşıya bulunmaktadır.Kahirede alınan sıkı tertı bat sayesinde Mısır için tehli ke bir mikdar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1950
  • TEŞEKKÜR Sevgili eşim ve babamız Ziraat Bankası Umum Müdürlüğü muhasebe müdür muavini FERÎD GÜNVER'İN vefatı münasebetiyle gerek ce naze merasimine iştirak eden ve gerek tel ve mektupla taziyene bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1950
  • Yalan mı?Mektuplarını beraber okuyorduk.Bir gün öyle,bir gün böyle.Hattâ kocasını ne kadar beğendiğini yaza yaza bitiremezdi de,sen ben şaşardık.Nazh-e,Faruğun yanında Celâlin bu kadar açılmasını iste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1950
  • Harici kısa haberler AMERİKADA Birleşmiş Milletler Kurulundaki Mısır temsilcisi Fevzi Bey çarşamba günü öğleden sonra küçük Asamble'de «Eritre ile Habeşistanın tek bir ida Te altında birleşmesi lehind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1950
  • [slanbul Adliyesinde terfi eden hâkimler Şehrimiz Ticaret Mahkeme.5i başkanlarından Tabir Çağa,Sait Önen,Asliye Hukuk Yargıcı Kemaleddin Utku,Ticaret Mahkemesi başkanların dan Fazlı Uluocak,Asliye Huk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1950
  • Atomlu denizaltı Bu işe 350 milyon dolar tahsis edildi Vaşngton 27 A.A.Amenkan ayan meclisi dün,atom enerjisi ile işliyen bir denizaltı imaline ve yeni tıp harp gemileri inşası için 350 milyon dolar s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1950
  • Kanada sahillerinde yabancı denizaltılar Ottava,27 A.A.Kanada amirallik dairesinden dün bildirildiğine göre,Ternöv bölgesinde milliyeti meç hul bir veya iki denizallının mevcudiyeti hakkında bazı ba h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1950
  • Ruslar karaborsadan dolar satın alıyorlar Londra 27 Nafen)Sovyetler Avrupa ve orta doğu memleketlerinde altın sarfeds rek büyük mikyasta karaborsadan dolar satın almakladır.Bu borsa muamelesine sebep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1950
  • Belçikada karışıklıklar Kral aleyhtarlarının madenlerdeki grev hareketleri gittikçe genişliyor Brüksel 27 A.A.Memlekeite durumu incelemek üzere Başbakan Duvieusart in başkanlığında bazı hükümet üyeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1950
  • Bîr ecnebi Rusyada nasıl çalışabilir?Fransız kadınının Rusyadaki hayatı 1930 da Pariste Edebiyat Fakültesinden mezun olan genç ye güzel bir Fransız kadını bir mühendisle evlenmiş,bir kaç yıl Isviçrede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1950
  • Voli dün Çekmeceye giderken kimsesiz çocukların kampım da tiyaret etmiftir.Besimde bu Mtis yavruları kendilerini yoklıyanlarla birlikte görüyorsunuz.Saygonc gitmiş olan Amerikan yardım heyeti oradaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 28.07.1950
  • Soldun Saga:1 En güzel göllerimizden biri.2 Tersi)yüksek dereceli okullarımızdan,Vücudu mü/ü sabun)adılımız bez.3 Tersi)Bir nakil vasıtası,Tersi)iskambilin birlisi.4 Çok bilmiş hatunlara öyle derler 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.07.1950
  • Hie.28 Ru.13 TEMMUZ 15 Şevva 19 5 0 Temm 1369 Cuma 1366 1 VAKÎT VASATİ EZANI Güneş 5.50 9.19 ÖĞle 13.20 4.50 İkndi 17.18 8.46 Yatsı 22.21 1.51 Akşam 20.30 12.00 İmsak 3.48 7.17
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.07.1950
  • İSTANBUL 12.57 Programlar 13.00 Haberler 13.15 Ööle konseri Pl.13.45 Şarkı ve türküler Okuyan M.Kovancı Çalan lar;Emin Ongan,Ercüment Batanay.Vecdi Seyhun 1 Kast peşrevi 2 Durmaz işler Rast)Zekâi dede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.07.1950
  • FATIH Sultam lerin büyüğü vardı.Şenlik yapan Yeniçeriler kaleye hücumu kestikleri için günü rahatça geçirebileceklerine sevi niyorlardı.Damar yukardan,sundurmadan eğilip de Alman boğa sini avluda görü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.07.1950
  • FAYDALI İLER Beyoğlu ALKAZAR 42562)1 Kılıçların Gölgesinde,2 Kabadayılar Kiralı.AR '44394' 1 Vatan Kurtaran arslan Renkli)2 Martanın aşkı.ATLAS 1 Vadiler hakim.2 Altın Çekmece.BEŞİKTAŞ BAHÇESİ:1 Senfo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.07.1950
  • Eser:Nizamettin Nazif Çizen:Sölip-ı vj5)Du sırada meydanın ötesinde berisinde bâzı gölgeler kımtldânmöklay â&.Mütecessis bir pöz dikkât" etmiş 1| olsaydı banların bir'kumanda altında S f hareket ettik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.07.1950
  • Gringall kalemini diline bat.rdı ve:ı Rüya mı görüyorum,dersinim?Sizlerden daha iyi yaptığımı.şeyler var dediniz değil mi?¦Böyle birşey söylemedim.pringall gülümsedi ve tekrar piposunu yaktı:«Ne olurs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 28.07.1950
  • ükûmetin verdi| [ararın akisleri f B«.ta rrfl î inciJeJ karşı'ıklı olarak münferiden vurulmaları değil,sulhu ıhlâi eden Kuzey Koreye karşı Birleşmiş Milletlerin müşterek tedip ve tenkil hareketi dır.H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.07.1950
  • itizar Yazılarımızın çokluğundan «Baştanbaşa bütün dünya» ve Güzel cadı o tefrikalarımızı bugün koyamadık.Okuyucularımızdan özür dileriz,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.07.1950
  • izmirdeki t'ordizler »Hır.tarafı 1 incid«| yorum:Dördüzlerjn doğduğu günden bu güne kadar haj yatımın en mesut günlerini ya şadnn.Ben bundan evvel de beş çocuk doğurmuş bir anneyim.Onun için bir eviât
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.07.1950
  • Fransız kadınının Rusyada' i hayatı Bas taraf;3 üncü sayfada)don söylemişlerdi.Bu evden dışan çıkmak fırsatını bula mıyacakti.Bu ahşap ev,bu bakımsız bahçe onun dünyasinin hudutlarını teşkil ediyor du
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.07.1950
  • Çatalca s-ğlık evi Baş tarafı 1 incide)hitabe ile açmış müteakiben Prof.Gökay bir hitabede bulunmuş,ve ezcümle demiştir ki:Memleketimizde demokrasi ve halk idaresinin hakim olduğu çağda daima ileriye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.07.1950
  • Harbin yayılma ihtimali Baş tarafı 1 uıcıde)Yukardaki malûmat Âyaar üyelerinden alınmıştır.Ayan Meclisi tahsisat komisyonumun gizli oturumunda Jahnson'uryaptığı konuşma iki saatten' fazla sürmüştür.Öğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.07.1950
  • İstanbul İkinci İcra Memurluğumdan^ w 950/2845 Mukaddes Giray,Bedıiaa Devrim Aksel)Cemil Devrân Riya2i Evrensel,Şayian ve müş teresten mutasarrıf olup taksimi kabil olmadığından dolayı mahkemesince sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.07.1950
  • »lUiML^MkMMTOMWr-WT^ 1st.I v.Amirliği As.Kıtaaf ânlar» ¦¦OMan Pazarlıkla 457.000 çift yün çorap 3/3/950 günü saat 11.30 da Ankara M.S.B.4 No.lu Sa.Al.Ko.da satın alınacaktır.Beter çifti 84 kuruştan tu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.07.1950
  • İ.E.T.T.İşletmeleri,dsn 1 Keşif bedeli 11606,57 lira olan,Zeytmburnu 340 No.lu merkezi sahası dahilinde yapılacak montör evi inşaatı pazarlık suretiyle ihaleye vazedilecektir.2 Bu işe ait şartnameler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.07.1950
  • Kereye asker yollamamızın sebebi I Başmakalede» devam î cabct ederek ahidlerimce sa.dakatimizi herkesten evvel göstermek,er geç yerine ge-tirmeği behemehal taahhüt et-I iğimiz vecibeleri bir an evvel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.07.1950
  • ümetin kararı hukukçuların fikri BcK»tarafı 1 incide)çok büyük bir ekseriyeti,Bir leşmiş Milletlere üye olma mız hasebiyle bu karamı ye rinde ve tam zamanında aim mış olmasında ittifak etmek tediıier
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.07.1950
  • ulh ümitleri kesilmedi Washington 27 AA.Başkan Truman,halen atom bombasının kullanılmasını hıybir surette düşünmediği ni bildirmiştir Truman,dünya barışını te„ minin mümkün olacağı ümidini halen muhaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.07.1950
  • Korede çarpıma Bas t a rat i 1 incide)Yongdong'un 48 mil güneyindeki Hanyang'ın 15 mil batı sında bir grup bulunduğu bil dirilmiştir.Di»er bir grup ise Sanehon'un 1.0 mil güney doğusunda bulunuyor ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.07.1950
  • Askeri çevrelerde Washington 27 A.P.Korea harbi hakkında Amerikan askerî çevrelerinde şim diye kadar devam etmiş olan nikbinlik,kızılların mütemadi ileri harektleri karşısında,parlaklığından kaybetmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.07.1950
  • Kızıllar hücuma geçti Tokyo 27 A.A.Cepheden 8 inci ordu karargâhına gelen raporlara göre,Ku zey Eoreîiler bugün Yondoğ da 25 inci tümen mevzilerine karşı şiddetli bir hücuma geçmişlerdir»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.07.1950
  • Mae Arthur.un demeci Tokyo,27 A.A.Mar Arthur bugün Tokyoya dönmüştür.Generalin bu gece teletl vasıta.siyle Başkan Tru manla doğrudan doğruya to mas e-derek raporunu vermesi beklenmektedir.Mac Arthur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.07.1950
  • Koreye hareket günü belli değil 1 Ba.s tarafı 1 incide' «İngiltere,Avustralya,Yeni Zelanda,Siyam ve.Türkryenin Koreye kara kuvvetleri sevketmosi,hürriyetin esaret üzerindeki zaferinin süratle tahakkuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.07.1950
  • Deniz hava birlikleri faaliyet halinde ia.ttore& 1 incide)tekniği beş gün mütemadi o-Iarak su altında bir tahtelbahirin kalabilmesini mümkün kılamamokiadır.Dün akşam şehrimizde Güney Doğu Akdeniz sef
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.07.1950
  • atletizm Oslo.CA.A.Ağustos ayı içinde Brükselde yapı-i lacak Avrupa atletizm bi-ZE rinciliklerine.Norveçlilerin g kuvvetli bir takımla katı-S lacakları ve iyi derecele:el yv de edecekleri beklenmek-fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.07.1950
  • istanbul yüzme şampiyonası İstanbul yüzme şampiyonasının ilk seçmesi dün saat 16.30 da Lido yüzme havuzunda yapıldı.Pek az bir seyirci önünde yapılan yarışlarda bermutnd ne su sporları federasyon başk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.07.1950
  • ÇEKLER 1 Sterlin 789 TOO Dolar f 280.25 100 Fransız Fr.080-080 100 Üret U44 128 100 isviçre Fr.63.03 10ü Belçika Fr 0 60 ]00 İsveç Kronu 54.12.50 100 Escudos 9.73.90 Serbest Piyasada DÖVİZLER Dolar ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.07.1950
  • Irak Naibi Baştarafı 1 incide)yeye gidecek,oradan ingiltere,ye hareketle yazın büyük bir kısmını orada geçirecektir."Nâ ib,îngiltereclen ekim-ayında Ispanyol hükümetinin davetlisi olarak İspanyayı ziy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 28.07.1950
  • ÇİFT DiFERANSiYELLi Arazi ve çiftlik arabaları İngiliz sanayiinin şaheseri-Çiftçilerin,madencilerin,mühendis ve müteahhitlerin emektar dostudur.Çunku.HER YERE GİDER.HER IŞI GÖRÜR.TEMMUZ AYINDA TESLİM*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.07.1950
  • İstanbul.20 Bayın Bay Mehmet Kavata' VOLVO Acentaal Tanır Man.Galata a/âflo i$32 modeli 40164 «ası numaran va JUJ72 motor numaralı 3399 plaka aayıiı VOLVO kamyonu aahiblylm.1938 aenesindanberl nakllya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.07.1950
  • İLAN Ankara Veteriner Okuluna,tarn devreli liseleri bu yıl pekiyi te iyi derecede bitirmiş,olgunluk imtihanlarını vermiş olmak le öğrenci alınacaktır.Diğer giriş şartları askerlik şubeli öğrenilebilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.07.1950
  • Dr.HAFIZ CEMAL LOKMAN HEKİM Dahilî hastalıklar mütehassısı.Pazardan başka her gün saat 14 den 17 ye kadar İstanbul Divanyolu N.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.07.1950
  • Bitlis PTT.Müdürlüğünden 1 Bitlis Baykan Kurtalan arası 950/953 üç senelik yedibin iki yüz altmış lira aylık muhammen bedelli ve altı bin lira idarî kefaletli onbir bin iki yüz onıki lira muvakkat tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.07.1950
  • Scrhibi;A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden N.Baytok Dizildiği yer;N A.ve A.N.K,gazetecilik kollektif şirketi matbaası Masıldığı yer:Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.07.1950
  • Mittitjet ABONE FİATLARI Senelik 28 Liradır 6 Aylık 15 3 8 1 3 Yabancı memleketler için iki mislidir.İLAN FİATLARI Baslık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 Lira 3 üncü 4 4 üncü 2,5 ilân sayfası santimi 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.07.1950
  • Katran alacaklara İ.E.T.T.İşletmelerinden 26.7.950 tarihinden itibaren Yedikule gazhanesi katranının tonu 7ü.liradan,Kurbağalıdere gazhanesi katranmuı da 55.liradan satılacağı sayın alıcılara ilân olu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.07.1950
  • Devlet Orman işletmesi Eskişehir Müdürlüğünden İşletmemizin Tayalar bölgesinin Akbayır deposunda 1,2.3 numaralı istiflerinde mevcut 555 adede denk 171,934:metreküp çam sanayi odunları bir parti halind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.07.1950
  • Devlet Demiryolları ilânları bAL AST alınacak Devlet Demiryolları Erzurum işletme Komisyonundan Cinsi Mevkii Miktarı Muh.Bed.İlk Tem.İhale günü Saati Muh.Bed.Lira Krilk Tem.Lira Kr.15.30 da 16.3ü da O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.07.1950
  • 1950 Modeli ŞOFÖR MAHALSIZ Hakikî 5 fabrika tonluk 7 ton yük taşır)KAMYONLARIMIZ Gelmiş ve teslimata başlanmıştır Satış yeril OSMAN KİBAR Galata,Necafibey Caddesi Nj.210 Telefon:41971 Telgraf:KİOSA İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.07.1950
  • Cildiniz çamaışır değildM.I Beyaz stibunl^erinfe s^l S5€ t:i l-3',i-F.m S.tasV» oP9 Sabonu Cî\bî» Vca dU« ufl»u* oW»9« veril* C\din»« besler r 9enç ve tttfiv* s* taw bit '11 ıe UVc tetwn 9° jde»yet W
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.07.1950
  • Malzeme safnşı Sümerbank Adana pamuklu sanayii müessesesi müdürlüğünden 1 Müessesemizde mevcut muhtelif malzeme 3 ağustos per şembe günü saat 15.00 de müessesemiz müdüriyet binasmda açık arttırma ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.07.1950
  • P.T.T.İşletme Ganel Müdürlüğünden 1 îdare ihtiyacı için şartnamesine ilişkin fennî şartnamelerinde vasıfları yazılı beş adet bir fabrika,tonluk kapalı kamyonetle,altı adet 2,5 fabrika tonluk karoseril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.07.1950
  • İLAN M.S.B.Kara Kuvvetleri Komutanlığından 1 1950/1951 öğrenim yılı için aşağıda isimleri ve bulundukları yerler yazılı olan As.Okullara öğrenci alınmasına 25 Mayıs 950 den itibaren başlanacaktır.Bu m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.07.1950
  • Muhtelif marka kamyon ve otomobil malzemesi satılacaktır Devlet orman işletmesi Dursunbey müdürlüğünden 1 İşletmemizin Dursunbey istasyonu garajında ve ambarlarında bulunan muhtelif marka kamyon,bir k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6