Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 15.06.1950
  • Yeni Kabinenin çalışmaları Bazı kanunlar jl 1 I 1 1 tadıl ediliyor Ezanın arapça okunması hakkındaki kanun teklifi yarın görüşülecek.Af kanunu da bu ay içinde tamamlanıyor Ankara 14 Milliyet)Büyük Mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.06.1950
  • Totaliter kanunlarla Demokratik idare olamaz emokrat Parti iktidarıma sırtına aldığı devlet hizmeti,sıkleti mesuliyetin,den,mesuliyeti sıkletinden ağır bir yük teşkil etmektedir.14 ma yıs seçimlerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.06.1950
  • i Fuat Köpıülü Cenevre hava meydanında General Plastas ile beraber Dışişleri Bakanının demeci iye,O rtaşark Blokıı Yunanistan Başbakanı general Füastiras,iki memleket arasında gümrük biri ği kurulacağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.06.1950
  • f MİLLİYETİN MÜSABAKASI MİLLİYET)in• okuyucuları arasında tertip ettiği müsabaka herglin artan bir alaka İle,karşılanıyor.2000 okuyucumuza dağıtacağımız kıymetli hediyelerin tam listesi son sahifemizd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.06.1950
  • V—vJ^ ir.ı.r.'V-nn-iiiMIi.Halk Partisinin gider ayak ektiği tolıuml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.06.1950
  • usyanın sulh gayretleri harp Amerika Dışişleri Rusyaya karşı aionv Dallas Texas)14 AP)Dışişleri Bakanı Dean Acheson,dün,Birleşik Amerikanın bir te dafüî harp sırasında Rusyanm ü zerine atom bombaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.06.1950
  • r Cumhurbaşkanı Celâl Bayar dün Etimesgut' takı askerî hava alanmda yapılan tepkili uçak gösterilerinde hazır bulunmuştur.Resimde Cumhurbaşkanını hava subaylarımızla tanışırken ve uçağm ingiliz pilotu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.06.1950
  • Sadi Irmak profesörlüğe dönüyor Ankara 14 Milliyet)C.H.P.İstanbul bölgesi müfettişi Prf.Sadi Irmak'ın Ankara tıb fakültesi Fizyoloji profesözlüğüne talip olması üzerine,Prof eförler Meclisi bugün topl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.06.1950
  • Şehir tiyatrosundaki idari aksaklıklar Feyzi Boztepe bu hususta Meclise bir sözlü soru önergesi verui Ankara 14 Türk Ajansı)olarak istihdamı,beynoiv.ııleî Ordu Milletvekili Feyzi Boztepo,I şöhreti hai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.06.1950
  • Darülaceze,bir ihalede 353 bin lira zarar etti Dedikodulara yol açan bu mesele tahkik ediliyor Bundan bir müddet önce Darülaceze müdüriyeti,atölyelerinde,yaptırılacak askerî postallar için 120 bin kil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.06.1950
  • Türkiyedeki seçimlerin yeni akisleri Amerikalı senator Fulbright Türkiyeden aldığı telgraflara teşekkür ediyor Washington 14 A.A.Senatör Fulbright,son Türk seçimleri hakkında Senatoda vâki beyanatı mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.06.1950
  • Meclisin dünkü Müzakereleri ihracattaki takyitler kalkmıyor Ticaret Bakanı dün bu husustaki bir sözlü soruyu cevaplandırdı 14 Mayıs için hatıra pulları da çıkarılacak Ankara 14.Milliyet)Bü yük Millet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 15.06.1950
  • KONGRE it Beylerbeyi Gençlik Kulübünün senelik kongresi 18 haziran pazar günü saat 11 de kulüp loka linde yapılacaktır,ir Adalet Mensucat fabrikası gençlik kulübünün senelik kongresi 16 haziran cuma g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1950
  • Yetmiş yaşına ge!iş muhalif {ocuklar!Sayın» Hüseyin Cahit "Valfın Araplarla Yahudileri aniaş.tıvmağa,barıştırmağa memur korniş yon âzası olarak bir hayli zamaııdanberi seyahat etmekte ve aevleti dig m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1950
  • AAA/v N/^«sj Eski Bakanla,Ilk Öğretim Genel Müdürü,Sandığın Lrmıımî Heyet içtimamdaki vaadlerinden hiçbirini tahakkuk ettiremenuşlerdir.Yapı Sandığı bugün bir nevi Tasarruf Sandığı)haline gelmiş bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1950
  • Suriyeye yapağı ihracına izin isteniyor Suriyeye yapılan yapak ihra çatı bugünlerde duraklamış ve Ticaret Bakanlığı nezdinde yapılan teşebbüsler de akim kal mıştır.Bilindiği gibi Suriyeden temin edile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1950
  • Garsonların mitingi Verilen karara rağmen yabancı garsonların hâlâ Çalıştırıldığı anlaşılıyor Yabancı tebaalı garsonların müesseselerde çalışmaları menedilmişti.Yasağa rağmen mazı mü esseseler evvelce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1950
  • HALKIN SESİ Şikâyetlerin cevapları Bu sütunda çıkan yazılara alâkalı makamlardan cevaplar gelmektedir.Bunlardan okuyucularımızın da haberdar olabilmeleri için cevap,lan,haftanın muayyen günlerinde yin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1950
  • Kadı köyü cinayeti Karısını balta ile öldüren Fikret,dün mahkemede suçunu itiraf etti Pazar günü Kadıköyünde kanlı bir hâdise olmuş ve Fikret Ak tulgalı adında Bolulu bir genç;iki ocuğunu bırakarak at
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1950
  • Müteferrik ihraç inallarımız da standardize edilecek Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı birçok ihraç maddelerimizin 'Standardızasyonû ile meşgul olmaktadır.Bu arada ilk olarak,kabuklu cevizin standardizasyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1950
  • Ölüme sebebiyet dâvası Sekiz ay evvel Hürriyeti Ebediye tepesinde Hasan isminde bir vatandaşı» ölümü ile netice lenen bir kamyon kazası olmuş ve arabanın şoförü Bayra/n,ölüme sebebiyet verme suçu ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1950
  • Millî Eğilim Bakanının dünkü tetkikleri Millî Eğitim Bakanı Avnİ Bagman dün de Millî Eğitim müesseselerinde tetkik ve ziyaretlerine devam etmiştir.Bu arada Bakan,Teknik Okulunu gezmiş,Teknik Üniversit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1950
  • ^ITROCKIYI yp&İövle öldürdüler!J Tefrika No:26 Yazan General Sanchez Salazar Eski Meksika Millî Emniyet Amiri Troçky Staline ait bir kitap hazırlıyordu Elde bir başka delil daha var.Bu Trotskv'am kâti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1950
  • Arkadaşının evine taamız etti Tarlabaşında,Toprak sokağında oturan İsmail isminde biri,qv velki gece,geç vakit ayni semtte oturun ve bir miiddettif araları açık bulunan ^kadaşı Kad ri Satışın,i^ine gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1950
  • Ueyoğiu,dün akşam bir müddet elektriksiz kaldı Galata ve Kemankeş mahallesinde Karamustapaşa caddesinde Devlet Denizyolları muhawile,merkezinde dün saat 18 de otomatik sigorta kontak yapmış ve bu yüzd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1950
  • Belediyede:Asfalt yollar için yeni bir talimatname Şehrimizde bilhassa Beyoğlu semtindeki asfalt yollarm ve bu arada diğer caddelerin,çabuk bozulduğu görülmüş ve buna elektrik,havagazı,telefon ve su b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1950
  • KISA HABERLER if Ramazan münasebetiyle yarından itibaren pide imaline başlanacaktır.84-86 randımanlı undan yapılacak ve %37 rutubeti haiz,575 gram olacak olan pideler 22 kuruşa satılacaktır.İf İstanbu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1950
  • r«,r\^j^r\jf\Merasimde Amerikan Büyük Elcisi ile Vali ve Belediye Reibi de bulundu Mezunların lam listesini veriyoruz İstanbul Amerikan Kolleji erkek kısmında diploma töreni dün saat 15 te Bebeııteki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1950
  • Faydalı bilgiler Gelecek uyaklar,trenler,vapurlar,gidecek uçaklar,trenler,vapurlar ile itfaiye,sıhhî imdat telcton numaraları ile nöbetçi eczaneleri havi olan bu sütunumuzun bugünden itibaren her gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 15.06.1950
  • Kanada askerî tatbikatına Rus ataşemiliteri çağırılmadı Ottawa 14.A,A.Kanada Genel Kurmay Karargâhından bildirildiğine göre,Ottawa daki yabancı elçilikler askeri ateşeleri üç gün başkent civarındaki K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1950
  • Bursa tütün piyasası canlandı Bursa 14.Milliyet)Tütün piyasası bir müddet durgun gitmiş,son günlerde canlanmaya başlamıştır.Tüccar da tütün almaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1950
  • Açlık grevi yapan yaralı Çinli askerler Hong Kong 14 A.A.Geçen kış İngiliz makamları tarafından Hong Kong'a kabul edilmiş olan yaralı ve hasta 500 Milliyetçi eski askeri temsil eden 100 kadar harp mal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1950
  • Haricî kısa haberler AMERİKADA Sivil seferberlik müdürü paul Larsen'in bugün bildirdiğine göre bir «sivil' savunma millî plânı» bu sene 1 Eylüle kadar hazırlanacak ve bu plân her eyalet valisine ve ri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1950
  • Aliminyura mavnalar Londra 14.XA.A.Harici tesirlere karşı mukavemeti sağlamak için şimdiye kadar imâl edilen mavnaların boyanması icabediyordu.Bir İngiliz firması boyan masına lüzum olmıyan madeni bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1950
  • îngillereden 450 bin kişi göç etti Londra 14.A.A.Avam Ka marasında muhaceret meselesi üzerinde yapılan bir münakaşa esnasında İngiliz Milletler Topluluğu Bakanı Gordon Walker,Hükümet siyasetinin,Milte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1950
  • Yunan Yugoslav anlagması suya düşüyor Atina 14.A.P.Dışişleri Bakanlığına mensup ve inanılır bir kaynaktan dün öğrenildiğine göre,Yugoslavyanın sık sık «Makedonya ekalliyetine» temas etmesi ve dahilî h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1950
  • General Plastiras Kıbrıs delegesinin talebini reddetti)Atina 14.A.A.Bir Kıbrıs He yetinin,Kıbrıs meselesinin halli için İngiltere ile müzakerelere bir an evvel başlanması yolundaki teklifini,Yunan Baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1950
  • Renklerin insanlarda tesiri l 1 Bir renk mütehassısı muhtelif yerlere göre kullanılacak ışıkların nevini anlatıyor Londra 14 Nafen)Amerikalı renk uzmanlarından Faber Birren »Psikoloji ve Renk» isimli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1950
  • Tokyo'dan çıkarılmak istenen İngiliz gazeteci Tokyo 14.A.A.London Times gazetesi,Mac Arthur'un karargâhı tarafından «Arzu edilmiyen kimse» olarak vasıflandırılan,Tokyo muhabiri Frank Hawley"e tam itim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1950
  • Yugoslavya,Rusyaya bir nota daha verdi Belgrad 14.A.P.Yugoslav Hükümeti dün,Belgrad'da bulunan Sovyet Büyük Elçiliğine tevdi etmiş olduğu bir nota ile Rusyanın,Avusturyadan geçen Tuna nehrini kontrol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1950
  • Demiryolları Umum Müdürlüğü için bir tavzih Ankara 14 A.A.Devlet Demiryolları Umum Müdürü Galip Güran,teşkilâtta başka bir vazifeye nakli üzerine Umum Müdür vekâletini Umum Müdür Muavinlerinden İrfan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1950
  • Airikadaki büyülü dağlar Tanganika'da dünyanın en zengin uranyum cevherleri bulunuyor Cape Town 14 Nafen)Güney Tanganikanın yerlileri tarafından büyülenmiş ve yabancılara menedilmiş dağlarında dünyanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1950
  • Müthiş bir patlama ispanya'da bir baruthane havaya uçlu,bir çok ölü ve yaralı var Madrit 14 A.A.Antequera şehrinde saat 8,45 te müthiş bir infilâk olmuştur.İlk gelen,fakat resmen teyid edilmiyen haber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1950
  • Sovyetlerin yeni suih taarruzu akim kaldı Stokholm sulh çağırış,adı verilen toplantıya bir çok memleketler iştirak etmiyorlar Londra 14 Nafen)Sovyetlerin büyük ehemmiyet verdikleri «Stokholm sulh çağr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1950
  • Mardinde kaçakçılarla çarpışma Vurulan bir kaçakçı Öldü,2 kişi yaralandı Mardin 14.A.A.Topraklarımıza giren bir kaçakçı grupu ile Gümrük muhafaza erleri arasında yapılan müsademede külliyetli miktarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1950
  • İslâm ve İnönü Ansiklopedilerine abone olacakların.dikkatine Okul kitapları hariç 1949 yılı sonuna kadar yayımlanmış olan bütün Millî Eğitim Bakanlığı yayımlarının bir müddetten beri Bakanlık yayınevl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1950
  • iran'ın yeni Ankara Büyük Elçisi Tahran 14 A.A.Yetkili bir kaynaktan alınan,fakat teyid edilmiyen bir habere göre eski Başbakan Mehmet Sait,sıhhî sebeplerden istifa etmiş bulunan Dr.Ganinin yerine İra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1950
  • 'SİYASI VAZİYET Sovyetlerin 1950 bütçesi Uzun süren bir gecikmeden sonra evvelki gün toplanan Yüksek Sovyet Şûrası yeni bütçeyi kabul etmiştir.432 milyar ruble,yâni Türk parasiyle takriben 300 milyar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1950
  • Hanedan büyüklük ve vekarının üstün sembulü ingilterenin en çok sevilen kadını:Kraliçe Mary)Geçen cuma 83 yaşına basan Ana Kır alice,hâlâ günlük hâdiselerle yakından tema halindedir.Gazeteleri okur ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1950
  • s.r Yukarıdaki birinci resimde dün mezun olan ve diplomalanın alan Amerikan kollcjı talebelerini görüyorsunuz.Bu münasebetle dün okulda bir tören yapılmıştır.İkinci resim Fenerbahçe klubü tarafından H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1950
  • 3n aylak bir adam bile.ne za man davet edilse,kırk yılda bir aldığı isle o davet,mutlak çatışacaktır.Tarık,bir iki kelime ile arkadaşını savdıktan sonra,yatağından fırladı:«An laşıldı,artık rahat bıra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 15.06.1950
  • Büyük annemiz o kadar sofu,dinine o kadar bağlı ve beş vakit namazında bir kadındı ki,uzun yıllar boyunca oğlu,gelini ve torunları ile aynı evde oturmağa biı türlü razı olmamıştı.Sebebi de,kendi tâbir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.06.1950
  • MUlhjet Senelik 28 Liradır A1ÎOM MATLERI 6 Aylık 13 3 8 lı 3 Yabancı memleketler için iki mislidir.İLÂN I LV1LIKI Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 Lira 3 üncü 4 4 üncü 2,5 ilân sayfalan son timi 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.06.1950
  • SOLDAN SAĞ/1 Gemi garsonu.2 Yarıda kalan;Büyük bıçak.3 İnce ve kibar;Cild.4 Bir millet;Bir mabut.5 Keskin zekâ;Halk.6 Tardedilme;Bir harfin okunuşu.7 Bir sebze;8 Lekesiz;Edat.9 Bir neh rimiz;alaturka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.06.1950
  • AFİYET GAZETESİ Afiyet gazetesi çıktı.No.59 Sporcuların beslenmesi ve fikir kuvveti,romatizma ilâcı,sıhhî bir saç boyası,çocukların ayakkabılarına dikkat,kalb hastalığının alâmetleri ve kurtuluş çarel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.06.1950
  • Neden tatlı su yüzme havuzlarına,antrenörlere malik olmadığımız halde yüzüc ilerimizin OlimpiyaHarda aldıkları netice çok iyidir Yirmi iki seneye yakın bir zamandanberi yüzme sporunun inki safı için ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.06.1950
  • Genç kadın cevap verinceye kadar kapının üzerine kapandı ğını gördü,göz yaşları içinde kal di.Biraz sonra,kendi kendisine niçin ağladığını soruyor ve bunun hiddetten ileri gelmiş olabileceğini düşüner
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.06.1950
  • Ada moda arasında yüzme yansı Bvı yarışlar,Man?denizinde yapılacak yüzme müsabakalarına Türkiyedeıı katılacakları ayıracaktır.Moda Spor ve Kültür Kulübü,memleketimizde ilk olarak 24 haziran cumartesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.06.1950
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve programlar,13.00 Haberler,13.15 Dans müziği pl.13.45 Şarkı ve türküler okuyan:Mustafa Kovancı)14.20 Serbest saat,14.30 Şarkı ve türküler pl.15.00 Programlar ve kapanış.17.57 A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.06.1950
  • pÇ« AYHAN FATİH PllİSultan Mehmet *«^s3 Tefrika No.44 Vezir h*ç kimseyi almadan gitmeğe karar verdi Ayağa kalktı.Ellerini ardına «»ağlayıp boynunu uzatarak gözle rini kıstı:Kale anahtarlarını getirdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 15.06.1950
  • Donanmamız manevralarını tamamladı İzmir 14 Milliyet)Bir aydanberi Akdenizde manevralar yapmakta olan donanmamıza mensup gemiler önümüzdeki günlerde deniz üsleri olan Gölcüğe döneceklerdir.Dunanmannız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.06.1950
  • Seçimlerin akisleri I Baş ta:afi 1 incide] ber âdil ve dürüst bir seçim kanununun kabulünü sağlayış tarzı İle devlet idareciliği vasfını ispat etmiştir.Aldığı telgraflara istinaden nutkumun Tür »y*.de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.06.1950
  • Ikokul muallimleri yapı sandığının vaziyeti Baştarafı 2 ncıde)1 4357 sayılı kanunda gerekli tadilât tahakkuk edinceye ve yetkili uzmanlara bir Statü)ha-EirlaiıVncaya kadar,mevcut statünün yürürlükte k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.06.1950
  • TAKVİM 15.Haziran 1950 Perşembe Rumî;Haziran 1 1366 Hicri;â»baa,29 1369 Gün 5.26 8.4.4öğle 13.14,4.33 İkindi 17.15 8.33 Aksanı 20.42 12.00 Yatsa 22.45 2.03
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.06.1950
  • V* 1 ihracattaki takyit kalkmıyor TBaş tarafı 1 incide den bu tütünler karşılığı do-x larları Almanlar almışlardır,a Son zamanlarda bunun baş-ka şeklini görüyoruz.Suriye H ve Kıbrıs üzerinden Amerika-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.06.1950
  • Rusyanın sulh gayretleri I Baş tarafı 1 incide Bakan,harbin içtinabı gayri kabil bir şey olmadığını belirtmiş ve barışa giden yol üzerinde batılılar için yalnız bir tek açık kapı kalmış olduğunu ve on
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.06.1950
  • Cumhurbaşkanı Ce âî Bayar ve Bakanlarda gösterileri takip etliler Ankara 14.Milliyet)Evvelki gün Bağdat'tan şehrimize gelmis olan Vikers Armstrong müessesesi İngiliz Tepkili Uçağı bu sabah saat 10.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.06.1950
  • İdam şeklinin değişmesi teklif edildi Ankara 14 Milliyet)Bugün Büyük Millet Meclisi Başkanlığına iki kanun teklifi yapılmıştır.Şimdiye kadar asılmak suretiyle infaz edilen ölüm cezalarının,elektrik ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.06.1950
  • ngilterenin en çok sevilen kadını:Kraliçe Mary)[Bas taralı 3 üncü sayfada] ğu halde yemek odasına inip kahvaltı masasına oturur.Saat dokuzda mektuplarını okur.Ondan sonra geceleyin saat 10.45 e kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.06.1950
  • Gpnel MöcJürlüğü ilqiiJari laizeme alım şubesinden 1 İstanbul ve Ankara Bira Fabrikaları iğin bira imla gurupları ve pastörizasyon makineleri pazarlıkla satın alınacaktır.2 Muhammen bedel 750.00 0 lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.06.1950
  • 1st-Lv.Amirliği As.Kıtaat ilânları ıı—11 Wjgg/ff,Kapalı zarfla 657.000 Çİfi yün çorap 27/6/950 günü saat 15 de Ankara M.S.B.4 No.h Sa.Al.Ko.da eksiltmesi yapılacaktır.Beher çifti 84 kuruştan,tutarı 55
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.06.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN BU nüshada yazı işlerini fiilen idare eden;IF.Baytok Dizildiği yer:N.A.ve A.N.K.Gazetecilik ve Kollektif Şîrketi Basıldığı yer:Son Telgraf Matbaa»_
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.06.1950
  • Darülaceze fB-tarafı 1 incide ahhit köseleyi 517 vaketayı bal)kuruştan jandarma satınalmasına satımştır.Bu suretle Darülaceze idaresi bir kaç gün içinde yalnız bu fiyat farkı yüzünden 353 bin lira zar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.06.1950
  • Şehir tiyatrosu [Bas taralı 1 iticide] mesi ve sahnemizin bugün iğinde bulunduğu keşmekeşten kurtarılması yerinde olur.Sanatın bareme,tâbi tutulması ve bu sahada eskimiş olmaklığrn yegâne meziyet ular
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.06.1950
  • Dışişleri Bakanının derreci Baştarafı 1 inci sayfada' nan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı General Plastiras,dün Türk Ajansına verdiği beyanatta,Türk Yunan,dostluğunun Şarki Akdeniz emniyeti için başlıca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.06.1950
  • 1 OGARJAWACZ 350 ecn» 250 cem 125 cem En üstün Evsafiı En Mütekâmil En Ucuz ÇEKOSLOVAK motosikletleri dünyada kendi sınıflarında daima birinciliği muhafaza eLmektedir.Türkiyenin büyük Vılâyetierindski
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.06.1950
  • p Bursatzmir-Getecek uçaklar 9.45 D.H.Y.Türk)dan 9.50 D.H.Y.Türk)den 14.45 D.H.Y.Türk)Gaziantep,Adana,Konya ve Afyondan 15.00 D.H.Y.Türk)Van,Diyarbakır.Elâzığ,Sivas ve Ankaradan 15.35 D.H.Y.Türk)İsk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.06.1950
  • Yeni kabinenin çalı palan TBas tarafı 1 lı:cidal kanunlaşacağı anlaşılmaktadır.Basın kanunu da tetkik edilen mevzular arasındadır.SORU ÖNERGELERİ Diğer taraftan sözlü soru bakımından bu devrenin geçen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.06.1950
  • Kadıköy Vakıilar Müdürlüğü ilânları Muhammet İlk lemi bedeli natı L.Kr.t*.£r.Üsküdarda Selâmi Ali mahalle-900.00 47.50,sinin Trabulus sokağında eski 21 yeni 31 kapı sayılı 90)M,2 arsa-nın tamamı.Yukar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.06.1950
  • İLAN I M.5.B.Kara Kuvvetleri Komutanlığıncan 1_1950/1951 öğrenim yılı için aşağıda isimleri ve bulundukları yerler yazılı alan As.Okullara öğrenci aünmasma 25 mayıs 950 den itibaren başlanacaktır.Bu m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 15.06.1950
  • PU O TUVALET f S ABUMU 14 6ün zarfında yüzünüzün cazibesini arttırmayt GARANTİ EDER I Puro Güzellik metodu TUVALET SABUNU Bol Köpüklü Nefis Kokuludur 0100 saftır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.06.1950
  • 1 İdaremiz atelyeleriyîo Havuzlar ve İstinye Fabrikalar!sahalarında birikmiş takriben 23 45 ton hurda demir pazarlıkla satışa çıkarılmıştır.2 Pazarlık 11 temmuz 19 50 salı günü saat H de Tophanede Gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.06.1950
  • lüayiiiiiifiık Bakanlığından Ereğlide mevcut 50 tonluk D errick vincin yüzer vinç haline getirilmesi için yaptırılacak pontonun inşası,teçhizi,boyanması ve ponton üzerine mezkûr elh tonluk Derrick vin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.06.1950
  • MÜHİM Bu Saçlarınızın sıhhatile İlgilidir;r rantız taç mütehassısları tizin İçin,Or.Roja Briyantini namlle canlandırıcı yağlarla yapılmış,bir halita key letmisjerdir.Terkibinde saçlarınıza yarayacak h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.06.1950
  • BU GÜZEL HATIRAYI i www FİLİMLERİ İLE mDİLEfTİREBİLİRSİNİl 37
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.06.1950
  • esıagLiasgPBrra-vumjm^ ıwwıw.esgBBaaaaBaM 25.000 Okuyucularımıza vereceğimiz hediyelerin tam listesi 1 SKODA marka 1950 modeli otomobil [Türk Toto-Firmasından] 1 JAWA marka motosiklet I Mehmet Kavala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6