Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 19.07.1950
  • Ekmekler son günlerde bozuldu Yeni tip 900 gramajlı ekmekler son bir kaç gün içinde adamakıllı bozulmuştur.Fırın cılara göre bu vaziyet,değirmencilerin verdiği unların ka litesinin düşük olmas:ndan ıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.07.1950
  • Amerika Cumhurbas kanı kongre huzurunda Amerika seferberli için nazırısga naşıa Truman kongreden askert masraflar için 5 milyar dolar yardım istiyecek Vaşington.18 A.A.U-1 naklardan bildirildiğine gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.07.1950
  • Devairde yaz mesaisi Saat 8 den 14 e kadar fasılasız çalışılacak Ankara,18 Milliyet)Yurdun bütün bölgelerinde aşırı sıcakların devam etmesi dolayısiyle Bakanlar Kurulu,Devlet dairelerindeki mesai saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.07.1950
  • Mükerrem Taşçı oğluna göre Fransadaki talebeler sol I cereyanlara kapılmıştır Dünya Gençlik Biriigk Türk delegesi,yüzde altmışı komünist olan takbc nih milliyetçi kalan arkadaşlarının bir topluluk mey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.07.1950
  • Devlet Bakanı başmuharririmize dünkü Yalova içtimai etrafından malûmat veriyor Dış siyasette enerjik hareketimize uygun bir yol takip edilecek Dünkü toplantıda verilen çok mühim kararlar yakın bir zam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.07.1950
  • Dün Yalovada çok mühim bir toplantı yapı o BZStU lensi im im Başbakan,dünya şartları millî savunma meselesinin ön plâna alınmasını zarurî kılıyor,dedi Başbakan gazetecilere bu mUbim toplantı baklanda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.07.1950
  • Müsabakamıza iştirak edecek okuyucular tarafından EDİLECEK NOKTALAR:Eksiksiz,lekesiz ve yırtıksız olarak 1 den 45 e kadar olan kuponlarını 21 Temmuz cuma gününden itibaren Nuruosmaniye Türbedar sokak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.07.1950
  • BUGÜN 2 NCt SAHlFEMtZDE 1 Haşimî Emevî rekabeti Yazan:Ziya Şakır.2 Troçkiyi böyle öldürdüler.Yazan;Gnl.Sanchez Sazalar Meksika Millî Emniyet âmiri)3 ÜNCÜ SAHİFEMÎZDE 1 Aşk ve ölüme gidenler.Yazan;Serv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 19.07.1950
  • Bayram sona erdi Bu yıl civar yerlere ve gezmeğe gidenler pek çükl ü Sarkıntılık vakaları fazlalaştı Şeker bayramı dün akşam sona ermiştir.Bayram dön de şehrin her semtinde neşe içinde geçmiştir.Haval
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.07.1950
  • Sarkıntılık vak'aları Bayram münasebetiyle şehrimi?de sarkıntılık hâdiseleri de artmıştır.Bu arada bilhassa kadın ve kızlara sataşıp sarkıntılık eden bir zümrt peyda olmuştur.Dün akşam Çarşıkapida ayn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.07.1950
  • Fandık rekoltesi Bu yıl geçen senelere nazaran mahsulün V^60 noksan olduğu tesbit edildi Yeni mahsul fındık rekoltesi geçen seneye nazaran %C0 noksan olduğu tahakkuk etmiştir.Kooperatife gelen haberle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.07.1950
  • Ailııı fiatları gevşedi Bir kaç gün evvel bir sabah gazetesinin Amerkian konsoloshanesinin bir tebliğini neştfefcvıesiyle âni olarak yükselen altın fiatları tekrar düşmeğe başlamıştır.Dün borsa harici
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.07.1950
  • Liman «Ankara» Batı Akdeniz neferinden dün dondu Batı Akdeniz seferini yapan Ankara vapuru dün saat 14 te 428 yolcu ve 18 ton yükle limanımıza dönmüştür.«Ankara* ile gelenler arasında bir müddet^enber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.07.1950
  • iki isviçreli gazeteci dün selıriımze geldi İsviçre gazetecilerinden Bas sant ile Schumacker dün li~ mr.mmızc gelen Ankara vapuıiyle şehrimize gelmişlerdir.Burada 15 gün kadar kalacak olan gazeteciler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.07.1950
  • BAYRAMLAŞMA if Dün saat 19 da D.Part Kadırga semt ocağında bir tof lantı tertip edilmiş ve partili ler bayramlaşmışlardır.Dün saat 17 de C.H.P.E minönü ilçe merkez binasında bir toplantı yapılmış ve p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.07.1950
  • Kadı solda oturuyor Ski soysuz kafalarına I korlar Tanrı adamı,naksever görünerek ko layca,kontrolsüz para kazanmak hevesine düşerler.Kıyafetlerini değiştirip biri ttadı,biri de muhzir kisvesine bürün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.07.1950
  • Kriminal Polis Komisyonu Konferansına memleketimiz adına iştirak etmiş olan Azmi Yumak intibalarıni anlatıyor L'heyde toplanan Milletler arası Kriminal Kongresine iştirak eder.Türkiye delegesi Azmi Yu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.07.1950
  • AdKye Mahkûmların tahliyesine devam ediliyor Büyük Millet Meclisinde müstaceliyetle müzake t:ve kabul edilen Af kanunu hükümlerinden faydalanarak tah liyc edilenlerin sonu alınmış gibidir.Bugün de bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.07.1950
  • İslâm Âleminde Kanlı Hâdiselere Sebep Olan jS HÂSIMI-EMEVÎ TEFRİKA No.1 Yazan Ziya SAKİR M ihtiyar bir bedevi şair,elini Kusey)in omuzuna dayadı Mademki bugünden itibaren Kâbenin muhafızlığı sana inti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.07.1950
  • NALKIN SESİJ I Beşiktaş camileri Beşiktaştaki bâzı camilerin son senelerdeki halleri iğler acısıdır.Amberağa camisinde muntazaman sabah ezanları hiç okunmamaktadıröğle,ikindi,akşam ve yatsı ezanlarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.07.1950
  • Ilindistaııdan 43 ton çay geldi Tekel İdaresinin Hindistandian safın aldığı çaylar parti parti gelmektedir.Evvelki gün limanımıza bu cp' '^rdan 43 ton gelmiştir,f *nA bu çay lan kışlık ihtiyaç için st
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.07.1950
  • TROÇKIY 3ifc Böyle öldürdüler!Tefrika No 60 General Sanchez Sazalaı Eski Meksika Milli Emniyet Annrf Zaman ilerliyordu;Acele etmek ve şafakja beraber çiftliğe varmak için gecenin karanlığından faydala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 19.07.1950
  • Kanser tedavisi Senetle 20 bin kişi kanserden ölüyor.Sigara içenlerin akciğer kanserine tutulduğu anlaşıldı Paris,18 A.P.Milletlerarası kanser araştırmaları kon gresine sunulan raporlarda mütehassıs d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.07.1950
  • |Siyasî hayatımızın en mühim eksiklikleri ğ İlmî tarifine göre parğj ti demek,mevcut bir fikir cereyanını sistem* ğ leştirerek vücuda gel* İ miş siyasî bir iaazzuv demektir:Fikir cereyanlarının 1 çok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.07.1950
  • Âvruoa yi'zme şampiyonluğu Fransada çıkan L'equipe spor gazetesinin bildirdiğine göre,20 ile 27 ağustos tarihlerinde Viyanada yapılması kararlaştırılan Avrupa yüzme şampiyonası,yapılamıyacaktır.Şampiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.07.1950
  • Denizde boğulanlar artıyor Son günlerde sıcakların artması karşısında İstanbul halkı denize çok rağbet göstermektedir.Şehrin her semtinde açılan plajlar ve yüzme yerleri tıklım tıklım doludur.Denize R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.07.1950
  • Birleşmiş Millellerin yeni binası New York 18 Naîeni Birleşmiş Milletlerin esas bina sının 30 katı olduğu ve 5403 penceresi bulunduğu h'hiiiil inektedir.27(D delegenin bürolarının bulunduğu bu bina nı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.07.1950
  • Çekler ayaklanıyor Komünistler bir çok kimseleri casusluktan sanık diye idam ediyor Londra,18 Nafen Çekoslovakyada «Casusluktan sanıkkimselerin muhakemeleri aralıksız devam etmektedir.Çek komünist pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.07.1950
  • Hidrojen bombası çalışmaları arttı Washington 18 A.A.Afp.Atom enerj'si milli korniş yonu üyelerinden Thomas Murray dün beyanatta bulu narak demiştir ki;Atom ve hidrojen bomhrılrnnın imâl programları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.07.1950
  • Mühim bir uçak fac'ası 21 kişinin öldüğü bildirilen uçakta askerî müşahitler vardı Yeni Delhi,18 CA.P.Keşmir askeri müşahitler heyeti Başkanı H.H.Engle ile 21 kişi daha taşıyan bir dakota uçağının dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.07.1950
  • Fen ve tıp dev adımlarla ilerliyor Devrimizin mucizesi:Bir amû hastananede göz ameliyatı için sıra bekliyor.Dünyada göz kadar mühim hiçbir uzuv yoktur.Nihayet hu mucize de Peygamberlerin elinden dokto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.07.1950
  • Bir müddettir memleketimizde bulunan Amerikalı maden kömürü mütehassısı Mr Ward S t ahi Amerikaya gitmek üzere şehri mize gelmiştir.Resimde,Amerikalı mütehassıs Türk zcühendisleri arasında görülüyor.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.07.1950
  • Harici kısa habcrieı RUSYADA Sovyet hava kuvvetlerinin kuruluşunun 32 inci yıldönümü münasebetiyle Moskova radyosunun pazar günü yaptığı yiyin da bildirildiğine göre,Sovyet hava kuvvetleri başkomutanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.07.1950
  • Tito ve Rusya Ruslar Yugoslavyada İhtilâl çıkarmak için gayret sarfeıliyor Londra,18 Ntıfen)Siyasi sahada nüfuz sahibi olan Comte de Birkrnheade göre Rus lann Mareşal Titoya karşı tatbik etmekte olduk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.07.1950
  • onya ordusundaki hâkimiyeti arttı Rusların herhangi bir askerî macerada Polonya ordusunu kullanacakları ileri sürülüyor Vaşington,18 A.P.iyi haber alan diplomatik şahsiyet lerin dün bildirdiklerine gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.07.1950
  • I Tıpkı çocukluğunda olduğu £ibi,iki mermer merdiven a-^asındaki camekânın renk renk camları önünde ayrı ayh durarak bahçeye bakıyordu.Eskiden ona,havucu,çam İPğaçlarııu,havayı ve güneşi bir unda kırm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 19.07.1950
  • SOLDAN SAĞA:1 Merminin küçüğü,bir elişi 2 Yabancıya,inandırma 3 İngilterede bir yer 4 Bullak'm kardeşi 5 Vilâyet,meşhur bir Amerikan generalinin ismi 6 Birinci,isim 7 İçinde oturduğumuz yer,bir şeyi h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.07.1950
  • J Hie.19 Ru.4 TEMMUZ 6 Şevva 19 5 0 Temm I 1369 Carş^m^a 1366 1 VAKÎT "ASATl EZANI 1 Güneş 5.42 9.04 öğle 13.20 4.42 ikindi 17.19 8.40 Aksan ı 20.37 [2.00 1 Yatsı 22.33 1.55 j İmsak 1 3.35 6.56
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.07.1950
  • I S T ANBUL 12.57 Programlar,13.00 Haberler 13.15 Öğle konseri PI.Peter Çaykovski.«Hamlet» fantazi uvertür:Çalan Kanstant Lambert id;Halle Ork Jhann Strauss.«Mavi Tuna» Vals Çalan:Er.eh Kleiber id.Ber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.07.1950
  • Callaghan bu zemin katı ba rmda yapayalnızdı.Oturduğu iskemleyi dıvara dayadı.Ellerini cebine soktu ve gözlerini bar sahibine dikti.Yaman müşterisinin ne zaman savuşacağını kendi kendine sorup duruyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.07.1950
  • Tefrika No.78 Allah Allah diyerek güneş alfanda parıldıyan yatağanlara el altolar Yel gibi uçmuştu;«Fidelya• koyunda kız gı'bi kadırgalarını gözden geçirip «Şeytan akıntısına» karşı semiz kuzular çevi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.07.1950
  • Beyoğlu ALKAZAR 42562)1 Kaplan kadın 25 kısım,2 Üç ahbap çavuşlar casus peşinde AR 44394)1 Seven kalbler,2 Yılmayan arslan Renkli)ATLAS 40835)1 Zoronun işareti Renkli.2 Büyük vals BEŞİKTAŞ BAHÇESÎ:1 H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.07.1950
  • I Eser:Nizam etim Nazif Çteen;Galip-Mehmet ı a.A.V »v V V N V VI Ü)Bâgder binbirvgece-devrini yaşıyordu,Abbâ5iler devlefmir sınırlarını çok kudretli ordular mukâfozo ediyor ve Akdeniz Ku V«ey A|rikö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 19.07.1950
  • Sahibi:A.N.KARACA 3 Bu nüshada yazı İ8İc.v fiilen idare eden;N Bayi ol;Dizildiği yer:N.A.ve'A.H.Rgazetecilik kollektü «irkc matbaan Basıldığı yân Ebttsdya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.07.1950
  • İstasyon lard akı C.H.P.ocakla ı Ankara 18 Milliyet)U lastırma.Bakanlığı bütün in tasyon şefliklerine bir tarrw.11 göndererek,İstasyon binnlr.da bulunan C.H.P.ocaklarının tahliye edilmesini İstemişi'"
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.07.1950
  • Fal merakı İih an ENG.N Arkadaşım:liah belâsını versin o kocakarının» diyerek,burnu mun ucunda patladığı zaman akşam olmak üzere «x'i.Akşam clur da,insanın yanında bir de dertli arkadaşı olursa,tabiîd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.07.1950
  • Ekme' l r bozu'ou Bap tarafı incide yüklemek istemesi alâkalıları da güç bir duruma düşürmüş oluyor.Bu arada makarna imal edenler de belediyeye müracat ederek kararname mucibince kendilerine 79 81 ran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.07.1950
  • Dış siyasette enerjik Ben)tarafı 1 incide)Bakanı Refik Şevket İnce ve Genelkurmay Başkanı Nuri Yamut iştirak etmiştir.İçtima da muhtelif meseleler hakkın" da fikir ve görüş teatisinde bulunulmuştur.Ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.07.1950
  • A İngiltere Korece kuvvet göndermişe hazırlanıyor Tokyo 18 AP)Günıerdenoerı fasılasız devam eden çarpışmalardan yorgun düşen Amerikan birlikleri bugün Taejonun kuzey ve batısında yeni müdafaa mevziler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.07.1950
  • TEFRİKA No.1 Yazan:John UPTON Amerika bildiğimiz gibi değildir ama kabahat bu kadar çabuk değiştiği için Amerikadadır pencereden pencereye çamaşır asılan,kaldırımsız sokaklaraa kopillerin kaydırak oyn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.07.1950
  • Yatak odasına nasıl bir merak ve endişe ile girdiğini Allah bilir.Fakat tahmin etmiş olduğu gibi kocaman karyola bomboştu.Suzan yatağında değildi.Ahmet Yılmaz bitişik odaya girdiği zaman karısının ora
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.07.1950
  • Fraıısadaki talebeler 'Baştarafı 1 incide)kurularak millîleşeceK,bir Türkiye Millî Gençlik Teşkilâtına olan ihtiyacı anlatmıştır.Mükerrem Taşçıoğlu bundan sonra Fransada bulunun Türk yüksek teknik tal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.07.1950
  • Ameri!di i6firb3rli! Bas+araiı 1 incide)başkan Truman Çarşamba günü kongreden yeni askerî masraflar için takriben b ş milyar dolar ve çelikle diğe.bazı madaelerin siviller tarafından kullanılmasına ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.07.1950
  • D&rîzyolları kadrosunda derişrılikl r Ankara,J$ Milliyet)Ulaştırma Bakanı Tevfik İleri bu hafta sonunda Istanbula gidecektir.Bakan 15 gün kadar Devlet Denizyolları Umum müdürlüğünde tatbikatta bulunac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 19.07.1950
  • cem cem 250 cem Bütün Dünya Yollarında Her Zaman Birinci Gelen ÇEKOSLOVAK MOTOSİKLETLERİ.I Halen piyasamız a en ucuz satılan KOTO İKLETL RUIR BOL YEDEK AKSAM Türkiye Genel Mümessili-MEHMET KAVALA Gala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.07.1950
  • Erzincan ilindsn 1 Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulan iş iliç ilçesinde hükümet binası inşaatıdır.Açın tutarı 155174.93 liradır.2 Eksiltme 3.8.950 perşembe günü saat lfi da Bayındırlık Müdürlüğü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.07.1950
  • 1st.Lv.Amirliği As.Kıtaat I ânlar Kapalı zarfla 457.000 çift yün çorap 22/7/950 günü saat 11.30 da Ankara M.S.B.4 No.lı Sa.Al.Ko.da ihalesi yapılacaktır.Beher çifti 84 kuruştan tutarı 383,880 lira olu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.07.1950
  • Maden Belediyesinden 1 Maden belediyesi tarafından çimento harçlı kârgir İki katlı 37839 lira 15 kuruş keşif bedelli bir belediye binası yap-'tınlucaktır.2 Şartname,model,plân ve diğer evrak bedelsiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.07.1950
  • TÜRK IŞÇÎ SİGORTALARI MEVZUATİ itul Yüksek txtisat Ye ret Mektebi Mezunları Ce-D yayınlarında Türk aları mevzuatı» isimli yeni bir eser çıkrruğUr.Tavsiye ederiz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.07.1950
  • Milliyetin 2000 kariine 25000 liralık hediyesi Müsabakamıza iştirak şartları hakkında ^n\malûmat 1 Milliyet 2000 okuyucusuna yekûnu 25.000 liradan fazla de-gerde hediye takdim edecektir.bu hediyelerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.07.1950
  • ÇEKLER 1 Sterlin 787 100 Dolar 28125 100 Fransız Fr.080-080 1U0 Liret 044.128 100 isviçre Fr.04.3 100 Belçika Fr.0.60 100 Drahmi Fr.01.870 100 Escudos 9.7890 Serbest Pivasada dövizler Dolar takas 393-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.07.1950
  • ^Sk fa fa as aj&-^g;NA23SC CİLDE:QO6 i «wo* ftm/i-p| 3 m ¦LL-^y taruANtmz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.07.1950
  • Htelif marka kamyon ve otomobil malzemesi satılacaktır Devlet orman işletmesi müdürlüğünden 1 İşletmemizin Dursunbey istasyonu garajında ve ambarlarında bulunan muhtelif marka kamyon,bir kamyonet,iç v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.07.1950
  • ı»s^^W^ AyncaWj 1 adetwl"Ö(00^e5" gJÎ,J İÖoÖTird ikramiye L EKİLİSİ 4ev AN KAKAMA sodo.iHoii 29 AGUSTOS1Q50 Ayrıca S adet 1000 In**.mu^ijjLw^rW ft^f l 1950 BAKIRKÖYÜNDE 4 Oda;Bodrum vo Cora| CUMJHUWiT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6