Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 15.07.1950
  • Mister Baldwin'in marifeti ister Baldwin adında bir Amerikalı,yalnız Amerikalı olsa gene iyi,fazla olarak Amerikanın da istanbul konsolosu!neden aldığı,niçin aldığı malûm olmayan bir emirle,yahut da a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1950
  • Istanbul arefe günü bayram yapıyor ayar bu sabah İstanbula geliyor Cumhurbaşkanı resmî tören istemediği halde halk kendiliğinden muazzam bir karşılama programı tertip etti Celâl Bayat îzmirde selâm re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1950
  • asın Kanunu da İtirazlara rağmen gazete sermayelerinin hükû met tarafından kontrolü kararlaştırıldı Ankara 14,Milliyet)Büyük Millet Meclisinin bugün öğ leden sonraki oturumunda Adalct Bakanının teklif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1950
  • n@ş «2 inci kuponu nın e Aziz okuyucularımızın hakkındaki bazı hediye müsabakamız sorularına cevaplar Okuyucularımıza vereceği miz kıymetli hediyelerimizden SKODA Marka otomobil «Milliyet» aziz okuyuc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1950
  • Yarın bayram İslâm âlemi yarın bir yeni şeker bayramı daha idrâk edecektir.Bayramın necib milletimiz ve aziz okuyucularımız için hayırlı ve kutlu olmasını dileriz.Bu arada izahını lüzumlu gör düğümüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1950
  • Fatihin türbesi dün açıldı Fatih Sultan Mehmedin türbesi dün merasimle halkın lyaretine açılmıştır.Resimde türbenin içi görülüyor.Buna ait tafsilât ikinci sahifemizdedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1950
  • Köprülü Mecliste hâdiseyi izah ederek bu hareketten Amerikan Elçisinin dahi hayrete düştüğünü bildirdi Dün bir sabah gazetesi şu haberi vermiştir;«İstanbul Amerikan konsoloshanesi dün sabah bütün kons
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1950
  • Güney Koreli bir asker cephede dağılmış olan kıtasını arıyor Nehru,Stalin ve Trumana başvurdu Kore harbine dair Anadolu A.P.ve Nafen ajanslarıyle radyoların verdiği son haber,ler,kızılların dayanmış o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1950
  • Ânkaradaki güreşler Finliler Ankara muhtelitini 5 3 yendi Ankara 14,Milliyet)Fin güreş takımı ile Ankara karma güreş takımı arasındaki ilk karşılaşma bugün saat 18 de 19 Mayıs stadyomunda yapılmış ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1950
  • kabul edildi Tevfik ileri komünistlerin aftan istifade etmemelerini istedi ve teklif kabul olundu Ankara 14 Milliyet)Büyük Millet Meclisi bugünkü içtimaında af kanunu tasarısının müzakeresine devam ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1950
  • Bayram ertesi Milliyet'i okuyunuz ı ffiMtömâ Eser:N'ızametrin Nazif Kara Davud ve Deli Derya-'lı gibi okuyucu kütlelerini tyıîlardanberi coşturan kahramanlık destanlarının yaratıcısı Nizameddin Nazif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 15.07.1950
  • ¦jfc Devlet Denizyolları ve limanları Emekliler Cemiyetinin senelik kongresi 23 Temmuz pazar günü saat 14 de Haydarpaşa Demirspor lokalinde yapılacaktır.SPOR BAYRAMI İf Moda Spor Klübünün yıllık spor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1950
  • Şikagoda açılacak olan beynelmilel gergi Yedi Ağustosta Şikagoda açılacak olan beynelmilel satış ser gisine,Marshall plânından yardım gören 19 memleketten biri olmak dolr.j isiyle Türkiye de iştirak e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1950
  • Tedavüldeki paramız ve altın stoku Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının dün neşrettiği bültene göre tedavüldeki paramızın mıkdan 890,565,232)lira dır.Göçen haftaya nazaran tebeddülat vııkubuîmamıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1950
  • TBOÇKİYİ Böyle öldürdüler?Tefrika No 56 General Sanchez Salazar Eski Meksika Milli Emniyet Amiri Birkaç suç orta firar etti Ajan Pedro C.Balderar.ile İki aıkadaşı Manzanillo ümariinda esaslı bir tahki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1950
  • Mes'ut bir nikâh Şehrimizin tanınmış inşaat müteahhitlerinden Bay Rifat Erbey'in kızı Neriman Erbey ile genç iktisatçılarımızdan Hüsamettin Dinçer'in nikâh merasimleri dün güzide bir davetli kütlesi h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1950
  • Akbank'ın Istanbul şubesi dün açıldı Merkezi Adanada bulunan 5.7G0.000 sermayeli Akbankın,İstanbul şubesi dün sabah merasimle açılmıştır.Bu banka şubesinin açılış me rasiminde şehrimizin bir çok tar.ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1950
  • israil gazetecilerinin valiye telgrafı Bir kaç gündenberi şehrimizde bulunan İsrail gazetecileri memleketimizi terkettikleri esnada vali ve belediye başkanı Prof.Gökaya şu telgrafı çek mislerdir.Güzel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1950
  • iki Amerikan muhribi Marmarisc geliyor Amerikanın ukdeniz donanmasına mensup Cone ve O'Hare muhripleri 31 temmuzda Marmarise gelerek bir hafta ka lacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1950
  • metis Birçok memur terfi beklerken bir memur dörU yılda üç defa terfi ettirilmiş!Memurların milletvekillerine müracaat etmeleri üzerine Oda,kendilerinden bunun asılsız olduğu hakkında imza topluyor.So
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1950
  • Ömer Tnönü hakkında yapılan adlî talıkikal Üçüncü Sorgu Yargıçlığına tevdi olunan Muzaffer Kayalıbay hâdisesine ait dosyanın incelenmesine devam olunmaktadır.Bu hâdisede suçlu olduğu beyan olunan Ömer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1950
  • Günün notları Kraldan fazla.Bir müessese müdürü,faraza kalkıp:Geç gelen memurları tecziye edin.Tanı saatinde iş başında bulunmalarını temin etmek lâzımdır!Diye bir emir verse,bu emri tatbik edecek ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1950
  • HALKİN SESİj İ Ş kâyetlerin cevapları »J 1 Bu sütunda «Beşik-0 taş rıhtımı» başlığı altın-da çıkan şikâyete Sağlık 0 İşleri Müdürlüğünden ge-V» ien cevap şudur:«Eskiden kalma kanali-zasyonun sahile aç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1950
  • Fatihin türbesi Dün öğle namazı zamanında valinin bir lıitabesiyle halka açıldı Fatih Sultan Mehmedin,Fatih camii yanındaki türbesi Jün saat 13 den itibaren halkın •ziyaretine açılmıştır.Bu münasebetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1950
  • Bir taksi denize uçtu JVIirgünele bir polis kanıyoniie karşılaşan taksi denize yuvarlandı,üç kişi boğuldu Evvelki gece saat 24 ten son ra Boğazda Mırgün,vapur iskelesi ile Çınarlı Kahve arasımla feci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1950
  • Eski devir Ramazanlarına ait seri makalelerimiz Ramazanla beraber bugün nihayete ermiştir,bugünkü yazımızda eski devirlerde bayramların nasıl karşılandığnu bulacaksınız.Yarın,mahmur ve ilâhî ezan sesl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1950
  • Yarın:Mübarek bayram günümüzdürl Çok şükür,gene mesut bayram günlerine,her yıl kutladı,ğımız şeker bayramlarından bir yenisine daha kavuşuyoruz.Bizim çocukluğumuzda ramazandan sonra gelen şeker bayram
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 15.07.1950
  • I Mahpus ölünün |hapisten kurtuluşu| 886 1481 tarihine tesadüf eden,ölümün-e E den takriben dört bu-e E çuk asır sonra Halk Par e E fisinin hışmına uğrıya ğ E ı ak tıpkı bir suçlu tâbi jf hapsedilip m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1950
  • GÜRCAN ÇAMTEPELÎ ve SELMAN GÖRKEY evlendiler.11 Temmuz 1950 l\
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1950
  • Amerikada demiryolu işçileri grevi Vaşington 14 A.A.United Press:Ayan Meclisi çalışma komisyonu,demiryolu işçileri sanayi inde grevleri kanun dışı addeden kanun tasarısını bire karşı on oyla reddetmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1950
  • Yeni Prag elçim z Salâlıaduiıı Arbel,devlet itahkunına itimatnamesini verdi Prag,14 A.A.Türkiyenin Prag yeni orta elçisi Salâhaddin Avbel dün itimatnamesi ni Başkan Gottwald'a takdim etmiştir.Törende
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1950
  • Arnavutluğu Rusyadan ayırma teşebbüsü Londra 14 Nafen)Öğrenildiğine göre Arnavutluğu batılılar cephesine iltihaka kan dınnak üzere girişilen müzakereleri Fitzroy Maclean "idare et m ektedir.Maclean İn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1950
  • Hidrojen bombası Amerika ve Rusyanm yakında bu silâhı imal edecekleri söyleniyor Vaşington 14 AP)Ayan Meclisinin Demokrat azalarından Brian Mc.Mahon dün,gerek Amerikanın,gerekse Rusyamn hidrojen bomba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1950
  • Komünizme karşı hakikat mücadelesi Bunun için Başkan Truman 89 milyon dolar istiyor Vaşington 14 A.A.Afp:Başkan Truman temsilciler meclisi başkanı Sam Ryaburn'e gönderdiği bir mektupta «bütün dünyada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1950
  • Türk askeri hava heyeti 13 kişiden müteşekkil bir gruj)Iııgiltereyi ziyaret edecek Londra 14 Nafen)İngiliz hava üslerinde 15 gün talim gör mek üzere Türk hava mektebi ne mensup 13 Türk havacısı bu rad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1950
  • Fransız kabinesi_Pleven.Millî Mecliste 119 rey farkiyle güven oyu aldı Paris 14 A.A.Pleven kabinesi millî mecliste 226 muhalife komünistler,Gaulle'cüler,sağcılar)karşı 335 oyla itimadı kazanmıştır.Öğl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1950
  • Feci bir uçak kazası Lebanon Ohio)14 AP)Dün,polis tarafından bildirildiğine göre,bir B-50 bombar dıman uçağının düşüp yanması neticesinde en az 11 kişi ölmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1950
  • "İci Paris,adlı Fransız gazetesine göre Karasu ormanlarındaki yamyamlar Senegalli imiş Aynı gazetenin yazdıklarına inanmak lazımsa bunların Fransa Suriyeden çekilirken Halepte kalmış,sonra Suriyeden T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1950
  • Celâl Bayar lzmirde yukarıaa resmi görülen ve Ekrem Iluyri Üstündağa ait bulunan evde kalmış ve binaya Cumhurbaşkanlığı bayrağı çekilmiştir.Cumhurbaşkanı,Brtşbakan ve Genelkurmay Başkanı,izmirin Gul g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1950
  • Harici kısa haberler INGİLTEREDE Londrada muharrik enerji konferansına iştirak eden yüzden fazla delege şerefine bir yemek verilmiştir.Delegeler 42 memleketi temsil etmekte olup bunların aralarında Ru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1950
  • Fakat karısına ihanet eden bir koca olarak daha çok acemi idi.Suçlu olduğu titreyen se-Binden belli oluyordu.Suzan hakaret dolu bir gü lüşle küçük kırmızı dudaklarını araladı.Ben senin kepazeliklerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1950
  • Bulgar Kızılhaçmda suiisimal Londra 14 Nafen)Sof yada açıklandığına göre,Bulgar Kızılhaçındt.ki bir tahkikat mü hini bir dolandırıcılığın yapıl dığını göstermiştir.Bir komisyon tarafından ida re edile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1950
  • Rita ILıyvortirıın perdeye dönmek ihtimali var Roma M AP)İl Temps gazetesinin bildirdiğine göre Rita Hayworth yakm bir zamanda sinemaya avdet edebilir.Gazete,rejisör King Vidorun Prens Ali Han ve eşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1950
  • I S ğ Bütünlemeye kalan orta okul g v/öğrencilerinin dikkatine g Talim ve Terbiye Heyeti âzasından Mehmet Doğanay'ın a y M949-50 yılı müfredat programına göre hazırlamış olduğu or-ff Ma okul üçüncü sı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 15.07.1950
  • ıMİMSultan Mehmet Tefrika No.74 Marya yüzünün kanı çekilen Damara baktı Haşmetli imparator hazretleri istirhamınızı memnuniyetle kabul buyurdular.Biı daha yerlere eğildi)köleliğinize kabul buyurunuz!G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.07.1950
  • Alio Juanita öyle mi!Ağzından bu sözü nasıl duyuyorum,diye hayretteyim!Senin hakkında ne düşündüğümü ifade edecek kelime bulamıyorum.Beni yirmi defa yemeğe çağırıp sonra özür dileyip gelmezsin.Başında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.07.1950
  • Çiçek açmış şeftali v I OBüfün bu rezalete sebep,emin olun,sadece bir ağaçtır;çiçek açmış şeftali ağacı.Yoksa o gü nüm de,diğer bütün günlerim gi 1 İ,yani yedi yıldan beri nasıl olmuşsa öyle,ölü gidec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.07.1950
  • FAYDALI BİLGİLER Hic.15 TEMMUZ 19 5 0 Cumartesi Ru.29 Rama 1369 2 Temm 1366 VAKİT "ASATI EZANI Güneş 5.33 8 Öğle 13.20 4 İkindi 17.19 8 Akşam 41 12.00 j Yatsı 22.38 1 j j imsak 3.28 0 j p.I Ski fil ÜJ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.07.1950
  • Dünyanın en muazzam-Lavnk çiftliği Londra 14 Nafen)ingiliz halkı uzun bir zamandan beri ksikliğini çekmekte olduğu yu murtay:pek yakında bol ola rak elde edebilecektir.Bu yumurtalar batı Afrika da bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.07.1950
  • buLOAN SACiA:1 Müsabakamızda vereceğimiz en büyük hediyemiz.2—Geminin takip ettiği yol,şair.3 Yaptığımız hareketler kötü olursa vicdanımızın ortağı olur,bir nevi balık.4 Sonuna L)gelirse bir nevi topr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.07.1950
  • Maçafr Yugoslav hudutlunda faaliyet arttı Belgrad 14 AP)Yugos lavya bugün,Macaristanm,Tito taraftarı unsurları hudut böl gelerinden uzaklaştırmakta ol duğunu bildirmiştir.Resmî Tanjug ajansına at fen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 15.07.1950
  • Işkı Ramazanlar Baş'arah 2 incide)geldi ve gamıma başka bir gam ekledi.Matemde olana bayram da başka bir matem olur.Halim Girayın da şu beyti çok meşhurdur:Çeşmi alili pür nem eyledim,il lydı ekber ey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.07.1950
  • «mSayın Doktorlarımızla bilûmum,Hastalıanelerimîzin nazarı dikkatine En son lekııılc evsafı ve malzeme üstünlüğünü haiz,ayni zamanda rakipleri arasında en ucuz Unit,Fotöy,Diş Röntgeni ve tiijjer bilûn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.07.1950
  • İLÂN As.Tıbbiye Okulu M d rljğünden 1 Ordu sağlık müesseseleri için 3433,5216 ve bu kanunların muaddel hükümleri dairesinde hastabakıcı hemşire yetiştirilmek üzere öğrenci alınacaktır.2 Öğrencilerin e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.07.1950
  • istanbul Belediyesinden Fenni muayeneleri esnasında klaksiyonlarından biri söktürülen ve diğerinin sesi hafiflettirilen hususî,taksi vesair bilûmum motorlu vesaite söktürülen klaksiyonların tekrar tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.07.1950
  • Ankaradaki güreşler |Ba* ta fi 1 İncide] 73 kiloda:Celâl Atik M.Simanaien'e tuşla,79 kiloda:A.Keisala Faruk Koçak'a ittifakla,S7 kiloda:Yaşar Doğu rakibi H.Sepponen'e tuşla,Ağırda:P.Riihimaki Kemal Ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.07.1950
  • "İci Paris,adlı Fransız gazetesine göre [Baş tarafı 3 Üncü sayfada| bu bölgede yaşayan ırklardan biri hakkında malûmat vermemiz lâzım.Bunlar Kürtlerdir.Cizrede göçebe halinde yaşa yan,Türkiyede ve Kuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.07.1950
  • Sofilik emlâk İsfarbul Deft?r^an!Kıymeti Teminatı Dosya No.Cinsi Lira Lira 511—3573 Kınalıada,Tevfikiye ve Narçi-4000 300.çeği so.81 ada,5 parsel,830 M2 arsa.511—3007 Kınalıada,Manastır ve Macar 1700
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.07.1950
  • Baycsır Truırian'ı t eîK Ankara:14 A.A.Amerikan millî bay famın m yıldönümü münasebetiyle Cumhurbaşkanımızla Başkan Truman aıasında tebrik ve teşekkür telgrafları teati edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.07.1950
  • •asın Ecanunu da dün kabul e «Bastarafı 1 incide» sarılarının öncelik ve ivedilikle görüşülmesi muvafık görülmüş ve bu tasarının tümü üzerinde konuşan Izmir* milletvekili Cihat Baban,Erzurum milletvek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.07.1950
  • Dünya kupası maçları Dünkü müsabakada Brezilya İspanyayı 6-1 mağlûp etti Rio de Janeiro 14,A.P.Brezilya dün,İspanya'yı 6-1 mağlûp ederek,dünya futbol şampiyonluğu kupasında ileri bir mevki almıştır.Ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.07.1950
  • Amerikan Konsolosu Ba« tarafı 1 incide)mış ve bir çok kimseleri telâşa sevkettiği gibi,arzettiği ehemmiyet dolayısiyle çeşitli mahfillerde türlü şekillerde tefsirlere uğramıştır.Filhakika,Amerikan ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.07.1950
  • Kore harbi için sulh tekliü i Baş tarafı 1 incide 1 Amerikan hatlarına sokumlağa çalışmışlarsa da bunların hepsi imha edilmiştir.Amerikalılar neticeden emin bulunmakta dırlar.NEHRUNUN TEŞEKKÜRÜ Moskov
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.07.1950
  • Af kanunu Baş tarafı 1 incide 1 sallut edenlerle,komünistlik tan rikâtı yapanlar,500 liradan faz la zimmet,ihtilas,irtikâp ve rüşvet suçları işliyenler müstesna diğer suçlar af kanununun şümulü dahili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.07.1950
  • Celâl Bayar Ba&tarafı 1 inci sayfada)bulunan milletvekilleri,gene railer ve amiraller Bayan,Yeşilköy açıklarında karşılaya cakJardır.Vilâyet ve Belediye erkânı ile gazeteciler hususî bir motörle karşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 15.07.1950
  • 20C0 adet 220 volt 5-10 amperiik Elektrik sayıcısı satın alınacaktır I.E.T.T.İŞLETMELERİNDEN 1 Yukarıda miktarı yazılı sayaçlar 45.000 lira muhammen oedelle fiat ve teklif isteme usulü ile eksiltmeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.07.1950
  • Maden Belediyesinden 1 Maden Belediyesi tarafından çimento harçlı kârgir iki katlı 37839 lira 15 kuruş keşif bedelli bir belediye binası yaptırılacaktır.2 Şartname,model,plân ve diğer evrak bedelsiz o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.07.1950
  • Bir Yolcu:Beni Basra Körfezine,Hindistana ve Doğuya en çabuk Mİaştjracak yol hangisidir Acenta t Şüphesiz Pan Amerikandır,çünkü dünyanın en tecrübeli havayolları olmakla bunu sağlamıştır.PAN AMERİKAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.07.1950
  • VASİYETNAME ve ALACAK VERECEK İLANI 949/250 Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk Yargıçiığından:Nişantaş Vali Konağı Caddesi Çiftçiler apartımanı 2 numaralı Uairesinde oturmakta iken ölen Yomtof Baharın bıra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.07.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden;N.Baytok Dizildiği yer;N_A.ve A.N.Egazetecilik kollektif şirketi matbaası Basıldığı yer:Doğu Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.07.1950
  • 1st.L v.Amirliği As.Kıtaat I ânları Kapalı zarfla tamirhane iç su tesisatı ve şehir suyuna bağlanması işi yaptırılacaktır,ihalesi 26/7/950 günü saat 11 de Ankara M.S.B.4 No.Iı Sa.Al.Ko.da yapılacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.07.1950
  • İstanLuS Vali ve Belediye Başkanlığından Sayın Cumhurbaşkanının donanma ile îstanbulu teşriflerinde karşılayıcı olarak gelecek vasıtaların çok dikkatli olarak aşağıdaki talimata riayet etmeleri lâzımd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.07.1950
  • s Bu yıl mukaddes dinî vazifenizi yaparken run Hazırladığı fevkalâde seferlerden isfifade ediniz Banyosu,sıcak soğuk suyu bulunan kamaralar,çeşitli ve bol yemekler,tertemiz 'bade t,yıkanma yerleri,rah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.07.1950
  • L*i mm/mum KUUANINI2 JAK DEKALO\ORTV İfTANİOL TAHTAKAlt Si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.07.1950
  • Pek iyi derece ile Lise mezunu ve Üniversite müdavimi BİR BAYAN Orta okul ve Lise kız talebesini ikmale kaldıkları veya zayıf bulundukları derslerden mutedil ücretlerle hazırlar.I.H.rumuziyle 1st.176.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.07.1950
  • ZAYİ MÜHÜR Yapı ve Kredi Bankasındaki 124379 No.lı hesabımda kullandığım mühüu rü zayi ettim,yenisini alacağım dan eskisinin hükmü yoktur.Kanife Vural
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.07.1950
  • fr Amerikan E iti p r ı in e Gömlekleri Muhtelif desenlerle en yüksek evsafta ve emsalinden 0 50 noksanı ile 10 lira üzerinden satışa çıkarılmıştır.Muhakkak Uğrayınız.VΣ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6