Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 26.07.1950
  • r PASLANMAZ ve OYULMUŞ PAL TRAŞ BIÇAKLARI Oyulmuş U.S.A.Patent N.2262588
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1950
  • Lozan sulhunun yıldönümü vvelki gün Lozan sulhunun yıldönümü idi.Lozanın yıldönümü» her sene memlekette büyük törenle kutlanırket bu yıl,belki İnönü jktidaıdan düştüğü için,maalesei lâyık olduğu alâka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1950
  • Kayalıbayın ölümü için yapılan tahkikat Sorgu yargıç'ıçı dün Kâzım Orbayın refikasının malûmatına müracaat etti Üçüncü sorgu yargıçlığı Muzai'ier Kayalıbayın ölümü hadi sesinin tahkikatı işine devam e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1950
  • vediliyor Yedeksubâylığa alınacak olanlar içîn yenî bîr tasarı hazırlanıyor.Ankara 25 Milliyet)Büyük Millet Meclisi yaz tatiline girmeden yedek subayların kıt'a ve müesseselerde geçecek olan hizmet mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1950
  • Halk Partisi seçimlere hazırlanıyor Eugün gazetecileri kabul e den C.H-P.il Başkam llhami Sançar,dün parti merkezinde yapılan toplantının mahiyeti hakkında sorulan suale su cevabı vermiştir;Dün İlçe B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1950
  • Izmitkörfezindeki yabancı denizaltı Dün yapılan bütün araştırmalara rağmen hiç bir ize rastlanamadı.Yalova ile Danca arasında meçhul bir denizaltının görüldü günün şayi olması üzerine dün bütün gün do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1950
  • Kocaeli canavarları cezaevinden kaçtılar Tekrar yakalanan dürziler Surîyeye geçeceklerim itiraf ettiler fzmit 25 Milliyet)Biri hirde bir kadını öldürüp etmüddet önce Karasu orman-lerini yemekten sanık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1950
  • değiştirmeğe bas'qdilar «Milliyet» in 2.000 okuyucusuna vereceği 25.000 liralık hediye müsabakasının kuponları cuma gününden itiba ren okuyucularımız tarafından matbaamıza getirilmeğe ve ken dilerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1950
  • DUn şehrimize gelen Mr.Cain Yeşilköy Hava meydanında Soldan itibaren Amerikan Büyük Elçisi Mr.Cain,teşrifata memur Nazif Bölültbaşı Amerikalı Cainin harekâta "Birleşmiş Milletler bayrağı yânında Ameri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1950
  • Hükümetin beklenmiyen kararı Bakanlar Kurulunun toplantısından evvel Cumhurbaşkanı,Savunma Bakanı ve Washington Elçimiz 3 saat Demokrat Partinin ilk tarihî kararını veren kabine toplantı halinde ArWVV
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 26.07.1950
  • Zengin bîr eroinci Apartmanlar ve yalılar sahibi İhsan Sekbanın Tarabyadaki köşkü basıldı Beyoğiunda «Sekban" apartmanı sahibi İhsan Sekban erotn lıcareti yapmak suçiyle yciklan.nş,ve tevkif olunmuştu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1950
  • Orta tedrisattta ders saatleri tesbit edildi Millî Eğitim Bakanlığı lise ve Ortaokul öğretmenlerinin verecekleri dersler hakkında bir prensip kararı almıştır.Bu karara göre,hangi vilâyette olursa olsu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1950
  • ithalât servislerinin lağvına gidiliyor Bugünlerde ilân edilmesi beklenen dış ticaret rejiminin bütün ticarî formaliteleri hafifletmesi Ticaret ve Sanayi Odalarında kurulan ithalât servislerine lüzum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1950
  • Sanayi Birliğinin dünkü toplantısı istanbul Bölge Sanayi Birliğinin dünkü mutad idare heyeti toplantısında dış ticaret rejimi etrafında yünlü ve pamuklu zümre heyetlerinin hazırladığı mühim bir rapor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1950
  • Kan Bankan için 50 bin lira tahsisat verildi Eski Beyoğlu Hastahanesinde kurulması takarrür eden Kan Bankası için Belediyece,Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğünün emrine 50 bin lira tahsis edilmiştir.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1950
  • KONGRE •fr İstanbul mensucat iğcileri sendikasının senelik kongresi 30 temmuz pazar günü saat 12 de Kocamustafapaşada Si livrikapı cad.109 No:lu kırat hanede yapılacaktır.İf istanbul Muallimler Birli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1950
  • Kahve yükseliyor Son günlerde kahve müstahsili memleketlerde kahve fiatlarında cüz'i bir yükseliş vardır.Memleketimizden yapılan kahve siparişleri bu yeni fiatlar üzerinden yapıldığından önümüzdeki gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1950
  • Fırınların kontrolları şiddetlendiriliyor Belediyece ekmeklerin icap eden evsafta ve pişkin olarak çıkması için gereken tetkik ve teşebbüslere devam edilmektedir.Geçen hafta sonunda Beşiktaş değirmeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1950
  • Af lan faydalanan bir mahkûm dün tabanca ile vuruldu Dün sabah Galatada muhiti heyecana düşüren kanlı bir hâdise olmuştur.Af Kanunundan istifade ederek cezaevinden çıkmış olan Enver Yılmaz isminde bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1950
  • Bir adam karısı ile kızını yaraladı Sehremininde oturan Ali Demir,hiç yüzünden çıkan bir kavga sonunda karısı Zeynep Domir'ı ve aralarına girmek isüyen kızı Ayşeyi eline geçirdiği bir demirle muhtelif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1950
  • Vali,dün Akıl Hastahanesini teftiş etti Vali ve Belediye Başkanı Dr.Fahreddin Kerim Gökay dün sabah Bakırköy Akıl Hastahnnesine giderek hastahanenin eksiklikleri üzerinde ilgililerle görüşmüştür.Vali,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1950
  • Halkla devlet,vatandaşla memur arasındaki uçurum ortadan kalkmıştır.Artık,memur,halkın çalık kaşlı âmiri değil,sadece devlet tarafından halk hizmetine ayrılının ve umumî iş bölümünde kendisine hu vazi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1950
  • HALKIN SESİ Belediyeden iki cevap Bu sütunda çıkan "Belediye Reisliğine başlıklı yazıya Belediye Makine ve Sanayi Müdürlüğünün yolladığı cevap şudur:"Sözü geçen KadıkÖyiinde Çayırönü sokağına 3 ve Nâb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1950
  • Kömür tevziatından hejkjijaj^^ Başbakan,gecekondu sakinleriyle,şimdiye kadar kömür alamamış olanların d a tevziattan istifadesi için Valiye talimat verdi.Bu hu-usta hazırlanan talimatname dün Ankaraya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1950
  • Sndkostik ucuzluyor Son zamanlarda sudkostik ithali fazlalaşmıştır.Elde mev cut stoklar ihtiyaca kâfi miktarda olduğu için fazla ithalât fiatlara tesir etmiştir.Evvelce 30 kuruş olan sudkostik 25 kuru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1950
  • islâm Aleminde Kanlı Hâdiselere Sebep Olan On deve ile Abdullah ara smda kuı'a çekildi.Fakat kur'a.yine Abdullah'a isabet etti.Bu defa,aile efradı arasında yeni bir itiraz başgösteröi:Develerin adedin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1950
  • İzmirli dördüzler,1908 dördüzleri İzmirde Ayşe Susurlu isminde 5 çocuk sahibi bir kadıncağız Meşrûtiyet ilânının yıldönümünde dünyaya daha dört çocuk birden getirdi.Bu yıldönümünün hâtırasını yâd için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1950
  • KISA HABERLER İt Son günlerde Yunanistan da çiçek vak'alan salgın haline gelmeğe başlamıştır.Yunanistandan memleketimize gelenlerin çokluğu karşısında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı,çiçek aşısı tat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1950
  • Hayvan Bağlığını korumak için yeni tedbirler Şehrimizde,mevcut hayvanların bilhassa yük taşıyanların,süt verenlerin,kedi ve köpeklerin sağlığına lüzumlu ehemmiyetin verilmediği görülmektedir.Bu arada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1950
  • Üniversite inşaafr Başbakan,yüzüstü bırakılan meselenin yeniden ele alınmasını bildirdi Bundan bir kaç yıl önce bir üniversite sitesi tesisi etrafında ilgililerce teşebbüse geçilmiş ve bu arada şehirc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 26.07.1950
  • Sustular.İkisi de önüne bakıyordu.Faruk en basit hislerini bile ifade etmekten onu alıkoyan çekingen bir mizaç sahibi olmasaydı,içinden geçeni hemen söyliyecekti:«Nazire hanım,diyecekti,yedi senedenbe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1950
  • B J |i ^'•Jfo Y'-[TIT Sicilyalı haydut Giulianonun öldürülmesine ait ilk düzgün resimgelmiştlr.Yukarıdaki lotograf meşhur haydutlar kralı öldükten sonra polisler tarafından çekilmişti».Fransada görülm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1950
  • Modern harp ve ıı İn ü—nakil vasıtası Otomobil icat edildiği zamiri,otomobil kazaları bu şekilde çok olmuştu.Şimdi de Amorikada uçaklar yeni bir leb like karşısında bulunmaktadır.Havada acemi veya del
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1950
  • ıımmiiMMiıuııımmınıııı |Alafra ga Türkçe| Bir aralık Finans H ve Ekonomi)isminde E I tuhaf bir mecmua çık-e mışti:Bunun Türkçesi Maliye ve iktisad)dır!ğ izmir Belediyesinin bâ-zı ilânlarında Enternas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1950
  • Türkiyenin siyaseti Daily Telegraph gazetesi tuttuğumuz yolu öğüyor Londra 25 A.A.Daily Telegraph gazetesinin Türkiye muhabiri Malcolm Durr,bu günkü yazısında Türkiyenin demokrasi yolundan ayrılma,dığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1950
  • Bayındırlık Bakanının İzmitteki tetkikleri îzmit,25 Milliyet)Bayın dirlik Bakanı General Fahri Be len bu^un otomobille Ankara dan şehrimize gelmiştir.İki saat kadar vilâyette tetkikler de bulunan Baka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1950
  • Ayan Meclisine giren tüllere bürünmüş kadın!Washington 25 A.A.11 temmuzda tüllere bürünmüş o larak Ayan Meclisine gelen ve kanunşinaslann Birleşik Amerika halkını aldattıklarını hay kırar ak söyliyen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1950
  • ngfiiz İşçi Partislndı Partinin kongresinde muhtelif mese'elere ait 3C0 ka:ar tal Londra 25 A.P.İktidarda bulunan İngiliz İşçi Partisine dün,Sovyet Rusyaya yaklaşması,soğuk harbi durdurması ve atom bo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1950
  • îsrailde yeni bir hâdise Bir Lübnan yolcu uçağına ateg edildi,2 ölü var Beyrut 25 A.A.Bir Lübnan uçağı Kudüsten Bey ruta 24 yolcu ve üç mürectû batla giderken bir İsrail uça ğı tarafından Lübnan topra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1950
  • Kanada sularındaki esrarengiz denizaltı Halifax Nova Scotia)25 A.P.Kanadanın Atlantik filosu komutanı Amiral E.R.Ma;nguy,dün,iki firkateyn ve hava kuvvetlerinin deniz altı takip filosunun,kava sularmd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1950
  • Atomun tahribatı Hiçbir memleket Lir çok atom bombasını birden alacak i ırumda değil Londra 25 A.A.Japonyadaki tedkik seyahatinden dönen atom enerjisi İngiliz uzmanları atom bombası neti cesinde vukub
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1950
  • Haricî kısa haberler İNGİLTEREDE ingiltere kabinesi dün sa bah saat 11.30 da Başbakanlık ta poplanmıştır.Attlee toplantı ya başkanlık etmiştir.Resmen bildirildiğine göre İngiltere Dışişleri Bakanı Er
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1950
  • Sydney'deki müthiş fırtına 200.000 koyun telef oldu,binlerce kişi evsiz kaldı,demiryolları bozuldu Sidney 25 A.A.Allı hafta içinde 3 cü defa olarak yeni gale şiddetli yağmurlar yağmış ve binlerce kişi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 26.07.1950
  • Hie.26 TEMMUZ Ru.11 13 Şevva 19 5 0 Temm 1369 Çarşamba 1366 VAKİT "ASATI EZANÎ Güneş 5.47 9.12 Öğle 13.20 4.4ü İkindi 17.18 8.43 Yatsı 22.26 1.54 Aksam 24.34 12.00 Inısâk 3.52 0.01
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.07.1950
  • V^v ~L FATİH Yazan AYHAN t/mı ¦6mpş^ mmmm Saray meydanının alt başındaki Panaiya kilisesinin yaldızlı kubbesi ve beyaz duvM ları iyice seçilmeğe başlamış ti.Birdenbire irkilen Franzesin gözleri değirm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.07.1950
  • Eser:Nizam ettin Nazif Çizen:Galip-Mehmet c.g)Ancak o zaman İmparator yanarında tânımödıgı birinin bul un d uğur a lârkediyormu^ gibi çözlerini &âliâ\â dikerek borda hiz m elinde misiniz battal.yâlnız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.07.1950
  • mm İSTANBUL 12.57 Programlar 13 Ha boiler 13.15 öğle konseri P1J Çalan Çek Flormonik Or kestıası ve Cunson Lenhar idaresindo flarmonik orkestrası 13.45 Şarkı ve Türküler,Oku yan;Ahmed Üstün,Çalanlar;S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.07.1950
  • Soiuan Saga:1 Son senelerde moda olan mevsimlik bir ayakkabı,2 Bir nevi fıçı,3 Tersi)Kaza,kısa zaman parçası,4 Undan mamul bir yiyecek mad desi,5 Cüzi miktar,Bakışla ma,0 Şimdi hepimizin rağbet ettiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.07.1950
  • Callaghan «Belki.Bakın bu nu da hiç düşünmemiş tim» diye cevap verdi ve adamın uzattığı paraları alıp cebine koydu.Ca.daghan paraları alıp «bakın,bunu düşünmemiştim» dediği zaman,Kübalı artık itilmiyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.07.1950
  • FAYDALI BİLGİLE Beyoğlu ALKAZAR 42562)1 Kılıçların Gölgesinde,2 Kabadayılar Kiralı.AR 44394)1 Rio aşkları Renkli)2 Gönülden gönüle.ATLAS 1 Vadiler hakimi 2 Altın Çekmece.BEŞİKTAŞ BAHÇESİ:1 Senfoniler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 26.07.1950
  • Hükümetin beklenmiyen kararı ^Bagtnrafı 1 inci sayfada)Tokyo:25 A.A.General Mac Arthur,karargâhından resmî tebliğde ve merkez kesimlerinde komünist taarruzunun devam ettiği bildirilmektedir.Batı sahil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.07.1950
  • 190 öğretmen emekliye ayrılıyor Bu ders yıh başından itibaren yürürlüğe girecek olan Enıekîüik Kanunu hükümleri gereğince,Millî Eğitim Bakanlığı müdürler encümeni aldığı bir kararla emekliye ayrılacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.07.1950
  • Amerikalı Cainin beyanatı 'Baştarafı incide huriyetçi partiden Mr.Cain bugün saat 11 de Amerikan askerî yardım heyeti binasında bir basın toplantısı tertip ederek demiştir ki;Bir Amerikan senatörü ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.07.1950
  • Çanakkale C.H.Pteşkilâtı çöktü Demirbaş eşyaları teslim almaları için Ankaraya müracaat,edildi Çanakkale 25 Milliyet)C.H.P.İl ve Merkez İlçe idare kurulları,muhtar've belediye seçimleri etrafında konu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.07.1950
  • 1 AT YARiSL+Rf Her yarış yerinde olduğu gibi,bizim İpodromumuzda vukua gelen küçük,büyük bir takım hâdiseler,mes'ul şahsiyetlerin gerek ahali va gerekse alâkalı kimseler tarafından bilinmemesi yüzün d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.07.1950
  • Kocaeli canavarları Baa tarafı 1 incide tevkif edilen Kocaeli yamyamlarından altısı da dün gece Karasu cezaevinden kaçmışlardır.Yamyamlar,kendilerini ihbar eden Bahrinin babası Hüşeyin Teke vasıtasi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.07.1950
  • Halk Partisi Baştarafı incide)ta ehemmiyet vermemiş olması ve bu yüzden mechulât için de bu işlerin başlaması gibi şa yanı arzu olmayan bir vaziyet meydana getirilmiştir.5545 sayılı kanun hükümleri ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.07.1950
  • İTİZAR Münderecatımızın çokluğundan cGüzel Cadı» romanımızı koyamadık.Özür dileriz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.07.1950
  • Yedek suba)Bas tarafı 1 incide)bir teklif hazırlamıştır.Teklif yakında Bakanlar Kurulunda müzakere edilecektir.Yedek subaylar 30 ağustos bayramını müteakip terhis cdileceklerdir.Diğer taraftan Millî S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.07.1950
  • Lozan sulbünün yıldönümü [Başmakaleden devam tün bir düşmanı âlem arasında,en çetin bir çekişme ve mücadele şekillerine girip çıkarak,aylarca sürdü Her gün,her gece,müzakere edilen herhangi bir mesele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.07.1950
  • izmitkör Yabancı Ba.starafı 1 incide)böyle bir şey yoktur.demiştir.Diğer taraftan,Millî Savun ma Bakanı Refik ince bu habe rin teeyyüt ettiğini ve araştır malara devam olunduğunu,uçaklara ve donanmamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.07.1950
  • Ayak fotoğrafçısından Amerikan sigarası satana kadar herkes kışı geçirmeğe bakıyor SP ^^liWlliiiiii Masanın et Vcnedikte pazar gününün diğer günlerden farkı olacak ki,yolumu kesenler bu Icaâaı çoktu.İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 26.07.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden;N.Baytok Dizildiği yer;N.A.ve A.N.Kgazetecilik kollektif şirketi *»tbaası Basıldığı yer:EhüTİya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.07.1950
  • AYDA 10 LiRA TAKSİTLE Merinos kumaşından ısmarlama elbise 135 Liradır.I Mahmutpaşa,Kapalıçarşı kapısı yanında No:18.W İ3BKESB!E9WSâa SALAHADDÎN KARAKAŞLI KMBSaSSSa I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.07.1950
  • 5 inci Istanbul tenis turnuvası Artık milletlerarası bir şöhrete erişen "İstanbul tenis turnuvası,na bu yıl dünyaca maruf tenis yıldızları iştirak ediyor Tenis,Eskrim ve Dağcılık klü bu tarafından dör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.07.1950
  • Futbolcu alış veri Vefalı Galibin G.Saraya girmesi,ilk sürprizi yarattı Vefa Hapoel maçında Son haftasına girmiş bulun dugumuz transfer ayının ilk bü yük sürprizi meydana çıkmış ve Vefalı Galip Galata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.07.1950
  • Kiralık boş ev Üniversiteye çok yakın,I talebe pansiyonu yapmağa!müsait,müstakil iç dairelif telefonlu,ev toptan veya daire daire kiraya verilecektir.Müracaat.Tel.23203 23483
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.07.1950
  • Dr.HAFIZ CEMAL LOKMAN HEKİM Dahili hastalıklar mütehassısı.Pazardan başka her gün saat 14 den 17 ye kadar İstanbul Divanyolu N 104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.07.1950
  • Motorlu nakliye vasıtaları sahiplerine sfanbul Belediyesinden Motorlu nakil vasıtalarından ilân olunan tarihinde senelik fennî muayenesini yaptırmıyanlar 50 lira maktu para cezası ile tecziye olunur.9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.07.1950
  • Malzeme satışı Sümerbank Adana pamuklu sanayii müessesesi müdürlüğünden 1 Müessesemizde mevcut muhtelif malzeme 3 ağustos peı şembe günü saat 15.00 de müessesemiz müdüriyet binasında a* çık arttırma i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.07.1950
  • ÇEKLER 1 Sterlin 789 100 Dolar 280.25 100 Fransız Fr.080-080 100 Liret 044.128 100 isviçre Fr.04.67 100 Belçika Fr 0.00 100 İsveç Kronu 54.12.50 100 Escudos 9.73.90 Serbest Pivasada dövizler Dolar tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.07.1950
  • JAWA *50ccm 25®ccm Bütün Dünya Yollannda Her Zaman Birinici Gelen ÇEKOSLOVAK MOTOSİKLETLERİ Halen piyasamız 'a en ucuz satılan KOTO.lKLETLcRlûlR BOL YEDEK AKSAM Türkiye Genel Mümessile MEHMET KAVALA T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.07.1950
  • ÇİFT DiFERANSiYELLi ROVER Arazi ve ç ftlik arabaları ingiliz sanayiinin şaheseri-Çiftçilerin,madencilerin,mühendis ve müteahhitlerin emektar dos-j tudur.Çünkü.HER YERE GİDER.HER İŞİ GÖRÜR.TEMMUZ AYIND
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.07.1950
  • ZAYİ Beykoz Ahmet Mithat ilk okulundan 950 yılında aldığım şahadetnamemi zayi et tim yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur,500 Nolu Abdurrahman Sanır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.07.1950
  • Türk Folklor Araştırmaları Bu aylık halk bilgisi dergisinin 12 inci sayısı değerli Folklor ve Etnografya yazılariyle çıkmıştır# Bir senelik neşriyet senesi ni muvaffakiyetle ve aksama dan dolduran bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.07.1950
  • ItliUİyct ABONE FÎATLARI Senelik 28 Liradır 6 Aylık 15 3 8 1 3 Yabancı memleketler için iki mislidir.ÎLAN FÎATLARI Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 Lira 13 üncü 4 4 üncü 2,5 ilân sayfası santimi 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.07.1950
  • Bir Türk gerçi Manşı geçecek Calais,24 A.A.Manş denizini yüzerek geçmek için Daily Mail gazetesinin tertip-'ediği müsabakaya yeni bir müsabık daha katılmıştır.Bu yeni müsabık 22 yaşında Murat Güler is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.07.1950
  • mm Baa.Satılık ipekli salon fakımı Yedi parçadan ibaret 1 kanape,6 koltuk)Şam ipekli kumaşiyle eski zarif stil,satılıyor.Mobilyacı kabul olunmaz,Büyükada,Şehbal sokağı,21 numaraya müracaat.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.07.1950
  • Devlet Orman işletmesi Eskişehir Müdürlüğünden İşletmemizin Taycılar bölgesinin Akbayır deposunda 1,2,3 numaralı istiflerinde mevcut 555 adede denk 171,934 metreküp çam sanayi odunları bir parti halin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.07.1950
  • İstanbul Telefon 2aşmüdürlüğünde n 1 Açık eksiltme suretiyle levazım amirliğinde mahfuz numunelerden 250 şer adet operatris enstrüman parçası alınacaktır.2 Tahmin bedeli" 2850.00 geçici güvenmesi 213.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.07.1950
  • İLÂN M.S.B.Kara Kuvvetleri Komutanlığından 1 1950/1951 öğrenim yılı için aşağıda isimleri ve bulundukları yerler yazılı olan As.Okullara öğrenci alınmasına 25 Mayıs 950 den itibaren başlanacaktır.Bu m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6