Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 10.06.1950
  • Trumanın dünya barışı Başkan dün bu husustaki 5 noktalık programı izah etti Columbia,Missouri)9.A.A.Başkan Truman Missouri Üniversi tesinde verdiği nutukta Birleşik Amerikanın kabul ettiği barış ve hü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1950
  • Suriyeden bize esrar kaçırılıyor Bir ucu Âmerikada bulunan uyuşturucu maddeler kaçakçılığına bir Arjantinlinin milyonlar yatırdığı anlaşılıyor.Amerika Ayanından Mr.Talay'ın Filedelfiya,Florida ve Nev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1950
  • Ulaştırma Bakanının gönderdiği tamim "Halka iyi muamele ediniz,Ankara 9 Milliyet)Aldığımız malûmata göre,Ulaştııma Bakanı Tevfik İleri teşkilâtına aşağıdaki tamimi göndermiştir:Elimizdeki vasıtaların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1950
  • Milliyetin 25000 liralık hediye müsabakası MİLLİYET,okuyucularından gördüğü rağbete bir şükran mukabelesi olmak üzere 25.000 liralık hediye ihtiva eden bir [müsabaka hazırlamıştır.Yukarıdaki resimde l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1950
  • Adliyede kabadayılığın sonu ski Yargıtay Başkanı sayın Özyöriik kabadayı Fuat Shmenin az zamanda altım üstüne getirdiği adliye cihazının basma geçti.Yeni Adliye Bakanının vazifeye başladıktan az sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1950
  • Ordu Yüksek Komuta Heyetinde yapılan değişiklikler arasında Genelkurmay Başkanlığına getirilen Org.Nuri Yam ut iki gUndenberi yeni vazifesine başlamıştır.Resimde yeni Genelkurmay Başkanını makamında g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1950
  • Pamuklu mensucattaki tenzilât dün başladı Hükümetin kararı piyasada iyi bir tes r uyandırdı İşletmeler Bakanlığının basma,pamuklu mensucat fiyatlarında yaptığı tenzilâta dün sabahtan itibaren başlanmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1950
  • «Kalk Partili Valiler değişiyor» Gazetelerden:İstegun ne?Aman hocam' bîr şirinlik muskası 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1950
  • Amer ikadan 12 kişilik bir heyet geliyor Heyet,sınaî ve ziraî istihsali arttırmak için tetkiklerde bulunacak.Hükümetin teklifi üzerine,yurdumuzun istihsal ve iktisadî bakımdan kalkındırılması imkân la
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1950
  • Sir Damla Yeniden doğuş!Arapça ezan mı dediniz'?Peki ama fes ile sarığın ne kabahati var?Ve û'e için «Spor Klübü» de» «Bök taşi Tekkesi» değil?Şair Eşrefe;«Sultan Hamidin bir oğlu oldu» demişler.Sormu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1950
  • TOİ* Dün Kırkpınar gUreşlerinin başlamasından evvel yapılan merasime katılan gUreşçiler Kırkpınar güreşleri dün öğleden sonra başladı Deste ve ortaların ilk karşılaşmasında alınan neticeleri bildiriyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1950
  • Muhalefete mukabele Arapça ezan için Partinin cevabı "Ezanın Türkçe okunması hakkındaki kanunu Atatürk çıkartmamıştır.Bu kanun İnönü devrinde ve Refik Saydam Başbakan iken 1941 yılında kabul edilmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1950
  • Ordudaki değişiklik Demokrat Parfi bu meseleyi de cevaplandırıyor 'Ahnân tedbirler,orduyu siyasete karıştırmayacak mahiyettedir,Ankara,9 Milliyet)Bu rada günün en mühim meselelerinden biri yüksek komu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 10.06.1950
  • TROÇKIYI Böyle öldürdüler!Tefrika No:21 Yazan General Sanchez Salazar Eski Meksika Millî Emniyet Amiri Troçki,bu suikastı iki yıldanberi bekliyordu Bunun üzerine Cruz yabancı ile birlikte eve gider.Yo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1950
  • Sağlık işleri Hide,sinir hastalıkları ve yeni keşfedilen ilâç Nafen Ajansının bir haberine atfen dünkü sayımızda Montreal Tıp Enstitüsü Profesör ve Başkanı bulunan Dr.Hans Selye'in Londrada vermiş old
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1950
  • Türkiye Eczacıları YaTdımlaş ma Derneğinin ilk kongtesi bugün saat 15 te Etibba Odasında yapılacaktır.Demokrat Parti inkılâp ocağının kongresi bugün saat 8.30 da Üsküdar parti merkezinde yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1950
  • Italyadan ithal edilen iplikler İtalyadan son günlerde ithal edilen pamuk ipliklerinin fiyat ların ucuzluğu ve kalite üstf lüğü dolayısiyle yerli malların rekabet edemiyecek bir durum dadır.İthal mall
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1950
  • Atatürk'ün Savarona,sini İngilizlere satamayız Bir gelin gibi şahane endamı ve iki güzel bacasiyle yıllardanberi Kanlıca koyunda yatan Savaronanm nalı gerçekten içler acısıdır.Bu geminin başından geçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1950
  • Bir çocuk denize düşerek boğuldu Erenköyünde,Balık Yunus sokağında bir kulübede oturan Fat ma ismindeki bir kadının 1,5 yaşlarındaki oğlu Deniz Ölmez,deniz kenarında oynarken düşmüş ve boğulmuştur.Sav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1950
  • Millî Eğitimde ilkokullarda imtihanlar bu gün sona eriyor İlkokulların 1949 1950 ders yi lı bitirme imtihanları bugün so na ermektedir.İkmale kalan ta lebelerin imtihanları da 26 hazi randa yapılacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1950
  • K.j Faydalı bilgi lei Gelecek uçaklar 7.10 P.A.A.Amerikan)Londra ve Brükselden,8.00 K.L.M.Hollanda)Amsterdam ve Eomadan.9.45 D.H.Y.Türk)Bursa» dan,9.50 D.H.Y.Türk)îzmirden,14.15 D.H.Y.Türk)Gaziantep,A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1950
  • HALKİN SESİ Belediye murakabestzliği 3 nisan 930 tarihli Belediye Kanununun 70 inci maddesinin 15 inci fıkrasına göre İstanbul Umumî Meclisince yapılmış ve 24 nisan 930 tarihli Umumî Hıfzıssıhha Kanun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1950
  • Ucuz mesken inşaatı Şehir meclisi dünkü toplantısında bu hususta kararlar verdi Şehir Meclisi dün de toplanmış ve ruznamesindeki muhtelif me seieler üzerinde konuşulup kararlar alınmıştır.Bu arada ucu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1950
  • Tedavüldeki paramızın mıkdarı fazlalaştı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının neşrettiği bültene göre tedavüldeki paramızın mık darı 907.597.455)olarak gösterilmiştir.Bu rakam geçen haf taya nazaran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1950
  • Tekel ve Gümrük Bakanlığı 951 malî yılı'başından itibaren lâğvedilecek Hususî teşebbüsler sigara fabrikası kurmaya karar verdiler Tekel idaresi yeni cep,mutfak ve masa kibritleri çıkartıyor.Tekel Gene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1950
  • Ticarette Türk Alman ticaret anlaşması yenilenecek Bu ay sonunda hitam bulacak olan Türk Alman ticaret anlaşmasının günün ihtiya.çlarına göre ayarlanması ve yeni bir ticaret anlaşması akdi için teşebb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1950
  • Millî Piyangonun büyük ikramiyesini bir tornacı kazandı Milli Piyangonun 7.Haziran çe kil işinde 100.000 liralık büyük ik ramiyeyi 438775 numaralı yarım biletin sahibi Mehmet Zeki Ertenü kazanmış ve d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1950
  • olması lâzımdır n/A A/VVAV î C-ÎA' Demokrasi,bir hükümet şekli olmaktan ziyade bir bayat anlayışı,bir yaşama tarzı,bir düşünce sistemidir.Fertlerinde,zümrelerinde bu türlü kab iliyetler bulunmayan bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1950
  • Motörler doSmuş yapacak Yalnız Haydarpaşa ve Kadıköyüne işleyecek motörler Balıkhane önünden kalkacak Motörlerın Köprü ile Haydar paşa arasında dolmuş yapmaları menedilmiş ve bunun üzerine mo törelile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1950
  • Adliyede Neşir voliyle bir hakaret dâvasına başlandı Geçenlerde Türk Spor mecmua smda Ziya Ateş imzasiyle çıkan bir yazıyı Muharrir Burhan Felek,şahsına hakaret olarak telâk ki etmiş ve yazı sahibi ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 10.06.1950
  • Harici kısa haberler FRANSADA Fransa Bankası ıskonto haddini dün yüzde 3 ten 2.5 a indirmiştir.Bu 30 eylül 1948 denberi bankanın iskonta haddinde yapılan ilk değişikliktir.Marc Chadourne Fransız Aka d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1950
  • Avrupa tediye baliği Oslo,9 Nafcn)Avrupa iktisadî kalkınma teşkilâtı müdürü Dr.Strieker dün burada yapmış olduğu bir beyanatta Avıupa memleketleri arası tediye bir liginin yakında kurulmasına intizar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1950
  • Sunî gıda imalâtı Bir doktor,kıtlık vukuunda insanları doyuracak gıdalar hazırlandığını söylüyor.New.York,9 Nafen)Massachusetts enstitüsü başkanı Dr.Kari Compton Amerikan milli sütçülük teşkilâtında v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1950
  • Müstakbel canileri henüz çocukken keşfetmek kabiî Londra 9 Naf en)Londra da çocuk cürümleri üzerinde mü tehassıs olan Dr.Edward Glo ver'e göre büyüdükleri zaman katil olabilecek çocukların bu meyiller
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1950
  • R.E.Arthur tarafından imal edilmiş olan bu min yatür otomobil tesadüfen bir otobüsün önüne geçmiş ve fotoğrafçı da bu dede ile torunun re»,mini çekmiştir.m 4 Temmuzda 100 yasını bitirecek olan Ace Mt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1950
  • SİYASÎ VAZİYET j Türk Yunan dostluğu Fuat Köprülü ile Yunan Başbakanı general Plastiras'ın Paristeki mülakatlarını müteakip neşre dilen tebliğ Yunan gazetelerinin çeşitli yorumlarına sebep olmuştur.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1950
  • Hârika ilâçlar Aureomysin'in yeni faydaları keşfedildi New.York,9 Nafen)Auraomysin ilâcı yeni yeni harikalaı göstermektedir.Bilhassa insan lar ve hayvanların teşekkülünde bu ilâcın mühim bir rol oynay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1950
  • Meselâ?Meselâ,güzel kadınlar.Kadın bütün cazibesiyle güldü ve ses çıkarmadı.Tank,sükûtu fırsat bilerek kendini tanıtmanın sırası olduğuna hükmetti:Bilançonuza kaydediniz lütfen:Adım Tarık.Gazeteciyim,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1950
  • 1 Hele şükür j emokrat Parti hü-{ğ v—W kûmetinin,bazı vali-e leri iş başından u-e e zaklaştırma kararı,elbet-ğ teki memnuniyeti mucip-tir.Bu memleket tarihinin çok uzak sahifelerinc de-a ğil,sadece d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1950
  • Bîr hapishane papasının başından geçen gerçek bir vaka:Bir katille haşhaşa geçen heyecanlı bir muhavere Beş sene hapiste yattıktan sonra hürriyete kavuşan,fakat hâlâ karısını seven adam artık Nevyork'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1950
  • 300 kişi buzlu krema yüzünden zehirlendi Udine 9 A.A)300 den fazla şahıs,buzlu krema yüzünden zehirlenmiştir.Bunlardan 30 unun durumu vahimdir.Zehirlenenlerden bir çokları şehir de dolaşırlarken rahat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1950
  • Avrupa Briç şampiyonası Brighton,9 A.A.Avrupa briç şampiyonasında dün gece yapılan maçların neticeleri şunlardır:Belçika îngiltereyi 12 puanla Hollanda Finlandiyayı 32 Danimarka Norveçi 13 İtalya İsve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1950
  • îngilterenin gül ihracatı Londra,9 Nafen)ingiliz gülleri İngiliz ihracat piyasasın da mühim bir yer almaktadır.İngiliz gülleri Hindistanda mihracelerin bahçeleri ile İzlanda nın hususi bahçelerinde ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1950
  • Stalin Çine gitti New York 9 A.A.Albay Roland Esty,Salem Evening Star Gazetesinde istihbarat kay naklarım bildirmeden yazdığı bir yazıda mareşal Stalinin jim di Cinde bulunduğunu ve.komünist Çin hüküm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1950
  • O L ü M Kavala Eşrafından hâlen tütün tüccarlarımızdan Hacı Tahir Kavalanın torunu,Fatma Kavala ve Merhum İdris Kavalanın kızı,Ömer ve Lütfiye Kavalanın Ablaları,Hacı Hüseyin Bölükbaşı,Seniye Erdem,Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1950
  • FETHİYE AGAOGLU 8/6/950 gecesi saat 11 de hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi 10/Ö/950 cumartesi günü Cihangir Oba sokak Kâhyaoğlu apartimanindan alınıp namazı öğleyi müteakip Eyüp Camii Şerifinde e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1950
  • Yens bir harp şeklî Bir Almaıı gazetecisi Rusları lıiddellen deli eden yeni bir propaganda usulü buldu Londra,9 Nafen)Berlinın batı bölgesinde bir alman gazetesi çıkarmakta olan Arno isminde bir muhar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1950
  • ekoslovakyada yeni idam karar 13 sanıktan 4 ü idama değerleri de ağır hapis cezalarına mahkûm oldular Prag,9 A.A.Çekoslovak hükümetini devirmek maksadı ile batılı devletlerle birlikte bir suikast tert
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 10.06.1950
  • Hapoel bugün de Vefa ile oynuyor Bugünkü maçın neticesi,Vefa forvetinin çıkaracağı enerjik oyuna bağlıdır Şehrimizde misafir olarak bulunan İsrael'ın Haopel takımı,bu gün üçüncü karşılaşmasını Vefa il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.06.1950
  • SOLHAN SAĞ/1 Batan ilk transatlantik.2 Ka/ıştirma.3 Bir erkek adı;bir cins peynir.4 Hak seven;bir hayvan yavrusu.5 Elektrik ölçüsü;gemi karyolası.6 Sülük misali;sıcak eaki dilde)7 Eşit.8 Emir;kaba kum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.06.1950
  • Dün yedi yaralama vakası oldu Son 24 saat içinde şehrimizin muhtelif semtlerinde taş ve bıçakla yedi yaralama hâdisesi olmuştur.Küçük sebepler yüzünden çıkan kavga neticesinde Tahtaka lede oturan Kâmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.06.1950
  • Türkiye futbol birinciliği yarın sona eriyor An'ara Gençler Eirli i,bugünkü maçı da kazandığı takdire e şampiyonluğu garantiliyor Bu sene İzmirde yapılan Türkiye Futbol birinciliği musaba kalarma;Anka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.06.1950
  • SİYAH İNCİ Yazan:Enid Sims Snow Çeviren:Halit Talayer «Harbin Paris'i değiştirmiş olmasına rağmen,Ritz hâlâ eski halini muhafaza ediyor» diyen,Gerald Godwin;öğle yemeğini bitirmelerini müteakip;karısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.06.1950
  • FATİH AYHAN Suitan Mehmet Tefrika No.39 Papas boymundaki Haçı Edirneye doğru uzattı Sarayınızı azimet aönmelerile doldurdunuz ve Hak yoldan in hiraf eylediniz!İmparatordan evvel katolikliğe dönen impa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.06.1950
  • Callaghan geldiği yoldan evin arka taıv.fına giden koridora doğ ru yürüdü Mutfağı muhtelif eşya ların üstüste yığılmış olduğu bir takım odalardan geçerek nihayet boş şişeleri koymak için yapılma olduğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.06.1950
  • Zabıtada Şehrimizde dün arama ve tarama yapıldı Evvelki gece ve dün sabah şeh ıin muhtelif semtlerinde zabıta ekipleri tarafından silâh araştır ması yapılmıştır.Araştırmada 14 kişide bıçak,iki kişide
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.06.1950
  • İSTANBUL 12.57 Açnlş ve programlar,13.00 Haberler,13.15 Şarkı ve türküler pl.13.30 Dans müziği pl.13 45 Saz eserleri Şarkı ve türküler,14.30 Caz müziği pl.15.00 Serbest saat konuşma veya müzik)15.15 R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 10.06.1950
  • Yunan Kralı subaylarımızı kabul etti Atina:9.A.A.Batı Trakya'da yaptıkları seyahatten dönen kral ve Kraliçe bu sabah Selânlk'e gelmişlerdir.Batı Trakya'daki bu seyahatleri »şansında,Türk Yunan hududu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.06.1950
  • Ankarada sahte altın süren bir şebeke yakalandı Ankara,9 Milliyet)Dün şeh rimizde sahte altın sürücfıi-ığüyapan bir şebeke yakalanmış* u.Şehrimizde Yeni Hayat mahalle sinde oturan îzzet Kaplan,eski gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.06.1950
  • lüeya barışı Trumanın d Bar,tarafı 1 incide] yaşamalarını sağlayacak iktisadî tedbirler almak,Birlegmiş Milletlere bağa millet lerarası kuvvetlerin barışı koruya cakları günü bekliyoruz.Bugünlerde dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.06.1950
  • Saygonda bir yabancı müfettiş öldürüldü Saygon,9 A.A.Saygonda bulunmakta olan «British American Company» müfettişi Evans dün müdürle beraber şirketin bir fabrikasından çıkarken öldürülmüştür.Otomobill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.06.1950
  • Siyah inci [Bas tarafı 4 üncü şayiada] l'er.dedi.«Giderken adres bırak nıadılar.Yalnız,Mr.Godwin,bazı zamansız haberler alınış olduğunu söyledi.Mağazanın müdürü,memurun yanından ayrılmıştı.Hitz'den çı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.06.1950
  • Ziraat e İller Bankası Umum Müdürleri değişti Ankara 9 Milliyet)İller Bankası Genel Müdürü Reşit Egeli İstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğüne,Ziraat Bankası Ge nel Müdürü Hamid Pekcan İller Bankası idar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.06.1950
  • Syriyeden bize esrar kaçırılıyor TBc tarafı 1 incide] İnin ham maddesi olan esrann memleketimize Suriyerîen sokuldu ğu hakikattir.Ve bu hususta mücadele edilmektedir.Diğer taraftan öğrendiğimize gö re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.06.1950
  • Muhalefete mukabele 1 Bas tarafı 1 incide] Bu tasavvur açıklanır açıklanmaz C.H.P.sözcüleri derhal hücuma geçerek Atatürk inkılâplarının baltalanmakta olduğu,irticain körüklendiği şeklinde bir fırtına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.06.1950
  • Arnavutlukta iktisadi daıhk artıyor Washington,9 A.A.Arat rikan hükümeti çevreleri,Araa* vutluğun Sovyet nüfuz daii'osta* den çıkmasın;inceleyecek İngi» liz.Yunan ve Arnavutluk tem silcilcrinden müteş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.06.1950
  • Yemen çöllerinde atta madeni bulundu Aden,9 Nafen)Itaiyaq jeologları imam Yahyaya Tao zin civarında altın madeni o t Sağunu bildirmişlerdir.Bu maden Abdullah Naği isminde bir Ye.menli tüccarın arazisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.06.1950
  • Ordudaki değişiklik Bas tandı 1 incide] let ve hükümet başında bulunan larm orduların,tümenlerin,hattâ alay ve kıtaların içine kadar girerek neler söyledikleri,ne mevzularda nutuklar ir ad ettikleri ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.06.1950
  • Haftada bir gün bedava Tuhafiye ve gömlek satışı M« K« Me Eminönü,Arpacılar 7 numara i—1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.06.1950
  • TAKVİM 10 Haziran 1850 Cumartesi Kumî:Mayıs 28 1366 Hicri:Şabaa 24 1369 Gün 5.27 8.48 öğle 13.13 4.34 İkindi 17.14 8.34 Akgam 20.40 12.00 Yatsı 22.42 2.02
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.06.1950
  • KISA HABERLER Son günlerde kalay fiatlarında bir miktar düşüklük kaydedilmiştir.Külçe halinde ofis)850 870,çubuk mallarda 880 890 kuruştur.•j?Mısır Hava Yollan Genel Mü dürü Mikael El Dabe şirkete ait
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.06.1950
  • Adliyede kabadayılığın sonu Başmakaleden devam] larına samimiyetle baş vurmaktır.Bu takdirde Anayasanın tadil ve ıslahı ve birçok kanunların revizyona tâbi tutulması,bir kelime ile hukuk rejimimizde b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.06.1950
  • Iskoçyada müthiş bir tren kazası Londra:9.A.A.Dün akşam îskoçya'da bir ekspresin vagonları yolda ateş almış ve 5 yolcu diri diri yanmıştır.Bunlardan ikisi küçük bir erkek çocuğu İle 2 yaşında bir kız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.06.1950
  • Ankara ŞoISrler Cemiyeti tdore Beyeti dün aksam toplanarak Ankaralı şoförlerin dertlerini tespit etmişye huzı durakların ihdası için yeni kararlar almışlardır.Besimde İdare Heyeti toplantı halinde gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.06.1950
  • Ankaradaki "ağzı bıçaklı,bir hırsız Ankara 9 Milliyet)İki senedir şehrimizin muhtelif semtlerinde 80 kadar ev soyan ve ağzı bıçaklı» namiyle mâruf gece hırsızı Ahmet Kulubay dün Ankara üiubey yolunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.06.1950
  • Amerikadan heyet geliyor [Bas email 1 incide bu,heyetin,Türkiyede tetkik edeceği mevzular şunlardır:1 Halihazır ve istikbaldeki potansiyel iktisadî durumunda kabil olan gelişmeler;2 İktisadî durumdaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.06.1950
  • Demokrasi şuurunun da doğması lâzımdır Baştarafı 2 ncide)siyasî cephesi ancak manevi zih nî ve ilmî cepheleri kurulduktan sonra vücut bulmuştur veya bulacaktır.Esasında garp demokrasilerinin tarihi de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.06.1950
  • Rırkpmar güreşleri I Bas tarafı 1 incide*)Akyazı Adapazarı)Hüseyin Gürcan Kırklareli)İsmail Aray İzmit)Sait Yenen Adapazarı)Kadir Dereli Malkara ,Hasan Kurt İst)İbrahim Albayrak Kırklareli)İbrahim Can
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.06.1950
  • Ulaştırma I Baş tarafı 1 incide] tedbirlerle dahi hemen önüne ge çilmesinin maddi imkânların müsadesizliği sebebiyle müşkül olduğu ve zamana mütevakkıf bulunduğu takdir edilmektedir.Hal böyle iken ger
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.06.1950
  • Girid metropolidi dün valiyi aiyaret etti Patrik Athenagorası ziyaret et inek üzere şehrimize gelen Girit Metropolidi dün patrik veki li ile birlikte vali ve belediye reisini ziyaret ederek,Giridliler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.06.1950
  • PamukSu mensucat Bas tarafı 1 incide)Pamuklu mensucatta imkân nisbetinde indirmeler yapıl-di.Piyasada beklenen ucuzluk hareketinin ilk adımını her türlü fedakârlığı göze alarak atmış bulunuyoruz.Bunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.06.1950
  • Türkiye ile Almanya arasındaki ticaret Müzakerelere önümüzdeki rtta başlanıyor hafta Frankfuı Frankfurt 9. A.P.Türkiye İle batı Almanya arasmdaki yeni ticaret müzakerelerinin muhtemel olarak önümüzdek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.06.1950
  • Bir katille başbaşa geçen heyecanlı bir muhavere Beş tarafı 3 üncü sayfada] hiddetle masayı terketti.Yemeğimi yedim ve heyecanla kompartımanına döndüm.Müthiş bir rüzgâr çıkmıştı.Elektrikleri yaktılar.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.06.1950
  • Haftada bir gün bedava Tuhafiye ve gömlek satışı İTİ.K* Me Eminönü,Arpacılar 7 numara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 10.06.1950
  • GARJAWACZ 350 cem 25C cem İ25cctr En Üstün Evsaflı En Mütekâmil En Ucuz ÇEKOSLOVAK motosikletleri dünyada kendi sınıflarında daima birinciliği muhafaza etmektedir.Türkiyenin büyük vilâyetlerindeki ace
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.06.1950
  • Bafra Malmüdürlügünden 5639 sayıl kanunun şümulü haricinde kalıp devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve balık tutulmasına elverişli olar^ Bafra balık göllerinin üç senelik avlama hakkı 5/6/950
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.06.1950
  • Hattada bir gün bedava tuhafiye ve gömlek satışı JVL M» Eminönü,Arpacılar 7 numara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.06.1950
  • Müstamel posta pulu alınır 100 adedi 15 kuruştan 100 kurusa kadar alınır Suat Krpul Ortaköy Şekerci Sok Noı 19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.06.1950
  • Dr.Hafız Cemal LOKMAN HEKİM Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her güa saat 14 den 17 ye kadar İstanbul Dİvanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.06.1950
  • itltUhjct ABONE FÎATLERt Senelik 18 Liradır 6 Aylık 15 3 8 1 8 Yabancı mem;eketler için iki mislidir.İLÂN FİATLERİ Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 Lira 3 üncü 4 4 üncü »2,5 İlân sayfaları santimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.06.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yan islerini fiilen idare eden:N.Bay t ok Dizildiği yer:N.A.ve A.N.Kgazetecilik kollektif şirketi)matbaası Basıldığı yer:Son Telgraf Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.06.1950
  • Hattada bir J gün bedava Tuhafiye ye gömlek satın M* K« Nkm Eminönü,Arpaeücnr 7 numara r I ı 1 lı I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.06.1950
  • Ff aris riıdb âs ı ri a g öre İlli verilmiş SAĞLAR Türkiye'de ilk defo olqrok,esmer,veya 1 siyah saçlarınıza 1)daha derin aklıler verebilmek için huıuıt bir tanda İhzar ediimis »ayanı hayret bir müsta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.06.1950
  • ÇEKLER 1 Sterlin 790 100 Dolar 282 100 Fransız Fr,0.80 100 Liret 044.128 100* isviçre Fr.64.03 100 Belçika Fr.0.60 100 Drahmi Fr.01.370 100 Escudos 9.7890 Serbest Piyasada DÖVİZLER Dolar takas 367 Ste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.06.1950
  • ı:1st-Lv.Amirliği As.Kıtaat ilânları ınııııııiHn «Mimin 11 ııı¦ nı ıı ili rsfrftatotiiyi r» M-îıTmuı—ft^ 3950 ton muhtelif nakliyatın eksiltmesi 17/6/950 günü saat 11 de Erzurum As.Sa.Al.Ko.da yapılac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.06.1950
  • Satılık Emlâk)Istanbul Defterdarlığından'.Dosya No.Cinsi Kıymeti Teminatı Lira Lira flll_782 Burgazada,Gönüllü cad.Ve Mehtap 2558 192.85 so.30 ada,8 parsel eski 43 mük.yeni 83 kapı sayılı 443 M2 arsa.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.06.1950
  • 2000 Milliyet kariine 25.000 liralık hediye Müsabakamız geniş bir okuyucu kütlesi arasında büyük alâka uyandırdı Hediye Kuponlarımızı Aziz okuyucularımıza «Milliyet* in 2.000 okuyucusuna 25.000 liralı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.06.1950
  • İLÂN M.S.B.Kara Kuvvetleri Komutanlığından 1 1950/1951 öğrenim yılı iğin aşağıda isimleri ve bulunduk-lan yerler yazılı olan As.Okullara öğrenci alınmasına 25 mayıs Ü50 den itibaren—başlanacaktır.Bu m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.06.1950
  • Devlet Orman İşletmesi Devrek Müdürlüğünden 1 İşletmemiz Karadero Bölgesi Karadere mevkii istif yerinde mevcut 1400 metreküp kayın ve meşe maden direğinin Bolusuyu ile topyeri istif yerine nakil,ve is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6