Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 11.06.1950
  • ye müsabakamız geniş bir alâka uyandırdı Her gün yeni müracaatlarla karşılaşıyoruz «MİLLİYET» in okuyucularından gördüğü rağbete bir şükran ifadesi olarak hazırladığı 25.000 lira kıymetinde 2.000 muht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.06.1950
  • AAiIH Savunma Bakanının demeci Bazı generaller Refik Şevket İnce bu meselenin bazı gazetelerde tahrik mevzuu haline getirildiğini ve hadisenin sadece kanunî salâhiyetlerin kullanılmasından ibaret oldu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.06.1950
  • Acaba hangisinin hesabı?taiürk tarafından kurulan,ölümü zamanımla henüz taze,gücü kuvveti yerinde sayılan bir siyasî parti,acaba on iki sene içinde memleketi ne kadar kötü idare ve ne kadar hatâ etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.06.1950
  • Bir Pamla Terbiyenin foto'su Gazetelerimizin ilk yüzlerinde bir rçaim:Kırkpınar güreşleri vesilesiyle» Adalı Halil pehlivanın mezarına,merasimle çelenk konuyor.Bir takım zevat,çepeçevre mezarı kuşatmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.06.1950
  • İstanbul Savcısı değiştirildi Ankara 10 Milliyet)öğrendiğimize göre İstanbul Cumhuri" yet Savcısı İhsan Köknel Adalet Bakanlığı Ceza işleri Genel Müdürlüğüne,Ceza işleri Genel Müdürü Lütfü Akatlı da T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.06.1950
  • Şimdilik dokuz vali emekliye ayrıldı Bunlar arasında Samsun,Kastamonu,Seyhan,Bilecik,Çankırı,Afyon,Balıkesir,Konya ve Ordu valileri var ı Ankara 10,Milliyet)Haber aldığıma göre içişleri Bakanlığı 4 se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.06.1950
  • Kaza mı,cinayet mi?Eski bir millet vekili ile sevişen Fahirenih acıklı macerası Beyoğlu sosyetesinin pek iyi tanıdığı Fahire,bir müddet evvel kocası Pertev Kocamaz'dan ayrılmış ve evinde öldüğü adamla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.06.1950
  • Başkan Truman sert bir nutuk söyledi t vs^w Ö95S95 ^ysj-C ws/^vs/^W Ruslar sulh vazederken harbe hazırlanıyorlar "Sovyetler Birliği Liderleri demokrasiden dem vurup diktatörlük kurmuşlardır,için demok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.06.1950
  • Basın Kanununu ile alâkalı Bakanlığın basında bulunan Halil v öztörük Yeni basın kanunu inceleniyor Umumî temayül bu kanunun tamamen kaldırılması noktasında toplanıyor Ankara 10.Türk Ajansı)Adalet Bak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.06.1950
  • Üsküdar Amerikan kız kollejinde dün diploma tevzii münasebetiyle bir merasim yapılmıştır.Resimde kollejâen mezun olan gene kızlarımızı görüyorsunuz.Foto;Basm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 11.06.1950
  • TR0ÇKIY1 mBöyl® öldürdüler Tefrika No 22 f Yazan General Sanchez Salazar Eski Meksika Millî Emniyet Âmiri Suçlular hakikati itirafa zorlanıyordu Doğrusunu söylemek lâzımgelirse.bütün Meksika basınında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1950
  • it Orman Fakültesi Talebe Cemiyeti bugün j*aat 19 da fakülte konferans salonunda olağanüstü bir toplantı yayacaktırit öğretmen Okullarını Bitirenler Cemiyeti tarafından tertip edilen «Yıllık pilav gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1950
  • H A L K IN S ESI Vapur iskeleleri Her ne hikmetse Denizyollarını idare etmekle vazifeli ve hailem sıhhrtini düşünmekle mükellef olanlar oturduk* lan makamlarından birazcık kalkarak milletin sıhhatini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1950
  • İleti sadî hareketler Yumurta fiyatları dün tekrar düştü Yumurta fiyatlarında son günlerde yeniden bir düşüklük kaydedilmiştir.1440 adetlik iri tazelerin talaşlı sandıkları 70-80 liradır.Samanlı malla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1950
  • Ali YüceS'in mahkûmiyeti Kıymetli güreşçimize savcılık tarafından bir Lafta izin verildi Beş sene kadar önce köyünde bulunduğu sıralarda vuku bulan bir kız kaçırma hâdisesinden dolayı güreşçi Ali Yüce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1950
  • 191 Gelecek uçaklar 9.45 D.H.Y.Türk)Buru* dan 9.50 CD.H.Y.Türk)İzmir den 12.00 K.L.M.Hollanda)Tahrandan 14.30 P.A.A.Amerikan)Basra ve Şamdan 15.15 A.F.Fransız)Paris,oma ve Atlnadah 15.35 DAY.Türk)İske
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1950
  • if Istanbul Muallimler Cemiyeti,gelirimizdeki ve Anadoludakl za yıf ve hasta öğretmenler için;Göz tepe Pansiyonlu ilkokulunda 15 er günlük dinlenme kampları açacak UrtAt Seyrüseferi yavaşlattığı ileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1950
  • Partilerde:C.H.P.de Kurultay hazırlığı toplantısı C.H.Partisinin 28 haziranda Ankarada yapılacak olan Kurultay toplantısına gidecek delegelerle,Halkevi Başkanları dün saat 15 te C.H.P.îl Merkezinde bî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1950
  • Balmumu fiyatlarında da tenezzül var Balmumu piyasasında gevşeklik devam etmektedir.Evvelce 310-325 kım arasında satış yapılan Anadolu malları 300 kuruğa düşmüştür.Keza Karadeniz malları da 325-335 k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1950
  • Son bir haftada gelen ithal malları Som hafta içinde limanımıza 16 ecnebi şilepi ile külliyetli miktarda ithal eşyası gelmiştir.Bu meyanda 21 ton tömbeki,550 ton çimento,65 ton çay,166 ton kâğıt,17 to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1950
  • AmerucoJıiar,Beylerbeyi Sorayım kumarhane mi yapacaklar?Beylerbeyi sarayını bir kumarhane haline koymak üzere bir Amerikalı şirketin müracaatta bulunduğu bildirildi.Amerikalı girketin teklifine nazara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1950
  • iki mı r nara 11 parkta yapılan çeşme İstanbul Vali ve Belediye Reisi Gökay dün Sergi Sarayım gezerek,hazırlıkları gözden geçirmistir.Vaii,aynı zamanda iki numaralı parkta yeni yapılmakta olan çeşmeyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1950
  • Limanda*' «Ankara»,dün Batı Akdeniz seferine çıklı Batı Akdeniz seferini yapan «Ankara» vapuru,dün saat 12 de 305 yolcu ve 65 ton yükle limanımızdan hareket etmiştir.Vapurla gidenler arasında Filistin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1950
  • Lokantalarda yemek f iatları indiriliyor Tenzilât mevcut tarifelerde bütün porsiyonlara şamil olmak üzere şimdilik yüzde 20 nisbetinde olup karar bugünden itibaren tatbik edilecek Vali ve Belediye Rei
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1950
  • Zabıtada:Bir kadın,kavga neticesi çocuğunu düşürdü Bakırköyünde Osmaniye mahallesinde oturan Şefika Galatalı ile ayra semtte oturan Fatma Ulugöz geçimsizlik yüzünden kav ga etmişlerdir.Hâmile bulunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1950
  • Günün notları İeni Hükümete çelme atanlar.Şehrin en büyük meydanında,otomobillerin,otobüslerin ve arabaların durmalarının yasak olduğu bir yerde,bakıyorsunuz bir taksi bırakılmış.Bu nizamsızlığı,vazif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1950
  • Eczanelerin tahdidi Eczacı Okulu mezunları,dün saat 15 te Etıbba Odasında bir toplantı yaparak «Türkiye Eczacıları Yardımlaşma Derneği» isimli bir birlik kurulmuştur.Toplantının açılmasını müteakip an
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1950
  • Suriyede Türk parası yüksek Suriye Beyrut piyasalarında Türk pirasmın kıymeti birdenbire yükselmiştir.Suriye parasının devalüe edilmesinden korkanlar Türk parası toplam a ve altınlarını Türk parası n.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1950
  • Ucuz mesken inşaatı Açılan müsabakada kazananlar belli oldu İstanbul Belediyesinin yaptıracağı ucuz evler projesi müsabakası için projeleri tetkik eden ve Teknik üniversite Mimarlık profesörlerinden D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 11.06.1950
  • I SİYASI VAZi YET Almanya ile sulh!oğu Almanyanın Polonya ile hudut hattım tesbit için yaptığı anlaş madan sonra şimdi de orta a,Sovyetlerin Doğu Alman* ya ile bir sulh akdine çalış tıkları yolunda ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.06.1950
  • Aııkaraya gidecek İşçi delegeleri İşçi Sigorta Birliğinin 15 haziran perşembe günü Ankarada toplanacak olan umumî heyet toplantısına gehrimiz işçileri adına katılacak olan delegeler salı günü buradan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.06.1950
  • Cindeki çarpışmalar Taipei Formoza)10 AP)Milliyetçi Çin kaynakları dün,komünist kuvvetlerinin merkezî ve cenup Cinden,doğu sahillerine doğru temerküz ettirilmek te olduğunu ve bununla Formoza adasının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.06.1950
  • Kendi kendini yaralayıp düşen bir Uçankale Londra 10 AP)Çarşamba günü,Kuzey Denizine düşerek,en az üç kişinin ölümüne sebebiyet veren Amerikan Uçan Kalesinin yapmış olduğu kaza,Üçücü Amerikan Hava Tüm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.06.1950
  • Westerlingin karısı Endonez yadan bırakılmıyor Singapur,10 AP)«Türk» lakabı ile anılan Westerlingin avukatı dün,müekkilinin eşi ve çocuklarının,Endonezyadan ayrılmasına mahallî hükümet tara fından müs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.06.1950
  • Kutupların taksimi Rusya,dün Amerika ve diğer devletlere yeni bir nota verdi Washington 10 A.P)Rusya,dün Birleşik Amerikaya ve muhtemelen diğer Batılılara Antarktik bölgesinin Cenup Kutbu)istikbali il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.06.1950
  • Temizlik aleyhtarlığı Yeni Zelandalı bîr doktor garip iddialarda bulunuyor Londra 10 Nafen)Yeni Zelandalı bir doktor olan T.Hewat fazla ihtimamın dişleri çürüttüğünü bildirmektedir.Bir senelik devamlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.06.1950
  • Eritrenin paylaşılması teklifi reddedildi Cenevre,10 AP)Dün öğrenildiğine göre.Birleşmiş Milletlerin Eritre komisyonu,İn giltere tarafından yapılmış olan ve Eritrenin Sudan ile Habe şistan arasında ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.06.1950
  • Harici kısa jıaberler AMERİKADA ic Fransız Cin Hindistanına yakında 6 Amerikan Çıkarma gemisi verileceği Birleşik Amerika Savunma Bakanlığından bildirilmiştir ic Manchester United futbol takımı dün bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.06.1950
  • Singapurda tedhişçiler 6 îngilizi öldürdüler Singapur 10 AP)Komünist tethişçilerden müteşekkil bir çete Perak eyaletinde,Am pang kesiminde bir İngiliz askerî devriyesini tuzağa düşür müştür.6 ingiliz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.06.1950
  • Bir İtalyan gemisine uçaktan ateş açıldı Ancona 10 AP)Aidiyeti meçhul bir uçak Ancona sahili,nin takriben 30 mil açıklarında avlanan bir italyan balıkçı gemisini makinalı tüfek ateşine tutmuştur.9 kiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.06.1950
  • Fin Rus siyasî münasebetleri düzeliyor Helsinki 10 Nafen)Şu an da Moskovada Fin Başbakanı ile Sovyet idarecileri arasında yapılmakta olan temaslara büyük bir ehemmiyet atfedilmekte dir.Hatırlarda oldu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.06.1950
  • Gözünü veren bir idam mahkûmu Bir Fransız vatan haini iki kiginin görmesine sebep oldu Paris 10 AP)Bir vatan haini kurguna dizilmeden evvel gözlerini kendilerine verdiği i-çin,bugün Pariste iki kişi d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.06.1950
  • S.Rusya Uzakşarktaks siyasetini değiştiriyor Çin Hindi staıııııdaki kızılların elebaşısı Ho-Şi-Minh azledildi Londra 10 Nafen)Paristeki muhabirlerin bildirdiklerine göre,Sovyet Rusya Güneydoğu Asya si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.06.1950
  • iıııım mm,Sporcu!Tarihî Kırkpuıar gü-ğj reşlerinin başladığı e gün,garip tesadüf,s millî güreşçilerimizden bi-e ri tevkifhaneyi boyladı.İmparatorluğun anane-|j siyle.Cumhuriyetin spor ğ terbiyesini b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.06.1950
  • Belçika Kralı dönüyor Brüksel 10,A.A)Başbakan Jean Duvlensart Kral Leopoldun Belgikaya döneceğini ve dönüş tarihinin Belçika Parlftmentosunun kararına göre taayyün edeceğini dün söylemiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.06.1950
  • Bir Amerikan mecmuasının Mısırda fırtına koparan makalesi:Farukun hayatı,izdivacı e münasebetleri Bu resim Kral Faruk'un Sarayının bahçesinde kendisinin haberi olmadan çekilmiştir.Bu resimde Kral Faru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.06.1950
  • kurtuluştaki,Maçkadaki,Nişantaşı yanut Uaiatasarayda ki aşk yuvalarının kapıcılarına baç ödemek nekadar elzem se,vagoh-li nâmı altındaki,müteharrik kutuların da duhu liye bedellerini vermek o dere çe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 11.06.1950
  • Kıza,kendisine bir teklif yapacağını,bir boşanma iğini çabuk bitirmek için bir k adına ihtiyaçları olduğunu anlatacak ve işi kabul edip etmiyeceğini,ettiği takdirde ba.Sanma ile alâkalı kocayla karşıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.06.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nlishada yazı islerini fiilen İdare eden:N.Baytok Dizildiği yer:N.A.re A.N.K.Gazete^Uk re KoUektü Şirketi Bazüdıgı yer» Son Telgraf Jbaaıı_
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.06.1950
  • TAKVİM 11 Haziran 1950 Pazar Rumî:Mayıs 20 1366 Hicrî:Şaban 25 1369 Gün 8.27 8.47 Öğle 13.13 4.33 ikindi 17.14 8.34 Aksara 20.40 12.00 Yatsı 22.43 2.02
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.06.1950
  • SOLDAN SAĞA:1 Öz yurdumuz 2 Büyük hikâye;Ün.3 Reddediş;boru sesi.4 Fakat.5 Bir say:6 Afrika da bir nehir.7 Çiyne;yaslan.8 Bir içki;su yolu,9 Bir musikişinas;bir ajans.YUKARDAN AŞAĞIYA:1 Zekice,2 Kayıt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.06.1950
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve programlar,13.00 Haberler,13.15 Tenor Benjamino Gigliden şarkılar pl.13.30 Samba ve tangolar pl.13.50 Serbest saat,14.00 Saz eserleri,şarkı ve türküler okuyan:Perihan Altındağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.06.1950
  • Clipper Cargo Uçaklariyle ithalât yaparak ZAMAN KAZANINIZ MALLARINIZ BİRKAÇ SAAT VEYA GÜN ZARFINDA GELİR Paradan Tasarruf Edersiniz Faz|a j^jk jakliyatında hususî ücret tarifeleri tatbik olunur.CUPPER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.06.1950
  • FATİH YoMn:j™ Sultan Meltmet mmmm Tefrika No.40 Kemerli kapıda duran nöbetçi kim olduğunu sormadan geçiniz dedi.«Karın doyurulduktan sonra hizmet istenebileceğini» bu dün* yada efendimden İyi takdir e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.06.1950
  • Geçenlerde bir balina sUrilsU iskoç sahillerinde karaya vurmuş vo iıtırab çekmemeleri için sahil muhafulon tarafından öldürülmüşlerdir.Harbdenbeıi ük defa olarak Mr Kral ailesi Paris!resmen riyaret et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 11.06.1950
  • EN GÜZEL SARIŞIN YİLDİZ Metre Goldwyn Mayer Şirketinin sansın yıldızlar kolleksiyonm pek zengindir.Fakat gecen na*** HoUywood'un Santa Monica plajında yapılan bir güzellik mUsabokasınde MarylUn Maxwel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.06.1950
  • Pariste yeni bir AŞK doğuyor Jean Marais ile Mîchele Morgan Seîn nehri üzerin deki bir salda beraber yaşamağa başladılar.Jean Marais ile Michel Morgan muhakkak ki Hâtıranın gözleri» adıl filimler inde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.06.1950
  • Pedikodulu haberler Bergman'ın balayı seyahati Roma 9 A.P)İyi haber alan kaynaklara bakılırsa İtalyan filim direktörü Roberto Rossellini ile İsveçli sinema yıldızı İngrid Bergman dün gecee balayı seya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.06.1950
  • HOLLYWOOD BAĞIRIYOR StUdyo ziyaretçileri artistleri ve çalışanları nasıl rahatsız ederler?İşte size birkaç misal:Solda Jane Russel'ln filmi çekiliyor.Tam O sırada amatör bir sinema meraklısı makine il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.06.1950
  • Dedikodulu bir aşk macerası A.Gardner F.Sinatra hikâyesinin iç yüzü!Son günlerde bütün s meraklılarım meşgul eden inema hadise Bir zamandanberi aşağı yukarı bütün gazeteler bu hâdiseden başka bir şeyd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 11.06.1950
  • S-Zehra onaltı yaşındaymış.i j Tarık BUĞRA Hayır.Bu resim böyle çıkmamalıydı;iğimden,parça parça e-ı dip kâğıt sepetine fırlatıvermek geliyor.Zehra bu mu.benim kizım Zehra bu mu?Kanm bir nükteyle isi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.06.1950
  • tasamz.VOLVO Kamyonlarının Türklyede arazi ve yol vaziyeti gözönünde tutularak getirttiğimiz en rini sayın müşterilerimize arzedlyoruzelverişli tiple-Model 24» 1303/1304 801/202 Fabrika tonajı 7 6.5 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.06.1950
  • ÇEKLER 1 Sterlin 781 100 Dolar 281 100 Fransız Fr.0.80 100 Liret 044.128 100 İsviçre Fr.64.'J3 10U Belçika Fr.0.60 100 Drahmi Fr.01.376 100 Escudos 9.7890 Serbest Piyasada DÖVİZLEB Dolar takas 373 Ste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.06.1950
  • Iznıirtre telhis havası yarat mak isteyen Lir adanı askerî mahkemeye verildi îzmir 9,Milliyet Burada C.H.P.İl İdare Kurulunun otomobilini kullanan Mehmet dün bir kah vede:Bir sabah uyandığınız vakit e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.06.1950
  • Israille bir ticaret anlatması yapıyoruz Hayfa 9 A.P.Türkiye ile İsrail urasmda yakında bir ticaret andlaşfnıası imzalanacağı bugün inanılır kaynaklardan öğre nilmiştir.Bu çevrelere göre,İsrail'in Tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.06.1950
  • 2000 Milliyet kariine 25.000 liralık hediye «Milliyet» hediyeleri arasında en Jsıklet de vardır.Eakahm,Mehmst güzel ve en kıymetlilerden biri JAWA marka,şu yukarıda resmini gördüğünüz mükemmel bir mot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 11.06.1950
  • Millî Savunma Bakanının demeci J Bas tarafı 1 incide] lanmıştır:«Biz şahsan İnönü ile ba zı kimseler arasında ne bu nevri muhavereler cereyan etmiş olduğu na ne de yapılan konuşmaların inamlmıyacak de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Spor
  • 11.06.1950
  • Dünyanın en garip kazası Bursada oldu Bursa 10.Milliyet)Dünya havacılık tarihinde belki de ilk defa vukubulan bir hâdise dün Ankara Bursa yolu üzerinde cere yan etmiş.Bir askeri uşakla bir Otobüs çarp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Spor
  • 11.06.1950
  • B.M.Meclisi yarın toplanacak Ank.va 10 Milliyet)Pazartesi güfıü saat 15 te toplanacak olan Büyük Millet Meclisinin gündeminde iki sözlü soru önergesi bulunmaktadır.Bunlardan birincisi Ordu Milletvekil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Spor
  • 11.06.1950
  • Kaza mı cinayet mi?[Baş tarafı 1 incide] ölüm vakasının tahkikatına başlamıştır.Henüz mahiyeti anlaşılmayan hâdise şöyle olmuştur:îstanbulda oturan ve bir müddet evvel kocası Pertev Koca mazdan ayrıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Spor
  • 11.06.1950
  • Türkiye'nin teşkil ettiği müdafaa hattı Londra 10.A.A.Londra'da henüz biten Dışişleri Bakanları Konferansının tekliflerini yorum layan Economist Dergisi,Bevin Ve Acheson'un yanlarında Yakın Doğu mesel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Spor
  • 11.06.1950
  • Dün en sert nutkunu söyleyen Truman neşeli bir toplantıda nutuk söyledi TBaş tarafı 1 incide] da attığımız adımlar beşeriyet için hakikî bir ümit ve fırsat arzetmektedir.Fakat bu teşebbüsler henüz dai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Spor
  • 11.06.1950
  • Yeni basın kanunu TBag tarafı 1 incidel milletvekilleri meyanında Kâzım Taşkent,Suat Hayri Ürgüplü,Selim Ragıp Emeç,Şevket Mocan,Feyzi Boztepe,Saffet Gürol bulun maktadır.Diğer taraftan Ceza Kanununda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Spor
  • 11.06.1950
  • Tekel Genel Müdürlüğü ilânları Malzeme Aîım Şubesinaen 1 2.5.950 tarihinde eksilt meal yapılıp İhale edilenüyen tm mir Şarap ve ispirto fabrikası için «2 adet buhar kazanı,l adet ha* har makinesi.1 ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Spor
  • 11.06.1950
  • bafra MaimUdUrtUğîinden 8638 sayılı İHMMB—i fümulü haricinde kalıp devletin hüküm v» tasarrufu altında bulunan ve balık tutulmasına elverişli olan Bafra balık göUerinin üc senelik avlama hakkı 6/6/990
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Spor
  • 11.06.1950
  • İLÂN M.S.B,Kara Kuvvetleri Komutanlığınc*an 1 1950/1951 öğrenim yılı İğin aşağıda İsimleri ve bulundukları yerler yazılı olan As.Okullara öğrenci alınmasına 25 mayıs 950 den itibaren başlanacaktır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Spor
  • 11.06.1950
  • Bafra İalmüdüriüğünüen 5639 sayılı kanunun şümulü dışında kalıp devletin hüküm v« tasarrufu altında bulunan Kızılırmak ağzının üç yıllık avlanma hakkı 5/6/950 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Spor
  • 11.06.1950
  • aleyhinde faaliyetler Mahallî halk her tarafta bu harekete yardım ediyor Roma 10.A.P.İtalyan Katolik Hareketi Basın Bürosu bugün yayınladığı bir haberde,Rusyada komünist aleyhtarı bir 5 inci kolun faa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Spor
  • 11.06.1950
  • HOOVER REKTRİK SüPüRCELERi SÜEÜBGEt 345 lira pes&ı 375 lira taksitle 75 peşin,ayda 30 lira 10 ay taksit)MATAŞ Galata.Tahir h an Tel:44999
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Spor
  • 11.06.1950
  • 1st-Lv.Amirliği As.Kıtaat ilânları em I 1500 ton muhtelif nakliyat kapalı zarfla ihalesi 16.6.950 günü saat 10 da Sürt As.Sa.Al.Ko.da yapılacaktır.Tutan„ 52.500 lira olup teminatı 3875 liradır.Şartnam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Spor
  • 11.06.1950
  • Türk Amerikan dostluğu 1 l Memleketimizden ayrılan Hochstetter sitayişkâr bir beyanatta bulundu Marshall yardım plânı basın temsilcisi Mr.Leo Hochstetterin Uzakşarkta başka bir vazifeye tâyin edildiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Spor
  • 11.06.1950
  • İzmirde hiç yüzünden bir cinayet İzmir 10 Milliyet)Dün gece şehrimizde feci bir cinayet işlenmiş ve bir işçi üç kişi tarafından bıçaklanarak öldürülmüştür.Kuruçay mevkiindeki gecekon dulardan birinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Spor
  • 11.06.1950
  • Yağ satışları için tahkikat Toprak Ofisin kasaları dün mühürlendi Toprak Mahsulleri Ofisinin yağ tanzim satışları ile meşgul olan şubesinde yolsuzluk yapıldığı hakkındaki ihbar üzerine Ticaret ve Ekon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Spor
  • 11.06.1950
  • Şimdilik 9 vali emekliye ay* ildi I Bag tarafı 1 incide] inen,Balıkesir Valisi Ziya Tekeli,Konya Valisi Şefik Soyer ve Ordu Valisi Salih.Kılıç,emekliye ayrılmışlardır.Bu listeyi bir ikinci listenin ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Spor
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 11.06.1950
  • Türkiye futbo birincilikleri îzmir 10 Milliyet)Türkiye 1950 yılı futbol birinciliği karşılaşmalarına bugün de devam edilmiştir.İlk maç Beşiktaş ile Kâğıtspor arasmd aidi.Oyun müsavi akınlarla başladı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.06.1950
  • Bugünkü Fener Fenerlilerin fazla ehemmiyet verdikleri bu revanş karşlaşmasında.açık farklı bir galibiyet almaları bekleniyor Şehrimizde misafir olarak bulunan İsrail'in Hapoel takımı,bugün son karşıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.06.1950
  • Vefa Hapoel 0 berabere Vefalılar hâkim bir oyun çıkarmalarına rağmen Forvet oyuncularının beceriksizlikleri yüzünden netice alamadılar Şehrimizde misafir bulunan Hapoel takımı dün üçüncü karşılaşmasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.06.1950
  • Amerikadaki maçlar Beşiktaş dün de 3 1 galip geldi New York,10 A.P.Türkiye'nin Beşiktaş takımı dün burada.Amerikan Lik'inin All Stars karmasına karsı 13.000 kişinin önünde yapmış olduğu maçı 3*1 ka za
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.06.1950
  • Bas pehlivanlar güreşe başlamadan evvel Foto:Basın)Kırkpınar güreşleri ustafayı yendi Başa güreşenler arasındaki kuranın bu yıi herseneklnden fâzla olarak münakaşdsız Edirne 10 Hususî muhabirimiz Mete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor