Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 06.07.1950
  • Celâl Boyarın doğduğu ev Bursa.5 Milliyet)Bursa Gü eel Sanatlar Derneği tarafından şehrimiz halkevinde bir resim sergisi-açılmıştır.Üyelerin müştereken hazırladıkları bu sergide görülen eserler arasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1950
  • Ankara radyosunda haftada üç gün Kur'an okunması kararlaştırıldıktan sonra Diyanet İşleri Reisi Hamdi Akseki,iki hafızla birlikte Radyoevine gitmiş ve radyoda yayınlanacak Kur'an bu hafızlar tarafında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1950
  • harbi tehlikeli Kızıl Çinin harbe girmesi ihtimali var.Mac Arthur Birleşmiş Milletler komutanı oluyor Hongkong,5 A.P.Buradaki diplomatik müşahitler;Rusyanın Uzak Doğuda Birleşik Amerika'ya karşı anî b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1950
  • Başbakanın meclisteki beyanatı Baskı kanunları Adnan Menderes muhalefete her türlü teminatı vermeğe hazır olduğunu bildirdi.Meclis Un,Bulgur ve makarnadaki muamele vergisi ile şekerden alınan istihlâk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1950
  • Yeni Af Kanunu tasarısı Halk Partisi iktidarının bir çok vaadlerine rağmen türlü mülâhazalarla gerçekleştirmeğe cesaret edemediği af tasarısı Demokrat Parti hükümeti tarafından büsbütün başka bir zihn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1950
  • Gazetemizin başlığında neşrettiğimiz hediye kuponlarını muntazam olarak 1 numaradan 45 numaraya kadar)toplayan okuyucularımızdan 2000 kişiye noter huzurunda çekilecek kur'a neticesinde 25.000 lira değ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1950
  • Sicilyalı haydut Giuliano dün saklandığı yerde polisler tarafından delik deşik edildi-Castel Vetrano Sicilya)5 A P.Bir polis makinalı tüfeğin den çıkan kurşunlar bu sabah şafakta Siciiyanın haydut «kr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1950
  • lstanbu eden Hdlk duhuliyeyi pahalı bulduğu için şimdiye kadar r ancak 127 bin kişi sergiyi gezdi.Russel Dorr dün serginin Marshall yardımı pavyonunda İstanbul Sergisi dün de 11000 kişi tarafından gez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1950
  • Muzaffer Ölünün kızkardeşî savcılığa dün bir plak verdî Şalıit Şabanın ifadesini ihtiva eden plâktan hâdisenin açıklandığı bildiriliyor Teknik okul pansiyon âmiri Muzaffer Kayalıbay'm ölümü hâdisesi h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1950
  • Bayram yüzünden ölenler Amerikanın istiklâl Bayramında 828 kişi can verdi New York 5 A.A.Birleşik Amerika tarihinin en ölümlü tatil gününü teşkil eden istiklâl Bayramındaki ölüm sayısı,alınan en son y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1950
  • Bükreşteki muhakeme komedisi Türkiye hesabına casusluk ia edilen 7 kişi Prag 5 A.P.Prag radyosunun bugünkü yayınına göre,bir müddettenberi Romany an m başkenti Bük^reşte casusluk ve ihanetten sanık ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1950
  • Ruslarjfark hudutlarımızda manevra yapacakmış,Gazeteler* Ayol uyan Lak Ruslar Şark hududumuza toplanıyormuğ!Aldırma,«manevra)diri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 06.07.1950
  • İt Yeşilköy Fıkaraperver Cemiyetinin umumî kongresi 9 tem muz pazar günü saat 11 de Yeşilköy Kalemkâr sokak 8 No.da dernek binasında yapılacaktır.SERGİ it Ressam Levni sergisi bugün Topkapı Sarayında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1950
  • Poiis ve halk lvmniyet Müdürü Kemal,polis namuslu insanların korktuğu değil,&evdiği kimse olacaktır,diyor.Emniyet Müdürü Kemal Aygün dün saat 17 de gazetecilerle bir konuşma yapmış ve Emniyet teşkilat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1950
  • Müteferrik imanı ve müezzinler vaktinde maaş alamıyor Şehrimizdeki Camilerde hiz met gören imam ve müezzinler maaşlarını muntazam alamamak tacurlar.Şimdiye kadar Evkaf idaresin den verilen maaşlar son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1950
  • Olclcilik mütehassısı Valiyi ve Patriği ziyarett eltti Evvelki gün şehrimi:e gel'jn New York'laki St Moritz oteli sahibi ve otelcilİK mütehasiüi Mr.Taylor dün sabah saat il.OO de Vali ve Belediye reis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1950
  • Liman Adana vapurunda yapılan mühim kaçakçılık Batı Akdeniz seferinden dönen Adana vapurunda vuku bulan mühim bir kaçakçılık hâdisesi meydana çıkarılmıştır.Dışarı çıkmakta olan geminin hastabakıcıları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1950
  • Eski ramazanlarda tulûatvetulûatcıSar Bundan evvel eski Ramazanlar d aid eğlencelerden uzun uzun bahsetmiş,bu arada Karagöz,tiyatro ve meddahı da anlatmıştık Bugünkü makalemizle de okuyucularımıza tul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1950
  • ^©Strockİyî KM.Böyle öldürdüler!Tefrika No 47 General Sanchez Salazar Eski Meksika Millî Emniyet Amiri Katilin Paristen aldığı pasaport inceleniyor Avukat sorularına devam etti:«Tavsiyesiz gönderilmen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1950
  • Vapur mu çaylak mı 1933 daı-ibcrı ilk defa İstanbul limanı evvelki gün bir Kızıl Rus gemisinin ziyaretine şahit oldu.Çoktandır Kızıl Rus gemisi görülmediği,bu acaip nesnenin ne biçim bir şey olabilece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1950
  • Belediye Şekerden ıııanjul maddelerin fiatiarı düşüyor Şeker i'iatlanna yapılan tanzilât piyasada narhsız ve serbest olarak satılan şekerli mamuiıere de büyük mikyasta tesir e-mistir.Perakende satışla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1950
  • Teknik Üniversitede Mulıtelif fakültelerde muvaffak olan ve olamayan talebe ınikdurını bildiriyoruz İstanbul Teknik Üniversitesi Fakültelerinde imtihanlar hemen,hemen neticelenmiştir,652 mevcutlu İnşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1950
  • Pakistanlı generalin dünkü ziyaretleri Pakistan ordusu generallerin den Nevapzade Ağa Mehmet Ra za dün sabah Eyüpteki İstihkâm okulunu,15 te Birinci Ordu Mü fettişini,15.30 da Garnizon Ko mutanını,16,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1950
  • 'icrij eden muallimlerin adlariyle bulundukları okulları gösteren tam listeyi veriyoruz.1 temmuz 1S50 tarihinden itibaren 32 lise ve ortaokul öğret-meni Millî Eğitim Bakanlığınca birer derece terli et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1950
  • Bir adanı,evlenme teklifini reddeden yengesini vurdu Kartalda feci bir cinayet iş lenmiş ve film yıldızlarından Sezer Sezinin üvey annesi Nuriye Kay,kaynı Rahmi Koç tarafından bıçakla öldürülmüştür.Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1950
  • HALKIN SESİ Sürat rekoru!Üç yıla yakın bir zaman aboneler eski ve noksan bir rehberle bırakıldıktan sonra,sanki çok mühim bir geymis gibi!Çıktı,çıkıyor teranesiyle yıllarca alâkalılar oyalandıktan son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 06.07.1950
  • Siyaset ve geçim dedikoduları dışında Amerikan kadını mı,Fransız kadınımı daha mesut?Amerikan kadını,kendisinde mevcut hürriyeti-hakkını hiçbir şeye değişmeğe razı olmuyor.Ye Fransız kadınının bankada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1950
  • Geçen cumartesi günü,Genelkurmayda,Türk kava,bava ve deniz kuvvetleri mensupları için açılmış olan ilk sınıflandırma ve vasıflandırma kursundan lf subay mezun olmuştur.Yukardaki resim,bu kursun ilk me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1950
  • iran'ın durumu Amerika Elçisi,Irana,Türkiye ve Yunanistan gibi yardım isteyecek Londra 5 Nafen)Kemsley gazeteleri grupunun diplomatik muhabirinin Vaşingtondan aldığı bir rapora istinat ederek bildir d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1950
  • Arap memleketleri ve Birleşmiş Milletler Kahire 5 Nafen)Bütün A rap memleketleri gazeteleri Birleşmiş MilJetler genel sekreteri Trygvie Lie'den şikâyetçi bulunmaktadırlar.Buna sebep her zaman her sual
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1950
  • Iznıirde şiddetli sıcaklar İzmir 5 Milliyet)Şehrimizde şiddetli sıcaklar başlamıştır.Bugün öğleden sonra gölgede sıcaklık derecesi 39 a yükselmiş tir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1950
  • Batı Almanyanın müdafaa hazırlıkları Almanyadaki Amerika Komiseri «böyle bir hareket bütün batı devletlerine yapılmığ bir hücum telâkki edilecektir»,diyor.Berlin 5 Nafen)Batı Almanya hükümetinin gizli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1950
  • 5.700.000 TL.Sermayeli Türk Anonim Ortaklığı İstanbul Şubesi 14/7/1950 Cuma gününden itibaren Her türlü Bankacılık hizn etleriniz için emrinizdedlr.Müsait Faiz» Zengin ikramiye,Sür'at,Kolaylık.Yenipos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1950
  • Harici kısa haberler ÇEKOSLOVAKYADA Prag şehrinde yeniden 14 kişinin yabancı bir devlet hesabına casusluk yapmakla mahkûm edildikleri bildirilmektedir.RUSYADA Moskova radyosu,Sovyet Rusyanın Birleşmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1950
  • Bu yarı çıplak halile her zan.an kinden rieusti.Kuı;ük göğüSierı parçalanmış elbiseden yarıyaııya çıkıyordu.Eteğniin yırtılan kıs.u.niKtnn ise güzel,ince bacak lan beline kadar görünüyordu,Ahmet Yılma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1950
  • Churchill diyor ki Komünistler Kore harbini kazanırsa 3 üncü dünya harbi muhakkak demektir.Londra 5 A.A.U.P Afp:Birleşik Amerika istiklalinin yıldönümü münasebetiyle Londradaki Amerikan cemiyetinde sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1950
  • ingiltere Folklor festivali dün açıldı Londra,o A.A.Afp:Folklor çerçevesi içinde millet,lerarası dans müzik ve türküler festivali dün Gal memleketinde küçük Sangolen şehrinde 10 bin seyirci huzurunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1950
  • Yeni uçak seferleri Balıkesir 5 Milliyet)Balıkestir İzmir İstanbul Ankara uçak seferlerine cumartesi gü nü Ankaradan hareket eden hususî bir uçak,Ulaştırma Bakanı Tevfik İleri,Meclis Başkanvekilierind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1950
  • Macaristan ve Çekoslovakyada Baltalama hareketleri son günlerde,hissedilecek derecede çoğalmış hulunuyor.Viyana 5 Nafen)Macaristan ile Çekoslovakyada işçi mu halef etinin son günlerde büsbü tün arttığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1950
  • Lübnanda Komünizm 70 bini mütecaviz komünis tin burada icrayı faaliyet ettiği iddia ediliyor.Beyrut 5 Nafen)«Lüb nanda,diğer Arap memleketlerine nazaran komünizmin büyük bir hızla artmakta olduğunu ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1950
  • Meçhul bir otomobilin sebebiyet verdiği yaralama Pazartesiyi salıya bağlayan gc ce saat üçte,muharrir arkadaşlarımızdan Seyl'eddin Orhan Çağdaş,Fatihte Altayda meçhul bir otomobilin ani olarak çarpmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1950
  • Lâik partinin müctehidliği S ^^vsmanlı idaresi dinle tiZ dünya arasında bir muvâzene idaresiy Ü di:Şeriatle hükümetin sail lâhiyet hudutları asırlar E boyunca inceden inceye E tetkik edilip bütün tele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 06.07.1950
  • Coğrafya dersi Tarık BUĞRA Bizim zamanımızda buna «kürre-i mücesseme" derlerdi;şimdi ne diyorlar acaba?Değişmiştir tabiî.Zaten doğrusu da budur;zaviyeler,ehramlar kalırsa kalsın,ama,şu dünyanın adı ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.07.1950
  • bOJLjJüN SAGr.1 Meşhur bir Donjuan,2 Bir soru;Bir tarikat.3 Toü,4 Sonuna bir harf ilâvesiyle,kudurmuş Eski dilde)Nezir.5 Sonuna bir harf ilâvesiyle.Parçala manâsına bir emir;Lâle devrinin meşhur sari.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.07.1950
  • ryp r^n H Hicrî 20 Ramazan 1369 TEMMUZ 19 5 0 Perşembe R umı 23 Haziran 1366 VAKİT VASATI EZANI 5.32 13.19 17.İ9 2Ü.44 22.45 3.17 8.43 4.34 8.35 12.00 2.01 6.33 yogıu ALKAZAR 42^62)1 Son kahraman Tu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.07.1950
  • AYHAN ultan ÜS Karşüki sı çtıdırtarı g Tefrika No.65 a Türk üyordu S urun öte tarafında Türk orduşunaiı ardındaki sırtlara gömülen güneşin cansız karartısı Panalya kilisesinin kubbesinde ve has bahçed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.07.1950
  • KISIM XIV CUMA:DOSTLAR ARASINDA BİR KONUŞMA Saat tam onbire çeyrek kala Callaghan Sonthing'de idi Arabayı yavaşlatıp Riverton malikânesinin birkaç metre gerisinde durduttu.Etrafına bakınıp ta aradığın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 06.07.1950
  • YÜZÜNÜZ ÇAMAŞIR DEĞİLDİR.Vs.TUVALET SABUN Cildinizin Arzu lad ı e ¦i uladığı 11 ılıııınlııı HUSUSİ BİR FO sw pUROlUVAlE^ABUNU '^^^eder o kad'ı^1 PURO WVAIET SABUNU il,da.ma ge°« PURO ™VAl" SA6UN ve 9ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.07.1950
  • ABONE FİATLERİ Senelik 28 Liradır 6 Aylık İJ 3 8 1 3 Yabancı memleketler için iki mislidir.İLAN FİATLERİ i Başlık 20 iiia j 2 nci sayfa santimi 4 Lira 3 üncü a 4 4 üncü İlân 2.5 2 Doğum,Nikah,Evlenme,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.07.1950
  • fjr.Rojo'nır» besbyici briyantini.Milyon larco kadın tarofından kullanılan yen ve ıılıhi bir horikadır.Sar,alim ve mütehassısları,bu parlak muvaffakiyeti,Roja'nm tamamen hususi terkibine atfediyorlar.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.07.1950
  • İLÂN M.C.B.Kara Kuvvetleri Komutanlığından 1 1950/1951 öğrenim yılı için aşağıda isimleri ve bulundukları yerler yazılı olan As.Okullara öğrenci alınmasına 25 mayıg 9v den itibaren başlanacaktır.Bu mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.07.1950
  • Amerikan kadınımı Fransız kadınımı daha mesut?Bag tarafı 3 üncü sayfada nı,bir Fransızla evlendi.Aralarında bir evlenme mukavelesi yapmadılar.Zaten Amerikalılar evlendikleri zaman böyle bir mukavele y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.07.1950
  • ZAYİ B şiktaş nüfus memurluğundan aldığım hüviyetimi kaybettim,yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.1306 doğumlu Esat oğlu Âdem KARAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.07.1950
  • Çam Kalas satışı Tavşaıiii Usvlst Orman İşletmesi müdürlüğünden 1 İşletmemizin Balıköy istasyonu istif yerinde mevcut 3 parti Çam kalas 1.7.950 gününden itibaren 15 gün müddetle ayık arttırma ile satı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.07.1950
  • KISA HAB ERLER Yüksek Denizcilik Okulu makine şubesi talebeleri,Denizyollarının motorlu ve türbini!gemilerinde staj yapacaktır.Staj müddetince talebeye ayda yüz lira burs verilecekse de Denizyolları i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.07.1950
  • Yeni Aî Kanunu tasarısı Başmakaleden devam] ket edilmeyerek affın bir takım şartlara bağlanması ve muayyen sınıflara tahsis olunması hiç te yanlış sayılamaz.Bu suretle yeni tasarı ile bir hapishaneler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.07.1950
  • hayduliat kra ı Bar,tarafı 1 incid8 cin dibine yığılmıştıröğleden sonra geç vakte ka dar fotoğrafçılarla gazetecilerin vak'a mahalline yaklaşmalarına henüz müsaade edilmemiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.07.1950
  • İ'i'ıfr 1 I ÇEKLER 1 Sterlin 789.50 100 Dolar 280 1U0 Ki ansız Fr.080 100 Liret 044.128 10ü İsviçre Fr.64.13 İÜO Beıçika Fr 0.60 10ü Drahmi Fr.01.376 İUÜ Escudos 9.7890 Serbest Pivasadj DÖVİZLER Dolar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.07.1950
  • ki Rarnazoîiior Başlarafı 2 incide)reklâm edilir,orkestra,kapının önünde halkın beğendiği kantoları çalardı.Perde açılmadan yanın saat ev vel rejisör 4)ilân edilen piyesin ismine bakar,şöyle bir düşün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.07.1950
  • Kore harbi Baş taralı 1 incide)1_Hâlen Uzak Dokudaki müttefik kuvvetlerini idare etmekte olan Mac Arthur ile Güvenlik Konşeyi arasında sarih bir irtibatın temini.2 Mac Arthur komutasında harbeden birl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.07.1950
  • Tür.iye hesabına casusluk Baştarafı 1 incide)şel'in sabık pilotu Vasilin Ço banu ile Rumanya ticaret filomu nun eski idarecilerinden Nikola Valsan'ı idama mahkûm etmiş tir.Diğer sanıklar hakkında şu c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.07.1950
  • İstanbul İkinci İcra Memur Ticaret mahkemesi tarafından Ticaret Kanununun 712 inci maddesi gereğince açık arttırma suretiyle satılmasına karar verilen OB.tipi 130178 Bedford motorlu ve 148193 gasi num
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.07.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı islerini fiilen idare eden;N.Bay tok Dizildiği yer:N.A.ve A.N.Kgazetecilik kollektif şirketi matbaası B—Idıftı yer:Son Telgıal linthofMI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.07.1950
  • 1st* Lv.Amirliği As.Kıtaat ilânları ^a.Mrfa^aaBii—1 Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı maddelerin kapalı zarfla eksiltmeleri 20/7/950 günü hizalarında yazılı saatlerde Ankara M.S.B.4 No.lı Sa.Al.Ko.da iha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.07.1950
  • İstanbul Belediyesi ilanları Fatih Camii ile Küçük Mustafapaşa arasına ait imar plânı Genel Meclisin kararile belde ihtiyaçlarına uygunluğu tasvip edi'nnş,Bayındırlık Bakanlığı yüksek makamınca da ona
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.07.1950
  • ZAYİ İçinde Askerlik teskerem olan hüviyet cüzdanımı zayi ellim,yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Hasan Demircan Çalı Kuru köyünden HENDEK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.07.1950
  • Kadastro düûürlıiğünuen e YÜP Eyüp ilçesinin eski cami kebir yeni:Eyüp mahallesinin eski;İplikhane ycni Bahariye caddesi eski;9% 11 yeni:9 kapı numaralı ve tekemmül ettirilen 41 ada 3ü parsel numaralı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.07.1950
  • Başbakan Adnan Menderes muhalefete teminat veriyor [Bag tarafı 1 incide ren Maliye Bakanı Halil Ayan,hükümetin bütçe üzerinde tasarruf yapmak kararının kat'î olduğunu,birçok fuzulî masrafların kaldırı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.07.1950
  • Yetimler arasındaki ikiliğin kaldırılması isteniyor Şehrimizdeki yaşlı yetim kızlarından 30 kişilik bir grup alalarında birer mazbata tanzim eclip Reisicumhura,Meclis Başkanına,Başbakana,Maliye Baka n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 06.07.1950
  • t—MM Î2SİSJ-M.7rr:BCECfc S «i Bayramda giyebileceğiniz en zarif gömlektir ŞIK SAĞLAM VE UC izi Dır Olduğu gibi ummadığınız diğe O halde başka bir gömlek seçmekte ne menfaat veya II f% d MYMITI Bu defa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan