Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 20.06.1950
  • Askerlik n azalacağı Ankara 19 Milliyet)Askerlik müddetinin indirileceği haberleri yolunda henüz kat'î bir karar verilmiş değildir.Kara sınıflarının birer yıl,jandarmanın da 6 ay indirileceği yolunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1950
  • Anadolu ajansı gene tazminata mahkûm oldu Ankara 19 Milliyet)Bundan bir müddet önce Anadolu Ajansından çıkarılan veya işin den ayrılmak mecburiyetinde bırakılan 15 memurun Ajans aleyhine tazminat dava
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1950
  • Pazar günü Harp Okulunun hazırladığı spfor gösterileri büyük bir intizam içinde yapılmıştır.Resmimizde genç subay namzetlerinin yeşil çimenler Üzerine çizdikleri TUrkiyo haritası görülmektedir.Bu göst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1950
  • ihtiyarlık sigortası için yeni takrir Ankara 19,Milliyet)Haber aldığıma göre İzmir Milletvekilleri yarın Büyük Millet Meclisi Başkan lığına bir sözlü soru önergesi vereceklerdir.Milletvekilleri bu öne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1950
  • Rus kara listesindeki Türkler Bunlar arasında Z.Ebüzziya ve Peyami Safa da bulunuyor Berlin 19 Türk Ajansının hususi muhabiri bildiriyor)Bundan bir müddet evvel Huşlar,işgal mıtakalarındaki gizli Alma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1950
  • Evvelki gün Harp Okulunun 19 Mayıs Stadyumunda tertip ettiği spor gösterileri büyük bir muvaffakiyetle sona ermiştir.Binlerce Ankaralının zevk le seyrettiği gösterileri Cumhurbaşkanı Celal Ba yar.Büy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1950
  • Güzel Cadı Yeni romanımıza yarın başlıyoruz Bu hikaye bir cadıya âşık olan gene bir adamın macerasıdır.Yirminci asırda cadı,peri,sihirbaz hikâyeleri!Bu masala çocuklar inanmaz demeyiniz.Çünkü bu roman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1950
  • Milliyet)in okuyu» culan için hazırladığı çok zengin ve o nispette çok çeşitli hediyeli müsabakası,Istanbulda olduğu kadar yurdumuzun her köşesinde tahminlerin çok üstünde büyük bir rağbete mazhar old
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1950
  • Millet Partisi manen yıkılmıştır!Millet Partisi bir siyasî parti olarak intihar etmek istiyorsa buna kim karışabilir,buna kim,nasıl mani olabilir?Ij^/îl illet Partisinin 14 mayıs II vy seçimlerinin ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1950
  • Polis müdürünün dünkü beyanatı İstanbul da beynelmilel beyaz zehir kaçakçıları Bu.işi takip için Amerikan Federal Polis Teşkilâtına mensup bir ekip gelirimize geliyor Amerika Ayan Meclisi üyelerin den
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1950
  • Ormanlar sahiplerine veriliyor_Aııkarada toplanan heyet mühim tekliflerde 1 uıl undu Ankara 29 Milliyet)Orman meselesi üzerinde bir kaç gündenberi şehrimizde yapılan istişarî mahiyetteki toplantılar b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1950
  • 7 kaymakam emekliye ayrıldı Ankara 19 Milliyet)Öğrendiğime göre 14 Mayıs seçimlerinde haklarında şikâyet vaki olup,bu şikâyetler yapılan tahkikat neticesinde tahaıUcuk eden ve esasen bu güne Kadaı iyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1950
  • Af Kanunu Haziran ayı içinde çıkıyor Bakanlar Kurulu dün gece saat 23 e kadar tasarı üzerinde görüşmelerde bulundu Ankara 19 Milliyet)Bakan-heyetinde mevzuun ehemmiyeti I haziran içinde kanunlaşması i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1950
  • Beşiktaşlılar geldi DUn gece Amerlkadan dönen Beşiktaşlılar yazısı beşinci sahlfede)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1950
  • Mecliste eski iktidarı itham!Açlık çeken Karadeniz ve Doğu illerimizin durumlarına çare bulunmak üzere derhal tedbirler alındı.Bu halin tekerrür etmesi de önleniyor.Ankara 19 Milliyet)Büyük Millet Mec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 20.06.1950
  • Şeker fiyatları meselesi ve piyasadaki durgunluk Şeker fiyatlarının indirilmesindeki gec-ikme,piyasada bir durgunluk yaratmıştır.Halkın ucuz fiyatı beklemesi yüzünden şeker sarfiyatı hissedilir derece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1950
  • Adliyede Güreşçi Ali Yücel,bir müddet daha izin istedi Dört tene evvele ait bir kız kaçırma hâdisesinden dolayı 55 gün hapse mahkûm edilen güreşçi Ali Yüceİej cumartesi ve pazar günü yapılan güreşlere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1950
  • KISA HABERLER Türkiye Hayvan Koruma Derneği temslcilerl dün Vali ve Belediye Başkanı Cöka/ı ziyaret etmiş lirdir.Dernekleri hakkında geniş ma» lûmat veren üyeler,hayvanlara fazla yük yükletümemesi hak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1950
  • İyi ki gazetecilere bir de sopa çekmediler!Ahmet Emin Yalman arkadaşımızla Selim Iiagıp Emeç dostumuz ötedenberi siyasî kongre meraklısıdırlar.Bunlar,memlekette demokrasinin emeklemeğe bağladığı günde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1950
  • IW| TROCKIYI L 'İh RÂVİA f fal 1 af^W* I Tefrika No:31 Yazan General Sanchez Salazar Eski Meksika Millî Emniyet Amiri "Kocamın yanındaki adam Jacson'du,cTaarruza geçeceğim,ve onlara müfteri oldukların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1950
  • Milletvekillerine gönderilen broşürler Teknik üniversite talebeleri,şimdiki tedris talimatnamesindeki aksak maddelerin düzeltilme,si maksadiyle geçenlerde bir toplantı yapmışlardı.Bu defa da yine iiyv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1950
  • Sergiler için vapurlarda yapılacak tenzilât İzmir fuarı ve İstanbul sergisi münasebetiyle Denizyollarının dışarıdan gelecek ziyaretçilere yapacağı tenzilât tesbit edilmiş,tir.İzmir fuarı için Batı ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1950
  • ¦k ilkokulların bir kısmının 949-950 ders yılı İçinde yaptıkları elişi ve resimlerden müteşekkil sergiler açılacaktır.Bunlardan birincisi dün Eyüpte,Merkez ilkokulunda açılmıştır.Bugün saat 18 de Beşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1950
  • HALKIN SESİ Hasan Polatkandan bir rica Öğleyin dahi istirahat yapmak hakkı olmıyan biz çöpe çüler ayda 47.5 lira aylık almaktayız.Yattığımız koğuş,lar bakımsızdır.Kışları bizlere tahsis edilmiş kömürd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1950
  • Haffa Sohbefi Devlet fabrikaları ve Jsjajilw^^ Hususî sermayenin,bugünkü müsait iş ve saha imkânlarını bir tarafa bırakarak devlet elindeki mahdut sanayi tesisleri üzerinde durmasını anlamak güçtür is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1950
  • Hâldeki fiyatlar îstanDuJ Belediye Halinde bugün loptan satılan yaş meyva ve seb/e fiyatları şunlardır:Taze bamya 10G-130 patlıcan 100-135,domates 35-50,dolmalık bibor 80-no,sivri biber 70-80,ayşekadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1950
  • 2;subayımız daha hava ordusuna katddı Eskişehir 19 Milliyet)Hava okulunun 22 nci devresini tamarnJ&m:ş olan 23 öğrenci subayımıza bugün törenle diplomaları tevzi edilmiştir.Hava kuvvetleri komutan vek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1950
  • Üniversitede:İnşaat,Makine ve Fen Fakültelerine eni 1 akanlar seçildi Teknik Üniversite İnşaat ve Makine Fakültelerinin Dekan seçimi dün yapılmıştır.İnşaat Fakültesi DeKanlığma eski Rektör Hamdi Peyn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1950
  • Kalp para bulundu Bu paralar,sporcular arasın» da çıkan bir kavga neticesinde meydana çıkarıldı Bait a limanında bütün muhiti heyecana düşüren bir kavga olmuş,ve hâdiseye el koyan memurlar tahkikat ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1950
  • Peynirler ucuzluyor Fakat peynir tacirleri fiyatları daha fazla düşürmemek için tertibat aldılar Son günlerde şehrimizde bol miktarda beyaz ve kaşar peyniri depo edilmiştir.Fiyatlarda bir kaç ay evvel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1950
  • 4 ingiliz muhribi cumartesi limanımıza geliyor 24 haziran cumartesi günü albay 1j.G.Durlacker'ih' komutasındaki 3 üncü İngiliz destroyer filotillası limanımızı ziyaret edeçektir,filo,«Vigo»,«Saintes»,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1950
  • itfaiye ıslah ediliyor Şehrin itfaiye teşkilâtının yeni makinelerle takviyesi cihetine gidilirken,diğer taraftan da söndürme işinde esas malzeme olan suyun her tarafta bol olarak bulunması ıein ciddî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1950
  • Smiir tev hu.sene dağıtılacak kömür miktarlarında evvelki yıl olduğu gil i?hiçbir kesinti yapılmayacaktır.Halıca kışlık maden ve kok kömürü tevziatına yarın sabahtan itibaren bağlanacaktır.Tevziat,geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1950
  • He)x-Ii Burgaz arasında iki vapur çarpıştı Evvelki gece saat 22.55 de Hey beli ile Burgaz arasında bir vapur kazası olmuştur.Heybeliden Burgaca gelmekte olan Moda vapuru ile Burgazdan Heybeliadaya gid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1950
  • Müteferrik «bum dile hücum» dilekçesi encümene verildi Avukot ve muharrir-Burhan Apaydının bir kaç gün evvel B.M.Meclisi Başkanlığına dil meselesi hakkında mühim bir dilekçe verdiğini yazmıştık.Bilind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 20.06.1950
  • Bir motosiklet yarışı kaza ile sona erdi Viyana 19 A.A.Salzburg da dün öğleden sonra yapılan motosiklet yarışlarında vuku bu lan müessif bir kaza seyircilerden birinin ölümüne ve 6 çocuğun da t ğır ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1950
  • I Memleket dâvaları J PARTİ COĞRAFYASI!Poponymie)denilen bir 5 ilim vardır:Bu yeni ilim yer I isimlerinin asıl ve menşeini I araştırır;Türkiye coğrafya-i amin şehir,kasaba ve köy i fğ isimlerini bu ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1950
  • Cumartesi günü limanımıza 4 muhripten mürekkep bir İngiliz fijosu gelecektir.Yukarda bu gemilerden Saintcr isimli olanını görüyorsunuz.Pakistan MUslUmanlar Birliği Orta Şark özel Mümessili ye bu Birli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1950
  • Bir kadının beş suçu Kadının kocası bu beg garip sebep yüzünden boşanma dâvası açtı Nevyork 19 Nafen)Martin Larson isminde bir Ameri kah mahkemeye başvurmuş ve ğu sebeplerden ölürü karısından ayrılmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1950
  • Ballık denizi için yeni Rus iddiası Stokholm 19 A.A.Hükümete yakın kaynaklardan bildirildiğine göre Baltığın kapalı bir deniz olduğu ve ancak bu d«niz sahilinde bulunan memleket ler tarafından kontrol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1950
  • Mısıra girmesi yasak edilen gazeteler Kahire 19 AP)Bakanlar Kurulunun bir kararı ile dünden beri,London Picture Post ve Pa riste intişar eden Samedi Soir gazetelerinin Mısırda satışı yasak edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1950
  • Çok kıymetli bir para koleksiyonu satılıyor Londra 19 Nafen)1910 senesinde ihtilâl esnasında ölen Grandük George Mihailovitch'e ait kıymetli para koleksiyonu temmuz ayında satışa çıkanla çaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1950
  • Temsilleri PARİS LONDRA ve MADRIT tiyatrolarında aylarca devam eden meşhur MONTEMAR İSPANYOL REVÜSÜ Sanat Dünyasında milletlerarası göbrete sahip artistleri ve tanı kadrosu ile 1-31 Temmuz arasında fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1950
  • Bir haydutluk vakası daha!Gangsterler Fransanın en zengin adamını soydular Paul Sarthou'ım Belçika Kiralından satın aldığı 800 milyon franklık mücevherler gangsterler tarafından çalınmıştı.Haydutlar n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1950
  • Demokrasiler arasında çıkan anlaşmazlıklar Şimdiki halde endişeyi mucip 4 esas-sebep var Londra 19 A.A)Atlantik teşkilâtında son zamanlarda vu kua gelen anlaşmazlıklar ve gecikmeler müşahitlere,Napoly
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1950
  • Hiç yüzünden bir cinayet Bir köylü,kendisinden izahat almak istiyen muhtarı mavzerle öldürdü Düzce 18 Milliyet)Bugün ilçemizin Develibeste köyünde bir cinayet işlenmiş bir köylü,köy muhtarını mavzerle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1950
  • Amerikada manevralar Nevyork 19 Nafen)Birleşik Amerika askeri şeflerinin,memleketin savunmasını dena mek maksadiyle geniş ölçüde ma nevralar hazırladıkları bildiril inektedir.Bu manevralardan ilki Pas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1950
  • Suriyede 13 komünist ajanı tevkif edildi Şam 19 Nafcn)Suriye polisinin komünist ajanların gizli faaliyeti ile yakından ilgilendiği ve şiddetli tedbirler aldığı bildirilmektedir.Bir hafta zarfında 13 k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1950
  • Bir kaatil kendisini bulan muharrire teslim oldu Nevyork 19 AP)Sendika Başkanı William Lurye'yi geçen sene Mayıs ayında öldürmekten aranan Benedette Macri,dün,bu hususu evvelden bildirmiş olan radyo t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1950
  • Şairlerden bahsederken eski devrin «Ramazan mânicileri» ni de unutmamak lâzımdır.Öyle ya,aşağı yukarı onlar da şair sayılır.Berikiler şiir düzerse,bunlar da mâni)düzerlerdi.Ve muhakkak ki bugünkü bobs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 20.06.1950
  • Yerde mukavva kutuların icinde bir takım tozlu ve buruşuk elbiseler sürüklenmekteydi.Köşede bir terzi mankeninin üz-rinde bir ceket asılmış duruyordu.Callaghan evvelâ elbiseleri araştırmağa başladı.Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.06.1950
  • iki uyku arasında T» If I—II Tarık BUĞRA Beyoğlunda,Tarlabaşmda,üç katlı ahşap bir evin batı tarafında loş ve serin bir odada idi:Saat sekizi geçiyordu;dışarda,ağaçsız meydanlara ve asfalt yollara,bun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.06.1950
  • Memleket dâvaları X partTcogr afyasi I [Baş tarafı 3 üncü sayfada]dır!Meselâ Van vilâyetinin bir kazası her nedense Özalp)ismini taşır!Ayni ka zâya Kâzımpaşa)da denir!Hem İsmetpaşa)diye yerler vardır,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.06.1950
  • ISTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Dans müziği Pl.13.45 Şarkı ve türküler Okuyan:Muallâ Mukadder)14.20 Serbest saat 14.30 Şarkı ve türküler Pl.14.50 Salon orkestrasından müzik Pl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.06.1950
  • Müstakbel sıklet boks şa Yarrafjır Joey Maksim'den sonra,Roland La Starza ve Rocky Marciano da,Dünya ağır sıklet Boks şampiyonu olabilecek kudreffe elemanlardır Yarı ağır JoayMaxim'den sonra,Roland La
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.06.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden:N.Baytok Dizildiği yer:N.A.ve A.N.Kgazetecilik kollektif şirketi matbaası Basıldığı yer:Son Telgraf Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.06.1950
  • JBjKi fatİh mMmm.IJ^M^Sultan Mehmetg-g Tefrika No.49 Küçücük adam ak kirpikli şaz.kapaklarını açsp kapadı Şu Macann topuna ne der-Hn?Cebecibaşı ile Boğazkesene gönderilip kâfir kalyonunu bozan topa m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 20.06.1950
  • Beşiktaşlılar geldi Bir müddet evvel Amerikaya giderek orada muvaffakiyetli bir turne yapan Beşiktaşlı futbolcular dün gece 22.30 da uçakla şah rimize uünmüşler ve büyük te zahüratla karşılanmışlardır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.06.1950
  • Ormanlar meselesi Bas tarafı 1 incide faydalanan köylülere tahsis edilmesi,bunların muhafazasına köy lünün de iştirak ettirilmesi,dev letin orman sanayiiyle iştigal etmeyip bu gibi müesseseleri millet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.06.1950
  • İhtiyarlık sigortası rBaş airafı 1 mcidel zımgeldiği İhtiyarlık Sigortasından istifade edemiyecek olanların bu kanun hükümlerinden muaf tutul malarının lâzımgc diği,sigortanın daha ziyade Mtiyarî bıra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.06.1950
  • Askerlik müddeti [Baş tarafı 1 incide] vunma masrafları olduğu nok tası üzerinde durulmaktadır.Millî Savunma Bakanlığında.Genelkurmay Başkanı ve Kara,deniz ve hava kuvvetleri komutanlarının iştirakiyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.06.1950
  • Sovyet Şûrası Dua.komünistler in isteğiyle bir barış toplantısı yaptı.Moskova 19 AP)Yüksjk Sovyet Şûrasının bugün yapılacak bir müşterek toplantısında,«Dünya Barış araftarlan» teşkilâtının,Sovyet ve d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.06.1950
  • Hikâye iki uyku tarafı 4 üncü sayfada] 1 Bon ağlatamam,ben küpelerini,I ben kürkünü ve ipekli entarilerini I saLtıraraam,sana!Ben severim,I ben ancak severim d li gibi,par-I ça parça intih.vr eder gib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.06.1950
  • Anadolu ajarsı Baş ta* an 1 isade] Diğer taraftan hemen hemen ayni durumda olan bütün davalar bu gidide tazminat kararı üe neülendiği takdirde Ajana idaresi büyük bir yekûna baliğ olan tazminatlar tut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.06.1950
  • Doğudaki açlığın sebebi ihmaldir Baştarafı 1 inci sayfada)büyük merkezlere bağlıyan yollar yapılmış olsaydı,bir taraftan bu yollar bizzat o vilâyetler halkına yaptırılmak suretiyle milyonlarca liralık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.06.1950
  • Bir haydutluk Baş tarafı 3 üncü sayfada] saat 19.30 da yaya olarak şehir-j den evine dönüyordu.Villâs.nm kapısından girince karşısına trr ganster çıkıp tabancayı karnı,na dayadı.Uşakları da mutfakta k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.06.1950
  • Kiralık ve satıh:gayrimenkulİer Tahmin bedeli İlk teminatı Lira Kuruş Lira Kuruş W0 00 45 00 Kadıköy hâl'inde 35 numaralı dük kânın bir yü müddetle kiraya verilmesi,312 00 23 40 Samatyada Kocamustafa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.06.1950
  • Kaçakçılar I Baş ta fi İ incide şu beyanatta bulunmuştur:İtiraf ederim ki İstanbulda eroin yapılmakta,satılmakta ve kullanılmaktadır.Bir sene evveline kadar yapılan mücadele daha ziyade satan ve kulla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.06.1950
  • Bir açlık rekoru 53 gaıı süren yarış,Alman Scbumitz'in galebesivle sona erdi Paris 19 A.A.D.P.A.Ajansının Frankfurttan bildirdiğine göre 53 gündenberi açlıs rekoru kırmak için cam bir tabutun içinde y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.06.1950
  • V* ıııımıın»"' iim inn 1 Mi—Uçaklar Trenler Vapurlar Eczahaneler Sinemalar SNNNfe/k^ f v/v /Gelecek uçaklar 9.45 D.H.Y.Türk)Bursadan,9.50 D.H.Y.Türk)Izmirden 12.00 K.L.M.Hollanda)Tahrandan,14.30 P.A.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.06.1950
  • I İst* Lv.Amirliği As.Kıtaat ilânları Kapalı zarfla 50,000 Metre Haki er kaputluk kumaş.S Temmuz 950 günü saat 15 de Ankara M.S.B.4 No.h Sa.Al.Ko.da eksiltmesi yapılacaktır.Metresi 940 kuı ustan tutar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.06.1950
  • KIZLARIN ASKERLİK KAMPI Ankara 19 Milliyet)Üniversitede kız öğrencilerin askerlik kampının kaldırılmasına dair bir kanun tasarısı hazırlan rn ıştır.Tasarı yakında Bakanlar Ku rulundan geçirilerek Büyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.06.1950
  • Emekli kaymakamlar I Sar.tarafı 1 incide makamı Ragıp Savaş,Yatağan kaymakamı Rıdvan Akmansay,Şebinkarahisar kaymakamı Hikmet Yavuz,Ezine Kaymakam:Kerim Özday.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.06.1950
  • İaSzeme Âlım Şubesinden 1 Mevcut şartnamesi mucibince 1 adet yağlı otomatik şalter müteahhit nam ve hesabına pazarlıkla satm alınacaktır.2 Pazarlık 27/6/950 sak saat 10 da Kabataş Genel Müdürlük Malze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.06.1950
  • Kütahya ili daimi komisyonu başkanlığından 1 Sivaslı Karahanlı yolunun muhtelif kilometrelerinde tesviye ve blokaj inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur.2 İşin keşif bedeli 41488 İha ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 20.06.1950
  • Teşekkür Zevcim,Haydarpaşa Lisesi Edebiyat Muallimi Sedat Oksal'ın cenazesinde bulunan sevgili talebelerine,gazeteci meslekdaşlarınamüdür ve muallim arka'Uşlarımıza akrabalarımıza ve beni mektup telgr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.06.1950
  • VEFAT Edebiyat Fakültesi Dekanlığından:Aziz meslekdîişımız Ordinaryüs Profesör İbrahim Hakkı Akyol 19-VI-1950 tarihinde vefat etmiştir.Bugün 20.VI.1950 Salı)öğle namazı Beyazıt camiinde kılın diktan s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.06.1950
  • Senelerce devam eden arattırmalardon sonra Fransız alimleri Dr.Ro|a'nın beıleyicl Briyantinini İhtira edebilmişlerdir.Gayet kuvvetli bir besleyici hassayı haiz)Er itilmiş Recinayı,Amerikadan İh hal ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.06.1950
  • «i Sayın Çiftçi ve Tarım Aletleri Mütehassıs arır in Dikkat Nazarına Dünyaca tanınmış Mc.CORMICK INTERNATIONAL HARVES-TER traktör ve araçlarının tecrübeleri Halkalı Tarım Okulunda mütehassıs elemanlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.06.1950
  • Okulların bulundukları yerlerde istekliler doğruca okul müdürlük lerine müracaat ederler.6606 OKULLAR;Kuleli ve Maltepe As.Liseler] s Bursa As.Lisesi.As.Orta okul Muzika Meslek ve Musikî Gd.Erb.Hzl.O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.06.1950
  • İLÂN M.5.B.Kara Kuvvetleri Komutanlığından 1 1950/1951 öğrenim yılı için aşağıda isimleri ve bulundukları yerler yazılı olan As.Okullara öğrenci alınmasına 25 mayıs 950 den itibaren bağlanacaktır.Bu m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.06.1950
  • B» Milliyet kariine 25.000 liralık hediye Müsabakamıza iştirak şartları hakkında malûmat 1 ı-îilliyet 2000 okuyucusuna yekûnu 25.000 liradan fazla değerde hediye takdim edecektir.Bu hedi/elerin listes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.06.1950
  • 1 I Kamyonlarının Türkiyede arazi ve yol vaziyeti gözönünde tutularak getirttiğimi» en elvethll tiple* rini sayın müşterilerimize arzedtyoruz.Model Fabrika tonajı 7 Motor cinsi Hususiyetleri 248 Dizel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.06.1950
  • a ^SSBBBSSSFPMF7^ I 3SSBES2S;Sayın Çiftçilere Dünyaca tanınmış ^cmyamn R Fabrikası mamulau e ve 8 ayak ADA İZM ANT KON BUR MAL BİÇER BAĞLAR ORAK MAKİNELERİ İthal edilerek satışa başlanmıştır.Acele etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.06.1950
  • TAKVİM 20 Haziran 1950 Sah Rumî;Haziran 7 1366 Hicrî:Ramazan 4 1369 Imsâk 3.09 6.25 Öğle 13.15 4.32 İkindi 17.16 8.33 Akşam 20.44 12.00 Yatsı 22.48 2.04
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.06.1950
  • M—1IM I I llll IIHill mimimi m il a ı ı I JtUUnjet ABONL FÎATLERl I Senelik 28 Liradır İ6 Aylık 13 3 8 1 3 Yabancı memleketler içip iki mislidir.İLAN FİATLEKI jj Başlık 2ü iua 3 2 nci sayla santimi 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6