Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 21.06.1950
  • D.P.Meclis Grupunun dünkü mühim toplantısı inin Atlantik Paktının Şarkî Akdenize de teşmili meselesi üzerinde duruldu Türk Bulgar hududundaki hâdise hakkında ta verilecek Kıbrıs meselesi hakkındaki ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.06.1950
  • Ormanları fertlere bırakamayız Ormanın devlet tasarruf ve idaresinde kalması bütün dünyaca kabul edilmiş bir millî zaruret iken Demokrat Parti hükümeti hiçbir yerde eşi olmıyan bir vaziyet yaratarak n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.06.1950
  • i'imifl liralık hediyesi «Milliyet)in okuyuculara için hazırladığı çok zengin ve o nispette çok çeşitli hediyeli müsabakası,Istanbulda okluğu kadar yurdumuzun her köşesinde tahminlerin çok üstünde büy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.06.1950
  • ff*42 Sizde küfür edebiyatına ait bir kitap bulunur mu?13izde bulunmaz efend im,Millet Partisine.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.06.1950
  • «7W» ûMım Bugün başladık 3 ncü sahifemizde okuyunuz Eser,memleketimizin çok tanınmış ve sevilmiş bir ı*o« inancısı tarafından Bayburd luoğlu müstear adiyle lisanımıza nakledilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.06.1950
  • Esrarlı ölüm hadisesi 8 yıl kadar önce mâruf bir zatın oğlu tarafından işlendiği iddia edilen bu Lâdİse hakkında içişleri Bakanının vereceği izahat merakla bekleniyor Ankara 20 Milliyet)istanbul Tekni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.06.1950
  • Tekel Genel Müdürü Hadi Hüsmen Çayın evsafı yakında ıslah edilecek Suriyeye 65 bin şişe bira gönderildi,sigara ambalajları düzeltiliyor Tekel Umum Müdürü Hadi Hüsmen,dün akşam Ankaraya gitmiştir.Genel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.06.1950
  • S.Atamanın mazbatası Zonguldak Milletvekilinin tutanağı D.P.Meclis Grupunda görüşüldü Ankara 20.Milliyet)D.Pnin bugünkü Meclis Grupu toplan tısında Dış politika mevzuundan sonra Zonguldak C.H.P.millet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.06.1950
  • Çankaya köşkü halka açılıyor Alatiirkün muvakkat kabri de cumartesi ve pazar günleri balkın ziyaretine açifyor Ankara 20.A.A.Cumhurbaşkanlığı Umumî Kâtipliğinden tebliğ edilmiştir:1 Çankya'da Atatürk'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.06.1950
  • talideki yamyamlar lün yakayı ele verdiler Kuyumculuk bahanesile köylülerin altınlarını dolandıran bu göçebe gurpu ayni zamanda iki kişiyi de öldürerek etlerini yemişler I Kandıra 20 Milliyet)Kara-1 l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.06.1950
  • Amerikanın askerî yardımı devam edecek Truman Hidrojen bombasının imali için tahsisat istiyor Washington 20 A.P)Ame-1 lere askerî yardam faslından rikan Ayan Meclisinin iki tâli I 1.222.500.000 doarlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.06.1950
  • eni bir komünizm propagandası Tanınmış kimselere mektuplar geldi İşçilerin zihnini çelen bir şoför yakalandı Emniyet memurları dün açıkça komünizm propagandası yapan birini yakalamışlardır.Dün saat 13
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.06.1950
  • Vapurdan denize düşen genç bir kız boğulmadan kurtarıldı Dün akşam üzeri Kadıköy önlerinde bir deniz kazası olmuş ve Yaşar Tonga isminde 26 yaşlarında genç bir kız boğulmak üzere iken kurtarılmıştır.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.06.1950
  • Antikacı Rıza bey öldürüldü Evvelki gece saat 24 ten sonra,Kadıköyünde,Kurbağalıdere civarında bir cinayet işlenmiş v« Kapahçarşımn tanınmış iş adamlarından «Antikacı Rıza Bey» namiyle marul Rıza Özer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 21.06.1950
  • •jc îstanbulspor Klübü İdare H» yetinden:Klübümüzün senelik normal kongresi 24 hazuan 1950 cumartt si günü saat 15 d* klüp lokalind* toplanacaktır.Sayın Azanın tesrii leri rica olunur.SERGİ İC Begikta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.06.1950
  • "Ankara,ve "Trabzon,dün seferden döndü Batı Akdeniz seferini yapan «Ankara.vapuru 326 yolcu ve 24 ton yükle dün saat İ4 te limanımıza gelmiştir.Ankara ile Anvers başkonsolosu Cemal Ha lit Güneyden,Mal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.06.1950
  • Üniversitede:Kız talebe kamplarının kaldırılması meselesi Her sene yapılmakta olan ki?talebe kamplarının bu sene ya pılmıyacağı hakkındaki haber üzerine,şehrimizdcki alâkalılar,Ankara ile temasa geçmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.06.1950
  • Zabıtada Medresenin üstünden düşen çocuk Dün saat 14 sıralarında Fatih te feci bir kaza olmuştur.Namık Güzer isminde 11 yaşlarında bir çocuk,bitişikteki ağaçtan dut koparmak için Fatih medresesinin üs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.06.1950
  • HALKIN SESİ Zamanından evvel alınan a i d at Bekçi komisyonları mükel leflerden aidat* lan zamanından evvel tahsil ediyor.Aidatlar üç dört aylık birden toplu ola.m rak alınmak isteniyor.İşlememiş aylı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.06.1950
  • Ofisteki yağ yolsuzluğu Tahkikat derinleştirildikçe yeni ipuçları elde edilmece başlanıldı Toprak Mali6ullr~i Ofisi İstanbul bölge müdürlüğünde yoisaz luklar yapıldığı hususunda bazı iddiaların ileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.06.1950
  • Terii edemiyen öğretmenler Zuhuri Danişment bu hususta Meclise bir soru önergesi verdi Ankara IH,Milliyet)Bolu Milletvekili Zuhuri Danişment ta-rafından Büyük Millet Meclisi Baş kanlığına bir sözlü so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.06.1950
  • TROCKIYI vnBövSe öldürdüler!J Tefrika No 32 Yazan General Sanchez Salazar Eski Meksika Millî Emniyet Amiri Charlesin sol elinde bir tabanca görüldü Tam tersine,o gün gayet ahenkü bir gün oldu.Lev Davi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.06.1950
  • r*/s/v,Halk Partisi müfritlerini temizleme meselesi Haber alıyoruz ki,Çumnariyet Halk Partisi artık kendini js:aha ve içindeki müfrit unsurları çıkarıp atmağa karar yar mış!Çok isabetli,fakat çok geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.06.1950
  • Levent çiftliğine terkos eriliyor Emlâk Kredi Bankası tarafından inşa edilen binalarla kurulmuş olan Levent mahallesinin su ihtiyacının karşılanması için tesisat kurulması Belediyece karar,laştnılmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.06.1950
  • Halkalıdaki fecî cinayet Bir adam beş yerinden bıçaklanıp öldürüldü,kaatil henüz meçhul Dün sabah saat 10 sıralarında Büyük Halkalı köyünde feci bir cinayet daha işlenmiş ve Hasan isminde biri Öldürül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.06.1950
  • Nüfûs kütükleri Bunların memleketin bünye' sine göre ıslahı için tetkikler yapılıyor İki gündenberi şehrimizde bulunan İsviçreli nüfus mütehassısı tetkiklerine dün de devam et mistir Şehrimiz nüfus mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.06.1950
  • KISA HABERLER it Kömür tevzi müessesesi kesin tisiz olarak halka kömür tevziine bugünden itibaren başlıyacjaktırit Devlet Denizyolları İdaresinin daha rasyonel bir şekilde çalışma sı için tetkikler ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.06.1950
  • HaSk tîpi yağlar Fiyatlar 30 kurug indirildi,330 yerine 300 kuruşa satılacak Toprak Mahsulleri Ofisinin Belediye ile i.gereken satışa arzet tiği halk upi yağların kilosunda bu günden itibaren 30 kuruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.06.1950
  • Meyva eebze hâlindeki fiyatlar Dün sabah Belediye Hâlinde top tan satılan yas meyve ve sebze fiyatları şunlardır;Eamya 70-120patlıcan 100 110.domates 40 60 dolmalık biber °o 100,sivri biber 80 100,ayş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.06.1950
  • Yunanistanın istediği maddeler Yunanistan memleketimizden çi roz balığı,yumurta ve kuru meyve istemektedir.Talepler,ihracat çılanmız tarafından müsait karşılanmış ve sevkıyata başlanmıştır.Yunanistan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.06.1950
  • Pakistandan bir ticaret heyeti geliyor Temmuz ayı başlarında memleketimize Pakistandan yan resmî bir ticaret heyetinin gelmesi beklenilmektedir.İstanbul,İzmir ve Ankarada ihracat ve ithalâtçılarımızla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.06.1950
  • Müteferrik Profesör Ibrahim Hakkı AkyoFun cenazesi merasimle kaldırıldı Bir müddettenben rahatsız bu lunan İstanbul Üniversitesi Edf biyat Fakültesi Ordinaryüs profesörlerinden İbrahim Hakkı Ai^ yolun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.06.1950
  • Yeni ucuzluğa doğru atılan adımlar 20 eylülde Pariste 19 devletin İştiraki ile yapılacak bir toplantıya memleketimiz de davet edilmiş tir.Bu toplantıda gümrüklerde indirme ve serbesti mevzuunda konuşu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.06.1950
  • Evlâtlığını iğfal eden bir mühendis Savcılık Beyoğlu sosyetesinin «Büyük Skandal» diye sıfatlandır dığı bir iğfal hâc 'esine el koymuş tur.Gümüşsuyunda bir apartmanda oturan ve Beyoğlu muhitinde ses y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.06.1950
  • ingilizce öğretmenleri için bir kurs açılıyor Millî Eğitim Bakanlığı İngilizce öğretmenleri için bir kurs açmağa karar vermiştir.Kursa ortaokul öğretmenleri iştirak edeçektir.Kurs,temmuzun 2 sinde Bur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.06.1950
  • Şehir Meclisi bu hususta katî karar vermeyi cuma günkü toplantısına bıraktı Üniversite talebesinin her mevsimde,her yere on kuruş mukabilinde otobüslerle seyahat etmesi hakkındaki teklif encümene sunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.06.1950
  • Messiah gîyenler Kıyafet kanununa aykırı olarak camie maşlahla gidenler hakkında tahkikat yapılıyor Dün Şişlide enteresan bir hâdise cereyan et:rş.Namaz vakti,Sisli Camiinin ününde bir otomobil durmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.06.1950
  • Günün notları YUHA!«Ulan köpoğlu,şimdi senin.«Ayağını eline ver Ali!«Dayan Veli!«Ye onu Ali,ye!«Haydi arslan,gir!«Vur!«Yapıştır!«Heyt be!Şu ğuta bak,baban da mı oynardı bu oyunu senin» a Aman aman gid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 21.06.1950
  • Bııigaristanda Rus aleyhtarlığı Bunu Bulgar Politbürosu fefi de kabul ediyor Bulgaristanda komünistler i gittikçe azalıyor Londra 20 Nafen)Bazı haberler,Bulgarların Sovyetlerden yaka silkmeğe başladık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.06.1950
  • üçüncü dünya harbi Hoffman,«Gayemiz harp çıkarmak değil,önlemektir,Rusya hâlâ 15 milyon kişiyi kamplarda tutuyor» dedi.White Sulphur West Virginia)20 A.P)ECA İktisadî İşbirliği İdarecisi Paul Hoffman,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.06.1950
  • l!Parti çokluğunda parti yokluğu irmi De5 y11 süren tek S |f parti hâkimiyetinden l sonra resmen teşek-E kül eden partilerin sayısı bir E rivayete göre yirmi beşe yak E g laşıyormuş!Bunların büyük e b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.06.1950
  • Sııriycyc karşı yeni bir Rus manevrası Şam 20 Nafen)Bu sene Hacce gidecek olanların sayısı gayet kabarık olacaktır.Bir çok memleketler Suriye hacılarını taşımak için gemilerini teklif etmişlerdir.Bunl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.06.1950
  • Yeni Orman kanunu esasları tesbit ediliyor Halkla orman idaresi arasında ki ihtilâflar acilen halledilecek Ankara 20 A.A.Tarım Bakanlığında üç günden beri devam eden köy muhtarları,profesörler ve ilgi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.06.1950
  • r Temsilleri PARİS LONDRA ve MADRIT tiyatrolarında tp aylarca devam eden meşhur ONTEMAR İSPANYOL REVÜSÜ Sanat Dünyasında milletlerarası ğÖlırcle sahip artistleri ve tam kadrosu ile 1-31 Temmuz arasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.06.1950
  • mm m revüye dahil artistlerden bir kısmı görülmektedir.Dün Haydarpaşa Lisesinde diploma tevzi töreni yapılmıştır.Resimdft diploma alan gençler görülmektedir.II».IMIIII» 1IIIIIWI Amerikalıların Deniz K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.06.1950
  • Kumanyada kadınlar saltanatı aldı yürüdü Kominform güzeli,Anna Paukerl istiyor Kendisine «Moskovanın gözü)nazariyle bakılmak istenilen Luiba,Bükreş propaganda merkezinin başına geçti.Çok çirkin alması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.06.1950
  • BİRİNCİ KISIM Vakit bir cumartesi,öğleden sonra idi.Ahmet Yılmaz'ın sahibi ve umum müdürü bulunduğu «Yılmaz sigorta şirketinin gerideki daktilo odalarından birinden dışarıya iniltiye benzer şikâyet do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.06.1950
  • «Kont rjernadotıe» meselesinde,israil,isveç iddialarını reddediyor Tel Aviv 20 A.P)İsrail devleti dün,Kont Bernadotte'un kaatillerini aramak hususunda «ağır ihmal» gösterdiğini iddia etmiş olan isveç'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.06.1950
  • Yargıtay İkinci Başkanılığı ve âzalıklârı Ankara 20 A.A.Yüksek tasdika iktiran eden Bakanlar Kurulu kararma göre,Yargıtay ikinci başkanlıklarına Yargıtay üyelerinden Arif Güngören,İzzet Çakır,Münir Ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.06.1950
  • Turistler için otel yapmak üzere mütyhassıs geliyor Nevyork 20 AP)St.Woritz and Buckingham oteller grubunun umum müdürü Charles G.Taylor Türk hükümetinin daveti üzerine 15 haziran perşembe günü «Quene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 21.06.1950
  • Bulgarların Türklere mezalimi 7 ırkdaşımız daha Yunanistan yolile yurdumuza sığındı İpsala Milliyet)Bugün 7 ırkdaşımız,Yunanistan tarikiyle Bulgaristandan tellaklarımıza iltica etmişlerdir.Irkdaşlarım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.06.1950
  • AYHAN.FATİH İfSultan Mehmet wı Tefrika No.50 Paşanın mezar gibi yerden çıktığını gördüler Hemen cenabı şerifiniz buyurun.Şu şamdanı olsun alıp bize isik gösterin.Oraya yere bırakın sultanım.Ya şevketl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.06.1950
  • Tabiî arabaya yanına seni de alsın.Taksiyi kaldırımın kenarına çekersiniz.Mazely şoför mahalline oturarak gazetesini okumağa koyulur.Saat bire çeyrek kala Maninway yanında bir kadmla bardan çıkacak ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.06.1950
  • kadınlar Rumanyad Baş taralı 3 üncü sayfada)lik yoktur.Yalnız gözleri canlı ve parlaktır.Yürürken ceylan dan ziyade âdeta bir ördeğe btn zemekledir.Prenses Ali Han onun yanında çok daha caziptir ama,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.06.1950
  • TABAKA Tevfik FUAT L.V3-5 Ona.bir son bahar aksamıydı,köprü altındaki dubaların babalan üzerine oturmuş,denizi seyrederken rastladım.Dünyaya,gehire sır tını vermiş sulara dalmıştı.Galiba bir şeyler dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.06.1950
  • ISTANBUL 12.57 Programlar 13.00 Haberler 13.15 Orkestra eserleri Pl.13.45 Şarkı ve türküler.Okuyanlar:Hüseyin Mayadağ,Vahit Akartuna,Şükriye Gökçen çalanlar:Sadi Işılay,İzzettin ökte,Yorgo Bacanos.14.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.06.1950
  • Eski Ramazanlarda Semaî kahveleri Şehrin muhtelif yerlerine yapılan bu kahvelerde o devrin hu vadide tanınmış gimaları destan,semaî,koşma,kalenderi;mani gihi musikiyle alâkalı şeyler okurlardı.Eski de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 21.06.1950
  • H.P.nin dış siyaseti |Ba$ tarafı l incide] bulan hâdisenin henüz tahkik saf hasında olduğunu bildiren Köprülü bu hususta şunları söylemiştir:Başka bir mes'ele için Bulgar Orta Elçisi,Dışişleri Bakanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.06.1950
  • Amerikan yardımı Bas ta:afi 1 incide] kabul etmiglerdir.Djş Münasebetler ve Askerî Kuvvetler Komisyonları dün,komünist olmıyan memleketlere askerî yardımın bir sene daha devam etmesine karar vermişler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.06.1950
  • Çayın evsafı Ba.ş tarafı 1 incide] Ankaraya muhtelif meseleler hakkında Bakanlığa izahat vermek üzere gidiyorum.Tekel idaresi bu seneki İstanbul sergi sinde yeni bir pavyon inşa ettirmektedir.Azamî ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.06.1950
  • Hcrî Rzn.5 1369 19 5 0 HAZİRAN 21 Çarşamba Rumî HAZ.8 1366 VAICÎT Güneg öğle İkindi Akgam Yatsı İmsak VASATİ EZANÎ 5.27 13.16 17.16 20.44 22.48 3.09 8.43 4.32 8.32 12.00 2.04 0.25 BEYOĞLU AKIN;1 Fanto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.06.1950
  • WBMammmam»»assss3sm ı İSTANBUL EMNİYET SANDlGl'nın 6.mcı Noter huzurunda çekilen 19.haziran 9^0 ikramiye keşidesinde kazananlar:ikramiye Hesap miktarı No.10.000 lira 11261 No.ya Kadıköy Ş.2.500 103539
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.06.1950
  • Ormanları ferilere bırakamayız |Başmakaleden devam] hiç bir suretle kurtulamazlar,kurtulamamışlardır.Halk Partisinin yaptığı hatâlardan yaka sim bir türlü kurtaramadığı ve kurtaramayacağı gibi.Onun iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.06.1950
  • Antikacı Rıza Bas;iaı alı 1 incide Nuri Gökdelen isminde 30 yaşlarında bir genç,çoktan beri Kurbağalıderede,Nahit bey sokağında ikamet eden Perihan isminde bir kızı sevmektedir.Nuri,evvelki gece saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.06.1950
  • Esrarlı bir ö.üm hâdisesi [Baş tarafı 1 incidel deki sebeplerle bu hâdiseyi müteakip alâkalı makamlarca yapı,lan tahkikat neticesi ve aynı zamarda bu tahkikat sonunda hâdiseyi Örtbas edenlerin vaziyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.06.1950
  • S.Ataman'ın mazbatası Bostaraiı 1 inci sayfada)dilmesinin Tutanak Komisyonun* da müspet karar verilmesi yolun*da bir temayül görülmesinden ile* rl geldiği sanılmaktadır.ı Bugünkü Grup toplantısında bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.06.1950
  • Bayar Barker!kabul etti Ankara 20 A.A.Cumhurbaşkanı Celâl Bayar-bugün Çan kayada milletlerarası imar ve kalkınma bankası heyetini temsilen gelen Mr.James Barker başkanlığında Stawart Mason ve B.U.Rapc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.06.1950
  • Çalışma Bakanlığındaki mahallere tâyinler yapıldı Ankara 20.Milliyet)iş ve IgÇi Bulma Kurumunda açık bulu* nan Genel Müdürlük yardımcılığına İşçi Sigortalan Kurumu Genel Müdür yardımcılarından Enis Şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.06.1950
  • Kocaelideki yamyı Bag tarafı I incide] geldim.Hâdisenin ihbarı üzerine vaziyete Kandıra savcılığı el koy muştur.Kandıra ve Karasu savcılığı Türkiyede ve belki medenî dünya ülkeleri içinde ilk defa vuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.06.1950
  • Meclisin foııgunku gündemi Ankara 20 Milliyet)Büyük Millet Meclisi yarın saat 15 te toplanacaktır.Meclis gündeminde;Erzurum milletvekili Muştala Zeıen,Erzurum özel idaresine ait 18 dükkân için yapılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.06.1950
  • 12,5 liraya b,r vilSa Sürpriz gömleği lıediyeli müsabakasını kazanan İzmirli Nadir ihtisaslarını Sürpriz gömleklerinin ilk he diye çekilişi 31 mayısta noter huzurunda yapılmış;villâyı 26797 numaralı k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.06.1950
  • Ticani tarikatçılar Dünkü duruşmada da bermufad yine hâdise vessüi eiiıler çiKarma a te Ankara 20 Milliyet)Geçen ay Ticanî tarikati şeyhi Kevaai Pilavo-lunun muhakemesi sırasında i lavoğlunun müritle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 21.06.1950
  • HOOVER Elektrik süpürgeleri Döver Süpürür Temizler SÜPÜRGE:345 lira peşin 375 lira taksitk 75 peşin,ayda 30 lira 10 ay taksiti ATAŞ Galata,Tahir han Tel:44996
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.06.1950
  • onan illiyet kariine 25.000 liralık hediye Müsabakamıza iştirak şartları hakkında malûmat 1 Milliyet 2000 okuyucusuna yekûnu 25.000 liradan fazla değerde hediye takdim edecektir.Bu hedi/elerin listesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.06.1950
  • Doğan Acarbay 400 metre engellide 54-6 ile ikinci oldu Avrupada 15 Hazirana kadar yapılan atletizm müsabakalarında alınan neticeleri bildiriyoruz 400 metre manialıda.Avrupa Şeref listesinde 54" 6 ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.06.1950
  • Senenin en iyi derecesi Fransız atletleri,4 x tj.metreyi 7 dakika 29 saniyede kusarak ¦enenin en iyi derecesini yapmışlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.06.1950
  • I İsf Lv.Amiriiği As.Kıtaat ilânları anwfrir-ı-r mU^b—frg Kapalı zarfla 20 ton 3 Mm.kutrunda bakır tel 3/Temmuz/950 günü saat 11,30 da Ankara M.S.B.2 No.lı Sa.Al.Ko.da eksiltmesi yapılacaktır.Beher ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.06.1950
  • 1.Merkez binasındaki elektrik cereyan takatinin artmasından dolayı Hollerith,asansör,motopomp ve kalorifer motörlerinin ayrılması işi pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur.2.Pazarlık,28/6/950 çarşamba gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.06.1950
  • Tekel Genel Müdürlüğü ilânları Malzeme âlım şubesinden 1 Tekel gay depo ve atölyesinde bir sene zarfında alınacak ve mâ mul olarak mülhakata sevkedilecek 1500 ton çay ile imalâta muvazi olarak gelecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.06.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN I Bu nüshada yazı islerini fiilen idare eden:N.Baytok Dizildiği yer:N.A.ve A.N.Kgazetecilik kollektif şirketi matbaası Basıldığı yer;Son Telgraf Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.06.1950
  • j ilUUhjet I ABONE FlATLERİ M Senelik 28 LiradiX 6 Aylık İJ 3 8 i 1 3 j Yabancı memleketler için iki mislidirilân fiatler!Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 Lira 3 üncü a 4 a 4 üncü 2,5 ilân sayfala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.06.1950
  • Spiritünlizm.Ruh Ansiklopedisi Her ay muntazaman çıkmakta olan Kuh Ansiklopedisinin 3.cü fasikülü neşredildi.Tek aslî din,dinlere,ruh felsefesine,ahlâk ve hayata dair incelemeler,spiritüalizm kolları,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.06.1950
  • MM «Jf ill ÇEKLER 1 Sterlin 793.50 "791 100 Dolar 280 100 Fransız Fr,0.88 100 Liret 044.128 100 isviçre Frr 64.3 100 Belçika Fr.0.60 100 Drahmi Fr.01.376 100 Escudos 9.7890 Serbest Pivasada DÖVİZLER D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.06.1950
  • Mevsimin ilk yüzme yarışı Beden Terbi esi 1st.Bölgesi Müdürlüsünden:Mevsimin ilk yüzme yarışları aşağıdaki program gereğince 24/6/950 cumartesi günü saat 16 da Lidoda yapılacaktır.İsimleri yazılı hake
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6