Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 02.07.1950
  • İlmî komisyonda son şeklini alan anunu dün eclise veri Tasarıya göre;Komünistler,katiller,kız kaçıranlar,ırza geçenler ve devlet malları aleyhine suç işliyenler aftan istifade edemiyecekler.Af 14 Mayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.07.1950
  • İstanbul Sergisi dün Tekel ı tarafından i İkinci İstanbul Sergisinin en çok beğenilen Bebek pavyonunun bulunduğu bina Uzun zamandanberi hazır lıkları yapılmakta olan 2 nci İstanbul Sergisi dün Gümrük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.07.1950
  • Bulgarların şehjf gazetecisi C.di„ b„Uduju bu,bi„.a„ri„d,n de Turk makamlarına teslim edildi.topraklarca makmaU «fek a-1 bug» o!a„ *eunei tf evamı Sa;7 SU;1 de] Arif Necıb Kaskatının tabutunu tasli™ ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.07.1950
  • lstanbulun fethi Tefrikamız en mühim safhasına girdi «Fatih Sultan Mehmed» tefrikamız en hararetli kısmına gelmiş bulunmaktadır.Yalnız Osmanlı ve Türk tarihi için değil,bir eni tarih devrine mebde olm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.07.1950
  • Wj& m'ifi Merhum Muzafferin hâdiseye »ahit olan kdnsı Olga dün Ankara adliye binasından çıkarken Kayalıbayın ölümündeki esrar Ankara Savcılığı dün Ahmet Gürkan da Savcılığa hâdise ile alâkalı 12 kişin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.07.1950
  • Millî birlik kuvvetimiz Memleketimizin asırları dolduran çeşitli dış tehlikelere ve tecavüz niyetlerine rağmen tek başına istiklâl ve bütünlüğünü koruyabilmiş olmasının sebep ve hikmeti daima milli bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.07.1950
  • Kore harbî yeni bir safhaya girdi Amerikan kara kuvvetleri çarpışmalara katıldılar Trejon Kore)1 A.P.Kül-kerî taşıt uçaklaryle getirildikleliyetli sayıda Amerikan kara bir-ri ve kuzey Koreli komünist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.07.1950
  • Finlandiya takımı 5-3 mağlûp oldu Halil Kaya dün gece hasmiyle mücadele ederken İstanbul güreş kulübünün da-ce ilk müsabakasını,Şeref Stadın iretlisi olarak şehrimize fitkn da.Güreş Kulübünün takar:il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.07.1950
  • Kabotaj bayramı münasebetiyle Barbaros Abidesinde nutuklar söylenirken.Yazım 2 inci şayiada)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.07.1950
  • Futbolcu alışverişi Transfer ayı dün başladı.Bir çok tanınmış oyuncuların kulüp değiştireceği söyleniyor Futbol âlemimizin en cazip hâdiselerine sahne teşkil eden «Transfer ayı» dünden tibaren baş lam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.07.1950
  • Kongrede,Anayasanın çiğnendiğini iddia eden bir delege silâha sarılmanın icap ettiğini söyledi H.P.Mebuslarının!Meclisten çekilmesi için Kurultaya biri takrir veri.di Ankara 1 Milliyet)C.H.P.kurultayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 02.07.1950
  • tJt ITRÛŞE "jJkBeyle j Tefrika No 43 General Sanchez Salazcr Eski Meksika Milli Emniyet Amiri Katil silâhı nasıl t ettiğini anlattı «Bu adam beni sahte bir pasaportla Meksikaya getirtti Çünkü beni bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.07.1950
  • Ne de osa Halk Partisi Kurultayı olduğu beîii i aüat ne ele oısa kurultayın bir Halk Partisi kuruliayı oiuu ğu,bir yok.alâmetlerden beiii ıdı.Sayın Inbnunun saluna girişi büyük ve klasik tezahürata ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.07.1950
  • Eski Ramazanlarda kurulan Beyazıt sergisi Eski Ramazanlarda,Beyazıt' camii avlusunda kurulan sergilerin de mühim bir hususiyetleri vardı.Bv yazımızda bu sergilerde görülen husuiyetleri anlatıyoruz.Bv,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.07.1950
  • Günün norlar.Beklemese.Efendim,beklemeden beklemeye,bekleşmekten bekleşmyc fark vardır.Eloğlu sevgilisine Taksim meydanında randevu verir» saatin altına vakti gelince dikilir,bir saat,üç saat beş saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.07.1950
  • Denizcilik bayramı Taksim ve Beşiktaşta merasim yapıldı,Deniz Ticaret Okulunun vaziyeti tenkid edileli 1 temmuz kabotaj bayramı dün törenle kutlanmıştır.Bu münasebetle öğleden evvel Taksimdeki Cumhuri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.07.1950
  • Adliyede Bai'j Jıeyeti gelecek cumartesiye gidiyor Milletlerarası Hukuçular Kongresi 19 temmuz çarşamba £ünü Londrada toplanacaktır.İstanbul Barosunu temsilen kongreye iştirak edecek olan 5 kişilik he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.07.1950
  • Ulaştırma işleri Güneydoğu postaları navlunları indiriliyor Ortadoğu nı cm leke tier inden turist celbi nıaksadiyle Denizyolları idaresi,Güneydoğu Akdeniz postaları navluilarjnda hususî tenzilât yapma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.07.1950
  • rgcız a€&®SBBim imar planı beğenildi Şehir Meclisi tarafından hazırlanıp kabul edilen Burgaz adasın ınûr plânı,Bayındırlık Bak;i;ea noksan görülerek iade eaıJmigti.Bakanlık,plânda kilise civariyle isk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.07.1950
  • Sarı Melâhat namiylc mâruf bir kadın da Ali adlı bir adamı ağır surette yaraladı.Fatihte esrarlı bir ölüm hâdisesi olmuştur.Temiz giyinmiş olan ve üzerinde kahve rengi bir manto bulunan 35 yaşlarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.07.1950
  • ALl I N SFSİ iğar si kurtarılmak Adaiarda oturan bir okuyucumuzdan haklı bulduğumuz bir şikâyet mektubu uldık.Alâkalıların nazarı dikkatini çekmek üzere bu mektubu aynen neşrediyoruz:ı Senelerden beri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.07.1950
  • Tarikatçılar mahkemede 15 suçludan ikisi tevkif edildi,diğerleri resim çektirmelerine dînen günah diye itiraz ettiler Fatihte bir medrese odasında âyin yaparken suçüstü yakalandığını bildirdiğimiz Muh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.07.1950
  • Zabıtada Emniyel yeni Müdürü dün vazifesine başladı İstanbul Emniyet Müdürlüğüne tâyin edilmiş olan Kemal Aygün dün sabah yeni vazifesine başlamıştır Ankorada bir başka vazifeye alman eski müdür,yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.07.1950
  • Istanbul Avcılar ve Atıcılar kulübünün yıllık kongresi dün saat 14.30 da Şehzadebaşında Le tâfet apartmanında yapılmıştır.İstanbul Tekstil Sanayii ıs çileri Sendikasının olağanüstü kongresi bugün saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 02.07.1950
  • Z.Törümküney Ajans umum müdürü oluyor Anadolu Ajansı Umum Müdür lüğüne Basın Yayın Umum Müdürlüğü İstanbul mmtaka müdürü Zahir Törümküneyin getıril mesi hemen hemen takarrür etmiş gibidir.Ajans Umum M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.07.1950
  • Truıııamn izcilere nutku Valley Forge,1 A.A.Başkan Truman Valley Forge'de izciler önünde söylediği nutkunda komünizm ile gençler üzerindeki tesirini Mussolininin Faşizmi ile Hitlerin Nazizmine kıyas e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.07.1950
  • Fransada yeni kabine Henri Queille,dün Millî Meclisten güven oyu almağa muvaffak oldu Paris 1 A.P.Fransız Mil lî Meclisi bugün,208 muhalife karşı 363 rey ile Henri Queille'ün başkanlığa tayinini tasvi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.07.1950
  • Harici kısa haberler AMERİKADA if Başkan Truman Amerikan ordusunda seçilmiş 2,500 yabancının hizmet görmesine dair olan kanunu tasdik etmiştir.Bunların hizmeti üç sene sürecektir.YUNANİSTANDA if Dün E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.07.1950
  • Bir çocuk ikinci kalian bir adamın kucağına düştü Londra 1 Nafeı.Mrs Harold isminde bir kadın akşam evine geldiği vakit;18 aylık çocuğunu yabancı bir adamın kucağında bul muş ve hayretler içinde kalmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.07.1950
  • Kuzey Atlantik'in müdafaası Londra 1,Nafen)Kuzey Atlantik Paktı'nın kuzey bölgesinin savunması ile meşgul olan İngiliz,Norveç ve Danimarka askerî heyetleri bugün Norveçte askeri tet kiklerine başlamış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.07.1950
  • Berlinde ihtilâf Kuşlar dün Batı bölgesine verilen elektrik cereyanım kestiler Berlin 1 Nafen)Korede yeni bir ihtilâfa sebebiyet veren Sovyetlerin şimdi de ihtilâflara müsait diğer bölgelerde huzursuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.07.1950
  • Vzakdoğuda başlıyan harp münasebetiyle Cenup ve Şimal nasıl bir hayat sürerler?X3G9 Korelilerin başlıca gıdası pirinçtir Pamuk ve ipek de istihsal ederler Koreliler yaslı iken beyaz giyerler Enflasyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.07.1950
  • Günün Resimleri îngilterede tetkiklerde bulunan Türk gazeteciler heyetini Londraya götüren Ingiliı havayolları uçağının önünde görüyorsunuz,Resimdekiler soldan sıra ile Münir Berik,Yala Nurettin,Adviy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.07.1950
  • Ahmet Yılmaz onunla alay etmek ıstiyerek:Eğer bana karşı lakayt değilse bu bir suç mu'.diye,sordu,Aman küçük bey ne de mek o,yoksa size âşık olduğunu mu sanıyorsunuz?Mercan Kalfa şişman vücudunun üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.07.1950
  • Montemar İSPANYOL REVÜSÜ Temsillerine Istanbul Sergisi Açıkhava Tiyatrosunda başlamıştır.Bugün Matine Saat 6,30 da Gece Suare Saat 9,30 da Biletler her gün saat 11 den temsiller başlayıncaya kadar Açı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.07.1950
  • Ballık memleketlerinde mukavemet hareketi Londra,1 Nafen)Sovyetlerin Karelyada,Estonyada,Letonyada,Litvanyada yeni temizlik ler yaptığı ve buradaki gizli mukavemet hareketlerini bastırabilmek maksadiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.07.1950
  • Körlüğe çare bulunuyor Anadan doğma ve mikroplardan meydana gelen amalık Penisilinle önleniyor Londra 1 Nafen)Doğum sırasında mikrop kaparak kör olan çocukların bundan sonra penisilin ile tedavi edile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.07.1950
  • Bsusya uçuncu ounya harbinden çekiniyor Gerek Peyklerdeki,gerekse Rusyanın iç durumu yeni bir harbe müsait değildir Londra,1 Nafen)Siyasî çev relerde hakim olan kanaate göre,Rusya su anda yeni bir har
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.07.1950
  • Kumanyada mevkuf bulunan kaptanın ailesi ümidini hükümete bağladı Kumanyada tevkif edilen Ulus motoru kaptanı Kâzım Akdoğanın vaziyetinde bir değişiklik yoktur.Kendisiyle beraber tevkif edilen makinis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.07.1950
  • Mithat Düîgc Ziraat Bankası Genel Müdürü oldu Ankara,1 A.A.Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası genel müdürlüğüne bankanın eski ge nel müdür yardımcılarından Mithat Dülge'nin tayini yüksek tasdike iktir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.07.1950
  • General Mehmet Razanm Aııkarada ziyaretleri Ankara,1 A.A.Memleketimizin misafiri bulunan Pakistan ordusu erkânından tümgeneral Nevvabzade Ağa Mehmet Raza bu sabah 9.30 da Genelkurmay Muhabere dairesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.07.1950
  • Ameri kızılları Kızılların faaliyetini tahdit için bir kanun projesi hazırlandı Vaşington 1 A.A.Ayan meclisi,Amerikan komünıstisrinin,faaliyetlerini kati surette tahdit edecek kanun projesini görüşmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.07.1950
  • iı |!I C.H.P.Hazine i H assasi Hem halkın gözünden,ğ i hem iktidar mevkünden e i düşünce muhalif parti ro-i lü oynamaya kalkışan C.İ H.P.ııin bir kaç gündür!i sürüp giden kongresinde i kuvvetli bir ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 02.07.1950
  • istanbul dün iki mühim hadiseye saline oldu.3unlardan biri,geçen yd lesis edilen istanbul Sergisi» nin daha geniş bir şekilde kurulmuş olarak açılması,diğeri de Kabotaj ve Denizcilik Bayramının geçit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 02.07.1950
  • Singoalla» ismindeki bu büyük filmde İsveçli artist Viveca JLinufors'u güzel çingene kızı Singoalla rolünde görecemiz.Size filmden evvel gayet güze] bir kız olan ve İsveç'in en büyük,heyecanlı aşk hik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.07.1950
  • i itahayworth'un koca ıreüorkıruı Londra 1 Nafen)Ağa Han'ın oğlu ve Rita Hayworth'un kocası Prens Ali Han yarış atlarını Londra yarış saha sındaki ahırlara yerleştirmek istemiş ve bu ahırları satın ai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.07.1950
  • Hollywood mektubu:West gazinocu oluyors Boyer papaz rolünde Hollywood)Size bu mektupta fazla havadis veremiyeceğim.Yaz geldi,ekseri büyük artistler tatilde,bir kısmı filmlerin harici sahnelerini çevir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.07.1950
  • r SİNEMANIN GÜZEL ANNESİ ilk kocası Jackie CooganMaıı ayrıldıktan sonra meşhur orkeslra şefi Harry James ile eviction lietty Grable'ın iki kız çocuğu vardır.Resimde görülen bu gocuklardan soldaki büyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.07.1950
  • Greta Garbonun aşk hayatı Gizli kıskançlık Aynı akşam evine dönen Louise Greta'nın'kafasındu bir takım hülyalar,ümitler birbirine karışı yordu.Kendi kendine Bu film hikâyesi inanılmıyacak kadar güzel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 02.07.1950
  • avulcu Emin Koğuşta Davulcu Emin'i sevmiyen yoktu.Şiş göz kapaklarının arasından bakan tatlı mavi gözleri hep neş'eli,neş'eli gülerdi.Dertli ve somurtgan hastaların arasın da onun şirin ve memnun yüzü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.07.1950
  • I ı-Bana hulâsa ediyorum ğu son günlerde büyük 'bir sıkıntı içinde olduğunu söyledi.Ve vaka ge cesi San Pedro gemisinde bulunduğunu itiraf etti.Bundan sizin de haberiniz varmış.Hayretimi tasavvur edin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.07.1950
  • ER Hicrî 16 Ramazan 1369 2 TEMMUZ 19 5 0 Pazar Ru mı 19 Haziran 1366 VAKİT Güneş öğle İkindi Akşam Yatsı Imsâk VASATI EZANI 5.31 13.18 17.18 20.45 22.47 3.14 8.46 4.33 8.34 12.00 2.02 6.30 Beyoğlu JIL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.07.1950
  • t 93456/S9 SOLDAN SAĞ*.1 Üzüntülü iki kelime)2 Rumca cBuraya gel»;oir göz rengi.3 İngilizce «Evet»;Tevsi sporda bir terim.4 Sonuna fjir harf ilâvesiyle,Açıkça anlıtan iki kelime)5 Bir millet.Tersi,İsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.07.1950
  • FATİH AYHAN «Istı Sultan Rflehî&set 5^ r^k Tefrika No.61 Duvara çarpan güllelerin sarsıntısı Bizanslılara büyük dehşet veriyordu Geçen kısmın hulâsası tembulum etrafını kuşatan asker a-rtik tabırsızla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 02.07.1950
  • Milli birlik kuvvetimiz Başmakaleden devam] dış politikası için Birleşmiş Milletler «Charte» ma bütün kuvvet ve samimiyetiyle iştirakin sarsılmaz bir esas olduğunu belirtti.Sayın Bakan bu münasebetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.07.1950
  • Harb i ân edildiğini sanan bir kadın Washington,1 A.A.Bugün çıplak ayaklı bir kadın,Amerikan kongresi binasının koridorlarında bağıra çağıra koşmuş ve «Truman harp ilân etmiş bu işe mani olmak irin on
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.07.1950
  • Fuljoicu aıişverişi Bas,tarafı 1 incide)Fenerbahçe takımına bu ayda kaleci Şalabi ve İzmirli sağaçık Cihatla haf Kâmuran'ın girmeleri muhakkak gibidir.Sarı Lacivertlilerin yeni idare heyeti ilk faaliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.07.1950
  • Sun bir hafta içinde gelen mallar Son hafta içinde limanımıza 9 ecnebi gemisiyle mühim miktarda ithal malı gelmiştir.Bu meyanda;605 ton kâğıt,34 ton çivi,200 ton iplik,25 ton radyo,40 ton çay,65 ton k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.07.1950
  • Sitâh tâfı eoiyorlar Bas t ar afi 1 incide)kılması lâzım geldiği fikrini ileri sürdü.Bundan sonra ^ziz Uras ezcümle şunları söyledi:Mecliste,hükümet programından sözlü sorulara kadar tek mevzu eski ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.07.1950
  • Brezilya Yugoslavyayı 2 0 mağlûp etti Rio de janerio,1 A.A)Dünya futbol şampiyonasında Brezilya Yugoslavyayı 2-0 yenmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.07.1950
  • Hikâye Baştarufı 4 üncüde)bir yaşayış,insanları dik kafalıdır amma aldırma.Bir hınçları,bir alıp veremedikleri vardır,ken dileriyle,etrafmdakileriyle hayat la.Hepsi,topu birden;Gemicileri denizin,işçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.07.1950
  • Devlet Denizyolları ilânları 1 Eminönü 13 No.lu an yapılacak onarım işiyle yeniden gara işleri Kapalı Zarf usuliyle 2 Eksiltme 12/7/1950 Çar nede Genel Müdürlük Alım" Satım 3 Keşif tutarı 33.089 Ura d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.07.1950
  • I—B—l.inci Hafta Programı 2 7 950 BİRİNCİ KOŞU SAAT:]5 30 Üç yaşınaa ve koşu kazanmamış safkan Arap erkek ve dişi taylarına mahsustur.İkrumi-r.1 J II radır.Birinciye 850 Ura,ikinciye 250 Ura,üçüncüye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.07.1950
  • AT YARiSLARI Yarış atlarının haftalık idmanları Sedat EVRENOS Sahanın yeni sürülmüş ve Çizerinde fazla koşulmamış olma sından,Ankaradaki 69 atın çarşamba günü gece yarısi Bakırköye gelmeleri dolayısiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.07.1950
  • enup ve Şimal Koreliler Baş tarafı 3 üncü sayfada)diyen beyaz elbise giyerler.İhtiyar kadınlar umumiyetle beyaz giyerler.Başlarında takkemsi bir başlık vardır.İhtiyar erkekler çubuk içerler.Bir ihtiya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.07.1950
  • Ankara Savcılığı dün Öiganın ifadesini aldı |Baş tarafı 1 incide] mahiyette olan beyanatını tekzip etmiş,bu şekilde hiç bir söz sarfetmediğini,gazeteye bir tekzip gönderdiğini ve bunun gazete tarafınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.07.1950
  • Istanbul sergisi Baştarafı 1 incide)Vur Batur,Ticaret ve Sanayi Odası adına yaptığı konuşmada 2 nci İstanbul sergisinin hazırlanışı etrafında izahat vermiş ve işleri dclayısiyle gelememiş bulunan Başb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.07.1950
  • Kore harbi Baştarafı 1 incide)batıya doğru harekete geçtikleri açıklanmıştır.Bundan evvelki haberlerde,komünistlerin,Seoul'un tam güneyindeki bir noktada Han nehri üzerindeki güneyli savunma hattını y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.07.1950
  • Eski ramazanlarda Başiarafı 2 incide)Koskadaki Hasanpaşa fırınının çörekleri,yağlı,susamlı simitleri,Gelibolu sardalyaları,Kayse rinin çimli pastırması,Selâniğin badem ezmesi,Edirnenin «Devaimisk» i,k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.07.1950
  • Bulgarların ş shit ettıcıi Türk V* gazetecisi Bas tarafı 1 incide protokol yerine Türkçe ve Bulgarca metinleri aynı mealde olan yeni bir protokol tanzim-edilmişti.Saat tam 11 de Türk ve Bulgar toprakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.07.1950
  • Af kanunu Bas tarafı 1 incide)malları aleyhine işlenmiş suçlar aftan istisna edilmektedir Ancak bu gibi suçlardan mahkûm olanların cezaları suçun mahiyetine göre 6 da veya 8 de bir nispetinde indirile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.07.1950
  • Yarış meraklısı bij i uyumcu öıü budundu Ankara Maliyet Bugün şehrimizde esrarlı bn öiüm vakası olmuş ve at yarışları müdavimlerinden bir kuyumcu evinde ölü olarak bulunmuşturöğrendiğime göre,A:rıfart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.07.1950
  • Fintenüva 5-3 mağlûp oldu I Bir tarcîı 1 incide yaptı.Grekoromen stilde yapı lan bu güreşlerde,şu neticeler alınmıştır;52 kilo:Ali Yücel,Hakkola'y?7.10 dakikada tuşla galib 57 kilo;Johannson,Osman Öz'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 02.07.1950
  • ıaa Türkiye Genel Mümessili MEHMET KAVALA i ı Telefon:40430 42673 Tahir Han balata Telgraf:lamet ist.Teşhir ve satış yeri:Tepebaşı ALP Oteli altmda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.07.1950
  • "Teme/sag/am o/uttc& cfuruş c/rk görünüsc/e güze/o/ısr.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.07.1950
  • ÇEKLER 1 Sterlin 791 100 Dolar 280.25 100 Fransız Fr.080 100 Liret 044.128 100 isviçre Fr.64.03 100 Belçika Fr.0.60 100 Drahmi Fr.01.376 100 Eseudos 9.7890 Serbest Pivasada DÖVİZLER Dolar takas 379 St
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.07.1950
  • â Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünden Tesis etmiş olduğumuz Şimalî Avrupa muntazam yük postasının ikinci seferine,10 Temmuz 1950 pazartesi günü Malatya)vapuru kalkacaktır.Gemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.07.1950
  • Sayın Halkımıza İstanbul şehir armonisi şefliğinden Şehir Armonisi kurulunun h af tanın muayyen günlerinde Gülhane,Üsküdar,Atatürk Bulvar parkları ve nönü gezisinde vermekte olduğu açıkhava yaz konser
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.07.1950
  • B %WTAS4IIRIFIIES*H'AIU BOSTANCIDA f w* AYRICA B*Jet İOOO LİRA 7 Temmuz 1950 aksamına kadar 150 liralık bir hesap açtırmakla bu parayı 29 Ağustos 1950 akşamına kadar çekmemek lâzımdır.Her 150 lira içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.07.1950
  • TEŞEKKÜR Eşim Nebahat Abay'ın tedavisinde gösterdikleri şefkatli alâka,ihtimam ve hazakatten dolayı Emrazı Akliye hastahanesi profesörlerinden sayın ihsan Şükrü Aksel ile başasistan Kâzım Dağyolu,Dr.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.07.1950
  • ta TONLUK EKSPRES KAMYöMm 4 SEBEPLERİ i FİATI VCV2 SARFİYATI Al SmATI FAIİA SAĞLAM 6LWGV İÇİN TAMİR MASRAFI WK ÖNEMLİ VASIFLARI 1 FABRİKA TONAJI 1 V9 Ton 2 M O T ö R Benzin 4 silindir 55 beygir.3 DİNG
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.07.1950
  • İLÂN M.5.B.Kara Kuvvetleri Komutanlığıncan 1 1950/1051 öğrenim yılı İçin aşağıda isimleri ve bulundukları yerler yazılı olan As.Okullara öğrenci alınmasına 25 mayıs 950 den itibaren başlanacaktır.Bu m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.07.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı islerini fiilen idare eden;N.Baytok Dizildiği yer:N.A.ve A.N,K.Gazetecilik ve Kollektif Şirketi Basıldığı yer:Son Telgraf Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.07.1950
  • İNŞAAT İLANI Bolu Üevlet Orman İşletmesi Müdürlüaünd3i :1 Bolu Orman îgletme Müdürlüğünün Orman Okulu ve isletme Karacasu müdüriyet merkezinde yaptırdığı binaları ikmal inşaatı isinin taahhüt eden müt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8