Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 24.07.1950
  • JMOT sucularımız ku ppnları fmeg e ba ¦3EEJ-EÎ «Milliyet» in 2.000 okuyucusuna vereceği 25.000 liralık hediye müsabakasının kuponları cuma gününden itiba ren okuyucularımız tarafından matbaamıza getir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.07.1950
  • Dp h eşya Şu çekildi ^°kla?r£:23 Milliyet)De J*l piJ artinin tertip ettiği eş *fe,K^angosu bugün çekilmiş-^*Üıîîanan numarala" bildiri-°4o28ftnrada bir ev kazana" î*85fidi' Otomobil kazanan ΰ2fi84i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.07.1950
  • Çalışma Pakanı Hasan Polatkan '5 askerî fabrikada filerin k V nı oir kanun ile bu vav lemmuzdan ıtıba-1 valıgma Bakanlığına verildi sinA^ara 23 A.A.MecIIj ijğ Sanacağı günlerde çıklesjv,0*911 Ve gen*ğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.07.1950
  • ürriyet Şehitleri için dün uazzam bir ihtifal yapıldı İstanbul İl İdare Kurulunun tertip ettiği 1908 Hürri-|de 5ehklerinin hatıralarını anma ihtifali,dün Hürriyet âbidesin-DyaPilmıştırfUlÜİ fP"' H' C,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.07.1950
  • Kızıllar Kerede büyük bir taarruza hazırlanıyor Amerika sonbaharda katı taarruza geçecek ingiltere 300 kişilik kuvvet gönderiyor İnkiliz Deniz Kuvvetleri Kore yarımadası civarında faaliyet halinde Was
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.07.1950
  • İstanbul Valiliği meselesi Z.Y.Oniş İstanbul Valisi oluyor mu Haber dün tekzip edilmekle beraber önümüzdeki hafta gerçekleşmesi!ihtimal dışında değildir Bir müddettenberi İstanbul Valisi Profesör Dokt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.07.1950
  • Kızıl Çin Güvenlik Konseyine alınmayacak Washington 23 United Press)Birleşik Amerikanın komünist Çin'i Kore harbinin sona ermesinden evvel Bir leşmiş Milletler Güvenlik Konseyine kabul edilmesi hu sus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.07.1950
  • Kore harbine yapılacak yardım Lake Success.23 A.A.Afp)Güney Kore'ye fiilî yardım yapılması hakkında 14.7.1950 tarihinde Trygva Lie tarafından gönderilea mesaja şimdiye kadar cevdŞ veren devletlerin ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.07.1950
  • Üçüncü bir dünya harbi çıkamaz Amerikalı uzmanlar üç sebeplen dolayı harbi mümkün görmüyorlar Vaşington 23 A.A.3 ün cü bir dünya harbi ihtimali azalmış bulunmaktadır.Uzmanlara göre,Rusya Avrupadaki pe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.07.1950
  • Amerikan yardımı için yeni temaslar Ayan Meclisi Silâhlı Kuvvetler Komisyonu âzasından Mr.Cain bu hususta alâkalılarla görüşmek üzere dün Ankaraya geldi Ankara 23 A.A.Amerikan Ayan Meclisi Silâhlı Kuv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.07.1950
  • Islara Aleminde Kanlı Hâdiselere Sebep Olan HÂSİMÎ-EMEVÎ Rekabeti İkinci sayfamızda okuyunuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.07.1950
  • ircaı Sahanın biraderi şehrimizde karşılanırken Türk-Iran dostluğu kuvvetlendirilecek İran Şahmın Türkiyeyi ziyaret edeceği;Şahın biradcriyle eski Başbakanlardan Defteri'nin bu maksatla şehrimize geld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.07.1950
  • Elazığlıları hayrete düşüren bir hâdise 90 yaşında bir adamın 25 senedenberi kör olan sağ gözü bir ağacın çarpması neticesi birdenbire açıldı ve adamcağız ölmeden evvel tekrar dünyayı doya doya seyret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.07.1950
  • Basın Yayın teşkilâtı değiştirilecek Yeni Genel Müdürlüğün sıklet merkezi propaganda ve istihbarat üzerinde toplanacak Ankara 23 Milliyet)Basın Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü yeni bir teşkilât kanunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.07.1950
  • Bir batında dörtçocuk Biri erkek,üçü kız olan çocuklara Hürriyet,Adalet,Müsavat ve Uhuvvet adı verildi İzmir 23 A.A.Bu sabaha karşı,Mevlût Susuzlu namında seyyar bir satıcı bir vatandaşın zevcesi Ayşe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.07.1950
  • Satışa çıkarılan otomobiller Ankara 23 Milliyet)14 mayıs seçimlerine kadar Cum hurbaşkanhğı emrinde bulunan 5 otomobil ve 4 kamyon talari uf maksadiyle hizmetten kaldırılmıştır.Bu arabalar yakında Ank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 24.07.1950
  • if Anadolu Klübü Büviikada şubesinin tertip etmiş olduğu yıllık balo 29 temmuz cumar tesi akmamı verilecektir.TÖREN Lozan barışının 27 inci yıldönümü münâsebetiyle bugün saat j da üniversite merkez bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.07.1950
  • islâm Âleminde Kanlı Hâdiselere Sebep Olan KASIMI EMİVI Rekabeti TEFRİKA:No:6 Yazan Ziya SAKİR Ebrehe kısa Nevfcl nutperestti,bütün en dadının asırlardan beri mukad des tanıdığı Kabe)ve rakip ol inak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.07.1950
  • Ticaret odası değil,Halk Partisi şubesi!Acaba sayın Halk Partisinin memlekette burnunu sokmadığı iş,herhangi bir faaliyet şubesi kalmış mıdır?Diye bir sual sorulsa âmmenin vereceği cevap şüphesiz ki k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.07.1950
  • Annesini tehdit eden kız Savcılık,mahiyeti itibariyle garip bir tehdit hâdisesine elkoymuştur.Topkapıda oturan Nebahat adında genç bir kız,Kemal isminde birisiyle bir nıüddet evvel tanışmış ve evlenme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.07.1950
  • Gazeteciler Bayramı bugün kutlanıyor Türkıyede sansürün kalkmasının ve Türk basınının hürriyete kavuşmasının yıldönümü olan 24 temmuz günü "Gazeteciler Cemiyeti» tarafından «Gazeteciler Bayramı» olara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.07.1950
  • Bir randevu evi basıldı Ahlâk zabıtası memurları Tarlabaşı caddesinde 105 sayılı evi basmışlardır.Mustafa ile karısı Remziye tarafından işletildiği anlaşılan randevu evinde bir takım kadınlar uygunsuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.07.1950
  • Cam fiatları düştü Son zamalnarda memleketimize mühim miktarda cam satan Macaristan ve Çekosîovakyada bu maddelerin fiatları bir hayli düştüğünden bu ueuzluK piyasamıza da intikal etmiş ve bir hafta ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.07.1950
  • Beynelmilel imâr ve Kalkında Bankasının temsilcisi geliyor Milletlerarası İmâr ve Kalkınma Bankasının temsilcisi Mr.Williams'in gelecek hafta içinde şehrimize gelmesi beklenmektedir.Mr,Williams İstanb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.07.1950
  • Tefrika No 65 General Sanchez Sazalar Eski Meksika Millî Emniyet Amiri tarihte Hitlerie Bugün N.K.W.D.rumuzuyla tanılan Gepeu yabancı memleketlerdeki adamlarına iyi bakar.Onlardan herşeyi is ter ama,a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.07.1950
  • Eli tabancalı sarhoşlar çoğaldı Eyüpte oturan Mahmut Yenor ve Zeki isminde iki arkadaş Beyoğl undaki meyhanelerden birinde fazla miktarda içki içlikten sonra Taıiabaşmdan geçerlerken Mahmut aşka gelmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.07.1950
  • Hac seferleri hazırlıkları Denizyollarının tarifelerde Lenzilâl yapması armatörlerin Loşuna gitmedi Devlet Denizj'olları Hac seterleri yapacak olan vapurlarının üçüncü mevki tarifelerinde yaptığı tenz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.07.1950
  • İHALKIN SESİ:ur çımacı,Bizde tekzib illeti ününe geçilmez bir dert olmuştur.Küçük memur,mafevkine her şeyi her fırsatta güllük gülüstanlık gösterir,büyük memur,tahkike,tetkike lüzum göımez,küçüğün söy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.07.1950
  • Sebze ve meyva tanzim satışları Yaş Sebze ve Meyva Kooperatifleri Birliği,şehirde ucuz sebze ve meyva satmak üzere faaliyete girişmiştir.Birlik,şehrin muhtelif semt ieıinde yeniden satış sergileri açm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.07.1950
  • KISA HABERLER fa Bir müddettenberi mezunen şehrimizde bulunan Millî Eğilim Bakanı Avni Boşman dün akşamki ekspresle Ankara ya gitmiştir,Vali ve Belediye Reisi Dr.Fahrettin Kerim dün sabah Florya ve ci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.07.1950
  • Millet Partisinin Çarşamba ocağı açıldı Millet Partisi Fener bucağına bağlı Çarşamba semt ocağı dün saat 16 da törenle açılmıştır.Törende,Sadık Aldoğan,Suphi Batur,ve partililer hazır bulunmuşlardır.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.07.1950
  • İFen talebesi Atmaya güH Vımanintuıı Başbakanına ve Vttna Belediye Reisine birer mesaj götürdü istanbul vapuru dün saat 14 de 7.9 yolcu ile Güney Doğu Akdeniz seferine çıkmışın-Giden yolcular arasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.07.1950
  • Sanayicilerin kurmak istediği kredi bankası Sanayie uzun vadeli kredi açmak ınaksadiyle yeni kurulmug olan Türkiye Sınaî Kredi Bankası bir devlet bankası mahiyetini taşıdığı iyin umulan faydayı sağlam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 24.07.1950
  • Yugoslav notası Sözleşmeyi ihlâl eden Bulgarların isnatları reddediliyor Belgrad:23 A.A.Afp Yugoslav makamlarının tek taraflı olarak Bulgar-Yugoslav sözleşmesini ihlâl ve Bulgar Yu goslav hududu üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.07.1950
  • Genç anaların çocukları uzun ömürlü oluyor Londra:23:Nafen)Fin îândiyalı doktorlar ana ve baba nın yaşının doğacak çocuklar üzerinde yapmakta oldukları te siri tetkik etmişler ve şu netice ye varmışla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.07.1950
  • Kız mı,erkek mi?Jrüksel:3 Nafen)Brükseldeki Saint Pierre hastahane si doktorlarının kanaatina göre hamile bir kadının selülleıinin tetkik neticesinde mürekkebatı na göre doğacak çocuğun kız veya erkek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.07.1950
  • Eski Japon Başbakanı Togo öldü Tokyo:23 Nafen)Pearlharbour baskısı esnasında Japon Başbakanı olan Şigonori To go düngece yatmakta olduğu hapishane höcresinde ölmüş tür.Togo yirmi sene hapse mah hûm ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.07.1950
  • kısırdan açılacak yere geçmek için alâkalılara baş vurc'uk Lake Success:23 A.A.United Press)Birleşmiş Millet ler Güvenlik Konseyinde bu se na açılacak olan yeri Türkiyenin almak istediği bildirilmekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.07.1950
  • Ticaret Bakanı Bursa'da tetkikler yapıyor Bursa:23 A.A.Ekonomi ve Ticaret Bakanı Zühtü Veli beşe şehrimize gelmiş ve tüccarla toplantı yaparak kandile rine dış ticaret rejimi hakkında geniş izahat ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.07.1950
  • iranlı talebeler Ankarada Ankara:23 Milliyet)Dün şehrimize gelmiş olan Dr.Feylcsefî Başkanlığındaki Tahran Ziraat Fakültesi öğrenci itlerinden mürekkep 20 kişilik ön ronci grubu bu sabah saat y.jn da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.07.1950
  • Maçken zi Kiıı^ öldü Ottowa:23 Naten)20 se ne Başbakanlık ettikten sonra 1948 senesinde sıhhi sebeplerden dolayı istila etmJfl olan Mackenizie King dün gece 75 yaşında ölmüştür.Sabık Kan.da Başbakanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.07.1950
  • V,II!I Sultan Hamid'e göre meşrutiyet ve milliyet i 1908 meşrutiyetinin 1 42 ci senesi dün doidu:E 1922 de saltanatın ilga-sına kadar 14 sene sürğ müş bir kasırga gibi gee çen bu ikinci meşruti-E yet,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.07.1950
  • Doğu Almanyada 5 sene sonra 936 dakinin iki misli istihsal kabil olacak Merlin;23 A.A.Sosyalist Komünist Partisi kongresinde konuşan Doğu Almanya Cumhuriyeti Başbakan yardımcısı Wolter Ulbrieht,Doğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.07.1950
  • Kral Leopold susuyor Belçikaya dönen Kral,ailesine ait iki suali cevaplandırmadı Brüksel;23 Nafen)Kral Leopold memleketine döndükten sonra yapılan ilk basın konferansında şu iki sual cevap sız bırakıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.07.1950
  • Misler Dorr dün Ankaraya döndü İstanbul:23 A.A.îktisa dî işbirliği İdaresi Türkiye icra komitesi başkanı Russel Dorr,bu sabah saat 5.30 da ka ra yolu ile Ankaraya hareket Ptmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.07.1950
  • Poincare anıldı Bu münasebetle bir nutuk söyliyen Fransız Cumhurbaşkanı bu günkü dünya durumundan bahsetti Bar-le-duc.Meuse-23 A.A.Afp ':Cumhurbaşka m Vincent Auriol Raymond Po in care'nin hatırasını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.07.1950
  • Korede başlıyan harp karşısında Mpc Arthur,cesaret ve istiklâlin ta kendisidir.Beğ ıldan heri Japonyada mutlak hir şekilde hüküm sürmektedir.Fakat hir Hitler,bir Stalin gibi değil,lamamiyle Japon halk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.07.1950
  • Günün Resimleri Birleşmiş Milletler askeri şefleri 20 temmuzda Fontoınebleau'da bir konferans ak te t misler dünya vazıyetinin askeri cephesini gözden geçirmişlerdir.Resimde askeri seller konferans sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.07.1950
  • arid kısa İSPANYADA Vt Kesmen bitirildiğine göre geçen cuma günü lastik edilen kararname gereğince İspanyol topraklarını terk eden her yol eu beraberlerinde 2 bin peçeta götürebilir.İspanyaya dönenler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.07.1950
  • Bu köşke niçin geldiğini de kendi kendine soruyor ve kuvvetli bir sebep bulamıyor,Mozart'ın bayatına ait bir kitabı tercüme etmek arzusu oruı fazla sarmıyor.Babasının bahçe merakı onda pek az.Arkadaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 24.07.1950
  • İSTANBUL 12.57 Programlar 13.00 Haberler 13.15 Reginald Dixon'dan Org Soloları PI.13.30 Hafif Öğle Müziği,Çalan:Semiramis Orkestrası 14.00 Saz Eserleri,Şarkı ve Türküler Pl.14.30 Ser best Saat,Konuşma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.07.1950
  • FAY L I İLER Beyoğlu ALKAZAR 42562)1 Kaplan kadın 25 kısım,2 Üç ahbap çavuşlar casus peşinde AR 44394)1 Rio aşkları Renkli)2 Gönülden gönüle.ATLAS 1 Vadiler hakimi 2 Altın Çekmece.BEŞİKTAŞ BAHÇESİ:1 S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.07.1950
  • Önce bir parföm şişesi,bir dantel mendil,bir otomotik revolver,üç küçük cam şişe.Bunların üstünde Japon harfleriyle etiketler gö rünüyordu.İki tanesinde mor fin,üçüncüsünde kokain vaidı.Callaghan çant
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.07.1950
  • Tefrika No.83 Yüklü bir spans olduğunu tüysüz,kabak başını düşünerek kaşıdı «Haydi be sinyor,düşündü ğü şeye de bak!Kah Kah gü lerek geçtiler.Kara kuiaklj yatağancıkları bellerinde,iki yüzlü hançerler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.07.1950
  • Nizometön v&oxtf Çizen:GsKp-AfieBiınt* ©Akşam duası vakti yaklaşırken ûaHal gazı,dini biitûn Bir Kiri sriydn edayı ile isravroz çıkara çıkara başpapazının J^y/I'i' mükellef dairesine q iri yordu.Lesko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.07.1950
  • SOLDAN SAGA-1 Bu mevsimde onunla deniz gezintisine doyulmaz,Her vasfı makbul bir ağaç,2 Atjn yavrusu,çekiştirme.3 tersi)denize girmek için giye iz,bir isim.4 ter si)Müslümanların ibadeti.6 Petrol saha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.07.1950
  • Hie.24 TEMMUZ 19 5 0 Pazartesi HI-1—Ru.9 Şerva 1369 11 Temm 1366 VAKÎT "ASATl EZANI Güneş 5.47 9.12 Öğle 13.20 4.46 İkindi 17.18 8.43 Yatsı 22.26 1.54 Ak.şam 24.34 12.00 İmsak 3.52 0.01
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 24.07.1950
  • Iran-Rusya mürıasebtleri Tahran 23 A.A.Milletlerarası meseleler mütehassısı Ghassam Zade,İran Ayan Meclisinde verdiği beyanatta İran umumî efkârının hâlen bilhassa 1^21 İran Rus andlaşması 6 ncı madde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.07.1950
  • Dünyanın en yabani,fakat idaresi emsalsiz olan memleket3 bir kuş bakıcı Malıkolo adalıların dinî Okuyucularımı dünyanın ve Paris gibi iki şehrinden.İspanyanın zarif aşk maceralarından alıp öbür ucuna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.07.1950
  • Nakleden;BAYBURDLUOGLU Fenalığımı bundan büyük bir iyilik olamaz!Fakat Ahmet Yılmazın heyecanı çabuk sönerek yüzüne tekrar kederli bir mâna geldi.Bu işin başka bir güçlüğü var,dedi.İnsaı.ın karısını k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.07.1950
  • Asııer ikan yardımı Baştarafı 1 incide)iometre uzakta olmasına rağmen Türkiyeyi her zaman takdir etmiş,her sahadaki çalışmalarını yakından takip etmiş ve Türkiye lehine çok şeyler söylemiş bir insanım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.07.1950
  • Kızıl Çin ta th i incide)sonuna kadar devam edeceğini ilâve etmişlerdir.Ko monistlerin Birleşmiş Milletlere kabul edilmemesi hususunda verilecek rey meseiesi de harbiden sonra tetkik edile çektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.07.1950
  • Kore harbine yardım Baş tarafı 1 incide)kan çevrelerinde hayret u yandırmıştır.Bilhassa alınan cevablarda deniz kuvvetleri ile yardım edileceğinin tasrih edilmesi ve insanca muhte mel bir yardıma âmâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.07.1950
  • Doğu Almanyodo Hava polisi kuruluyor Berlin 23 A.P.Doğu Berünli Alman komünistleri hâlen niâlik oduklan kara ve deniz ordularına ilâveten yeni bir hava ordusu kurmağa başlamışlardır.Hava kuvvetlerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.07.1950
  • Basın-Yayın teşkilâtı |Bof tarafı 1 incide Umum Müdürlüğe bağlana,cak olan kısımların şu şekilde isimlendirilmesi muhtemel dir:1 Matbuat,2 İstihbarat,3 Propaganda,4 Raa yolar Müdürlüğü İstanbul Ankara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.07.1950
  • Hürriyet Şehitleri Baş tarafı 1 incidel Bundan sonra Enver Safder günün ehemmiyet ve mânâsını belirten bir konuşma yapmış ve «Bugün burada bundan 42 yıl mukaddem memleketin hür riyet dâvası için çarpı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.07.1950
  • D.P.Eşya piyangosu Boştarafı 1 incide' 0.736509 1.356630 0.972673 Battaniye kazanan numaralar 0423.832 1.138.486 0181096 1.472,438 1 060648 0758529 0.575.73 1.209.053 0.934.185 1198252 146899 1.297636
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.07.1950
  • üçüncü bir dünya harbi Baştarafı 1 incide)hücum Birleşik Amerika ile Birleşmiş Milletlere siyasî bir meydan okuma teşkil edecek,Akdenizi tehlikeye atacak ve Kuzey Afrika ile diğer islerden yapılacak b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.07.1950
  • İskenderun limanının umumî görünüşü İskenderun 23 A.A.Bu gün Hâtayın kurtuluşunun on birinci yıldönümüdür.Bundan tanı on bir sene evvel 23 tenini uz 339 da saat 7.47 de şanlı bayrağımız Antakya kışlas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.07.1950
  • Elazığlıları hayrete düşüren bir hâdise Elâzığ,23 Milliyet)Şehrimizde Nail Bey manallesinde Gazi Caddesinde 53 numaralı evde oturan 90 yaşındaki Mustafa Sarıçiçeğın tek gözü mucize kabilinden açılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.07.1950
  • 15?Askerî fabrika I Bas tarafı 1 incide)nan Kırıkkale,Ankara ve İstanbuicaki fabrikalarda iş kanununun ve diğer çalışma mevzuatının tatbik ve kontrolü salâhiyeti İşletmeler Bakanlığının uhdesinde bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.07.1950
  • Kızıllar Rorede büyük bir taarruza hazırlanıyor Baş taralı 1 incide)D'ığr taraftan Koreye dana ağır tanklar sevkedilmek üzeredir.Orta ağırlıktaki tank lann sevk işi nihayete er diklen sonra nihai taar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.07.1950
  • Türk-İran t'ostlugıı Bastarctfı 1 incide nndan Metin Defteri'ye mülâki olmuşlar öğle yemeğini Yeşilköyrie yiyerek saat 16,30 da buradan hareketle konsolosluk binasına gelmişlerdir.Bir bınni takip ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.07.1950
  • Korede başlayan harp [Bas.tarafı 3 üncü sayfada Mac Arthur on yıl daha yaşlanmışa döndü.Bunu duyan general Almond:«yaşayan in sanların en muazzamı» diye cevap vermiş.Mac Arthur her şeyden evvel bir as
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 24.07.1950
  • Dünkü at yarışları Kara Mehmet ekürisi iki koşuyu da kazanda İstanbul 4 ncü hafta koşuları umumiyet itibariyle güzel oiüu.4 ncü yansın Ak kent tarafından kazanılması ve koşu yolu içerisinde vukua gele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.07.1950
  • Dr.HAFIZ CEMAL LOKMAN HEKİM Dahili hastalıklar mütehassısı.Pazardan »aşka her gün saat 14 den 17 ye kadar İstanbul Divanyolu N.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.07.1950
  • Satılık ipekli salon fakımı Yedi parçadan ibaret 1 kanape,6 koltuk)Şam ipekli kumaşiyle eski zarif stil,satılıyor.Mobilyacı kabul olunmaz.Büyükada,Şehbal sokağı,21 numaraya müracaat.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.07.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı islerini fiilen idare eden:N.Baytok Dizildiği yer:N.A.ve A.N.Kgazetecilik kollektif şirketi matbaası Basıldığı yer:Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.07.1950
  • in mu ı ı mu 11 iıiı ii im Türkiye Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi İstanbul Şubesinden Devam eden tevziata ait haftalık izahat:1)SATIŞ YERLERİ:Adresleri Fatih Büyük Karaman caddesi No.8/66 Eminönü şim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.07.1950
  • e CONCORDIA LINE Amerika Akdeniz ve Türkiye arasında 15 günde bir muntazam posta AdJ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.07.1950
  • Avusturya ile yapılacak millî atletizm teması YAZAN;HALİT KIVANÇ Geçen yıl îstanbulda yapılan ve iki puan farkla galibiyetimiz le neticelenen Türk Avustur ya millî atletizm karşılaşması nııı revanşı 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.07.1950
  • MBaaBBsa—mm—1st.Lv.Amirliği As.Kıtaaf I ânları Kapalı zarfla 350 adet manevra sandığı 5.8.950 günü saat 11 de Ankara M.S.B.4 No.lı Sa.Al.Ko.da ihalesi yapılacaktır.Beheri 50 liradan tutarı 17,500 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.07.1950
  • İLÂN M.S.B.Kara Kuvvefleri Komutanlığından 1 1950/1951 öğrenim yılı için aşağıda isimleri ve bulundukları yerler yazılı olan As.Okullara öğrenci alınmasına 25 Mayıs 950 den itibaren başlanacaktır.Bu m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.07.1950
  • K î Z 8 i.A Y EMSIRE OKULU Öğrenci kaydına başlamıştır.AKSARAY İSTANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.07.1950
  • Malzeme satışa Sümerbank Adana pamuklu sanayii müessesesi müdürlüğünden 1 Müessesemizde mevcut muhtelif malzeme 3 ağustos per şembe günü saat 15.00 de müessesemiz müdüriyet binasında açık arttırma ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.07.1950
  • P.T.T.İşletme Genel Müdürlüğünden 1 İdare ihtiyacı için şartnamesine ilişkin fennî şartnamelerinde vasıfları yazılı beş adet bir fabrika,tonluk kapalı kamyonetle,altı adet 2,5 fabrika tonluk karoseril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.07.1950
  • "CÇ cem Bütün Dünya Yollarında Her Zaman Birinicî Gelen ÇEKOSLOVAK MOTOSİKLETLERİ Halen piyasamız,a en ucuz satılan KOT05İKLETLERIDIR BOL YEDEK AKSAM Türkiye Genel Mümessile MEHMET KAVALA Tel:40430-42
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.07.1950
  • CONTINENTAL LEVANT LINE ÜAMBURG ANVERS ve ŞARK UMANLARI arasında muntazam posta 28 Temmuzda limanımızda beklenen Norveç bandıralı BREİDABÜK VAPURU Istanbul ve Izmırden ANVERS-ROTThRDAM-HAMBURG için eş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6