Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 18.07.1950
  • Kore savaşı genişlemek istidadında Amerikan birlikleri,çok üstün komünist kuvvetleri karşısında Kum nehri mevzilerini de terkettiler.Amerikada buna rağmen iyimserlik devam ediyor Kore cephesinden Rady
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.07.1950
  • Galatasaray vapuru hâdisesi ele alınıyor Son günlerde Meclis mUzake releri sırasında gizli kalmış,örtbas edilmiş bâzı meselelerin ortaya çıkarılması münasebetiyle şehrimiz ticari çevrelerinde büyük bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.07.1950
  • Basın kânunu hakkında Feyzi Lûtfinin beyanatı Devlet Bakanı Basın kanununda eksiklikler varsa bunların düzeltileceğini söylüyor İzmir,7 Milliyet)Evvelki gün uçakla şehrimize gelmiş olan Devlet Bakanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.07.1950
  • Idrojen bombası Rusya da,Amerika da bombayı imâl için çalışıyorlar Washington 17 A.A.Atom Enerjisi Komisyonu başkanı Brian Mc Mahon dün yaptığı bir radyo mülakatında Sovyet Rusyamn hidrojen bombası üz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.07.1950
  • DevSet fabrikaları meselesi L~-«j evlet fabrikalarının I i—y hususi sermayeye devrine teşebous ediimcsı muhalif sallarda mütemadi itirazlarla karşılanmaktadır.Yapılacak işta iyi ve faydalı olmasj veıi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.07.1950
  • akanlar Kurulu Bakanların bu sabah Yalovaya hareket etmeleri ihtimalinden bahsediliyor Bugün Ycrtovada Cumhurbaşkanının riyasetinde toplanacağı söylenen Bakanlar Kurulu Celal Ba« yarla bir arada Dört
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.07.1950
  • Çemberirtaş tehlikede Zaman zaman ortaya atılan •Çemberlitaş yıkılıyor» havadisi yeniden günün mevzuu olmuştur.Bu sofer iş ciddî olacak ki belediye,Çemberlitaşın etrafına direkler diktirerek her hangi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.07.1950
  • S YENİ TEFRİKA Müslümanlar arasındaki kanlı uçurum B Sünniler ve Aleviler j Yazan:Ziya SAKİR Bu dinî eserue İslâm ve Türk âlemini ikiye bölen mezhep kavgalarının tarihini okuyacaksınız.Ziya Şakir'in h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.07.1950
  • Menba Suları İslah edilmelidir îstanbulda her'yaz bir su der di başgösterir.Bilhassa içecek su meselesi başlı başına bir dava halini alır.Dünyanın en zengin menba sularına sahip olan bu şehirde ekseri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.07.1950
  • Sovyetlerin lideri Kore harbîni durdurmak îçîn komünist Çinin Güvenlik Konseyine alınmasını ilen sürüyor Londra 17 A.P.Hindistanın Londra'daki yüksek komiseri Krişna Menon bugün İngiliz kabinesinin to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 18.07.1950
  • ir Davutpaşa Gençlik Kulübünün yıllık kongresi 23 temmuz pazar günü saat 10 da Cerrahpaşa C.H.P.semt ocağında yapılacaktır.İT Türk Sosyoloji Cemiyetinin yıllık kongresi 21 temmuz cuma günü saat 16 dan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.07.1950
  • TROÇKİYİ Böyle öldürdüler?Tefrika No:59 General Sanchoz Sazalaı Eski Meksika Milli Emniyet Amiri Etrafımızı çepçevre ajan Guemada'da yanıma adamlarımızdan Sotomayor'u da al dim.Hedefimize doğru aşağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.07.1950
  • Üç papelcinin yaptığı marifet Arefe günü bu sütunlarda mahkûmların affına sevindik,«Artık kurtuldular,inşallah bundan sonra bir daha hapishaneyi boylamazlar!dedik.Eiz bu iyi dilekleri ileri sürerken h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.07.1950
  • Eski Bayramlarda mektupları Bugün Bayramın son günüdür.Eski Bayramlara ait yazı zerimiz de bu makale ile nihayete ermektedir.Bugünkü yazımızda eski bayramlarda tebrik şekil ve mektupları hakkında malû
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.07.1950
  • Müteferrik Filistinden tekrar yurdumuza dünen Museviler Hayfadan limanımıza dün sabah «Uğur» motoru ile Filistinden şehrimize 20 Musevi daha dönmüştür.Bir müddet önce Istantotrldan ayrılmış olan bu Mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.07.1950
  • Amerika elçisi dün Ankaraya gitti Ankara 17 AA.Amerikan Büyük Elçisi George bu sabah saat 10,35 de askerî bir uçakla Antalya ya hareket etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.07.1950
  • Dûn bazı yerlerde ekmek sıkıntısı bdşgösterdi Dûn şehrin muhtelif semtlerinde ekmek darlığı çekilmiş ve vatandaşlar saatlerce fırın Önlerinde bekleşıruşıeı dir.Diğer taraftan 79 81 randumanlı undan im
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.07.1950
  • Bir kadın kendisini tehdit eden dostunu yaraladı Evvelki gece Tarlabaşmda kanlı bir hâdise olmuş ve Şük ran Aksoy isminde genç bir kadın,kendisini döven ve bıçakla tehdit eden dostunu ağjr surette yar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.07.1950
  • Sevgilii-ini jiletle yaraladı Kasımpaşada,Yumruk sokağında 3 numaralı evde oturan Orhan isminde bir gençkavga ettiği metresi Müyesser Akbabayı jiletle muhtelif yerlerinden 3'aralamıştır.Kadın tedavi a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.07.1950
  • Zabıta Yüzme bilmediği için boğulanlar Galatada bir galvaniz fabrikasında çalışan 20 yaşlarındaki Kasan Yılmaz ve Kocamustafapaşada oturan aynı yaşta H-içik isminde bir delikanlı yüzmek için denize gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.07.1950
  • fHALKiN SESİ I İki cevap i l Gazetemizin 10.6.950 tarihJi nüshasında ve bu v sütunda «Belediye mü-rakabesizîiği» başlıklı ya-VS zıya İktisat İşleri Müdürm lüğü şu cevabı göndermiş-tir:«Kömürün elener
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.07.1950
  • Aftan istiiade edenler Imralıdan 476 kişi serbest bırakıldı,bir kısım mahkûmlar Imralıya i-evkedilecek imralı cezaevinde bulunan mahkûmlardan 476 kişi,af kanunundan faydalanarak tahliye olunmuştur.Bun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.07.1950
  • Bayram bu sene çok neşeli olarak geçiyor Sadece Denizyolları İdaresinin Pazar tarifesi tatbik etmemesi yüzünden vapur yolcuları müthiş sıkıntı çekmekte,vapurlar da tarifelere riayet ederek işliyememek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.07.1950
  • OnVersfte Teknik Üniversitede mühim bir görüşme Dün Ankaradan şehrimize gelen Türkiye Milli Talebe Federasyonu Genel Başkanı Can Kireç öğleden sonra Te1.nik Üniversite Rektörü Ord.Prof.Hulki Erem'le u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.07.1950
  • Çemberlitaş tehlikede Şakule nazaran 30 santimetrelik hir inhiraf görüldüğünden gerekli tedbirler alınmasına bağlanıyor Şehrimiz Arkeoloji Müzesi Müdürlüğünün gördüğü lüzum ve bu hususta yaptığı teşeb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 18.07.1950
  • FAYDALI BİLGİLER Hic.18 TEMMUZ Ru.3 5 Şerva 19 5 0 Temm 1369 Salı 1366!VAKİT "ASATI EZANI Günej 5.40 9 Öyle 13.20 4.40 İkindi 17.19 8.39 Aksan ı 20.39 12.00 Yatsı 2236 1.57 îmsak 3.30 0.50 OPERA 6082J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1950
  • Çeviren Halit Talayer Ondan,sadece Grand Yates diye bahsedeceğim.Ölü gibi bir çehreye sahip,zay.'f ve uzun boylu bir adamdı;yaşının da o sıralarda elli kadar olduğunu zannediyorum.Ben de ancak 12 yaşl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1950
  • Askerlik bahisleri Korede Kızıl kuvvetler niçin durdurtulamıyor?Bugün efkârı umumîyonin zihinlerinde daimî bir istih fam halinde beliren Ameri ka'nm direkt müdahalesine rağmen kızıl taarruzu Kore'de n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1950
  • Tefrika No.77 r el lie iki d zg n uHaniloTiaz Çadır perdesini kaldıran köleler yana çekilerek yol vorince hatırlı misafiri gülümseyerek karşıladı:Hayrola ağa oğlum Hayırdır inşallah,devletli serdar.İl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1950
  • SOLDAN ürtt_A:1 Resim çekme âleti 2 Tersi)hâmile,dalavere 3 Hem ukalâ,hem taşkın yerine kullanılan bir kelime,bir göz rengi 4 Tersi)bir neyi spor,fizikte bir kanun 5 İnanç,tersi)bir hayvan 6 İçinde bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 18.07.1950
  • £dItlHIHiniHlllMl Bir ie,akuz garîoesi Kore harekâtının f inkişâf tarzı hem Amerikada,hem İstanbuldaki Amerikalı-ğ lar arasında bazı korun-ma tedbirleri ittihazına yol açtı:Bir taraftan S New York gib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.07.1950
  • Hayır,elbise değil,bir vücut guidüm,diye cevap verdi.Sanki havada uçan bir heykel!Ben nişancılıktan madalya almış adamımdır beyefendi.Hemen elimi tetiğe götürüp nişan aldım.Ahmet Yılmaz bu sefer sapsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.07.1950
  • Helikopterler her türlü iğlerde kullanılıyor.Yukarda resmini gördüğünüz uçak da Malayada cankurtaran vazifesi görmekte ve ormanların en dar yerine inmektedir.ingiltere Dışişleri Bakanı Bevin üst üste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.07.1950
  • Cindeki durum_Amerika komünistlerle milliyetçilerin birbirlerine taarruzunu önlemek için tedbir aldı Washington 17 A.A.Amerikan yedinci filosuna bağlı uçakların Formoza ile asıl Çin kıtası arasındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.07.1950
  • îranın durumu Tahran,17 A.A.Toglu gazeiesi İranın harp tehlikesine maruz olduğunu bildirerek Kore'deki durumun 'nkişafmı tefsir etmekte ve Bir leşmiş Milletler kuvvetlerinin Korede uğrayacakları hezim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.07.1950
  • Yugoslavyan'n teklifi Belgrad,17 A.A.Yugoslavya barış müdafaası mil li komitesi kongresi,dünya barışının müdafaa ve idamesi yolunda çalışan bütün hareket ve teşekkülleri temsilci lerini Yugoslavyada a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.07.1950
  • E&lenceleıi kalkan maymunlar hastalandı Şikago 17 Nafen)Şıkago hayvanat bahçesi müdürü bir değişiklik yapmış ve maymun larin bulunduğu kafeslerin et rafına hususi camlar koydurulm uştur.Böylelikle-may
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.07.1950
  • Amerikanın istilâsına Kanadanın tedbirleri Alaskadan yapi'acak bir Rus taarruzunu önlemek için ha;için New York 17 Nafen)Kanada Millî Savunma Bakanı Brooke Claxton Sovyetlerin Bir leşik Amerikaya karş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.07.1950
  • Keıilare kalan miras Bir İngiliz kadınının üç kediai senede 1400 sterlin alıyor Londra,17 Nafen)New-York'dan bildirildiğine göre,Rhode Islan'da bir kadın vasiyetnamesinde 16 odalı evini üç kedisine bı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.07.1950
  • 2000 senelik bir medeniyet aranıyor Capetown,17 Nafen)Dr.F.D.Van Zyl'in başkanlığında bir heyet yakında Güney Afrikaya giderek Kalahair çölünde araştırmalar yapacaktır.Büyük bir ehemmi yet verilen bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.07.1950
  • Seoua'de kaybolan tngiliz konsolosu bulundu Londra,17 A.P.Seul',deki kayıp İngiliz orta elçisinin halen Kuzey Kore merkezi Pyongyang'da bulunduğu hakkında resmen malûmat alındığı İngiltere Dışişleri B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.07.1950
  • Equater'deki isyan Quito 17 A.A.Ge çen hafta Equater'de çıkan isyan hareketi neticesi 38 kişi tevkif edilmiştir.Memlekette şimdi sükûnet hüküm sürmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.07.1950
  • Gazete satış rakorları Auıerikada 1850 günlük gazetenin mecmu satışı 48 milyonu geçiyor New York 17 Nafen)Birleşik Amerikanın muazzam miktaTda kâğıd sarfetme'kte ol duğu lesbit edilmiştir.Şimdiki hald
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.07.1950
  • Amerika Kızılları Wallace,Kore harbi hakkındaki fikirlerine uymazlarsa,partiden çıkacağını bildirdi South Salem,New York)17 A.A.Birleşik Amerika eski başkan yardımcısı Henry Wallace,eğer Terakkiperver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.07.1950
  • Ruslar Japonya için bir tekliflerini geri aldılar Tokyo,17 A.A.Japon Komünist Partisine karşı Mac Arthur tarafından alınan Sasfiye tedbirlerinin iptal edil meşine matuf taleplerini Sovyetler geri almı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.07.1950
  • Harici kısa haberler AMERİKADA Marshall plânı idaresinden açıklandığına göre,16 Avrupa memleketi i'azia nüfuslu bölgelerden az nüfuslu bölge lere hicretin tanzimi hususun da bir plân hazırlamışlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.07.1950
  • Akar yakıtlı taşıt ı 1 ı ı M ı l ı ıı I vasıtaları çoğalıyor bil faa Bugün bütün dünyada işleyen akaryakıtlı nakil vasıtalarının dörtte birini otobi ler ve kamyonlar teşkil ediyor.Otomobil imalâtı baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 18.07.1950
  • Basın kanunu Bas tarafı 1 incide)m bana şunları söylemiştir:Basın kanunu yıllardan beri D.P.nin gerek Türk mil letine ve gerek matbuat mensuplarına taahhüt ettiği ûir kanundur.Türk iyede matbuat hür ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.07.1950
  • föenba suları Baş taralı 1 incide)de satış fiatları arasında,yüzde yüz bir satış kârı vardır.Bu kâr,bazan bir kaç misime çıkar.Meselâ,Hamidiye suyu için bir damacanada alman ban drol ücreti 5 kuruşu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.07.1950
  • W.A.Y.Konsey toplantısı hazırlığı Şehrimizde hazırlıkları ilerlemekte olan 1950 Dünya Gençlik Birliği Konsey toplantısı gündeme alınan meseleler üzerinde Türk hareket hattın;tesbit etmek üzere Tür kiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.07.1950
  • liruzaıı şilepi Çardak arama tarama gemisine Liıı dirili Dün sabah Ortaköy açınklannda müessif bir deniz kazası olmuş,donanmamıza mensup Çardak arama-tarama gemimiz hasara uğramıştır.Zonguldak,İstanbu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.07.1950
  • VEFAT Emekli Eczacı Binbaşı NUSKET BÎLEDA 17.7.1950 günü vefat etmiştir.Cenazesi bugünkü salı günü Alüyol ŞemsiLab sokağı 6 numaralı evinden alınıp Osmanağa camiinde ikindiyi müteakip namazı kılındıkt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.07.1950
  • Hikâye Kum Baş tarafı 4 üncüde)azalmış ve derin bir uykuya dal mıştı.Doktor onu muayene et tikten ve hastalığı hakkında sualler sorduktan sonra,Williams'Iara dönerek,«Çocuğunuz» dedi,«Çocuğunuz hayatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.07.1950
  • Şampiyonada en çok temayüz eden futbolcu Brezilyalı Adenar'dı Brezilyada yapılan Jules-Rimet Dünya Futbol şampiyonasında temayüz eden oyuncular şunlardır:1 Uruguay:Brezilyayı 2 1 mağlûp ederek şampiyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.07.1950
  • Akdeniz yüzme müsabakalarında İhmal edilen tedbirler yüzünden az kaldı bir facia ı3ün yapılan Akdeniz yüzme müsabakalarında,eskidenberi işaret ettiğimiz organizasyon bozukluğundan ve havuzda emniyet t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.07.1950
  • Askerlik Baş tcrafı 4 Üncüde)den çekilme ihtimallerini çoğaltabileceğim belirtmiştir.Amerika'nın Koredeki kuvvetlerinin mevcudu bilinme mekle beraber bunlar da zayıf tır ve herhangi bir taarruzu durd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.07.1950
  • Galatasaray vapuru Baş tarafı 1 incide)taya çıkarılması temenni edilmektedir.Bu arada,ticarî itibarımızı sarsan mühim bir hâdiseden bahsedilmekte,ticarî mahiyet,itibariyle büyük çapta bir korsanlık hâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.07.1950
  • fl» Tenzi'âflı 'm Ki K arneıer İstanbul Sergisini daim!olarak ziyaret edecekler için 17 günlük tenzilâtlı karneler gişelerimizde 100 kuruşa satılmaktadır.İstanbul Sergisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.07.1950
  • Idrojen banı hası I fui'in 1 inerde I rikarıın ne Sovyetlere ve ne de Kuzey Korelilere karşı atom kullanmak niyetinde-olmadığını da ayrıca belirtmirlir.Hidrojen bombasının imâl edilip edilmiyeceği ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.07.1950
  • fİir gazete haberi Londra 17 A.A.Exchan ge Telegraph gazetesi Yeni Dj.'hi muhabirinin Lcndraya bildirdiğine göre News Chronicle gazetesi Mareşal Stalinin Pandit Kehruya gönderdiği mesa.iın «metnini" n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.07.1950
  • Sluliniii şartları New York 17 A.P.New York Times gazetesinin bugün bildirdiğine göre Sta?lin,Kore ihtilâfının sona erdirilmesi için yegâne şart olarak komünist Ç.n:n Birleşmiş MiJLetler üyeliğine kab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.07.1950
  • Stalin Nıhruya suihşartterım hi di di Baş ta»a!ı 1 incide* sî mesajlarda Kore savaşına son verilmesi için takip edilme si gerekli yolları belirtmiş ve Birleşmiş Milletlerin yeniden tam faaliyetle çalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.07.1950
  • S Akdeniz i I yüzme yarışlarının:neticeleri 1 Dün Lido yüzme havuzunda yapılan ikinci Akdeniz yüzme yarışlarının teknik neticeleri;100 metre serbest:1 İbrahim Sulu;Moda Sp.r04"7 2 Nejat Nakkaş Moda Sp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.07.1950
  • Devlet fabrikaları meselesi Başmakaleden devam işe yarayan memurlara vereceği para barem sayesinde ne ölmeğe ne de yaşama ğa kâfi gelmiyen devlet maaşlarının çoıc fevkinde olacaktır.Bu hususta tereddü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.07.1950
  • Dünya Washington,17 A.A.Amerikan Çalışma Federas yonu Balkanı William Green,bu teşkilâtın organı olan «Fedatonist» gazetesinde yayınladığı bir yazıda Birleşik Amerikanın,işçilerin seferberliği de dahi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 18.07.1950
  • BOB g-aut Son firs Denizyollarının 1000 fonluk lüks yolcu gemisi $S TARSUS 22 Temmuzda fevkalâde cazip turistik teferinj yapacaktır.Hrisfiyan Hacıların da işfirak Sdeceği bu sefer esnasında Roma,İsviç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.07.1950
  • 1st.I v.Amirliği As.Kıtaat I ânlari Açık eksiltme ile iş evi inşaatı yaptırılacaktır.Eksiltmesi 31/7/050 günü saat 16 da Ankara M.S.B.4 No.lı Sa.Al.Ko.da yapılacaktır.Keşif tutan depodan verilecek mal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.07.1950
  • İLÂ N M.S.B.Kara Kuvvef'eri Komutan'ığ'ndan 1 1950/1951 öğrenim yılı için aşağıda isimleri ve bulundukları yerler yazılı olan As.Okullara öğrenci alınmasına 25 Mayıs 9'û ı]cn itibaren başlanacaktır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.07.1950
  • lie her yere gîdileBilır Perakende Sat/ş Yerleri:Bütün büyük tuhafiye mağazaları.Toptan Satış Yeri:istanbul,Yenicami cad.46.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.07.1950
  • S5!ftü4îa İ2,Sedat EVRENOS Hj W.Temizer'in Atom'u Al at,4 yaşında Kon ya)Okuyucularımdan aldığım mektupların hemen ekserisindeki bir soru,ayrı aynı şahısların düşüncesini bir noktaya toplaması bakımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.07.1950
  • Sayın b«v Mthmet Kavala VOLVO Acentesi fahlr Han,Galata İstanbul,20/e/ooOJ 7932 modoiı 40164 «asi numaralı vb 30372 motor" numaralı' 3309 plaka sayılı VOLVO kamyonu sahibiyim.1936 senesindenberl nakli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.07.1950
  • Milliyetin 2000 kariine 25000 liralık hediyesi Müsabakamtza iştirak1 şartları hakkında malûmat 1 i.îıiüvot 2000 okuyucusuna £j yekûnu 25.000 liradan iazla de-ğerde hediye takdim edecektir.Bu hediyeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.07.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden;N.Baytok Lızildiği yer;N.A.ve A.N.Kgazetecilik kollektif şirketi ruciijaası Basıldığı yer:Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.07.1950
  • ÇEKLER 1 Sterlin 787 100 Dolar 28125 100 Fransız Fr.080-080 100 Liret U44.128 100 tsvıçre Fr.Ü4.T3 100 Belçika Fr.0.00 100 Drahmi Fr.01.37ü 100 Escudos 9.7890 Serbest Pivasada DÖVİZLER Dolar takas 340
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6