Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 22.07.1950
  • Dünle bugün arosındakc fark örülüyor ki,siyasî renkleri havaya göre değişen oâ.îi gazeteci dostlarımızla bâzı Halk Partililer mem-leketio dün ile bugün arasında j ne fark olduğunu pek iyi tâ j yın c-e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1950
  • İstanhulun ihtiyaçları e alın Başbakan Menderes ve içişleri Bakanı bu hususta dün mühim beyanatta bulundular 81' İçişleri Bakanı dün vilâyette gazetecilere izahat veriyor Başbakan Adnan Menderes yanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1950
  • Başbakan Adnan Menderes dün gazetemizi ziyaret etti Dün gazetemizi ziyaret etmek nezaketindo bulunan Başbakan Adnan Menderes «Milliyet» yazı ailesiyle bir arada.Foto:R.Ankan)Dün öğleden sonra vilâyett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1950
  • Basın Yayın ve Turizm Genel Müdürü Dr.Halim Alyot dün İstanbul radyo müdürü Zahir Törüm Küneyle birlikte gazetemizi ziyaret etmiştir.Bu resim Genel Müdür gazetemizde iken alınmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1950
  • m^r:Cumhurbaşkanı Celâl Bayar,müessislerinden bulunduğu Moda Deniz Kulübünün dünkü balosuna iştirak etmek üzere,beraberinde İstanbul Gazeteciler Cemiyeti idare heyeti azaları bulunduğu halde saat 20 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1950
  • Kore harbinin akisleri genişliyor Herye^ tedbirleri alınıyor Kore savaşında Amerikan kuvvetleri geri çekildi Nevyork:21 Nafen)Bir leşik Amerika Bahriye Ba kanlığı bütün deniz piyade ihtiyatlarının sil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1950
  • Milliyetin müsabakası Okuyucularımız kuponlarını dün değiştirmeğe başladılar Dün sabahtan akşama kadar binlerce "Milliyet,okuyucusu idaremize gelerek numaralı makbuzlarını aldılar Matbaamızda dün okuy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1950
  • Yeni savunma ırierı 31 Temmuzda istanbul limanına gelecek olan Amerikan filosunun Karadeniz ve Marmarada Türk donanmasının yapacağı manevralara iştirak edeceği söyleniyor 31 temmuzda limanımıza gelece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1950
  • Rusyanin v Amenkada iyeni ifşaat Rusyanın 1954 le 1956 arasında harbe karar verdiği bildiriliyor Washington:21 A.A)Dün yayınlanan v «Behind Closed Doors» adlı kitabında Birleşik Amerika eski bahriye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1950
  • Moskovadaki son mülakatın neticesi Barış için gayretler boşa çıktı ingiliz Büyük Elçisinin i Gromyko ile yaptığı görüşmeler hiç bir netice vermedi Londra:21 A.A.İngiltere,Kore arbine son vermek gayesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 22.07.1950
  • İslâm Aleminde Kanlı Hâdiselere Se'cep Olan Yazan Ziya ŞAKÎR uyuşunu Çılan kısımların hulâsası Melekenin muhafızlığını kain pederinden tevarüs eden Kusey Hürken altı evlâdını başına toplamış,vazife ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1950
  • Hacılara döviz verilmesi meselesi Arapça ezandan sonra hükümet hacılara döviz de vermeğe başladı.Kimbilir sevgili muhalifler bu karardan ne mânâlar çıkaracaklardır?Kimi «İnkılâp mı?Uçtu gitti!diyecek,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1950
  • GAZETECİLER BAYRAMI:•jt Gazeteciler Bayramı 24 Temmuz günü törenle kutla nacak ve bu münâsebetle o gün saat 18 de Yıldız Parkındnki Malta köşkünde bir kok yeti parti verilecektir,TOPLANTI:it İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1950
  • Amerikalı bir Türk dostu cehrimize geliyor Amerikada Türkiye lehinde bir çok konferanslar vermiş ve Türk dostu olarak tanınmış olan senator John bugün veva yarın Türk hükümetinin misafiri olarak Ameri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1950
  • Ümer İnönü hâdisesi tahkikatı Üçüncü sorgu yargıçlığı dün de Muzaffer Kayalıbuyın ölü mü hâdisesinin tahkikatı işine devam etmiştir.Şehrimizde bulunan eski İstanbul valisi Dr.Lütfi Kırdar,terzi Me lâh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1950
  • Ekmeklerin iyi çıkarılmadı için çalışılıyor.Yeni tip ekmekler 79 81 randımanlı undan imal edilmekle beraber fırıncıların sat tıkları ekmekler eskisinden farksızdır.Bu hususta yapı lan devamlı şikâyetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1950
  • I a I e be yurtlara U unların daha verimli lıâ-1c konulması ve alınacak Lulehenin tâyini için yeni kararlar veriliyor.Talebo Yurtlarının halihazır durumlarını gözden geçirmek ve gelecekte aidirağı şek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1950
  • HALKIN SESİ:l ECanunun hâksm'yeîl 3 Bir okuyucumuz yazıf.yor:Demokrat Parti iktidar v* mevkiine geldiği ilk güny lerde,İçişleri Bakanlığı teşkilâtına memlekette yalnız kanunun ve ve nizamın hâkim kılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1950
  • İki kardeş arasında yengelerinin söylediği lâftan hiddet lenerek çıkan kavga,nihayet silâhla sona ermiş ve ağabeyisinin kurşuniyle ölen berber Mustafa geriye 3 çocuk bırakmıştır.Kasımpaşada feci bir c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1950
  • izmirli katili yakalamak için tertibat alındı Evvelki gün lzmirde oir cinayet işlenmiş ve Mustafa İbrahim isminde biri kardeşi Halil'i bıçakla öldürmüş ve tahmine göre İstanbula kaçmıştır.Şehrimiz zab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1950
  • Hisar cinayeti dâvasına başlandı UÇ üün evvel Anadoluhisarında alacak yüzünden Esat isminde biri amcazadesi Nusret'i bıçakla öldürmüştü.Esat,dün meşhut suçlar Kanununa göre yargılanmak üzere 2 nci Ağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1950
  • Belçika millî bayramı dün kutlandı Bolçikanın millî bayramı do layısiyle dün saat 18 de şehrimizdeki Belçika konsoloshane sinde bir kabul resmi yapılmış tır.Şchrimizdeki Belçikalılar la kordiplomatiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1950
  • Millî Gençlik Kongresi hazırlıkları Memleketimizde muhtelif gençlik hareketlerini istişari ve temsili bir mahiyette millî gençlik komitesi adyle br or ganin altında toplamaya matuf olarak Türkiye Mill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1950
  • Way hazırlıkları Millî Eğitim Bakam «liirı bil meseleleri tetkik etti,Millî Gençlik Komitesi!hazırlıkları ilerliyor Millî Talebe Federasyonunca organize edilmekte olan i Dünya Gançlik Birliği İstan bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1950
  • Bursa öğretmenlerinden bir grup geldi Bursa öğretmenlerindi 55 kişilik bir grup şehrimize gel miş ve Kabataş lisesine misafir edilmişlerdir.Misafir öğretmenler dün,Milli_Eğitim Müdürlüğüne ge lerek bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1950
  • Hürriyet şehitleri anılıyor D.P.il teşkilatı hürriyeti ebediye tepesinde bir merasim hazırladı Demokrat Parti şehrimiz teşkilâtı yarın saat 17,30 da Şişlide Hürriyet âbidesinde büyük bir toplantı tert
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1950
  • Tefrika No 63 General Sanchez Sazalar Eski MensiKa Millî Emniyet Amvj Sonra,umumî olarak cebir ve şiddete hücum ediyor,fakat,komünizme taraftar kazan mak bakımından buna cevaz vermiyordu.Makalesini,fr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 22.07.1950
  • j Fâtih heykelinin yeri I alebentlik tar I uXk zindaki «Türbe-beııtliU» cezası S bir kaç gün evvel niha-1 yet bulan zavallı İsian-E bul fâtihi eğer Halk Partisine mensub ola-fj bilseydi,heykeline ve ğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.07.1950
  • Kralın bugün dönmesi bekleniyor Brüksel;21 AP)Belçika kralı Leopold,arzu ettiği tak diıde,yarınki 22 Temmuz cumartesi günü,Belçikaya avdet edebilir.Dün,iki buçuk saat devam etmiş olan kabine toplantıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.07.1950
  • Belçika Kralı Leoponldun bugün Belçikaya dönmesi ve İm yüzden hâdiseler çıkması bekleniyor.Brüksel:21 AP)Kralın avdeti münâsebetiyle aleyhin de yapılması muhtemel olan gösterileri önlemek için hu gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.07.1950
  • Kuş adası açıklarında bir hâdise Müsellâh Yunan balıkçı* lan gümrük memurlarırımıza ateş açtı İzmir:21 Milliyet)Ku şadası açıklarında devriye gezen gümrük muhafaza me murlarımıza mensup L/ekip,kara su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.07.1950
  • Manchı yüzerek geçecek 1 ürk talebe Lille,21 A.A.Yirmi iki yaşında Murat Dulcr isimli bir Türk talebe gelecek haf ta Manch denizini yüzerek geçmek için antrenmanlarda bulunmak üzere Lille'e gelmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.07.1950
  • Baf atı Alma ya Parlamentosuna dün yeni bir tak Bonn:21 A.A.Batı Almanya Parlâmentosuna dün Avrupa Birliğinin kurulmasını derpiş eden bu takrir sunul muştur.Muhtelif partiler tarafın dan hazırlanan ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.07.1950
  • Mahkemeye Verilenler Prag:21 AP Kuzey Eo hemyada bulunan Liberecden dün bildirildiğine göre,eski bir mebus ve on beş diğer kimse vatana hiyanet ve casusluk suçlarından sanık olarak,mahkemeye sevk edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.07.1950
  • Çekoslovakya hâiliseleı i Başbakan sendika liderliğinden azledildi Viyana;21 Nafen)Çekoslovak Başbakanı Zapo tocky ile Çekoslovak Çalışma Bakanı Erban'ın sendika lüeıliklerinden azledilmiş olmaları bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.07.1950
  • Yunanistanda hükümeti istemeyenler Atina 21 A.A.Sophoele Venizelosu'n dün Yunanistana avdeti şimdiki hükümete karşı umumi bir taarruza geçilmesinin işareti sayılmaktadır.Liberal partisi lideri hava al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.07.1950
  • Telefonlar ıslâh ediliyor Ankara 21 Milliyet)ÖIrendiğime göre İstanbul telefonlarının takviye ve ıslahı için çalışmalar neticelenmiştir.Santrallardaki aksaklıkların izalesi için Amerikalı mütehas sısl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.07.1950
  • Amerikada ]6.5 milyon kadın çalışıyor Nevyork 21 Nafen)16 buçuk milyon Amerikan kadı nın paralı birer işi bulunduğu son istatistiklerden anlaşılmak tadır.Bu istatistiklere göre,çalışmakta olan Amerika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.07.1950
  • Spor vadisinde yeni gelişmeler Bu spor son zamanlarda taaınmiim etmiştir,insanı soğukkanlı,cesur yapan ve refleksi geliştiren bir spor dur.İhımdan başka tehlikeli de değildir.Halen bey nehnilel su kay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.07.1950
  • Hindistan Başbakanı Pandit Nehru Kore harbini sulh yoliylo halletmek için Staline ve Amerika Dışişleri Bakanı Aeheson'a birer mektup göndermişti.Fiilî bir netice vermeyen bu müracaat hâlâ bahis konusu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.07.1950
  • ingiltere Uzakşark filosuna verilen emir Londra 21 AP)İngiltere Uzak doğu filosuna,Çin konıü Şistleri Formozaya taarruz edecek olurlarsa bitaraf kalma sı hustfsunda emir vermiştir.Bu haber,dün,Başbaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.07.1950
  • Çıhan kısımların hulâsası Odasına çekilip koltuğuna oturduğu zaman bütün eski hâtıraları birdenbire canlandı,Faruk henüz 45 yaşında olmasına rağmen kendisini Çok ihtiyar hissediyordu.Onun kemanından b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.07.1950
  • Izmitte müessif bir hâdise îzmit Telefonla^ Karasuda bugün Halkçılarla D.P.liler arasında bir meydan kavga sı yapılmıştır.Belediye meclisi aday seçimi esnasında belediye önünde biriken C.H P,liler Dem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.07.1950
  • Ekspres ve Motorlu trenlere çvvelden bilet satışı yapılacak Ankara:21 Milliyet)Haber aldığıma göre Anka ra ile İstanbul arasında işleyen Motorlu tren ve ekspres biletlerinin satışlarında bazı değişikl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.07.1950
  • Harici kısa haberler AMERİKADA Bir milyon üyesi bulunan A merika otomobil endüstrisi işçiler sendikasının idarecisi demeçte bulunarak başkanın sınaî seferberlik teklifini tamamen tasvip eylediğini bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.07.1950
  • Bur şada bir fabrika ^andı Zarar ve ziyaH 500.000 lira talimin ediliyor Bursa 21 Milliyet)Bu^ün Bursanm Yıldırım mahallesinde Murad,Sayına ait iyekli fabrikasında,yancın çıkmış ve bina tamamen yan mış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.07.1950
  • Acheson'a hücum Life dergisi Dışişleri Bakanının isifa ttmesi lâzımgeldiğini yazıyor Washington;21 ^A.A.i Haftalık Life dergisi,perşembe günkü sayısında Acheson' un çekilmesi lâzım geldiğini yazmaktad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 22.07.1950
  • 1 En güzel safhasına gelen tefrikamız,2 Yabancı memleketlerde bulunan mümessillerimizden,Pehlivanlar teslim olunca öyle derler,3 Alçalma,Tersi I Başına T)ge lirse yemek,4 Bir nevi kumaşçı,5 Sefine,Ter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.07.1950
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve Programlar 13.00 Haberler 13.15 Şarkı ve Türküler Pl.13.30 Caz Müziği Pl.13.45 Saz Eserleri Şarkı ve Türküler Okuyan 1 a i;Belkıs Gençer,Şükriye Gök çer,Vahit Akartuna,Arif Co
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.07.1950
  • FATİH Y"on:AYHflH Sultası Mehmet Tefrika No.81 Fatihin ordusunun dağları b le devireceğini anSamak lâzım îşte deryadan geldi ve «donanmayı hümayun» me-»ıul veçhile idare edilemedi!Balta oğlunun boynu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.07.1950
  • ALKAZAR 42562* 1 Kaplan kadın 25 kısım,2 ÜÇ ahbap çavuşlar casus peşinde AR '44394» 1 Rio aşkları Kenkli)2 Gönülden gönüle.ATLAS 40835)1 Zoronun işareti Renkli.2 Büyük vals BEŞİKTAŞ BAHÇESİ;1 Harrow k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.07.1950
  • Ru.9 i Tecim 1366 i VAKİT "ASATİ EZANI Günog 5.44 9.07 Öğle 13.20 4.44 I İkindi 17.18 8.41 Akşam 20.3G 12.00 Yatsı 22.30 1.54 îmsak 3.37 7.01 j Hic.Şevva 1369 TEMMUZ 19 5 0 Cumartesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.07.1950
  • Ç'han hısımların hulâsası Callaghan zemin katı barın,da yapayalnızdı.Beyaz ipek gömlek ve smokin giymişti.Burman ise peykesine donmüs oir konyak şişesi açmış,tr.B a ğ m ü j e t t i ş G r i n o a l l y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.07.1950
  • wm ftş^ fr îjS?Wtt 13)x'ULn^ tepken çık sesin uğuldadığı dehlizi oymalı bîr sütun başlığı üstündeki atmaca heykeli,ürkmüş te ucaca km iş gibi görünüyorduflrhont VoVânnii,sarayı korayan Yaren^ alayını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 22.07.1950
  • aştanbaşa ÜTÜN DÜNYA TEFRİKA No:4 Yazan:John UPTON Dört zafer kutlanıyor İspanyolların hakikî prensleri,kahramanları TorerolarJır.Bunlar sevgiyi hsr şeya feda ederler İspanyol tahjinm plrisi olan Do ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.07.1950
  • Yeni Savunma tedbirleri Baştcrrafı 1 incide» bul limanını ziyaret edecek olan Amerikan filosunun geliş tarihine rastlaması bilhassa dikkati çekmiş bulunmaktadır.Askerî çevreler bu nususLa çok ketum d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.07.1950
  • Meselâ büyü,sihirbazlık gibi şeylerden bahsetmek isti yorsun değil mi?Ahmet Yılmaz da geniş bir nefes almıştı:Tamam,üstüne bastın!Rüştü Şahin başını salladı;Tabiî kanunda böyle suç lan cezalandıran ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.07.1950
  • G.Saray kulübünde yangın çıkfı Dün gece saat 24 de Beyoğlundaki Galatasaray klübünün zemin katında yangın çıkmıştır.Ateş itfaiyenin müdahalesile birinci kattaki salon ve eşyalar kısmen yandıktan sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.07.1950
  • Sağlık bakanı Ankara:21 A.A.Sağlık Bakanı Pr.Dr.Nihat Rejat Belger'in kabineden çekildiği veya istifa ettiği hakkında ba zı gazetelerde haberler görülmüştür.Anadolu Ajansı bu ha herlerin aslı olmadığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.07.1950
  • I usyanın harp| hazı,lığı i Bar tarafı 1 incide i buhranın baş göstereceğinden emin bulunmak-B tadır.Politbüronun kana atince böyle bir buhranı 5 A önlemek maksadiyle Bir v fi leşik Amerika Rusya'ya k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.07.1950
  • asbakan ı Baç ta fi 1 incide muş ve Milliyet tahrir ailesile memleket meseleleri üzerinde iki saat kadar süren samimî hasbihallerde bulunmuştur.Başbakan bu ziyareti esnasında memleket meselelerini anl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.07.1950
  • Istanbulun l Baş tarafı 1 incide ni şu şekilde izah etmiştir:Bayramda İstanbulda bulunmadığım için Başbakanla görüşememiştim.BaKanhğıma ait bir çok işler birikmiştir.Bu hususta kendilinle görüşüp gere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.07.1950
  • iihiyetin ırüsa'ıakas!«Milliyet» in 2.000 okuyucusuna vereceği 25.000 liralık hediye müsabakasının kuponları dün sabahtan itibaren okuyucularımız tarafından matbaamıza getirilmeğe ve kendilerine kur'a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.07.1950
  • Kore harbiı Ba?ta»afı 1 incide)manın müdafaa plânı karşısın da Batı Avrupamn boş devle ti dün,mütecavize karşı bir garanti temin etmek maksa diyle süratle silahlanmaya karar vermişlerdir.Fransanın esk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.07.1950
  • Dünle bugün arasındaki fark Başmakaleden devam öyle istediği için değil,hakika ten Meclis öyle istediği için iş başına getirilmiştir.Yeni iktidarın bu manzarası vatandaşa emniyet ve ferahlık duyuran b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.07.1950
  • arış için gayret er I Hif taralı 1 incide)Ayni kaynaklar bu teşebbü sün tesirsiz kalmış bulundu,ğunu kfbul etmektedirler.Keliy ile Gromyko arasında dün yapılan görüşmenin soğuk ve ıesmı bir hava içind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.07.1950
  • IÎİND ELÇİSİNİN VERDİĞİ İZAHAT Şehrimizde bulunan Hindis tan büyük elçisi ekselans Jha ve zevcesi dün saat 17 de İstinyedeki ikametgâhlarında Gazetecilerin de hazır bulunduğu bu toplantıda,Kore harbi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 22.07.1950
  • İstanbul Belediyesi ilânları Satılık Arsa Aksarayda Mesihpaşa mahallesinin Aksaray caddesinde Kadastronun 815 inci adasında 25 parsel No.lu ve Aksaray caddesine 4,18 metre yüzü olan 85 metre kare saha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.07.1950
  • Erzincan İlinden 1 Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulan iş iliç ilçesinde hükümet binası inşaatıdır.Açın tutarı 155174.98 liradır.2 Eksiltme 3.8.950 perşembe günü saat 16 da Bayındırlık Müdürlüğü o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.07.1950
  • İstanbul Bandırma Seferleri D.Denizyolları ve Limanları işletme Genel Müdürlüğünden 24/Temmuz/1950 Pazartesi gününden itibaren Bandırma hattında yeni sefer tarifesinin tatbikına başlanacaktır.Buna gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.07.1950
  • İLÂN M.S.B.Kara Kuvveileri Komutanlığından 1 1950/1951 öğrenim yılı için agağıda isimleri ve bulundukı lan yerler yazılı olan As.Okullara öğrenci alınmasına 25 Mayıs 950 den itibaren başlanacaktır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.07.1950
  • Tûrk.ye Umum.MûmessU.MATAS TİCARET T.A.Ş.9&KMVL^ f*h ItftlC l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.07.1950
  • Sahibi;A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden;N.Baytok Dizildiği yer:N.A.ve A.N.Kgazetecilik kollektif şirketi matbaası Basıldığı yer:Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.07.1950
  • ZAYÎ Şarköy Nüfus Me murluğundan almış olduğum nüfus kâğıdımla askerî vesikamı kaybettim,Yenilerini alacağımdan eskilerinin hükmü yoktur.335 Doğumlu Isa Oğlu Ahmed ZeyseK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.07.1950
  • Atletlerimiz bugün Avusturyaya gidiyor Avusturya ile biri millî,di-de Ankara vapuru ile haregeri temsilî iki karşılaşma ya ket edecektirpacak olan Türk millî aile-Millî takım kafilesi şu şctizm kadros
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.07.1950
  • C*;Brezilya ile Uruguay arasında yapılan ve Brezilyanın 2 1 yenilmesi ile sona eren Dünya Futbol Kupası t inal maçından ilk olarak bu resim gelmiştir.Resimde Brezilya sol içi Francisco'nun boşa giden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.07.1950
  • Şikâyet ve protesto olmazsa komiserler koşulara müdahale etmemeli mi Sedat EVRENOS 3 haftadır yarışlar yapılıyor.Seyrettiğimiz 15 koşu içe risinde göze batan hâdiselerden bilhassa iki tanesi yarış kom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.07.1950
  • Türkiye bisiklet 1 1 w birinciliği Türkiye bisiklet sürat birinciliği,dün İncirli ile Bakırköy arasındaki asfaltda bir kilometre üzerinde yapılmıştır.Muhtelif bölgelerden yirmibeş bisikletçinin iştira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.07.1950
  • ÇEKLER 1 Sterlin 78 100 Dolar 28252 100 Fransız Fr.080-080 100 Liret 044 128 100 İsviçre Fr.64.'I3 100 Belçika Fr 0.60 100 Drahmi Fr.01.378 100 Esc u d os 9.7890 Serbest Piyasada DÖVİZLER Dolar takas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.07.1950
  • 510 YEŞİL İPEKLİ Kart ve kâğıt Afelyeler için en üstjndür TENSİ 508 ÇELERE Memleketimizde yapılan tecrübelerde EN İYİ ALAMİNÜT KAĞİDİ Olduğu anlaşıldı 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.07.1950
  • Toprak Emlâk ve Serbest Teşebbüs Partisinin toplantısı Nizamnamemizin 56 eı maddesi müzakere edilmek üzere 26.7.950 çarşamba günü saat 15 de parti merkezinde yapıla eak fevkalâde toplantıya bütün part
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.07.1950
  • Dünya Kupası maçlarının kârı i* o Tertip komitesi 200 g bin sterlin kazandı.Rio de Janeiro,21 A.A.Dünya kupası tul-2 bol şampiyonluğu için ya-pılan maçlar büyük bir S muvaffakiyet elde etmiş-x tir.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.07.1950
  • Sayın Doktorlarımızla bilûmum,Hastahanelerîmizin nazarı dikkatine En son teknik evsafı ve malzeme üstünlüğünü haiz,aynı zamanda rakipleri arasında en ucuz Unit,Fotöy,Diş Röntgeni ve diğer bilûmum Diş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.07.1950
  • Kapalı zarf usuiiyle arttırma)Istdnbul Defterdarlığından!Muhammen bedeli Teminatı Cinsi Lira Lira 18000 1350 Sirkeci Jandarma eşya ve levazım ambarında bulunan tahmi nen 60 ton yünlü ve pamuklu köhne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6