Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 16.07.1950
  • Gaziantep muhribiyle gelen Cumhurbaşkanını halk Yeşilköy açıklarında karşıladı Donanma tam mevcud yle Cumhurbaşkanının önünde bir geçit resmi yaptı Bir kaç gündenberi İzmirde bulunan Cumhurbaşkanı Cel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.07.1950
  • Nâzım Hikmet de dün tahliye edildi Millî Türk Talebe Birliği bir beyanname neşretti Bir müddetlcnberi Cerrahpaşa Hast&hancsmde bulunan Şâir Nâzım Hikmet de,dün umumi aftan istifade ederek tahliye f.cJ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.07.1950
  • m Celâl Bayar Yavuz'da Başmuharririmiz Ali Naci Karacan'la beraber.Yavuzda Genelkurmay Başkana «Biz çok rahatız,eminiz,çünkü imanlıyız ve kuvvetliyiz.Bi*.harbe ve memleketimizi müdafaa uğrunda kan dck
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.07.1950
  • Memurlar hakkındaki isnatlar Tarım Bakanı bir tebliğ yayınlayarak meçhul ğalııslar tarafından yapılan ihbarların nazarı itibare alınmayacağını söyledi Ankara,15 A.A.Tarım Bakanlığından tebliğ edilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.07.1950
  • Ankaradaki güreşler 'i e-f Fin lakımı serbest güreşte Ankara muhtelitine 7-1 yenildi Ankara,15 Milliyet)Bugün 19 Mayıs stadyomunda sa at 18 de Fin güreş takımı Hl Ankara Karma güreş takımı arasında se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.07.1950
  • Sultanahmet Cezaevinden ilk çıkan Necip Fazıl,son çıkan da katilden 12 yıla mahkûm Celâ leddîn Ulus-Mahkûmlar ve aileleri sevinç içinde.Bütün yurtta 45 50 bin kişi tahliye edildi Büyük Millet Meclisin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.07.1950
  • Bugün muharc?bayram Mübarek Ramazan ayının dün sona ermesine binaen ve T-trnbul Müftülüğü tarafından yapılan tebligata istinaden bu gün Hicri yıl itibariyle Şevva ayının ilki olmak hasebiyle mübarek b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.07.1950
  • Bayann v seyahatine ait notlar Sabah 8.30 Kabataştan motörle Gaziantep muhribine giııtjsjiut.iıaydarpaşa önleri mahşeri kalabalık,motor sandal,taka ve ıbintoir çeşit vasıta ile halk Cumhurbaşkapi Baya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.07.1950
  • Amerikanın 72 saat içinde Lir tahliye kararı vermesini muhtemel görenler var Harrisburg Pensilvanya)15 A.A.Eski Muharipler Kongresinde bugün demeçte bulunan Silâhlı Kuvvetler ve Atom Enerjisi Komisyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.07.1950
  • ğ8 k başı li^iSliifc^ v:Battal Gazi destanı Kara Davud ve Deli Derya,h gibi okuyucu kütlelerini yıllardanberi coşturan kahramanlık destanlarının yara* tıcıs» Nizameddin Nazif «Battal Gazi» yi Milliyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 16.07.1950
  • Boyl© ojdjralillet »I Tefrika No 57 Genera!Sanchez SaSazar Eski Meksika Milli Kmniyet Amiri Geriye dönmek emri Kollama bakımından Sıdonio,hayret verecek derecede usta idi.Hostoti Paquiilo- a varınca,d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1950
  • TOPLANTI Bayramın üçüncü günü saat 17 de C.H.P.Eminönü il-7e merkezinde bir aile toplan tısı yapılacaktır.Bayramın üçüncü günü saat 15 de bütün malûl gazilerle şehid aile ve evlâtları,bayramlaşmak üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1950
  • Dün suçüstü yakalanan eroinciler Emniyet Müdürlüğünce eroin satıcı ve imalâtçılarına karşı açıhnış olan mücadeleye devam olunmaktadır.Kaçakçılık bürosu memurları Mercanda Ahmet Ezder ve Ramili Sabahad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1950
  • Son Lir hafta içinde limanımıza gelen ithal malları Son hafta içinde limanımız?19 gemiyle külliyetli miktard;ithal malı gelmiştir.Bu meyanda;120 ton yün,720 ton deri,252 ton kanaviçe,84 ton oto lâstiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1950
  • Hasekide dün sabah yangın çıktı Dün sabah saat 11 de Hasekide Cerrahpaşa caddesi üzerindeki Mehmede ait 31 numaralı şekerci dükkânının bacasından yangın çıkmıştır.Alevler kısa zamanda yangın çıkan dük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1950
  • İşçiler yövmiyelerinin arttırılmasını istiyor Denizyollarının fabrikalarında çalışan işçiler,sendikaları vasıtasiyle umum müdürlüğe müracaat ederek ücretlerinin arttırılmasını istemişlerdir.Umum Müdür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1950
  • HALKİN SESİ j Zavallı yetim kızlar Son günlerde gazeteleryeni emekli kanununda da,hiç düşünülmemiş yaş h yetim kızlardan büyük bir kütlenin aralarında bir mazbata yaparak Cum hurbaşkanma.Başbakana,Mal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1950
  • Kayalibay hâdisesi Üçüncü Sorgu Yargıçlığı,hâdiseye ait dosyayı tetkike devam ediyor Dün Cumartesi ve Arefe olmasına rağmen Üçüncü Sorgu Yargıçlığı makamına tevdi edil miş olan Kayalibay hâdisesinin d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1950
  • Traımaydan atlıy anlar cezaya çarptırılıyor Seyrüsefer nizamnamelerine riayet etmiyenler ciddî surette kontrol ve takip olunmaktadır.Son 24 saat içinde tramvaylardan atiıyan 69 kişi yakalanmış ve bunl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1950
  • Mütehassıs doktorlar ve hemşireler arasında yeııi tâyinler Sağlık personeli arasında ya pılan değişikliklere devam edilmektedir.Dün Sağlık Bakanlığından vilâyete gelen biı liste ile aşağıdaki kimseler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1950
  • Eski bayramların da,eski ramazanlar gibi çe^itlir hususiyetleri vardı.Dünkü yazımız la bayramın nasıl karşılandığını belirtmiştik,bugünkü yazımızda bayramın tarihini bulacaksınız.Eski yıllarda bayram
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1950
  • İ:r çocuk kaçırılmış!I/mirden 13 yaşında 2 çocuğu kaçıran tüccar tevkif edildi Savcılık bir çocuk kaçırma hâdisesine el koymuştur,iddiaya göre ticaretle uğraşan ve daimî seyahat halinde bulunan Seyfi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1950
  • Amerikanın İstanbul Baş-kendisini hissettirmiştir,konsolosluğunun evvelki gün İstanbul ticaret ve zahire piyasada geniş akisler uyandı-borsasında hiç muamele olma ran tebliğinin tesirleri dün de,ımş,d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1950
  • Yaralama vak'ası Kadıköyünde basit bir kazayı müteakip kanlı bir hâdise olmuştur.Fahri isminde bir şoför idaresindeki araba ile Cad,debostanmdan kadıköyüne gelirken yolda Halil Keskin isminde bir genc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1950
  • Aziz kariler,bayramınız mübarek olsun!Bayramınız mübarek olsun!Çok şükür Allaha bizi bu 4İ1zel,bu serbest,bu rahat günlere yetiştirdi;Ne idi o eski bayramlar?Hürriyetsizlik tâ bayramlara kadar sinmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1950
  • Dispanserler birer sağlık merkezi nüvesi haline geliriliyiro IVakil vasıtası müşkülâtı bertaraf edilince köylerin sağlık durumu daha normal hale sokulacak Sağlık müdürlüğünce teşkil olunan ekipler son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1950
  • Âvrupadaki talebenvz Milliyetçi t talebe arasında teşkilâtlandırma faaliyeti müspet bir netice verdi Dünya Gençlik Birliği İcra Komitesi ve merkez idare heyeti âzası bulunan Mükerrem Taşçıoğlu,teşkilâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1950
  • Dün şehrimize gplen Bakanlar Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü,dün sabahkiı ekspresle şehrimize gelmişti?Kendisini Haydarpsşada karşılayan gazetecilere Dışişleri Bakanı şöyle demiştir:Bayramı geçirmek üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 16.07.1950
  • |isim ve cisim farkıl S 1789 inkılâbında Fran E sız Müessisan Meclisi-E E nin neşrettiği Hukuk E E beşr İnsan haklarıT e beyannamesindeki esas-E E 1ar dünyaya okadar ya-E yilmış ye 161 senedir o e E k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.07.1950
  • Bur say a rağbet tarttı Bursa,İ5 Milliyet)Son üç dört gün içinde şehrimize 20 senedir görülmedik ^eırilde bir turist akını başlamıştır.Şehirde vo Çekirgede bütün oteller dolmuş ve birçok kimseler geri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.07.1950
  • Mü] iye Bakam Bursada Bursa,15 Milliyet)Maliye Bakanı Haljl Ayan bu sabah seçim bölgesi olan şehrimize gelmiştir.Bakan şehrimizde ye Yenişehir ve İznik ilçelerinde tetkiklerde bulunacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.07.1950
  • Doğudaki bazı mıntakalara iskân hakları tanınıyor Ankara,15 Milliyet)Ağrı yasak bölgesinin,Kar ilindeki Ilıca,Ağrı ilindeki Takaltı,Sordarbulak,Karnıyarık,Şchıgerdan ve yukarı Niço köyleri doğularında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.07.1950
  • devam ederken ovy îtler Âvrınada hazırlanıyor Londra 15 Nafe O Statist isimli İngiliz gaz tesi bugün dünyanın nazarları Koreye tevcih edilmişken Rusların Avrupadaki hazırlıklarından bahsediyor.Bu gaze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.07.1950
  • adyo üeSlosu Önümüzdeki hafta içinde Rusya ile bir radyo harbi başlıyor New York 15 Nafen)Birleşik Amerikanın açacağı •¦hakikat kampanyası» ile Rusyanın elindeki radyonun işe yaramaz bir hâle getirile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.07.1950
  • Askerî Şûra azaları Tuğsavul,Aksalur,ve Zeki Doğan Şûraya tâyin olundular Ankara,15 Milliyet)Orgeneral Muzaffer Tuğsavul,Orgeneral M.İzzet Aksalur ve Orgeneral Zeki Doğan'm Askerî Şûra üyeliklerine,yü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.07.1950
  • Bir artist «Üçüncü Dünya Harbi başladı» diyor Austin Texas)15 A.P.Texas milli muhafız teşkilâtında bulunup en fazla nişan almış olun asker sıfatını ihraz etmiş olan sinema artisti Rudie Murphy,dün yüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.07.1950
  • Bir uçak kazasında 50 kişi öldü Lebanon 15 A.P.Perşembe günü burada düşmüş olan B-50 bombardıman uçağında bulunan elli kişinin ölmüş olduğunu resmî çevreler dün açıklamışlardır.Kaza ilk bildirildiği z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.07.1950
  • Yeni bh* hava roketi Londra 15 Nafen)İngillerede düşman uçaklarını düfürmek üzere radyo ile idare edilen yeni bir roket icat ekmiştir.Bu yeni tip roketler kanatlıdır ve ilk tecrübesi İngiltere sahille
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.07.1950
  • Atlantik Paktına yardım Londra 35 A.A.Washington'daki basın muhabirlerinin bildirdiğine göre Başkan Tvumanın askerî müşavirleri Atlantik Paktı memleketlerine yardım programına bir kaç milyar dolar mun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.07.1950
  • TÜRK TİCARET BANKASI İSTANBUL ŞUBESİ Sayın müşterilerinin Şeker Bayramını sağlık ve neş'e içerisinde geçirmelerini diler.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.07.1950
  • Beyoğlu Mefruşat 1\Mağazası Sayjn müşterilerinin bayramını kutlar ve saadetler diler.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.07.1950
  • Mefluçen hasta yatmaklığım hasebiyle kendileriyle mülakat ve muhabere etmek zevkinden mahrum bulunduğum sayın hısım,akraba ve meslekdaşlarımla aziz sınıf arkadaşlarım ve kıymetli dost ve ahbaplarımdan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.07.1950
  • S i-t i I 1 Mi till Izmirde Gaziemirdekl Hava Muhasere Okulunda,Türk Hava Kuvvetlerine mensup askerler,muhtelif tipteki aha ve verici telsiz cihazlarının işletilmesini ve bakımını öğrenmektedirler^ Am
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.07.1950
  • Rusya,Kumanyada ihtikâr yapıyor Belgrad 15 A.P.Belgrad radyosu dün akşam,Rusların Birleşik Amerikadan 2.000 ünitesi 45 sente almış oldukları penisillini,Rumanyaya 2.000 ünitesi 1 dolar 35 sente satmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.07.1950
  • Uçaklarla kaçakçılık Ingiltererle bir hava polis teşkilât)kuruluyor Londra 15 Nafen)İngiltere ve diğer Avrupa memleketlerinde hava voliyle yapılmakta olan kaçakçılık şebekeleriyle mücadele etmek üzere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.07.1950
  • Genç adam sordu:Nasıl başladı acaba?Ben şimdi geldim,bir şey bilmiyorum,Acayip bir tutuşma!Sen meşhur bir sigortacı olduğundan bu işlerin mütehassısı sayılacağına güre daha iyi bilmen icap eder.Biz bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.07.1950
  • İspanyanın bir köşesinde mimari bir eser Franko,eserini tamamlamak için bir milyarder arıyor.Yıllardanberi yaptır* makta olduğu bu şclıri berkeşten gizliyor.Şimdiye kadar burasını görmek pek az kimsel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 16.07.1950
  • Üstte:Devlet Başkanı olarak lstanbulu ilk ziyaretinde emsalsiz bir sevgi,tezahürü ile karşılanan,resmî veya gayri resmi hiçbir zorlanmaya uğramadan yollara dökülen halk taralından selâmlanan Celâl Bya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 16.07.1950
  • üzme Ramından Beyaz Perdeye Londra olimpiyat oyunlarınüa Vicky Dıaves adındaki genç yüzücü atlumuwda tramp len üzerinden atlamakta şampiyonluk Unvanını almıştır.Vicky bu muvaffakiyetin-wfaj.'den sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.07.1950
  • Motor dursaydı adam gülmiyecekti •a Tarık BUĞRA Bir evde,bir adam,bir ma» yıs ayının,daha birinci pa zar'ında,yazı masasına müthiş bir yumruk attıktan son ra kapıyı çarptığı gibi sokağa fırladı:Kızgın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.07.1950
  • Greta Garbo'nun aşk hayatı Evvelki kısımların hülâsası:Günün birinde Stokholm'da,yüksek sosyeteye mensup asîl bir kadın reklâm filimlerinde çalışmak üzere P.U.B.mağazalarında çalışan küçük bir satıcı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 16.07.1950
  • EATIH »w Suitan Mehmet Tefrika No.75 Şehirde yaman bir Türk casusu var duydun mu?Fazileti gibi konuşuyolardh Handan başka bir yeıüe ^buluşmayı muhataralı bulduk lan iğin «Jan Longosun bulun mad»ğı gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.07.1950
  • Pek iyi derece ile Lise mezunu ve Üniversite müdavimi BİR BAYAN Orta okul ve Lise kız talebesini ikmale kaldıklan veya zayıf bulundukları derslerden mutedil ücretlerle hazırlar.Î.H.rumuziyle 1st.176.P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.07.1950
  • Belçika Parlâmentosunda garip bir hâdise Brüksel 15 A.P.Belçika Parlâmentosunu teşkil eden iki Meclisin dün yapmakta oldukları müşterek oturum,Sosyalist ve Liberallerin Fransız millî marşı La Marseill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.07.1950
  • Müthiş bir infilâk Londra 15 Nafcn)Dün Portsmouth limanında şidd li bir infilâk olmuş ve cephana yüklü sekiz mavna havaya uçmuştur.20 kişinin yaralandığı bildirilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.07.1950
  • Pırlantaya rağbet arttı Londra 15 Nafen)Son zamanlarda pırlanta satışının birdenbire arttığı görülmektedir.Son 6 ay içinde kıymetli taşın satışı geçen seneye nazaran iki misli artmıştır.Haziran ayına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.07.1950
  • Tütünde az zamanda çok zararlar yapan haşereler bilhassa Ege ve havalisinde çok tahripkâr rol oynamaktadır,Bu makalede bu hastalığı vt buna karşı nasıl mücadele edilmesi lâzım geleceği hak-kında vıüta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.07.1950
  • Yugoslavya Bulgaristana bîr nota verdi Londra 15 Nafen)Yugoslavya,dün Bulgaristana şiddetli bir nota vermiş ve hudut boyunca çıkarılmakta olan hâdicelere derhal bir son verilmesini istemiştir.Yugoslav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.07.1950
  • Varlık vergisi yeniden unun mevzuu Eski mükelleflerden bir kısmı mahkeme kararı ile mallarını geri almak istiyorlar kemesinden talep edebilirler.Avukatların,Varlık Vergisi hususunda sermayeli bir şirk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.07.1950
  • 1 9*456789 t e 5 Jsl 4 5 19 i 6 7 8 m Bh f—SOLDAN SAĞA:1 Geride bıraktığımız mevsim.2 Yeni çıkan bir kanun,Bir tatlı,Bir nota.3 Uçmağa yarar.4 Sebebiyet ver.5 Bir su üstü nakil vâsıtası,Afrika şimalin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.07.1950
  • FAYDALI BİLGİLER Hic.16 TEMMUZ 19 5 0 Pazar Ru.1 Şevva 1369 3 Temm 1366 VAKÎT "ASATÎ EZANI Güneş 5.40 9 Öğle 13.20 4.40 İkindi 17.19 8.39 Akşam 20.39 12.00 Yatsı 2236 1.57 İmsak 3.30 6.50 Kadıköy Beyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 16.07.1950
  • Aftan istifade edenler S mastara fi 1 incide)Savcılığına bildirilmiştir.Savcılık,evvelce yazdığımı;veçhile aftan istifade edecek nahkûm ve mevkufların serbestiye bir an ünce kavuşabilmeleri için gerek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.07.1950
  • likanın Irana ı yeni yardım iran Başbakanı Ru bir vakıa clarak Tahran 15 A.P.İran Baş bakanı Ali Kazmanı dun.Kus i yanın cenu kanadında bulunan-1 İrana Amerikan askeri yardımı nu\gelmeye başladığını v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.07.1950
  • Yavuzda geçen bir kaç saat Başmakaleden devam] ve bu dersi Atatürk'ten aldığını ilâve ederek:«Atatürk'ün biı sözü vardı.Eenim en büyük yardımcım matbuattır» derdi.Hiç bir vekil kötü yaptıklarını anlat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.07.1950
  • iBaglnrafi 1 inci sayfada' mızm intibalarıni bildiriyoruz:Dun sabah saat 8.30 ua,vali ve belediye reisi Prof,Dr.Fahrettin Kerim Gükay,ordu müi'elligı Korgeneral;ŞüKrü Kanallı,Amiraller ve Basın mensup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.07.1950
  • Kerede harekât TBaş tarafı 1 incide leri Amerikanın başlıca döri vazifesinin şunlar ojduğunu söylemişlerdir:1 Bir köprübaşı tutmak için Korede kâfi miktarda Amerikan kuvveti bulundurmak ve daha sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.07.1950
  • Boyarın seyahat© af nofiar «Baştaraft 1 incide)hazırladım.dediğini işitiyoruz.Yavuzda,Donanmanın zîyafetindeyiz.Yemekten sonra guruplar teşekkül ediyor.Bu arada başta Yalman olmak üzere gazeteciler Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.07.1950
  • Memurlar hakkında isnadlor i Rvv« i o *ı 1 i» e refle feragatla vazife gördüklerine emin olduğum memur arkadaşlarımın içinde bu kabil isnatlara hedef olanla m da,görevlerinde başarı ağliyan,her bakım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.07.1950
  • JstanLui sıhhî kurumlar arttırma ve ekşilim} kora isyan un d mi Beyoğlu ilk yardım hastahanesinin onarımı açık eksiltmeye konulmuştur.1 Eksiltme 19 temmuz 950 çarşamba günü saat 15.15 de Cağaloğlundak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.07.1950
  • Ankar a ûki gii eş'sr Baştcrraiı 1 incide* olmak üzre 7-1 kazanmıştır.52 kiloda:Esat İlbay,Hako laya,57 kiloda:Johnson Mustafa Betona,62 kiloda Ahmet Bulut Taloselaya,67 kiloda:Celâl Atik Simaninen'e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.07.1950
  • fBastaraiı 1 incide)bı vermiştir:Hürriyetinle,dostlarıma tekrar kc.vuş tuğum için sevinç ve memnunluk duymaktayım.Şimdi dostlarımdan bir çok davetler aldım.Bu dâvetiirden lüngisiııe gideceğimi tâyin e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.07.1950
  • Âtların son idman Sedat EVRENOS Sahanın müsavi şartlar İhtiva I Bahtiyar 400 M.28,5,200 Metmesi yüzünden,atların id-j 13,5,Bedevi tutarak 1200 Mmanian daha verimli olmağa 1.43,5,400 M.0.34,200 M.0.17,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 16.07.1950
  • A R A C A N i iada yazı islerini I eden;If.Baytok ji ye;i# ve A.N.Kgazetecilik kollektif şirketi matbaası Basıldığı yer:Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.07.1950
  • '^^^3 m f fi 'fîormaı gıda kuvveti,kuvvette neşe ye huzuru sağlar.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.07.1950
  • İLÂN M.S.B.Kara Kuvvetleri Komutanlığından 1 1950/1951 öğrenim yılı için aşağıda isimleri ve bulunduk^ lan yerler yapılı olan As.Okullara öğrenci alınmasına 25 Mayıs 950 den itibaren başlanacaktır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.07.1950
  • Çam kaias satışı Tavşanlı Devlef Orman Işlefmesi Müdürlüğünden 1 işletmemizin Balıköy istasyonu istif yerinde mevcut 3 par* ti çam kalası'1/7/950 gününden itibaren 15 gün müddetle açık art« tırma ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.07.1950
  • f'rniıiiüiiiHıiıjiiîjjjii iimiiIimI1 ^i iTmiiiiI!1111111 j,un ı |n 1 j»-fl|ir« Rf* tâ* ^r u ı/r b^ö^lll ¦H0İ P' '*Wii V.1 KULLANIŞLI Servel Tûrklyenln her yerinde kullanılabilir.Elektriğe İhtiyaç yokt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.07.1950
  • Milliyetin 2000 konine 25000 liralık hediyesi Müsabakamıza iştirak şartları hakkında maiûmat 1 Milliyet 2000 okuyucusuna yekûnu 25.000 liradan fazla değerde hediye takdim edecektir,bu hedi/elorin list
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.07.1950
  • Z seheoe nraım mm mwm mm W mm VIFRRDIQIVRII BİR Tiirkive Geuel Mümessili MEHM KAVALA Tahir Han Galata Telefon:40430 42673 Telgraf:LAMET İst.Teşhir ve satış yeri:Tepebaşı ALP Oteli allında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.07.1950
  • TENSi VİRİDİS 510 YEŞİL İPEKLİ Kart ve kâğıt Afelyeler için en üsfjrdur TENSİ 508 CcLERE Memleketimizde yapılan tecrübelerde EN İYİ ALAMİNÜT KAĞİDİ Olduğu a lâşı di r^ra^jftgreraygEBiMBw* euım ^rasvşy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.07.1950
  • Erzincan İlinden 1 Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulan iş iliç ilçesinde Hükümet binası inşaatıdır.Açın tutarı 155174.98 liradır.2 Eksiltme 3.8.950 perşembe günü saat 16 da Bayındırlık Müdürlüğü o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.07.1950
  • ÇEKLER 1 Sterlin 787 10ü Dolar 28125 100 Fransız Fr.080-080 İUU Liret 044.123 1U0 İsviçre Fr.64.03 1U0 Belçika Fr.0.60 100 Drahmi Fr.01.376 100 Escudos 9.7890 Serbest Piyasada DÖVÎZLEH Dolar takas 340
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.07.1950
  • ROıViAıJTiZıvi a romantizmin doğuşundan,temsilcilerinden,inkişâfından ve nihayet ölümünden bahsedil bu değerli eser Ricardo Huch taralından kaleme alınmış olup Halit Yavuz tarafından dilimize çevrilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8