Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 18.06.1950
  • Millî Savunma için verilen mühim karar arelGrın Başbakan Adnan Menderesin Genelkurmay Başkanı ve ordu yüksek komuta heyeti ile yaptığı toplantıda yeni bir prensip anlaşmasına varddı Başbakan Adnan Men
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1950
  • şlı güzeli Fahiren n o.umu Şişli gü/eli Fahirenin ölümü hâdisesi etratında yazdığımız yazılara karşı Fahireiün-ikinci kocası Pertev Kopamazdan bir tekzip mek tubu aldık.Bu mektubu savcılık tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1950
  • elimâye kışlası verem tecrithanesi oluyor Hastahanelere yatırılamayan hastalar burada barındırılacak Ankara;17 Milliyet)Haber aldığımıza göre yeni hükümet,memleketin sağlık durumunu da birinci plânda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1950
  • ismail Hami Danişmend Milliyette Tanınmış edip ve tarihçi İsmaiJ Hami Danişmend Milliyet yazı ailesine danıl olmuş bulunmaktadır.Üstadın gazetemize her gün yazacağı fıkraları bu günden itibaren üçüncü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1950
  • Dün gece yapılan gürefter 4-4 berabere bitti Ali YUcel hasmını tuşa getirmeden biraz evvel Müsabakaların tafsilâtı 7 inci sayfanı ızdadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1950
  • Türkçenin gelenler vukat ve muharrir arkadaşımız Burhan Apaydın Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bir dilekçe vererek Halk Partisi iktidarının kanun larla dile yaptığı yersiz müdahalelerin gene kanunl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1950
  • Ingilterenin en güzel kızı evleniyoı Londra 17 A.P)Londra yüüksek sosyetesinin tanınmış simalarından ve şimdiye kadar adı Prenses Margaretle ilgili d^ dikodularda sık sık geçen DanL marka prensi Georg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1950
  • Kömür tevziindeki kısıntılar kalkıyor Vatandaşlar kömürlerini kalayiıkSa femün edecek Ankara 17 Milliyet)İşletmeler Bakanlığı kömür satış ve tevzi müessesesinin kışlık kok kömürü tevziatı hakkında yen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1950
  • C H.P.de dahili çekişme Bütün mesele C.H.P.Kurultayında İnonünün hangi tarafı tutacağıdır Ankara 17 Türk Ajansı)Arapça ezanın kabulü hakkında,ki kanan karşısında C.H.P.Meclis Grupunun takındığı tavır,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1950
  • V-id l «Milliyet» lrr okuyucularından gördüğü rağbete bir karşılık ol mak üzere tertiplediği hediyeli müsabaka,her gün artan bir alâka ile karşılanıyor.Yukarıda resmini gördüğünüz Jawa marka momm tosi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1950
  • M.Partisinin kongresi dün toplandı Ankara 17 Milliyet)Miüet Partisi birinci büyük kongresi bugün saat 15 den itibaren Bomonti gazinosunur kapalı salonunda 22 vilâyetten gelen delegelerin İştirakleriyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1950
  • Yeni bir Orta bloku Beş Arap devleti tecavüze karşı bir güvenlik paktı imzalandı İskenderiye 17 A.P.7 devletten müteşekkil Arap Birliğinin 5 üyesi bugün,bir teea vüz halinde karşılıklı yardım sağlayan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1950
  • S lâh yardımı için Başkan Trumana Atlantik Paktı devletleri için 1,222,500,000 dolar tahsisat kabul edildi Vaşington 17 AJP)Birleşik Amerika Ayan Meclisi Komiteie ri dün,gayri resmî olarak D19 memleke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 18.06.1950
  • Cumhui başkanı ziyaretine meraklı heyetler Her gün haber aiı oruz ki,yeni bir heyet,birçok heyetler sayın Cumhuı başkanını ziyaret etmektedirler.Memlekette çok büyük bir Millî Hâkimiyet tnkü&bl gerçek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1950
  • iS Istanbul şubesi 19/Ü/U50 Pazartesi gününden itibaren Karaköy Palas karşısındaki kendi binasında çalışmaya devam edecektir.Sayın müşterilerine ilân olunur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1950
  • ¦jr FeHmiye Gençlik Derneği Spor klübünün senelik umumî heyet toplantısı bugün saat 14 U cemiyet merkezinde yapılacaktır.K0N3RE:İr istanbul Avcılar ve Atıcılar kulübünün yıllık kongresi 24 htzir'an 19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1950
  • KISA HABERLER fc Kollayın inhisarında olan oyun kâğıtları satışının serbest bırakılacağı söylenmektedir.¦jAr Demiryolları İdaresi erkânı arasında bir değişiklik yapılacaktır.Liste hazırlanmaktadır.fc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1950
  • Günün notları Sergi haberleri istanbul Sergisinin açılmasına pek az bir zaman kaldı.Gazetelerde,bu ikinci istanbul Sergisine ait bir takım yenilik haberleri okuyoruz.Bu haberlere karsı,gerek halkın,ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1950
  • HALKIN SES!Beykoz'un hcali Beykoz kazasında Belediye diye bir teşkilât sadece sembolik mahiyette mevcuttur.Çarşıda murakabe yoktur.Esnaf fatura tanımamaktadır.Sıhhî kontrol da hiçdenecek derecededir.U
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1950
  • Yeni elefon rehberi Yeni telefon rehberinin hâlâ abonelere tevzi edilmemesi,hâlen mevcut telefonların ihtiya ca kâfi gelmemesi ve şehirlerarası mükâlemelerin zorluğu son zamanlarda bir çok şikâyetleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1950
  • Son haftada limanımıza gelen mallar Son bir hafta içinde limanımıza 21 ecnebi gemisiyle külliyetli miktarda ithal malı gelmiş,tir Bu meyanda 52 ton tel,141 ton çember,124 ton kâğıt,373 ton cam,684 ton
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1950
  • Üç Bulgar mültecisi Gizlice bindikleri Alınan Şİlepi süvarisi tarafından tekrar bize teslim edildi 25 gün ünce limanımızda bulunan Alman bandıralı Lüki şilepi ile memleKetimizden kaçmağa çalışan üç si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1950
  • »TROÇKIYI Böyle öldürdüler!Tefrika No:29 Y«-Lûfi G'eneral Sanchez Salazar Eski Meksika Millî Emniyet Amiri Kaatilin üzeri ir mektup bulundu Şapkanın yanında,üzerinde Fransızca bir kaç cümle bu iunan,k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1950
  • Japonlar da Millî Gençlik Teşkilâtına katılacak Türkiye Millî Talebe Federasyonunun hazırliklariyle meşgul olduğu,Dünya Gençlik Birliği Istarfcul Konsey toplantısına,Japon Gençlik Teşkilâtının da işti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1950
  • TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI Memleket folklorunun çeşitli kollarına ait esash neşriyatı ile nazarı dik*.atı celbeden bu derginin 11 inci sayısı da çıkmış-tır.İçinde Prof Ziyaeddln F.Fıa» dıkoğlunun gocu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1950
  • Nişantaşı Gençlik Kulübünün kongresi Nişantaşı Gençlik Kulübünün senelik kongresi yapılmış ve yeni İdare Heyeti Başkanlığına İskender Tunay,İkinci Başkanlığa Haydar Alp,Ijınumî Kâtipliğe Murat Sirman,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1950
  • seypr satıcı Kaatilin Jıiınesi:Oğlum da olsa ben bir kaatile yataklık edemem)diyerek suçluyu karakola teslim etti Küçükpazarda kanlı bir hâdise I olmuş ve seyyar satıcılık yapan I Ahmet Çakıroğlu ismi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1950
  • To ırcsj hakkı Türkiye hissesine sağlanan Lu haktan ithalât için istenen müsaade verildi 18 devlet arasında Türkiye hissesine sağlanan tiraj)hakkından ithalât yapmak üzere bu haftada da her müracaat e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1950
  • Şemsipaşa kömür deposunun açılması Üsüdarda,Şemsipaşa'da Kömür Tevzi Müessesesince açılarak gecen sene belediyece kapattırılan kömür deposunun bu sene açılmasına ait teklif Şehir Meclisine gelmiğ ve K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1950
  • Denizyollarının kıyı emniyet leşkilâtıt Devlet Denizyollarına bağlı kıyı emniyetinin Anadolu ve Ru meli tahlisiyelerin mevcudu 700 kişiyi bulmuştur;Bu grupun,iaşe,giyinme,at,kamyon ve diğer bir çok ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1950
  • Şeıusij^aşadaki kömür deposunun açılmasına izin verildi Ür.küdarda Şcmsipaşada bu yıl da kömür deposunun tesisine karar verilmiştir.Halka büyük kolaylıklar sağlıyan bu kömür deposunun şehrin manzarası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1950
  • Bir kadın taksi altında kalarak öldü Dün sabah Köprüde feci bir taşıt kazası olmuştur.Eyüpte oturan Fatma isminde yaşlı bir iviic'.ın caddenin bir tarafından diğer taralına geçmek isterken,Kaça köy ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1950
  • Jki uyuşturucu ma 1de kaçakçısı yakalandı Emniyet memurları dün Mercanda Halım Kayaroğlu ve Tahir Kureyg isminde iki uyuştum,cu madde kaçakçısının müştereken oturdukları evi basmış ve ele 37 paket içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1950
  • İlkokul talebe kampları 1 temmuzdan itibaren Yeşilköy pansiyonlu ilkokulunda ilkokul çocukları için iki devreli bi rkamp açılacaktır.İstiyen öğrenciler 50 lira ücret mukabilinde bu kamplara iştirak ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1950
  • Ticaret Bakanlığı,His muamelâtını kontrol için ayrıca bir de müfettiş gönderi yor istanbul Toprak Mahsulleri Ofisinde jO bin liralık bir yolsuzluk iddiası olduğunu ve ihbarı yapanın Başbakanlığa bir t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1950
  • Denude iki ceset bulundu Tophane rıhtımında,denizde 11 yaşlarında bir çocuk cesedi bulunmuş ve bunun Galatada oturan Emin isminde birinin oğlu Sezai Aslanbay olduğu anlaşıl,mıştır.Hâdiseye el koyan sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 18.06.1950
  • Dünyanın en büyük stadyumu dün açddı Rio de Janeiro 17 AP)Baş kan Eurico Durra dün,dünyanm en büyük stadyomu olduğu söylenen ve dünya futbol şampiyo naşının yapılacağı büyük sahayı açmıştır.6,500 işçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1950
  • ingiliz,lirasına giltikçe rağbet artıyor Londra 17 Nafen)îngüiz lirası,devalüasyondan beri en yüksek rakkama serbest piyasada Zürihde varmıştır.Bu şehirden gelen bir habere göre,Steizlin dün 11.50 İsv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1950
  • Bursa kaplıcalarına rağbet arttı Bursa 17 Milliyet)Mevsim dolayisiyle Bursa ve Yalova İcap lıcalarına gelenlerin sayısı git tikçe artmaktadır.Mudanya İstanbul vapur seferlerinin sabahleyin Bursadan İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1950
  • 159 gündür uyuyan kadın Nihayet dün derin uykusundan uyanmış ve tabiî olarak konuşmuştur Madrit 17 A.A.Victoria Velasco Campos adındaki «uyuya nkadın» 159 gün devam eden derin uykusundan dün beklen me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1950
  • Pakistana düven satacağız Bursa,17 Milliyet)Pakis tana düven ihracı için ticaret odası tarafından yapılan teşeb büs müsbet netice vermiştir.İh racat için hazırlıklara başlan mıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1950
  • Haricî kısa haberler AMERIKADA İt Amerika Dışişleri Bak.yn Acheson dün akşam yaptığı basın konferansında Avrupa Birliği hakkındaki beyannamenin hükümet beyannamesi değil,bir parti neşriyatı olduğunu s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1950
  • Doğu Güneşinin kızı ı halktan biriyle evlendi on mukav aııı hareketinin sefile sevişti Mac Art.lıur'ün ve kurmay erkânının bütün gayretlerine rağmen,Japon halkı hâlâ imparatora insan üstü bir varlık a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1950
  • Sö8k m j%1* *w.JJ*.Millet Partisinin genel kongresi dün Ankarada toplanmıştır.Tafsilâtını diğer sayfalarımızda okuvccaksınız.bu kongrede bulunanları yukardaki resimde görüyorsunuz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1950
  • Beslkta&h Şerefin ölüm yıldönümü münasebetiyle klüp mensupları ve kendisini seven)«f dü» tn^rû» m un kabrine giderek çelen koymuşlar ve ruhuna iaithalar oku muşlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1950
  • Memleket dâvaları Temizlik tarihîmizin iki devri Vakın zamanlara kadar Garp pisi Sark temiz,di Helanın Avrupa'ya hululü pek yenidir.Garp medeniyeti oturağı bile On yedinci asırda keşfetmiştir!O zamana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1950
  • Şükrü El Kuvvetli yeniden Suriyeye dönecek İskenderiye 17 A.A.Suriye Başbakanı Nazım El Kudsinin dün gece eski Başkan Şükrü El Kuvvetli ile iki saat süren bir konuşma yapması,Albay Hüs nü El Zaim'in g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1950
  • Guiliano Amerikaya kaçtı Megbar İtalyan haydudunun Boston'da kayınbiraderinin evinde saklandığı söyleniyor Roma 17 A.A.«İl momente» gazetesinin Paler moda ki mu habirine atfen verdiği bir nabere göre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1950
  • Peykler dünya işbirliğini baltalamaya çalışıyor Unesco'daki Yugoslav delegesi peykleri şiddetle itham etti Floransa italya)17 AP)Yugoslavya dün,Unesco toplan,tısı muzakeleri sırasında,K'is peykleri Çe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1950
  • Ruslar istilâ şanslarını kaybettiler Eski Yunan kurmay başkanı,Sovycttlerin üçüncü bir harbe sebebiyet vermelerinden korktuklarını söylüyor Philadephia,17 A.P.alınan ordusunun eski Genel Kurmay Başkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1950
  • Düzcedeki feci kaza Meçhul kamiller 15 yaşında bir çocuğu ağaca asarak ödürdüler Düzce 1?Milliyet)İlçemizin Derbent köyünde 15 yaşında bir çocuk ıhlamur ağacında asılı olarak bulunmuştur.Köylüler tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1950
  • Uçak kazaları biı birini takip ediyor Londra 17 A.A.tngiliz Kıraliyet hava kuvvetlerine men sup dört motorlu Halifaks tıpı bir bomba uçağı dün gece İrlanda açıklarındaki Asil adasında yere düşerek par
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1950
  • Tekel bayilikleri Tekel İdaresi,bira,rakı ve şaraptan sonra,tütün çay ve kio rit satımı işlerini müteahhide vermek üzeredir.İstanbul,Beyoğ lu ve Anadolu yakasında 3 mer kezde tertip edilecek satış mer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1950
  • Orta sıklet boks şampiyonu sakallandı Nevyork 17 AP)Milletler arası Boks Klübü tarafından dün bildirildiğine göre,Bocky Gra ziano antrenmanı esnasında sağ elini sakatlamış olduğu için,dün ya orta sikl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1950
  • Isviçrede Çekoslovak kumaşı gatılmıyacak Berne,17 AP)İsviçre dün den itibaren iş'arı ahire kadar,Çekoslovakyadan yapılan kumaş ithalatını yasak etmiştir.Bu hareket,Çek hükümetinin,İsviçre kumaşlarıma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1950
  • Ramazan ve şairler Hangi devirde olursa olsun şairler Ramazanı bir türlü sevmemişler,Ramazandan bir türlü hoşlanmamışlar ve oruç halinden daima şikâyet etmişlerdir.Bilhassa Ramazanın rüyeti hilâl ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1950
  • ingiliz iktisadiyatı süratle kalkmıyor Londra 17 Nafen)İngiliz Maliye Bakanı bugün söylediği bir nutukta,ingiliz iktisadiyatının süratle kalkınmakta olduğunu teyid etmiş ve bu kalkınmanın bir ğans vey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1950
  • Yalan yere şahadetin sonu San Fransisko 17 A.P)San Fransisco Federal Mahkemesi,dün,Birleşik Amerika hükümetinin talebine uyarak.Sanayi Teşekkülleri Sendikası CIO nun,gemi yükleyicileri kısmının baş ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 18.06.1950
  • Yazan ı ATIH Sultan Mehmet Tefrika No.47 Bizanslılar Edirneyi kuşatıp Fatihi esir almayı düşünüyorlardı Müstehzi müstehzi süzdü.Gemilerine çekilmekten başka yapacak lan kalmadığını anlayan iri korjan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.06.1950
  • Gül ütmüyordu.Genç kız gözleri yarı örtülü,uzun kirpiklerin perdesi altın dan ona derin bir bakış fırlattı.Ve topukları üzerinde dönüp ka pıya doğru yürüyerek:Neler söylüyorsunuz!dedi.Biraz sonra içer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.06.1950
  • Doru Güneşinin kızı da halktan biriıe evtendi Bas tarafı 3 üncü şayiada] leketi satan hainlere karşı cebrü şiddet Kullanmağa kalktılar.Bre zilya hükümeti bunlardan yüz kadarını hudut dışı etmek zorund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.06.1950
  • ISTANBUL 12.57 Açılış ve programlar,13.00 Haberler,13.15 king Crosbyden şarkılar Pl.13.30 Dans müziği Pl.13.50 Serbest saat.Konuşma veya müzik)14.00 Saz eserleri garkı ve türküler Okuyan Müzik Pl.15.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.06.1950
  • Bu müthiş yang fcazası Florida'da Saint AngustHe cehrinde olmuç» Amerikanın askerî yardım planına göre Çin Hindine 6 tane sahil tur.Hershey ismin îeki yarışçının otomobili son süratle giderken devmuha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 18.06.1950
  • Yvonne de Carlo ve iran Bir müddet evvel Irana gitmek üzere memleketimizden geçmig olan Yvonne de Carlo Iran Şahı için;Dünyanın en lıoğ erkeği» diyor.Yvonne de Carlo Almanyada Amerikan askenen için da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.06.1950
  • Zavallı Hakem Her sene «Atlantic City» de yapılan «Amerika güzellik müsabakasina» rekabet etmek üzere Walter Thornton adlı bir rejisör «New Jersey» de bagka bir güzellik müsabakası tertip etmeğe kalkm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.06.1950
  • HOLLYWOOD MEKTUBU Binbir gece masallarını hatırlatan bir dü o-o-Joan Crawfordun başına gelenler-Errol fakir düştü-Yıldızlar rejim t i •O-O-t Size bu sefer neden bahsedeyim:İngrid Bergman Rosselini hik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.06.1950
  • Beyaz perdenin en gözde kadını KÜBü Son günlerde Amerikalıluı sansın yıiûız Rhonda Homing için filmlerde ba« rolO almaya baglaycn er&re!yıldızın ion resimlerin-Hollywood'un en güzel kadını Yukarda bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.06.1950
  • l:rmm^ 5 cable mesut Çok sevdiği karısı Carole Lorn bard'ı bir kaza neticesinde kaybettikten sonra kabuğunun içine çekilmiş olan Clark Gable nihayet tekrar evlenmiş ve eski neşeli halini bulmuştur.Yuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.06.1950
  • Paulette Goddardgene evleniyor Paulette Goddard bir taraftan film çevirir,bir taraftan film çevirmek İçin zayıflarken başka taraflarda,yani hususî hayatında da bos durmuyor.Son zamanlarda bu güzel art
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 18.06.1950
  • Gece yarısı buluşması Yazan:Margaret Manners Çeviren:Turgut Acar Lester Rungate evine döndüğü zaman ay henüz çıkmıştı,Rungate yavaşça açtığı kapıdan girdi.Bütün hareketleri sessiz ve muha kemfcli idi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.06.1950
  • Yeni Kömür Fıatıarı İstanbul belediyesinden' Daimî Komisyonun 31.5.1950 gün ve 6285/6364 sayılı kaıan ve il idare Kurulunun 13.6.iy5Q gün ve 89 sayılı tasdik kaıan gereğince mangal kömürlerinin kilosu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.06.1950
  • 1st-Lv.Amirliği As.Kıtaat ilânları inin ıilü^MM—Wiı ıı t Gösterilecek bir mahalde su isalesi inşaatı kapalı zarfla 4.temmuz 950 günü saat 11 de Balıkesir As.Sa.Al.Ko.da eksiltmesi yapılacaktır.Kegif b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.06.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı islerini fiilen idare eden:N.Baytok Dizildiği yer:N.A.ve A.N.Kgazetecilik kollektif «irketi matbaası Basıldığı yer;Son Telgraf Matbaa»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.06.1950
  • T AKSVM 18 Haziran 1950 Pazar Rumî:Haziran 5 1366 Hicri:Ramazan 2 1369 Imsâk 3.09 6.26 Öğle 13.15 4.32 İkindi 17.16 8.33 Akşam 20.43 12.00 Yatsı 22.47 2.04
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.06.1950
  • Ramazan ve şairler [Baş tarafı 3 üncü sayfada] Ramazana dair şöyle bir kıta da hatırlıyorum.Fakat kimin olduğunu Kestiremiyorum:Yoksuhuk odu harap etti tenimi,Açlık dikilip karşıma korkuttu teni,Hanem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.06.1950
  • İzm itte b*r cinayet İzmir 17 Milliyet)Dün gece şehrimizde bir cinayet işlenmiş ve 70 yaşında bir ihtiyar komşusunu bıçaklıyarak öldür muştur.Pazarbaşı mahallesinde oturan 70 yaşında Ali Akgül bir ars
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.06.1950
  • •FR?ü 550#%i.Swa*.v*^'"v8o ÇEKLER 1 Sterlin 789 789 100 Dolar 280 100 Fransız Fr.0.88 100 Liret 044.128 100 isviçre Fr.64.03 100 Belçika Fr 0.60 100 Ürahmı Fr.01.376 100 Escudos 9.7890 Serüest Pivasad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.06.1950
  • 2000 Milliyet kariine 000 liralık e Milliyet hediyeleri ara-Binda en kıymetlisi Türk Motor Şirketinden satın aldığımız Skoda marka dört kapılı otomobildir.Şimdi Tünel başında teşhir edilen ve talihlis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 18.06.1950
  • Yeni bir Ortaşark bloku Bas tarafı 1 incide] lerin Birleşmiş Milletler teşkilâtı çerçevesi dışında böyle bir harekete girişmiş olmalarını tea kid etmişlerdir.Arap Birliği tarafından yayın lanan bir te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.06.1950
  • Refik Saydam Hıizıssıhha Müessesesi İüdürlüpnden Muham men Geçici ihale Cinsi Miktarı bedeli Teminatı Şe'di Portatif Etüv Odası 3 lcJ5üÜ Lira HG2,5 Lira Kapalı zârî Yukarıda miktarı muhammen bedeli gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.06.1950
  • Türkçemn başına gecenler Başmakaleden devam] lâh etmek dâvasını güdenler Lie,kendilerinin asla anlamadıkları bu çetin mevzuda ilk kötülükleri hep kendi heveslerine âlet ettikleri bir kısım yarı aydınl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.06.1950
  • Dün gece Nureddin Zafer'in yaptığı güreçte kri tik bir ançetin ve zevkli oldu îslnbul Demirspor takımı ile,Ankara Üretme çiftlikleri gençlik kulübü arasında tertip edilen güreş müsabakaları,dün gece 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.06.1950
  • Uçaklar Trenler SİM EMALAR 92 94.Ayazpaşa,Gümüşsüyü Cad.Hayrettin Tav.Galata.Şair Ziya Cad.20 Soirods,Galata Necatibey Cad.306 Atakan;Halaskar Gazi Cad.183 Mecidiyeköy,Mecidiyeköyü.4.FATİH KAZASI:Günd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.06.1950
  • Şişli güzeli fB' tarafı 1 incide] nüshalannda Kaza mı,cinayet mi?ve Fahirenin ölümündeki esrar hâlâ çözülemedi)başlıkları altında çıkan yazıları okudum.Bu yazıların büyük bir kısmı uydurma,hayal mahsu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.06.1950
  • îNP* Orman sahipleri ve orman işletme müdürleri-edilmiştir,nin Ankarada yaptıkları toplantılara dün de devam Besimde bu toplantıda bulunanlardan bir kısmı görülüyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.06.1950
  • İftgilierein en güzel kızı [Bas tarafı 1 incide] yük olup,iki çocuk anasıdır.1948 de Kendisini 3 yıl evvel terkeden kocası hassa muhafız alayı subaylarından Viskont Anson' dan ayrılmıştır.Prens Georg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.06.1950
  • Ekmek,yağ,peynir,pamuk fiyatları gittikçe düşüyor Atlıma 17 Hususî muhabiri" miz Yu?uf Ragıp bildiriyor)Ekmeğin ucuzlaması söylentileri son yünlerde basında ve resmî çevrelerde dolaşırken bu mesele Ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.06.1950
  • Selimiye kışlası Bas tarafı J incide!tecrithanesi haline getirilecektir.Bu hususta askerî ve sivil makamlar arasında temaslara başlanmış bulunmktadır.Bu temas ve tetkikler müsbet netice verdiği taktir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.06.1950
  • m w Millet Partisinin dünkü genel kongresinde Ah met Tahtakılıc umumî heyet önünde konuşurken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.06.1950
  • Millet Partisinin kongresi I Bas tarafı 1 incide kan vekilliğine Fual Arna seçildi.Mikrofon basma gelen Vasfi Raşit Sevig kısa bir hitabede bulu narak,14 mayıs seçimlerine temas etmiş ve Demokrat Part
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.06.1950
  • varoı Sarfri Usoolu "Manchester takımı şansj om u için bizi yendi,diyor Londra,17 A.P.Türkiyenin birinci sınıf futbol takımlarından Beşiktaş bu sabah erken bir saatte uçakla New Yorktan Londra'ya varm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.06.1950
  • Kömür I Baş ta.rfı 1 incide Halk ihtiyacı bir defada verilecektir.Tevziatın kıştan evvel ve üç ayda bitirilmesi için şimdiden tedbirler alınmış ve Ankaıada 22 bin ton kömür stoku yapıl mistir.Günde bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 18.06.1950
  • "Yarık ipiılc,hurda kemir vs oto i ast ı i satılacak,S merta k Defterdar va Bünyan Yünlü Fabrika an Müessesesi M dürbününden IYÜP 1 Müessesemizde yangından çıkan takriben 8 ilâ 10 ton kadar yanık ipli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.06.1950
  • İLA M.5.P.Kara Kuvvetlen Komutanlığınc'an 1 1950/1951 öğrenim yılı için aşağıda isimleri ve bulundukları yerler yazılı olan As.Okullara öğrenci alınmasına 25 mayıs 950 len itibaren başlanacaktır.Bu mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.06.1950
  • İstanbul Belediyesi ilânla Tahmin bedeli Lira Kuruş İlk teminatı Lira Kuruş 106308 57 36770 dfr 6565 43 istanbul Belediyesi nıotöriü araçları için lüzumu olan 248.900 hire benzinin beher litresi 40,40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.06.1950
  • J HUUtttet ABONE FÎATLERl Senelik 28 Liradır 0 Ayhk 3 a 8 1 3 Vabano memleketler için itcı mislidir.İLAN HATLLKİ Başl:k 20 ma 2 nci sayfa santimi 4 Lira i üncü 4 4 üncü 2,5 Jlân sayfalan s^ itırrfi 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.06.1950
  • 0 3CTrng=« 7r yvı;j mg VLET DENİZYOLLARI j ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünden 16 GÜNDE 5 MEMLEKET Yaz aylarının en muhteşem turistik seyahati 4 Temmuz'da başlıyor 10 bin tonluk TARSUS gemisi 4 T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.06.1950
  • Ev T Müsabakalara katılan sporcular Başbakanlık kupasını Fenerbahçe kazandı l ürkrçe birincisi Göztepe ile dün A maç 2-1 Fenerbahçe lehine ıkaradayapıian ne!İC3tenciî Ankara 17 A.A.Başbakanlık kupası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.06.1950
  • stan bu bayrama Dün inönü Stadında yapılan İstanbul atletizm bayramı bl rinr iliklerinin,ilk eleme turları,dün İnönü »tadında az bh seyirci kütlesi önünde yapılmıştır.Yarışmalar,bütün müsabıklara açık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.06.1950
  • kR MWaCZ SSO cem TSO cem S25ccaı En Üstün Evsaflı En Mütekâmil En Ucuz ÇEKOSLOVAK motosikletleri dünyada kendi sınıflarında daima birinciliği muhp'ı-v etmekledir.Türkiyenin büyük vılâyetlefindeki acen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8