Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 17.06.1950
  • Başyazarı Ali Naci KARACAN Ac-res:Nuruosuiv.mve,Türbedar sokak No:13 İSTANBUL Telgraf MİLLİYET İstanbul YILîl-SAYI:46 TELEFON:29614 Posta Kutusu 4 9 2 FİYATI 10 Kuru?¦I 17 j HAZIIİAN 1950 Cumartesi 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1950
  • Bugün,mübarek ramazan Bugün mübarek Ramazan ayının ilk günüdür.Ramazanın en büyük hususiyeti,Müslümanlığın icab ve nimetinden biri bu ayın dinen daha ziyade ibadet ve fazilet ayı olarak kabul edilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1950
  • Beşiktaş Newyerktan Londraya gidiyor Beşiktaşlı BUlend,Besiktaşın 9 haziranda 3 1 kazandığı bir maçta,tam gol atacağı sırada,Amerikalı kaleci ile uğraşırken.Foto:A.P,New York 10.XA.P.X r.Beşik-ayrılmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1950
  • Şeker f iatı ucuzluyor Tea şekerin ki'osunda 30,keMiırnin kilosunda 20 kuruş tenzilât yakılıyor Ankara 16.Milliyet)Hükümetin şeiıer fiyatlarını indir mek üzere bir müiaetten beri yaptıto.u-ikıkıor sun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1950
  • Amerikada atom casusu yakalandı Slach,atom bombası hakkındaki sırları Harry Golda vermiş,o da bunları bir Sovyet ajanına tevdi etmiş.Amerikanın Atom sırlarını Ruslara satan kimya mühendisi Harry Goldü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1950
  • Meclis,ez okunmasını etti Hükümetin teklifi müstaceliyetle müzakere edildi ve C.H.Psözcüsü,Arapça ezan meselesinin ceza mevzuu olmaktan çıkarılmasına Partinin muarız olmadığını söyledi Ankara 16 A.A.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1950
  • Diyanet işleri ve din tedrisatı meselesi Ordu Milletvekili Boztepe Meclise verdiği bir takrirde diyanet işlerinin Başbakanlıktan ayrılmasını ve din tedrisatının diyanet işlerine bağlanmasını istedi.An
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1950
  • Amerikalılarla açık konuşmalıyız rj kinci Dünya Harbi Ame IJ rikalıların büyük askeri zaferleri,aym zamanda belki o zaferler kadar büyük siyasi hataları içinde bitti.Bir kedi makara ile nasıl oynarsa,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1950
  • Elevüet Operası artistleri geldiler Devlet Operası artistleri dün öğle Üzeri Ankaradan şehrimize gelmişlerdir.Bu resim dün fotoğraf muhabirimiz tarafından artistlerin şehrimize gelişlerinde alınmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1950
  • 2.000 okuyucumuza 25.000 liralık hediye müsabakamıza ait tafsilât bugün 4 ncü eahifemizdedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1950
  • Halkevlerine istanbulini ödediği para Bu mıkdar 234.700 liradır.Tahsisatın kesilme emri dün geldi.Halkevlerine özel idare ve belediyelerce yapılan yardımın der hal kesilmesi hakkındaki hükümet kararı,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1950
  • Amerikanın yeni yardam tahsisatı Türkiye,Yunanistan ve Irana 131,5 milyon veri lecek,ispanyaya da yardım yapılması ihtimali basıl olabilecek.Vaşington,16 A.A.Ayan Meclisi dış münasebetler karma komisy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1950
  • Avukat Burhan Apaydın Sunî dile hücum!Konuşma ve yazma hürriyetine karşı tecavüzün önlenmesi istenildi Avukat Burhan Apaydın Millet Meclisine verdiği bir takrirle uydurma dilin kaldırılmasını teklif e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1950
  • îresfen n vaziyeti Bu şehrin beynelmilel hale getirilmesine ait Sovyet talebi reddedildi Vaşington 16 A.A.Ameri ka Triestenin beynelmilelleşti-iilnıe^i teklifini ve butseh.irden askerleri geri çekmeyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1950
  • Anıt Kabir sahası ve istimlâk işleri Bayındırlık Bakanı bu ist imlâkte yapılan yolsuzluğa ait cevabını 23 haziranda bildir ecekdan sorulan suale Ticaret Baka nı vaziyeti kısa bir zamanda tetkik edip k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 17.06.1950
  • HALKIN SESİ Evvelâ emniyet tertibatı almak lâzım llhaziran pazar günü Mecidiycköyündeki Galatasaray stadyumunda ufak iakımlar arasında 2 maç vardı.Bu maçlar herhalde resmi bir mahiyet taşıyor olmalı k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1950
  • KONGRE:if Güzel San'atlar Birliği sonelik kongresi 20 haziran salı günü saa 15 te Akay köşkünde yapılacaktırif Eozkurt Gençlik Klübü bu ak şam saat 21 de Eğrikapıdaki klüp lokalinde fevkalâde bir kong
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1950
  • Fadıl Bütün ilkokul öğretmenlerini yakından alâkadar eden ve bugüne kadar bir türlü kendileri' ne yararlı bir hale getirilemiyen Yapı Sandığı meselesi yeni Millî Eğitim Bakanının dikkat nazarını çekme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1950
  • Konya Lezzet Lokantasının Hususî kutulaı da hazırladığı ncfîs KIR YEMEKLERİ Sirkeci İsiasyon karşısında Ve Sirkeci İstasyonu dalıilinde büfe arabasında ¦ıııın ıı ııı m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1950
  • isviçre frangı düşüyor Paristen gelen haberlere göre,isviçre hükümeti sanayi mamullerinin dış pazarlarda revacını arttırmak,ve turist)celbetmek üzere İsviçre frangının bir miktar düşürülmesine karar v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1950
  • Piyasada para darlığı Kazanç vergilerinin bu ay sonuna kadar ödenmesi icap etırofc tedir.80-100 milyon lira kadar bir meblâğ tutan bu verginin önümüzdeki on dört gün zarfında cezasız olarak tediyesi i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1950
  • TROCKIYI Böyle ö f Tefrika No 28 Yazan t General Sanchez Salazar Eski Meksika Milli Emniyet Amiri Suikast haberi yıldırım süratile yayılmıştı Ramon Crux sözlerine şöyle devam etti:«Sonradan farkına va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1950
  • Eskiden Ramazanın geldiği nasıl anlaşılırdı?Bugün mübarek ramazan ayının ilk günüdür.Yeni nesil gençleri pek Lılınezler,eskiden ramazan ayıınn türlü hususiyetleri vardı ve bu hususiyetler her şeyden e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1950
  • Kadıköy elektrik mulıavv ile merkezi açıldı Kadıköy Altıyol ağzında yeni den tesis olunan muhavvile mer kezinin açılış töreni dün saat 11 de yapılmıştır ve törende Vali Fahrettin Kerim Gökay,Şehir Mec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1950
  • Molörîer arasında müsademe Dün akşam 14 tonluk Yakacık motöıüne.Hal iskelesi civarın,da seyretmekte olan Bozcaada motoru bindirerek hasara uğratmıştır.Hâdise hakkında tahki kata başlanılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1950
  • Müteferrik JJasjjı teknisyenlerinin l ir isteği İstanbul Basın Teknisyealevi Sendikası Büyük Millet Meclisine bir beyanname göndermiş,lerdir.Sendika bu beyannamede,halen yürürlükte bulunan ba zı antid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1950
  • Ucuz mesken inşaatı Proje Şehir Meclisinde kabul edildi.Yüzde 20 si pegin alınacak ve bedeli 20 senede öedenecek Şehir Meclisi dün saat İ5,3Û da toplanmış ve uzun tartışmalardan sonra ucuz ev inşaatın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1950
  • KISA HABERLER İr Liselerde bitirme imtihanları bugün sona ermektedir.Talebenin imtihanlarda muvaffak olup olmadıklarını bildiren listeler 'pazartesi günü okullarda ilân edilecektirif Olgunıuk imtihanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1950
  • Yapı Sandığı meselesi sWIeJsaWto Mevcut sandığın süratle tasfiye edilmesi,ilim ve ihtisas erbabından istifade ederek bir Öğretmenler Banka* sı veya Öğretmenler Yapı Kooperatifi halinde yeniden kurulma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1950
  • Toprak ofisinde yapıldığı iddia edilen bu yolsuzlukta C.11.P.ııin nüfuzlu erkânından biri de rol oynamış,lhbarm mahiyeti tahkik ediliyor.Merkezi İstanbulda bulunan büyük bir yağ fabrikasının mü messil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 17.06.1950
  • ingiltere mayıs ayında ithalât rekoru kırdı Londra 16.A.P.Ticaret Odası Başkanı 'larold Wilson dün,mayıs ayı içinde îngilterenin Bir leşik Amerika ve Kanadaya yapmış olduğu ihracatın 57.000.000 do lar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1950
  • i.rnrnıTrır ı-1 ı ¥HT^nwiMrııımu^ 400 kişiyi makineli tüfek ateşinden geçirerel-12 sini öldüren meşhur italyan haydudu GhüK«Q'.çetesinin bir kısmı yakalanmıştır.Yukarda yakalananlar muhakemeleri esnas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1950
  • İkinci Cihan Harbinden heyecanlı bir sahne:Cesaret denilen şey,dört unsurdan mürekkeptir ftn dörl unsurdan birincisi iyimserlik,egoistliktir,ikincisi,insanın orduda edindiği disiplin ruhudur.Üçüncüsü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1950
  • Kuyruklu bir tay doğuran Hintli kadın Yakıtsız doğan çotuk 20 santimetre boyundadır ve kuyrukludur.Bombay lü A.A.Afp)Bir kadının bir tay doğurduğuna dair şayialar dolaşması ü zerine İÜ bin kişi,bardak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1950
  • Dört irlandalı kçük bir yalla Atlaııtiği göçecek Dublin İÖ A.A.3 ü mimar talebesi,diğeri de tüccar olan 21 ilâ 23 yaşlarında 4 irlandalı genç,12 metre uzunluğunda küçük bir yatia Mader ve Kanarya adal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1950
  • Çarşamba günkü uçak kazası Bahreyn adaları civarında düşen uçaktan kurtulan bir Amerikalının anlattıkları Bahreyn,16 A.P.Çarşarr ba günü bir Skymaster uçağının Bahreyn adaları civarında düş meşinden s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1950
  • f GARANTİ BANKASİ İstanbul şubesi 19/Ö/U50 Pazartesi gününden itibaren Karaköy Palas karşısındaki kendi binasında çalışmaya devam edecektir.Sayın müşterilerine ilân olunur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1950
  • Bir büyük anne Mangı yüzeerk geçiyor New York,16.A.P.Brook lyn'li bir büyükanne olan ve 50 yaşında bulunan Bayan Betty Cohn,dün bir basın toplantısında bu yaz Manş denizini yüzerek geçmeğe karar vermi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1950
  • Amerikan ayan meclisi Atleeden izahat istedi Huffman,ingiliz hükümetini Scmaman plânı karşısındaki durumunu tenkid etti Vaşington 16 AP)Birleşik Amerika Ayan Meclisi azaları dün,İngiliz Başbakanı Clem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1950
  • ASmanyadaki ecnebi sermayeleri Bankalarda donmuş olan yabancı paralar kullanılabilecek Berlin 16 AP)Müttefikler yüksek komiserliği dün,harpten sonra vazedilmiş bulunan ve ec nebi sermayenin Almanyada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1950
  • Amerikanın Iraka yapacağı yeni yardım Vaşington 16.A.P.Beynelmilel Banka dün,Irak Hükümeti emrine,Dicle nehrinin taşmalarını önlemek için baraj inşasını temin maksadiyle 12.800.000 dolar göndermiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1950
  • Yugoslavyada iki casus idam edilecek Titograd Yueosluvya)16 A.P.Mahallî bir Yugoslav As kerî mahkemesi,Rusya ve komin form ile Arnavutluk hesabına casusluk ettikleri iddiasiyle mahkemeye sevk edilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1950
  • Harici kısa haberler AMERİKADA ¦jfc-Birleşik Amerika deniz kuv vetlerinin «Neptune» roket'i son tecrübelerde yerden kontrol edilet roketler rekorunu kırmış bu lunmaktadır.Deniz kuvvetlen makamlarının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1950
  • Bugün mübarek razaman ayvıın ıtk günüdür.Müslüman okuyucularımız için senenin en mübarek ayı olan ramazan nın kendine mahsus bir takım hususiye iterinden biri de halkın sahur vaktına kadar zam manini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1950
  • SİYASI VAZİYET Shuman plânı Fransız Dışişleri Bakanı Schuman'ın,Almanya,Fransa,Benelüks dev* letleri arasında iş birliği yapılması hakkındaki teklifi Avrupa siyasî çevrelerinde ve bil hassa Londra'nın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 17.06.1950
  • Radyo ISTANBUL 12.57 Açılış ve programlar,13.00 Haberler,13.15 Şarkı ve türküler Pl.13.30 Dans müziği pl.13.45 Saz eserleri,şarkı ve türküler okuyan:Ekrem Kongar)14.30 Caz müziği Pl.15.00 Serbest sa a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.06.1950
  • MİLLİYETİN HEDİYE KUPONLARINI TOPLAYINIZ 2000 Milliyet okuyucusuna 25.000 liralık hediye veriyoruz «MİLLİYET» hediyeleri arasında en güzel ve en kıymetlilerden biri J A W A marka,şu yukarıda resmini g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.06.1950
  • KÜFECİ TEVFIK FUAT Arsız,ağzı bozuk,sırnaşık bir küfeci idi.Pazarda ondan yılmayan satıcı yoktu.Tek başlarından onu savmak,pazardan uzaklaştırmak için müşterilere hep onu tav siye ederlerdi.Küfesine y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.06.1950
  • Selby,Callagham iyi tanırdı.Gülümseyerek:Herhalde bana yalnız bunu anlatmak için gelmediniz dedi.Benden asıl istediğiniz nedir?Callaghan koltuğunda doğruldu.Mösyö Selby siz beni tanırsınız.Ben de sizi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.06.1950
  • Tedavüldeki paramız azaldı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının 10 Haziran 1950 ta rihli neşrettiği bültene nazaran tedavüldeki paramızın miktarı geçen haftaya nazaran 1,5 mix yon daha noksaniyle 905
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.06.1950
  • 53 ile 58 numaralı vapurlar çarpıktı Dün akşam,boğaza hareket eden 58 numaralı Nimet vapuru ile 53 numaralı İnşirah vapuru Arnavutköy akıntı burnunu geçerlerken suların tesiri ile çarpış mışlardır.58
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.06.1950
  • piyasasında düşüklük Tanca)dan piyasamıza küi liyetli miktarda altın külçe g'il mistir.Külçelerin üzerlerinde Paris)damgası vardır.Dünkü piyasaya göre külçe başında yüz liralık bir sukut kaydedilmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.06.1950
  • Profesörünü öldüren talebenin muhakemesine bugün bağlanıyor Bir müddet evvel Teknik Üniversitede bir cinayet işlenmiş ve fena nok verdiği için hocasına muğber olan Mehmet Taş kesen isminde Maraşlı bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.06.1950
  • FATİH v«—AYHAN M a»föv,Sultan Mehmet Tefrika No.46 Tayfa kolunu uzatarak:"Bir Türk kadirgası,diye bağırdı Dıçarda rahmet sakır şakır yalıyordu.Los taşlıkta İri adımlar fa gidip gelmeğe bağladılar.Cebe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 17.06.1950
  • Diyanet işleri Ba?tarafı 1 incide] rı ile ilerlemeler kaydeden insanlık bununla maküsea mütenasip olarak iman ve inanç hassalarını kaybetmek tehlikesine maruzdur.Halbuki hayatı ve insanları sev mek yü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.06.1950
  • Gelecek uçaklar 7.10 P.A.A.Amerikan)Londra ve Brükselden 8.00 K.L.M.Hollanda)Amsterdam ve Romadan 9.45 D.H.Y.Türk)Bursadan 9.50 D.H.Y.Türk)İzmirden 14.15 D.H.Y.Türk)Gaziantep,Adana,Konya ve Afyondan 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.06.1950
  • Amerikanın yardımı I Bag tarafı 1 incide] 131.500.000 Filipin ve Koreye:16.000.000 Çin civarındaki alanda kullanılmak üzere:75.000.000 Çin civan için ayrılan p*ta nın Güney Doğu Asyada ve bilhassa Fra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.06.1950
  • Komada bir kilise soyuldu Rama 16.A.A.A.f.p.Solern'de St.Augustin Kilisesin de bir hirsiZİık yapılmıştır.Hırsızlar,aralarında 5.000.000 liret değerinde altından bir taç ta bu kınan kıymetli bağışları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.06.1950
  • Amerikalılar la açık konuşmalıyız Başmakaleden devam] lerle alınan,onların tarafından sanki istennıiycrek tahammül edilen bir külfet,bir angarya haline getirmişlerdir.Amerika yar diminin Türkiye bahis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.06.1950
  • Anıt-Kabir sahası Baştarafı 1 inci sayfada)yo Bakanlığı ve Ankara bele diyesince yapılmış olduğunu bu İtibarla buna ait dosyaların tetkiki işinin tamamlanması için 23 haziran cuma günkü oturumda cevap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.06.1950
  • Tohum tevzi şekli Ankara,16 Milliyet)Bursa milletvekillerinden Sadettin Karacabey,Selim Erkmen,Antal ya milletvekillerinden.Akif Saııoğlu,Ahmet Tokelioğlu,Ah met Takuş,Niğde milletvekili Fahri Köşkero
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.06.1950
  • Sunî dil ÎBaîj taralı 1 incide] Büyük Millet Meclisi Başkan Btma esas Teşkilât Kanununu 82 inci maddesine dayanarak bir mü racaat yapmış bulunmaktayım.Bu müracaatımla B.M.Meclisinden evvelce kanun yol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.06.1950
  • Atom casusu [Baş îa-afi incide Slack,atom bombası hakkındaki sırları bundan evvel yakalanan Harry Golda vermiştir.Filâdelfia hastahanesi kimyageri olan Harry Gold ise bir takım sırları Sovyet Rusyaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.06.1950
  • Atlantik Pakta deSegeiiğ^nide Harrıman ifa edecek Washington 16.A.A.United Press)Cumhurbaşkanı Truman,Ilarıiman'ı Milletlerarası meselelerde Cumhurbaşkanı hususî yardımcılığına tayin etmiştir.Kurri/na
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.06.1950
  • İeciis ezanı kabuj etti |Ba. 7 tarafı 1 incide] Tekliflerin ekseriyet tarafından kabulünü müteakip muza kerelere geçilmiş ve ilk sözü C.H.P.adına alan Trabzon Millet,vekili Cemal Reşit Eyüboğlu,partis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.06.1950
  • şçi sigortalan kurumu genel kurul toplantısı İşçiler,yaş hattinin ve prim miktarının indirilmesini ve asgarî maaşın arttırılmasını istediler Ankara;16 Milliyet)Dün başlıyan işçi sigortaları kurumu gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.06.1950
  • T AKİVM 17 Haziran 1950 Cumartesi Rumî:Haziran 4 1366 Hicrî-Ramazan 1 1369 İmsak 3.09 6.27 Öğle 13.15 4.32 İkindi 17.16 8.33 Akşam 20.43 12.00 Yatsı 22.46 2.03
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.06.1950
  • Bir doklorla avukatı tehdit ektiler Evvelki gece saat 12 sıralarında.Büyük Hendek caddesinde bir gasp hâdisesi olmuş ve Davit Bahar ile Rafael Kohen isminde iki musevi,şehrimize gezmiye gelen İzmit Ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.06.1950
  • uf u n iş en Ankara 16.A.A.V Tütün işlerini görüşmek üzere seçilen komis yon bu sabah saat onda Ekonomi ve Ticaret Bakanlığında çalışmaklarına devam etmiştir.Kısa aralıklarla akşam geç vak te kadar de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.06.1950
  • Yapı sandığı meselesi Baştarcfı 2 ncide)mez.hüküm ve kararım verdiği takdirde,düşünülebilir.O tak dirde dahi,toplanmış olan mütevazi sermayelerimizle Yine:ilim ve ihtisasın tavsiyelerinden istifade ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.06.1950
  • ikinci cihan harbinde heyecanlı bir sahne TBaş tarafı 3 üncü sayfada] esirle geriye dönmekten ibaretti.Manş denizini gece geçtik.Bu uzun sürdü.Bu müddet zarfında hep kendi askerlerimi düşün düm.Acaba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 17.06.1950
  • BALZACIN HAYATI 11)Millî Eğitim Bakanlığının «Klasikler için yardımcı eserler» serisinin birinci kitabını teşkil eden bu eser Andre Belly tarafından kaleme alınmış olup Balzacın hayatına dair bugüne k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.06.1950
  • rtUUhjct ABONE FÎATLKRÎ Senelik 28 Liradır 6 Aylık 13 3 8 1 3 Yabancı memleketler için iki mislidir.İLAN FIATLEKİ Başlık 20 lira 2 ncı sayfa santimi 4 Lira 3 üncü 4 4 üncü 2,5 İlân sayfalan santimi 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.06.1950
  • Hayrabolulu Süleyman güreşlere girmiyor mu?Demirspor klubü kendisini 200 lira ile angaje ettiği ve jampivou bu maksatla iğini gücünü terkeylediği balde şimdi kendisine 50 lira veriliyormuş!Demirspor k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.06.1950
  • güreş ziyafetine kavuştu İstanbul Ankara ve Eskişehir takımları arasında bir güreş müsabakası tertip edildi Bu akşam İstanbul Ankara karşılaşıyor aan ayına girmiş buıım dugumuz gu günlerde iutbol mevs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.06.1950
  • Nane esansı ile hazırlanmış I RADYOLİN ı j:Ağızda fevkalâde köpürur hoş rayihalı bir serinlik bırakır,en ekonomik ve en sıhhî diş macunudur/•¦MıM«!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.06.1950
  • Kapalı zarfla 20 ton 3 Mm.kutrunda bakır tel 3/Temmuz/950 günü saat 11,30 da Ankara M.S.B.2 No.lı Sa.Al.Ko.da eksilmesi yapılacaktır.Beher kilosu 273 kuruş olup teminatı 3980 liradır.Şartnamesi 1st,Lv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.06.1950
  • VOLVO Kamyonlarının Türkiyecîe arazi ve yol vaziyeti gözönünde tutularak getirttiğimiz en elverişli tiplerini sayın müşterilerimize arzediyoruz.Model 249 1303/1304 201/202 Fabrika tonajı 7 6.5 2.5 Mot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.06.1950
  • ÇEKLER 1 Sterlin 787.50 789 100 Dolar 280 100 Fransız Fr.0.88 100 Liret 044.128 100 isviçre Fr.64.M3 100 Belçika Fr.0.60 100 Drahmi Fr.01.870 100 Escudos 9.7890 Serbest Pivasada DÖVİZLER Dolar takas 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.06.1950
  • ssasasEzs DEVLET DENIZYOLLA ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünden 16 GÜNDE 5 MEMLEKET Yaz aylarının en muhteşem turistik seyahati 4 Temmuz'da başlıyor 10 bin tonluk TARSUS gemisi 4 Temmuz'da İstanb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.06.1950
  • İstanbul Belediyesi İlânldh'i Tahnıûı veya keşif îlk bedeli teminatı Lira Kr.Lira Kr.9750 00 731 26 6540 39 2703 02 2125 00 490 53 202 73 159 38 Tahmin veya keşif bedelleri İşler ayrı ayrı açık eksilt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.06.1950
  • Dr.hafız Cemal LOKMAN HEKİM Danılıye fvıütehasbısı Pazardan gria ner gün saat 14 den 17 ye kadar İstanbul Divanyolu No.1U4 a—mü j—ıj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.06.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı islerini fiilen idare eden:N,Baytok Dizildiği yer:N.A.ve A.N.Kgazetecilik kollektif şirketi,matbaası Basıldığı yer;Son Telgraf Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.06.1950
  • BeşîktaşınAmeri Beşiktaş Nevyorkta 3 1 galip geldiği maç.a Siyah Beva.hlar.n sol ç,ğ,Şükrü Amerikal.kalecinin miklalıaleşine lağmen ikinci golü atıyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.06.1950
  • Türkiye tenis birincilikleri Ankara 16.A.A.1950 yılı Türkiye Tenis birincilikleri 59 tem muzda Ankarada yapılacaktır.Bu müsabakalara İstanbul.Ankara ve İzmir birinci ve ikincielri katılacaktır.Diğer b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6