Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 27.07.1950
  • Dünyanın en büyük patronlu el 4si ve Model mecmuası 100 sahife No.358 gıktı.100 Krş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.07.1950
  • kararı beğenmiyor Gülek ve Bayur kararın Meelis tarafından verilmesi lazımgeldiğini söylüyorlar Ankara 26 Milliyet)C.H.P.Genel İdare Kurulu bugün saat 17 de Genel Başkan îsmet tnönünün başkanlığında t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.07.1950
  • Hükümetin dünkü kararı hakkında i Yabancı tefsirler Türkiye bu şekilde J hareket etmekle ken-dişinin taarruza uğra-S masi halinde derhal 7 yardım görmeyi bekli-yebilir.7 Associated Press muha-biri Edw
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.07.1950
  • Koredeki çarpışmalar Nam won Amerikalılar tarafından geri alındı Tokyo 26 A.A.General Mac Arthur'ün genel karargâhı Koredeki 8 inci ordu karargâhı sözcüsü tarafından saat 16 da verilen haberleri neşre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.07.1950
  • Marmarada görüleri den^zaEfE Üç gün önce Yalova ile Danca arasında görüldüğünü bildirdiğimiz meçhul denizaltıdan sonra dün de yine Marmaranın iki ayrı yerinde meçhul deniz-Devamı Sa:5 SU 5 tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.07.1950
  • I «Milliyet» in 2.000 okuyucusuna vereceği 25.000 liralık hediye müsabakasının kuponları cuma gününden itiba ren okuyucularımız tarafından matbaamıza getirilmeğe ve ken dilerine kur'aya dahil olacak n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.07.1950
  • Istanbul Valisi değişiyor Ankara 26 Milliyet)Cumhunbaşkanı Celâl Bayar,beraberinde Başbakan Adnan Menderes olduğu halde İçişle.Devamı:Ser 5 SU 8 de]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.07.1950
  • Mısır Kiralının müstakbel eşi Neriman Sadık Mısır Kralı evleniyor Kralın müstakbel zevcesine Komada saray âdabı öğretiliyor Roma,26 A.P.îyi haber alan kaynaklardan bildirildiğine göre,Mısır Kiralı Far
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.07.1950
  • Mr.Cain dün Almanyaya gitti Evvelki gün Ankaradan şehrimize gelen Amerikan Ayan Meclisi âzası ve Silâhlı Kuvvetler Komisyonu Reisi Mr# Cain dün sabah saat 10 da Almanyaya gitmek üzere uçakla îstanbuld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.07.1950
  • Hükümet kararında isabet emokrat Parti hükümeti 4500 kişilik bir askerî kuvvetle Birleşmiş Milletlerin Korede açtığı sulh ve emniyet cephesine katılmağa karar verdi,bu kararın bütün dünyada yaratacağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.07.1950
  • Ânkaradaki mühim toplantı e kuvvetleri Askerî Şûra dün Cumhurbaşkanı ve Başbakanın da iştirakiyle birliğin kadrosu ve hareket tarihini tesbit etti 'Kore ye gidecek Türk kuvvetleri münasebetiyle:Şaulı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.07.1950
  • Ankaralılar kararı tasvib ediyorlar Gençlik Başbakana telgrafla şükranlarını bildirıl 5 Ankara,26 Milliyet)Hü-kûmetimizin,Koreye yapılan I Bolşevik taarruzu karşısında,I Birleşmiş Milletler kararını d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.07.1950
  • ve memnunluk uyandırdı Türkiye Millî Talebe Federasyonu da kararı tasvibeden bîr beyanname neşretti Birleşmiş Milletlere dahil memleketlerin içinde ilk defa bizim resmen Koreye as ker göndermemiz husu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 27.07.1950
  • İslam Aleminde Kanlı Hâdiselere Sebep Olan TEFRtXA Mo.9 Yazan Ziya SAKİR Fakat Abdullah,muhterem pederinin bütün ahlâk ve meriyetlerine tevarüs etmişti.O kendisine karşı gösterilen bu temayüllere kati
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1950
  • Bakırköy ilçe idare kurulu tarafından 5 ağustos 950 cumartesi akşamı saat 21 de Flor ya Belediye Plaj gazinosunda bir balo verilecektir.TÖREN İC 7.7.950 tarihinde kurulmuş olan Müstakil Deniz işçileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1950
  • Talebe Birliği içtimai Milli Türk Talebe Birliği mer kez komitesi dün birlik mer ke7inde dört saat süren bir top lantı yapmış ve Istanbulda lop lanacak W.A.Y.Gençlik kon presi münasebetiyle Birliğin t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1950
  • Tanınmış adamların sırlarını satmak Amerikada bir adam türedi.Adam,düşünmüş,taşınmış,en kârlı işi yakalamış:Tanınmış adamların sırlarını bulmak ve sırları isteyenlere satmak!Ne güzel ticaret değil mi?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1950
  • Jran Şahının kardeşinin annesi dirimize geldi Şehrimizde bulunan İran Şahının biraderi Altes Gulam Riza Pehlevinin valideleri dün ge ce geç vakit otomobille Ankaradan cehrimize gelmiştir.Diğer tarafta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1950
  • Yen] mahsul buğday Şehrimize her taraftan küÜivelli miktarda bug* «lay geliyor,Borsada ilk muamele ol l;ı Anadoludan ve Trakyadan şehrimize külliyetli miktarda buğday gelmeğe başlamıştır.Dun Borsada s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1950
  • Pirinç fiatlarında kıpırdama Son zamanlarda pirinç fiatlarında hafif bir kıpırdanma bağlamıştır.Piyasada iyi kalueii mallar azalmıştır.Yeni rekolte henüz belli değildir.FiatJar şöyledir:Kiyoiina 135-1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1950
  • Kontrplâk ihracına izin verildi Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı kontrplâk ihracına müsaade etmiştir.Memlekette kontr plâk imalâtının son zamanlarda artması,fabrikalarda ve tacirlerde stokların kabarması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1950
  • Sergide ihtikâr İstanbul' Sergisindeki nahoş hâdiseler serginin kapanması yaklaşmasına rağmen hâlâ tevali etmektedir.Sergide,teşhir pavyonların dan sonra çoşilli şerbet,çay ga zoz vesair yiyecek içece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1950
  • i HALKIN SESİ ey çeşmesi O^O V Ayvansaray semi inin Tok-X* ludede mahallesinde bu-lunan bir tek terkos çeş-mesi,her gün semtteki fabrikalara su taşıyan saji kalar ve sahildeki yüzü mtii£ tecaviz deniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1950
  • şekle ba Bundan bir müddet evvel Panamerikan otelcilik şirketi mümessillerinden Mr.Moor adında bir şahıs turistik ehem miyeti haiz olan şehrimizde 500 yataklı bir otel inşası için ilgililer nezdinde t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1950
  • Kendisine ithalât taciri ve komisyoncu süsü veren faillerden ikisi memurlar taralından suçüstünde yakayı ele vermişlerdirîtha'iât tacir ve komisyonculuğu maskesine bürünerek iş yapan mühim bir kaçakçı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1950
  • Evvelki gün Amerikalı senatörle birlikte Ankaradan şeh rinıize gelmiş olan Amerikan Büyük Elçisi Mr.Wodsworth dün sabah uçakla Ankaraya dönmüştür.Denizyolları Genel Müdürü Cemil Parman bugün Devlet Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1950
  • Liman isçileri sendikası Liman tahmil ve tahliye amel esinin kurduğu yeni sendika dün merasimle açıldı İstanbul liman tahmil ve taüyhe işçilerinin kurduklar.sendikanın açılışı dün saaı 17,30 da yapılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1950
  • Ermeni Patrik vekilini* vilâyete yeni bir nıiiracaati Ermeni patrik vekillisinin ha len uhdesinde bulunduğunu iddia eden Aslanyan,dün vilâyete müracaat ederek,mütevellilerin hiç.bir hak ve selâhiyetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1950
  • Müfettiş yetiştirme ve çalıştırma usullerimiz sakattır.Mesaisinin neticesi büyük iııem ve şümul arzeclen tefriş cihazını,bugünün ileri anlamiyle rasyonel çalışır bir müessese haline net irmek îâ/mıdı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1950
  • Arabacılar,bir kısım raeslekdağlarııı laıı şikâyet ettil-er Arabacılar Cemiyeti idare heyeti azasından bir grup dün Vali ve Belediye Reisi Dr.Fahrettin Kerim Gökayı makamında ziyaret ederek bazı dilek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1950
  • Hırsızlık ve yankes?cük Jlrr iki vak'unın da son günlerde çoğaldığı görülüyor Son günlerde şehrimizdeki hırsızlık ve yankesicilik hadi seleri pek çoğalmış ve bu da haklı olarak vatandaşlar arasında en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1950
  • SÜTLÜCEDE BİR TECAVÜZ Evvelki gece Sütlücede çir kin ve cüretkârane bir hâdise olmuştur.Şükran isminde genç ve evli bir kadın,bir hafta evvel vefat eden babasının cenazesinde bulunmak için Sütlüceye g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 27.07.1950
  • mıiüiıııırnıımmııımnııii' 1 Buhranlar diyarı I Her sahada bir buh-ğ ran var:Artık bu mem-1 lekete «Buhranlar diyâ-E ğ n» Denilebilir.Gözleri-S 1 mizi milli hayatımızın ğ muntclif sanalarma ğ doğru şöJ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1950
  • Amerikada silâhlı kuvvetler gün i yapıln geçit rasmlnde kritik bi.c.nı gömüyorsunuz.Oyuncular topunu seyrediyor Atina stadında 70 bin kişinin iştirakiyle Kıbrıs için bir miting tertip edilmiştir.Besim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1950
  • Tıp dünyasında yeni mucizeler ¦I I III W H I I alışan kalb üzerinde t yapılıyor Evvelce kalbin bellibaşlı cerralıî müdahalelere mukavemet edemiyeceği sanılmıştı.Halbuki bu uzvun çok dayanıklı olduğu s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1950
  • Lübnan İsraili Birleşmiş Milletlere şikâyet ediyor Beyrut,26 A.A.Bakanlar Kurulu dün Lübnan Isra.i uçak hâdisesinin Birleş miş Milletler Güvenlik Konseyine arz ve bu hâdisenin konsey gündemine alınmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1950
  • İstihsal birliği Schuman,İngiltere ile görüş ayrılığının düzeleceğini söylüyor.Paris 26 A.A.Milli mecliste Fransız Alman istihsal birliği hakkında cereyan eden görüşmelerde söz alan Dışişleri Bakanı R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1950
  • Gl.Fronco isî'.ifâ ediyor Tahtın namzedi Don Juan İspanya Kralı olacak Londra 26 A.A.Muha fazakâr akşam gazetesi 'Evening News,Madritten emin kaynaklardan gelen haberlere dayanarak şu haberi ver inekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1950
  • Sır satan bir ş'rket Bu yüzden zengin olan bir adam İngilterede şube av ti.Londra 26 Nafen)tîarl Blackwill isminde bir Amerikalı başkalarına ait «sırları» satmakla yarım milyon dolardan fazla para kaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1950
  • Iron sn durumu Rusyanin şimdilik bir tecavüzde bulunacağı sanılmıyor.Vaşington 26 AP)Birleşik Amerika resmî çevreleri stratejik bir ehemmiyeti haiz olan İranın hariçten bir istilâya maruz kalmasının m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1950
  • pence sizin Perranı ne bura* Pa,no başka bir yerde,hiç Sürmemeniz lâzım.Nazire pahsetti mi,bilmem.Sizden Saklumıyacağım.Penanın ha lini beğemniyorum.Melânkofiye doğru gidiyor bu kadın Sizi seviyor mu,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1950
  • Harici kısa haberler AMERİKADA Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine mensup iktisadî sosyal,fidri ve malî servislerde çalışan 7-8 kişi ağustos ayının ikinci yarısında Birleşmiş Milletlerin New York
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1950
  • Çekoslovakyada yeni bir dâva başlıyor Prag 26 A.A.Vatana hıyanet suçlularının yargılan ması için Ostravada yakında büyük bir mahkeme açılacak tır.Daha geçen hafta,komü nist rejimini devirmek maksa dıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1950
  • Amerika hükümetinin Almanyaya yeni salâhiyetler vermesi bekleniyor Vaşington 26 A.A.Amerikan diplomatik çevrelerinden bildirildiğine göre Bir leşik Amerika hükümeti,Bonn hükümetine Batı Alman yada pol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 27.07.1950
  • İ STANHUL 15.57 Programlar 13.00 Haberler 13.15 Komtalanelz ve Melachrino orkestrasından hafif Öğle müziği PİJ 13.45 Şarkı ve türküler:Okuyan;Azize Tö zem.Çalanlar;Hakkı Derman Şerif içli,Selâhattın P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.07.1950
  • F r—l'İl' 1.II I İ IIH I HIM.I—Tl-II I-r~-K=Tefrika No.86 Veziriazam/kendisini kurtarmak îçln efendisinin başarısızlsğını islerdi Çözülmesi güç muamma karşısında bulunuyor,lardı.«Boğalı» meydandan ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.07.1950
  • Callaghan ahizeyi yerini koydu.Salonun orta yerinde duruyordu.Yatak odasının açık kapısından yatağı görünüyordu.İçinden tekrar yatağa girip uyumak geldi.Büyük bir gayret sarfettı,gözlerini yataktan ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.07.1950
  • Beyoğlu ALKAZAR 42562)1 Kılıçların Gölgesinde,2 Kabadayılar Kiralı.AR f44394J 1 Vatan Kurtaran arslan Renkli)2 Marlanın aşkı,ATLAS 1 Vadiler hakimi 2 Altın Çekmece.BEŞİKTAŞ BAHÇESÎ:1 Senfoniler diyarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.07.1950
  • Soldan Sana:1 Kıravat.2 Genişlik,Tersi)bir harb vâsıtası.3 Bir yağ Tersi)bir harfin okunuşu.4 Başına P gelirse Eskişehirin hem sevgilisi hem,belâlısı,Üye.5 Tersi)Buğ dayın değirmenden çıkmışı,1kinci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.07.1950
  • [ÜE;27 12 TEMMUZ 14 Şevva 19 5 0 Temm 1369 Perşembe 1366 VAKÎT "ASATİ EZANI Güneş 5.47 9.12 Ösle 13.20 4.46 İkindi 17.18 8.43 Yatsı 22.26 1.54 Akşam 24.34 12.00 İmsak 3.52 0.01 II
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.07.1950
  • J)vGece;bir hayli* ilerleyince ve sesler;kesilince yavaşça odadan GöWe.^^uV Lvayorda.fty^ U mecW nDkra ara s J.li ka\r\ve uzun bir haîahn crVasmda kaba bir cismin.asıltı ârd" y o\duiu.nıx çordu.a.sığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 27.07.1950
  • Muhalif çevreler kararı beyenmîyor Baştarafı 1 incide)Dünyada sulhun ancak Birleşmiş Milletlerin müşterek korunma cephesi ile temin edilebileceğine inanıyoruz.Âza devletler birine olan taarruzu samimî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.07.1950
  • Istanbuldakararheyecan ve memnunluk uyandırdı Baştarafı 1 incide)mevzuu bahsolamaz.Fiilî as kerî yardım Birleşmiş Milletkr statüsü icabatındandır.Böyle bir taahhüdün yerine getirilmesinden daha tabiî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.07.1950
  • Ankaralılar,karan tasviple karşıladılar Baştarafı 1 incide rar vermesi şehrimizde geniş akisler uyandırmıştır.Her sınıf halk,bu tarihi kararı tasvip etmekte,zaruret ve isabetinde müttefik bulunduğu m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.07.1950
  • Istanbul Va'isi «Baş tarafı 1 incide)ri Bakanlığına gelmiş ve 2 saat meşgul olmuştur.Cumhurbaşkanının içişleri Bakanlığındaki tetkikleri sırasında münhal bulunan t valilik için karar verildiği sanılma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.07.1950
  • fBaşmakaleden devam başta Amerika olmak üzere sulhu muhafaza için ıcabediyorsa sonuna kadar harbedeceklerini bu münase betle açıkça ifade etmişlerdir.Bu esnada Türkiyenin yapılan davete derhal ve fiil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.07.1950
  • Tib dünyasında [Baş tarafı 3 üncü sayfada davi usulünden ileri geldiği zannedilmektedir.Nitekim daha sonra yapılan denemelerle bu tedavi usulünün şayanı tavsiye olmadığı tespit edilmiştir.Diğer bir ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.07.1950
  • IV!arm ara da [örülen denizaltı fBaştorafı 1 inci sayf-jda)altılar görüldüğü iddia edil mistir.Haber aldığımıza göre dün Yalova ile Çınarc.k arasında meçhul bir denizaltı görülmüş ve çok kısa bir zama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.07.1950
  • Ocağın üzerinde asılı durmakta olan dedesinden kal mış,gümüş saplı büyük kamçıyı uzanıp koparır gibi çivisinden çıkarıp aldı.Kocası en ufak bir titreme bile görünmeyen kuvvetli elinde kamçı ile kendis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.07.1950
  • Koreye gidecek o'an Türk kuvveleri Bas*ırafı 1 incide)şahsiyetler müzakereler ve aiman kararlar hakkında hiç bir beyanatta bulunmamışlardır.IIa;erî bir tugay mevcudunda olan Türk birliklerine kimin k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.07.1950
  • Çekmecede çıkan yangın Büyük Çekmecede Anbarlı köyünde dün müessif bir har man yangını olmuştur,Anbarlı köyüne yakın bir har man yerinde ican ateş,birbiri ne yakın harman yerlerine süratle atlamış 13
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.07.1950
  • Yabancı tefsirıer Baş tarafı 1 incide)Birleşmiş Milletler askeri yar dim tamamiyle ve münhasıren Türklerin kendileri tarafından verilmiş bir karar olup bu dev letin her ne pahasına olursa olsun dünya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.07.1950
  • Ko redeki çarpışmalar «Bastarafı 1 incide)zilerine çekilmeğe mecbur etmiştir.Kunchon Taegun demiryolu kuzeyinde durum sey yaldır.Düşman şiddetli cenah hareketlerine geçmektedir.Bu kesimde Amerikan kuv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.07.1950
  • etinde bulunduk Kaid Ebûze/d,'n 6)karısı,fakat rered3 o gjn,er?Şeyh kendi kemuini kemirdi,arkasmdakilere ikram elfi.Mes'ut bin Şeyh oğullan ve to runlan bir arada.İsviçreden soğukça bir havada hareket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 27.07.1950
  • İstanbul Belediyesi ilânları Keşif bedeli Lira Kuruş İlk teminatı Lira Kuruş 13138 84 7997 65 7655 54 3419 35 1837 07 985 41 Özel İdare malı Hocapaşa Ebüssuut caddesinde kâin 7-9 No.lu binanın tamiri,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.07.1950
  • Doktorlarımızla bilûmum Hastahaneierimizin nazarı dikkatine En son teknik evsafı ve malzeme üstünlüğünü haiz,aynı zamanda rakipleri arasında en ucuz Unit,Fotöy,Diş Röntgeni ve diğer bilûmum Diş Âparey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.07.1950
  • m OTOBÜS SAHİPLERİNE m 26 ve 36 kişilik DAN HARD DİZEL OTOBÜSLERİMİZ Güzel,ekonomik ve sağlamdır.FİYATLARIMIZ ÇOK MÜSAİTTİR.Hususî otobüs şasileri de sipariş üzerine bir ayda teslim edilir.GELİNİZ,GÖR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.07.1950
  • HİÇ UMMADIĞINIZ MÜJDE On senedenberi ilk oırak «Made in many» Meşhur Alman Ger ex veaupiex-PLATİNE markalı 0.08 ve 0.10 mm.oyulmuş traş bıçakları piyasamıza gelmiştir.Hem kalitece,hem de fiatça harb s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.07.1950
  • Türkiye İmar Bankası SERMÂYESİ 1.500.000 T.L KURULUŞU 1928 Ycnipostanc arkasında Aşirefendi Caddesi No.35 37 Vadesiz tasarruf tevdiatına %4.5 Vadeli tasarruf tevdiatına %6 Faiz verir ve vadeli mevduat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.07.1950
  • maçlarının tail Final maçlarına iştirak edemiyen ingiltere ile italya,turnuvanın en şanssız takımları olarak göze çarpmaktadır tfukardakl resimde lula* Bimet soldan itiDaren Ademir Brezilya maçta hari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.07.1950
  • CONCORDIA LINE Amerika Akdeniz ve Türkiye arasında 15 günde bir muntazam posta BOREALİS Vapuru limanımızda olup ve 29 temmuza doğru Pire Napoli Cenova New York Filadelfia ve Boston için hareket edecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.07.1950
  • SACLARINIZI A)Hmtolıklc.pûv tiıl«nmit,pronmı)«t du|mi]r* bone,bt.oV B)ola 0rlrani!ı» O» bakılmı)iu;lu/parlok »t koruyucu l/ıc« bir Şrbnero ilfl Saçlarınızı parlatmak ve "daha fazla beslemek" için Fran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.07.1950
  • İ.E.T.T.İşletmelerinden:1 10000 ve 30000 Kw.]ık T urbogenoratörler için yedek kondansör,yağdanlık ve generator hava soğutucu boruları alınacaktır.2 Şartnamesi,Metrohan,dördüncü kat,haricî levazım serv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.07.1950
  • aiiwr «t IS95 ORTA ŞARK TİCARET T.A.Ş.BEYOCLU MEŞRUTİYET CAD.NO:40 TEL.43Ğ/0 GALATASARAY-İNGİLİZ KONSOLOSLUĞUNUN YANİNDA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.07.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN,Bu nüshada Yazı işlerini fiilen idare eden:N.BaytokDizildiği yer:N.A.ve A.N# Kgazetecilik kollektif şirketi matbaası Basıldığı yer:Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.07.1950
  • BOL jKQeQf LÖ NEFİS ^KUMİ SABUNLARI 100 DE'ICO ŞAFT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.07.1950
  • Muhtelif cins hurda satışı 1st.E.T.T.işletmelerinden 1 Aşağıda cins ve miktarları yazılı hurda malzeme pazarlık suretiyle satılacaktır.Muh.Bed.Tarihi Saati Muv.Teminat Yanık yağ 10.000 kilo 950 lira 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.07.1950
  • ABONE FİATLARI Senelik 28 Liradır 6 Aylık 15 3 8 1 3 Yabancı memleketler için iki mislidir.İLAN FÎATLARI Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 Lira 3 üncü 4 4 üncü 2,5 îlân sayfası santimi 2 Doğum,Nikâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.07.1950
  • Dr.HAFIZ CEMAL LOKMAN HEKİM Dahilî hastahklar mütehassısı.Pazardan başka her gün saat 14 den 17 ye kadar İstanbul Divanyolu N,104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6