Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 19.06.1950
  • Âvrupada tediye anlaşması Marshall plânına dahil memleketler arasında tam bir ittifaka varıldı Serbest iicaref yolu açılıyor Paris 19 A.A.Marshall Plânına dahil muhtelif mcm leketlerin bakanları Avrup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1950
  • Yeni bir romana başlıyoruz m M P İS* Güzel cadı Bayburtluoğlunun dilimize çevirdiği bu eseri birkaç güne kadar okumağa bağlıyacaksınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1950
  • Bir kadının I müthiş cinayeti I 25 yaşındaki Müşerref tarla ihtilâfı yüzünden katil oldu İzmit 18,Milliyet)Bugün Bahçelik saniyesinde bir cinayet İslenmiş ve 25 yaşında güzel bir kadın genç bir erkeği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1950
  • in 25000 liralık hediyesi Talihlilerini bekleyen hediyeler Okuyucularımız için Meh met Kavala müessesesinden satm aldığımız Jowa marka motosiklet Tenebaşmduki Alp Oteli altındaki mağazada teshir edilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1950
  • Dolmabahçe sarayı müze oluyor Atatürkün içinde vefat etmiş olduğu oda Ölüm anındaki hâline kanarak öylece muhafaza edilecek Ankara 18 Milliyet)Ha ber aldığıma göre hükümet alacağı tasarruf tedbirlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1950
  • Bir Siyasî Partinin yıllık kongresi Gazetelere iftiralar savruldu,hatipler "Kahrolsun basın!diye bağırdılar.Kongreyi takip eden gazeteciler baskı karşısında kaçmağa mecbur oldular ve sonunda yuha kara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1950
  • S'ıVdl Asker farkının kaldırılması ı aşbakan Menderes'in oı-ı)du erkânı ile yaptığı bir toplantı sonunda askerî idare ile sivil idare arsında şimdiye kadar göze çarpmış olan iku.ğin kaldırılarak devl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1950
  • Milletlerarası tmar Bankasının memleketimizin İktisadî Kalkınman hakkında rapor hazırhyacak olan 14 kişilik heyetten beşi tisadi kalkınmamız llet'erarası İmar Bankası heyetinin reisi dün geldi ve yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1950
  • Komünizm telkini yapan öğretmenler Behice Baran ve Niyazi Berkes hakkındaki mahkûmiyet karârı bozuldu Ankara 18 Milliyet)Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Öğretim üyelerinden Behice Boran Niyazi Berkes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1950
  • Bu senenin en fee!uçak kazası İki gün ora İle Fran sa Hava Yollarına ait iki uçağın Basra Körfezinde hemen aynı noktada denize düğmeleri ile vuku bulmuştu Badyo foto Uo alınan bu resim 80 kitinin öldü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1950
  • chuman plânı İngiliz Amerikalı İnfirâdçılar,Britanyâyı Batı Avrupada sosyalist bir blok kurmağa çalışmakla itham ediyorlar Vaşington 18,A.A.İngiliz İsçi Partisinin Büyük Britanyanın Schumann Plânına g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1950
  • Dün geceki güreşlerde istanbul mağlûp oldu Güreşlere pek az kimse rağbet etti.Eskişehir İstanbul takımını 5-3 yendi Dün akşam Açıkhava Tiyatrosun da yapılan Serbest Güreş müsabakalarında Eskişehir Dem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 19.06.1950
  • Günün notlar* Demokratlık tohumu!Ben Halk Partisi'nin valisiyim.Onun hesabına çalışacak,onun kazanmasına gayret edecek ve onun zaferi için elimden geleni yapacağım!Bu sözleri söyleyen vali,canbaz baba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1950
  • uriye ve İr münasebetleri Güzel Türkçemiz Suriye ve Irakta unutulmakta,vaktiyle uzun müddet Türkiyede yaşıyan,Türk mekteplerinde'okuyarak yetişenler artık kemale ermekte,hattâ safları 6eyr ekleşmekled
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1950
  • DÇVtET Devlet kapısını aşındıran mağdurlar!Gelenler anlatıyorlar:Ankarada Bakanların intizar odalarına ziyaretçi kalabalığından artık gırilemıyormuş!Memleketin muhtelif tar all arından akın eden bir ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1950
  • Birbirine zıt iki hırsızlık Biri yemekte çaldığı,diğeri de çalarken yemek yediği için yakalandılar Sanyerde Yeşilyuva gazinosunda çalışan Abdullah dün gece Konak otelindeki bir ziyafette bulunmuş ve f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1950
  • Doktorların Valiye yaplıkları müracaat Doktorlar,Vali ve Belediye Başkanlığına müracaat ederek seyyar satıcılar belediye talimatnamesi hükümlerine riayet etmediklerinden sattıkları maddelerin umumi sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1950
  • Emekli öğretmenler için Bakanlığın bir tamimi Emeklilik için eski hizmetlerine ait ellerinde vesikası olmıyan ve bu hizmetlerini tevsik etmek imkânına sahip bulunmıyan öğretmen ve idareciler için Mill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1950
  • Plajlar tetkik ediliyor Belediye Sağlık İşleri Müdürü ile Vilâyet Sağlık ve Sosyal Yardim Müdürü doktor Faik Yargıcı ve diğer alâkalılar vilâyette toplanarak şehrin umumî sağlık durumunu ve plajlarm v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1950
  • Şişli Çocuk Hastahanesine yeni yatak ilâve,ediliyor Bir müddet önce Şişli Çocuk Hastahanesinde kurulmuş olan Ortopedi,Üroloji)servisine yatak konulmasına karar verilmiştir.Bu maksatla Sağlık Bakanlığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1950
  • Iranın yeni elçisi yakında geliyor İranın Ankara Büyük Elçiliğine tâyin edilen eski Başbakanlardan Muhammed Said yakında memleketimize gelecektir.Büyük Elemin Ankarayı ziyaret edip iıirnadnamesini tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1950
  • sasında nluk devam ediyor Bina mukabil gıda madde'eri ve ihraç maliarı üzerinde canlıîık var Manifatura piyasalarında malûnı oİJii durgunluk bu hafta zarfında yüksek devresini bulmuştur.Bu yüzden bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1950
  • Şelıriu sağlık durumu Şehrimizde son 15 günde hiç tifüs vakası görfihnemiştir.Buna mukabil i tifo,4 difteri,1 menejit,15 kızıl,53 kızamık,1 şarbon ve 25 boğmaca tesbit edilmiştir.Sağlık ve Sosyal Yard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1950
  • HALKIN SESİ Yapı Şirketleri «Gazetelerde her gün çeşitli ilânlar görürüz.Bunlardan bazıları arsa ve ev vâdeden ve bu maksatla kurulduğunu beyan eden şirketlerin ilânla,rırhr.Zengin ve oldukça cazip va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1950
  • Mâl çalan bir müdür Büyük bir müessesenin idare müdürü suçüstü yakalandı Büyük bir müesseseyi yavaş yavaş soymakta olan bir idare müdürü,polise yapılan ihbar üzerine tam suç içlerken yakalanmıştır.Mik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1950
  • Topkapı Sarayında bir oüığ kuruldu Topkapı Sarayında,tarihî otağlardan «çadırı yeri kurulmuştur.Müzeyi gezenler bu çadiri da göreceklerdir.Yakında ikinci bir «otağ» in da kurulması kararlaştırılmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1950
  • idareciler Kongresi bu ay sonunda Ânkarada toplanıyor İdareciler Kongresinin bu ay sonunda İçişleri Bakanlığında toplanması kararla.şmıştır.Vali ve kaymakamlar arasmda yapılmakta olan değişiklikler ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1950
  • Yapağı sloku arttı Bu sene yurtta 26 bin ton yapağı istiht-al edileceği anlaşılmıştır.Mahsulün yüzde 65 ini karaman,yüzde 15 ini dağlıç ve mütebakisini de kıvırcık mallan teş kil etmektedir.Yeni mahsu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1950
  • ry TR0CİUYE ISi Tefrika No:30 Yazan General Sanchez Salazar Eski Meksika Millî Emnivet Amiri Lev Davidovitciı,bizi öldüremezler diyordu ihtiyar liderin beyni gibi kalbi de ağırdı.Kalb de,tabii beyin g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1950
  • Kızılay Derneği İstiklâl şubesinin 1950 yılı genel kurul top lantısı 24 haziran 1950 cumartesi günü saaat 15 te Beyoğlu Küçük Yazıcı sokak 2-4 sayılı yeni binada yapılacaktır.İstanbul Bakırcılar Derne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 19.06.1950
  • Beynimizin işlemeyen uzuvları da isletilebiliyor!Dilsizleri dile getirmek çaresi de nihayet bulundu insanların iki konuşma merkeziyle dünyaya geldiği nihayet keşfedilmiştir.Beyinde her fonksiyona iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1950
  • Resimde görülen güvercinler «Harvard» Üniversi tesi Psikoloji ProfesörU Dr.Skinner tarafından gagalariyle ping pong oynatılarak tecrübe için kullanılmaktadır.O:taya konulan top iki gü* vercinden birin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1950
  • Eski devirlerdeki Ramazan telâkkileri ve bu devirlerdeki Ra~ mazc.nlann hususiyetleri,eğlence ve âdetleri hakkında okuyucularımıza bir fikir vermek üzere hususî surette hazırlattığımız bir seri yazıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1950
  • ııı;r!ıı:ııı:Memleket dâvaları Milliyetçi devletin milliyetsiz adı i Her vatan ve devletin kendi dilince bir is-S mi vardır:Meselâ France)Fransızca,Italia)1 İtalyanca,Deutschland)Al manca,England)İngi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1950
  • Haricî kısa haberler AMERİKADA if Dışişleri Bakanlığı tarafından cumartesi akşamı yayınlanan bir tebliğe göre Uzak Doğuda vazifeli bulunan bazı Amerikalı Diplomatlar kendilerini korumak için silâh taş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1950
  • r GARANTİ BANKASIİ İstanbul şubesi 19/6/950 1 Pazartesi gününden itibaren Karaköy Palas karşısındaki kendi binasında çalışmaya devam edecektir.Sayın müşterilerine ilân olunur,i—l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1950
  • Yeni bir sabotaj çetesi ingiliz e Fransız gizli polisi büyük bir komünist şebekesini meydana çıkardı Londra 18 Nafen)«People» gazetesinin bildirdiğine göre,İngiliz ve Fransız gizli emniyet teş killeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1950
  • Amerikada çok mühim manevralar yapılıyor New York 18 Nafen)Birleşik Amerikanın savunma sistemlerini denemek maksadiyle gayet gizli tutulan hava manevralarına başlanmış olduğu bildirilmektedir.Bu manev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1950
  • Eiııstem'in atom için yeni bir teklifi Lake Success 18 A.P)Doktor Aicert Einstein pazar günü Amerika ve Rusyanın atom stoklarını nmilletlerarası bir kon trola devi etmelerini teklif etmiştir.Einstein
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1950
  • Hidrojen bombası için çalışmalar New York 18 Nafen)Atom bombasından bin defa daha kuvvetli olduğu kaydedilen hidrojen bombası etrafıdnaki çalışmalara süratle devam edildiği anlaşilmaktadır.Atom enerji
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1950
  • Dünya Kültür hürriyeti için toplanan kongre Soğuk harbin başınd büyük mukabil faaruz I mberi komünizme en u toplantıda yapılacak terek demokratik ideallerinin mü dafaası için müzakereler yapıp bir pro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1950
  • Çok garip bir kaza Bir trenle bir uçak çarpıştı,tren devrildi,uçaktakiler kurtuldu Sydney 18 A.P)ADC 3 isimli bir uçak Mascot hava alanına yakın bir istasyonda bulunan bir kömür trenine çarpmış ve tre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1950
  • Sinemacılar te!âşa düştü Televizyon rekabeti yüzünden Amerikada 600 sinema kapandı New York 18 Nafen)Amerikan sinema sanayiinin tehlikeli anlar yaşadığı bildirilmek,tedir Bilhassa televizyon rekabeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1950
  • Millet Partisi dün basını yuhaladı Ankara 18 Milliyet)Millet Partisi kongresine bu sabah saat 10 da Bomonti bahçesinde de vam edilmiştir.Kongre açılır açılmaz söz alan delegeler sistemli ve devam li b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1950
  • Mısırda kızılların faaliyeti Yüzden fazla evde yapılan araştırmalar sonunda beyannameler ele geçti Kahire 18 A.A.Gizli komünist faaliyetlerine karşı mücadele açan polis teşekkülleri cu martesi günü yü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1950
  • Bir Çinli general,diğer bir generalin eliyle idam edildi Taipeh 18 A.P)Yarım asırlık Japon tahakkümünden sonra Formozayı idare eden ilk Çinli pazar günü bir vatan haini olarak idam edilmiştir.Hain gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1950
  • Giuliano'nun kaçtığı doğru çıkmadı Romal3 A.A.Sicilyalı haydut Giuliano'nun Italyadan kaçtığı ve şimdi yabancı bir memlekette bulunduğuna dair Komada Vopoli gazeetsinde intişar eden bir haber İçişleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1950
  • Alman komünistlerinin dinlenmiyen bir emr1 Berlin 18 Nafen)Alman Komünist Partisi tarafından bugün ilân edilen bir kararname şöyle demektedir:«Eğer ailenin bir ferdi partide nihraç edilirse diğeri der
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 19.06.1950
  • Ucuz evlere ait projeler teşhir ediliyor Belediyenin inşa ettirmeğe karar vererek hazırlıklarını tamamlamak üzere olduğu ucuz «vlere ait projelerin teşhiri kararlaştınlmjştı.Projeler,Teknik Üniversite
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.06.1950
  • İkramiye-Anne bni altı,diğer ikisi dörder yaşındaki üç çocuğuna mercimek çorbasını dağıtıyor,bir yandan da çorbayı usul içmelerini tenbih ediyordu.L'i'ieye üfleye için,sıcaktır.Vedat,acele etme,bırak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.06.1950
  • I m MIBIİ» Callaghan gayet sakin:Yalan söylüyorsun!dedi.Rivertonun Raffanoyu tehdit ettiğini sen hiç bir zaman duyma din.Böyle bir fırsat olmadı.Ne ise geçelim.Sana başka ne sor dular?Perruqui omuzlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.06.1950
  • Bayındırlık Bakanlığından Ereğlide mevcut 50 tonluk D errick vincin yüzer vinç haline getirilmesi için yaptırılacak pontonun inşası,teçhizi,boyanması ve ponton üzerine mezkûr elli tonluk Derrick vinci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.06.1950
  • Çeşitli proje musaba kazanan üniversiteli talebe Henüz 16 yaşında iken nazarı dikkati çekmeğe başlı yan Teknik Üniversite Mimarî Fakültesi talebesinden Can Egeli'nin bugün yaptığı proje bir mahallede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.06.1950
  • Suriye ve Irakla kültür münasebeileri Bas tarafı 2 ncide)yeye bir külfet yüklemeyi düşünmemiştik.Bu itibarla verilen cevap fena bir tesir yarattı.Arapların bu gibi hususlarda ne kadar hassas oldukları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.06.1950
  • Bu yılın av derileri tamamen satıldı Geçen mevsimde elde edilen av hayvanlarının postları tamamen satılmış ve ihraç edilmiştir.Kapanış fiyatları şöyledir:Sansar Erzurum malları 300.320,Karadeniz malla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.06.1950
  • ISTANBUL 12.57 Açılış ve programlar,13.00 Haberler 13.15 Karışık hafif müzik Pl.13.30 Hafif öğle müziği Çalan:Semiramis orkestrası.14.00 Şarkı ve türküler Pl.14.30 Serbest saat,14.40 Orkestra eserleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.06.1950
  • r -FATİH U^:Sultan Mehmet Tefrika No.48 "Padişahın Halil paşaya kini olduğunu duymuştuk,jâfe Şu tehlike anında halkın vicdanına nasi el uzatır ve zorlayabiliriz?îgte Patrik €Kenatyos» manastıra kapand
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 19.06.1950
  • Dün geceki güreşler [Bas tarafı 1 incide] gut Uysal rakibi İstanbullu Durmuşu 2 dakika 41 saniyede tuşla mağlûp etmiştir 73 kilo:Eskişehirden Ali Büken rakibi fteşat Güleri ittifakla mağlûp etti.79 ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.06.1950
  • Schuman plânı I Baş tarafı 1 incide)Sosyalist Hükümetlerle işbirliği yapabileceği hususunda İngiliz İşçilerinin beyanatı olmuştur.Bu beyanat kapitalist sisteme indirilmiş' bir darbe olduğu gibi,Büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.06.1950
  • Yeni tayin ve naki rınden içişleri,Saflık,Maliye ve P.T.T.de tazı değişiklikler yapılacak Bazı söylentilere göre İçişleri Bakanlığı müsteşarı İhsan Aksoy.bir valiliğe tayin edilacek ve bu suretle onda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.06.1950
  • Tekel Genel Müdürlüğü ilânları K Tül—lıll I İTOHHliaP» Malzeme a!Cinai Miktar*.Gü\renme Bulunduğu Satış parası yer saati Hurda demir 11 ton 248 İka Paşalimanı T.Bakım evi deposunda'ı 10.15 Boş yağ bid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.06.1950
  • ^i—Gelecek uçaklar 9.45 D.H.Y.Türk)Eursadan,9.50 DjH.Y.Türk)Izmirden 12.00 K.L.M.Hollanda)Tahrandan,14.30 P.A.A,Ameri kan)Easra ve Şamdan.15.35 D.H.Y.Türk)İskenderun,Adana,ve Ankaradan.15.15 A.F.Fran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.06.1950
  • İstanbul Belediyesi ilânları tik Tahmin veya kesû bedeli teminat» Lira Kuru% 3240 00 1998 43 1581 00 Lira Kuruş 243 00 149 88 ıl8 58 Zeynep Kâmil Doğumevi için 60 gilt ve Cerrahpaşa hastahanesl için d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.06.1950
  • Görülen lüzum üzerine 16.6.1950 tarihli gazetelerle neşrolunan ilâna ektir istanbul Belediyesinden Hâl Müdürlüği\tarafından kavun karpuz sergileri kur'a ile tefzi olunacaktır.Taliplerin toptan kavun k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.06.1950
  • SAYIN HALKA Türkiye Kö nür Satış ve Tevzi Müessesesi istanbul Şubesinden 1950/1951 kışı teshin ihtiyacı için kok,taş ve linyit kömürü dağıtımı aşağıdaki esaslar dairesinde yapılacaktır.I SOBA KÖMÜRÜ:1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.06.1950
  • Dilsizleri dile getirmek çaresi de nihayet bulundu Bas tarafı 3 üncü sayfada] tan bir şey anlaşılamamaktadır Diğer bir çok çift merkezieı,konuşulan şeylerin anlaşılması na yardım etmektedir.Hesap,ya z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.06.1950
  • Bir kadının müthiş cinayeti I Bas tarafı 1 incide] bir tarla meselesinden dargın bulunmaktadırlar.Cinayetinde bu yüzden işlendiği kuvvetle muhtemeldir.Katil kadın savcılığa teslim edil miş ve sorgusun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.06.1950
  • Ankarada model uçak yarışı Ankara 18 Milliyet Ankara ortaokul ve lise öğrencileri airasında bugün bir uçak-model yarışı tprtip edilmiştir.Lâstik motorlu uçak modelleri arasında yapılan müsabakada biri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.06.1950
  • Kom nizmi telin Baştarafı 1 inci şayiada)det evvel Ankara dördüncü ceza mahkemesinde muhakeme edil mişlr bunlardan Pertev Naili Bo ratav beraat etmiş,Beice Boran ile Niyazi Berkes üçer ay hapse mahkûm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.06.1950
  • iktisadî kalkınmamız için plân hazırlanıyor Bcrş ta 1ı 1 incide veti üzerine memleketinize gelmiş bulunuyoruz.Tetkiklerimiz takriben 3 ay kadar sürecek ve bu arada Türkiyenin muhtelif bölgelerini dola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.06.1950
  • Ofisin iki şubesin de yolsuzluk ihbarı üzerine tahkikata başlandığı bildiriliyor Ankara 18,Milliyet)îş başına gelen D.P.Hükümeti,bir taraftan tasarruf tedbirlerinin neler olabileceğini incelemek üzere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.06.1950
  • Davis kupası maçları Paris 18 AA.Davis Kupası Avrupa bölgesi kardöfinol karşılaşmasının son maçında Danimarkalı Ulrich,Fransız Marcelle Bornard'a 6/3,6/4,6/0 mağlûp olmuştur.Bu maç?neticesinde Danimrk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.06.1950
  • •VS.r h Fuchs ve Gold adlı iki atom casusundan sonra üçüncüsü olan Greeng lan geçenlerde New Yorlctu yakalanmıştır.Yukarda solda atom casusu polis ref.katinde isticvaptan çzkarken görü)nektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 19.06.1950
  • ı:1st.Lv.Amirliği As.Kıtaat Hânları mâ I Kapalı zarfia 657.000 çift.yün çorap 27/6/950 günü saat 15 de Ankara M.S.B.4 No.lı Sa.Al.Ko.da eksiltmesi yapılacaktır.Beher çifti 84 kuruştan,tutan 551,880 Ur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 19.06.1950
  • jj^ ı±z-£LüKHh ok kömürü tevziatı Türkiye kömür Satış ve Tevzi Müessesesi İstanbul Subesinoen 1945/46 kığından itibaren soba kömürleri iğin beyanname vermis olan halkımıza 1950/51 ki" sı için yapılaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 19.06.1950
  • r YÜZÜNÜZ ÇAMAŞIR DEĞİLDİK.5B*k f^l ISÜ8 ^^ffü TUVALET SABUNu Cildinizin Arzuladığı Sabundur.ı iDunauı pUROTUVAlEt SABUNU PÜRO^VAIET SABUNU vetlr.PURO tUVAlET SABUNU g.s,^f.SABUNU b9S,et-PURO tuvai^İ^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 19.06.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden:N.Baytok Dizildiği yer;N.A.ve A.N.Kgazetecilik kollektif şirketi matbaası Basıldığı yer;Son Telgraf Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 19.06.1950
  • İflUUhjet ABONE FÎATLERl Senelik 28 Liradır 6 Aylık 13 3 8 ı 1 3 Yabancı memleketler için iki mislidir.İL AN FJATLERİ Başlık 2ü iüa 2 nci sayfa santimi 4 Lira 3 üncü 4 4 üncü 2,5 Hân sayfaları santimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 19.06.1950
  • Dr.hafız Cemal LOKMAN HEKİM Dahiliye Mütehassısı Pazardan "Oi.ska her gün saat 14 den 17 ye kadar İstanbul Divanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 19.06.1950
  • TAKVİM 19 Haziran 1950 Pazartesi Rumî:Haziran 6 1366 Hicrî;Ramazan 3 1369 İmsak 3.09 6.26 Öğle 13.13 4.32 İkindi 17.16 8.33 Aksam 20.44 12.00 Yatsı 22.47 2.04
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 19.06.1950
  • SANAT ANSİKLOPEDİSİ 14 üncü fasikül)Celâl Eoad Arseven'in hazırladığı ve Millî Eğitim Bakanlığının yayınlamak ta bulunduğu «Sanat Ansiklopedisi» nin XIV üncü fasikülü de çıkmıştır.Güzel bir kâğıda,res
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 19.06.1950
  • ÇEKLER 1 Sterlin 789 789 100 Dolar 280 100 Fransız Fr.0.88 100 Liret 044.128 100 isviçre Fr.64.03 10ü Belçika Fr.0.60 100 Drahmi Fr.01.376 100 Escudos 9.7890 Serbest Piva«ada DÖVİZLER Dolar takas 379
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 19.06.1950
  • Mr-2000 Milliyet kariine 25.000 liralık hediye Müsabakamıza iştirak şartlan hakkında malûmat 1 iAililyet 2000 okuyucusuna yekûnu 25.000 liradan fasla değerde hediye takdim edecektir.Bu hedi/elerin lis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan