Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 14.07.1950
  • İngiliz-Türk deniz manevraları On beş gün evvel verdiğimiz haber tahakkuk etti Bundan on beş gün evvel Türk İngiliz donanmalarının müşterek tatbikatına ait verdiğimiz bir haber Anadolu Ajansı tarafınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.07.1950
  • Abtiülhalik Rendanın sattığı arsaların hesabı Eski Maliye Bakanı "Ben arsaları hususî şahıslardan aldım ve hazineye yarı fiyatına sattım.diyorv Çankırı milletvekili Kâzım Arar-I Bakanı Halil özyörük'ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.07.1950
  • Celâl DUn Bayan îzmirde karşılayan mahşer!kalabalık muazzam Cumhurbaşkanı yarın şehrimize geliyor.Armatörler Birliği karşılama meras mi için halka parasız motörler tahsis etti Ankara.13 Milliyet)Cum h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.07.1950
  • Demokrat Partinin yeni il idare heyeti 'Evvelki gün teşekkül eden D.P.İstanbul yeni-il idare kurulu,dün İ1K toplantısını D.P.istanbul bölge müfettişi Hüsnü Yanıanın başkanlığında yapmıştır.Bu toplantı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.07.1950
  • Devlet fabrikalarının devri meselesi evlete ait fabrikaların hususî teşebbüse devi i için ilk hazırlıklara başlandığım İşletmeler Bakanı sayın Muhlis Ete bildirdi.Bakanlığın bu hazırlıklara geniş bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.07.1950
  • Mübarek Bayram Pazar günü Ramazan Bayramının ilk günüdür.İstanbul Müftülüğünden:1 Şevval 1369 ve 16 Temmuz 1950 tarihine müsadif Pazar günü mübarek Raraazanişerif bayramı olduğu muhterem dindaşlarımız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.07.1950
  • Baskı yapan eski idare âmirleri Adnan Menderes kanunî delillere istinat ettiği takdirde bu gibiler hakkında gereken muamelenin yapılacağını söyledi İzmir 12 A.A.Başbakan Adnan Menderes bugün öğleden s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.07.1950
  • Korede yeni silâhlar kullanılıyor Amerikan kuvvetleri dün de yeni mevzilere çekildiler Japonya'da bir Amerikan hava üssü,13 A.A.Koredeki muhtelif Amerikan hava üslerine ziyaretler yapmış olan Hava Kuv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.07.1950
  • I Meclisin dün sabah başlayan toplantısı bu sabahın ilk saatlerine kadar sürdü Af Kanunu oruşuluyor Irza,cana ve mala kasten ve taammüden tasallut edenlerle,casuslar ve komünist tahrikatı yapanlar aff
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.07.1950
  • Kayalıbayırı ölümünden dolayı Savcılık Ömerfnönünün cezalandırılmasını istedi Dosya üçüncü sorgu yargıçlığına verildi.Mecliste de bir C.H-P.Millet/ekili,ismi tarihe mal olmuş bir ailenin temize çıkmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.07.1950
  • Bugün 40 inci kuponu neşrettik,Müsabakamızın bitmesine 5 gün kaldı Aziz okuyucularımızın hediye müsabakamız hakkındaki bazı sorularına faydalı cevaplar Okuyucularımıza vereceğimiz kıymetli hediyelerim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 14.07.1950
  • KISA HABERLER if Evine zorla girmeye ve taarruz etmiye kalkışan eski dostu Haliti tabanca ile öldüren Fikret Sessiz'in duruşmasına devam olunmuştur.Sanığın avukatı Celâl Yardımcı hâdiseyi müdafaayı ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.07.1950
  • Üniversite Senato,dün mutad toplantısını yaptı İstanbul "Üniversitesinde her hafta yapılan Senato toplantılarından birisi de dün yapılmıştır.Bu sene Üniversiteye alınacak talebelerin bir tahdide tâbi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.07.1950
  • Yeni tip ucuz ekmek çaktı Muamele vergisinin kaldırılması üzerine yufka,hamur tatlıları,simit ve saııdöviç de ucuzlatıldı 79-71 randımanlı yeni tip ekmek dünden itibaren satıma çıkarılmıştır.Gramajı 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.07.1950
  • Bu sene İmdik mahsulü çok az olduğu için fındıkçılar çok üzgün vaziyette hıılunuyor.Fındık mahstılüyle yaşıyan hir kısım Karadeniz havalisi halkı da hu yüzden çok müşkül duruma düşmüşlerdir.Yaş sebze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.07.1950
  • I HALKIN SES.I I i Pla\ücretBeri neden arttı I Yaz aylarında gençlerin î| eğlendiği,yaşlıların da suj yundan,kumundan şifa bul-mağa çalıştığı plajların ücn retleri üzerinde durulursa arttığı görülür.M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.07.1950
  • Şüpheli bir ölüm Zabıta memurları evvelki gece inönü gezisinde koma halinde buldukları bir genci Beyoğlu hastahanesinc kaldırmışlarsa da isminin Ahmet ve yaşının 23 olduğu tesbit olunan bu genç kısa b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.07.1950
  • Hapishanede arbede Paşakapısında 15 mahkûm birbirine girdi ve nihayet Kalamış cinayeti suçlusu bıçaklandı Üsküdardaki Pa:jakapısı Ceza ve Tevkif evinde kanlı bir hâdise olmuş ve savcılık tahkikata baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.07.1950
  • Adliye Yaz tatili 21 temmuz sabahı bağlıyor Her yıl olduğu gibi bu sene de mahkemeler 21 temmuz cuma sabahından itibaren yaz tatiline başlıyacaklardır.Tatil müddeti içinde nöbetçi mahkemeler çalışacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.07.1950
  • ^ÜIIGRE fc Alemdar Gençlik kulübünün senelik kongresi bugün saat 21.30 da"Yüksek Ticaret ve Ekonomi oku lunun konferans salonunda yapılacaktır.TOPLANTI fc 18 temmuz salı günü saat 17 de C.H.P.Eminönü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.07.1950
  • Eski Ram uzunların bellibuşlı hususiyetlerini ettiren seri makalelerimize bugün de devam ediyoruz.Bugünkü yazıraızda eski Ramazanların kendine hes mühim nüktelerinden bazüurını bulacaksınız,Eski Ramaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.07.1950
  • Günün notlan HırsBz Polis oyurtuj Evvelki günkü gazetelerde şöyle bir habeı vardı:«Amerikanın «F.B.İ.Federal Polis Teşkilâtı'nın kaçakçılık şubesi elemanlarından yedi kişilik bir heyet şehrimize gelmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.07.1950
  • Yufka ve hamur tatlıları da ucuzlatıldı Muamele vergisinin kaldırılması üzerine yiyecek maddelerinde yapılacak ucuzluk börekçiler,lok ntaoJar ve tatlıcılarla görüşülmek suretiyle Belediyece tesbit olu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.07.1950
  • Ziraat Odası yıllardanberi ilk defa toplandı İstanbul Ziraat Odası toplantısı dün Vilâyette Vali ve Belediye Reisi Prof.Dr.Fahreddin Kerim Gökaym başkanlığında yapılmıştır.Toplantıda Orman,Ziraat ve V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.07.1950
  • r o& Tabiatın her hali bizim için derttir] Tabiatın her hali bizim'için ayrı bir dert mevzuudur.Yağ mur yağar,ortalığı sel basar,köprüler yıkılıp damlar akar,Kar yağar,trenler işlemez,tramvaylar işlem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.07.1950
  • Yine 152 öğretmenin durumu meselesi İstanbul Muallimler Birliği geçen yıl taşraya tâyin edilen 152 öğretmenin tekrar eski yerlerine iadesi için çalışmalarına devam etmektedir.Danıştaya yapılan müracaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.07.1950
  • Metresini yaralıyan adam polisi de taşladı Sultanselim medresesinde oturan Ahmet ir-minde bir marangoz kıskançlık sebebiyle kavga ettiği metresi Hatice ve kızı Münireyi bir demirle yaralamıştır.Hâdise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.07.1950
  • Zabıta Dün gelirimizde üç vesaiti nakliye kazası oldu Dün şehirde üç vesait kazası olmuştur.Şoför Ahmedin idaresindeki taksi Aksarayda Sabri Günışık'a,şoi'ör Hasanın idaresindeki taksi Galatada 11 yaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.07.1950
  • Tefrika No 55 TROÇKIYI j Böyle öldtirdtilerlj General Sanchez Salazar Ebh-i Meksika Millî Emniyet Amiri JacsoEi Gepeunun tipik bir aj Dostu,sevgili Sylvia'dan bile bu hissini saklamasına ne demeli?Tvi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 14.07.1950
  • ü m Halkçılardan sonra De-nıokratlaruı da matbuat kanununu kaldırmıyacak-lan,yalnız gazetecilerin s hatırını hoş etmek icin ba-ğş zı tadilatla iktifa edecekle-f ı i artık iyice anlaşıldı.Bu vaziyete g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1950
  • Bizim Ahmet Yılmaz tecrübesiz,bunları nereden b i ı e c ek?O hiçbir zaman Nurana,Nurandan bahsetmiyor,hep karısının hikâye leri ile zavallı kızın kafasını ütülüyorduişte şimdi de genç,güzei kâtibesini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1950
  • Teşekkür Emekli albay Aziz Hüdai Akdemir'in vefatı dolayısiyle bizleri her suret ve vasıta ile teselliye çalışan akraba ve aile dostlarına,merhumun 318 li sınıfdaşlarma,İstanbul M.Komutanlığınca ve me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1950
  • öğretmen,Subay ve Memurlara Taksitle,Iskontolu Kitap Satışı Okul kitapları hariç.1949 yılı sonuna kadar yayımlanmış bütün Millî Eğitim Bakanlığı Yayımlarının,%20 iskonto ile ve taksitle satışlarına ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1950
  • Harici kısa haberler ALMANYADA Alman Başbakanı Konrad Adenauer,geçirdiği zatürrenin nekahat devresini tamamlamak üzere otomobille îsviçreye hareket etmiştir.Başbakan,buerzenstock dağında 3 hafta kalac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1950
  • Belçika kiralının kayın biraderinin asker kaçakçılığından yediği ceza Brüksel,13 A.Kıral Leopold'un kayın biraderi Walter Baels,bugün,1946 senesinde kendisini gıyaben mahkûm etmiş olan mahkeme kararın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1950
  • Macaristanda sabotaj hareketleri çoğalıyor İşçiler bilhassa demiryollarını sık sık baltalıyorlar Londra,13 Nafen)Macar komünistleri ve Çek hükümeti işçi sınıfları arasında baş gösteren hoş nutsuzlüğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1950
  • Fransız Kabinesi Schumann gene Dışişleri Bakanlığına getirildi Paris.13 A.P.Yeni kurulmuş olan Fransız kabinesinde eski Dışişleri Bakanı Robert Schuhann ve İçişleri Bakanı Henri Queille,mevkilerini ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1950
  • Bolivyada ayaklanma Polis,yeni bir gizli teşkilâtın meydana çıkarıldığını bildiriyor La Paz Bolivya)13 A.P.Polis,dün.Bolivya hükümetini devirmek maksadını güden bir gizli teşkilâtın meydana çıkarılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1950
  • Amerikada bir zenci kadın daha beşiz doğurdu Williamson Nort Carolina)13 A.P.J 21 yaşında olan ve bir zenci işçinin eşi bulunan bayan Viela Brown,dün beşiz doğurmuşsa da kısa bir müddet sonra çocuklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1950
  • Balkanlar karışıyor Yugoslav hududunda Bulgar ve Rumenler hazırlık yapıyorlar Belgrad,13 A.A.Borba gazetesi,Yugoslav hududuna motorlu Bulgar kıtalarının ilerlemekte olduklarını yazmaktadır.Diğer taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1950
  • Bükreşte Fransız sefareti mensupları evlerine gidemiyor Paris 13 A.P)Resmî Fransız çevrelerinden dün bildirildiğine göre,Bükreşte bulunan Fransız diplomatik temsilciler heyeti,fiilen Rumen başkentinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1950
  • Akdcııizde manevralar Kahire 13 A.A.Bugün öğrenildiğine göre İngiliz Akdeniz filosu ile Amerikanın 6 ncı filosuna mensup gemiler Maltanm müdafaasiyle Akdenizin deniz ulaştırma yollarını tecrübe etmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1950
  • Seyyah celbinde mühim rol oynıyan bir meslek:lokantacılık bir ihtisas işidir Bunu anlayan Innilterede bile,Büyük Britanya imparatorluğuna fazla seyyah celbini teinin etmek maksadiyle dört bin öğrenci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1950
  • ütffl Hücum Emniyet filosu komulanı Amiral Zeki Tafdil vefat etmiş ve cenazesi askerî merasimle kaldırılmıştır.Son zamanlarda,Birleşik Amerikada North Carolina eyaletindeki Mackail kampında yapılan ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1950
  • Matbaacı ar hükümetin kararını protesto ediyor Eminönü Halkevinde toplanan İstanbul matbaacıları görüşmeleri sonunda aşağıdaki beyannamenin neşredilmesine,ve bu toplantıda kararlaştırılan hususların t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1950
  • İspanyadaki yens durum Franko kıral ailesinden Lirini görüşmek üzere acele olarak davet etti Madrid.13 A.P.General Franko'nun,İspanya tahtı vârislerinden birini görüşmek üzere acele davet etmiş olduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1950
  • Aİmaııyada harpten korkan halk erzak biriktiriyor Frankfurt 13 A.P.Bir harp olacağı endişesiyle asapları bozulmuş olan batılı Almanların bir çok gıda maddelerini istif ederek Batı Almanya cumhuriyetin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1950
  • Bir tren kazasında 20 kişi öldü Berlin 13 A.A.Dün akşam Sal'sonvada vukua gelen bir tren kazastad* 20 kışı ölmüş,50 kipi yaralanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1950
  • Yunanistan Italyadan bir kruvazör alıyor Bari 13 A.A.Yunan bahriye kurmaybaşkanı amiral Antonopuios beraberinde Yunanistanın Roma deniz ataşesi olduğu halde bugün Toıantoya gelmiştir.Amiral basına ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 14.07.1950
  • «I Hediye Tevfik FUAT m^Ms00^ mm,Ömer,toparlak mavi gözlerini iyice ağmış,karşısındaki çatık kaşlı memurun okudu,ğu tezkereyi dikkatle dinliyordu.«Saygılarımızla» ke limesini duyunca,ayağa kalktı.Mekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.07.1950
  • FATİH Sultan Mehmet Tefrika No.73 Çardak direğinde asılı kılıçlarını aldılar Yakında ben de onları okçayacağırn.L'Jıegorie* ile mi?Artık koca topu yağlayalım diyorduk,bıyıklarını avucunun içiyle ^ıldı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.07.1950
  • Evet gitmem lâzım.Allahaısmarladık Seiby.Güle güle Callaghan.Callaghan kapıya yaklaştığı esnada Selby seslendi:Madam Riverton uğruna bütün yaptıklarınıza teşekkür etmek için Rivertonların sizin bir he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.07.1950
  • HOLDAN SAGA:1 Yakında memleketimizi ziyaret edeceği bildirilen Türk dostu büyük Fransız edibi 2 Külhanbey lisanı,bir nevi ku maş S Ölçü,can yakan 4 Birinci,babına K)gelirse oturduklarımızdan 5 Bir eda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.07.1950
  • IIL GILER Hicrî 14 TEMMUZ Rumî 28 1 Ramazan 19 5 0 Temmuz 1369 Cuma 1366 VAKİT "ASATl EZANI Güneş 5.38 8.57 öğle 13.20 4.39 İkindi 17.19 8.38 Akşam 20.41 12.00 Yatsı 22.38 1.58 İmsak 3.28 6.47 Beyoğlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 14.07.1950
  • Celâl Bayara Izmirde dün muazzam tezahürat yapıldı iBcış ta.afi i nıcide fıilletvekilleri,belediye başkanı,ilmen Komutanı Tümgeneral Mus tafa Ekrem.Hava tümeni Komtümgeneral Asım Uçar.garnizon komutan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.07.1950
  • Korede yehî salâhlar kullanılıyor İBaş tarafı 1 incide] man etmişlerdir.Şimdiye kadar Kore harbinde girişilen bu en büyük hava akını sırasında 500 ton dan fazla bomba atılmıştır.I 29 lardan biri Tokyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.07.1950
  • AMERİKALILARIN ZAYİATI Tokyo 13 A.P.Kore harbinin başlangıcındanberi bugüne ka dar Amerikan kayıplarının 42 ölü;190 yaralı ve 256 kayıptan ibaret olduğu bu gece General Mac.Arthür'ün genel karargâhınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.07.1950
  • SİYASÎ DURUM Londra 13 A.A.Bilindiği veçhiyle Sovyet Rusyanın Kuzey Kore tecavüzünü durdurmasına mukabil komünist Çinin Birleşmiş Milletlere kabulünün sağlanmasını istiyeceği yolunda haberler dün siya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.07.1950
  • AMERİKALI ASKERLERİN MANEVİYATI Koredeki Amerikan ileri genel karargâhı 13 A.A.İleri genel karargâhta bulunan United Press muhabiri,Koreden gönder diği ilk telgrafta şöyle demektedir;«Koredeki harp çe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.07.1950
  • Rusyanm saika yanaşması ümidi Moskova 13 A.P.Moskovadaki bazı yabancı diplomatlar,Rusyanm Kore silâhlı ihtilâfının barış yclu ile hallini görmek arzusunda olduğu kanaatini belirtmişlerdir.Bu diplomatl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.07.1950
  • Baskı yapan idare âmirleri Baştaralı 1 inci sayfada)Partinin bütün işlerini daima kanun çerçevesi içinde yürüttüğünü belirttikten sonra bir buçuk ay zarfında yapılan işleri anlatmıştır.Adnan Menderes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.07.1950
  • Yunan çetecilerinin kaçırdığı bir Türk İpsala,13 Milliyet)Yunan komünist setecileri tarafından kaçırılarak iki sene müddetle kendi yanlarında ve Bulgaristanda alıkonulan Rasim adında bir vatandaşımız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.07.1950
  • İsrail gazetec leri dün gitti Bir haftadanberi memleketimizi ziyaret etmekte olan 14 İsrail gazetecisi şerefine,dün saat 13 te İsrail basın müsteşarlığı tarafından bir öğle yemeği verilmiştir.Yerli ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.07.1950
  • Meclise verilen takrir Ankara 13 Milliyet)Bugün af kanununun 2 nci maddesinin müzakeresi esnasında C.H.P li Milletvekili Aziz Uraz bir takrir vermiştir;Bu takrirde hulasa olarak şöyle denilmektedir:Mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.07.1950
  • Kayalıbayın ölü Baş tarafı 1 incide)beklenen iki talimatla,mühim bir hususun tespiti için Mersin savcılığına çekilen bir telgrafın cevabı gelmiş ve bu suretle hâdiseye ait hazırlanan dosyanın noksanla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.07.1950
  • ALdilhalik enûa Baş tarafı 1 incide)ya eski Meclis Başkanı Abdülhalik Renda tarafından satın alındığını ve bilâhare buraların bir kısmının Atatürk Lisesi için 15.614 liraya hazineye îatıldığını müte b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.07.1950
  • at Kanunu goruşuıuyor Bastarafı 1 incide)buna dair bir madde bulunmadığını» söylemiştir.Adalet Bakanının demeci Adalet Bakanı Halil Özyörük,af meselesinin bugün bir efkârı umumiye mevzuu olduğunu bel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.07.1950
  • Hikâye Başiarafı 4 üncüde)Modelci İbrahim neticeyi öğrenince hemen arkadaşlarına haber saldı.Takma kol o akşam Ömer'e götürülecekti.Heyet paydostan sonra toplandı.Herkes bakkaldan biraz öteberi,modelc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.07.1950
  • Devlet fabrikalarının devri meselesi Başmakaleden devam dir.Bu bakımdan en doğru kanaati izhar etmelerini beklemek yerinde dir.Her dairenin,her teşekkül,hattâ her şahsın bu meselede düşüncesini geniş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.07.1950
  • Doğu Almanyada seçim propagandası Berlin 13 A.A.Doğu Almanya siyasî partileri 15 ekimde yapılacak seçimler için giriştikleri propaganda mücadelelerinde Kore harbinden istifade etmektedirler.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.07.1950
  • Eski Ramazanlarda Bexs*arafı 2 incide)pimiz yemin edelim.İşte ilk yemini ben ediyorum.Ve dinî kaidelere göre bir and içer.Davetliler de paşaya uyarak yemin ederler.Yalnız şair Haşmet bir kenara büzül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.07.1950
  • La Motra son maçını kazandı New York.13 A.P.Dünya orta sıklet boks şampiyonu Jak» La Motta dün akşam Madison Square Garden'de yapılmış olan 15 rauntluk bir maçta,rakibi Tiberio MitrI İtalyan)yi mağlûp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.07.1950
  • İki yaşlı Ingilizlerde sürpriz olabilir mi İstanbul 3 üncü hafta at yarış,lan Şeker Bayramının birinci gününe rastlamaktadu'.Yarış Atları Sahipleri ve Yetiştiricileri Cemiyeti idare heyeti eski senele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.07.1950
  • 1st-Lv.Amirliği As.Kıtaat ilânları 1 vara**-m*,iT*ntfF nmia*•rtmT-^MrjMi^-Yir^rv.v^v yes.I Kapalı zarfla 119 kalem indeks Otomat tezgâh avadanlıkları ihalesi 9/Ağustos/950 günü saat 11 de Ankara M.S.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.07.1950
  • Deniz manevraiarı Baş 1 incide nolik deniz şenliklerini kutlamış ve bu arada 12 temmuz çarşamba günü iki filoyu temsil eden filikalar arasında yarışlar tertip edilmiştir.13 temmuzda manevralarını yapm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 14.07.1950
  • •A-i'.ivî fir-^iris J/7 BEYOĞLU İSTİKLAL Cad:75 SİRKECİ HAMİDİYE Cad:16
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.07.1950
  • v-^S/N/N/WV Vs^/VVWn/VV I Ali Muhittin Hacı Bekir TiCARcl HANESİNDEN:Akide şekeri 200,karışık Bayram gekeri 280,Akidesiz karışık şeker 320,Badem ezmesi 300,İki kavrulmuş badem şekeri 320,Fıstıklı loku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.07.1950
  • 1950 modeli SEODA marka otomobil Milliyetin 2000 kariîne 25000 bin liralık hediyesi Müsabakamıza iştirak {artları hakkında malumat lAilliyet 2000 okuyucuıuna yekûnu 25.000 liradan i azla de-Jerde hedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.07.1950
  • İkametgâh,Yazıhane,Gazino,Sinema,düşiyecekler,¦¦Bljâk I Hasır ve her nevi Sandalya alacaklar.Ahmet Fevzmın AöRî İOBİLYA Marazasında suhuletle bulurlar.İst.Rızapaşa yokuşu üj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.07.1950
  • İstanbul Belediyesi ilânları K^ş.ı veya tahmin İLc bedeli teminatı Lira Kuruş_Lira Kuruş 4y996 96 3749 77 Istanbulda Ortaköy deresinin üstünün kapatılması ikinci kısım inşaatı,£9667 74 2225 08 İstanbu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.07.1950
  • İLAN M.C.B.Kara Kuvvetleri Komutanlığınc'an 1 1950/1951 öğrenim yılı İçin ağağıda isimleri ve bulundukları yerler yazılı olan As.Okullara öğrenci alınmasına 25 mayıs 950 den itibaren başlanacaktır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.07.1950
  • Akşam Erkek Sanat 1 Ankara Erkek teknik öğretmen okulu için öğretim âleti olarak Cem'an)8000 lira tasarlanan bedel üzerinden 1 tane derin tedavi ve 1 tane teşhis röntgen cihazları derhal teslim kaydiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.07.1950
  • a» Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden:N.Baytok Dizildiği yer:N.A.ve A.N.Kgazetecilik kollektif şirketi,matbaası Basıldığı yer;Son Telgraf Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.07.1950
  • i Dr.Hafız Cemal LOKMAN HEKİM Dahiliye Mütehassısı Pazardan 'ct.ska her gün saat 14 den 17 ye kadar İstanbul Divanyolu No.1U4 Ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.07.1950
  • 4* Milliyet ABONE FİATLERİ Senelik 28 Liradır 6 Aylık 13 3 8 1 3 Yabancı memleketler için iki mislidir.İLAN FIATLERl Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 Lira 3 üncü 4 4 üncü 2.5 İlân 2 Doğum,Nikâh,Ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.07.1950
  • NER AY BİNLERCE.LİRA İKRAMİYE.DAĞITIYORUZ.T S?S mm ^v MANTİ 28TemmJu*495Q
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.07.1950
  • Teke!Paşabahçe İspirto Fabrikası iüdürlüpnden 1 Aşağıda cins ve miktarı yazılı şaraphane malzemeleri açık arttırma ile satılacaktır,2 Arttırma 20.7.950 pergembe günü saat 15 de fabrikada yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.07.1950
  • Matbaa teknisyenlerinin mes« lek mecmuası olan «Matbaacılık Dergisi" nin temmuz ayma alt 2.nci sayısı çıkmıştır.Yurdumuzda ilk Türk matbaasının kurulmasına büyük yardunları dokunan Sadrazam İbrahim Pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.07.1950
  • Istanbul,2O/e/dS0 Cayın Bay Mehmet Kavala VOLVO Acentem |Tahlr Han Galata 7932 moooıı 40164 aasl numaralı vo 30372 motor y numafoıı j»u» plaka sayılı VOLVO kamyonu sahibiyim.1936 seneslndenberl nakliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6