Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 07.07.1950
  • Fransada kabine buhranı M.Mullet de kabine teşkilini reddedince vaziyet büsbütün müşkülleşti.Paris 6 A.A.Radikal Parti İcra Komitesinin,Sosyalist Halkçı Cumhuriyet hareketi ve mutediller lideıierinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.07.1950
  • Kayalıbayın ölümü T—t—T—t—il.M—Savcılık dün 3 kişinin daha ifadesini aldı Bunlar arasında,vakayı yapan otomobilde hâdiseye şahit olan Mihri ismindeki genç kadın da var Plâğı savcılığa veren Muzafferin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.07.1950
  • Af kanununun müzakeresi Komisyon katillerle vatana hıyanet suçu işleyenlerin aftan istifadesine taraftar görünmüyor Ankara 6 Milliyet)Adalet Komisyonu bugün saat 9,30 da toplanmış ve Af kanunu tasarıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.07.1950
  • Devlet elindeki işletmelerin hususi sermayeye devri Kabul edilen prensipler şudur:İşletmelerin satışı,yerli veya ecnebi sermaye ile ortaklık veya kiraya vermek İşletmeler Bakanı Muhlis Ete Ankara 8 Mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.07.1950
  • HEDİYE MÜSABAKAMIZ Gazetemizin başlığında neşrettiğimiz hediye kuponlarını muntazam olarak 1 numaradan 45 numaraya kadar)toplayan okuyucularımızdan 2000 kişiye noter huzurunda çekilecek kur'a neticesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.07.1950
  • "1 Ordudan 22 general emekliye ayrılıyor V\N/V Bunlar arasında Abdurrahman Nafiz Gürman,Asım Tınaztepe ve Muzaffer Tuğsavul da var Ankara 6 Milliyet)Öğrendiğimize göre kanunî yaş haddini doldurmuş gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.07.1950
  • Radyoda bu akşam Kur'an okunacak Ankara 6 Milliyet)Dün de bildirdiğiniz gibi Ankara ve Istanbul radyolarında yarından itibaren memleketimizin tanınmış hafızlan Kur' ani Kerim okumağa başlıyacaklardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.07.1950
  • Köpeğini yiyen gazeteci La Haye,6(A.Aö)Brez tya ve Guyanne hududundaki Pe [Devamı Sa:5 SU 3 te]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.07.1950
  • Hangi muhalefete ne teminata?Halk Partisi kurultayındanberi muhalefete teminat meselesi diye bir mesele ortaya atıldı.İnönü basta olmak üzere Barutçular,daha bir çok delege baylar muhalefetin kanunî t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.07.1950
  • Kore harbindeki son safha Amerika birlikleri Komünistler umumî bir taarruz sonunda 25 mil ilerlediler.Amerikan birliklerinden bir kısmının çember içine alındığı bildiriliyor.Japonyadan yeni takviyeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 07.07.1950
  • felTROÇKİYİ Böyle öldürdüler?Tefrika No 48 General Sanchez Salazar Eski Meksika Milli Emniyet Amiri Gepeu ajanlarının çoğu Amerikana bulunuyordu XII Jacson d,Torkofı yaauc.ı_»t.iı.i Kanın Meksıkadakı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.07.1950
  • Adalet gibi,sağlık işlen de politikadan uzak tutulması icabeden bir mevzudur.Nasıl bir hâkim millî yet ve din farkı gözetmeden,karşısındakinin kanaat ve temayüllerine bakmadan eldeki delillere hüküm v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.07.1950
  • Eski RaiiLuzaıılardaki eğlence hayatım tamamlamak için o devirde oırnıcı derecede rol oyna*,yan kanto ve kantocular hakkında da okuyucularımıza malûmat vermek ıcup ediyordu.Bu maksakla eski Ramazan ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.07.1950
  • İktisadî kalkınmamız Aınerikadan gelen heyet iğe başladı.Evvelâ yurt içinde umumî mahiyette tetkikler yapılacak İnternasyol Chase Bankasının mümessili olarak Türkiyenin iktisadi kalkınmasını tetkik et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.07.1950
  • Günün notları Maymundan da beteri Adamın biri,oturduğu evin karşısındaki evde bulunan bir maymunun,hiç durmadan kendisini taklid ettiğini görüyor ve bu hale sinirieni yormuş.Hani sinirlenmekte haksız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.07.1950
  • Izmir CH.P.11 Başkanlığı için üç namzet var izmir 6 Milliyet)C.H.P.Kurul!aynım üç gün evvelki içtinıaında yapılan seçimler sonunda Halk Partisi divanı üyeliğine seçilen avukat Nazif Çağataydan inhiJâl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.07.1950
  • KISA HABERLER İK Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı İstanbul Sağlık Müdürlüğü emrine doğrudan doğruya suda eriyen D.D.T.den mühim bir miktar göndermiştir.Bu D.D.T.lor haşerat mücadelesinde ve fakirleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.07.1950
  • Beynelmilel Sağlık Teşkilâtı Akdeniz Böl^e Kurulu Beynelmilel Sağlık Teşkilâtı Akdeniz Bbige Kurulu bu seneki toplantısını İstanbulda yapacaktır.Toplantı tarihi 3-7 eylül olarak tesbic edilmiştir.Bu i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.07.1950
  • Beynelmilel Barola topladı;ma ti aüuK delegeler gıtsyoı Milletlerarası rjaroıar K'jrijj.tsi ly tdiımuüua L,unüraaa topioııacatuıı.'toplantıya Istanbul Barosunu temsıten iştiran eda et-K olan Bui o İve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.07.1950
  • Sekse l u sabah Tedeae suyu verilebilecek İlci gün evvel saat 17 de Terkos Terko.1' güiünden şehre su nakleden eski kaıgh galerilerden birinin golden 14 Km.mesafede 15-20 metre kadar kısmının çöküntüy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.07.1950
  • Müteferrik Sıcakların şiddetinden bayılanlar var Sıcakların bir kaç gündenberi artmış olması karşısında bayılma ve güneş çarpma gibi hâdiseler çoğalmağa başlamıştır.Dün de Sirkecide Hatice isminde 23
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.07.1950
  • Ekmek 19-20 ye satılacak Akide şekeri 200 kuruşa indirildi.Çay,kahve fiatları ile şekerden mamul diğer maddeler de ucuzlatılıyor Belediye iktisat müdürlüğü ye ni ekmek fiyatları üzerindeki çalışmaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.07.1950
  • ŞEKERDEN MAMUL MADDELER Belediye iktisat müdürıüğü,şekerli mamullerden bazılınnın fiyatlarını tesbit etmiştir.Akide şekeri 200 kuruştan satılacaü,ba dem ezmesi lokum ve pasta fiyatları 15 gün içinde b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.07.1950
  • GAZİNOLARIN TARIFLLLIJ Belediye,bütün gazino ve lokantalarda fiyatların büyüK ti belâlara yazılmasını mecbur tul muştur.Bu iş için bir hafta mühlet verilmiştir.Böylece lokarta ve gazinolar çift tarife
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.07.1950
  • Üniversite Bu seneki randımanlar geçen yıldakinden lalıa İüşiikî İstanbul Üniversitesi imtihanları tuna errm;j1ır.Bu seneki imtihan dereceleri geçen yıllara nazaran çok düşüktür Bu arada Edebiyat Fak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.07.1950
  • HALKIN SESİ Bu ikilik neden?Millî Eğitim Bakanlığının 27.9.94Ö tarih vö 14/40 sayılı kararında şöyle denilmektedir' «Ortaokulların 6 ve 7 nci,Liselerin de 9 ve 10 uncu sınıflarından belge alanlara han
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.07.1950
  • Ancak haftada bir £Ün,her girebilecek Ayrıca aileler ne hiiclieı ihdas edilecek!Bu seneki İstanbul sergisi,du huliye ve pavyonlardaki eşya satışı bakımından bir çok şikâyetlere sebebiyet verme&teiiı.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.07.1950
  • YENİ BİR DExlNEK if P.T.T.Meslek Okulundan yetişenler «İstanbul P.T.T.çiler Cemiyeti» adı altında bir dernek kur muş ve nizamnamesin,vilâyet* vermişlerdir.Derneğin gayesi üye,lerin mesleki bilgi seviy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 07.07.1950
  • İçişlerinde tayinler Ankara 6 A.A.Tokat Valisi Abdülkadir Sözen'in İçişleri Bakanlığı Müsteşar Muavinliğine,Maliye Başmüfettişi Esat Gürsu'nun Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığına tâyinleri yüksek tasd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.07.1950
  • İslâm Birliği Samda bir toplantı tertip edilmesi için faaliyete geçildi Karaşi i Nafen)İyi kaynaklardan haber alındığına göre,Chaudry Halikuzzaman'ın başkanlığında Suriyenin başşehrinde bir «İslâmlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.07.1950
  • tm anuniarımızın Bugünkü Türkiye'nin en çok göze çarpan iki hususiyeti var:Memur bolluğu ile kanun bolluğu bakımından dünya birinciliğini çoktan kazanmış olduğumuz için,hukuk tarihinde ner halde husus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.07.1950
  • Genç kadın gülüyordu:Korkma kalfa,onu yemedim,işte burada!dedi.Ani bir hareketle örtüleri açıvermişti.O zaman Mercan kalfa yatağın öbür köşesinde,yastıklara sarılmış uyuyan küçük beyini gördü.Eliyle k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.07.1950
  • Dr.İS SİNAY Tamamen kesbi afiyet etmij v« hastalarını yeniden kabule başlamış olduğunu sayın müşterilerine bildirir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.07.1950
  • Ankaraya giden serbest sendikalar mümessilleri Ankara 6 A A.İstanbul serbest işçi sendikaları birliği başkanının idaresinde 4 kişilik bir heyet buraya gelmiştir.Heyet Çalışma Bakanlığı ve diğer ilgili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.07.1950
  • 130 metre büyüklükte bir istavroz yapılıyor Londra 6 Nafen)İspanya iç harbi esnasında ölen Franco taraftarlarının ölüm hâtıralarını tes'it etmek gayesiyle general Franco,Guadarama dağları eteğinde Mıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.07.1950
  • Suriyede aşiret çarpışmaları Şam 6 Nafen)Gezira vilâyetinde Tighe ve Şammar kabileleri arasındaki çarpışmalar ancak kuvvetli askerî birliklerin müdahalesiyle durdurulabilmiştir.Suriye askerî kuvvetler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.07.1950
  • Tahranda yeni karışıklıklar Bakanlar aleyhinde nüraayişleı oldu,17 kişi yakalandı Tahran 6 A.A.Parlâmento önünde nümayişlerin yasak,edilmesinden sonra dün mahallî saatle 13.30 da Bakanların çıkışı sır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.07.1950
  • Sovyet Rusyada yer yer ayaklanmalar oluyor Slovakyadan Türkisfana kadar olan hac'a yeraltı faaliyeti var sanata Londra G Nafen)Demir perde girişinde komünizm ile mücadele eden gizli teşkilât men supla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.07.1950
  • Fransada sel ve fırtına Dolu ve hortumlar bir milyar franklık zarar yaptı Paris 6 A.A.Son günlerde Fransanın her tarafnda vukua gelen fırtına ve kasırgalar hakikî bir felâket mahiyetini almıştır.Bir m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.07.1950
  • Harici kısa haberler AMERİKADA New York şehri Belediye Başkanı Sivil Müdafaa teşkilâtının şehirde kurulmasını idare etmek üzere bir komitenin kurulma sini acele olarak emretmiştir.INGILTEREDE Londra'd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.07.1950
  • Şehrimizde bulunan Pakistanlı General Mehmet Raza dün Deniz Harb Okulunu gezmiştir.Yukarıdaki resim General okulda bir kıtayı teftiş ederken alınmıştır.New York Metropolitan Operası artistlerinden Bla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.07.1950
  • Dünya siyasetinde Afrikanın bugünkü rolü "Kenya,ingiltere hükümeti için bir üs olabilirini?ingiltere Mısırdan çekilirse ingiliz ticaretinin can damarı olan Siiveyg kanalının kontrolü Afrikada Kenya)da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.07.1950
  • Nazillide 200 dönüm fundalık yandı Aydın 5 A.A.Nazilli ilçesinin Dualar köyünün güney kısmında fundalıklar arasında çamaşır yıkayan bir kadının yaktığı ateşten çıkan yangın neticesinde iki yüz dönüm f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.07.1950
  • Petain'in durumu Fraıısanın sabık Devlet Başkanı yeniden muhakeme edilecek Paris 6 A.A.Eski Mareşal Petain'in avukatlarının talebi üzerine dâvanın yeniden görülmesine aid dosya,adalet ba kanı tarafınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.07.1950
  • Millî Piyango bugün çekiliyor Millî piyangonun 7 temmuz çekilişi bugün saat 13 te Ankarada yapılacaktır.İkramiye kazanan numaralar Ankara radyosiyle bu gece 23 te yayınlanacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.07.1950
  • Plajlar sılıhî bakımdan kontrol ediliyor Belediye Sağlık Müdürlüğü ekipleri bütün plajları sıhhî kontrola tâbi tutmuşlar ve hazırladılkarı raporu makama vermişlerdir.Bu rapora göre,Florya plajlarından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.07.1950
  • Avusturyada sıcaklar yüzünden yangınlar arttı,Viyana C Nafen)Yüz senedenberi eşine tesadüf edilmemiş olan bir sıcak dalgası Avusturyanın bir çok yerlerinde muazzam yangınlaca sebebiyet vermiştir.Bir ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.07.1950
  • îngilterenin altın stokları artıyor Londra 6 Nafen)Son üç ay zarfmda îngilterenin altın stokları 483 milyon dolar artmış bulunmaktadır.İngiliz lira-Linin kıymetten düşürülmesinden evvel 340.000.000 do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 07.07.1950
  • Uzuuç.arşjidaki cami ihya ediliyor Fatih Sultan Mehmedin İstanbulu fethi sırasında deniz kuvvetlerine kaptanlık etmiş cilan Mehmet paşa tarafından 1473 senesinde inşa edilen Uzunçarşıda Yavaşçı Şahin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.07.1950
  • Bir Yılbaşı hikâyesi Neriman Balansağj Fabrikatör îhsan bey o gün mükehef odasındaki pırıl pırıl yazıhanesine oturup gelen mektupları açmağa başladığı zaman bir tanesinin üzerinde dikkatle durup uzun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.07.1950
  • SOLDAN S/ıCt.1 Bir nevi şeker,2 Emel,Kroki 3 Bir millet.Silâh namlusunda bulunur,4 Taharri eden,Sonuna bir harf ilâvesiyle,Münebbih olur,5 Bir oyun,6 İdam et.Bir tatlı,7 Cemaatin baş\8 Eki bağırsak Es
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.07.1950
  • Hicrî 21 Ramazan 1369 7 TEMMUZ 19 5 0 Cuma R umı 24 Haziran 1366 VAKÎT Güneg Öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak VASATİ EZANİ Hazin aşkban.1 Hileli yol,1 Kör.OPERA 60821 1 Işıklar sönerken,2 Üç ahbap çavuşl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.07.1950
  • Dünya siyaseti ve Afrika [Baş tarafı 3 üncü sayfada larda bir çok İngiliz iş adamları Kenyaınn mükemmel bir iktisadî geliştirme ile Ingiltereye faydalar sağhyacak bir istihsal kaynağı haline getirileb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.07.1950
  • U*r af.FATİH AYHAN İM hfcS "VS ^r^fo:Sultan Mehmet1 k Tefrika No.66 Marya cama dayanmeş Türk ordusunu seyrediyordu an neden askerciklere olsun,biz gideriz» diyecek lar.«Ya bir ikincisi geliverirse?di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.07.1950
  • Sana artık bu işle uğraşma man lâzımgeldiğini haber vermiş galiba.Gülerek sözünü tamamladı;Şu kadınlar ne öküz ^eyterdir!Callaghan:Ne demezsin!dedi,sanıyorum ki kalkıp beş bin lira V3rmig okluğundan b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 07.07.1950
  • Zeytinyağı i'iatları düşüyor Piyasada zeytinyağının vaziyeti iyi değildir.Turyağı ve ayçiçeği yağlarının düşmesi zeyünyağın durumunu sarsmaktadıristanbul piyasasında iyi sabunluk beş asitli yağlar 138
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.07.1950
  • Türkiye Tenis bee E I I ırıncılıklerı Dün yapılan karşılaşmalarda elde edilen neticeleri bildiriyoruz Ankara 5,A.A.Türkiye Tenis birinciliklerine bugün Ankara Tenis İhtisas Klübü kortlarında Tek erkek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.07.1950
  • 1st* Lv.Amirliği As.Kıtaat ilânları WHrffiBhi' İli—M—rMılıirutirtıiıfflr t ir ir «ft 1 Kapalı zarfla tamirhane iç su tesisatı ve şehir suyuna Lağ« lanması işi yaptırılacaktır,ihalesi 26/7/950 günü saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.07.1950
  • Eski Ramazan sahneleri Baştarafı 2 incide)ğu haJde güzelliğinin şöhreti İstanbul'a tutmuştu.Peruz Türkiyenin en yüksek kantocusuydu.Fransızlarm İvet Jilbert)i ne ise Peruz da bizde oydu.Peruz,söylediğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.07.1950
  • Mustafa Muğlalı af istiyor Ankara 6 Milliyet)Van'ın Özalp kazasında 33 kişiyi kurşuna dizdirmekten 25 seneye mahkûm edilmiş olan emekli Orgeneral Mustafa Muğlalı Büyük Millet Meclisi Başkanlığına müra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.07.1950
  • Meclisin bugünkü oturumu Ankara C Milliyet)Büyük Millet iVieciisi yarın toplanacaktı1:Gündemde 14 sözlü soru vardır.Belediyeler,Vilâyet umumî idareler,köy kanununun bazı maddelerinin tâdiline ve mille
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.07.1950
  • Suıiyenin hava ve deniz kuvvetleri komutanı gelirimize geldi Afganistan Sefiri Ekselans Muhammet Ahzam Khan Nous dün gece uçakla memleketinden şehrimize gelmiştir.Gene aynı uçakla Suriye'nin de niz ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.07.1950
  • j ^E-r-agSf''r,vi»aMB-'A MB J 1 MİT liJISf İSS ^ĞÜSTO «950 L.cekîlİsİnd£ iki EV 7 Temmuz 3950 aksamına kadar 150 liralık bir lıeoap açtırmakla bu parayı 29 Ağustos 1950 akşamına kadar çekmemek lâzımdı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.07.1950
  • Bir çek sahtekârlığı Kendilinin öğretmen olduğunu soyliyen Lir adam tevkii edildi Meraklı bir sahtekârlık vakası adliyeye intikal etmiş bulunmak tadıriddiaya göre,bir müddetten beri Beyazıtta Marmara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.07.1950
  • ^Wİft(fâ$*/¦v»i.v'*2.l .v;j:Prens H.Said'in meşhur atı yarışı kazanabilecek mi?Pazar günü ikinci hafta koşuları yapılacaktır Günün programının tahliline geçmeden evvel bir kenarı iyi,ortaları bozuk ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.07.1950
  • Fransüdakaiihe buhranı ^Ba.ştarafı 1 incide)liderler ve sendika teşekkülleri şelleriyle istişarelerine devam etmiştir.Mollet'nin bugün gayretlerinin neticesi hakkında Cum hurbaşkanma izahat vermesi be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.07.1950
  • Köpeğini yiyen gazeteci Bastarctfı 1 incide)moek Hoemak dağını aşarak Belem'e ulaşmak niyetinde o lan Fransız gazetecisi R.Manf rais'nin kaybolduğu A.N.P.Hollanda Ajansı tarafından bildirilmektedir.Hi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.07.1950
  • Devlet elindeki işletmeler I Sıç taraiı 1 incide cat fabrikalarını ele alacağız.Zannımca bütün bu işlerin halledilmesi bir kaç ay içinde mümkün olacaktır.Tesislerin devri Bu devir işi için tasavvurlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.07.1950
  • Eden'in ifşaatı Stalin 19-11 de «Hitler'i küçhk görmemeli,onun hatası,ne zaman durulacağını bilmeruesidir.Ben bunu bilirini)demişti.Londra G A.A.Dün,Avam Kamarasında söz almış olan İngiliz Muhalefet P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.07.1950
  • M "0ŞKP â Ifjlg^l f I W3B&i*.tf/ÇEKLER 1 Sterlin 789 100 Dolar 282 10ü Fransız Ft.0.80 100 Liret 044.128 100 isviçre Fr.64.03 100 Belçika Fr.0.60 100 Drahmi Fr.01.376 100 Escudos 9.7890 Serbest Pivasa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.07.1950
  • Konya Askerî Ortaokulu lâğvedildi Ankara 6.Milliyet)Konyadan bildirildiğine göre askeri orta okul M.S.Bakanlığının emrile lâğvedilmiş ve Istanbula nakli ka rarlaştınlmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.07.1950
  • İstanbul Vakıflar Baş.Md.Iığü ilânları Cinsi Miktarı Fiatı Tutarı İlk Temi,Patiska 500 metre 227,13 S.1135.65 K.Amerikan 5000 90,45 S 4522 50 Diril 1000 86.43 S 861.30 633 U Karyola örtüsü 22,5 metre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.07.1950
  • fora.Sayın Doktorlarımızla Bilûmum umm.Hastahanelerimizin Nazarı Dikkatine En son teknik evsafı ve malzeme üstünlüğünü haiz,ayni zamanda rakipleri arasında en ucuz ÇEKOSLOVAK Ünit,Fotöy,Diş Röntgeni v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.07.1950
  • Kayalıbcym ölümü Baştarafı 1 incide)de dün savcılığa getirilmiş ve ifadeleri alınmıştır.Ankarada ifadeleri alman şahitlerden ikisine ait dosya dün sabah savcılığa gelmiştir.Diğerlerinin bugün gelmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.07.1950
  • Münhal Danıştay âzalıkları için seçimler Ankara 6,Milliyet)Danıstayda açık bulunan altı âzalık için pek yakında Mecliste seçim yapılacaktır.Başbakanlığın namzet listesinde 29 zat bulunmaktadır.İçişler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.07.1950
  • Af Kanunu Baş taralı 1 incide] tişa suçlarını af haricinde bırakan ikinci maddenin bendi uzun tartışmalara vesile olmuş ve geç vakte kadar devam eden konuşmalar bir neticeye bağlanamamıştır.Komisyonu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.07.1950
  • Amerika birlikleri müşkül durumda Tokyo 6 A.P.Takriben 40.000 mecvutlu Kuzey Koreli kuvvetler bugün şafaktan itibaren güneş batıncaya kadar giriş tikleri umumî bir taarruz sırasında eski hatlarından 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 07.07.1950
  • m M.V &JXr Sîzinde,Dİmanız zamanı gelmiştir l I Arka A Bev^rden amortisör 1 ile 5 Bey$rc TamnrtfdnasTytet)mökemmef bir jnotosiklete* •ahip olmanın zevkini size' ancak â5tğA verebiliri ¦I I Mukavemeti,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.07.1950
  • 2?AMERİ mm,arasında 15 günde bir muntazam hattı YOLCU VE EŞYAYI TİCARİYE 13 Temmuzda limanımızda beklene" İMMA BAKKE VAPURU 15 Temmuza doğru Pire,Napoli,Cenova,New-York ve Filâdelfiya için yolcu ve eş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.07.1950
  • Bir buz dolabı satın almadan önce,şu tecrübeyi yapınız:Kapısını açın ve kapayın.Sonra aynı şeyi bir de General Electric buz,dolabında deneyiniz.Bu basit ameliye dahi size General Electric buz dolabını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.07.1950
  • Türkiye Genel Mümessili MEHMET KAVALA T m r I 1 Telefon:40430 42673 lahır Man o a I a t a Telgraf:lamet ist.Teşhir ve satıg yeri:Tepebaşı ALP Oteli altında MH_
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.07.1950
  • ouiunmuş eşya)1950 Haziran ayında Tramvay,Tünel,ve Otobüslerde bulunan eşyanın müfredatlı listesidir:I.E T.T,Umum Müdürlüğünden Adet Muhtelif cins çantalar 37 Tek ve çift kadın ve erkek eldivenleri 7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.07.1950
  • Sanıbi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı islerini ıülen idare eden:N.Baytok Dizildiği yer;ti.A.ve A.N.Kgazetecilik kclıektıl gırketi matbaası Basıldığı yer;Son Telgrai Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.07.1950
  • ZAYİ Bursa nüfus memurluğundan aldığım hüviyet cüzdanımı zayi ettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Mehmetoğlu Mesut Özgünel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.07.1950
  • |J Azimet dolayısiyle satılık İki daire,altı buçuk oda konforlu sokak kapjJarı ay-1(1 rı ayrı köşe başı Haseki Nev-I Dahar mahallesi Adak sokaı gı)Numara 7/1,7/2 jjj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.07.1950
  • Elâzığ Bayındırlık üüıürlüğünden 1 Eksiltmeye konan iş:Palu ilçesi ilkokul inşaatı 2 Keşif bedeli:91388.24)aradır.3 Eksiltme 19.7.950 Çarşamba günü saat 11 de Bayındırlık Müdürlüğü eksiltme odasında k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.07.1950
  • A K e MÜLATÖR SAAJ marka akümülâtörlerinin tercih sebepleri üzerinde durunuz:lyi bir akUmülâtür en saf kursundan imal edilmiş olmalı ve hiç bir malzeme tasarrufu yapılmıyarak plakaları on kalın eb'add
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.07.1950
  • Danılıye fvıütehasi,ısı Pazardan ^u^Ka her gün saat 14 den 17 ye kadar İstanbul Dıvanyolu No.104 i^Wa:fil|.ıtıı^JHfl;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.07.1950
  • İÎUUhjet ABONE FÎATLERİ Senelik 28 Liradır 6 Aylık 5 3 8 1 3 Yabancı memleketler için iki mislidir.İLÂN FÎATLERİ Başlık 20 lira 2 ncı sayfa santimi 4 Lira 3 üncü 4 4 üncü 2.5 İlân ¦¦2ı Doğum,Nikâh,Evl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6