Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 13.07.1950
  • Okuyucularımıza vereceğimiz gazla işleyen Servcl buz dolabı S Gazetemizin başlığında J neşrettiğimiz hediye kupon-i l* larını muntazam olarak 1 J numaradan 45 r.umaraya ka-dar)toplayan okuyucularımız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1950
  • Kaymakamların vilâyetteki toplantısı Kaymakamlar dün vilâyette Valinin başkanlığında toplanarak «erire ait meseleleri görU«mUşh *dlr.Besim bu topla&U şuasında alınmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1950
  • L Dün gece bütün camilerde olduğu gibi Şişli camiinde de her taraf dolmuş,kadınlar mahallî ibadete gelenleri almadığı için avlu bile şekilde dolmuştuecesi Halk camileri doldurmuştu.Yâlnız.Süleymaniyed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1950
  • ^3?A—Id İskandinav Havayolları idaresi,İsrail gazetecileriyle birlikte gelen Filistin temsilcisi ve gazeteciler şerefine dün bir kokteyl parti vermiştir.Resimde ziyafette bulunanlardan bir kısmını gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1950
  • Amerikada caddö ti tasında aleyhinde nümayiş yapan bir adam sivil polisler tarafın dan götürülüyor.Korede askerî harekât ijüliiî Komünist ilerleyişi Amerikada sükûnetle mütalaa ediliyor Tokyo 12 A.P.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1950
  • Dün kabul edilen bir kanunla Meclis,Askerlik müddetini Dünkü toplantıda yedek subay hizmet müddetlerinin icabında azaltılması içinde Bakanlar Kuruluna salâhiyet verildi pı'o cı flıfpoöc o o.ooüfu ü i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1950
  • Af kanunu tasarısı Kanunun bu gün veya yarın çıkması bekleniyor Ankara 12,Milliyet)Adalet Komisyonunda son şeklini aldığını ve D.P.M.Grupunda şumullendiîilınesi hususunda bir I Devamı Sa:5 Sii 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1950
  • MiHiyet bir kaç L t g ü n e lead ar yeni bir gazetecilik hamle s,İe ç ı kmağa Ivazırİaniypr 3tttltt#t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1950
  • Yeni dış ticaret rejiminin esasları Sanayiciler gümrük resminin indirilmesini istiyorlar Ankara'da serbest ticaret Li berasyon)rejimi esaslarına göre yeni dış ticaret rejiminin tanzi mi etrafındaki ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1950
  • Harbin kısa kesilmesi ihtimalleri Rusyanın Kuzey Kore üzerinde tesir yapacağı söyleniyor Lake Success 12,A.A.Sovyetler Birliği murahhası Jacob Malık'in Moskova'da yapacağı ziyareti iptal etmek kararı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1950
  • Kızılay 370 bin lira işini tevil ediyor Gazetenizin 5 temmuz 1950 tarihli 64 sayrlı nüshasında «Seçimler areiesinde Kızılay'ın Valilere verdiği 370.000,lira meselesi" başlıklı yazıyı okuduk.Halkımızın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1950
  • Millî Eğitim Bakanı dün şehrimize geldi Bakan "İnönü Cumhurbaşkanı olmadığı için okul' kitaplarındaki remin in çıkarılması tabiidir* dedi.Yeni emekli listesi hazırlanıyor Millî Eğitim Bakanı Avni Baş-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1950
  • Memleketin yeni ticaret rejimi Ticaret ve Ekcnomi Bakanlığı,geçen sene Pariste Birleşmiş Milletler konferansına iştirak eden on dokuz milletin aldığı karara uyarak,TUrkiyenin yeni dış ticaret rejimini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 13.07.1950
  • Bakırcılar kongresi İstanbul Bakırcılar Derneği ilk kongresini akdetmiş,idare heyetine Agop Ürgüplü,Mürteza Tunadan.Sırrı Arslan,Hayri Tongal Tevfik Buket,Reşit örmen ve umumî kâtipliğe Salih Karacaov
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1950
  • Hep eski Ramazanlardan bah.'settim.Belki,irinizde;«Bugünün Ramazan i arında bahsedilecek bir nususiyet yok mu?Biraz da ondan bahset canım!diyenler bulunur.Bunu sezer gibi olcıuğum iyin üun şöyle bir g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1950
  • Günün no+tari Asıl zararhsı Bir tip var,kızdığı zaman:Ulan ölüsü kandilli,ben senin.Diye konuşuyor.Para isterken:Sökül mangizleri!Şeklinde hitap ediyor.Sigara alırken:Al yirmibeşligi,zuia et paketi!Di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1950
  • Bayramdan evvel mahbusîarı af!Eu satırları yazdığımız dakikada manpusiarın,mahkûmların affına ait olan tasarı henüz Mecliste müzakere halinde idi.Fakat bu satırların okunacağı sa bah saatinde belki ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1950
  • KISA HABERLER İstanbul Üniversitesi,Tıp Fakültesi ile eczacı ve dişçi okullarının imtihanları sona ermiştir.Bu bölümlerin pesyeıı sınırlarındaki imtihan başarısı yüzde 2^ 30 arasındadır.Diğer sınıflar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1950
  • Sİ öyle öldürdüler!Te'rika No 54 General Sanchez Saiazar Eski Meksika Millî Emniyet Amiri Troçki talimatını nasıl vermişti?Bu esnada,kendini ticaretle meşgul göstermeğe çalıştı'-Güya,iş için Meksikaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1950
  • if ICızılay Beyoğlu İstiklâl Şube si tarafından hazırlanan sünnet dü günü ve kır balosu 26.8.950 cumar tesi aksamı Bebek Belediye Gazinosunda yapılacaktır.Çocuk kaydı na başlanmıştır.Mecidiyeköyünde Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1950
  • Belediye seçimleri Partiler faaliyete sinirliden başlıyor,vilâyet seçim için büyük hazırlıklar yapıyor 3 Eylülde yapılacak olan Belediye seçimi için vilâyetçe gerekli hazırlıklara başlanmıştır.Bayramd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1950
  • D.P.NİN NAMZETLERİ TESBİT EDİLİYOR İî tanbulda şehir meclisi se çimleri kampanyası fiilen 10 ağustosta başljyacaktır,D.P.bu seçimler için 86 aday gösterecektir.mlardan,merkezden gösterilecek adaylar i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1950
  • ihracına takasla izin verilen fasulyeler mühürleniyor Alı »ariyadan külliyetli nukdarda ithaî malı geliyor t)üıı bilhassa yapağı ve tiftik piya.ası hararelli geçti.Ramazan bayrumının yakui'iması muııa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1950
  • Usküdarda 4 kişi bıçakla birbirini yaraladı Evvelki aksanı ÜsKÜdarda kana bir kavga olmuştur.Selâmi Aü mahallesinde 2/1 sayılı evde Ahmet isminde birisi ile metres yaşayan Sünbül son zamanlarda nhmetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1950
  • Zabtfa İSİL-Bulgar vapurdan kaçarak bize üıtca etti Limanımıza kereste taşıyan Bulgar şileplerinden birinden bir tayfa geminin halatlarına tu tumarak rıht;ma çıkmış ve emniyet maiıamlarına müracaat ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1950
  • Gürültü ile mücadele Otomobiller saat 22 den sonra klakson çalmayacak,l ii tim arabaların tekerleklerine lâstik geçirilecek.Dün,Vaii ve Belediye reisi Dr.Fahrettin Kerim Gökayın başkanlığı altında vil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1950
  • HALKIN SESİ Kaybolan evrak Bundan on sene evvel Yunanistanın Midilli Ayvalık kazasından vatanıma iitıca 'm.Üç sene evvel Türk vatandaşlığına alınmana iı,m dilekçe ile müracaatta bulundum.Aradan çok uz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 13.07.1950
  • Her gün evlilik hayatına,Su* zana ait acayip bir vakanın hikâyesi ile sıkıntılı,dertli Nurana koşuyordu.Meselâ şu karyola meselesini ele alalım.diye gene evine,karısına ait acayip bir hikâyeyi anlatma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1950
  • iııı.ıı:i!i!iııi!iıı s E Türk dilinin lesaretten kurfuluşu| ir Ankara haberine göre,Meclisin Ana-yasa encümeni Dev-I let dili Türkçedir)madde-ğ E sinin tefsiri hakkında veril-1 E miş bir takrir üzerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1950
  • Dünyada bir bu eksikti Kalb ağrısına ve aş bakan yeni bir baştaban f *l,*~^if£Çî+Kalb ağrısı» na tutulan âşıklar bundan sonra bir doktor ve beğ gemici sayesinde,parası?tedavi görmek imkânına kavuşuyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1950
  • New îuık'da Rockefeller merkezinde yer alan Millî Televizyon Yayın Kumpanyasının televizyon stüdyosunda çekilen hu resimde milletlerarası radyo müşavere komitesi delegelerinden müteşekkil hir £iubun t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1950
  • Mersinde bir iddia Belediye Reisinin Belediye namına buğday mubayaa ederek ticaret yaptığı söyleniyor Adana 12,Milliyet)Mersinde çıkan bağımsız «Toros» gazetesi «îhbar ediyoruz» başlığı altın da,içişl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1950
  • Ingitere Kurmay Başkanı dün Mısıra gitti Kahir» 12 A.A.Uzak Softu seyahatinden dönmekte olan ingiltere kurmay başkanı Maresal SUm.bugün uçakla,SUveyı kanalı üzerindeki İngiltere Ortadoğu kuvvetleri u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1950
  • M.Savunma Yüksek Kurulu dün foplaüdı AnkaTa 12 Milliyet)Ba Kanlıklar arası Milli Savunma yüksek kurulu bugün saat 10 da Başbakanlıkta Başbakan Adnan Menderesin başkanlığında toplanmıştır.Toplantıda ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1950
  • Aydında Aspir yetiştirildi Aydın 12.A.A.İlimizde bu yıl Söke İlçesinde ilk defa ekilen Aspir bitiği,iyi netice vermiştir.Fakir topraklarda yetigen ve yağ L madde istihsaline yarayan bu ne batın bilhas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1950
  • YAPI ve KREDİ BANKASInın Amerika ve Ingiltereden getirttiği öğretici ve eğlendirici kültür filmleriyle İlk Çocuk Sineması v V Bu cumartesinden itibaren tatil boyunca Her Cumartesi günü 10.30 11.3ü ATL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1950
  • İngiliz Savunma Bakanı müşkül duruma girdi Bakan evvelce sarfeftiği sözlerden dolayı alenî olarak özür diledi Londra 12.A.P.Savunma Bakanı Strachey dün.Schuman Plânı hakkında ileri sürmüş olduğu bazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1950
  • Yeni bomba denemesi Âmcrikada V 2)lerin yeni bir ğekli uzun mesafe rekoru için tecrübe ediliyor.Vaşington 12 A.A.V2 nin tadil edilmiş bir şekli olan radyo ile idare edilir bir bombanın Floridada tecrü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1950
  • Komünist Çinliler bütün küçük adaları aldılar Paris 12.A.A.omünist Çin radyosunun Pekin'den haber verdiğine göre komünist orduları,de nlz kuvvetlerinin yardımı ile 8 temmuzda Yangtt-nehrinin ağzı açık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1950
  • Çekoslovakyada bütün manastırlar devletleştiriliyor Prag 12,A.A.Dün gece resmen bildirildiğine göre Prag'daki belli başlı manastırlar,hastahane,mektep ve diğer içtimaî yardım işlerinde kullanılmak üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1950
  • Amerikanın yeni atom komisyonu başkanı Vashington 12,A.P.Beyaz saraydan dün bildirildiğine göre.Başkan Truman,Birleşik Amerika Atom Enerjisi Komisyonunun Başkanlığına,Gor ion Dean'ı tâyin et mistir.Dt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1950
  • Konyada bir günde üç cinayet Konya 1.1,IV/liyet)Şehrimizde 3 cinayet işlenmiş ve üç kiği öldürülmüştür.Konyanın Dağlar mahallesinde İzzet,Mehmet ve Ali isminde üç kardeş,Tahsin isminde bir genci kadın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1950
  • İki Polonya diplomatı Ingiltereye sığındı Londra 12.A.A.Yorkshire Post gazetesinin bu sabah bildirdiğine göre,Londra'daki Polonya Büyük Elçiliği Ticarî Müşaviri Josef Saper ile yardımcısı Dobrovvols k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1950
  • Comedie Française Bir trup yakında memleketimize gelerek temsiller verecek Paris 12 A.A.«Comedie Française» sanatkârlarından mü teşekkil bir trup ekim aymda Türkiyede bir turne yaparak repertuarına da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1950
  • Bir doğum nazariyesi Anne ne kadar genç olursa çocuğun o kadar uzun ömürlü olacağı iddia ediliyor.Liege Belçika)12 AP)Yeni bir nazariyeye göre,anne,çocuğunu doğurduğu zaman ne kadar genç olursa,çocuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1950
  • Italyada 5 inci kola karşı mücadele Roma 12,A.P.Başbakan Alcide de Gasperi dün Mecliste şid detli bir müzakere sırasında komünistlere hitaben.Hükümetin,îtalya'da görülecek herhangi bir be şinci kol fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1950
  • Yeni Dc\let Bakanı dün vazifesine başladı Ankara 12,A.A.Devlet Bakanı Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu,bu sabah Bakanlıkta işe başlamış ve Bakanlığile ilgili zevatı ve ziyaretleri kabul etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1950
  • Haricî kısa haberler AMERIKADA Lake Success'deki basın muhabirlerine göre,400 tane Birleşmiş Milletler bayrağı sipariş edilmiştir.Bunların yarısı Mac Arthur'e,yarısı da Birleşmiş Milletlere verilecekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 13.07.1950
  • Hicrî 27 Ramazan 1369 13 TEMMUZ 19 5 0 Perşembe Ru mı 30 Haziran 1366 VAKİT Güneg öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak VASATI EZANI 5.37 13.20 17.19 20.41 22.39 3.26 8.56 4.38 8.37 12.00 1.58 6.45 Beyoğlu AL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.07.1950
  • I Pazara bayramını iutla yacağız,bir nevi kumaş.2 Taburların bağlı olduğu birlıl bir hayvan.3 Pirinci ile mojj hur bir yer.4 Nâr,dişi iar Fransızca)5 İşgüzar.8 Mahkûmların dört gözle bekle diği kanun,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.07.1950
  • İ Milliyet ABONE FÎATLERl i Senelik 2li Liradır j 6 Aylık îi i 3 8 J 1 3 Yabancı memleketler için iki mislidir.İLAN IIATLERİ Başlık 20 iiıa 2 nci sayfa santimi 4 Lira 3 üncü 4 4 üncü 2,5 İlân D 2 Doğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.07.1950
  • Kedi ve yumak Tarık BUĞRA Pirinç tanelerine benziyen buz parçaları,rüzgârın vahşî ıslıklarına camlarda tempo tutuyor.içer de ise sobanın çıtırdıları.Bu çıtırtılar emniyet verici,huzur verici,rahat,güz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.07.1950
  • t* v—AYHAN ilgfSultan Meimiet ~i Tefrika No.72 Genç kızın yüzü utancından kızarmıştı.Sofradaki boş kupayı alarak birdenbire taze su getiren delikanlıya uzattı.Boğuluyorum,çabuk olunuz,Ne oldunuz?Boğul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.07.1950
  • Ayvansoray uç anoa^ çavuşlar ca-lal ustifc den kötü bir şeydir baba.Yukarda terasın üzerine açı lan villânın kapısı aralanmıştı.Selby başı ayık,fevkalâde te lâşlı merdivenlerden yuvarlanır gibi iniyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 13.07.1950
  • Memleketin yeni ticaret rejini [Başmakaleden devaml carın bir ticaret rejimi kurulurken hissiyatı ile cebi arasında bir tefrik yapması çok güç meseledir.Esasen dünyanın hiç bir tarafında hiç bir hüküm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.07.1950
  • Kalb ağrısına ve aşk derdine bakan yeni bir hastahane Baş tarafı 3 üncü sayfada Onu bu işe yeniden sevkeden şey,beş gemiciye rastlamış olma sidir.Biererin çalıştığı hastahane de yatan bu gemicilerin b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.07.1950
  • Yeni dış ticaret Bastarafı 1 incide)serbest dövizle yapılan ihracat tan elde edilen dövizin yüzde otuzunun ihracatçı emrine bırakılması C ihracat bedelinin yüzde yüzünür.ihracatçıya bırakılması şeklin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.07.1950
  • Korede as.e.î hareli vtiaştaraiı 1 incide)lenler yalnız Amerikan askerleridir ve İngiltere ile Fransa asker göndermiyeceklerini bildirmişlerdir" demiş ve Senatör Wil liam F,Knowland'da,«Birleşmiş Mill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.07.1950
  • Millî Eğitim Bakanı ge di Bas tarafı 1 incide)terilmesi siz de takdir edersiniz ki,yersiz olur.Demiştir;Ankaradan bildirildiğine göre verlen haberler Millî Eğitim Bakanlığı ilk,orta,lise öğretmenlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.07.1950
  • Ekmek meselesi Demokrat Parti müfettişi ve İs tanbul milletvekili Hüsnü Yaman dün gazetecilerle İstanbulu alâkadar eden meseleler hakkın da bir konuşma yapmıştır.Müfettiş bu konuşması esnasında evvelâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.07.1950
  • Harbin kısa kesilmesi Bas taran 1 incide)Lake Success'deki çevrelerde Kremlinln,Kuzey Korelileri kuvvetlerini geri almağa davete razı edeceği kanaati vardır.Bu çevrelerde belirtildiğine gö re böyle bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.07.1950
  • Kadir gecesi Süleymaniye camiinde yer bu lamayan bir kısım halk,oaşka camilere gitmek mecburiyetin de kalmışlardır.Şehrin hemen bütün camileri dün gece sabaha kadar ibadet eden halkla doiu idi.Süleyma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.07.1950
  • Kızılay I Baş id* alı 1 incide nizin de arzu etmiyeceği kanaatiyle,ağağıdaki açıklamamızın gazetenizin ayni sütununda ve ayni puntolarla neşrini rica ederiz.Gazetenizin tahmin ettiği gibi Kızılay yard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.07.1950
  • Af kanunu Baştarah 1 incide)temayülün doğduğunu dün bildirdiğim Af Kanunu tasarısı bugün Meclis gündemine alınamamıştır.Tasarının son şekli,tabettirilerek tetkik edilmek üzere ancak bu akşam geç vakit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.07.1950
  • Tekel Genel Müdürlüğü ilânları Lbvazım Alım Komısyo.unuan 1 Samsun Tütün Fabrikasına ilâve olarak yaptırılacak mamul anbarı inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur.2 Muhammen bedeli 300,09
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.07.1950
  • ngiliz futbolu hakiki üviyetini kaybetmiş midir?t Dünya Kupası maçlarında elimine olan İngiliz Millî tahminin,bundan sonra yapacağı karşıla nala r!a alacağı neticeler,onlara eski unvanlarmi kazandîrac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.07.1950
  • Handikap yarışlarının ihdasındaki gaye nedir?İQXr~EVRENOS At yarışları ile meşgul olan lar,bütün dünyada iki türlü koşular tertip edildiğini bilirler:Yaş sikleti ve Handikap ya rışlar.Yaş sıkletinin b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.07.1950
  • Matbaacıların protestosu Dün aralarında bir topiantı yapmış olan İstanbul matbaacıları;Bakanlar Kurulunun serdiği kararla bütün devlet hizmetinde çalışan müesseselerin bilumum matbua işlerini devlet k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.07.1950
  • İzmirliler C.Bayan karşılamağa hazırlanıyor İzmir 12,Milliyet)Cumhurbaşkanı Ceıâl bayar,yann yanında Başbakan Adnan Menderes,Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Nuri Yamut,Hava ve Deniz orduları komutanlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.07.1950
  • Meclis,askerlik müddetini indirdi Baş tarafı 1 incide)istemiş ve bu istek kabul edilmistir.Askerlik kanunu Müteakiben,askerlik kanunun da bazı değişiklikleri tazammun eden ve dünkü oturumda müzakeresi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.07.1950
  • Çam Kalas satışı Tavşanı Devlet üiMian İşletmesi Müdürlüğünden 1 İşletmemizin Balıköy istasyonu istif yerinde mevcut S parti Çam kalas 1.7.950 gününden itibaren 15 gün müddetle ag:k arttırma ile satış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 13.07.1950
  • t yozunuz ÇAMAŞIR DE 3 3 Tuvalet sabunu |H Sizin içindir.En pahalı Amerikan sabunlarınaah üstün olan Bol KÖDÜklü Nefis Kokulu Tuvalet sabunu kullanınız 100 de 100 saftır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.07.1950
  • Elâzığ Bavındırlık Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konan iş:Palu ilçesi ilkokul inşaatı 2 Keşif bedeli:91388.24)uradır.3 Eksiltme 19.7.950 Çarşamba günü saat 11 de Bayındırlık Müdürlüğü eksiltme odasında k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.07.1950
  • Teşvikiyede acele satılık arsa Teş,vikiyenin iyi bir yerinde,tramvaya üç dakika mesafede çift daireli bir apartman yapmağa veya ayrı ayrı iki apartman inşasına elverişli bir arsanın tamamı veya yarısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.07.1950
  • Sahibi:A.N.Bu nüshada yazı islerini Dizildiği yer:n.A.ve A.N.Basıldığı yer:Sor KARACAN fiilen idare eden:N.Bay tok E.Gazetecilik ve Kollektif Şirketi ı Telgraf Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.07.1950
  • Müüyetîn 2000 kariine iiralık hediyesi 25000 liral Müsabakamıza iştirak şartları hakkında malûmat 1 Milliyet 2000 okuyucusuna yekûnu 25.000 liıadan fazla değerde hediye takdim edecektir.Bu hedi/elerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.07.1950
  • GS23E3GS3 Sayın Doktorlarımızla Bilûmum LTsassasa,Hastalı ailelerimizin Nazarı Dikkatine En son teknik evsafı ve malzeme üstünlüğünü haiz,ayni zamanda rakipleri arasında en ucuz Unit,Fotöy,Diş Röntgen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.07.1950
  • İstanbul Belediyesinden Ekmek ve pide fiyatı hakkında 1 13.Temmuz.1950 Perşembe günü sabahından itibarca 79/81 randımanlı undan mamul 0/038 rutubet ve 558 gram kuru,maddeyi ihtiva eden 900 gram ağırlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.07.1950
  • Pek iyi derece ile Lise mezunu ve Üniversite müdavimi BİR BAYAN Orta okul ve Lise kız talebesini ikmale kaldıkları veya zayıf bulundukları derslerden mutedil ücretlerle hazırlar.I.H.rümuziyle 1st.176
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.07.1950
  • İstanbul Belediyesi ilânları EiKsııtaıe Kanı Tashihi İstanbul Belediyesi Sağlık İşleri Teşkilâtı için 17.Ağustos.950 Perşembe günü saat 15 de eksiltme suretiyle satın almacağı evvelce İstanbulda Akşam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.07.1950
  • e MARŞAL YARDIMINDAN 1 Dizel Benzin ve Gazle çalışan Traktörler 2 Biçer Döverler 3 Pamuk ve Hububat Mibzerleri 4 Diskarolar 5 Diskli Pulluklar 6 Ziraat arabaları 7 Çayır biçme makineleri 8 İdrolik Çap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6