Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 27.06.1950
  • iki ilândan alınacak ders En mübrem devlet ihtiyaçlarında azaltmalar yapmak zorunda kaldığımız bu devirde dosya hatırı için kırtasiye masraflarını,mutavassıt kârlarını göze almak,zamanın ihtiyaçlarına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.06.1950
  • İran kabinesi istifa etti Tahran 26 A.P.İran Başbakanı Ali Mansur bugün istifanamesini Şaha sunmuştur.Şahın,Genel Kurmay Başkanı General Ali Razmara'yı yeni bir kabine kurmağa memur ettiği resmî çevre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.06.1950
  • ise o I o ı Dur mesele mer İnönüyü itham en soru rusu 1945 yılında,otomobil altında ölen Muzaffer Kayalıbay'ın bir kadın meselesinden do'ayı öldürüldüğü iddia ediliyor Hâdisenin adi!makamlarca karara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.06.1950
  • m Celâl Bayar,pazar günü yapılan I Cumhurbaşkanı koşusunu kazanan atın sahibi Sadık Eliyeşil ile mü.I sabakadan sonra şampanya içiyor.Bu müsabakanın miikâfaiı bin liradır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.06.1950
  • Meclîse yeni bir önerge verildi Bunların kime,nasıl ve kaça satıldığı soruluyor Belediyenin yaptırdığı asma yolun masrafının açıklanması da istendi Ankara 26 Milliyet)Seyhan Milletvekili Sinan Tekelio
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.06.1950
  • Başkan Truman Kore meselesi için istişarelerde bulunduğu Kabine erkânı ile bir orada ore harbi her tarafta iiyük telâş uyandırdı ICuzey birlikleri eterliyor.Amerika güneylilere yardımını arttıracak KO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.06.1950
  • Tahran büyük elçimiz Y.Kadrinin beyanatı "Türk Iran münasebatı gayet iyidir,Tahran Büyük Elçisi Yakup Kadri Karaosmanoğlu uçakla şehrimize gelmiştir.Büyük Elçi dün sabah kendisiyle konuşan bir arkadaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.06.1950
  • Memurların değişeceği ve kadınların işten çıkarılacağı haberleri yalandır.Yeni tasarruf tedbirleri alınıyor.C.HLP.Halkevlerine ait 1,250,000 lirayı seçimden evvel çekti Ankara 26 Milliyet)Başbakan say
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.06.1950
  • Yen!kabineyi kurmağa memur edilen Henri Queiulle Fransada kabine buhranı Eski Başbakan Henry Qucuille yeni kabineyi Kurmağa memur edildi i Paris 26 Nafen)Fransada patlak veren siyasî buhranı halletmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.06.1950
  • Şeker satışı Cuma günü başlıyor Toz şeker 142-145 kesme şekeri de 175-176 kuruş olacak Kesme ve toz şeker fiatlarında yapılacak tenzilâta dair 24.6.950 tarih ve 3/11427 sayılı Bakanlar Kurulu kararma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.06.1950
  • Atlanfiği tek başına geçmek isleyen ihtiyar kayboldu Londra 26 A.A.Kuzey Atlantiği tek başına geçmek ü zere denize açılan 71 yaşındaki ihtiyar gemici Oastwood'un kü çük yelkenlisinin bir Belçika balık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.06.1950
  • Reşat Aydınlı dünkü duruşmada ağladı Eskî Denîzlî Mijletvekili,af kanunu çıkmadan hakkında bir karar verilmesini îs+îyor Ankara 26 Milliyet)Komp-1 gılanmakta olan eski Denizli Mil lo iftirasından sanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.06.1950
  • Müsabakamızın uyandırdığı alâka Müsabakamıza iştirak eden «Milliyet» okuyucularına hediye ede-ceğimiz Amerikan «Milliyet» in tertip ettiği 2000 okuyucuya 25.000.lira değerinde çeşitli hediye müsabakas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 27.06.1950
  • Zabıtada Boğaz vapurunda Beykoz önlerinde kanlı bir hâdise oldu Dün sabah köprüden Boğaza giden 75 No.lu vapurda heye canlı ve kanlı bir hâdise olmuş,yolcular bir hayli telâşa düşmüş tür.Beykozdaki bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1950
  • DİPLOMA TÖRENİ if 1919 950 tedris yılının sona ermesi münasebetiyle ilk okullarda diploma tevzi törenlerine dünden itibaren başlanmıştır.Törene,binası müsait olmıyan okulların bir kaçı birleşerek müsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1950
  • KISA HABERLER •fc Arakia Bankası müdürü Mr.Zigmund Neuman mesleki tetkiklerde bulunmak üzere dün şehrimi ze gelmiştir.ingiliz Filotillası komutanları İstanbul Vali ve Belediye Reisi ile komutanlarımız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1950
  • HALKIN SESİ imiz:Telefon,bir dert oldu,hem de büyük bir dert!Aradığınız numara saatlarca cavap vermez,yahut karşınıza bir başka numara düşer,bog yere mükâleme kaydedilir.Bazan mutlaka telefon başında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1950
  • Kamplar ve yedek subaylık Üniversitenin kamp meselesi ve yeni yedek subaylık kanunu hakkmda alâkalı makamlarla le maşlarda bulunmak üzere Ünı versite talebesi adına bir heyet bugünlerde Ankaraya gidec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1950
  • TEOCEIYE i ptBöjje öldürdüler!Tefrika No 38 General Sanchez Salazar Eski Meksika Millî Emniyet Amiri En mühim şahit Trotskynin 5 fi ün* sonraı savcıya yüz kırk sahifelik bir rapor verebildik.Bu rapord
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1950
  • Lüks yüzünden Maballebiciler fiatlara zam istedi,Belediye bu teklifi reddetti Şehrimizdeki muhallebiciler son zamanlarda birbirlerile leka bet etmek gayesiyle büyük masrailar yaparak dükkânlarını süs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1950
  • Anadolu Ajansında bir hâdise Anadolu ajansı İstanbul merkezinin emektar memurlarından müvezzi Sait Ulaşın,ayni cıaiıenin tahsildarlarından Nusret yüzüne birkaç yumruk atmak suretiyle gözünü sakatlamış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1950
  • Belediyede:Balıkhaneden alınacak resimler tesbit edildi Belediyeye devredilen balıkha neden alınacak resim Şehir Mec lisi tarafından kat'î mahiyete tesbit olunmuştur.Buna göve bundan sonra balıkhane d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1950
  • Yeni Dekanlar dün seçildi Tıp Fakültesi Dekanlığına Kâzım ismail Gürkan,Hukuka da Mehmet Ali Şevket getirildi İstanbul Üniversitesi Tıp ve Hukuk Fakülteleri dekan seçimleri dün yapılmıştır.Tıp Fakülte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1950
  • Adliyede Azılı bir hırsız Adliyeden kaçtı Dün saat 17 sıralarında Adliye binasında heyecanlı bir hâdise olmuştur.Muhtelif şehirlerde bir çok hırsızlık yapan Selim Hayat isminde bir otel hırsızı iki gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1950
  • istanbul sergisi ıç.rı geceli gündüzlü hazırlık.Bir kaç gun sonra Istanbul Sergisinin ikinci acılığına $akit oxucugiz.Hazırlıklar geceli gün duziu devanı etmekte,bir taraftan sergi heyeti,bir taraftan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1950
  • Eski Ramazanlarda asa mahalleri Eski devirlerdeki Ramazanlara ait okuyucularımıza bir jikir vermek üzere hazırlattığımız seri makalelere devam ediyoruz.Bugün de eski Ramazanlarda piyasa mahalleri hakk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1950
  • knik Üniversit Bu vaziyet hakkında Talebe Birliğinin yapacağı toplantı dün geriye bırakıldı.Hoca ile talebenin arasının iyi olmadığı vâkılara uygun görülmüyor.Teknik Üniversite Talebe Birliğinin,taleb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 27.06.1950
  • 537 öğretmen 31 mayıstan itibaren terfi ettirildi Millî Eğitim Bakanlığının karariyle,şehrimizdeki ilk okul öğ retmenlerinden 537 tanesi 31 ma yıstan itibaren terfi ettirilmiş lerdir.Bu öğretmenlere a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.06.1950
  • İnsanın çeşitli uzvunda eksik ı in n-rrı-i.m veya aksayan taraflardan:"Solaklık,nedir ve nasıl meydana gelmektedir?Solaklığın sebepleri hakkında «'ilimler ve fen adamları çeşitli mütalâalar yürütmüş»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.06.1950
  • ımiüMiiııı mmıımıımıımnıımıııııift Uzaktan görünüşümüz j ir kaç gündür bazı ga zeteler kendimizi dün yaya iyi tanıtamadı,i Ü muzdan ve hattâ bazı A-E merikalılarm Türkiyeyi Af-rikada zannettiklerinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.06.1950
  • Berlindeki Kültür Hürriyeti toplantısı Hlr memlekeflerden harpfen beri ilk defa karşı taarru Berlin 26 Nafen)Berlinin Batı kesimlerinde İkinci Cihan Harbi sona erdiği gündenberi ilk defa olarak Batı e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.06.1950
  • 10 hektar orman yandı Göçebelerin yaktığı ateş Dursunbey civarında bir ormanı harap etti Dursunbey 26 A.A.Dün saat 14 te ilçemizin Kavacık bucağının Çukuragah mevkiinde bir orman yangını başlamıştır.H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.06.1950
  • Müzelerdeki sahte eserler 11 müzede hepsi de «Aslı budur» denen eserler teşhir ediliyor Londra 2Ü Nafen)Dünyada meveul müzelerde Marat'nın içinde bıçaklandığı banyodan 11 tane vardır.Ayrıca 16 ncı Lou
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.06.1950
  • Batı Almaııyadaki müstakil komünistler Berlin 26 Nafen)Batı Almanyada komünist partisinden ayrılmış olan eski kızıl idarecilerinden biri olan Joseph Chappe yeni bir «Komünist partisi" kurulduğunu ve b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.06.1950
  • Denizcilik Bayramı 1 Temmuzda kutlulanaeuk çalan Denizcilik bayramının programı tesbit edilmiştir.Hazırlanan programa göre 1 temmuz sa bahı saat 9,30 da Cumhuriyet âbidesi ve müteakiben Barbaros âbide
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.06.1950
  • A Z I Z N A M E Aziz Ncsin'in manzum lıicivlerini toplayan bu kitap iki sene evvel toplatılmış ve yazarı mahkemeye verilmişti.Muharrir iki ay mevkuf kaldıktan sonra beraet etmiş ve mahkemenin bu karar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.06.1950
  • Harici kısa haberler AMERİKADA ic Norveç bandıralı Ravnenefjell gemisi ile Great Lake'in yolcu gemisi Cit of Cleveland,dün Huron gölünde çarpışmışlar ve kaza neticesinde iki kişi ölmüş ve iki kişi de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.06.1950
  • Gizli proje Amerikan ordusuna 2500 Rus,Polonyalı ve Ballıklı mültecinin alınması alâka uyandırdı Londra 26 Nafen)Kemsley gazetelerinin Vaşington muhabirine göre,Amerikan ordusunda «yeni ve gayet gizli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.06.1950
  • Istanbul Bandırma seferleri çağaltılıyor İstanbul Bandırma hattında gidiş ve dönüş yolculuğunu kolaylaştırmak üzere Denizyolları İdaresi tarafından yeni tedbir.İQr alınmıştır.Bu arada 800 yolcu alabil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.06.1950
  • Geçen kısımların hülâsası Yılmaz sigorta şirketinin sahip ve müdürü Ahmet Yılmaz,babastniîi sağlığında mecburî olarak vir akrubasiyle evlenmiş,bir kız çocuğu dünyaya gelmiş,altı sene yaşayabildikten s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.06.1950
  • jiiwrarwawi ÜSTTE:Hindistan Başbakanı Pandit Nehru geçenlerde Endonezya'yı ziyaret etmişti.Bu resimde kendisini Cumhurbaşkanı Sokarno ile Hükümet merkezinin bir meydanında görüyorsunuz.ORTADA;Birleşik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.06.1950
  • Garip bir emir Nevyorkta Millî Muhafız kuvvetleri uçaklarına bilinmeyen bir yerden hazır olmaları emri verildi New York 26 A.A.Dür öğleden sonra New York ve New Jersey eyaletlerinde Milli Muhafız kuvv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.06.1950
  • Harpte hafızasını kaybeden bir asker 3 yıl sonra iyileşti Londra 26 Nafen)İkinci Cihan Harbinde Thomas William isminde bir İngiliz'in cephede kaybolduğu bildirilmiş ve ölmüş olması ihtimalinin kuvvetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 27.06.1950
  • İ Sultan Mehmet ¦Köa Tefrika No.56 "Bszim taraf çok muhkemdir ancak birkaç taş kopardılar,Yattığı yerden bir gözünü değirmi leftirerek bakan hancıya bir kelime söylemeden aşağıya inmişti.1ki küçük küf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.06.1950
  • İşe nereden müdahale edeceği ânı seçmesini gayet iyi bilir ve hemen harekete geçer.Onun sistemi budur.Palquette hâdisesini hatırlıyor musunuz?Başlıca itham şahidi ortadan kaybo' muştu.Günlerce bu şahi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.06.1950
  • ISTANBUL 12.57 Açılış ve programlar,13.00 Haberler,13.15 Dans müziği Pl.13.45 Şarkı ve türküler;okuyan:Lütfi Güneri,çalanlar:Hakkı Der man.Şerif İçli,Şükrü Tunar 1 Ni ce bir aşkınla;Beyatî,Dede ef.2 G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.06.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden:N.Baytok Dizildiği yer:N.A.ve A.N.Kgazetecilik kollektif şirketi matbaası Basıldığı yer:Son Telgıaf Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.06.1950
  • 1 Aramızdan geçmesini istemediğimiz bir hayvan.2 Halk,Tersi)Ateş yakılan yer.3 Onu yemeyi kimse istemez;Emtea.4 Asker,Tersi)Tok değil,Orta yer.5 Bir nevi kılıç,yüz ku ruş.6 Vâsıta.7 Yurdumuz sahilleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.06.1950
  • "Solaklık,nedir ve nasıl meydana Baş tarafı 3 üncü sayfada asırlar boyunca gitgide azalmak icap ederdi.Halbuki vaziyet böyle değildir.Filhakika,tarihten önce devirlerde âletlere ve el izlerine bakılır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.06.1950
  • At yarışlarını!["Milliyet,denj takib ediniz «Milliyet",şehrimizdeki meraklısı on binleri aşan at yarışlarını,programı,tahminleri,neticeleri ve hafta içindeki çaiışmalariyle tam tarafsız bir şekilde ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.06.1950
  • İstanbul at yarışları önümüzdeki pazar günü başlıyaeaktır.12 hafta devam edecek olan koşular Tarım Bakanlığının himayesinde olarak «Yarış Atları ve Sahipleri Cemiyeti» tarafından yaptırılacaktır.Bu se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.06.1950
  • ütercim İrfan KİBRİSüOGLU Gurur duyduğu için midir,ken dişi de pek bilmiyordu ama;işte gene de muharrir olduğunu düşünmek ve hakikî bir muharrir zihniyeti ile hareket etmek hoşu na giderdi.Buna hoşuna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.06.1950
  • SS^ III İngiltere Şiîiyi 2-0,İsveç Ifalyayı 3-2,3-1,Yugoslavya da Isviçreyi 3 İspanya Amerikayı 0 yendiler Rio de Janeiro 26 A.P)Dünya futbol şampiyonluğu maçlarının dünkü neticeleri şunlardır:İngilte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 27.06.1950
  • iki ilândan alınacak ders [Başmakaleden devam] leye baş.vurarak minareye kılıf uydurarak işini görmesini bilir.Bu itibarla bir dosyada yüzlerce kâğıt ve imzanın bir araya gel miş.olması ancak zahirî b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.06.1950
  • Türk-iran münasebatı Bastarafı 1 incide)mensup olduğum Bakanlıkla temasta bulunmak ve Tahran Büyük Elçiliğine ait bazı idarî işlere dair görüşmek maksadiyle tstanbulda bulunuyorum.İranın iç durumuna g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.06.1950
  • Başbakan'ın yeni beyanatı Baştarafı 1 incide)bulunduğu ve fakat bu vadini yerine getirmediği yolunda propagandalar bir müddet devam etli.Partimizin ve hükümetin böyle bir vâidde bulunmadığını kat'î ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.06.1950
  • İst-Lv.Amirliği As.Kıtaat ilânları sraga.i—s&î&k_i *v;i-*£*î&MMfcl Kapalı zarfla 50,000 Metre Haki er kaputluk kumaş 3 Temmuz 950 günü saat 15 de Ankara M.S.B.4 No.lı Sa.Al.Ko.da eksiltmesi yapılacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.06.1950
  • n^ren.n Siyasî duruifliu İkinci dünya Ik.a sonra Japon istilâsının"" tarılan ve müstakil bir devlet olarak tanınan Kore'nin şimal kısmı Sovyet,cenup kısmı da Amerika kuvvetleri tarafından işgal edilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.06.1950
  • Reşat Ayüitlı [Bas ta fı 1 incide] letvekili Reşat Aydınlının duruşmasına bugün Birinci Asliye Ceza Mahkemesinde devam edil mistir.Bundan evvel şahit olarak dinlenmesine karar verilen eski Başbakan Şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.06.1950
  • Koredeki harp Baştarafı 1 incide)düşmüşler ve çekilmektedirler.Amerikan Elçisi John Muggio gazetecilere verdiği bir demeçte Güney li kuvvetlere on Amerikan avca uçağı verileceğini,bu uçakları getirmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.06.1950
  • SUAT PARK 83143)seri Ramazan 11 1369 19 5 0 HAZİRAN 17 Salı Rumî Haziran 14 1366 VAKİT Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak VASATI EZANI 5.29 13.17 17.18 20.44 22.48 3.11 8.44 4.32 8.33 12.00 2.03 6.26
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.06.1950
  • Be:tarafı 1 incide)Rüknettin Nasuhoğlu aynen şunları söylemiştir:Bu.mesele hakkında eldeki malûmat şudur:10.3.1945 günü saat 2 sıralarında Hayik oğlu Robert Murad'ın İdare ettiği 53 numaralı ve tecrüb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 27.06.1950
  • I Mağazasının 10.8.1950 23.6.1950 tarihleri arasında tertip ettiği Haftada Bir Gün Bedava SATIŞ PİYANGOSU Dün İstanbul 6.cı Noteri huzurunda çekilmiştir.Bu piyangoda 10.6.1950 Cumartesi-Çift 20.6.1950
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 27.06.1950
  • Kamyonlarının Turkiyede arazi ve yol vazıyeti gözönünde tutularak rlnl sayın müşterilerimize arzediyoruz.Model 249 1303/1304 201/202 Fabrika tonajı ı 7 6.5 ¦Î.5 Motor cinsi Dizel Benzin Benzin getirtt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 27.06.1950
  • 3feîö |j 'fTP SW^ W ffi\J?m ÇEKLER 1 Sterlin 791 100 Dolar 280.50 100 Fransız Fr.0.88 100 Liret 044.128 100 İsviçre Fr.64.03 100 Belçika Fr.0.60 100 Drahmi Fr,01.376 100 Escudos 9.7890 Serbest Pivasad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 27.06.1950
  • JUHthjet I AUO.NL MATLEltl Senelik 8 Liradır 6 Aylık 13 3 8 1 3 Yabancı memleketler için iki mislidir.ÎLAN FIATLERl Başlık 20 iira 2 nci sayfa santimi 4 Lira 3 üncü ı 4 4 üncü 2,5 ilân sayfalan santim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 27.06.1950
  • I ıı III ii I Dr.hafız Cemal LOKMAN HEKİM Dahiliye Mütehassısı Pazardan Lv.gka her gün saat 14 den 17 ye kadar İstanbul Divanyolu No.104 S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 27.06.1950
  • Bütün Türkiye «Bütün Dünya» nın kardeşi olarak hazırlanan «Bütün Türkiye»,ondan büsbütün başka fakat onun kadar güzel ve değerli olarak çıkmıştır.İçinde gü zel yazılar ve fotoğraflar bulunan bu mecmua
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 27.06.1950
  • Beyoğlu ikinci Sulh Hukuk Yargıçlığından:949/818 Tekel Genel Müdürlüğü tarafından Yusuf Çağlar aleyhine açılan alacak dâvasının yargılamasında:Davalı Yusuf Çağlara tebliğ için gönderilen dâva arzuhali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 27.06.1950
  • rJE2&WWİffiA\W-Mi*JBt&itBaL Jfâ Elektrik soğuk su,soğuk hava,Hoparlör tertibatlı İngiliz Loididen yüksek sınıf şahadetnameii Hususî ibadethanesi,Hastanesf,Mütehassıs Doktorları Bulunan 9000 tonluk kam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 27.06.1950
  • Hi GAR-JAWA-CZ 15© ccm 12^cem ccm En Üstün Evsaflı En Mütekâmil En Ucuz ÇEKOSLOVAK motosikletleri dünyada kendi sınıflarında daima birinciliği muhafaza etmektedir.Türkiyenin büyük vılâyetlerindek» ace
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 27.06.1950
  • TÜRKİYE İMAR BANKASIl Sermayesi:1.500.000 T.L.Kuruluşu 1928 Yenipostahane arkasında Aşir efendi Caddesi No.35 37 Vadesiz tasarruf tevdiatına 4.5 Vadeli tasarruf tevdiatına fo 6 Faiz verir ve vadeli me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 27.06.1950
  • İLAN Eskişehir seferi gereçler dapo binasının onarımı işi eksiltmeye konmuştur.Keşif tutarı 70.000 lira olup teminatı 5200 liradır.Keşif ve şartname İst.Lv.A.de görülür.İhalesi 30.6.950 günü saat 11 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 27.06.1950
  • ALMANYAYA Pan Amerikan Uçakları Bir hamlede Münih'e 5 saatte varthr.Yoku ve yük bakımından en kesvİrme havayolu budur.C Halen yalnız Lüks CONSTELLATION «pi Pan amerikan uçakları istanbuldan Münih'e do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 27.06.1950
  • r Fatihteki Belediye tamir atülye si için lüzumu olan bir adet matkap te/gâhı ile bir adet demir de stere tezgâhı açık eksiltme suretiy te satın alınacaktır.Tahmin bedeli 7000 lira ve ilk te ıııinatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 27.06.1950
  • İstanbul Asliye Altıncı Hukuk Yargıçlığından:949/1917 Artın Karagöz tarafından Küçük Lânga Sepetçi Selim sokak 16 No.da davalılardan Lusik Karagöz aleyhine açılan nüfus kaydının terkini dâvasında:Dâvâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 27.06.1950
  • İLÂN M.5.B.Kara Kuvvetleri Komufanlığıncan 1 1950/1951 öğrenim yılı için aşağıda isimleri ve bulundukları yerler yazıh olan As.Okullara öğrenci alınmasına 25 mayıs 95ü den itibaren başlanacaktır.Bu mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 27.06.1950
  • Yaş Sebze alınacak Sümerbank üefierriar V3 Bünyan Yünlü Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden Ey p Müessesemizin yaş sebze ihtiya ı pazarlık yolu ile satın alınacaktı-tin etmek arzusunda olanların şart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 27.06.1950
  • Hikâye Mütercim [Bag tarafı 4 üncü sayfada yazıcılık arasında dağlar vardı,gün patron onu yanma çağ i.önünde duran kocaman ec D i mecmua ve gazeteleri tomarından bir mecmua çıkararak:Oglum Nihat» dedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan