Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 06.06.1950
  • Arapça Ezan meselesi aşbakan Adnan Menderes uZafer» Gazetesi Başyazarı ile yaptığı bir ko nuşmada lâiklik hakkında etraflı bir izaha girişerek bu arada Mustafa Kemal'in vaktiyle eznrnu Türkçe okunması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.06.1950
  • Bir Damla Dikişsiz yama ÎŞte size günün meselesi:Marshall Yardımı ile,bütçe açığı kapanır mı,kapanmaz mı?Başbakana göre,kapanmaz!Cemil Said Barlas'a nazaran;kapanır!Şimdi hangisininki dog ru.pek bilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.06.1950
  • Millî Savunma 8 masrafları kısılıyor Bayarın riyasetinde ki toplantı Ankara 5 Milliyet)Millî Savunma masraflarında pılacak tasarruflar için müzakerelex" devam etmektedir.Bugün de Millî Savunma Bakanlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.06.1950
  • 200 bin veremli,2 milyon sıtmalı şifa bekliyor Dün şehrimize gelen Sağlık Bakanı bu hususta alınacak kararları izah etti Sağlık Bakam dlin gazetecilere izahat verirken Jo\o-R.Ankan)Yazısı 5 ncide)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.06.1950
  • ¦I A arasıma sı Amerika atom topu imal ediyor,Rusyadâ yeni atom tecrübeleri yapılıyor_Amerika Cumhurbaşkanı Truman,sulh imkânlarını araştırmak üzere Stalin'le bir mülakat yapan Birleşmiş Milletler Gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.06.1950
  • Ucuzluğa doğru ilk adım Şeker ve sigara fiyatları iniyor Önümüzdeki hafta toz şeker 30,birinci sigara da 5 kuruş ucuzlayacak Ankara 5 Türk Ajansı)Gümrük ve Tekel Bakanı Nuri Özsan,Türk Ajansı muhabiri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.06.1950
  • Avrupada Türkiyeye beslenen hayranlık Russell Dorr seçimlerin bıraktığı tesiri anlatıyor İktisadî İşbirliği İdaresi Tür-1 18 de ufakla Paristen şehrimi* kiye İcra Heyeti Başkanı Mr.I ze gelmiştir.Russ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.06.1950
  • kuponlarımızı toplayın Milliyet'in 25 OOO liralık hediye müsabakası dün başladı ve büyük alaka uyandırdı 'WT Gazetemizi»:2000 kariine dasrıtacagı 25000 liralık hediye müsabakasının ilk kunonunu dün ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.06.1950
  • usun seçim e edi Tutanaklarına itiraz edilen tanınmış milletvekillerini'?n 5 i soldan itibaren:Hüseyin Cchit Yalçın,Cevdet Kerim încedayı.Faik Ahmet Barutçu.Feridun Fikr ve Kâzım Özalp üzere hususî ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 06.06.1950
  • Türk Ticaret Bankasının Kadıköy ajansı acildi Türk Ticaret Bankasının Kadıköy Ajansı dün törenle açılmıştır.Bu törende Bankanın İdare Mec lis Reisi,Umum Müdürü,İstanbul ğubesi Müdürü ile Kadıköy Kayma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1950
  • Teknik Üniversitedeki tedris toplantısı İstanbul Teknik Üniversitesi Talebe Birliği;tesdris sisteminin yeniden gözden geçirilmesi ve talebe lehine düzeltilmesi için teşebbüse geçmiş ve yarın için büyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1950
  • Moda açıklarında meçhul bir ceset bulundu Moda açıklarında bir ceset bu lunmuş ve savcılık hâdiseye 2İ koymuştur.Üzerinde hüviyetini tespite yarıyacak bir şey bulunamayan cesedin,10 gün kadar önce,Kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1950
  • Radyoevi hâdisesinin bugünkü duruşması Mareşal Fevzi Çakmakın irtihalinin ertesi günü Taksimde ve Radyoevi önünde hâdise çıkar maktan sanık 72 gencin duruşmasına bu sabah saat 10 da onuncu asliye ceza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1950
  • Prof.Sıddık Sami Onar'ın dünkü konferansı Ordinaryüs Profesör Sıddık Sami Onar,dün saat 17 de Ticaret Odası konferans salonun,da «Adalet teşkilâtı hakkında düşünceler» mevzulu bir konferans vermiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1950
  • 8 kişide bıçak bulundu Emniyet Müdürlüğü memur lan dün şehrin muhtelif semtle,rinde silâh araması yapmıştır.8 kişide bıçak bulunmuş ve bun lar müsadere edilerek haklarında kanunî muamele yapılmıştır.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1950
  • HALKIN SESİ Kumkapının eksikleri «Kumkapıda Saraç İshak mahallesinin sokakları bozuktur.Yıllardır tamir edilmemişle!dir.Her yıl alâkadar makamlara ihtiyaç listeleri verilir,fakat bir netice çıkmaz.Esi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1950
  • Eminönü Halkevinin talebeyi müteessir eden kararı Eminönü Halkevi Müdürlüğünün son günleıde aldığı bir karar talebe ve b I hassa yükoek tahsile devam eden gençler arasında teessür uyandırmıştır.Halkev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1950
  • Adana vapuru dün 301 yolcu getirdi Adana vapuru dün sabah saat 9 da Güneydoğu Akdeniz seferinden dönmüştür.Gemi 301 yolcu,400 ton yük getirmiştir.Diğer taraftan Ankara vapuru da bugün 3aiıl 14 te Batı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1950
  • Sanayi ve Kalkınma Bankası resmen kuruldu Türkiye Sanayi ve Kalkınma Bankasının kuruluşuna ait formaliteler ikmal edilmiş ve bankanın nizamnamesi Ticaret Odasının Sicilli Ticaret bülteninde neşredilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1950
  • w Arapça ezan meselesinde müezzinler yaşadı E2an Arapça mı okunsun,Türkçe mi okunsun diye yıllardanberi süren münakaşa 1a ~ok şükür Demokrat Partinin ikti dara gelmesiyle nihayet sona e* riyor:Lâik de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1950
  • Şebrin sağlık durumu Şehün mayıs 16 dan 31 akşamına kadar sağlık durumunu gösterir,15 günlük tablo Sağlık Bakanlığına yollanmıştır.Buna nazaran,iki lekelihumma,7 X«J* rahumma,2 paratifo,11 difteri,4 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1950
  • Almanya ile ticaretimiz Almanya ile ticarî münasebetlerimiz gittikçe genişlemektedir.Harpten evvel dış ticaretimizin yüzde 70 ini teşkil eden Almanya ticareti yine eski seviyesine doğru yavaş yavaş yü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1950
  • Rusya bizden tiflik almak istiyor İkinci Cihan Harbindenberi ilk defa olarak Sovyet Rusya ithalât firmaları,memleketimiz ihracatçılarına müracaat ederek,tiftik talebinde bulunmuşlardır.Yapılan müzaker
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1950
  • iki kadın profesör dün gelirimize geldi Unesco profesörlerinden Mrs.Leverton ve Mrs.Policy evvelki gece uçakia şehrimize gelmişlerdir.İstanbuida bir müddet kalacak olun bu kadın profesörler bazı tetki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1950
  • Kaynanasını öldüren genç ŞehremJnli Mahmut dün tavcılık tarafından tevkif edildi Dört gün önce Şehremininde Mah mut isminde birinin,ölen karısının annesi Zekiye Özyurdu sopa ile ba yıltıncaya kadar dö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1950
  • Kambiyo rayiçlerinin değişeceği söyleniyor Bu haber,altın ve dolar fiyatlarına da tesir etti Malî ve iktisadî mevzularda alınacak tedbirler hakkında piyasaya Ankaradan türlü şayialar sızmağ bşlamıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1950
  • Piyasadaki durgunluk Ticaret ve Sanayi işbirliği Cemiyeti Bakanlığa bir rapor gönderdi Son günlerde piyasada umu mî bir durgunluk hasıl olmuştu.Bu münasebetle dün sabah saat İÜ.30 da Ticaret ve Sanayi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1950
  • Yunan Başbakanı General Plastiras Türkiyeye geliyor Şehrimiz siyahi melıafilinde bu ziyaretin yakında vuku bulacağı söyleniyor Dün ^ehrimız siyasî mahfilİ2rinde Yunanistan Başbakanı ve aynı zamanda Dı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1950
  • Polis pazar günü iki randevu evini daha bastı Ahlâk zabıtası memurları ri3zar gecesi sabaha karşı Beyoğ lunda iki randevu evini bas mıhlardır.Kalyoncu Kulluguxida,3 numarada oturan Yaseminin ve ayni s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1950
  • KISA HABERLER istanbul Üniversitesi Talebe Birlimi,muhtaç Yüksek Tahsil Öğrencilerine yaz aylarında iş bulabilmek için teşebbüse geçmiştir.İlk olarak öğrencilere,İstanbul Sergisinde bir ayl.k iş bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1950
  • Memleket dertleri davamız Yüz yıllardanberi himmet bekliyen bu mesele,hiç de korkulduğu kadar halli güç değildir.Asıl mesele aza kanaat» felsefesini yıkmaktadır.Asırlarca ihmal edilen köy dâvamız,ougü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1950
  • ir Türkiye Kızılay Derneği Eminönü şubesinir yıllık kongresi yarın saat 19 da Şehzadebasındaki Kızılay salonunda yapılacaktır.TOPLANTI:ir Demokrat Parti Harbiye Sem* Ocağı 15 Haziran Perşembe günü saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1950
  • 8VTR0ÇKİYÎ pABövle öldürdüler! Tefrika No:17 Yazan:General Sanchez Salazaı Eski Meksika Millî Emniyet Amiri Elimize yeni bir vesika daha geçirmiştik Bir Fransız sandığı bu adara,kendisine günde 5 Pes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 06.06.1950
  • ispanya borç para alıyor Londra 5 A.A.Financial Times gazetesi Madrit muhabirinin bildirdiğine göre Chase National Bank'ın Direktör ve Direktör Yardımcısı olan Wainthop Aldrich ve Alfred Barth'ın Madr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.06.1950
  • Macaristamn 5 yıllık plânı akim kaldı Londra,5.ıNafen)Dün Peştede Macar Ekonomi Konseyi Baş kanı M.Gerce'nin yayınlamış olduğu beyannamesi resmen Hân edilmiştir.Bu beyannamec/e Llacaristanda tatbiki d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.06.1950
  • Yugoslav Yunan tren hattı açıldı Atina,5 Nafen)Resmen bil dirildiğine göre Yunanistan ile Yu goslavya arasında mevcut ve tren güzergâhını kapayan manialar kal dırılmıştır.Tren yolu üzerindeki tel örgü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.06.1950
  • Biııgazide de seçim yapılıyor Bingazi 5 A.A.Bingazililer tarihlerinde üçüncü defa olarak bugün Temsilciler Meclisinin elli üyesini seçmek için sandık başına gitmektedirler.Altmış kişilik meclisin on ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.06.1950
  • Japonya'da seçimler Tokyo 5 Nafen)Dün yapılan seçimleri iktidar partisi olan Liberallerin kazanmış oldukları anlaşılmaktadır.Bu seçimlerden sonra Japon sulh andlaşmasının süratle imza edileceği zanned
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.06.1950
  • Harici kısa haberler FRANSADA it Feld Mareşal Vikont Montgomery Normandi çıkarmasının yıldönümünde dün Caen'in bombalardan yıkılmış sokaklarında do laşmış ve binlerce kişi tarafından alkışlanmıştır.MI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.06.1950
  • Bir boşanma aleyhtarı Eski bir hâkim herkese nasihat verirken kendisi 6 haftalık karamdan ayrıldı Elizabeth New Jersey)5 AP)67 yaşında ve evlenme ve boşanma hakkmda hukukî bir eserin müellifi ve sabık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.06.1950
  • iki taraf da Almanyayı silâhlandırıyorlar Rusyaya mukabil,Amerikada Batıdaki polis kuvvetlerini teşkilâtlandıracak Washington 5 A.A.Ayan Meclisi Dış Münasebetler Komisyonu Başkanı Tom Connally,pazar g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.06.1950
  • Bekikada seçim bitti Kıral tarafları olan Hıristiyan Sosyal Partisi ekseriyeti aldı Bruxelles 5 A.A)İçişleri Bakanlığından resmen tebliğ edildiğine göre,saylavlar meclisi katî seçim neticeleri şöyledi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.06.1950
  • New York'un nüfusu Londra 5 Nafen)Amerikalılar New York şehrinin son nüfus sayımı yapılmadan evvel bu şehri dünyanın en büyüğü olarak telâkki etmekte idiler.Fakat son sayım neticesinde şehir nüfusunun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.06.1950
  • Avrupa Briç şampiyonası Brighton 5 A.A.Sekiz gün sürecek elan Avrupa briç şampiyonası İngiltere,Danimarka,Finlandiya,Fransa,Hollanda,İzlanda,İtalya,Norveç ve İsveçin iştirakiyle dün akşam başlamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.06.1950
  • Yeni usul bir Rus sabotajı Halep'te Araplarla Ermenileri birbirine düşürmek istediler Şam 5 Nafen)Halepte son günlerde cereyan etmiş olan bir hâdise yüzünden Müslümanlar ile Hıristiyanlar büyük bir ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.06.1950
  • Gayri insani bir karar Güney Afrika'da beyazların olduğu yerde renkli ırka mensup bulunanlar çalışamıyor.Yeni Delhi,5 G.H.H.Güney Afrika idaresinin Avrupa ırklarından başka ırklara yattığı kötü farklı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.06.1950
  • Amerikan kuvvetlerinin müşterek manevraları Washington 5 A.A.Amerikan hava,deniz ve kara kuvvetleri komutanlıkları bu ayın ilk iki haftası içinde emniyet tedbirlerini tecrübe etmek için müşterek manev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.06.1950
  • Ayan Meclisi Bruxelles 5 A.A)Ayan meclisi seçimlerine ait tam netice şöyledir:Sosyalistler:39 Komünistler:1 Hıristiyan sosyalistler 54,Liberaller 6,Sosyalistler geçen ayan meclisindeki adetten 6 fazla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.06.1950
  • Dün Nişantaşı Kız EnstitUsiindeki defilede bir genç kızımız davetliler önünden geçiyor.Siyasal bilgiler okulunu bitirenler münasebtiyle verilen veda ziyafetinde ınem leketimizin bir tok tanınmış şahsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.06.1950
  • SİYASÎ VAZİYET Kıbrıs meselesi ıbrıs'ın Yunanistana iltumuzla hem bizim,hem haki meselesi altmda dosde İngilterelim arasını açmayı hedef tutan kızıl tahrikler bizde olduğu gibi İngilterede de müsait k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.06.1950
  • En iyisi sıcacık kompartımana çekilip,oturmaktı,bir arkadaş varsa,elbet res toranda rastlaşırız» diye soy lenerek,kalabalığın arasından yagona sokuldu.Fakat korido ru geçmek imkânsızdı.BiikaQ kişi bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 06.06.1950
  • Balıkhanenin su derdi nihayet halledildi Balıkhanede senelerdenberi şikâyete yol açan balıkların yıkanması meselesi,son alman bir kararla halledilmiştir.Şöyle ki,balıkların bozulmaması için,deniz suyu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.06.1950
  • Ini'mü şehitlerini anma töreni Bozüyük Milliyet)İnönü Meydan Muharebesinde savaşan aziz şehitlerin hatıralarını an mak üzere 11 haziran pazar günü saat 10.30 da İnönü şehitü ğinde bir tören yapılacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.06.1950
  • TAKVİM 6 Haziran 1950 S t X Rumi' Mayıs 24 1366 Hicri;Saba» 20 1369 GÜn 5.28 8.51 öğle 3.12 4.35 İkindi 17.13 8.36 Akşaır 19.37 12.00 '2 38 2.01
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.06.1950
  • Yani ne demek istiyorsunuz.Endişelenmeyin,onu da öğreneceksiniz!Thorla Riverton küçük masanın ününe durarak çeki imzalad;So^uk bir tavırla uzattı.Callaghan çeke şöyle bir bakarak cebine attı ve gidip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.06.1950
  • Italyaya giden sağlık heyeti yurdumuza döndü 15 mayısta İtalyaya gitmiş olan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürü Arif Anıl,Sıtma Umum Müdürü Dr.Mithat Süyev ve Sıtma Mücadele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.06.1950
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve Programlar.13.00 Haberler,13.15 Dans müziği p)13.45 Şarkı ve Türküler,14.20 Ev kadını.14.30 Şrrkı ve Türküler pl.14.50 Caz şarkıları pl.15.0ü Programlar ve kapanış.17.57 Açı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.06.1950
  • »1 M I [Mil SOLDAN SAGA:1 İtalyanın müstemlekûlerindendi.2 Kiralık;Denk.3 Kaba,Saba,Tersi balgamlı.4 Sonuna bir harf ilâvesiyle Argoda fiyakalı;Vilâyet.5 Ses;Halk,6 Duy,Tersi hayvan yuvası.7 Gözyaşı e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.06.1950
  • AYHAN FATİH l^İSuIlan Mehmet Tefrika No.35 Sırtını duvara vererek,baş zindancıya baktı Sert rüzgâr taş kule köşelerinde hklar yalıyordu.Akşam alacası yasınca dehlizdeki kirli camlı fanusu usandırmağa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.06.1950
  • Sigortacı «Efendim sız.diye başlıyan sigorta prodüktörü tam kırk iki dakikadır konuşuyordu.Müfterisi,sayın tüccar,içini çeke rek:«Pek iyi ama.deyince prodüktör kalemini uzattı:«Imzalayın.ı »Etendim si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.06.1950
  • Hangi,ise yaradığınız,yeni tip imtihanla belli oluyor Hangi meslekte daha çok muvaffak olursunuz?Amerikada bir mübendisin bulduğu u^ul 70000 kişi üzeri ne olacağın] anlamak istiyenler bir lakım garip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 06.06.1950
  • Amerikanın yeni yardımı Truman 3 milyarlık kanunu dün törenle imzaladı Washington 5 A.P Başkan Truman bugün 3.121.450.000 dolarlık dış yardım programının tatbikine yetki veren kanun tasarısm imzalamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.06.1950
  • Milliyet ABONfc FİATLERİ Senelik 28 Liradır 6 Aylık 13 3 8 1 S Yabana memleketler iki millidir.İLAM FlATLEBt Başlık 20 lira 2 nci sayla santimi 4 Lira 3 üncü 4 4 üncü 2£ İlân sayfalan santimi 2 Doğum,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.06.1950
  • Köprülü şerefine verilen ziyafet Paris 5 A.P)Türkiyenin Paris Büyük Elçisi Nu :ın Menemeneioğiunun bugün Pariste bulunan Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü şerefine verdiği öğle yemeğinde Fransa Dışişleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.06.1950
  • Şeker ve sigara fiatları iniyor Baş ta.tifı î incide pılacak indirme knt'î olarak esbit edilmiş midir?Cevap:Evet.Toz şeker fiyatından 30 kuruş,kesme şekerden 20 kuruş indirilecektir.Bu husustaki karar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.06.1950
  • Rüşvet alan komiser mahkûm oldu Bursa 5 Milliyet)Bundan bir müddet ünce Hüseyin Sakar isminde bir vatandaştan işini görmek bahanesiyle 25 lira rüşvet alan çarşı karakolu komiseri Bekir Günalanın yargı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.06.1950
  • 148 Mebusun seçim tutanağı iade edildi Bas tarafı 1 incide] AFYON:Bekir Oynaganh AĞRI:Kasım Küfrevi BİNGÖL:Feridun Fikri Düşünsel,Mustafa Nuri Okçuoğlu BİTLİS;Muhtar Ertan.Salâhaddin İnan BURDUR;Mehme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.06.1950
  • tam sulha Kral,Prenses Faikanın Fethiye henüz M San FraTısısko 5 A.P)Ana Kıraliçe Nazlı,Prenses Faikanın Kıra!Faruk tarafından affedilmiş olmasına rağmen,Mısır hanedan ailesinde henüz sulh ve sükûnun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.06.1950
  • Türk çoçdkiavınıu üstü t başarısı Ankara iö Milliyet)Şehrimize gelmiş olan İngiliz Sadler's "Welles Bale Kumpanyasının kurucusu ve Müdürü Miss Ninette de Valois Dugün saat 10 da İngiliz Kültür üey*ti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.06.1950
  • Avrupada Türkiyeye beslenen hayranlık I3a,tarcfı 1 incide)Mr.Russell Dorr,hava alanında kendisiyle görüşen muharririmize,Parkte Dışişleri Bakanımız Fuat Küprüiü ve Paris Büyük Elçimiz Numan Menemencio
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.06.1950
  • A nerika Rusya arasında silâh yarışı Baş tarafı 1 incide] Sovyet hükümetinin yeni bıi atom bombası tecrübesi yaptığı bildirilmektedir.Bu tecrübenin Türkistan bölgesinde yapıldığı sanılmaktadır.Tecrübe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.06.1950
  • Amerikada komünistler Amerasia hâdisesi yeniden ele alınıyor Vvaşıngton 5 A.A)Federal tahkikat bürosu şefi Odgar Hooverin,1945 yılında cereyan eden Amerasia hadisesi hakkında ken dişine tevcih edilece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.06.1950
  • Dün sabah şehrimize gelen Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Nihat Reşat Belger,Sağlık Müdürlüğünde bir basın toplantısı yaparak,memleketin sağlık meseleleri hak kında izahat vermiştir.Bilhassa verem mevz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.06.1950
  • Ürdün Irak münasebetleri Bağdat,5 A.A.Bağdattan gelen haberlere göre Sami Rifat Pasa ve Ürdün Dışşüeri Bakanı Şükrü Paşa ile İrak idareciler" ara smdaki görüşmelere devam edilmektedir.Ürdünlü Bakanlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.06.1950
  • B rl ği Amerika Yüksek Komiseri,komünistlere itimad ediieıııiyeceğiııi söylüyor Frankfurt,5.A.P.Batı Almanyadaki Ami.kan Yüksek Koır.iseri John Mc Cley dün,«Doğudaki kukla hükümetin mevcudiye ti karşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.06.1950
  • Yabancı sermaye için Amerikadan bir heyet geliyor Vaşington 5 A.A)Millet lerarası Danka direktörü Eugene Black,bugün beyanatta bulunarak Tüık hükümetinin talebi üzerine memleketimiz ekonomisini tetkik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.06.1950
  • ingiltere Mısır askerî görüşmeleri Kahire 5 A.P)İngiliz İmparatorluğu Genelkurmay Başkanı Mareşal Sır William Slim bu sabah Mısır ıaarecileriyle stratejik önemi haiz Süveyş kanalı ve mücavir bölgeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.06.1950
  • Mecliste bulunmayan mebuslar Hu'ûsi Köymen bunların yemeğe gittiklerini söylüyor Ankara 5 Milliyet)Büyük Millet Meclisinde Adnan Menderes hükümetine veıılen güven oyu dol ayı siyle gazetelerde bir tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.06.1950
  • Sahihi:A.N.KARACAM Bu nüshada yazı islerini fiilen idare eden:N.Baytok Dizildiği yer:N.A.ve A.N.Kgazetecilik kollektif şirketi,matbaası Basıldığı yer:Son Telgıai Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.06.1950
  • Neşriyat MUSİKÎ MECMUASI İleri Türk Musikisi Konser»,atuctrı'mn neşir vasıtası olan MUSİKİ Me.muası'mn 28 inci Haziran bayisi çıktı.İçinde musiki tarihi,mu siki lugâtı,Tanbur kılavuzu,Türk musikisi ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.06.1950
  • ÇEKLER 1 Sterlin 7.91 100 Dolar 282.52 100 Fransız Fr.0.80 100 Liret 044.128 100 isviçre Fr.64.03 100 Belçika Fr.0.60 100 Drahmi Fr.01.376 100 Escudos 9.7890 Serbest Piyasada DÖVİZLER Dolar takas 382
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.06.1950
  • Zırha bürünen sulh âşıkları ki olan Devletler silâhlanıyorlar Polonya ile Çekoslovakyadan bâgka mağlûp çıkmış olan Arnavutluk,Bulgaristan,Macaristan ve Kumanya muhtelif maskeler altında askerî masrafl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 06.06.1950
  • 3.BEİED/YE.U MÜESSESELERİN DİKKÂTİNE i T/TAS» Ticarei Türk A.S.Bâhczkepı-TicaretBânkas/75/24 7J6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.06.1950
  • Bu akşam sıklet boks Amerikalı Lee Savold ile,ingiliz Bruce Woodcock arasında cereyan edecek olan bu karşılaşma,Dünya ağır sıklet boks şampiyonunu tayin edebilecek bir mahiyet ahnış bulunuyor Joe Loui
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.06.1950
  • İ sta n b u I Belediyesi i la n la r ı Kiralık ve satılık gayrimenkuher Tahmin bedeli Lira Kuruş 600 00 312 00 İlk teminatı Lira Kuruş 45 23 00 40 Kadıköy Hal'inde 35 numaralı dükkânın bir yıl müddetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.06.1950
  • Kütahya başkanlı^ıtiudn 1 Belediyeye ait ve elektrik santral binasında bulunan ve 30.000 lira kıymet taktir olunan lokomobil ve teferruatı kapalı zarf usulile şartnamesi veçhile satılığa çıkarılmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.06.1950
  • devıeı Urman İşletmesi Devrek blüdürlüğUnden 1 İşletmemiz Karadere Bölgesi Karadere mevKii istüyc.ude mevcut 1400 metreküp kayın ve meşe maden direğinin Boıusuyu ile topyeri istifyerine nakil,ve istif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.06.1950
  • OGARJAWACZ 35© cem ÎSOccm 12$ cem En Üstün Evsafls En Mütekâmil En Ucuz ÇEKOSLOVAK motosikletleri dünyada kendi sınıflarında daima birinciliği muhafaza etp^kfedix.Türkiyenin büyük Vılâj*ellerindeki ac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.06.1950
  • Bir Yolcu:Beni Basra Körfezine,Hindistana ve Doğuya en çabuk ulaştıracak yol hangisidir PAN AMERİKAN Havayoııar sizin için Istanbuldan,Beyrut Şam yoliylo Basra Körfezine,Basra Ka raşi,Delhi Kalkutta'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.06.1950
  • İst* Lv.Amirliği As.Kıtaat ilânları ıı'lı l» 500 M3.moloz ve luü M3.Kırma taşı ile 82 M3.moloz taşı ayrı ayrı açık eksiltme ile ihalesi 22.6.950 günü saat 11 de Hadımköy 79 No.lı As.Sa.Al.Ko.da yapıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.06.1950
  • İLAN M.S.B„ Kara Kuvvetleri Komutanlığından 1 1950/1951 öğrenim yılı iğin aşağıda isimleri ve bulundukları yerler yazılı olan As.Okullara öğrenci alınmasına 25 mayıs 950 den itibaren başlanacaktır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.06.1950
  • Besiktaşm Yukarıdaki resim Besiktaşm Amerikadaki St,Lovis «ehrind»,Amerika Milli takımils yaptığı va 5 0 galip geldiği maçta alınmıştır.Burada topu kapmak isteyen Amerikalı oyuncu yaptığa hata ile Bül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor