Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 26.06.1950
  • Halk Paresini diriltmek istiyorlarsa Bazt zevatın hoşuna gitmiyebilir;fakat ne yapmalı ki,aşiret usulleri ve ahlâkiyle siyasî parti idare,etmek devri artık geçmiştir.Bugün,Halk Partisi erkânının hoşun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1950
  • Müsabakamıza iştirak eden «M illiyet» okuyucularına hediye edeceğimiz Amerifcctn Serval marka buz dolcbı nesi vesaire gibi herkesi ilgilendiren hediyeler arasında «Milliyet» in tertip ettiği 2000 okuy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1950
  • r Fenerbahçe Beyrut Racing ı 3-2 yendi j Dün çok az bir seyirci önünde yapılan Fenerbahçe Racing maçı Fenerbahçenin 3-2 galibiyetiyle neticelenmiştir.Resimde Racing muhacimlerinin» Fener kalesi önünde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1950
  • Kömür ti İşletmeleri Havzanın modern hale getirilmesi istihsalin tezyidi,elde edilecek cevherin şevki için mühim hir proje hazırlandı.Zonguldak kömür işletmeleri için davet edilen mütehassıs lar çalış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1950
  • Milli saraylar Bunlar etki hallerine ifrağ edilerek süratle halka açılacak İstanbuldaki bütün millî sarayların eski vaziyetlerine ircaı ve o zamanki haline göıe ıslah ve tefrişiyle hepsinin halka açıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1950
  • Devam eden soğuk harpten sonra Kuzey Korenin taarruz ettiler Komünist birlikleri Güney Koreye General Mc Arthur talimat bekliyor Nev-York 25 A.P.Kuzey Korean komünist birlikleri pazar günü şafakla ber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1950
  • Vaka mahallinde yapılan tahkikatta sabitlerden Mri dinleniyor ocaeiı yamyamtarı„ınn çözüldü Bahri,evve'ce bu unan bacadan va göğs'j kesişmiş kadın cesedinin mezarını göstererek:Hazineyi buraya gömmüşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1950
  • Bizim Ivöy müellifi Bursa 2 i Milliyet)Bir müddet önce «Bizim köy* adlı kitabı yazarak dahilde ve hariçte akisler uyandırdıktan sonra mahallî kıskançlıkiaıla hapsedilen ve sonunda beraet ederek Bursay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1950
  • İstifa eden Başbakan Bidault Fransada kabine buhranı Reisicumhur bütün parti li« derleri ve ileri gelenleriyle istişarelere devanı ediyor Paris,25 A.A.A.P.ve R.Fransız Cunıhurreisi Dugüt* bütün parti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1950
  • Zehirlenerek ölen Bensiyon kız kardeşi ve eniştesiyle birlikte Zengin bir Musevinin esrarlı ölüm hâdisesi Bensiyonun yeğeni,dayısının oralğı Rıdvan tarafından zehirlendiğini iddia etmekte ve yakınları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1950
  • Seker fiatı indirildi Bugünden itibaren dört gün şeker satışı yasak ı Ankara 25 Milliyet)Şeker fiyatlarında yapılacak toz şekerde 30,kesmede 20 kuruşluk indirmelere ait Bakanlar Kurulu kararı yarınki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1950
  • Bugün 10 sözlü somya cevap verilecek Ankara 27 Milliyet)Bii yük Millet Meclisinin yarınki birleşimi hemen lıemen tama men sözlü sorulara tahsis edilmiş gibidir.Meclis gündeminde on aaet sözlü soru bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1950
  • Atletizm Bayramı Atletizm Bayramı dün Inönü stadında yapılmış ve muntazam bir şekilde cereyan eden müsabakalarda üç yeni rekor kırılmıştır.Buna ait tafsilâtı beşinci sahifemizde bulacaksınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1950
  • Mühim kararlar arefesinde olan Vekiller Heyeti İçtima halinde iken eclis 15 günde mühim vıîıtar,belediye seçimi,al,ve ceza kanunu ile memurin muhakemat kanunu bu aradadır Ankara 26 Milliyet)Büyük Mill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 26.06.1950
  • TROCKIYI yfa Böyle oldttgdttler Te*rika No 37 General Sanchez Salazar Eski Meksika Millî Emniyet Amiri En nihayet Tro kanca ile ö Birleşik Amerikadaki Trogkicilerii anlaşmazlıkları üzerine yazdığım ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1950
  • Eski devirlerdeki Ramazanlarda başlıca eğlenceyi meddah,semai kahveleri,Karagöz,Ortaoyunu teşkil ederdi.Bunun haricinde çok iptidaî şekilde tiyatro ve cumbuziaı vardı.Münir Süleyman Çapanoğlu bugünkü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1950
  • İTİZAR Yazımızın çokluğundan bugün İbret Aynasını koyamadık.Ka Tilerimizden özür dileriz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1950
  • Küçüksuya az vapur uğruyor Küçüksu iskelesine sabahları az vapur uğradığından bu semtte oturanlardan bazı kimseler Valiye gelerek Denizyollarını şikâyet etmişlerdir.Müracaatçılar sabahları Küçüksu isk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1950
  • Resmî binalarla umumun istifadesine ayrılan sabalar Posta hane,karakol binaları için merkez meydanında ve çarşının yanında yer ayrılmıştır.M2,MD işaretli yerlerde biri 6000,diğeri 4000 metre murabbaı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1950
  • 1 ^116*}!Sitenin bir hususiyeti de iskân sahasında dahi ailelerin küçük mikyasta sebze ve ıııeyva gibi ziraat yapabilmeleri için parseller birer dönümlük olarak ayrılmış olumdur.Çengelköyde İngiliz Al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1950
  • EmekSiye ayrı Saçaklar Istanbulda da listeler hazırlanıyor.Bu arada ekalliyet ve ecnebi mekteplerindeki hocalardan başka vazifede olanlar çıkarılacak Yeni hükümetin icraatı arasında başta gelen mesele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1950
  • Zabıtada Meydana çıkan silâh ve mermi kaçakçılığı İstanbul zabıtası devamlı bir takipten sonra mühim miktarda silâh ve mermi kaçakçılığını meydana çıkarmağa muvaffak olmuştur.Sarıyerde oturan Niyazı i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1950
  • Vapurlarımız için propaganda!•Devlet Denizyolları İdaresi vapur işlettiği Avrupa limanlariyle turistik seferler tertip edeceği memleketlerde geniş bir propaganda yapmağa karar vermiştir.İlk olarak Den
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1950
  • KISA HABERLER fc İstanbul "a,ı.ru dün saat 14 te 89 yolcu ile Güney Doyu Akdeniz seferine çıkmıştır.Gidenler arasında Beyrut Elçilği Müsteşarı Ragıp Berkay'da bulunmaktadır.•jr Amerikan Yardım Heyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1950
  • Marshall plânının teknik yardımı gereğince,Devlet Denizyolları idaresinin muhtelif kısımlarında çalışacak olan 10 Amerikalı uzmandan 4 tanesi,Amerkan Export Line müdürü ve Proje müdürü Parmalee ile be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1950
  • HALKIN SESİ Ormanlarımızdaki katliâm Yer yer yapılan orman katliâmı ve bu millî servetin muhtelif vesilelerle heder edilmesi bir çok vatandaşlarımızı üzmekte ve acı acı düşündürmektedir.Bazı mecmualar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1950
  • Balıkçılığı kalkındırma Bu hususla hazırlanan l ir rapor Başbakanlığa gönderildi Balıkçılık Enstitüsü açıldı Uzun zamandan beri tetkik mevzuunu teşkil eden «Balıkçılığımızın kalkındırılması» meselesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1950
  • Günün notları Değişmeyen şey S Beyefendin a—Bendeniz,zatiâlinizin askerlik arkadaşı Ali beyin yeğeniyim» Efendim.Öyle mi efendim Evet beyefendi.Şimdi boştayım.Falan dairede bir münhal varmış.Oraya tay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1950
  • 1949-950 tedris yılının sona er mesi münasebetiyle Çapa Erkek Lisesinde bir sergi meydana getirilmiştir.Orta ve lise galebeleri tarafından hazırlanan Sergi,dün saat 16 da açılmıştır.1 temmuzda İstanbu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 26.06.1950
  • GÜZEL CADI Geçen kısımların hülâsası Yılmaz sigorta şirketinin sahip ve müdürü Ahmet Yılmaz,babasının sağlığında mecburi olarak bir akrobasiyle evlenmiş,bir kız çocuğu dünyaya gelmiş,altı sene yaşayab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1950
  • Kocaelinde yakalanan yamyam şebekesi günün başlıca mevzuları haline gelmiştir.Resimde küçük Bahri,yamyamların parçalayıp yediği insanlar hakkında suçluların huzurunda tahkikat yapan he* yete icabeden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1950
  • İnsanların çeşitli kaprislerinden biri daha:Tarihte ve bugün Atlantiği maya çalışan yelkenliler Uzun Lir mesafe için bu kabil sporlarda en ziyade müspet netice alman,içinde kafadar arkadaşiyle yola çı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1950
  • Pakistan elçisi Köprülü şerefine ziyafet verdi Ankara 25 A.A.Pakistan büyük elçisi ekselans Mian Ahmed Beşir dün akşam Dışişleri Bakanı Fuad Köprülü şerefine bir ziyafet vermiştir.Ziyafette Amerikanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1950
  • 6 ııcı işletme müdürü Bakanlık emrine alındı Adana 25 Milliyet)Amme işlerini tamamen yüzüstü oırakarak C.H.P,hizmetine girmiş cilan Devlet Demiryolları Adana altıncı işletme müdürü Nuri' lsman Bakanlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1950
  • Bir veremlinin yaptığı şikâyet inceleniyor Ankara 25 Milliyet)Yedıkule Verem hastahanesinde yatan hastalardan Yusuf Koçar adındaki bir şahıs,Sağlık Bakanlığına gönderdiği bir istida ile kendisine 10 S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1950
  • k'«muiiıııı.MiiııııiHiııımıı I Kıbrıs meselesi Yunan siyasetinin ortaya j E çıkardığı Kıbrıs meselesi ta-rih bakımından hiç de Yu-ş E nanlıların lehine halledilebi.i E lecek bir mesele değildir:i E He
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1950
  • Tütün mahsulüne zarar veren yağmurlar Bahçe 25 A.A.Dün öğleden sonra ba'şlayan yağmur bir aralık şiddetli doluya çevirmiş ve kasırga halinde yarım saat devam etmiştir.Yağmur geceye kadar sürmüştür.Bug
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1950
  • 1950 İstanbul Sergisi Açsk Hava Tiyatrosunda REVÜSÜ Tr 1-31 Temmuz Bugün saat 11 den itibaren her temsil için ayrı ve tek biletlerin satışına Şehir Tiyatrosu Dram kısmındaki hususî gişede başlanıyor.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1950
  • Avrupaya yardım Yardım malzemesi yüklü 24 vapur Amerika dan Avrupaya müteveccihen yola çıktJ Londra 25 Nafen)Amerikan askerî yardım malzemesi ile dolu 24 taşıt gemisinin Bacı Avrupa sahillerine doğru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1950
  • Schuman plânı etrafındaki mütalâalar Strasburg 25 A.A.Reu ter;Avrupa konseyi başkanı Paul Henri Spaak,dün Fransa tarafından teklif edilen Avrupa kömür ve çelik sanayii müşterek idaresinin kontrolü vaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1950
  • Harici kısa haberler BELÇİKADA if Kral Leopolu'un Prenses de Rethy ile birlikte bu akşam otomobille Torino'dan Cenevre'ye gel mesi beklenmektedir.Kralın muşa viri Pirenne de bu akşam Brüksel'den trenl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1950
  • Yeşil kurt hastalığına karşı mücadele hızlandı Bu işle meşgul olmak üzere Adan aya çelen Tarım Bakanı bu mesele hakkında konuşmak için Başkanı ve idare heyeti âzası kamilen C.H.P.li olan çiftçiler bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1950
  • Çek ordusu Sovyetler bu orduyu Kizılordııya ilhak etmek üzeıv bulunuyor.Londı'a 25 Nafen)Sovyet lerin Çekoslovak ordusuna dj Kızılorduya ilhak etmek üzere olduğu anlaşılmaktadır.Düu b açıklamada bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 26.06.1950
  • ISTANBUL 12.57 Açılış ve programlar,13.00 Haberler,13.15 Karışık hafif müzik Pl.13.30 Hafif öğle müziği;çalan:Semiramis orkestrası,14.00 Şarkı ve türküler Pl.14.30 Serbest saat,14.40 Orkestra eserleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.06.1950
  • 12 3 4 5 3-6 7 8 9 JH V pa M zı 5 JB JL flai i_a & ULDAM SAG*».1 Bir çeşit değil.2 £dremidi mahsuliyle meşhur eden hayvan,eski dertlerimizi öyle yadederiz.3 İpliklerin üzerine sarıldığı.4 Gecelerin gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.06.1950
  • fiflrf*™-~Ttrwgımııw?ffirı Milliyetin 2000 kariine Müsabakamızın bir numaralı hedi arabayı ve diğ^r hediyelerimizi ka yesi 4 kapılı,1950 modeli.S K O DA marka bir otomobildir.Bu zanmak için hölâ vakit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.06.1950
  • Saadet zinciri Gülen ÖNCEL Hastahanenin büyük saati gece yarısını-haber veriyordu.Lizol kokan dar ve hiç bitmiyecekmiş gibi uzanan koridorların ni hayetindeki geniş ve bol ışıklı ameliyathanede bu gec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.06.1950
  • Buraya gelip sizi gördüm v e her şeyi açıkça anlattım.Müşterime zarar vereceğini bilseydim tabiî bu şekilde hareket etmezdim,bunu da ben kabul ediyorum.Bununla beraber siz beni iyi tanırsınız,üzerime
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.06.1950
  • FATİH Sultan Mehmet Tefrika No.55 Ey bakireler bakiresi Kıeryem sen bizi kurtar Birden birbirine tosıayaraK Kapaklandılar.Gök kubbesi göçüyor sanmışlardı^ Korkunç bir tarraka ve uzaktan uzağa kadın ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 26.06.1950
  • Hicrî Ramazan 10 19 5 0 HAZİRAN 1369 Pazartesi 1366 Rumî Haziran 13 VAKİT VASATİ EZANI Güneg Öğle İkindi Akğam Yatsı İmsak 5.28 13.17 17.17 20.45 22.48 3.11 8.43 4.32 8.33 12.00 2.03 6.26 Beyoğlu Ka-A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.06.1950
  • engin bir Musevi Baş iarafı 1 incide aen isine gitmek üzere ayrılan Siyon bir daha geri dönmemiştir.Şişhanede Büyük Frej apartmanının 6 numaralı dairesinde oturan Siyonun evine giden bir arkadaşımıza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.06.1950
  • jstanliiii ditoıa Savaşı Bölge başkanlığından 1 Sıtma savaşı işlerinde kullanılmak üzere kauçuktan mamul portatif 4 adet bot kauçuk sandal açık eksiltme suretiyle satın alına laktır.2 ihale 7 temmuz 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.06.1950
  • Fransada kabine buhranı İBa?tarafı 1 incide] lantı yapacaklardır.Kabine buh ranının yarından evvel halledil mesi mümkün görülmemektedir.Cumhurbaşkanı bu defaki buhranın esaslı olmaktan ziyade bir hidd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.06.1950
  • Sözlü soru Baştarafı 1 incide)tedbirler alınacağı hakkında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından,Tokat Milletvekili Ahmet Gürkanın İstanbul teknik okul pansiyon âmiri Muzaffer Kayahbayın ölümü hakkınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.06.1950
  • Korede dün fiilen horb boşlods lar bir jeep otomobilini tahrip etmişlerdir.Kimpo alanında bulunan 10 bomba uçağının yedisi makineli tüfek ateşine tutulmuş fakat uçaklar ciddi hasara uğramamıştır.Korea
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.06.1950
  • Halk Partisini diriltmek istiyorlarsa Başmakaleden devam] mazların,«in touchable» 1er in hepsi maalesef bugün artık parti için kuvvet olmaktan çıkarak zaaf haline gelmişler,fakat ge ne do tekerleği kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.06.1950
  • İNŞAAT İLANI Bolu Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden 1 Bolu Orman isletme Müdürlüğünün Orman Okulu ve isletme Karacasu müdüriyet merkezinde yaptırdığı binaları ikmal inşaatı işinin taahhüt eden müte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.06.1950
  • Tarihte ve bugün Atlantsgi aşmaya çabşan yelkenliler Bağ tarafı 3 üncü sayfada Fakat motor benzin vesaire gibi akaryakıt deposunun mevcudiyetini icap ettirir.Halbuki,ufak birer tekne olan bu gemiler b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.06.1950
  • Atletizm bayramı in İnönü stadında yapıldı Geçen cumartesi günü yapılan,İstanbul Atletizm bayramı birinci likleri eleme karşılaşmalarının finalleri,dün İnönü Stadında 2000 kişilik bir seyirci kütlesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.06.1950
  • Fenerbahçe BeyruU acing'i 3-2 yendi Baştarafı 1 incide)Onuncu dakikadan sonra,Fener Eler Racing kalesini sıkıştırmağa başladılar.Bu arada Cemal ve M.Ali'nin müteaddit sütleri az farklarla avuta gitti.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.06.1950
  • Kocaeli yamyamları Bag ta.rrfı I incide] Halen Bahri jandarma karakolunda misafirdir.Bu gece veya yarın İzmit'e iade edilecektir.İzmitteki tphkikat îzmit 25.Milliyet)Kocaeli yamyamları hâdisesinin tah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.06.1950
  • Bizim köy müellifi Baştarafı 1 incide)Genç müellifin hangi köy mektebine verileceği henüz bilinmemekle beraber Cumhurbaşkanı Celâl Bayarın doğduğu Umur bey köyüne verilmesi muhtemel görülmektedir.Maka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 26.06.1950
  • *i«asa:t-r v.^v 'i'jz-KS35SaBEBE*:OS "îî'TIHSBEES Kok kömürü tevziat!Türkiye Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi İstanbul Şubesinden 1)SATIŞ YERLERİ;Devam eden tevziata ait-haftaıık izahat Adresleri FATİH
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.06.1950
  • Kütahya İli Dahil komisyonu Başkanlığından 1 Sivaslı Karahanlı yolunun muhtelif kilometrelerinde tesflye ve blokaj inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur.2 İşın keşif bedeli 41488 üra ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.06.1950
  • İLÂN M.S.B.Kara Kuvvetleri Komutanlığınc'an 1 1950/1951 öğrenim yılı için aşağıda isimleri ve bulundukları yerler yazılı olan As.Okullara öğrenci alınmasına 25 mayıs 950 den itibaren başlanacaktır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.06.1950
  • i Milîhjet I A15ÜNE FÎATLERİ Senelik 28 Liradır 6 Aylık 13 3 8 1 3 ı Yabancı memleketler içip iki mislidir.İLÂN FÎATLERİ Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 Lira" 3 üncü 4 4 üncü 2,5 İlân sayfalan au
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.06.1950
  • AYDA 10 LİRA TAKSİTLE Merinos kumasından ısmarlam a elbise 135 liradır,ı kapı sı yanınf KARAKASLI İVİUIİIİOS KUmaglHU«Ul iöiııaxJ.aiii a «J.U1ÛU llu juahu.Mahmutpaga,Kapalıçarfi kapı sı yanmda No.18 '
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.06.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yan İşlerini fiilen Mare eden:N.Baytok Diıildigi yer» N.A.t» A.N.K.Gazetecilik ve Kollektif Şkıtoti Basıldığı yer» Son Telgraf Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.06.1950
  • Dr.Hafız Cemal LOKMAN HEKİM Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün saat 14 den 17 ye kadar İstanbul Divanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.06.1950
  • lst* Lv.Amirliği As.Kıtaat ilânları lanBBiMBgTBKMflîffBiBrirTrnrfm^ •• "xiTi,TiTiarfnT-Kapalı zarfla 13 kalem elektrik malzemesi ihalesi 18.temmuz 950 günü eaat 13 de Ankara M.S.B.2 No.lı Sa.Al.Ko.da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.06.1950
  • ÇEKLER 1 Sterlin 791 100 Dolar 280.50 100 Fransız Fr.0.88 100 Liret 044.128 100 isviçre Fr.64.03 100 Belçika Fr.0.60 100 Drahmi Fr.01.376 100 Escudos 9.7890 Serbest Piyasada DÖVİZLER Dolar takas 372 S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.06.1950
  • GöML EK VİLLA İMDİ DE otomobil GERECEK l ww ı^,jımm Ağustosta yapılacak ikinci ikramiye çekilişinde bir sürpriz UU1T1LEAIJ Bir Otomobil ve binlerce liralık çeşitli hediyeler kazandıracaktır YAZLIK VE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.06.1950
  • ^Tekesi Genel Müdürlüğü ilâhları Levazım Alın Komisyonundan 1 Aşağıda markaları yazıh kamyonlar açık arttırma usulü ila satışa çıkarılmıştır.Arttırma 10.7.950 pazartesi günü saat onda Kabataşta Genel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.06.1950
  • Malzeme Alım Şubesinden 1 Mevcut şartnamesi" mucibince 10 adet araba muşambası müteahhit nam ve hesabına pazarlıkla satın alınacaktır.2 Pazarlık 30/6/950 cuma günü saat 10.15 de Kabataşla Geıel Müdürl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6