Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 14.06.1950
  • Başyazarı Ali Naci KARACAN Adros:Nuruosun.niye,Türbedar sol ak No:13 İSTANBUL Te jruf MİLLİYET istanbul Y I L 1 S A Y I 13 TELEFON:29614 Pojta Kutusu 4 9 2 FİYATI 10 Kuru* 14 HAZİRAN 1950 Çarşamba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.06.1950
  • Başbakmt Mecliste müzakereleri takip ediyor zanın istenen dilde okunması kararlaştı D.P.Meclis Grupu,bu husustaki kanunun Ramazandan evvel çıkmasını istedi Ankara.13 Milliyet D.P.Meclis Grupu bugün Ab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.06.1950
  • Finiandiya güreşçileri geliyor Istanbul Güreş Kulübünün da Vetlisi olarak Finlandiya muhtelit güreş takımı Istanbula gelmeğt kabul etmişti.Seçimler dolayısiy* le mag tarihleri tesbit edilemedi* ğinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.06.1950
  • MİLLİYETİN MÜSABAKASI 25.000 lifi 11 k 2000 hediye Okuyucularımıza vereceğimiz 25000 Mw tutarındaki 2000 hediyenin en kıymetlisi yukarda resmini gördüğünüz 4 kapılı SKO-DA marka otomobildir.Müsabakamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.06.1950
  • Mebuslar hakkındaki kanunun tadili teklifi İ General Ali ihsan S abis,ödeneklerin aylık olarak verilmesini,hastaların Meclisten çıkarılmasını,milletvekili sayısının azaltılmasını istedi.Ankara 13 Mill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.06.1950
  • Rumen ve Çek elçileri de memleketlerine gidiyor Rumariyanın Ankara Büyük Elçisi ve elçilik erkânı ile Çek elçisi dün memleketlerine gitmek üzere Ânkaradân şehrimize gelmişlerdir.Bilindiği gibi Sovyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.06.1950
  • D.P.Meclîs Grupundaki üzücü hâdise Ankara,13 Milliyet)D.P.Meclis Grupunun bü günkü içtimaındâ7 nahoş bir hâdise vukua gelmiştir.Grup toplantısından evvel gaze teciler Başkanlık Kalemi Mahsus müdürü' B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.06.1950
  • Fahirenin ölümiindeki esrar perdesi Ankara 13 Milliyet)İstan bul sosyetesine mensup Fahire nin ölümünü örten esrar perdesi gittikçe kalkmaktadır.Dün Yenişehirde Hasan Hadi apartımanındaki dairesinde k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.06.1950
  • Ankarada garip bir kamyon kazası Ankara İstanbul şosesi üzerinde giden bir kamyon Orman çiftliği önünde bir ağaca çarpmış ve ağacı devirerek yolu tamamen kapetmıştır,Bu yüzden yel bu hale girmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.06.1950
  • Muhalefet için muhalefet fapılmaz Seçimler 14 mayısta yapıldı,yeni Meclis ayın yirmi ikisinde açıldı,hemen *yıu gün Menderes Hükümeti teşkil olundu,hulâsa Demokrat Parti iktidara geceli daha bir ay ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.06.1950
  • I Mübarek I I Ramazan 17 haziran cumartesi Ra-mazanın ilk günüdür İstanbul Müftülüğünden:17 haziran 1950 tarihine Y müsadif cumartesi günü,mü-[jj barek Ramazanı Şerifin ilk tj günü olduğu ilân olunur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.06.1950
  • Yeni Kararname Valilerin çoğu değiştirildi İçişleri Bakanlığı kaymakamiar hakkındaki neşriyatı tekzip etti Ankara 13 Milliyet)Içışlari Bakanlığınca nakil ve tayinleri yapılıp yüksek tasdika iktiran ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.06.1950
  • Hüseyin Cahit vazifesinden geri alındı Ankara 13 A.A.Birleş miş milletler Filistin uzlaştırma komisyon undaki liurk delegesi Hüseyin Cahit Yalçının vazifesi ne son verilmesi hükümetçe ta karrür etmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.06.1950
  • EDİRNEDEKI SINIR MESELESİ Bulgarların v/İHudufc'a makam'arl Ifahkikaia başlacılarj Ankara.13 A.A.10/11 haziran 1950 gecesi Edirne'nin Büyük îsmailce köyü civarında hudut üzerinde,lüzumu halinde memur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.06.1950
  • Demokrat Parti Grup toplantısında Adnan Menderesin alefete ceva Başhakan,Halk Partililerin irtica ithamları,Valilerin,değiştirilmesi hakkındaki söylentiler ve eski hesaplar için yapılan tekliiler hakk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 14.06.1950
  • Demokrat Parti Harbiye semt ocağı yarın saat 21.30 da ocak merkezinde olağanüstü bir toplantı yapacaktır.¦jfc-Türkiye îtadyo AmatÖTİeri Derneğinin iöc toplantısı 17 haziran 1950 cumartesi günü saat 16
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.06.1950
  • Ulaştırma işleri Denizyollarına yeniden 4 mütehassıs geldi Denizyolları İşletmesinde çalışmak üzere davet edilen 10 Amerikalı uzmandan 4 ü şehrimize gelmişlerdir.Gelenlerdea Mr.Parmalee proje müdürü,M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.06.1950
  • ALMAN FİRMALARI ÇEŞİTLİ MAL SATMAK İSTİYOR Bir Almdn firması memleketimize demir ve çelik eşya,ahşap ve demir iş makineleri,elektrik motörleri,jeneratörler,dizel motörleri,çimento ve kimya maddeleri s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.06.1950
  • •fc Dün vilâyette valinin,başkanlığında toplanan bir komisyon Istanbulda her sene onar tane ol'ajrak üç yılda inşa edilecek olan otuz ilkokul binasının haiz olması gereken vasıflarını tesbit etmiş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.06.1950
  • Yağ fıatları düşüyor Gelen yağ miktarının f azlalılığı bu neticeyi veriyor Yeni yağ mahsulünün cehrimize gelmesi dolayısiyle yağ piyasası canlanmış ve fiyatlar ucuzlamıştır.Gelen yağ miktarı arttıkça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.06.1950
  • TROCKIYI ^Böyle öldürdüler!Tefrika No:25 Yazan General Sanchez Salazar Eski Meksika Millî Emniyet Amiri Gepeu şefi Yagodayı da bir anda öldürtmüştü Onun söylediklerinin hepsi doğ ru çıktı.Bütün söyled
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.06.1950
  • HALKIN SES!Sanat Okulu mezunlarının durumu Diyarbakırda oturan Sanat Enstitüsü mezunu bir okuyucumuzdan aldığımız mek tubu aynen neşrediyoruz:«Yurdumuzun hemen hemen her yerinde açılan ve fazlasiyle r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.06.1950
  • 8 Gelecek uçaklar 9.35 D.H.Y.Türk)Ankaradan.9.45 D.H.Y.Türk)Bursadan,9.50 D.H.Y.Türk)îzmirden,1500 D.H.Y.Türk)Erzurum.Elâzığ.Malatya.Kay seri,ve Ankaradan.15.35 D.H.Y.Türk)İskenderun.Adana ve Ankarada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.06.1950
  • r C3$s" Boynunda davulu ile ramazan geliyor 1 Bamazan geliyor!Arapça a zandan sonra haber alıyoruz ki şimdi davul da çalınacak!Arapca ezan aleyhtarları bakalım davula ne buyuracaklar?Türkçe ezanı bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.06.1950
  • Milletlerarası baro mümessillerin iıı dünkü temasları Evvelki gün uçakla Londradan şehrimize gelmiş olan Milletlerarası Barolar Birliği temsilcisi,Amerikanın tanınmış avukatlarından Mr.George Maurice,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.06.1950
  • Devîet Tahvdlieri Bunların yüzde 2 faizle Amerikalılara devri meselesi Dünkü sabah gazetelerinden biri yüzde altı ve yedi faizli devlet tahvillerinin yabancı meuilsketlerde de satılmasının hükümetçe t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.06.1950
  • nkaiannm satılması meselesi l^^î/s/s/r.rSS3$*9| iki kutup teşkil eden hususî sermaye ile devletin menfaatlerini birleştirecek formül kolay kolay bulunamaz.Böyle satışlar için zamanın müsait olmadığını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.06.1950
  • işçi,Sigortaları kongresine iştirak için yeniden 9 delege aynı zamanda ücretli tafta tatili ile asgari ücret tarifesinin ve iş inaJıkeıııelerinin ihdasım,isçilere vazife için bindikleri nakil vasıtala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 14.06.1950
  • Kudüs meselesi gene Birleşmiş Milletlere gidiyor Lake Success 13 A.F Birleşmiş Milletlerin Vesayet Komitesi dün,Kudüsü beynelmilel bir idareye tâbi tutmak teşebbüslerinden vazgeçerek,bu meseleyi Gene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.06.1950
  • Macaristanda mason locaları lâğvedildi Budapeşte 13 A.A.İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan resmî tebliğde bildirildiğine göre,mason locaları lağvedilmiştir.Tebliğde bu locaların halkçı cum huriy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.06.1950
  • Hususî bir araba şoiörü nün mektubu getirdiğine bakılırsa,ekabire mensup bir taze olacak.Ama,kardeşim şu Aııkarada,senin gibi birgencin koynuna girmek için Cua aı.an öyle çok ekâbır karışı var ki.Tarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.06.1950
  • ••j^^ortiM lâJhBMi Dünya vatandaşları,polislerin başına iş açmakta devam ediyorlar.Bu resimde yerde gördüğünüz Henri Marcais de Fransız Millî Meclisi ne müracaat ederek dünya vatanda şlığına kabul edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.06.1950
  • Bir operatörün idaresindeki yüzelli kişi sayesinde:3 milyon yabancı Fran 100 milyar getiriyor Harpten beri turizmden sistemli bir şekilde f aydalaııaıı ilk memleket Fransa'dır.Fransa,bunu iyi ve siste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.06.1950
  • Harici kısa haberler AMERİKADA Birleşmiş Milletler Genel Sek reteri Trygve Lie,Birleşik Ameri ka ordusu emekli generallerin den Courtney Hodges'un Keşmirdeki Birleşmiş Milletler temsilcisi Sir Owen Di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.06.1950
  • I "Köye giden gelin I ir-ercüme ve bilhassa i İ U kötü tercüme ile bu-naldığımız su sıralar-Ş E da,telif bir eserle karşılaş-I inak,insana,hasretiyle tu-i E tusulan bir dosta kavuş-İ mak gibi geliyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.06.1950
  • Sivil savunma için gizli toplantılar Atom ve mi!rop harbi için esaslar lesbit edildi Londra 13 Nafen İngiltere Kanada,Avustralya,Hollanda yüksek subaylarından mürekkep bir grupun gizli tutulan bir ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.06.1950
  • Kıbnsta solcular yeni meseleler çıkarıyorlar Mahallî idare Yun Birlinini kapafa Lefkoşe 13 AP)Limassol bölgesinde,Kıbrıs hükümeti ile komünist belediye meclisi ara sında çıkmış olan ihtilafı rnüieakip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.06.1950
  • Bulgari standa açlık var Komünist Partisinin senelik kongresinde çatışmalar oldu Londra 13 Nafen)Sofyadan gelen haberlere göre,Bulgar Komünist Partisinin senelik toplantısında şiddetli müzakereler cer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.06.1950
  • Yeni bir uçak kazası Paris 13 AP)Air France Şirketine ait ve içerisinde 50 kişi bulunan bir uçak dün gece Basra körfezinde denize düşmüş tür.12 saattenberi devam etmekte olan araştırmalar netice,sinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.06.1950
  • Saygonda yeni bir suikast yapıldı Saygon 13 A.A.Güney Vietnam İstihbarat Bürosu Müdürü Nguyen Huhu Luong,bu sabah arabas;yle dairesine giderken bir suikasde mâruz kalmıştır.Luong iki tabanca kurşunu i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.06.1950
  • Kumanyada ziraatte müşterek mülkiyet Londra 13 A.A.Bükreş radyosu,Kumanya Millî Meclisi Yüksek Şûrasının ziraatte müşterek mülkiyeti emreden bir kararname çıkardığım dün bildirmiştir.Bu tedbir istihsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.06.1950
  • SİY ASI VAZİYET Avrupanın müdafaası atı Avrupanın muhte mel bir Sovyet tecavüzüne karşı savunması için yakında mühim kararlar verileceği anlaşılıyor.Bundan bir müddet evvel Londrada toplanan Üçler kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.06.1950
  • Uçan daireler hakkında yeni bir nazariye Londra 13 Nafen)Uçan daireler hakkında ortaya yeni bir nazariye atılmıştır.Gayet yüksek irtifada uçan tayyarelerin pilotları tarafından hazırlanan bir raporda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.06.1950
  • Kalıirede 6 komünist daha tevkif edildi Kahire İ3 A.A.Polis,aralarında iki hükümet memuru ile iki talebe de bulunan 6 komünisti dün gece tevkif etmiştir.Tevkif edilenler komünist kitap ve beyannameler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.06.1950
  • 12 kişinin katili adam Fransanm bir numaralı halk düşmanı polis tarafından yakalandı Paris 13 Nafen)Bir numaralı Fransız halk düşmanı Emile Buisson 3 sene devam eden araştırmalar sonunda nihayet dün a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.06.1950
  • Milliyetçi Çin'in Formoza müdafaası için kararı Taipeh Formoza)13 A.P)Gazete haberleri dün,komünistlerin Formoza'yı işgale hazırlanmakta oldulkanm iddiada devam ederken,İcraî Yuan yayınlamış olduğu bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 14.06.1950
  • Dr.r afi2 Cemal LOivMAW HEKIM Dahiliye I^ütehassıSı Pazardan 'ct.ska her gün saat 14 den 17 ye kadar İstanbul Dlvanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.06.1950
  • RADYO İSTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Orkestra eserleri Pl.13.45 Şarkı ve türküler.Okuyan:Nadir Hilkat Çulha,Hüseyin Mandal.Çalanlar:Necati Tokyay,Ercüment Batanay,Yorgo Bacan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.06.1950
  • TAKVİM 14 Haziran 1950 Çarşamba Rumî;Haziran 1 1366 Hicrî;Saba» 28 1369 Gün 5.26 8.45 öğle 13.15 4.33 İkindi 17.16 8.33 Akşam 20.42 12.00 Yatsı 22.45 2.03
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.06.1950
  • «f349*#tt 1 3 4 5 6 t?1-SOLDAN SAĞ/1 Düşküne yardım et.2 Muharrem ayının tatlısı,Sonuna bir harf ilâvesiyle,irade olur.3 Sonuna bir harf ilâvesiyle tümen,eski dilde)tasvir.4 Bilgine yaraşır sureite.5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.06.1950
  • Yok,hayır!dedi.Bütün bun lara inanmıyorum!Bu ifadede acayip gayrı tabiî bir şey var.Ha kıkat bu olamaz.Ben Rivertonun yalnız kendisini müdafaa etmek için ateş etmiş olduğuna eminim.Callaghan manalı bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.06.1950
  • üşünüyor İlhan ENGİN Haftalık mizah mecmuaların dan biri benden bir hikâye istediği zaman ben henüz Göl kenarındaki esrarlı cinayetin katilini bulan kızın oğlu» romanını bitirmiştim!Bu roman iğin husu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.06.1950
  • m f/a fttiL-FATİH «M!*3 Sultan IWehmei Tefrika No.43 Çatık kaşlı Hünkâr sakallarını karıştırıyordu Lâtince sordu:Adın «Orban» değil miydiT Evet ey padişahlar padişa-ı?Çat pat lâtince konuşabildiğine g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.06.1950
  • Yaz gelince Amerikada da «Plaj güzellik kıraliçeleri» seçilmeğe bağlandı.Fakat bu resmi neşreden mecmuaya göre,yüzlerce kişinin yüreğini hoplatan bu güzelleri bulmak pek de o kadar kolay değildir.Evve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 14.06.1950
  • Galip Güran cer atelyesi müdürlüğüne tâyin edildi Ankara 13 Milliyet)Devlet Demiryolları Genel Müdürü Galip Güran görülen lüzum üzerine Eskişehir cer atelyesi müdürlüğüne tayin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.06.1950
  • 3 milyon yabancı Fransaya 100 milyar getiriyor [Baş tarafı 3 üncü sayfada| ı Her memleketin kendine göre bir reklâmcılığı vardır:j Fransayı oldukça tanıyan Birleşik Amerikada mahallî reklâm yapılmakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.06.1950
  • Acele satılık motosiklet TRIUMPH marka az kullanılmış ğ beygirlik motosiklet satılıktır.Müracaat Aksaray;Küçük L&nga caddesinde 35/3,saat 8 den 10,a kadar.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.06.1950
  • M—Sahibi:A.N.KARACAN Bu niishoda yan islerini fiilen idare eden:M.Bay tok Dizildiği yer.X.A.ve A.N.Kgazetecilik kollcktif şirketi matbaası Basıldığı yer;Son Telgraf Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.06.1950
  • Vaiilerin ço u ueğışthidi 1 Uaş tomb 1 incide] Burdur valisi Şevket Ozanolp tet kik kurulu üyeliğine nakil ve ta yin edilmişlerdir.Ankara 13 A.A.İçişleri Bakam Rüknettin Nasuhioğlu Anadolu Ajansı muah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.06.1950
  • BAKANLIĞIN TEKZİBİ Ankara 13 Milliyet)Burada dolaşan kuvvetli şayialara göre İstanbul valisi Fahrettin Kerim Gökayın yerine emekliler sandığı genel müdürü Ulvi Zıya Yenal tâyin edilecektir.Bu haoer ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.06.1950
  • Sevdiği kızın babasına silâh çeken 6 aya mahkûm oldu Kızıltoprakta oturan ve kun dura tamirciliği yapan Şen/aı Kurtcan isminde bir gencin pazar günü,sevdiği kızın babası Ali Keskinin evine giderek ken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.06.1950
  • Adnan Menderes'in gazetecilere beyanatı Ankara 13 Milliyet)Bu akşam Demokrat Parti Qenel Merkezinde Başbakan Adnan Menderes gazetecilerle bir konuşma yapmış ve kendisine sorulan muhtelif sualleri ceva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.06.1950
  • Ezanın istenilen dilde okunması [Bas tarafı 1 incide muhalife karşı 300 reyle kabul edilmistir.Hükümet en kısa bir zaman zarfında Ceza Kanununun 526 mcı maddesini tâdil eden bir kanun teklifini Meclis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.06.1950
  • Hüseyin Cahit Baştarafı ı inci sayfada;hit ba vazifesinden istifa etmek istemiş,fakat yurt içindeki hadi senin dış siyasete tesiri olmaya cağı ileri sürülerek bu talep kabul edilmemişti.Bundan âonra i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.06.1950
  • Hikâye Bir hikayeci u üş iııı U)or |Bgğ tarafı 4 üncü uayiadal tim.Oğlunu da katilden yap tirdim.Katilin tutulmaması için iki polis daha öldürdüm.Aın iidan yolunu kesen arabacının ri-I kalbini tutturd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.06.1950
  • Devlet fabrikalarının satılması meselesi Baş t ar afi 2 ncide)Hangi fabrikaların satılmasına karar verildiği henüz açıklanmamıgtır.Fakat bir habere göre bunlar az,orta ve çok kâr getirenler şeklinde t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.06.1950
  • Muhalefet için muhalefet yapılmaz I Başmakaleden devam] leri kaybederiz!gibi korkularla bir türlü söküp atamadığı antidemokratik pürüzleri derbal ayıklamak,vatandaşın hürriyet ve masuniyetini teminat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.06.1950
  • Mebuslar hakkındaki kanun Bas taralı 1 incide] vermiğtir.Önergenin metni sudur:«Bütçede tasarruf ve muvazene temini gayesiyle alınacak bir çok tedbirler vardır.Bu meyanda kemmiyeıten ziyade keyfiyete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.06.1950
  • Fahirenirı ölümü fBr.tarafı 1 incide] dişi B.KavuKçunun yanında kalıyordu.Bu sırada Fahire büyük bir sinir buhranı geçiriyor ve es ki kocasının kendisinin evlenme sine mani olmak için giriştiği teşebb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.06.1950
  • Üzücü hâdise fBas tarafı 1 incide] bilhassa bugünkü mühim müzake releri gazetecilern takip etmesinin faideli olacağını söyliyerek Potuoğlunun fikrini desteklemiş tir.Bundan sonra Başbakan Ad nan Mende
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.06.1950
  • Finlandiya güreşçimi fBoe tarafı 1 incide sabakalan da nazarı itibara alarak geçmelerini yapmış,bizden ha ber beklemekteydi.Gelecek takım arasında Celâl Atiğin rakibi M.Simon ainen de vardır.Ayrıca ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.06.1950
  • m—m—wa—¦wan nıwnrj,ı-rr-m 1 1st* Lv.Amirliği As.Kıtaat ilânları Kapalı zarfla 120 ton Sığır eti 19/6/950 gün a saat 15 de Erzincan As.Sa.Al.Ko.da ihalesi yapılacaktır.Tutarı 132.000 lira olup teminatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.06.1950
  • TBaş tarafı 1 incide] tarafından bir çok propagandalar yapıldığını söylemiş ve şöyle demiştir:Halk Partisi zannetti ki D.P.iktidara gelince,üç beş memuru değiştirmekten ve kanunsuz hareket edene karşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 14.06.1950
  • Dünya boksunda Amerikan başarıları ve Avrupalılar SSK Sekiz sıkletten,altısında şampiyonluğu muhafaza eden Amerikalılar,bu sahadaki üstünlüklerini devam ettiriyorla Seneler boyunca,Avrupa devletleri i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.06.1950
  • VOLVÖ Kamyonlarının TUrklyede arazi ve yol vaziyeti gözönUnde tutularak getirttiğimiz en elverişli tiplerini sayın müşterilerimize arzediyoruz.Model Fabrika tonajı Motor cinsi Hususiyetleri 249 7 Dize
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.06.1950
  • İngiliz Futbolcuları âyartılıyor Londra 13 Nafen)İngilterenin meşhur futbolcularının Güney Amerika memleketleri tarafından «kaçırılması» spor çevrelerinde endişe uyandırmaktadır.Aylardan beri mühim pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.06.1950
  • Başbakanlık i kupası maçı i bu hafta î yapılamıyor i Türkiye birinciliklerin-den sonra,şampiyonluğu kazanan takımla Millî Eği-J tim kupası maçları birinci-si arasında yapılması mu-tad olan Başbakanlık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.06.1950
  • if—I 2000 MİLLİYET RiiNE ooo LİRALIK HEDİYE Okuyucularımıza vereceğimiz hediyelerin tam listesi SKODA marka 1950 modeli otomobil [Türk îotö-Firmasından] JAWA marka motosiklet fMehmet Kavala Firmasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6