Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 16.06.1950
  • ynı noktada iki gün ara iki feci uçak kazası Fransız havayollarına dit bir uçak daha Basrada düştü.İki kazada 86 kişi öldü Paris 15.A.P.Dün gece geç vakit Basra körfezinde yeniden bü yük bir hava faci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.06.1950
  • t Milliyetin müsabakası 25.000 liralık 2000 h MİLLİYET)in okuyucuları arasında tertip ettiği müsabaka hergün artan bir alâka ile karşıla or.2000 okuyucumuza dağıtacağımız kıymetli hediyelerin tam list
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.06.1950
  • Uydurma Türkçe için Meclise başvuruldu Bir avukat zorla kabul sahih kelimelerin k Ankara 15 Milliyet)İstanbul barosu avukatlarından Burhan Apaydın anasanın 82 nci maddesinin vatandaşlara tanıdığı Mecl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.06.1950
  • M.Eğitim Bakanının mühim beyanatı Edebiyat Fakültesinin lağvedileceği yalan 152 öğ-retmen işiyle Ankarada meğgul olunacak Eksik ciltler tamamlanınca klâsiklerin neşri durdurulacak Lise imtihanları anc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.06.1950
  • Halkevlerine para yardımı durduruldu Ankara 15 Türk Ajansı)İçişleri Bakanlığı bugün bütün valiliklere acele kaydiyle bir tel graf çekerek,mahalli idareler ve belediye bütçelerinden Halkevleri için ayr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.06.1950
  • Milliyet ailesi,muharru erinden ve Haydarpaşa Lisesi Edebiyat Öğretmeni 15edat Oksal'ın dün âni olarak vefatı münasebetiyle haklı ve derin bir teessüre kapılmıgtır.Yazıları kadar okullardaki çeyrek as
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.06.1950
  • Bulgarların sınırda öldürdüğü gazeteci Bulgar hükümeti elçimize hâdiseyi başka şekilde tevil eden bir nota verdi j Bulgar radyolar;dün sabahki neşriyatlarında,Bulgar hükümetinin evvelki gün Sofya elçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.06.1950
  • Zühtü Velibeşenin konuşması Ucuzluk temini Ticaret Bakanı dün radyoda yaptığı bir konuşmada ekmek liatımn indirileceğini,müstahsil olan köylünün durumunun da dikkatle gözetildiğini söyledi Dün radyoda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.06.1950
  • Maliye Bakanı bir meseleye elkoydu Şimdiye kadar tatbik edilen usulün suiistimal sayılacağı alâkalılara bildirildi Ankara 15 Milliyet)Maliye Bakanlığı bütçede tasarruf için tetkikler yaptığı sırada,es
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.06.1950
  • Mecliste bugün mühim meseleler görüşülüyor Ezanın Arapça okunması hakkındaki kanunun müstaceliyetle kabulü muhtemel Ankara 15.Milliyet)Büyük Millet Meclisi yarın saat 15 te toplanacak,başkanlık divanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.06.1950
  • C.H.P.nin Umacısı:İrtica!Yifli muhalefet,daha doğrusu eski iktidar gazetelerinin ezanm Arapça okıınabilcccği kurarının verilmesi üzerine »İnkılâp elden gidiyor!diye kopardıkları yaygaralara bakıp da h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.06.1950
  • İşçi sigorialan genel kurulu dün toplandı Ankara 15 Milliyet)İşçi sigortaları genel kurulu bugün saat 15 te Halkevinde toplanmıştır.İki gün süreceği tahmin edilen bu toplantıya işçi ve işverenlerden b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.06.1950
  • 7 k Berlindeki Rus îşgâl Kuvvetlerine mensup erler umumi bir eğlencede kcraaska oynuyorlar Rusyanın Avrupada 2885000 askeri var Dünyadaki bütün komünist kuvvetleri 7 milyon Roma 15 AP)italyan Millî Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 16.06.1950
  • ir Bozkurt Gençlik Kulübü» yarın akşam saat 21 de Eğrikapıdaki kulüp lokalinde fevkalâde pir kongre yapacaktır.Görüşülecek mevzular arasında Beden Terbiyesi Teşkilâtına dahil olmak için karar alınması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1950
  • Lise tahsili mes'eiesi ve gençlerin durumu Bir Ankara haberi,liselerin tekrar üç sınıfa indirileceğini bildiriyordu.Hâdise,yüksek tah sil namzedi olan bütün gençleri ve yüksek tahsile evlât yetişti re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1950
  • Amerikalı mütehassıslar iktisadî Kalkınma heyetinden 4 kigi geldi Denizyolları mütehassısı,yapacağı iği anlatıyor Amerikan International bankasına mensup,Türkiyenin iktisadi kalkınmasını mütalea edece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1950
  • Amerikan Elçisi gitti îki gün evvel şehrimize gelen Amerikan büyük elçisi Mr.George Wadoworth dün akşam ekspresle Ankaraya dönmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1950
  • Harice giden heyetlerin yaptıkları meraklı tetkikler!Hükümetin isabetli kararla rmdan biri de ikide bir dış mem leketlere gönderilmesi mütad hâ line gelen heyetlerin bundan böyle seyahatlerine son ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1950
  • Piyasada Yağ,yumurta,yoğurt fiyatları düşüyor Yumurta,yoğurt ve bilhassa peynirin toptan fiyatları bu yıl geçen seneye nispetle pek fazla düşmüştür.Toptan tam yağlı kaşar peynirinin kilosu 225-235 kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1950
  • Partilerde C.H.P.do dün Kurultay hazırlığına fiilen başlandı 29 haziranda Ankarada yapılacak C.H.P.Kurultayı toplantısına İstanbul teşkilâtını temsilen iştirak edecek olan delegeler,dün saat 15.30 da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1950
  • E.T.T.de tetkikat Bayındırlık Bakanlığı bu işletmede incelemeler yapmak üzere bir heyet gönderdi 10+j^r*0ri0^r%0 v*-^w w ı^"v,E.T.T.Genel Müdürlüğün de incelemeler yapmak üzere Ba yındırlık Bakanlığın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1950
  • «K A H K A H A» iniisubakasi «Kahkaha» mecmuasının tertip ettiği iki müsabaka sona ermiş ve kuı'alar çekilmiştir.Kazananların hediyeleri Ankara Caddesinde «İnsel» Kitabevinde teshir edilecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1950
  • s,v n/Toplantının gayesi,dünya hukukçuları arasında işbirliği temini,avukatlığın beynelmilel meslek haline ifrağı,adlî müzaheret sisteminin ihdası,telif hakları Ve ihtira beratları meselesinin halli g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1950
  • HALKIN SESİ İçişleri ve Sağlık Bakanlıklarına Barbaros heykelinin önün» den Beşiktaş iskelesine kırk me'cre mesafedeki sahile senelerden beri açıktan lâğım akmaktadır.Beşiktaş pazarına denizden gelen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1950
  • KISA HABERLER it Ramazan ayına münhasır olmak üzere kahvehane ve kıraathane ve içki gatmıyan lokantaların geceleri sahura kadar a-Çik kalmalarına Vilâyetçe müsaade edilmiştir.•jfc-Cehrimize Kelen mâru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1950
  • r *vi-pkBöyle Sldürdtileg Tefrika No 27 Yazan:General Sanchez Salazar Eski Meksika Millî Emniyet Amiri Troçky ölüme karşı savaşmaya ahdetmişti Gerek tahkikat icabı,gerek Trotskynin hayatını korumak ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1950
  • Üniversitede:Kamplar,imtihanlardan sonra bağlıyacak Istanbul Üniversitesinde kamplar,imtihanların sona ermesini müteakip başlıyacaktır.Hukuk Fakültesi Talebe Cemiyeti bu hususta Milli Savunma Bakanlığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1950
  • Günün notlan Parlak lâf Parlak lâf etmek merakının biz de sebep olduğu zararın haddi hesabı yoktur.Nice mühim isimiz,nice hayatî dâvamız,parlak cümlelerle boğuntuya getirilmiş,gürültüye gitmiştir.Mill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 16.06.1950
  • SİYASI VAZİYET Ortadoğu meseleleri ünlerdenberi Arap Birliğini meşgul eden iki mühim mesele,dünkü toplantıda tekrar ele alınmıştır.Bunlardan biri Ürdünün Arap Filisi ini ilhak kararı vermesi üzerine b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1950
  • 16 saat süren Meclis toplantısı Londra 15 A.A.Avam Ka marası bu sabah 16,30 saat süren müzakerelerden sonra bu sabah saat 7 de müzakerelere son ver mistir.Bu oturum geçen ğubac ayında cereyan eden gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1950
  • DEMOKRASİ GÜLLERİ BEDİİ FAİK-MİLLÎ ROMAN İşte çimdi Tankta sükûnet falan kalamazdı.Kravatına telâşla çekidüzen verdikten son ra,bitişik kompartımanın kapı sına damladı.Ve yüreği güm bürdiyerek girdi-K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1950
  • IRTIHAL Erenköy Kız Lisesi Felsefe öğretmeni bayan Seliha Oksal'ın zevci Haydarpaşa Lisesi Edebiyat öğretmeni,Milliyet ve Yeni Sabah gazel eleri muharrirlerinden SEDAT OKSAL dünkü perşembe günü Hakkın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1950
  • Ağsında sigara,gözünde gözlükler olan bu zat,zarif bir mansaranm keyfine varıyor.Berlinde Kurtar sfondamın da büyük bir mağazanın terasında cereyan eden bu sahne,eski hükümet merkezi mensupla» rının s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1950
  • Yen adasındaki mahpus için alman yeni tedbirler 94 yaşına rağmen dimdik duran adam:Mareşal Petain Mamafih Mareşal Petain'in son zamanlarda hafızası tamamen kaybolmuş gibidir.Arada bir beliren gayretle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1950
  • Demîryollarımızın ıslahı için aiınan yeni tedbirler Marshall yardım plânından 90.000 dolar tahsis edildi Ankara ljJ A.A.Marshall Plânı Türkiye İcra Komitesinden verilen malûmata göre,Amerikan uzmanlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1950
  • Peruda gene isyan çıktı Hükümet kuvvetlerinin ihtilâl hareketini bastırdıkları haber veriliyor Lima 15 A.A.Resmen bildirildiğine göre,silâhlı" kuvvetler Arequipa şehrinde çıkan komünist isyanını tenki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1950
  • Rita Hayworth aleyhinde alacak dâvası açıldı Hollyvood,15 AP)Hita Hayvorthun iş acentası olan Lee Elroy,artist aleyhine bir dâva açarak,kendisine borçlu olduğunu iddia ettiği 2,700 doların tediyesini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1950
  • Almanyanm konsoloslukları Bonn 15 A.A.Bonn hükümet çevrelerinden bildirildiği ne göre,Kanada,Avustralya,Güney Afrika Birliği,Belçika,Luxembourg,İtalya,Danimarka,Norveç ve Hollanda hükümetle ri toprakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1950
  • Harici ktsa haberler m «mMi—M—r—m.AMERtKADA ir Chicago şehrinde toplanmış olan Amerikan Konserveciler ara-sı kongresinde konserve imalâtında atom enerjisinden istifade edilmesi karara alınmıştır.Bu sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1950
  • Amerikan elçiliklerinde çalışan yabancılar Vaşington 15 A.A.Ayan meclisi Dışişleri tâli komisyonu tarafından çarşamba günü ayaımeclisine sunulan raporda,hali hazırda yabancı memleketlerde ki Amerikan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1950
  • Rusyaya giden Iraklı Ermeniler de pişman!Bağdat 15 Nafen)Bundan üç sene evvel İraktan Rusyaya hicret etmiş olan Ermenilerin bir çoğu Bağdattaki akrabalarına gizli haberler göndererek Bağ dat hükümetin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1950
  • Keşmir çarpışmalarında 48 kişi öldü Karaşi 15 AP)Pakistan hükümeti,dün Hint basınında intişar etmiş olan ve Pakistanın,Keşmir mütareke hattını ihlâl ettiğini ileri süren haberleri ya lanlamıstır.Hint
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1950
  • Washingtondaki elçimiz yurda dönüyor Vaşington 15 A.A.Türkiyenin Vaşington büyük elçisi Feridun Cemal Erkin,hükümeti ile istişare etmek üzere Türki yeye dönmeden evvel Dışişleri müsteşarı James Webb'e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1950
  • Alış veriş yapan köpek Londra 15 Nafen)Köpek,lerin sahiplerinin çanta veya sepetlerini taşıması hergün görülen âdi vakalardan sayılmakta dır,fakat bir köpeğin doğru dan doğruya çarşıya giderek alış ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1950
  • Cinsi sapıklık Amerikada 3500 memur hakkında tahkikat yapılıyor Vaşington 15 A.A.Cinsi gayritabiilikleri olan takriben 3500 kişinin Dışişleri Bakanlığında çalıştığı,veya daha başka mühim mevkiler işga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1950
  • Afrikada kızıl faaliyet Güney Afrika Adalet Bakanı,korkunç hazırlıklardan bahsediyor Capetown 15 A.P)Oüney Afrika Adalet Bakanı Charles S"'art,dün Mecliste komünist idaresinde olan bir hizibin,bir hük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1950
  • Gıda kontrolü kursunu bitiren veterinerlerimiz Ankara 15 A.A.Bu.yd Ankarada askerî veteriner aka demişinde bromatoloji)ismi al tında açılan gıda kontrolü kur su sona ermiş ve ilk grup olarak ders göre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1950
  • Kuşların atom bombası Nevyork,15 AP)Yetkili bit* askerî şahıs dün,Rusyaam bu sonbaharda 6 atom bombası,ha sahip olacağım ve yakmda se nede 25 adet bomba imal edecek bir duruma yükseleceğini söylemişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1950
  • Zor bir ameliyat!Nevyork 15 Nafen)Amerikada 54 yağında bir kanserli hastaya gayet nazik bir ameli yat'yapılmıştır.Bir senedenberi kanserden muztarip olan bu has tanın sol ciğeri alınmış ve bunun için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1950
  • Amerikalı gangsterler Bunlar piyasaya ayda 100.000 dolar sahte para »üriiyorlar Washington 15 A.P)Amerikan Gizli İstihbarat Servisinin Başkanı dün Ayan Tahsisat Komisyonunda verdiği izahat sırasında N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1950
  • Japonya ile yapılacak barış için hazırlıklar Vaşington 15 A.A.Dışişleri Bakanlığının Cumhuriyetçi müşaviri John Foster Dulles,Japon barış andlaşmasım muza kere etmek üzere,çarşamba ge cesi uçakla Japo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 16.06.1950
  • SOLDAN SAĞ/1 Baştan ayağa kadar;isim 2 Bir uzvumuz,çekici.3 Tereke,Şehir;4 Başına bir harf ilâvesiyle,gümüş olur eski dilde)haraç,soru.5 Metres.6 El işi;Sonuna bir harf ilâvesiyle,bir Amiralimizin soy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.06.1950
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve programlar,13.00 Haberler,13.15 Orkestra eserleri pl.13.45 Şarkı ve türküler okuyan:Rikkat Uyanık)14.25 Serbest saat,14.30 Şarkı ve türküler pl.14.50 Valsler pl.15.00 Prog ram
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.06.1950
  • Başbakanlık kupası maçı Bu Cumartesi gönü Ankârada yapılacak Cumartesi günü Ankârada evvelce yapılacağını bildir,diğimiz Başbakanlık kupası maçının;sonradan aldığımız bir haberle;havaların sıcak ve ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.06.1950
  • 1* ^Sultan Mehmet Tefrika No.45 41 İzin verin şu kâfiri ikiye biçelim Padişahım i azın:«kurak» diye şikâyet «den ve ileri geri söylenenlere ce lap!Dışarda fırtına uğulduyor,sert Yağmur kaplama ve caml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.06.1950
  • Manninway,dedi,iş yolunda.Yarın gece saat on birde Azelda Dixonla Silver barında buluşuyorsun.Bütün yapacağın şey,kadını meşgul edip yerine mıhlamak.Ona bir şeyler uydur,anlat.Yüz lirayı da eline ver.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.06.1950
  • OSMANLI TARİH DEYİMLE RI ve TERİMLERİ SÖZLUGU IX uncu fasikül)Osmanlı tarihini incelerken karşılaşacağımız zorlukları önlemek mak i sadiyle,Millî Eğitim Bakanhğ-ft ca çıkarılan ve Mehmet Zeki Pakalın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.06.1950
  • Finlandiya güreşçileri geliyor Finlandiya muhtelit güreş takımı,İstanbul Güreş Kulübünün davetini ve teklif edilen tarihleri kabul ederek geleceğin!bildirmiştir.Maç tarihleri şunlardır:1.2 temmuz İsta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.06.1950
  • Dünyanın en meşhur ât yarışı dün yapıldı "Asgö*,koşusunu bir İ Ascct İngiltere 15 A.P)Pünyanm en zengin ikramiyeli ve meşhur at yarışlarından 2 buçuk mi!mesafeli Ascot koşusu bu gün 4 yaşındaki halisk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.06.1950
  • yolunda tedbirler alınmaledır Bu arada yelken,kürek ve yüzme federasyonlarını ayırmalı müstakil yüzme ihtisas klüpleri tesis etmeli,yüzme havuzları yaptırmalı ve Âvrupadan antrenör getirtmelidir M eml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.06.1950
  • "KÜÇÜ İlhan ENGİN Yolda bulduğum mektup «Küçük diye başlıyor ve şöyle devam ediyordu:Seneler evveline dönmek,geçmiş günleri Ağlarım aklıma geldikçe gülüştüklerimiz Diye anmak,seni,herşeyden evvel se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 16.06.1950
  • Kendisini ameliyat eden adam İzmit 15 Milliyet)Bugün Memleket Hastahanesine garip olduğu kadar gülünç bir müracaat olmuştur.Servet iye Cami köyünden Mus tai'a isimli 40 yaşlarında bir adam bundan on g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.06.1950
  • I ABONE FİAİLERÎ I Senelik 28 Liradır 6 A} lık 13 3 8 El.3 I Yabancı memleketler için iki mislidir.ÎLÂN FIA'ILER* I Başlık 20 lira 3 2 nci sayfa santimi 4 Lira S 3 üncü 4 4 üncü 2,5 İlân sayfalan sant
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.06.1950
  • Bakan,partide meşgul oldu Şchıirnizde bulunan Millî Eğitim Bakanı Avni Başman dün D.P.merkezine giderek partililerle çeşitli mevzularda bir konuşma yapmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.06.1950
  • Yen adasındaki mahpus için alman yeni tedbirler [Bos tarafı 3 üncü sayfada] fak duvarı da ayrıca yükselterek odaların içini,dışını sıvayıp badana edecekti.Sonra,bölme vazifesini görecek olan duvarı de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.06.1950
  • D.H.Y.Türk)Bursa-Mısır Kahire Gelecek uçaklar 8.30 S.A.S.isveç)Lyddadan 9.35 D.H.Y.Türk)Ankara dan 9.50 D.H.Y.Türk» Izmirden 9.4=dan 14.05 M.Hve Nikosyadan 15.00 D.H.Y.Türk)Erzurum,Elâzığ Malatya.Kay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.06.1950
  • IMttîüO'lV'-fTıl ^¦7irrr""V-İti 1st* Lv.Amirliği As.Kıtaat ilanları MMMMMata^pBaMBBBBaWMflaB^aB^WWi il i lliıı W I Kapalı zarfla 15 kalem akü ham malzemesi 3/temmuz/950 günü saat 11 de Ankara M.S.B.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.06.1950
  • Tütüncüler kongresi dün toplandı Ankara 15.Milliyet)İstanbul,İzmir,Bursa,Samsun,Bafra ve Kocaeli tütüncülerinden mürek kep mümessiller aa'.15 de Ekonomi ve Ticaret Bakanlığında top lanarak tütün mahsu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.06.1950
  • Ucuz.uk temini bin tedbir alınıyor |Baş iurafı 1 incide] kınımdan temin edeceği ferahlık,aynı zamanda içtimaî adalet mülâhazalarına da uygun bir netice o lur.Bir yandan İstihsal maliyetlerinin düşürül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.06.1950
  • Millî Eğilim Bakanının beyanatı [Bas tarafı 1 incide] Bu hususta kendisiyle konuşan bir arkadaşımıza Millî Eğitim Bakam Avni Başman şunları sötylemistir:Edebiyat Fakültesinin lâğvedilmesi hiçbir zaman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.06.1950
  • i.r Acı bir kayıp] I Baş tarafı 1 incide anıyoruz.Dürüstlüğü,iyilikseverliği,I i bilgisi ve tevazuu ile girdi-I ği her muhitte haklı bir say-gı ve sevgi uyandıran ar-kadaşımızı genç yaşta kay betmiş o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.06.1950
  • D.P.li oldukları için işinden çıkarılanlar Ankara Î5.Türk Ajansı)C.H.P.Hükümeti zamanında D.Pli oldukları için vazifelerinden uzaklaşürıldıklarını iddia eden idare âmir ve memurları tarafından ait old
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.06.1950
  • »I Bundan evvel en mühim uçak kasası Italyada olmuş ve 13 kişinin üîürniyle neticelenmiştir.Ayni noktada iki uçak kazası I Bas tarafı 1 incide)mekte olan bir Air France Komisyonu bundan böyle kumpanya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.06.1950
  • Mecliste bugün mühim meseleler görüşülüyor [Baş ta.afi 1 incide Sorunun mevzuu o zamanki Ticaret Bakanı Atıf İnan hakkında açılmış bulunan Meclis tahkikatının yeniden açılıp açılamıyacağını belirtecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.06.1950
  • Yeni hububat tesbitvei Geçen seneki f yalUcır ve prim usulü devam ediyor Ankara 15 A.A.Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından tebliğ edilmiştir:1950 51 kampanyası top rak mahsulleri ofisi hububat alım fiyat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.06.1950
  • Basın Kanununun esasları hazırlandı Ankaradaki komisyo kanunun çal Ankara 15 Milliyet)Yeni Basın kanunu tasarısını hazırlamak üzere Adalet Bakanlığında vurulan komisyon çalışmalarına devam etmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.06.1950
  • Mil eivekili tutanakları Ankara 15 Milliyet)Tutanakları inceleme komisyonu bugün saat 10 da toplanmış ve çalışmalar sonunda 10 vilâyet hakkında müspet karara varmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.06.1950
  • BİNLERCE KİLOMETRELİK SİS Honolulu 15.IA.A.Yetkili çevrelerden bildirildiğine göre.Sandwich adalarını ihata ederek pasifikte binlerce kilometre kareyi kaplayan sis bir atom infilâkine atfedilmekte,fak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.06.1950
  • Ujtiurnıa türkçe fB tarafı 1 incide lis umumî heyetinde müzakeresi ni temine çalışacağını vadelmıştir.Burhan Apaydının istidasının hulâsası şudur:«Öztürkçe nâmı altında dili mi/de uydurma ve nesebi ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.06.1950
  • Marshall yar dimiyle la* tesisleri takviye ediliyor Tekel,tuz tesislerinin Marshall yardımından alınacak tahsisatla tevsiine karar verilmiş ve kurulacak tesisler için gereken malzemeyi setm almak üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.06.1950
  • Use tahsili meselesi Baştaraiı 2 ncide)Hâdiseyi realitelerin ıjığı al tında tetkik edince,Sayın Mül!Eğitim Bakanının,bu pek aeelt verilmi?kararı değiştirmekle ir fan hayatımıza büyük bir hu mette bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 16.06.1950
  • seyahat mm Acaba,buradan bir Pan Amerikan vçak bileti alabilirmiyim Tabii,he",ranınmıs.seyahat acentasından almak kabildir» 9 Herhangi bir tanınmış seyahat acentasından Pan Amerikan uçak bileti almak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.06.1950
  • Istan bu!Belediyesinden Vilâyetçe Ramazan ayına mahsus olmak üzere imsak vaktine kadar açık bulundurulmalarında mahzur görülmediği bildirilen kahvehane ve lokantaların bu sene de Ramazan ayına münhası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.06.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı.islerini iıilen idare eden:N.Baytok Dizildiği yer:N.A.ve A.N.Kgazetecilik kollektii şirketimatbaası Basıldığı yer;Son Telgraf Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.06.1950
  • istanbul şubesi 19/6/1950 pazartesi gününden İtibaren Ka« raköy Palas karşısındaki kendi binasında gahgmağa devam e» decektir» cayın müşterilerin» nan wionon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.06.1950
  • "Yanık iplik,hurda demir ve oto lâstiği satılacak,Sümerbank Defterdar ve Bünyan Yünlü Fabrikaları Müessesesi Müdürlüsünden EYÜP 1 Müessesemizde yangından-çıkan takriben 8 ilâ 10 ton kadar yanık iplik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.06.1950
  • İstanbul Belediyesi ilânları İmar Müdürlüğünce düzenlenen 1/500 ölçekli Bebek iskele meydanı ve civarına ait imar plânı,Genel Meclisin 28/10/949 günlü karariyle belde ihtiyaçlarına uygunluğu tasvip ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.06.1950
  • 2000 MİLLİYET KARiiNE 25.000 LİRALIK HEDİYE Okuyucularımıza vereceğimiz hediyelerin tam listesi 1 SKODA marka 1950 mo-[Mehmet Kavalr Firmadeli otomobil sından] fTürk îotö-Firmasın-SO SÜRPRİZ marka erk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.06.1950
  • Dr.Hafız Cemal LOKMAN HEKİM Dahiliye Mütehassısı Pazardan b&gka her gün saat 14 den 17 ye kadar İstanbul Divanyolu }fa 104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.06.1950
  • TAKVİM 16 Haziran 1950 Cuma Kum!Haziran Hicri;Şaban Gün Öğle İkindi Aksam Yatsı 3 1366 30 1369 5.26 8.44 13.14 4.32 17.15 8.33 20.42 12.00 22.46 2.03
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.06.1950
  • ÇEKLER 1 Sterlin 789 789 100 Dolar 280 100 Fransız Fr.0.88 100 Liret 1 344.128 100 isviçre Fr,64.03 100 Belçika Fr.0.60 100 Drahmi Fr.01.376 100 Escudos 9.7890 Serbest Piyasada I DÖVİZLER Dolar takas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.06.1950
  • mm SATIŞ Vâl:YAKIN 0060 m,Istanbul kakakğ* NECATİBEİ CAÜPESt ÜEMİHBAİS HAN MATS-ADANA İZMİR •ÂN TA L Y A KONYA BURSA.MALKARA İ JL r A C E N 1 A L A R X M X 2 MUSTAFA ANLAR Çakmak Caddesi No.188 ÇEIMI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6