Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 12.07.1950
  • Kore harbinde ^g^lişmeler Çarpışmaya yeni devletler giriyor Kızıllar Amerikalıları dün de ric'ate mecbur ettiler Hava taarruzları mütecavizleri müşkül duruma sokuyor Kor ede cepheye sevk e d il en yer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.07.1950
  • Kore harbi Amerikayı müşkül duruma soktu Topların sesi yavaşlar yavaşlamaz» muhalefetin Truman'a karşı şiddetli bir hücuma geçmesi bekleniyor.Washington 11,A.A.Kore harbi o şekilde genişlemiştir ki Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.07.1950
  • Kulüpler arasında futbolcu alış verişi Bu seneki transfer ayında piyasa fazla yüksek değil Futbol âlemimizi merak ve heyecan içine boğan transfer ayı bütün cazibesiyle devam etmektedir.Bilindiği üzere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.07.1950
  • Gazetemizin başlığında neşrettiğimiz hediye kuponlarını muntazam olarak 1 numaradan 45 nurcciaya kadar)toplayan okuyuc.barımızdan 2000 kişiye no Lor huzurunda çekilecek kur'a neticesinde 25000 lira de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.07.1950
  • İktidarın manzarası 14 mayıs seçimlerinden takriben iki ay.56 gün sonra iktidarın manzarası sudur:Halk Partisinin tayin yoliyle gelen ve Millet Meclisini bir nevi gedikliler koğuşuna çeviren kolsuz ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.07.1950
  • Grup bu hususta karara aramam akla beraber beliren umumî kanaat affın gumullendirilmesi iehindedir.Ankara,11 Milliyet)D.P.Meclis Grupu bugün saat 10 da Eskişehir ıcilletvekili Abidin Potuoğlunun başka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.07.1950
  • içişleri teşkilâtında yeni değişiklikler Muhtelif valiliklere önümüzdeki hafi a tâyinler yapılıyor,doğu ve batıdaki emniyet mensupları da ı tebdil edilecek Ankara 11,Milliyet)Ha-han,Balıkesir,Bursa,Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.07.1950
  • Hükümet belediyenin kararını kabuietmed' Ekmek fiyatı değişti Yarın 900 gram ekmek 30 kuruş oluyor Belediye Daimî Encümeni evvelki gün Vali ve Belediye Reisi Dr.Fahrettin Kerim Gökaym baş kanlığında y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.07.1950
  • Denizyolları kaptan darlığı çekiyor Dsvlet Denizyolları idaresinin son zamanlarda üzerinde çalıştığı gei komiserliğine ait tasarı nın kaptanlar arasında memnuniyetsizlik uyandırdığını ve bâzı kaptanla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.07.1950
  • Yeni ithal sisteminde yerli sanayii koruyucu hükümler var Ekonomi ve Ticaret Bakanlı-best ticaret sistemine göre ten ğmda dış ticaret rejiminin,ser-1 zimi için yapılan müzakereler^ iştirak eden sanayi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.07.1950
  • Ms Wv*:tsıııııt namıeıennaen yapmağa hazırlanıyor ri'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.07.1950
  • Kara ve hava sınıfları 2,jandarma ve gümrük 2,5 yıl olacak.Bahriye 3 yıl Ankara 11,Milliyet)Büyük Millet Meclisi bu sabah 11.15 de başkanvekillerinden Bursa milletvekili Hulusi Köymen'in başkanlığında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.07.1950
  • DUn Demokrat Parti merkezinde yapılan 13 eylülde yapılacak olan Belediye seçimlerinde partinin çalışma şeklini ve propaganda meselelerini görüşmek üzere dün de Demokrat Parti merkezinde bir toplantı y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 12.07.1950
  • Eski Ramazanların en enteresan hususiyetlerinden biri de «Mahya» dır.Mahya,basit bir şey değildir,bilâkis zordur.O zaman bu mahyanın da tiryakileri vardı.Bugünkü yazımızda nıahyalurı ve mahyacılara da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.07.1950
  • Saraylardan kaybolan eşya Dolmabiıhçe ve Yıldız saraylarına ait kıymetli eşyalardan bir kısmının kaybolduğu,bir kısmının da demirbaş eşya deÛerine usulsüz bir şekilde işlendiği yolunda çıkan haberler,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.07.1950
  • Mecliste önerge rekoru kırıldı İJunkü gazeteler Dokuzuncu Büyük Millet Meclisinin evvelki günkü toplantısında sözlü önerge rekorunu nihayet kırmağa muvaffak olduğunu ve bütün hükümet erkânımn kendiler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.07.1950
  • •jr Eu gece mübarek Leyleî Kadirdir.Bu gece ca-milerimiz de mutat tören yapılacak ve bu arada da meşhur vaiz Mahmut Ha fız Şevket idaresindeki seçkin hafızlardan müteşekkil bir grup Süleymaniye Camiin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.07.1950
  • Zabıta iki yaralama vakası Dün saot 14 sıralarında Kumkapıda kanlı bir hâdise olmuştur.Cerrahpaşada oturan Mehmet Ateş isminde biri,Kumkapida oturan balıkçı Hüseyin Kasap ile küçük bir moele yüzünden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.07.1950
  • Gözünü salığa çıkaran vatandaşı Vali iş bulacak Hanefî özçevrek adında bir vatandaş işsiz kaldığı ve 94 yaşındaki annesinin,eşinin ve kızinin maişetini temin için bir gözünü satılığa çıkarmıştı.Hanefî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.07.1950
  • XJUi*i Tefrika No Böyle ©IdürdüSegg General Sanchez Salazar Eski Meksika Millî Emniyet Amiri ihtilâlcılar arasına casus giremez Trotsky'yi işçi sınıfından çok kendini düşünmekle itham ettikleri zaman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.07.1950
  • Gemilerin Hac seferi Cumhuriyet vapuru 4,diğer vapur da 11 eylülde hareket edecekler Devlet Denizyollarının Hac se ferleri programı kati şeklini almış ve fiyatlar da tcsbit olunmuş tur.Bu programa gür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.07.1950
  • Müteferrik General Mehmet Raza memleketimizden ayrıldı Bir müddet evvel şehrimize gelerek tetkiklerde bulunan Pakistanlı general Mehmet Raza dün memleketimizden ayrılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.07.1950
  • Günün notlar.İPosfacıağımızdaki zihniyet!Bizim postacıkğımızdaki zihniyeti anlamak.güçtür.Bh* taraftan,en serî nakil vasıtalarından istifadeye kalkan posta idaresi,beri yandan zaman mefhumuna hiç bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.07.1950
  • KISA H AB ERLER if Istanbul Üniversitesi Talebe Birliği,yurt dışı seyyahatlerini programlaşlırmışlır.ilk olarak Fen Fakültesi talebelerinden bir grup Yunanistan'a gidecektir,ikin ci grupun gezisi,Afga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.07.1950
  • Bakan validen sergideki gelişmeleri bildiren bir rapor vermesini istedi İçlileri Bakanı Rüknettin Nasuh oğlu dün bir müddet vilâyette meşgul olduktan sonra Vali ve Be leüiye Reisi Dr.Fahrettin Kerim G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.07.1950
  • Sağlık işinde yeni tâyinler Bakanlık istanbul hastana» nelerine yeni asistanlar tâyin etti Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı,yurdun muhtelif bölgelerindeki sağlık teşkilatlarındaki elemanlar arasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.07.1950
  • Demokrat Parti Belediye pecimleiiue hazırlanıyor Ankaradan şehrimize gelen İstanbul milletvekili ve D.P.müfettişi Hüsnü Yamanın başkanlığında dün,parti merkez binasında İlçe Başkanlarının iştirakiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.07.1950
  • k;haraç alma hâdisesi Evvelki gece Yenikup:da aile gazinosunda kanlı bir hâdise olmuştur.İddiaya göre Topkapıda oturan ve seyyar köftecilik yapan Namık Kemal isminde bir sabıkalı arkadaşları ile Yalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.07.1950
  • HALKIN SESİ Beşiktaş belediyesinde halk muhatap bulamıyor i îiktaş Fen hey'eti 65000 nüfuslu kazanın ihtiyacını kar şılamaktan çok uzaktır.Bu kurulun kapısında 2J.7.919 tarihli ve Fen Kurulu şefi imza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 12.07.1950
  • £'Hi.Halk Partisi muhalii parti olabilir mi Olamaz,çünkü:1 Demokrat bir idare kurduğunu tantanalar ve tumturaklarla mütemadi i yen ilân edip «IJâkimiyi yet milletindir» teranesini I levha şeklinde Mec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.07.1950
  • Denizyoları fabrikalarında çalışan işçiler zam işiyorlar Devlet Denizyollarının fabrikalarında çalışan işçiler son zamanlarda ihtiyarlık sigortası primi olarak ücretlerinden kesilmeğe başlıyan yüzde d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.07.1950
  • Tarsus gemisi ikinci turistik seferine çıkıyor Tarsus gemisi 22 temmuzda ikinci turistik seferini yapacaktır.Tarsus bu seferinde Cenovada pir hafta kalacak,yolcular,Fransız,İtalyan Riviyerasını,Roma v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.07.1950
  • Macaristanda 2000 papaz tevkif edildi Viyana 11 Nafen)Macaristaııdan gelen haberlere göre,komünistler kiliselere,manastırlara,rahibelere ve papazlara karşı amansız bir mücadeleye girişmişlerdir.Şimdiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.07.1950
  • Müthiş zelzele Arboleda tamcmen harap oldu 270 kişi öldü Bogota,11 AP)Dün Cucutadan gelen resmî haberlerden öğrenildiğine göre,Arboleda,Sucutilla ve Salazar bölgelerinde vukubulan yer sarsıntılarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.07.1950
  • GÖNÜL PAMUK ile İLHAN AKIN Nişanlandılar 8 temmuz 1950
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.07.1950
  • Ahmet Yılmaz bir an kendini dünyanın en mesut insanı sandı,Suzanı kollarına aldığı zaman duyduğu ihtirasta,sevgide ne kadar acı,hatta vahşi bir şey vardı.Halbuki genç kızın yanında,onu kollarının aras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.07.1950
  • Yukarıdaki resimde Oi kazasına bağlı köylerde almanı hatip kursları» na devam edip ir.ahet alan çocukları görüyorsunuz.Yandaki tenisçi,her yıl İn giiterede oynanan ve dünyanın en büyük tenis tıunuvası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.07.1950
  • Amerikan polis ı.teşkilâtının faaliyeti teslime razı olmuştu Mukabil casusluk işlerinde yalnız büyük devlet adamla larına bağlıdır.sükût,muvaffakiyetin sırlarından biridir.Barışın kaderi rnıın ve gene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.07.1950
  • ngilfere komünist Çine halâ petroi satıyor ingilferenin bu hareketi Amerikada gayri dostane olarak vasıflandırılıyor Nevyork 1] A.A.United Press;Mirror gazetesi,İngilterenin Çin komünistlerine petrol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.07.1950
  • Bulgarlar ayaklanıyor Bulgar Başbakanı Moskovadan yardım istiyor Londra 11 Nafen)Bulgar Başbakanı Çervenkov'un,meml'j ket dahilinde artmakta olan si lâhlı mukavemet hareketlerim bastırmak için Ruslard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.07.1950
  • ALTAY MOTORU SANIKLARI BERAAT ETTİ izmir 11 Milliyet)Bundan bir müddet önce,sigorta parası na tamaan Aktay motorunu batırmaktan sanık olarak ağır caza mahkemesinde yargılanmakta olan,D.P.İzmir II Başk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.07.1950
  • Vergi tahakkuk ve tahsil şubeleri birleştiriliyor Gelir vergisinin,tahakkuk ve tahsili için İstanbul Defterdarlığı Vilâyet dahilinde ayrı ayrı bulunan tahakkuk şubeleri ile tahsil şubelerini birleştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.07.1950
  • Harici kısa haberler AMERIKADA •jc Amerika Dışişleri Bakanlığına mensup resmî şahsiyetlerin dün bildirdiklerine göre Amerikan ve İngiliz kuvvetlerinin Trieste'den çekilmelerine dair Rusya'nın verdiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.07.1950
  • Tekel Bakanı Aııkarada Ankara 11 A.A.Bir müddettenberi Istanbulda Bakanlığı ile ilgili konular üzerinde tetkiklerde bulunan Gümrük ve Tekel Bakanı Nuri Özsan bu sabahki ekspresle şehrimize dönmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.07.1950
  • Avrupaya yeni hava kuvvetleri gönderildi.Washington 11 A.A.B.29 ve B.50 orta bomba uçaklarından mürekkep iki grupun Kuzey Atlantik paktı devletlerinin hava kuvvetlerini talim ettirmek üzere İngilterey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.07.1950
  • Midway uçak gemisi Akdeniz filosuna ili iaklı etti Norfolk Virginia)11 A.P.45.000 tonluk uçak gemisi »Midway» ve üç destroyer dün akşam Amerikan Akdeniz filosuna iltihak etmek için buradan ayrılmışlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.07.1950
  • ]Vew York sivil müdafaaya hazırlanıyor New York 11 Nafen)Birleşik Amerikanın Batı Almanyadaki eski yüksek komiseri general Mac Clay'ın New York şehrinin sivil müdafaa teşkilâtının başına getirildiği b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.07.1950
  • Fransada buhran 17 günden beri halâ kabine kurulamadı Paris 11 Nafen)Fransız siyasi buhranı 17 gündenben de vam etmektedir.Yeni hükümeti kurmaya çalışan Pleven henüz sosyalistlerin kararını öğrenememi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.07.1950
  • 4 böbrekti bir çocuk Doktorlar böbreklerden ikisini elektrikle kurutmağa karar verdi Metz,11 A.A.Metz hastahanesi doktorları böbreklerin den muztarip 10 yaşında bir kız çocuğunun 4 tane böbreği olduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.07.1950
  • israil vatandaşlığı kolay kazanılıyor Kudüs 11 A.P.İsrail Meclisi Knasset dün yeni bir vatandaşlık kanunu kabul etmiştir ki buna göre,evlilik ile vatandaşlık iktisabına imkân verilmekte ve iterek kadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 12.07.1950
  • i ite Sultan Mehmet Tefrika No.71 Hıristo saraylı kızın cevâp vermemesine şaştı Geç yatıp erken kalktılar.Yağmur serinliği üzerine doğan güneş altında titreşen,buğulu bir hava vardı.Damarın oindıği sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.07.1950
  • Araba tekrar geri geri gitmeğe başlamıştı.Callaghan peşinden yürüyordu.Galiba bir kaç dakikamız kaldı sizinle diye,ilâve etti.Sonra beni sepetleteceksiniz.Bunun için çabuk konuşmam lâzım.Mösyö Selby m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.07.1950
  • Röportaj İlhan ENGİN İnsan,meşhur olmayagörsün,rahat etmesi,ayaklarını uzatıp,şöyle mindere uzanması bile kabil olmuyor.Zırrr kapı.Dırrrr telefon.Hülâsa dünyada ne kadar zil,çan,düdük varsa hepsi onun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.07.1950
  • Teknik Üniversitedeki ihtilâf halledildi Teknik Üniversite talebesiyle İdare arasında bir müddettenberi devam eden ihtilâf tam bir versite talebesinin Talebe Birliği kanaliyle yaptığı bîr takım talepl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.07.1950
  • SOLDAN SAG,1 Çatuk;Köy beyi.2 Kabul etmemek;Musikimizde bir makam,3 Bir memleket,4 Ecnebilerde bir unvan.5 Bir ajans;Rahat ve aydınlık;6 Başına bir harf ilâvesiyle.Falaka aracı;Bir renk.7 Verme;Basına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.07.1950
  • Hicrî 12 TEMMUZ 19 5 0 Çarşamba Rumî 26 Ramazan 1369 29 Haziran 1366 VAK İT I VASATI EZANÎ 5.37 8.55 13.19 4.37 17.19 8.37 20.42 12.00 22.40 1.59 3.25 6.43 Gun Öğle îkind Akşaı Yats İmsâ Tl 1 k Beyoğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 12.07.1950
  • harbin ismeler Kore harbinden bir görünüp [Baş iaıafı 1 incide üzerlerinde sivil elbiseler bulunduğu halde Amerikan hatlarının genlerine kaydıklarını söylemiştir.Sözcü,durumun el'an seyyal olduğunu,Ço
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.07.1950
  • Askerlik müddeti Bas tarafı 1 incide)kerlik Kanununun 2850 sayılı kanunla değiştirilen ve 3027,3174,4173 ve 4416 sayılı kanunlarla tık ralar eklenen beşinci maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna geçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.07.1950
  • Kayıp İstanbul giriş gümrüğünün 43Ü77 sayı vo 5/6/950 günlü makbuzunu zayi ettik.Yenisini alacağız.Eskisinin hükmü yoktur.Serattar İthalât İhracat T.A.Ş.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.07.1950
  • Ekmek fiyatı Ba.ştarafı 1 incide)olacaktı.Nitekim aynı kanaatte bulunan Hükümet de yeni tip ekmeğin encümenin kararına göre değil fakat Hükümetçe kararlaştırılmış ve ilân edilmiş olduğu şekilde satılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.07.1950
  • KııKipier arasında 'Baş tarafı 1 incide)re bakılırsa,bu transfer ayında eskici gibi bin'lerin tedavül ettiği pel:görülemiyecektir.Büyük kulüplerden birine mensup klâs bir futbolcunun bu şekildeki tekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.07.1950
  • Tiirkiyeriin Ortadoğu Siyaseti Dışişleri Bakanı dün israil gazetecilerini kabul eltti Aşikara 11 Milliyet)Şeririmizde bulunan İsrail gazetecileri bugün Dışişleri Baltam Fuat Köprülü tarafından kaoul E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.07.1950
  • Kore harbi Amerikayı müşkül duruma soktu Bag tara ti 1 incide)kûnudur.Kara ordusuna gönüllü asker kaydı pek az miktarda olduğun dan oldukça süratle silâh altına çağırma tedDillerine başvurmak lâzımgel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.07.1950
  • Amerikan polis teşkilâtı Eati tarafı 3 üncü sayfada)devam eder.Fakat başsavcı Mac Grath'ın istediği kefalet akçesi o kadar fahiştir ki 35 milyon)bu parayı verecek olan kimse,kendini federal tahkikat b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.07.1950
  • i?ft İstanbul Sergei •v£f Komiserliğinden Sergi komitesinin 30.OCAK.950 tarihli kararı gereğince haftanın yalnız ÇARŞAMBA günleri sergiye istisnasız 10 kuruş mukabilinde girileceği ilân olunur.9420)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.07.1950
  • İTÜRRİYE İMAR BANKASI!Sermayesi l 1.5oo.ooo T.L.Kuruluğu 1928 Yenipostahane arkasında Aşir efendi Caddesi No.35 37 Vadesiz tasarruf tevdiatına 7° 4.5 Vadeli tasarruf tevdiatına 6 Faiz verir ve vadeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.07.1950
  • Ali Muhittin Hacı Bekir TiCARcl HANESİNDEN:Akide çekeri 200,karışık Bayram çekeri 280,Akidesiz karışık şeker 320,Badem ezmesi 300,İki kavrulmuş badem şekeri 320,Fıstıklı lokum 300,Sade lokum 180,karış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.07.1950
  • Denizyolları Baş tcuafı 1 incide)nın Italyada yaptırdığı Samsun gemisinin süvariliğine tâyin edilen Aziz Derya ile Tarsus'un Amerika seferinde gemi uomr seri Ferdi ile münakaşa ederek ayrılan Sait Öze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.07.1950
  • Lış ticaret ı Bag tarafı l incide)linden zarar görebileceği ma] lar yoktur.Bir kısım yerli sanayiin mamûlâtına da,pek az ithal müsaadesi verilmiştir.Yeni dış i ı ret rejiminin sanayicileri alâkadar ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.07.1950
  • d I Sanayiciler İ Ankaradan döndü Bu sabah yapılacak toplantıda Ankaradaki temasları hakkında izahat vereceklerdir.Dış ticaret rejimi etrafında Ankara'da yapılan toplantıya iştirak eden İs tanbul sana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.07.1950
  • koni Ağustos içiı Başlıca ihraç maddelerimizden olun tütünün istihsalden itibaren ihracata kadar geçirdiği hususatı gözden geçirmek için hem çiftçisinin hem de işçisinin iştirak edeceği büyük kongre h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.07.1950
  • Muhtelif piyasa hareketleri Tütün 948 mahsulü tütünden elde pek az stok mal kalmıştır.Yapılan tahminlere göre bu mıktaı 10 milyon kilodur.Bu da bu mevsimde her sene elde kalar miktardan fazla değildir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.07.1950
  • Cumhurbaşkanı Ktrşehirde Ankara 11,Milliyet)Cumhurbaşkanı Celâl Bayar bugün beraberinde Tarım Bakam Nihad Eğriboz ve Kırşehir milletvekili amiral Rıfat Özdeş olduğu halde Kırşehir'e gitmiştir.Cumhurba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.07.1950
  • ¦Niri-s^fc;*İfcfc Koşularda gözümüze çarpan eksiklikler Sedat EVRENOS Pazar günkü Marmara koşusunda sakatlanarak yarış hayat?na ebediyen veda eden Prens Halim Said'in Versingetorix isimli atı seyisler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.07.1950
  • Eç'şleri teşkilâtında Bas tarafı 1 incide)rine önümüzdeki hafta içinde tâ yinler yapılacaktır.İçişleri Bakanlığı bu tâyinler üzerinde hassasiyetle durmaktadır.Bakanlıkta temayüz etmiş idare âmirleı;ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.07.1950
  • İktidarın manzarası [Başmakaleden devaml sında yine belki biraz iğreti gibi durduğu için halkın hoşuna gitmeyen dictature frakını çıkarmak olmuştur.Celâl Bayar'ın Cumhurbaşkanlı.Çındaki muvaffakiyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 12.07.1950
  • A K MÜLATÖR SAAJ marka akümülatörlerinin tercih sebepleri üzerinde durunuz:1 İyi bir akUmülâtör en saf kurgundan imal edilmiş olmah ve hiç bir malzeme tasarrufu yapılmıyorak plâkalan en kalın eb'adda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.07.1950
  • 359 250 ccffi Bütün Dünya Yollarında Her Zaman Birinci Gelen ÇEKOSLOVAK MOTOSİKLETLERİ Hâlen piyasamızda en ucuz satılan M O TO SIKLETLERDİR BOL YEDEK AKSAM Türkiye Genel Mümessili:MEH 7 m J.Galata Ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.07.1950
  • I ılTİBİ^tatt*» 1 1st-Lv.Amirliği As.Kıtaat ilânları Kapalı zarfla tamirhane iç.su tesisatı ve şehir suyuna bağlanması igi yaptırılacaktır.İhalesi 26/7/950 günü saat 11 de Ankara M.S.B.4 No.lı Sa.Al.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.07.1950
  • istanbul Sıhhî Kurumlar Arttırma ve Eksiltme Komisyonundau Şişli Çocuk Hastahanesi Liptotrmterli âleti)temdiden açık eksiltmeye konulmuştur.1 Eksiltme 17.7.950 pazartesi günü saat 15 te Cağaloğlundaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.07.1950
  • Milliyetin 2000 kahine 25000 liralık hediyesi Müsabakamıza iştirak artları hakkında ğ malûmat 1 Milliyet 2000 okuyucusuna yekûnu 25.000 liradan fazla değerde hediye takdim edecektir.Bu hediyelerin lis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.07.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı iğlerini fiilen idare eden;N.Bay tok Dizildiği yer:N.A.ve A,N.Kgazetecilik kollektif sirkeli matbaası Basıldığı yer;Son Telgraf Matbaası b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.07.1950
  • Dr.Hafız Cemal LOKMAN I1EKÎM Dahiliye Mütehassısı Pazardan 'ci.çjka her gün saat 14 den 17 ye kadar l&tanbul Divaııyolu No.104 mk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.07.1950
  • itnithjet ABONE FİATLEBİ Senelik 28 Liradır 6 Aylık 13 3 8 1 3 Yabancı memleketler için iki mislidir.ÎLAN FIATLERİ Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 Lira 3 üncü 4 4 üncü 2.5 İlân ı 2 Doğum,Nikâh,Ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.07.1950
  • Aylık fikir ve sanat dergisi Yücel'in 7 ci sayısı gıktı.Memleket mecmuacılığında on altı yıldır daima ön safta gelen derginin temmuz sayısında birçok aydınların cevap verdiği «Din ve Arapça ezan» ve «
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.07.1950
  • Pek iyi derece ile Lise mezunu ve Üniversite müdavimi BİR BAYAN Orta okul ve Lise kız talebesini ikmale kaldıkları veya zayıf bulundukları derslerden mutedil ücretlerle hazırlar.I.H.rümuziyle 1st.176
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.07.1950
  • Satılık Emlâk] İstanbul Defterdarlığından:Dosya No.Cinsi Kıymeti Lira Teminatı Lira öll—1944 611—328i 511—3301 515-7822 615—041 615—4321 515—12833 515—12711 515—2461 515—41201 515—41014 515—40785 516—
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6