Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 30.06.1950
  • KayalıbayÖmer İnönü hâdisesi Adlî makamlar Meclisteki sözlü soru ve gazetelerin neşriyatı ihbar mahiyetinde telâkki edildiği için,Adalet Bakanlığı hadisenin yeniden tahkiki için istanbul savcılığına t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.06.1950
  • Dünya futbol maçları Beşiktaşın yendiği Amerika,ingilizleri 1-0 mağlup etti Belo Horizonte,29 A.A)Dünya i'utboJ şampiyonluğu B grupunda Birleşik Amerika İngiltereyi 1 0 yenmiştir.Birleşik Amerika böyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.06.1950
  • Haşmet Orbay da Son dedikodulara da adı karıştırılan Haşmet Orbay yem bir iddia atıyor Muzaffer Kayalıbayın ölümü hâdisesinden sonra kendisini vekil tutmak istiyen,fakat o zamanki vaziyetler icabı bun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.06.1950
  • Fin güreşçileri üün geliver Fin Güreş takımı dün gece saat 22.50 de Skandinav Havayolları uçağı ile şehrimize gelmiş Yeşilköydeki Deniz Palas "Oteline misafir edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.06.1950
  • %t m «run müsabakası Tertip ettiğimiz 2000 kişiye 25.000 lira değerindeki çeşitli hediye müsabakasında bize yapılan müracaatlardan bazı bozuk ve lekeıi kuponların da toplandığını öğrendik.Bu hususta d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.06.1950
  • SKS Doğu Sınırımızda birliklerinin manevrası Amerikan istihbarat teşkilâtı Rusların hareketleri hakkında yeni malûmat verdi.Bunun yeni bir sinir harbinin hazırlığı olması muhtemel görülüyor Vaşington
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.06.1950
  • Kızıllar Kore'de ilerliyor Moskova Amerikan notasını reddetti Londra 29 A.P)Kusya bu gün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin,Birleşmiş Milletler âzalarının Güney Kore'ye yardım etmelerini talep ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.06.1950
  • Demirperdedeki dâva komedisi Kumanyada bir Türk mahkemeye verildi Prag 29 AP)Yedi kişi dün,Bükreşte bulunan bir askerî mahkemeye sevkedilmişler ve diği de ileri sürülmektedir.Bu le Türkiye hesabına ca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.06.1950
  • Sözlü önerge sağanağı!Şu samimî kanaatteyiz ki,eğer az ve öz konuşmayı öğrenirsek suiistimalleri uzun ta/sılât içinde boğmıyacağımız için hakikatler belki daha vuzuhla alnaşılabilecektir.Sekizinci Büy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.06.1950
  • pnönü,iktidarı kaybedince murakabenin;iyi yapılması lâzımgeldiğini söyledi Kongre Başkanlıklarına ilhami Sâncar ve Nazif Çağatay seçildiler Ankara 29 Milliyet)C.H.P.Kurultayı bugün saat 10 da Halkevin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 30.06.1950
  • Istanbul savahğı Bu vazifeye eski başmuavin 4 üncü Asliye hâkimi Nail Özkan «tâyin edildi İhsan Köknel'in yerine İstanbul Cumhuriyet Savcılığına tâyin edilmiş bulunan 4.cü As.Ceza Yargıcı Nail Özkan d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.06.1950
  • Ulaştırma işleri Armatörler de İlacıları nakil için hazırlık yapıyor Memleketimizden çok sayıda vatandaşın hacca gitmek istemesi üzerine,tanınmış armatörlerimiz hae mevsiminde vapur seferleri tertip e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.06.1950
  • TROÇKİYİ ~1 Böyle öldürdüler!J Tefrika No:41 General Sanchez Salazar Eski Meksika Millî Emniyet Amiri Troçkiyi o öldürdü,öldürün onu,öldürün!Sylvia şöyle cevap verdi.«Doğru değil de bakayım?Ya «Evtc.M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.06.1950
  • Hergün bir sozıü önerge I Yeni Mhıetvekillerimız ilâ maşallah her gün hükümevt^n yeni bir sual soruyorlar.Saıleu meşkûr olsun!Bir Milletvekili hû kûmetten sual sormaz da ne yupar?Onun için biz onların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.06.1950
  • Karagöz oyunu ve bu Eski devirlerdeki Ramazanları anlatan seri yazılarımızdan bugün de o devirdeki Ramazanların ballıca eğlencelerinden birini teşkil eden «Karagöz» ü anlatan makaleyi veriyoruz.Karagö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.06.1950
  • Zabıtada JJir yankesici kaçarken Sarası tuttu Dün Çarşıkapıda garip bir hırsızlık hâdisesi olmuştur Mehmet Özdemir isminde bir zat,durak mahallinde otobüs beklerken yanına yaklaşan Burhan isminde biri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.06.1950
  • KABUL RESMÎ if Pakistan generallerinden Nevvapzade Ağa Mehmet Raz'ın memleketimizde bulunması münasebetiyle şehrimizdeki Pakistan elçiliği 5 Temmuz çarşamba günü saat 10 da Parkotel salonlarında bir k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.06.1950
  • Piyasada Altın piyasası çok hararetlendi Avrupadan gelen telgraf haberlerine göre borsalarda altm fiatları mütemadiyen yükselmektedir.Dün Fransız borsalarında bir kilo altın 36)bin frank yükselmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.06.1950
  • Yeni hava aianı Yeşilköyde dün pistin inşasına başlanması münasebetiyle bir tören yapıldı Hava alanı pistinin inşasına başlanması dolayısiyle dün sabah Yeşilköyde bir tören yapılmıştır.Törende Vali ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.06.1950
  • Belediyede:E.T.T.İşçileri Sendikasının bir şikâyeti İstanbul Elektrik ve Motorlu Taşıt İşçileri Sendikası,İ.E.T.T.İşletmeleri Umum Müdürlüğünün gayri mantıkî icraatta bulunduğumu Çalışma Bakanlığına a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.06.1950
  • Müteferr'k Kmirgân bahçesi d^ halka acılıyor Emirgân bahçesi 1 temmuz cumartesi günü halka açılacakt'r.İstanbul halkı,her cumartesi günü saat 13 den 20 ye kadar bahçeden istifade edebileceklerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.06.1950
  • Russell Dorr yarın şehrimize dönüyor Marshall yardım plânı Avrupa temsilcisi Büyük Elçi Paul Hofllman'la temaslarda bulunmak üzere pazartesi günü Par ise gitmiş olan İdarenin Türkiye temsilcisi Russel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.06.1950
  • Sarayların halka açılması için hazırlık İstanbul saraylarının müze haline getirilmesi işiyle meşgul olan h?yet çalışmalarına devam etmektedir.Atatürke ait katafalk ve meşaleler dün,İnkılâp müzesinde b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.06.1950
  • Mayıs ayından itibaren terfi ettirilmelerine karar verilen ve keyfiyet dün resmen gelininizin ilgili makamlarına bildiri!en 537 öğretmenin tam lislesiııi veriyoruz.537 ilkokul öğretmeninin 950 mayıs a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.06.1950
  • HALKIN SESİ Güüeryüzden vazgeçtik.Tıp Fakültesi Talebe Cemiyeti Başkanı Dündar Kalyoncuğoiundan «Güleryüzlü idareden vazgeçtik,hakaret edilmesin,razıyız» başlıklı bir yazı aldık.Aynen neşrediyoruz:«Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.06.1950
  • KISA HABERLER Makbuz üzerinde tanrifat yaparak zimmetine 260 lira j-îçiren Abdülmecit isminde biı tahsildar,3 sene 10 ay hapse,2 sene memuriytten uzak tutulma ya ve zimmetine geçirdiği parayı ödemeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 30.06.1950
  • Poloııyada Yahudiler ordudan çıkarılıyor Varşova 29 Nafen)Polonya millî müdafaası ve Polonya ordusunu emri altında bulunduran Sovyet Mareşali Rokossovsky bütün Yahudilerin ordu hizmetlerinden ve bilûm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.06.1950
  • ıı,iııı Bütün dünyada her gün 5 i yapılan neşriyattan başka S İhâdisâtın cereyan tarzı ve E g bilhassa şu son Kore mo-S selesi «Üçüncü dünya har-E |bi» denilen büyük badire-*gnin âdeta dev adımlarıyla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.06.1950
  • Orada olduğunuz muhakkak,zaten bütün şehir bundan bahsediyor.Sabah gazetelerini görmediniz mi?Ve birdenbire tekrar ciddîleşerek ilave etti:Doğrusu sizin yerinizde olmak istemezdim.Hem şu genç kadının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.06.1950
  • Uzak Şarktaki yeni çarpışma Kore'nin ikiye ayrılması ve bugünkü harbin sebepleri Bugünün belli başlı siyasî mevzuu,hiç şüphesiz ki,Kore harbidir.Bütün dünyada her kesin zihninde 3 üncü Dünya Harbinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.06.1950
  • Pakistanlı General Nevabzade Ağa Mehmet Raza Ankarada resmî ziyaretler yapıyor Ankara 29 A.A.3u sa bah şehrimize gelen Pakistan or duşu erkânından Tümgeneral Nevabzade Ağa Mehmet Raza,saat 10 da Pakis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.06.1950
  • Iranın kalkınması için çalışmalar Washington 29 A.P)Birleşik Amerika Dışişleri Bakanlığı tarafından bildirildiğine göre,Büyük Elgi Henry Grady'nin yanına gönderilecek olan bir müşavirler heyeti İranın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.06.1950
  • Misilleme tedbiri ingiltere,Londradaki Çek atagemiliterinin geri alınmasını istedi Londra 29 A.A.ingiliz hükümeti Çekoslovakya hükûme tinden,Londradaki Çekoslovak ataşesi Kumel'i 15 gün içinde ge ri ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.06.1950
  • I u Pakistanlı Tümgeneral Muhammed Raza dün sabaha karşı Yeşil köye gelmiş ve dün sabah da askerî bir uçakla Ankaraya gitmiştir.Resimde Ortadaki sivil zat)misafir generali karşılayıcılar arasında görü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.06.1950
  • BİR NÜMAYİŞ Londra 29 A.A.Dün akşam gençlerden müteşekkil bir grup,Çekoslovak büyük elçiliği camlarını kırmıştır.Bunlar «casusluk» tan ölüme mahkûm edilmiş olan biı Çek kadın saylavı ile 3encşin eski
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.06.1950
  • Peyk devletlerde insan haklarına riayetsizlik La Hay e 29 A.A.Milletler,arası adalet divanı insan haklarının Kumanya,Bulgaristan ve Macaristan tarafından ihlâl edihmş olması meselesinin incelenmesini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.06.1950
  • plomatlarının Temsilci'er,Rus hudutlarının yakında herkese açılacağını ileri sir yorlar Nevyork 29 Nafen)Lake Success'de Birleşmiş Milletlerin içtimalannda ve Güvenlik Konseyinin toplantılarına Sovyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.06.1950
  • Fransada kabine buhranı devam ediyor Paris 29 A.P)Eski Fransız Başbakanlarından Henri Qucille dün,bir kabine kurmak maksadiyle yeniden teşebbüste bulunmayı kabul etmiştir.Queille ilk teşebbüsünden sal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.06.1950
  • işletmeler Bakanı Ankaraya döndü Ankara 29 A.A.Bir kaç günden beri Zonguldak ve Karabükte tetkiklerde bulunmuş olan İşletmeler Bakanı profesör Dr.Muhlis Ete bugün saat 13 te Zonguldak treniyle şehrimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.06.1950
  • Haricî kıs AMERİKADA ir 1941 den beri Almanyanın New York'taki ilk Konsolosu Dr.Heinz Krekeler,dün yeni vazifesine başlamak üzere Frankfurt'tan gelmiştirir Birleşmiş Milletler Genel Sek reteri Trygve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.06.1950
  • Yeni silâhlar Amerikan donanması için atom bombası taşıyacak roketler imal ediliyor Vaşington 29 Nafen)Birleşik Amerika donanması için 480 kilometre mesafe kateden yerden kontrollü roketin büyük ölçüd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.06.1950
  • YENİ BİR BOMBA UÇAĞI Nevyork 29 Nafen)Tor nado B-45 tepkili bomba uçağı mühim hedeflerin resimlerini çekecek ve gece uçuşları yapabilecek bir tarzda tebdil edilmekte,dir.R.B.45 C.ismi verilen bu yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.06.1950
  • Sulh için ümitsizliğe kapılan bir eski asker intihar etti Kopenhag,29 AP)Polis tarafından bildirildiğine göre,ikinci dünya harbinde paraşütçü olarak vazife görmüş bulunan 26 yaşındaki Verner Johansen.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.06.1950
  • Suriyedeki feci infilak Şam 29 A.A.Humusta dinamit deposunda vukuoulan infilakta yaralananlardan 20 kişi daha ölmüş ve böylece ölü adedi 80 e çıkmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.06.1950
  • Frcmsada zelzele oldu Şimaldeki bazı şehirlerde evler yıkıldı,hasar derecesi belli değil Toulouse 29 A.A.Dün gece Fransanın güneyinde bazı şehirlerde şiddetli bir yer sarsıntısı olmuş ve Bezaires ve P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 30.06.1950
  • Hele bir mâni olmağa kalkın,yoluma çıkın göreyim sizi!KendJ sesinden cesaret bulmak ister gibi,uiurcasına bağırıyordu.Callaghan:Manı olacak değilim,dedi,hemen yol açık Henny!Hayatında bir deiacık olsu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.06.1950
  • "Vasiyet,M.Kemeri Ş A H i N Havanın bulutlu olmalına rağmen,şırak ve sıkıcı bir yaz gecesiydi.Cevat yatağına uzanmış,bir gün evvel başına gelen müthiş faciayı düşünüyor ve bir türlü uyuyamıyordu.Yatak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.06.1950
  • SOLDAN SAG*.1 Göz Eski dilde)Gjîiİş.2 Irak;Hayvan kışlası.3 Rus Kiralı;İyi.4 Bir mda:Ne onun şekerini ne de Arabm yüzünü görmeli;Zaman paıralarından.5 Ulusun eski başyazarlarından birinin ilk adı.t So
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.06.1950
  • FAYDALI Hicrî 19 5 0 HAZİRAN Rumî Ramazan Haziran' 14 30 17 1369 Cuma 1366 VAK Güm ÎT VASATI EZANİ S 5.30 8.45 Öğle 13.18 4.33 îkind 17.18 8.33 Aksar n 20.45 12.00 Yats i 22.47 2.02 îmsâ k 3.13 6.28 B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.06.1950
  • FÂTİH w,U ı^ul mm HİlİlSuHan Mehmet •Ksp Tefrika No.59 Fatih Sultan Mehmet arkasına dönerek.Hızlı hızlı gezinmeğe başladı,gölge gibi çekilen Süleyman ağanın ardından Yeniçeri ağası Mustafa Beyi i&iedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 30.06.1950
  • C H.Partisi Kurultayı I Baş tarafı 1 incide] Salon hıncahınç dolmuştu.Yan taraftaki localar dinleyicilere ve sabık Cumhurbaşkanı locası da gazetecilere tahsis edilmişti.Salonun arka kısmı Kurultaya di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.06.1950
  • Yeniköydeki Sıpahiocağı binası yandı İstanbul sosyetesine dahil bulunanların eğlence ve istirahat yerlerinden biri olan Yeniköy deki Sipahi Ocağında,evvelki gece sabaha karşı yangın sıkmış ve üç katlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.06.1950
  • Kore harbi mevziîdir Londra 29 A.A.Harbin Koreden başka bir yere yayılmiyacağı hakkındaki kanaat,bu gün Londra malî çevrelerinde fevkalâde kuvvetlenmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.06.1950
  • RUSYANIN CEVABI Vaşington 29 A.A.Kuzey Korenin tecavüzünü durdurmak üzere Rusyaya verilen Amerikan notasına bu gece geç vakit cevap alınmıştır.Sovyet Rusyanm.Amerikan talebini reddettiği sanılmaktadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.06.1950
  • At yarışları j ilk hafta yarışırında bir sürpriz olabilir Şehrimiz yarış meraklıların n tamam bir senedir bekledikleri at koşuları pazar günü başlayacaktır.Mevsimin at sahipleri ve meraklılara hayırlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.06.1950
  • Güney Kore Başkanı ümitsiz Londra 29 A.A.Londraya gelen basın haberlerine göre,Güney Kore Başkanı Syngman Rhee,şu deyıcçte bulunmuştur:«İyimser değiliz,çünkü ağır topçumuz yok.Eğer bize ağır çapta top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.06.1950
  • Dün Tarsusla gelenlerden bir kısmı Tarsusla dün ancak 159 seyyah geldi Tarsus vapuru dün 159 yolcu ve 47 ton yükle Amerikadan dön müştür.Tarsusla gelenler ara sında Amerikadaki eski Türk va tandaşlann
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.06.1950
  • Terfi eden 537 öğretmen Baştarafı 2 ncide)oğlu,Lâtif Topçuoğlu.Zakire Aybarsu.Nezihe Ataman,Nezahat Işılay,Şaziye Türegün,Bedriye Karan,Ayşe Volga,Nevin Ankök,Mü newer Melen,Afife Bilgiçli,Şükrüye Den
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.06.1950
  • Adlî makamlar harekete geçtiler Bastarafı 1 incide)attığı tekme ile husyelerinin patlıyarak öldüğü anlaşılmaktadır.Bu iddialar doğru ise,945 yılındanberi kulaktan kulağa dedikodu olarak yapılan söylen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.06.1950
  • Sözlü önerge sağanağı!Başmakaleden devam] ler de vazedilmiştir.Bu usul ierden birincisi Milletvekiüe rinin önergeleri Başmakale veya fıkra yazar gibi yazmamaları veya tarihî roman haline sokmamaları k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.06.1950
  • BULGARLARIN OLDURDUĞU TÜRK GAZETECİSİ Edirne 29 Milliyet)Bulgarlar taralından şehit edilen gazeteci Arif Necip Kaskatının nasi bugün saat 11 de Kapıkalede Türk makamlarına teslim edilecekti.Bu hususta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.06.1950
  • Romany ad a bir Türk 'Bagturafı 1 incide)şunlardır:Eski Romen hava yûl lan pilotlarından Vasile Ciobanu;Avukat Alexandreu Ciocalteu;İnşaat mühendisi Miro'ja Gherghe Bentc;Kaptan Nicolas Valsan;Aurelia
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.06.1950
  • Kızıllar Kore'de ilerliyor Baçtaraü 1 incide)şik Amerika genel karargâhının bulunduğu Suwon'a gelmeden durdurmağa çalışmak üzere bugün Kore cephesine gelmiştir.Ayın zamanda B.29 uçarkaleleri de ilk de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.06.1950
  • Avustralya ve Yeni Zclâiidamn kararları Canberra 29 A.A.İngiltere hükümeti gibi Avustralya hükûttjoti de güney Koreyi desteklemek için Japon sularında bulunan deniz kuvvetlerini Amerika askeri makamla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 30.06.1950
  • 1st* Lv.Amirliği As.Kıtaat ilânları Kapah zarfla 15 kalem akü ham malzemesi 3/temmuz/950 günü saat 11 de Ankara M.S.B.2 No.lu Sa.Al.Ko.da eksiltmesi yapılacaktır.Tutan 23,225 lira olup teminatı İ74İ l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.06.1950
  • Sayın Çiftçilere JOHN DEERE Mamulâtıııdan 4i-fli «nı MAKİNELERİ Mahsulünüzü,tane kırmadan,sap kaçırmadan,tarlada biçer döğer çuvala doldurur Mevsim geçmeden Marşal yardımından istifade ediniz.JOHN DEE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.06.1950
  • İstanbul Belediyesi ilânları Penisilin Alınacak Cerrahpaşa hastahanesi için lüzumu olan 3 kalem Penisilin açık eksiltme suretiyle satın alma çaktır.Tahmin bedeli 6007,50 İha v* ilk teminatı 450,56 lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.06.1950
  • Sayın Milletvekillerine "4j^ İstanbul Sergisinden 1 Temmuz 1950 Cuınaı tesi günü saat onyedide yapılacak açılış törenine Istanbulda bulunan Sayın Milletvekillerinin teşrifleri rica olunur.8707)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.06.1950
  • Teme/sağ/am o/unca duruş cf/k görünüşcf& güze/o/ur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.06.1950
  • İNŞAAT İLANI Bolu iu&vıef Orman İşletmesi iiriücfürlüğündifi 1 Bolu-Orman İsletme Müdürlüğiînün Orman Okulu ve işletme Karacasu müdüriyet merkezinde yaptırdığı binaları ikmal İngaatı İğinin taahhüt ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.06.1950
  • Nakliyat yaptırılacak Toprak Mahsulleri Ofisi Seyhan Bölge Müdürlüğünden:1 Kadirli ekibimizde mevcut ofisimize ait hububat,Bakliyat vesair maddelerden 2000)iki bin Tonu Kadirli Ceyhan veya Kadirli İsk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.06.1950
  • Hîkaye "Vasiyet,fBaş tarafı 4 üncü sayfada 1 dün uzaklaşmak istiyordum,fakat sanki gizli bir kuvvet beni yerime bağlamıştı.Gitmek değil,yerimden bile kıpırdıyamıyordui'i.Fakat siz,evet siz,başbaşa ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.06.1950
  • Emirgan Korusu Halka Açılıyor Emir^ûn korusunun cumartesi günleri saat 13 den 20 ye kadar sayın halkın gezisine açık bulundurulacağı ilân olunur.8712)istanbul Belediyesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.06.1950
  • VC.ZIRMI İİM&İSİ ur BOSTANCIDA g AYRICA 5^ı^ 1000 LİRA 7 Temmuz 1950 aksamına kadar 150 liralık bir hesap açtırmakla bu parayı 29 Ağustos 1950 akfcamma kadar çekmemek lâzımdır,iler 150 lira için kur'a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.06.1950
  • Dr.hafız Cema LOKMAN HEKİM Dahiliye Mütehassısı Pazardan tugka her gün saat 14 den 17 ye kadar İstanbul Divanyolu No.104 üS23BME3E&&£hc»-2&eL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.06.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı islerini fiilen idare eden:N.Bay tok Dizildiği yer:N.A.ve A.N.Kgazetecilik kollektif şirketi:matbaası Basıldığı yer;Son Telgraf Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.06.1950
  • $0 Mî 15 s sası v o ii w Türkiye Genel Müme68İli MEHMET KAVALA ti.M r* i ı Telefon:40430 42673 ı ahır nan oalata Telgraf:lamet ist.Teşhir ve satış yeri:Tepebaşı ALP Oteli altında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.06.1950
  • Kore'nin ikiye ayrılması ve bugünkü harbin sebepleri Bas tarafı 3 üncü sayfada] re hakkında bildiğim şey,bu yarım adanın geçim bakımından Birleşik Amerikaya ciddî bit yük olduğu idi.Dostlarım,akrabala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6