Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 23.07.1950
  • Başbakan Patrikhane heyetini kabul etti Başbakan dün vilâyette kendisiyle görüşen patrikhane temsilcileriyle Bir haftadır şehrimizde bu-1 dores beraberinde Yardımcısı lunan Başbakan Adnan Men-[Devamı:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.07.1950
  • Atletlerimiz Avusturyaya gittiler i i Un Viyanaya hareket eden atlet lerimû Yazısı^ inci savfada)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.07.1950
  • Millî Eğitim Bakanı Avni Başman İstifası hakkındaki haberleri yalanladı Bir müddettenberi mezuntn şehrimizde bulunan Millî Eğitim Bakanı Avni Başman bu akşam Ankaraya dönecektir.Bakan,kendisiyle görüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.07.1950
  • Okulların imtihan günleri Ankara 22 Milliyet)Mil lî Eğitim Bakanlığı ilk ve orta okullarla liselerin bütün,leme ve devlet imtihanla rmın günlerini tesbit etmiştir.Bu karara göre* bütünleme imtihanları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.07.1950
  • D.P.Kadıköy ilçe binası törenle açıldı Demokrat Partinin Kadıköy ilçesi,dün saat 19 da Kadıköy' Kaymakamlığı arkasındaki yeni lokaline merasimle taşınmıştır.Yeni lçe merkezi binasının açılıp merasimin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.07.1950
  • rımız değiştirmeğe başladılar «Milliyet» in 2.000 okuyucusuna vereceği 25,000 liralık hediye müsabakasının kuponları evvelki ve dün sabahtan itibaren okuyucularımız tarafından matbaamıza getirilmeğe v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.07.1950
  • Uzak doğuda yeni safha Kore harbi talihi döndü Amerika kara sularındaki bütün gemiler kontrole tâbi tutulacak,îngilterede Koreye gitmek istiyen gönüllü müracaatı arttı.Koreden çekilen Ameri Tokio,22 A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.07.1950
  • Amerika île açık konuşmak lâzım B kinci Dünya Harbinin sonunâa Amerika bir taraftan sulhu muhafaza,diğer taraftan komünizm ile mücadele edebilmek için Atlantik Paktı prensipleri etrafında toplanarak,o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.07.1950
  • r PASLANMAZ Oyulmug U.S.Ave OYULMUŞ PAL TRAŞ BIÇAKLARI Patent N.2262588
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.07.1950
  • denize indirilmesi münasebetiyle Bap^ tarizlere cevap verdi "Fabrikanın yapılması mesuliyetini iktisat Vekili iken üzerime almıştım.Fakat bunun Cumhurbaşkanı dün Hürriyet tepesinde Hürriyet Şehitlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.07.1950
  • General Mc Bride'in dünkü bayanatı Kudretli Türk Ordusu Türk ordusunun po-lî+ikaya karışmaması büyük bir kıymet ifade eder Ankara 22 A.A.Türkiye'deki Amerikan askerî yardım heyeti başkanı general Mc B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 23.07.1950
  • Jsiâm Aleminde Kani;Hâdiselere Sebep Olan a TEFRİKA;5 Yazan Ziya SAKİR Âbdülmuttalip bütün iddiaları reddetti ÇJ*an kısımların hulâsası M".l U -v.in mıılıafızlujıuı huin pcdeyinden tevarııs eden Kusey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.07.1950
  • Polipe karşı koyanlar çoğalmağa haşladı Bir müddettenberi polise karşı koyup fiilen taarruzda bulunmak,silâh tehdidiyie menfaat teminine çalışmak gibi çirkin hâdiselerdi vukuu pek çoğalmıştır.Son 24 s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.07.1950
  • Gençlik teş Jc tâli Bütün Türkiye gençlik teşkilâtını ihtiva eden Ilımım!bir teşekkül iîk yrlana »etiriiecek Türkiye Millî Talebe Fede rasy-nu idare heyeti dün Teknik üniversitedeki lokal binasında Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.07.1950
  • Tiyatro tüzüğü Belediye hazırlık yaparken bir artist tie talimatnamenin nasıl olacağı hakkında bir broşür yayınladı Belediye Şeh:r Meclisi karariyle 21.10.949 tarihinde yürürlüğe giren Şehir Tiyatrosu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.07.1950
  • Gölcüğe bir Amerikan denizaltısı çeldiği doğru değil izmit 22 Milliyet)Bugünkü bir İstanbul gazetesin de,Marşal yardımından oldrak bir Amerikan denızaitısı nın Gölcüğe geldiği yazılmakta idi.Bu haberi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.07.1950
  • BALO ^Anadolu Kulübü Büyükada şubesinin tertip etmiş olduğu yıllık balo 29 temmuz cumartesi akşamı verilecektir.TÖREN Lozan barışının 27 İnci yıldönümü münasebetiyle yarın saat 16 da Üniversite merkez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.07.1950
  • Olel Kralı Amerikalı dün Yunanistana gitti Ankara vapuru ile şehrimizden Yunanistana mütevec CÜ1911 ayrılan eski vatandaşlarımızdan Amerikalı otel kralı meşhur Mr.Charles G.Taylor,kendisiyle konuşan b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.07.1950
  • Emekliye ayrılacak öğretmenlerin durumu İstanbuldaki İlkokul Öğretmenlerinden emekliye şevke aileceklere ati bir listenin hazırlandığı ve ilk tedrisat Umurrı Müdürlüğü Yunus Kâzım Koni tarafından Anka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.07.1950
  • Cinayetler ve sarkıntılıklar çoğalmaya başladı?Ya sıcaklar biraz fazla kafaya vurdu,yahut hapishane ler biraz fazlaca boşaldı,yahut da hürriyet şarabından bazıları biraz fazlaca mestoldu ki,gazeteler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.07.1950
  • Iran Şalımın biraderi şehrimize geldi İran Şahı Pehlevinin erkek kardeşi Mehmet Pehlevi zevcesiyle birlikte dün uçakla Tahrandan şehrimize gelmiştir.Altes İstanbulda dört gün kaldıktan sonra Ankaraya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.07.1950
  • ÇKİYt Tefrika No 64 General Sanchez Sazalar Eski Meksika Milli Emniyet Amiri î ¦J Meksika elçisi şöyle cevap veriyor:General Herrera meselesine bir karşılıktır.Şilili general Ariosto Herrera isyan teş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.07.1950
  • Sanayiciler hükümete yeni bir rapor verdiler Sanayieilrrin bu raporlarına »öre.ithal malının ıııııamele vergisi matrahına,masrafları ve kâr payını ihtiva eden yüzde yirıni gibi bir miktar üâve edilece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.07.1950
  • HALKIN SESİ!B*r verernl?Jn°ra cLleğİ î Ben 1341 doğumlu olup,askerliğine karar verilmiş bir gencim.Ne yazık ki vatani ödevimi yapmadan tüberküloz denilen menhus hastalığa tutuidum.Emsallerim askerlikl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.07.1950
  • KISA HABERLER it Ankara vapuru dün saat 12 de 410 yolcu ve 100 ton yükle batı Akdeniz seferine çık mıştır.Ayni vapurla Italyada inşa edil mekte olan İskenderun vapu runu teslim alacak 64 kişilik müret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 23.07.1950
  • Kongrede tütür ciçin mühim ka Ankara 22 Milliyet)İlgili tütün tacirlerimiz ve bilhassa tütün ekicilerimizin iştirakiyle,tütünün istihsalinden ihracatına kadar tütüncülüğümüzü alâkadar eden meseleleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.07.1950
  • Ordu mevcudu 165000 den 250.000 e çıkarılıyor Roma 22 A.A.İtalyan Savunma Bakanı,Piceardi,kabinenin yaptığı bir toplantıdan sonra demeçte bulunarak,hâlen 163.00ü erden mürekkep olan İtalyan silâhlı ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.07.1950
  • Radyo ile idare edilen mermiler Vaşington 22 A.A)Amerikan kaynaklarından te yıd edildiğine göre,Bahama adalarının radyo ile idare edilen mermilerin tecrübesi için kullanılması yolunda İngiliz hükümeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.07.1950
  • Komünist Alman şeflerinden biri Batıya kaçtı Berlin 22 A.A.Sovyet bölgesi,polis yetiştirme servisinin hudut kısmı şefi Har mann.Beriinin Batı kesimine kaçmıştır.Aynı zamanda birleşmiş sosyalist partis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.07.1950
  • D.P* Kadıköy ilçe binası IBciS;ta.afi İ incide] deres,D.P,Meclis Grupu Başkanı Hulusi Demirelli ve milletvekilleri,parti mensupları ve gazeteciler hazır bulunmuştur.D.P.İlçe Başkanı Remzi Kürtaj' kısa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.07.1950
  • Pragda iki kişi daha idama mahkûm oldu Prag 22 A.A.Libereo mahkemesi vatana ihanet sû cundan iki kişiyi ölüme mah kûm etmiş ve 5 kişiye ebedî kürek cezası vermiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.07.1950
  • Kanser kongresi sona erdi Paris 22 A.A.16 teni muzda Sorbonne'da açılan milletlerarası beşinci kanlar kongresi çalışmalarına don vermiştir.Bilindiği gibi 45 memleketi mensup 800 den fazla murah has bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.07.1950
  • j jans coğrafyası Moliere)in «Zoraki fi tabib» i kalbin sae iae rafta olduğunu söyle* S yince hatâsını tashih e* E den hastasına:Eskiden soldaydı E ama biz şimdi onun yeri rini değiştirdik,sağ ta* E r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.07.1950
  • Şehrimize gelmiş bulunan Yunanlı kız talebeler dün şehrin muhtelif yerlerini gezmişlerdir.Bu resimde dünyanın en ihti yar adamı ölün ve Johannesburg1* da oturan İM yaşındaki Petar Chcındler'i görüyors
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.07.1950
  • Pakistan Okul gemisi Şemşir ismindeki gemi Istanhulda 4 gün kalacak Ankara 22 A.A.Haber aldığımıza göre,Pakistan donanmasına mensup harp okul gemisi ıŞemşir» ağustos ayı başlarmda İstanbul ve İzmir li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.07.1950
  • Bir seyyah kendi kendini ameliyat etmeğe hazırlanıyor.Melbourne 22 A.A.He ard adasına varmış bulunan Avustralya güney kutup hey eti üyelerinden Ukraynalı genç doktor Sorgo Udovikov apandisit krizi geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.07.1950
  • Yunanistanda kabine buhranı önlendi Atina 22 A.A)Beklen mekte olan hükümet buhranı,Liberal Lider Sofokles Venizelosun beyanatı neticesinde bertaraf edilmiştir.Filhakika Vcnizelos,hükümet tarafından ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.07.1950
  • Acaip bh-ölüm Arras 22 A.A.Bir fır tına esnasında ot yığınları altına sığınan beş kişiden üçü yıldırım isabeti neticesi öi müş ikisi ağır yaralanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.07.1950
  • Sicilyalı haydudun cesedi etrafındaki esrar Bir çok polis¦'¦ sinemacı süsü verilerek köylere dağıtılmış,onun hayatının ve maceralarının filme alınacağı,bu hususta istediği yapılacağı isac edilmiş,niha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.07.1950
  • Menderesin hitabesi Menderes hitabesinde ezcümle şunları söylemiştir:Sayın partililer,ilçe merkezinizi benim açmamı istiyorsunuz,Fakat önümde ne kurdelâ var,ne de makas.Aziz arkadaşlarım,kurdelâ ve ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.07.1950
  • İngiltere iie ticaretimiz 5 aylık ihracatımız ithalâtımızdan daha fazla Londra 22 A.P.Bu senenin ilk beş ayı içinde İngiltere Türkiyeden 5.620.000 İngiliz lirası kıymetinde mal almıştır.Buna mukabil İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.07.1950
  • Haricî kısa haberler İNGILTERİİDE Londrada toplanmış olan uluslararası baro içtımaında söz alanlar arasında Amerikan avukatlarından M.Norman Litell bilhassa Türkiyenin son zamanlarda yabancı sermayeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.07.1950
  • TEFRİKA:5 Yazan;Server BEDÎ Çıkan hısımların hulâsası Odasına çekilip koltuğuna oturduğu zaman bütün eski hâtıraları birdenbire canlandı.Faruk henüz 45 yaşında olmasına rağmen kendisini çok ihtiyar hi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.07.1950
  • Alman kızılları Doğu Almanya Başbakanı Batı halkını isyana davet ediyor Berlin 22 A.A.Kominformun ajanları kendisine alkış tutarken,dün,Doğu Almanya Başbakanı müttefik işgalinde bulunan Batı Alman ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 23.07.1950
  • Büyük artistlerin yeni yıldızı ve petrol kralı Sinema dünyasında çok şeyler oluyor,Hem de beklen medik hâdiseler.Bunların başında,bu sayfanın diğer sütunlarında meraklı aşk hayatını okuduğunuz ilâhî G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.07.1950
  • Baştan çıkanlar.Ellisini geçmiş olan meşhur şarkıcının sevgilisi de güzel ses'i genç bir Fransız kızı.Hollywood'dakiler artık Baştan çıkanlar» diye kendi hayatlarına dair bir film çevırseJer iyi olaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.07.1950
  • I En güzel omuzlu yıldız Resmini gördüğünüz Ruth Roman ismindeki yeni parlamaya başlayan bu artist geçenlerde HoUywood'da yapılan «En güzel omuzlu yıldız» müsabakasında birinciliği kazanmıştır.İkincil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.07.1950
  • tekrar Amerika'lıların harika haline getirdiği o küçük saf,tecrübesiz çocuk j meğerse aşık olduğu için kocasından boşanmış Ona hâlâ çocuk nazariyle bakanlar aldanıyorlar galiba.Amerikalıların bir idea
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.07.1950
  • HoHywood'un en ozoe Holllyvoodun bueün için en uözde erkek artisti Peter Lawford'dur.Harp ten evvel İngilterede bir tiyatroda Yer gösterici olarak çalışan Lawford şimdi herri şöhrete,hem de servete ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.07.1950
  • Küçük sinema haberleri •fr Elizabeth Taylor'un ko cası,meşhur milyarder otel kiralı Hilton'un oğluaıa Holly wood'un meşhur sinema şirketlerinden biri «Jacque in hazırlayacağı büyük bir filmin başîıca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.07.1950
  • mmirn Avrupaya yapmış olduğu oldukça gürültülü seyahattan döner dönmez hernan çalışmaya koyularak Robert Mitchum ile «Onun kadın tipi» isimli filmi çevirmeye başlayan Jane Russell'in yeni,güzel bir re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 23.07.1950
  • Hasan Kaptan sonbahar sergisine hazırlanıyor!1950 senesi,Türk resim tarifti için uğurlu bir yıl sayılabilir.Müzik sahasında harika lar gösteren İdil Bıret)ve Suna Kan)dan sonra Hasan Kaptan)isimli çoc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.07.1950
  • Tüyter ürpertici bir hakiki macera ir kadını bir kaçakçıyı Tehdit ve altın vaadi ile kandırılan Kıymet Işık kimdir?Pânlı ve tertibli bir kaçırma hâdisesi Boz renkli otomobil içinde cereyan eden esrare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.07.1950
  • f w* m 3 FİLİ Tevfik FUAT Yoksulluk içinde geçen u zun yıllardan sonra dört o dalı küçük ve harap bir eve sahip olduğumuz gün anneciğini heyecandan hıçkıra hıçkıra ağlamıştı.Yorgun vücudunu odaların i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 23.07.1950
  • Fakat keşiş İsrar etti ve kulağına eğilerek bu,se.er Türkçe fısıldadı s 7 bizin.Eşkâr'a burada itibar edilmiyor arhk hfrtev w ahengin s$z|eri faltas* ftibi adıldı-r Ne tana(Fu i başzangoç Leskoropaw M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.07.1950
  • liter;FÜY Tefrika No.82 Liman ağzına gerilen z ncsr ardında yatan B zans kalyonları görünüyordı Az sabır eyleyin paşa.Yüzüne bakıp ilk defa gülüm seuı;yarın fecirden sonra nf olacağını,elbet görürsünü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.07.1950
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve programlar.13.00 Haberler.13.15 Sa lon konser orkestrasından melodiler.Pl.13.30 Caz müziği Pl.13.50 Konuşma 14.00 Saz eserleri.Şarkı ve türküler Okuyan Müzeyyen Sonar İşıl:Çal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.07.1950
  • FAY L I L G İ L E Beyoğlu ALKAZAR 42562)1 Kaplan kadın 25 kısım,2 Uç ahbap çavuşlar casus peşinde AR 44394)1 Rio aşkları Renkli)2 Gönülden gönüle.ATLAS 40835)1 Zoronun işareti Renkli.2 Büyük vals,BEŞİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.07.1950
  • Hie.23 TEMMUZ 19 5 0 Pazar Ru.8 Şevva 1369 10 Temm 1366 VAKİT "ASATl EZANİ Gür öftl ikin Akş Yat Ims ıeş 5.44 s 13.20 di 17.18 am 20.36 sı 22.30 ak 3.37 9.07 4.44 8.41 12.00 1.54 7.01
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.07.1950
  • SOLDAN SAGA:1 Vakti tâyin eder,Bir isim.2 Bir millet.3 Tersi)Su, Tersi)Yarı,Tersi)Midesi boş.4 Tatlı veren bir hayvan,Sonuna i)gelire köpeğin bir cinsi.5 Köylü dayı keyifli zamanında sigarasını onunla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.07.1950
  • Çıkan hısımların hulâsası Callaghan zemin katı barın,da yapayalnızdı.Beyaz ipek gömlek ve smokin giymişti.Barman ise peykesine dönmüş oir konyak şişesi açmış,ti.Başmüfettiş G r i n g a l l yağmur altı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 23.07.1950
  • Hnştânfeîîşa "n dünya 7EFRÎKA;5 Yazan;John ÜPTON Diktatörün kızı evlendi Karmen'in evlenmesine On!Franko güç hal ile rszı oku ve Lir kere daha ask zaferi kazandı Bütün İspanyayı yerinden fırlatan dörd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.07.1950
  • NakJ«4«a?BAYBURDLUOGLU Anlattığına göre-Kristal Palas otelinin yangınında,alevler arasından çıktığı zaman vücudunda en küçük bir yanık izi yokmuş.Sonra evde Üçüacü katın balkonun dan düştüğü zaman da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.07.1950
  • Kore harbi talihi döndü tarafı 1 incide Birleşik Amerika Ayan Meclisi dün,başkan Trumana silâh altında bulunan eratın hizmet müddetini bir sene temdit etmek salâhiyetini veren bir kanım tasarısını kab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.07.1950
  • Oku'lann imtihanı Ba ?tcuafı 1 incide» tosta,orta okul devlet imtihanlarına 2 eylülde,lise ol gunluk imtihanlarına 14 ay lûlde başlanacaktır.Okullar yeni ders yılına 2 ekimde baş uyacaklardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.07.1950
  • Tüyler ürpertici bir hakiki macera Başlaraû 5 incide kiyenin yanında görmüştü.Cemal üst kata,odasına çıkarken,bu meçhul' adam onu baştan tırnağa kadar süzmüştü.Cemal yukarı çıktıktan sonra Kıymet'e:Ze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.07.1950
  • Bayarın Baştarafı 1 incide)sunun çaldığı İstiklâl Marşı ile törene başlanmış ve tersane mü dürü deniz albayı Kâzım Meriç kısa bir 'nutuk söyleyerek tersanenin tarihçesi hakkında izahat vermiştir,Bunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.07.1950
  • Atletleriniz Gelecek hafta Viy. nada Avusturya ile yapılacak miili temasa katılacak Türk atletleri düeı Ankara vapuru ile hartket etmişlerdir.Atletlerimiz Avusturyadakı müsabakalarını bitirdikten sonr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.07.1950
  • Amerika ile açık konuşmak icram 1 Başmakaleden devam dalgalarzna karşı dünyanın bu kısmında en kuvvetli bir sed teşkil ettiğini,Türkiyenin çökmesi takdirinde esasen komünizm tohumlariyle dolu Arap top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.07.1950
  • 10.000 M2 Parker kaldırım döşettirilecektir.İ.T.T.İşletmelerinden' 1 Muhammen bedeli GOOO lira ölen yukarda miktar ve mahiyeti yazılı iş 28.7.950 cuma günü saat 10 da pazarlığa konmuştur.2 Muvakkat te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.07.1950
  • Gaibe ihtar As.eşyayı harara uğratmaktan sanık As.Pos.15612 K.Oto El.erlerimden Ifeenin Olilpaşa köyünden Hasan oğlu 328 Dlu Yusuf Yılmazın As.Pos.1561*2 K.As.Mahkemesinde ispatı vücut etmesi veya yen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.07.1950
  • TENSi ViRiOiS 510 Y€Şil İPÖCLİ Kart ve kâğıt Atelyeler için en üstjndür TENSİ 508 ÇELERE Memleketimizde yapılan tecrübelerde EN İYİ ALAMİNÜT KAĞİDİ Olduğu anlaşıldı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.07.1950
  • Başbakan Bas tarafı 1 incide)Samed Ağaoğlu ve İçişleri Bakanı olduğu halde dün saat 12,45 te Vilâyete gelmiştir.Menderes,Vilâyette yarım saat kadar kalmış ve bu arada Rum Patrik vekili Melitonun riyas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.07.1950
  • Müsabaka hakkında malûmat 12 ağustos akşamına kadar kuponlarınızı gönderebilirsiniz «MİLLİYET'* in 25.000 liralık büyük hediye müsabakasına katılmayı temin eden kuponların neşri tamamlanmış bulunmakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.07.1950
  • atlarının son Sedat EVRENOS I Sab gününden beri muntazaman idmanlarına devam etmekte bulunan atların durum,larını anlatmadan evvel,kisaca temas etmek istediğim bir nokta vardır:Yanş talimatnamesi gere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 23.07.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı islerini iiilen idare eden:N_Baytok Dizildiği yer;N.A.ve A.N.Kgazetecilik kollektif şirketi matbaası Basıldığı yer:Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.07.1950
  • am r,O uğunun EN SERİ,EN RAHAT UÇAKLAR İLE I Memleket içi seferleri:IIFR GUN:Ankara istanbul] izmir istanbul Ankara Adana iskenderun)istanbul Bursa İstanbul İzmir istanbul Ankara)istanbul Bursa)Ankara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.07.1950
  • Neşriyat EYÜPLÜ HATTATLAR Güzel san'atlar akademisi memurlarından ve Eyüp Halkevi Başkanı Nurullah Tilgen 500 seneden beri Eyüpte yetişen bütün hattatların hayat ve eserlerini bir kitap haline de topl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.07.1950
  • 0 New York'a gideceğiniz zaman Londradan harekette ÇİFT KATLI CLIPPER uçaklarını tercih ediniz.Munzam bir ücret vermeden aşağıdaki faydaları da elde edebilirsiniz Sık seferler:Pan Amerikan Havayolları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.07.1950
  • Istanbul.2o/o/©SO Sayın Bav Mthmet Kavala VOLVO Acentesi Tartlr Han Galata 7932 modeli 401«4 sasl numaralı ve 30372 motor numeraıi" plaka sayılı VOLVO kamyonu sahibiyim.1936 seneslndenberl nakliye I*,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.07.1950
  • İ Dr.HAFIZ CEMAL LOKMAN HEKtM Dahilî hastalıklar mütehassısı.Pazardan başka her gün saat 14 den 17 ye kadar Istanbul Divanyolu N.104 sm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.07.1950
  • U.S.ROYAL BLOCK TREAD Bozuk yollarda,çok mütehammil bir lâstiğe sahip olmak icabeder.U S.Royal Block Tread lâstiği,takviye edilmiş derin oyuklu tabonla,emsalsiz bir sağlamlık arzeder ve ağır yük nakli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.07.1950
  • İ.E.T.T.İşletmelerinden 1 Muhammen bemeli 29.400-lira olan 70 ton yumuşak pik döküm imâli işi pazarlık suretiyle ihaleye vazedilecektir.2 Bu işe ait şartnameler levazımdan parasız tedarik edilebilir.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.07.1950
  • ÇEKLER 1 Sterlin 788 100 Dolar 28252 IU0 Fransız Fr,080-080 100 Liret U44.128 100 isviçre Fr.64.03 100 Belçika Fr 0.60 İUO Drahmi Fr.01.376 100 Escudos 9.7890 Serbest Pivasada DÖVİZLER Dolar takas 390
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.07.1950
  • Satılık ipekli lak sa.'on taKimı Yedi parçadan ibaıeî,1 kanape,6 koltuk)Şam ipekli kumaşiyle eski z.jııl stil,satılıyor.Mobilyacı kabul olunmaz.Büyükada,Şehbal sokağı,21 numaraya müracaat.İiflı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.07.1950
  • ZAYİ Şoförler Cemiyetinden aldığım 24604 numaralı ehliyetimi kaybettim.Yenicini alacağımdan eskisinin hükmü yüktür.İhsan Yurtseven
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8