Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 10.07.1950
  • Askerî fabrikalardaki işçiler Murakabe işi îş hayatını tanzim eden kanunlardaki aksaklıklar yakında tadil edilecek Kırıkkale 9 Milliyet)Çalışma Bakanı Hasan Polatkan,îşlciyıeler Bakanı Muhlis Ete yanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.07.1950
  • Matbuat Kanunu Hazırlanan fasarı tâdil ediliyor Bazı ağır hükümlerin [kaldırılması bazılarının da] değiştirilmesi muhtemel Ankara 9 Milliyet Mec lise sevkedilmiş olduğunu evvelce bildirdiğim basın tas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.07.1950
  • istanbul Mensucat İşçileri Sendikası kemli kendini feshetti İki mensucat sendikası da dünkü kongrelerinde Hür Sendikalar Birliğine bağlanmak kararını verdiler Beyoğlu Tekstil işçileri kongresinde bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.07.1950
  • istanbul telefonları Bir fen heyeti Ankara'da temaslara başladı Ankara 9 Milliyet)İstanbul telefon şebekelerinde rastlanan aksaklıkların giderilmesi ve yeni şebekelerin bir an evvel f-ıab yete geçiril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.07.1950
  • Gazetemizin başlığında S neşrettiğimiz hediye kupon-larını muntazam olarak 1 numaradan 45 numaraya ka-dar)toplayan okuyuculanmız-dan 2000 kişiye noter huzu-S runda çekilecek kur'a netice.sinde 25000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.07.1950
  • r ün yapılan at yarışları wm-Dabi II yarışın bitmesine 400 metre kala mağlûp ettiği Covboy'ua önünde rahat rahat birinci gelirken.Yarısın son anında kırbaçta hücum ederek yakaladığı ve İçeri sapması y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.07.1950
  • Kayalıbay hâdisesi 945 teki tahkikat esnasında hazırlanan ehlivukuf raporu meselesi de tetkik edilecek Muzaflfe'r Kayalıbayın U4a y\m lında Taksimde gece yansı esrarlı bir şekilde ölümü hâdiö ji etraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.07.1950
  • lAtlantikPaktıf devletleri faaliyette Kumanya,Macaristan ve 9 Bulgaristan Yugoslav hu-X ft duduna lahşidat yapıyor jjj Kopenhag 9 A.A.Afp)Atlantik Paktına iştirak eden bütün memleketlerin murahhasları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.07.1950
  • Gizli tutulan bir toplantı New York 9 Nafen)Dün Vaşingtonda general Omar Bradley karargâhında Kuzey Atlan-Devamı L.a;5 SU:4 te|
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.07.1950
  • sara* mMİ Amerikada gönllllU faaliyetlerinin arttığı bir sırada Başkan Truman,askeri müşavirlerle bir toplantı sırasında Kore harbi mühim safhada Komünistler büyük taarruz Sovyetlerin kızıl donanması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.07.1950
  • Af hududunun genişletilmesi muhtemel Ankara 9 Milliyet)Af kanunu tasarısının müzakeresine yarın da komisyonda devam edilecektir.Yarınki müzakereler bilhassa askerî suçlar ve aftan istisna edilenlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.07.1950
  • ŞiddeMi saçaklardan sonra.Dün yer yer,vakit vakit yağmur yağdı,havanın bugün de yağışlı geçmesi ihtimali var Bir kaç gündenberi Istanbulu kasıp kavuran sıcaklar dün birdenbire azalmış ve semayı kaplıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.07.1950
  • Ermeni cemaati mühim bir toplantı yaptı Cemaat,Patrik vekili Arslanyan'm yerine pek yakında bir Patrik seçecektir.En kuvvetli namzet,Aıslanyan'ın papazlıktan altığı Bahtiyaryandır.Dün sabah saat 10 da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.07.1950
  • Bir basın kanununa lüzum yoktur izim Basın Kanunu meselesi bir yılan hikâyesi oldu.Eski iktidarın kabadayı Adliye Vekili Fuad Sirmen Halk Partisini içine düştüğü acıklı vaziyetten kurtarmak ve Halk Pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.07.1950
  • Ulaştırma Bakanı Tevfik tleri Ulaştırma bakanının mühim temasları Balıkesirde halk ve işçilerle konuşan Bakan,millet kesesine el uzatanlar için gözümüzden bir damla yaş akmıyacaklır.Herhalde bütün işl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.07.1950
  • Millî Talebe Federasyonu yıldönümü Dün 3 üucü yıldönümü istanbul,izmir ve Ankara'da merasimle kullandı Türkiye Millî Talebe Federasyonu,kuruluşunun 3 ncü yıldönümü dün Marmara lokalinde büyük merasiml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 10.07.1950
  • Bazı şirke?i er meskensiz halkı iğfal yoluna sapmış bulunuyorlar,ilgili makamların arlık bu işle ilgilenip halkı dolandırılmaktan kurtarmalıdır.Son zamanlarda «inşaat Şirketi» namı altında bir takım t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1950
  • Günün notlar.Affa adalet Postahanedeki memur yahut maliyedeki tahsildar doğru dürüst isine gücüne bakarken,iyi kötü geçinip giderken daha doğrusu geçinemeyip giderken bir gün şeytana uyuyor ve kendi k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1950
  • Eski Ramazanların başlıca eğleucclerivden birini de Ortaoyun'iarının teşkil ettiğini yazmıştik.Bugünkü makalemizle okuyucularımıza Ortaoyununun ma* hiyeti hakkında bir fikir verme,ye çalışacağız.Eski
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1950
  • İTROCKİYİ ğülBöyle öldürdüğe?i J Tefrika No:51 General Sanchez Salazar Eski Meksika Milli Emniyet Amiri Aksi takdirde k hayatı tehlikededir Teşkilât bir aile içine kadar nüfuz eder,baba ile okulun ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1950
  • if Kızılay,Beyoğlu istiklâl şubesi tarafından tertiplenen büyük sünnet düğünü 26 ağustos cumartesi günü akşamı Bebek Belediye gazinosunda yapılacaktır.RADYODA KONUŞMA:A-Türkiye Millî Talebe Federasyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1950
  • Ulaştırma işleri Denizyollarının yeni gemilerindeki arızalar Denizyolarının Hollandada inşa ettirdiği şehir hattı vapurları son günlerde sık sık arıza göstermeğe başlamıştır.Esasen yalpa tertibatı çok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1950
  • İçişleri Bakanı şehrimize geldi Bu sabah Vilâyette basın mensaplarmi kabul ederek izahat verecek İçişleri Bakanı Kükneddin Nasuhoğlu dün sabaiı ekspresle Ankaradan şehrimize gelmiştir Garda,Vali Dr.Fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1950
  • HALKIN SESİ Elbise atamayanlar Devlet Havayolları,personeline her sene bir takım elbise ve iki senede bir palto vermektedir.1948 senesine ait elbise ve paltoların bazı meydanlardaki elemanlara tevziat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1950
  • Istanbula gelenler çoğaldı Son günlerde bir çok kimselerin yazı lstanbulda geçirmek istemesi yüzünden Anadolunun dört bir tarafından şehrimize gelenler çoğalmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1950
  • 500.Fetih yılı hazırlıkları Dört komite halinde çalışmalara devam edilmektedir İstanbul un 500 üncü fetih yılını kutlamak ve bu vesile ile İstanbulun Fatih devrine ait kıymetli eserlerini tamir ve har
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1950
  • Sefirlik güzel şeydir!sefirlik güzel şeydir.O kadar güzel şeydir ki,her nasılsa sefir olanların haline bakıp gıpta etmemek kabil değildir.Hele bizim sefirliklerimiz daha güze] şeydir,lezzetine doyum o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 10.07.1950
  • Şehrimizde misafir bulunan Pakistan'ın en kıdemli generali Nevapzade Ağa Tlehmet Raza dün Binicilik Okulunu ziyaret etmiştir.Resmimizde generali genç subayları tebrik ederken görülmektedir.000 Birleşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.07.1950
  • KISA HAB ERLER İr Kumkapıda Bostan sokağında 64/2 numarada oturan Şevkinin 12 yaşındaki oğlu Yılmaz,erik toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek kolundan ağır surette yaralanmıştırir Dışişleri eski Baka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.07.1950
  • Haricî kısa haberler "11^^^_r-mif—n-ınTwı i AMERÎKADA iç Rock Island demiryolu şebekesi makasçıları sendikasının,greve son verilmesini isteyen Başkan Truman'ın emrine uymağı red detmesi üzerine orduya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.07.1950
  • Yunan komünistleri Bulgaristan ve Kumanyadaki Yunan komünistleri yeniden faaliyet ve propagandaya koyuldu Londra 9,Nafen)Bulgaristan ve Rumanya'daki Yunan komünistlerinin toplanmaya ve yeni bir idare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.07.1950
  • Denizaltı tahlisiyesi Amerikalıların verdiği bu yeni gemi ağustosta Türk mürettebatı tarafından getirilecek Washington 9,A.A.Dışişle ri Bakanlığından bildirildiğine göre,1280 tonluk denizaltı tahlisiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.07.1950
  • 18 Musevî Filistinden geri geldi Bundan bir müddet evvel bütün dünyadan olduğu gibi yurdumuzdan da,bilhassa şehrimizden,Filistine bir musevî akını başlamıştı.Son günlerde bu akın dujduğu gibi gidenler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.07.1950
  • Bir Fransız uçağı düştü,23 kişi öldü Casablanca 9,A.A.Fransız De.3 yolcu uçağı bugün erken saatlerde yakındaki hava alanından kalktıktan az sonra,bu civarda düşmüştür.Alınan ilk haberlere göre 23 kişi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.07.1950
  • Trieste meselesi Sovyet Rusya,Batılılara verdiği yeni bir notada onları sulh anlaşmasını ihlâl etmekle itham ediyor Londra 9.A.A.Sovyet Rusya Trieste meselesi ile ilgili yeni bir nota göndermiştir.Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.07.1950
  • Irak,"Kore,harbinde bitaraf kalacak gibi matbuat kanunu tasarısını progün intişar etmiyecek Hükümetin hazırladığı yeni testo için İrak gazeteleri üç Bağdat 9,A.A.A.f.p.Irak'ın Kore meselesinde takınac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.07.1950
  • Hidrojen bombası Bir mütehassıs bu bombanın bülün meseleleri halledeceğine inanmıyor,ingiltere,Fuchs'u hapishanede yine atom işinde kullanacak Hamilton New York)9.A.A.A.f.p.Son harpte atom bombası ima
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.07.1950
  • Eski ahlâkını arayan adam Taksinin radyosunda E gökten gelen ilâhî bir ses E E gibi Kur'an âyetleri akset-5 5 miye başlayınca şoför bir-|j denbire düğmeyi çevirip kapadı;bana doğru döne-E rek:E Günaha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.07.1950
  • Amerika ve İngîlteredeki son casusluklar münasebetiyle Mühim casuslar ve muka ilât nasıl çalışır?rs/Allantiği ilk defa uçakla asan Lindberg'in çocuğu çahnıncaya kadar,Amerika,Gestapolara nazire olması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.07.1950
  • Sevgilim sarmaşığın seni çekecek kadar kuvvetli olduğu,nu tanınıyorum.Hangi sarmaşığın?Canım şu asıldığın sarmaşık işte.Oh,beni o kadar ağır mı sanıyorsun kocacığım!Suzan alayı bırak,beni de şaşırtıyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.07.1950
  • Kör,sağır ve dilsiz bir talebe imtihan verdi Paris 9,Nafen)Nimes'li sağn^ ve dilsiz bir talebe lise bitirme imtihanını muvaffakiyetle vermiştir.İlk defa olarak körsağır ve dilsiz bir talebe bu imtihan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 10.07.1950
  • Adliye Hocasını vuran talebenin muhakemesine başlanıyor Bir müddet önce Teknik Üniversitede feci bir cinayet işlenmiş ve Mehmet Taşkesen isminde Maraşlı bir talebe,kendisine lena not veren hocası Feyy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.07.1950
  • FATİH AYHAN s*&4 K Sultan Mehmet 1 «ftfcS*i Tefrika No.69 Damar atkısını atarak Maryanın odasına koştu j Ziyafet ha!oturup elini avucuna aldı)tahmin etmiştik.Hastahanedeki hizmetimizin pek kısa ömürlü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.07.1950
  • Sayma işi bitince Callaghan paraları sol eliyle avuçlıyarak cebine attı.Sonra,Şimdi defolup gidebilirsin,dedi.Talihina şükret.Daima iş-İcri kolayca halledecek kadar i değilimdir.Haydi marş,Cehenneme k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.07.1950
  • FA Hicrî 10 TEMMUZ Rumî 24 27 Ramazan 19 5 0 Haziran 1369 Pazartesi 1366 VAK ÎT VASATI EZANI Gün( ş 5.36 8.53 öğle 13.19 4.36 îkind 17.19 8.36 Akşam 20.42 12.00 Yats ı 22.42 1.59 îrnsâ k 3.23 6.40 Bey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.07.1950
  • Otobüs Tevfik FUAT Otobüs tıklım,tıklım dolmuştu.Şenol dirseğini direksiyona dayamış,eli şakağında düşünü yordu:Bir gün evvel maaşını almıştı.Karısı ile yaptığı hesapları birer birer zihninden geçirdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.07.1950
  • 1—Futbolda 12 adımdan çekilen ceza vuruşu 2 Kusurunu bağışa baş 3 Genç ve sağlam yapılı insan,bir nota 4 Tatlı ohnıyan bir üzüm şerbeti 5 Tersi)isiakhk,tersi)haketmek 6 Emtia 7 Gemi tamiri 8 Ciğerde 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 10.07.1950
  • Şiddetli sıcaklardan sonra.Baş tarafı 1 incide 1 plajlara hücum eden halk,havanın bu beklenmedik tahavvülü karsısında biraz ierahlamıştır.Meteoroloji istasyonundan verilen malûmata nazaran dün rüzgârl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.07.1950
  • 8*811 fabrikalar I Bets ta lı 1 incide rin dertlerini dinlemişlerdir.İşçiler,bilhassa fabrika muhitinde C.H.P.zihniyetinin devaın ettiğini,hakkını aramağa kalkan işçilere komünist damgasının vurulduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.07.1950
  • Kayalıûay hâoisesi Baş tarafı 1 incide)otomobili görüp muayene etmeden böyle bir raporu imzala} a-mayacaklannı beyan etmişler ve bu noktai nazarlarında ısrar etmişlerdir.Bunun üzerine evvelden hazırla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.07.1950
  • brmeni cemaati Baş tur uh 1 incide)siyle infaz ettirilmemiştir.Bundan böyle cemaat Patrik vekilliği anlaşmazlığına son vermeyi kararlaştırmış olup çok yakında doğrudan doğruya Patrik intihap edecektir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.07.1950
  • Ulaştırma Bakanı Baştcrrafı 1 incide)a—siz P.T.T.memurları kendisine hizmet etmek mecburiye,tinde olduğunuz vatandaşlarla her gün karşı karşıya bulunmakta ve vatandaşa hizmet etmenin huzurunu duymakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.07.1950
  • Otobüs Baş tarafı 4 üncü sayfada)etti.Birai,sonra sapacağı dar sokağı düşündü ve hayaun.u bütün sıkıntısı birdenbire u ya ine sıçradı.Sanki,o dar geç t o* bir an evvel kavuşmak hası ile;gaza bastı.Oto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.07.1950
  • Gül Kupasını Fener Bahçe kazandı Gül kupası atletizm yarışmaları dünkü müsabakalarla sona e.miş ve hem birinci kümede,hem de üçüncü kümede Fenerbahçe şampiyonluğu kazanmıştır.Dünkü yarışmalarda alınan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.07.1950
  • Güreşler yapılamadı Şeref Stadında dün akşam yapılması mukarrer olan Fin Türk güreş maçları havanın muhalefeti dolayısiyle tehir edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.07.1950
  • Eski Ramazanlarda orta oyunları Baş*arafı 2 incide)I rûn argosiyle alay etmesi!Burada cinaslar savrulur,kinayeli,imâli lâflar söylenir,nükteler yapılır,argo tabiriyle yuttur,maçalar birbirini takip e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.07.1950
  • Ât yarışları u teince sakatlandı B gurııpu arap atları yarışında "Maşuka^ birinci gelerek gönün sürprizini yaptı İstanbul ikinci hafta at yarıkları rüzgârlı ve zaman zaman çiseleyen bir hava içerisind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.07.1950
  • Şehrimizdeki İşçi Sendikaları kendi kendilerini feshederek ve isim değiştirerek C.H.P.propagandası yaptığı iddia edilen «İstanbul İşçi Sendikaları Birliği» nden ayrılma yolunu tutmuşlardır.Diğer t*raf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.07.1950
  • Bir hcasan kanununa lüzum yoktur Başmakaleden devam gazetelerinde kısaca,isleyebilecekleri suçlar ceza kanunundaki umumî hükümlerle yeter derece cezalandırılabilir.Bir Basın Kanunu,yalnız basını elind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.07.1950
  • Atlartik Paktı I Sır tareti 1 incide tik paktı kuzey grupuna mensup devletlerin yaptıkları toplantı gayet gizli tutulmuştur.Bu grupa İngiltere,Fransa ve Birleşik Amerika dahildir,Atlantik paktı üye de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.07.1950
  • ICore horbi Bcışturafı 1 incide)maz.Esas birlikler şimdi gelmektedir ve mühim tank birlik,leri de cephe hattına ulaşmış bulunmaktadır.Kizıl donanma hazırol eniri aldı Londra 9 Nafen)İngiliz istihbarat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.07.1950
  • Talebe Federasyonu Bas taraö 1 incide)ATATÜRK'ÜN KABRİNDE Ankarada bulunan yüksek tah sil talebelerinden kalabalık bu grup Türkiye millî talebe federasyonunun kuruluşunun üçüncü yılı münasebetiyle Ata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.07.1950
  • Mühim casuslar Baş taralı 3 üncü şayiada alınca hayretlere düşmüşlerdir.Bir gazeteci,İngiliz müdafaa bakanlığının mühim şahsiyetlerinden birine şu suali sormuştur:«Fuchs,atom bombalarının imâline ait
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 10.07.1950
  • £RENKÖY'D£ 'yi-i% jCA 11 we W/MWMW/7/i C D A İALO' i\T/T BU ÇEKİLİŞE 10.8.1950 AKŞAMINA KADAR EN AZ 100 LİRALIK BİR HESABI OLANLAR KATILABİLİRLER ARSA m2 1096 BİNA rvi2 135 #8n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 10.07.1950
  • ÇEKOSLOVAK MOTOSİKLETLERİ i Halen piyasamızda en ucuz I satılan motosikletlerdir BOL YEDEK AKSAM i Türkiye Genel Mümessili' Mehmet kavala fe n ı t ı-ıı Tel:40430 42673 fl Galata lalıır İlan miri T lej
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 10.07.1950
  • CONCARDİA LINE AMERİKA AKDENİZ TÜRKİYE arasında 15 günle bir muntazam hattı YOLCU VE EŞYAYI TİCARİYE 13 Temmuzda' limanımızda beklenen EMMA BAKKE VAPURU 15 Temmuza doğru Pire,Napoli,Cenova,New-York ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 10.07.1950
  • İstanbul Belediyesi ilahları Satılık Arsa)İstanbul Fatihte Babahasan âlemi mahallesinin Atatürk bulvarında kadastronun 1564 üncü adasında 3 parsel No.lu ve 277 metre kare sahalı Belediye malı arsa 277
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 10.07.1950
  • İLÂN As.Tıbbiye Oku.u ıvıüalirlüğünden:1 Ordu Sağlık Müesseseleri için 3433,5216 ve bu kanunların muaddel hükümleri dairesinde hastabakıcı hemşire yetiştirilmek üzere öğrenci alınacaktır.2 Öğrencileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 10.07.1950
  • Çam Kalas satışı Tavşanlı Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden 1 İşletmemizin Balıköy istasyonu istif yerinde mevcut S parti Çam kalas 1.7.950 gününden itibaren 15 gün müddetle açık arttırma ile satış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 10.07.1950
  • I 1st* Lv.Amirliği As.Kıtaat ilânları mUa 1-aöajfe.Kapalı artla 457 000 gift yün çorap 22/7/950 günü saat 11,30 da Ankara M.S.B.4 No lu Sa,Al,Ko,da ihalesi yapılacaktır Beher çifti 84 kuruştan tutarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 10.07.1950
  • Elâzığ Bavındıriık Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konan is:Palu ilçesi ilkokul inşaatı 2 Keşif bedeli:91388.24)aradır.3 Eksiltme 19.7.950 Çarşamba günü saat 11 de Bayındırlık Müdürlüğü eksiltme odasında k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 10.07.1950
  • Sayın Çiftçilere JOHN DEERE Mamulâtından MAKİNELERİ Mahsulünüzü,tane kırmadan,sap kaçırmadan,tarlada biçer döğer çuvala doldurur Mevsim e eçmeden Marşal yardımından istifade edinil JOHN DEERE ve CATER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 10.07.1950
  • imiWH rrcnıın« imi mnn«gtf»«wMUMu*!Kok kömürü tevziatı Türkiye Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi İstanbul Şubesinden 1)SATIŞ YERLERİ:Devam eden tevziata ait haftalık izahat Adresleri FATİH EMİNÖNÜ Şimdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 10.07.1950
  • ı Teşvikiyede acele satılık arsa Teşvikiyenin iyi bir yerimle,tramvaya üç dakika mesafede çift daireli bir apartman yapmağa veya ayrı ayrı iki apartman inhasına elverişli bir arsanın tamamı veya yarıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 10.07.1950
  • ıı rr**—niiwrniwi'in—Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı islerini fiilen idare eden:N.Baytok Dizildiği yer:N.A.ve A.N.Kgazetecilik kollektif şirketi:matbaası Basıldığı yer:Son Telgraf Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 10.07.1950
  • ABONE FÎATLERl Senelik 28 Liradır 6 Aylık İJ 3 8 1 3 Yabancı memleketler için iki mislidir.İLAN FİATLERİ Başlık 20 iira 2 ncı sayfa santimi 4 Lira 3 üncü 4 4 üncü 2.5 İlân 2 Doğum,Nikâh,Evlenme,Ölüm,T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 10.07.1950
  • Dr.hafız Cemal LOKMAN HEKİM Dahiliye Mütehassısı Pazardan begka her gün saat 14 den 17 ye kadar İstanbul Divanyolu No.IU4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan