Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 12.06.1950
  • Komutan ve valilerden sonra Bazı elçilerde C.H.P,nin eski Bakan ve milletvekilerinden olan elçilerden ilk ağızda yedisi tebdil ediliyor Birleşmiş Milletler nezdindekl Türk delegesi Selim Sarper Ankara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1950
  • Turuman ortalığı aydınlattı Fransa Devleti Kralların,dan 14 ncü Lui «L'etat,c'ets moi!yani «Devlet benim!derdi.Hakikaten de öyle idi,devlet o idi.Onun izni ol madan Fransada bir şey yayılamaz,âdeta k'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1950
  • V" ^ğm.M SSii Mİ Kirkpmar gUreşleılnde bas pehlivanlığı ka2anan"*Hayi"bo1,i Süleyman,ikinciliği alan Smdırgıh Şerifle bir arada Kırkpınar güreşleri dün nihayet buldu Ilayrabolvılu Süleyman 1950Başpehl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1950
  • m^.^r\f0'Mm Mebus ödenekleri indi mi?İndjfama,bu seferlik cebel.m*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1950
  • edilecek valiler ikinci listede de dün Bakanlar Kurulunda;görüşüldü ı Kaymakamlarla Banka Müdürleri ve 2 nci derecedeki memurlar arasında da büyük değişiklikler yapılacak Ankara 11,Milliyet)Ba kanlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1950
  • Amerikadaki Türkler Atlıenagoras,bunlara hitaben bir mesaj gönderdi New York 11,A.P.Türk yolcu gemisi Tarsus pazartesi günü Nev Yorktan Ak Deniz liman lanna ilk seyahatini yapacaktır.Türk memurlarının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1950
  • Fahirenin ölümündeki esrar hâlâ çözülemedi Apartıman komşuları tabanca sesini duymam ışl tü Akınla oyun masasında dost olmuşlar-Fahîreyi «N/N/S*\V /V /V /W /Ankara 11 Milliyet)İstanbul sosyetesinin ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1950
  • Mensucat işçilerinin toplantısı Grev hakkının ve Gelir Vergisinin acele tatbiki istendi İstanbul mensucat sanayii işçileri sendikası dün saat 13 te Eyüpteki halk bahçesinde bir toplantı tertip etmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1950
  • Türkiye,Moskova elçisini misilleme olarakgeri alacak Basın yayın ve Turizm ile ajans genel müdürlükleri hariciyeye bağlanacak Dışigleri Bakanlığında yüksek istişare komisyonu kurulacak Meslekten olmıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1950
  • Lise tedrisatında Millî Eğitim Bakanlığı için yeni teşkilât projesi yapılıyor Dün sabah şehrimize gelen Millî Eğitim Bakanı Avni Başman,gazetecilere maarif işleri hakkında izahatta bulunarak ezcümle ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 12.06.1950
  • Gelecek uçaklar 9.35 P.H.Y.Türk)Ankara-dan Ü,45 D.H.Y.Türk)Bursadan 9.50 D.H.Y.Türk)izmir* den h 15.00 D.H.Y.Türk)Erzurum.Elâzığ,Malatya,Kayseri ve Ankaradan.15.35 D.H.Y.Türk)İskenderun,Adana ve Ankar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1950
  • TAKVİM 12 Haxiran 1950 Pazartesi Rumî] Mayıs 30 1366 Hicri:Şaban 26 1369 Gün 5.27 8.46 Öğle 13.14 4.33 İkindi 17.14 8.34 Akgam 20.41 12.00 Yatsı 22.43 2.03
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1950
  • Partiferdö' C.İI.P.Kurultayına gidecek delegelerin faaliyeti C.H.P.nın 29 haziranda Ankarada yapacağı Kurultay toplantısına İstanbuldan iştirak edecek olan delegeler 29 haziranda Ankaraya hareket edec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1950
  • Ulaştırma işleri 'Şehir hattı vapur-fiyatları J u ucuzlatılacak eni Ulaştırana,Bakanı yakında şehrimize-gelecektir.Bakan,şehrimizde bilhassa Denizyolları İdaresinde esaslı surette meşgul olacak'Ve b\J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1950
  • İşletmeler ve hususî teşebbüs Şehrimizden Ankaraya giden Lir heyet alâkalılarla temaslarda bulunuyor Amme hizmeti ifa etmiyen işlet melerin hususî teşebbüslere devri esasının kabul edilmiş olması şeh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1950
  • Bir ingiliz gazetecisi dün gelirimize geldi Tanınmış İngiliz gazetecilerinden Mr.Darson,bir kaç gün kaL mak üzere dün gelirimize gelmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1950
  • HALKIN SESİ Belediye Reisliğine Biz,İstanbulun merkez kazalarından biri olan Kadıköyün Nâbizade ve Çayırönü sokakları halkı 20 nci asrın ikinci yarısında Hazreti Âdem devri yaşamaktayız.Bu iki işlek s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1950
  • Müteferrik Yardım heyeti sonbaharda yeni kadro ile çalışacak İki gün evvel istirahat maksadiyle şehrimize gelen Amerikan Yardım Heyeti Kara Grupu Başkanı Gl.Mc.Bride kendisiyle görüşen bir arkadaşımız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1950
  • Seyrüseferin İslahı ¦Şi_Altıncı Şube bu maksatla yeni bir proje hazırlıyor Şoförlerin eski cezaları affedilecek Seyrüsefer işleriyle meşgul olan Altıncı Şube Müdürlüğü,bilhassa otomobillerin ve şoförl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1950
  • ibret Asıllarına dönmeğe {ahşan eski Bakanlara dair Son Telgraf arkadaşımız iiâa ediyor ki,eski Ticaret,Ekoaoıni ve Devlet Bakanı,fakat edip ve mütefekkir Cemil Sait Barlag gazeteciliğe dönmeğe karar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1950
  • TOPLANTI İr Demokrat Parti Harbyie Semt Ocağı 45 haziran perşembe günü saat 21.30 da ocak lokalinde olağanüstü bir toplantı yapacaktırif Demokrat Parti gehzadebaşı Süleymaniye Ocağı yarın aksam saat 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1950
  • ünıvers Talebertin içinde bu Win düğü zorluklan ve üniversitenin hâlâ mektep zihniyenle İdare editmskte olduğunu anlatmak üzere Ankqrdya bir heyet gidiyor T^jıjfc;Ünjyersite;talebesinin "tatbik edilme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1950
  • Dairelerdeki fotoğraflar Resmî daireler ve müesseseler* de Cumhuriyetin* kurucusu Atatürk'ten mâada hiç kimsenin fotoğraf ve büstü bulundurulmaması hakkı vilâyetine mistir.Bu dahilindeki bütün ilgili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1950
  • Ramazân hazırlığı Ramazanın yaklaşmakta olması hasebiyle Müftülük hazırlıkları ikmale çalışmaktadır.Evvelce Evkaf İdaresi tarafından yapılan bu vazife Müftülüklere verildiği cihetle camilerde Ramazan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1950
  • Günün notlan Eski milletvekilleri ne yapıyor acaba!Biz böyleyizdir ste!Düne kadar hepimiz ayrı ayrı;Acaba işimiz ne olacak?A-caba yeni gelen müdür bizi atar mı?Sakın umum müdür kızmış olmasın?Sakın şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1950
  • TROCKİYİ Böyle öldürdüler!Tefrika No:23 Yazan General Sanchez Salazar E?ki Meksika Millî Emniyet Amiri Ben de yanına yaklaştım ve iki el ateş ettim Sahte mahpusu ortava çıkarıp,oyunumuzu oynamağa kara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 12.06.1950
  • Fransız Amirali dün izmire döndü Ankara 11 A.A.İki gündür şehrimizin misafiri bulunan Akdeniz Fransız donanması ko mutanı Visamiral Lambertin bu sabah 8.50 de Etimesgut Hava Alanından özel uçağiyle İz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1950
  • Seyyar bir gazete matbaası Birmingham'da türlü asri vesaiti haiz bir tesis kuruldu Londra 11.A.A.Bu hafta Birmingham'da lüks bir vagona benzeyen bir nakil vasıtası görülmüştür.Bu vasıtanın içinde bir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1950
  • Rus 5 inci kolu şimdiden Afrikada faaliyete geçti Emniyet teşkilâtı yeni ajanlar araştırıyor Johannesbourg Güney Afıi ka)11 Nafen)Güney Afrika emniyet teşkilâtı Moskova hesabına çalışan ve doğrudan do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1950
  • SİY ASI VAZİYET Milliyetçi Çinin durumu illiyetçi Çinin Birleşmiş Milletlerden ve bu teşkilâtın teferruatından olan diğer kurullardan çıkarılması hakkındaki komünist tazyiki müspet netice verecek gibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1950
  • Çantasından beyaz bir gömlek çıkarıp,giydi.Kravatmı değiştirdi ve aynadaki havalini son defa olarak süzdükten sonra,aşağı salona indi.Ç Ankara Palas,Türkiyedeki iktidarın endam aynasıdır.Bir gazeteci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1950
  • IIIIIIIlJll!i!i:UiiQ I İstanbul I I Valisi I i |l II ükûmetin» «şimdi-i lik» kaydiyle bir kenara itiverdiği do e kuz validen sonra,sıranın fğ s kime geleceğini düşünen-jğ 1er,elbetteki İstanbul va-E l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1950
  • Bir Amerikan mecmuasının Mısırda fırtına koparan makalesi Kral Faruk'un bilinmeyen karakteristik tarafları.Mısır bugün müstakil olmasına rağmen,halkta olduğu gibi Kıralda da bâlâ ingilizler» den korkm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1950
  • İngiltere ağır siklet boks şampiyonu Bract Woodcock'la A* merikah Lee Sovold aracında 6 haziran günü yapılan mac Bruce'in kası patlaman Üzerine 4 üncü ravundda Amerikalının galebesiyle sona ermişti.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1950
  • Sihirbaz karı koca Madrid 11 Nafen Albrantes köyünde yaşamakta olan bir karı koca «Sihirbaz» oldukla rım iddia etmekte oldukların dan ve bu sayede mühim para kazandıklarından mahkemeye verilmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1950
  • Sovyet Şûrası bugün KreınliıTde toplanıyor Londra 11 A.A.Moskova radyosunun bildirdiğine göre yeni seçilen Sovyet yüksek şû rası ilk toplantısını pazartesi gü nü Kremimin içtima salonunda yapacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1950
  • Harici kısa haberler seçimlerden beri hem muhafazakârların hem de Sosyalistlerin ken di taraflarında olduğunu iddia ettikleri ingiliz Liberal Partisi dün gece tamamile müstakil olduğunu yeniden teyid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1950
  • Fin ve Ürdün elçileriyle ingiliz maslahatgüzarı Meclis Reisini ziyaret ettiler Ankara 11 A.A.Büyük Millet Meclisi Başkanı Refik Ko rai tan dün öğleden evvel Finlandiya elçisi Baron Yrjö Köskinen ile İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1950
  • Budapeşte'de 9 çocuğu öldüren 5 doktor tevkif edildi Budapeştell.A.A.İçişleri Bakanlığı yayınladığı tebliğ ila Budapeşte mikrobiyoloji enstitüsü müdürü profesör Fran çois Fargo ile asistanlarından dör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1950
  • Bir gemide casusluk Amerikanın Salem kruvazöründen bazı mühim evrak Rus ajanlarına verildi Roma 11.A.A.Giornale Di Slcilia gazetesi tarafından yayınlanmış bulunan haberi nakleden Messaggera gazetesine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1950
  • Bizimkiler daha insaflı ispanyada seyircilerin tuttuğu takım gol yeyince hakem suya atıldı Madrit 11 A.A.Saint Jacques civarında,seyırcılet Santa Isabel sahasında oynanan bir maçın hakemini,bu bölge t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1950
  • Bulgarisi anda yeni temizlik hareketleri Frankım t 11 A.A.Resmi Bulgar ajansının bir haberinden anlaşıldığına göre,Bulgar ko munisi partisi Politbürosunun üç üyesi tasfiye edilmişlerdir.Sofya radyosu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1950
  • ingiltere Savunma Bakanı Malezya'dan döndü Londra 11 A.A.Malezyada 3 haftalık bir teftiş gezisini müteakip İngiltere Harbiye Bakanı Strachey bugün öğleden sonra uçakla Londraya dönmüştür.Strachey bu s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1950
  • Emniyet âmirleri arasında yapılan değişiklik Şehrimiz emniyet âmirleri arasında bazi değişiklik yapılmıştır.Bu arada Eminönü Emniyet Âmiri Zeki Şahin Üçüncü Şube Müdür Muavinliğine getirilmiş,Eyüp Emn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 12.06.1950
  • Balo Dönüşü 'Çeviren;N.S.Kazancı |Henry Do Bordeux'dan I-KA Uthiş dans müptelâsı Olan Damblave'lar hemen her aksam dışarı çıkarlar ve hiç bir zaman sabah iki ilâ üçten evvel Avenue Hoche'daki apartman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.06.1950
  • minuet 6 Aylık 13 3 8 1 3 Yabancı memleketler içir iki mislidir.İLÂN FİATLKKİ Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 Lira 3 üncü 4 4 üncü 2,5 İlân sayfalan santimi 2 Doğum,Nikâh,Evlenme,Ölüm,Teşekkür,Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.06.1950
  • Onu ilk geldiği gün girmiş olduğu aynı odaya aldılar.Genç kadın o kendisine has tavrı ile bir eli şömineye dayalı ayakta duruyordu.Üzerinde kolları ve yakası beyaz garnitürlerle süslü siyah yünlü bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.06.1950
  • FATİH ^Sultan Mehmet**® Tefrika No.41 Beyaz kadırga yelken boşlayıp dümen kırdı Dükkânları önünde durmadılar:Kolay atlattık!Evet.İmparatordan aldığım emir olmasaydı.Onun için iki kişilik emir almanızı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.06.1950
  • SSI S-LDAN SAĞ/1 Yumuşaklık 2 Bir hayvan;bir kadın ismi 3 Bir harfin okunuşu;bir bölgemiz 4 Bir memleket 5 Emanet;yanardağ ifrazatından 6 İdare bölümlerinden;büyük 7 Zatî;bir nevi çörek 8 Deniz hayvan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.06.1950
  • enerbahçe dünkü maçda Hapoeli 3-1 mağlûp etti Oyun zevkli olmadı.Fenerbahçe gevşek oynamasına rağmen bu neticeyi elde etti Dün Halit Fenerin ilk golünü atmak üzere iken Şehrimizde misafir bulunan İsra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.06.1950
  • ANKARA 7.30 M.S.Ayarı.7.31 Müzik,7.45 Haberler,8.00 MÜ2İk.8.25 Günün programı ve hava raporu,8.30 Müzik,9.00 Kapanış.12.28 Açılış ve program,12.30 Şarkılar,13.00 Haberler.13.15 Salon müzikleri pl.13.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 12.06.1950
  • Hortlayan bir zihniyet Bursa Vali muavini bir bilelçiyi dövdü Bursa 11.Milliyet)Bugün Belediye otobüs durak yerinde bü tün Bursayı müteessir eden garip bir hâdise cereyan etmiş ve Vali Muavini bir bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.06.1950
  • İnönü Şehitleri merasimle anıldı Eskişehir 11.Milliyet)Bu gün saat 10 da İnönü Şehitliğin de yılın mutat ihtifali yapılmış,istiklâl uğruna can veren kalıra inanlarımızın hatıraları hürmet ve minnet il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.06.1950
  • Temmzda yapılacak büyük hava gösterileri Amerika,ingiltere Fransa,Hollanda ve Belçika birlikleri gösterilere katılacak Londrall A.A.İngiliz ha va kuvvetleri tarafından hazır lanan ve 7 8 Temmuz günler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.06.1950
  • Mensucat işçileri bir toplantı yaptı işçiler,grev lıakkımn verilmesini ve gelir vergisi kanununun tatbikinin mümkün olduğu kadar kısa zamanda olmasını istediler I Bag tarafı 1 incide] Mehmet Güleryüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.06.1950
  • Komufan ve Valilerden so-ra TBas tarafı 1 incide din üzerinde durulacak isimlerdir.Nitekim Washington Büyük Elçisi Feridun Cemal Erkinin de mezunen memleketimize gelmekte olduğu öğrenilmiştir.Dışişler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.06.1950
  • Kırkpııic r [Bas tarafı 1 incide] Mehmet Gamsız Mandıra)ikin ci Şefik Yurtsever İstanbul)üçün cü Musa Sert Silivri)dördüncü Ceylan Elekler İstanbul)besin ci Rifat Ertürk Çorlu)altına Büyük orta Orhan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.06.1950
  • Lise tedrisatında İBas taıafı 1 incide Ele alacağımız diğer bir mühim mesele de köy enstitüleridir.Bunları yeni şartlara uyduracağız.Şunu da ilâve etmek isterim ki bu müesseselerin birer komünist yuva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.06.1950
  • Tebdil edilecek valiler s |2as tarafı 1 incide j^ müzakerelerde de işlerinden a l lınacak valilerin ikinci bir lis-tesinin hazırlanmış olduğu söy ft lenmektedir.Bursa,Diyarbakır,Elâzığ,Trabzon valile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.06.1950
  • İst* Lv.Amirliği As.Kıtaat ilânları Kapalı zarfla her gUn teslim sartüe 482 ton taze cayır otu 15/6/950 günü saat 11 de Ankara M.S.B.I.Ko.lı Sa.Al.Ko.da ihalesi yapılacaktır.Tutan 28.920 lira olup tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.06.1950
  • Sahibi:A.N.KABACA W Bu nüshada yas» iıl«inl fiilen idare eden:N.Baytok Dizildiği yer:K.A.ve A.N.Kgazetecilik kollektif «irketi matbaası Basıldığı yer:Son Telgraf Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.06.1950
  • Türkiye,Moskova Elçisni misilleme olarak geri alacak [Bas tarafı 1 incide] bir tasarı halinde sevkedilecek olan bu program öğrendiğimize göre şu esasları ihtiva etmektedir;1 Şimdiye kadar yürürlük te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.06.1950
  • Tekel Genel Müdürlüğü ilânları Malzeme Alım Şubesinden 1 2.5.950 tarihinde eksiltmesi yapılıp ihale edilemiyen mir Şarap ve İspirto fabrikası için «2 adet buhar kazanı,1 adet buhar makinesi,1 adet alt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.06.1950
  • Bayındırlık Bakanlğıından Ereğlide mevcut 50 tonluk D errick vincin yüzer vinç haline getirilmesi için yaptırılacak pontonun inşası,teçhizi,boyanması ve ponıou üzerine mezkûr eliı tonluk Derrick vinci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.06.1950
  • Malzeme Âlım Şubesinden Muhammen Güvenme Eksiltme Cinsi Miktarı bedeli parası saati Giyotin makinesi 1 adet 9.500 lira 712.50 1U.19 Semaver tipi buhar kazam 1 11.500 862.50 10.3ı 1 Yukarda cins ve mik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.06.1950
  • İstanbul Sıhhî Kurumlar Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan Bulaşıcı Hastalıklar Savasının ihtiyacı bulunan 50 adet motörltt PUlverizatör kapalı zarf usuilyle eksiltmeye konulmuştur.1 Eksiltme 28 hazir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.06.1950
  • Refik Saydam Hıfzıssıhha Müessesesi Müdürlüğünden Muhammen Geçici İhale Cinsi_Mflrtarı bedeli_Teminatı_Şekli Portatif Etüv Odası 3 19500 Lira 1462,5 Lira Kapalı zarf Yukarıda miktarı muhammen bedeli g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.06.1950
  • Amerikaciaki Türkler Baştarafı 1 inci sayfada)ta Amerikada yerleşen bir çok kim selerin Türkiyeyi ziyaret edeceklerini ümit etmektedirler.Bu maksatla seyahat işlerini kolaylaştırmak için,aslen Türk ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.06.1950
  • i En üstün Evsaflı I En Mütekâmil En Ucuz ÇEKOSLOVAK MOTOSİKLETLERİ dünyada kendi sınıflarında daima birinciliği muhafaza etmektedir.Türkiyenin büyük vUâyeUerindeki acentelerimizden izahat isteyiniz.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.06.1950
  • Kral Faruk'un bilinmiyen tarafiarı [Bas tarafı 3 üncü sayfada] Incak herhangi resmî bir iş yoksa,Kıral Faruk husus!hanedan otomobil kulübüne gider.Bir kaç saat oyun oynar.Arada sırada orada yemeğini y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.06.1950
  • Turuman ortalığı aydınlattı I Başmakaleden devam] dokunulmaz hale gelen,tapulaşmış,eşiğinden ancak ayakkaplaruıızı çıkararak ve dualar oku yarak geçebileceğiniz,meselâ cami veya kilise nevinden dini t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.06.1950
  • Bayar at yarışlarında Ankara 11 Mnlliyet)Cumhurbaşkam Celâl Bayar,bugün saat 15,30 da beraberinde Büyük Millet Meclisi Başkam Refik Koraltan.Başbakan Adnan Mende,res,bazı Bakanlar ve Genelkurmaybaşkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.06.1950
  • Fahirenin esrar halâ TBas tarafı 1 incide] diklerini söylemişlerdir.Esrarlı ölümde Zühtü Akuvm rolü Beyoğlu sosyetesinin tanınmış simalarından «Şişli güzeli» diye mâruf Fahirenin dört gün evvel Ankora
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.06.1950
  • Hikaye İksîo dönüşü [Bas tarafı 4 üncü şayiada!götürmeğe hazırlanmaları üzerine bekçi kadın balo salonuna giden kapıyı açtı ve bir tiyatrocu sesiyle;15 numarayı çalıyorlar!diye bağırdı.Bu bağırıg üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 12.06.1950
  • Haftada bir gün EMİNÖNÜ ARPACILAR CAD.N0.7 M.K.M.TÜNME MAĞAZASI TARAFİNDAN O Yüzlerce çeşit tuhatiye eşyası ve hediyeli SÜRPRİZ GÖMLEKLERİNİN en zengin çeşidi,aynca çocuk SÜRPRİZ GÖMLEKLERİ 1 ı HAFTAD
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 12.06.1950
  • 2000 MİLLİYET KARii 9 25.000 LİRALI EDiY Okuyucularımıza vereceğimiz hediyelerin tam listesi 1 SKODA marka 1950 modeli otomobil [Türk vfotö.Firmasından!1 JAWA marka motosiklet TMehmet Kavala Firmasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan