Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 05.06.1950
  • ^¦JJJUWJ 25.000 liralık mü sabakamız başladı Hediye kupönTarımızı bugün neşrediyoruz Gazetemizin başlık kısmının sol tarafındaki kuponları bugünden itibaren keserek toptanıyız Gazetemizin tertip ettiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1950
  • Plastiras'ın beyanatı r-Türkiye ve Yunanistan {ügterek Batı müdafaası lâııına alınmalıdırlar.Atina 4 A.A.General Plastiras,perşembe günü Parise hareket etmede" once,United Press muhabirine,hükümetinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1950
  • Köprülünün Paristeki temasları_Dışişleri Bakanı Schumaıı,Harriman ve Cevat Açıkalm'la görüştü.Paris 4 A.A.Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü dün Paris'e gelen Londra büyük elçi-Devamı Sa;5 SU:4 tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1950
  • Bir Damla bağış!C.H.P.Genel Sekreterliğinden:«Bu seneye kadar,tahtı inhisarımızda bulunan «kifayeti müzakere» metodunun,evvelki gün» yeni iktidar mensupları tarafından kuUamldığmı gördük.Kanunî hakkım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1950
  • Galatasaray da Hapoeli 4-2 yendi İîîlîk,nCİvmaİXM.Ga!ota80ItIYla TO»»" olan tow* Hapeel takımı 4-8 mağlûp olmuştur.Resimde netice vtrmiyen kir Galatasaray akmuu yoruyorsunuz.Maçın tafsilâtı fi inci sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1950
  • Af tasarısı tamamlandı Ankara 4,Milliyet)8 İnci Büyük Millet Meclisinin feshine yakın günlerde hazırlanıp Meclise sunulduktan sonra Meclis'in son günü müzakereleri sırasında bazı gahsl düşünclerle ger
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1950
  • Arapça ezana müsaade ediliyor Başbakan lâiklik mevzuu etrafında dün mühim beyanatta bulundu Ezanın din lisanında okuna bilmesi hususunda Zafer gazetesi başmuharriri Mümtaz Faik Fenik'in sorduğu bir su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1950
  • Demokrat Parti nerede 9 uncu Büyük MiLet Meclisi vazifeye başlayalı onbeş gün oldu.Bu onbeş gün içinde cereyan eden üç mühim hâdise üzerinde bilhassa durmak gerekir.Bu hâdiselerden birincisi riyaset d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1950
  • "Harb ancak kuvvetle önlenebilir,Birleşmiş Milletlerdeki Amerikan heyeti başkanı,Rusyayı hedef tutan bir demeçte bulundu.Westfield Massachusetts 4.A.A.Birleşmiş Milletlerdeki Amerikan Heyeti Başkanı W
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1950
  • Muhalefetin söz hakkı için Bugünkü Mecliste sert tartışmalar bekleniyor Halk Partili Milletvekilleri Meclis Başkanlığına iç tüzüğün ihlâl edildiği yolunda şikâyette bulunacak lar-Bugünkü içtimada Mecl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 05.06.1950
  • 10 esrarkeş yakalandı Beyoğlunda Kadirler yokuşunda Necati Unku isminde birine ait 9!numaralı evin,esrar tekkesi haline getirilldiğini haber alan memurlar,evvelki gece sabaha karşı âni bir baskın yapm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1950
  • Bir kadın kendisine sataşan seyyar satıcıyı vurdu Tahtakalede Odunkapı sokağında oturan Huriye Yaprak isminde bir kadın,Kapalıçarşı civarından geçerken seyyar satıcı,lık yapan Alır-et adında biri kadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1950
  • Mmlanyaya yaz için fazla vapur kalkıyor Mudsnyü vapur seferlerinde yaz tarifesinin tatbikına başlanmıştır.Yeni tarifeye göre salı,cuma ve cumartesi günleri biri saat 9 da,diğeri 17 de olmak üzere,haft
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1950
  • Değigeceği söylenen müdürlerin durumu Şehrimin E.T.T.Genel Müdürü İbrahim Kemal Baybora ile Emniyet Müdürü Cemal Göktan'm vazifelerinden alınarak başka yerlere tâyin edilecekleri hakkında rivayetler d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1950
  • iskenderun vapurunun seyir tecrübeleri yapıldı Devlet Denizyollarından bildirildiğine göre',Ansaldo tezgâhlarında inşa edilen İskenderun vapurunun son seyir tecrübesi fabrikada yapılmış ve geminin 20,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1950
  • Yeşilköy ün bir semtini heyecana veren hâdise YeşilkÖyde,bütün bir semti gece geç vakit ayağa kaldıran garip ve cüretkârane bir hâdise olmuştur.İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesine devam eden Is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1950
  • Hayat pahalılığı neden doğuyor?Pahalılığın muhtelif mengel erden gelen sebepleri vardır.Bunlar izale edilmiyecek nevilerden değildirler.Yalnız meseleyi,şimdiye kadar olduğu gibi,parça parça tedbirlerl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1950
  • if Demokrat Pa ti Harbiye Semt Ocağı 15.6.1950 günü saat 21.30 da ocak lokalinde olağanüstü bir toplantı yapacaktrrif öğretmen Okullarını bitirenler Cemiyeti tarafından tertip edilen Yıllık pKav günü)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1950
  • İstanbul Şehir Tiyatrosu Halûk INihal Pepeyi ihtilâfa sebep olan talimatnameyi tetkike memur edildi Uzun zamandır çeşitli ihtilâflara yol açan Şehir Tiyatrosu talimatnamesi bundan bir müddet evvel yen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1950
  • Lrahm Kemal Bey o noksanların tamaml İstanbul Elektrik,Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürü İbrahim Kemal Baybora,bir arkadaşımıza yeni tesisler hakkında beyanatta bulunr.vak şunları söylemiştir:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1950
  • HALKIN SESİ Tahkikat neticesi 24 Aralık 1949 tarihinde Hasfırın Değirmen Sokağında Flibeli Ahmet Nalbantoğlu isminde kimsesiz bir vatandaş alâkalı hekimlerin ihmal ve lâkaydileri yüzünden zatürrie teg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1950
  • Maslakta bir kaza oldu iki hususî otomobil yarış ederken biri ağaca çarptı,1 kişi ağır yaralandı Evvelki gece Beyoğlunda bir birahanede içmekte olan İbrahim ve Rasih Üiker adında iki tacir,Sarıyerdeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1950
  • Gelsin şeKere zam i Gitsin şekere zam rHayat pahalıdır,ucuzlayacak,şeker pahalıdır ucuzlamalı!derken galiba şeker hakikaten ucuzlayacak!Şimdiye kadar şekerin başına gelenleri düşündükçe,bu nazlı nesne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1950
  • Pakistan hacıları için vapur tahsis ediyoruz Pakistan hükümeti Devlet Denizyollarınu:hac mevsimi dolayısiyle Karası ile Cidde arasında vapur işletmek kararını müsait karşılamış ve bu hatta tahsis edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1950
  • J&+Z-TROCKIYI JgBöyle öldürdüler!Tefrika No:16 Yazan:General Sanchez Salazar Eski Meksika Millî Emniyet Amiri Memurların bir kısmı alt kapıda bekliyor Başkana,hiçbir tazyik ve zulme mâruz kalmadıkları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1950
  • Kız kaçıran âşıklar Kadıköyde,Küçükbakkal sokağında oturan Ahmet Kaynak'ın kızı Nebahat Kaynak,aynı semtte oturan Hüseyin isminde bir genç tarafından evlenmek vaadi ile kaçırılmıştır.Ahmet Kaynak,zabı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 05.06.1950
  • E;ı a ağır sanayım birleştirilmesi kararı Bu fedbir Fransa ile Almanya arasında bir daha harb çıkmasını famamen önlüyor Paris,4 A.A)Fransa ve beş komşusu İngilterenin muhalefetine rağmen dün akşam Bat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1950
  • Venezüella'da polislere konan bir yasak Caracas 4 Nafen)Venezüella'nın Maracaibe şehri polis müdürü yeni bir emrinde polisler sokakta giden genç kadınlara ıslık çalarak herhangi bir surette emir verir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1950
  • Atom için yeni teklif Milletlerarası Kızılhaç Başkanı 64 memlekete müracaat elti Meksiko 4(A.A.Milletlerarası Kızılhaç Komitesi Başkanı Paul Ruegger,Birleşik Amerika ve Rusya da dahil olmak üzere 64 m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1950
  • Sosyalistlerin kongresi Kopenhag'da yapılan toplantı dün sona erdi Kopenhag 4 A.A.Milletlerarası sosyalist konferansında Fransız deiegesi Guy Mollet,oturunıa son verirken yaptığı beyanatta askerî masr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1950
  • Irak Milletlerarası Bankadan borç alıyor Bağdad 4 A.A.Irak Maliye Bakanı Abdülkerim El Hurzi Parlâmentoda Irakın Milletlerarası İmâr Bankasından 13 milyon 200 bin dolar borç alacağını bildirmiştir.Bak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1950
  • Bulgar Rumen ticaret anlaşması imzalandı Sofya 4 A.A.1950 senesi Bulgar Rumen ticaret anlaşması dün Sofya'da imzalanmıştır.B*u anlaşma iki memleket arasındaki mübadelenin genişletilmesini derpiş etmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1950
  • Avustralyada demiryolu işçilerinin grevi Melbourn 4 A.A.Viktorya eyaletinde komünist partisini meneden federal kanun projesini protesto etmek maksadiyle demiryolu işçileri yarın tren seferlerini kesec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1950
  • Kadınların toplantısı Kopenhag 4 A.A.Milletlerarası sosyalistler konferansiyle aynı zamanda toplanmakta olan sosyalist kadınlar konferansı milletlerarası çalışma bürosundan kadınlar için yeni işler ih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1950
  • SİYASÎ VAZİYET Schuman'ın planı human'ın Avrupa çelik ve kömür sanayiini birleştirmek için hazırladığı ve evvelki gün de 6 devle,tin temsilcileri taralından ka bul edilen plân dünyanın her taralında g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1950
  • Çıkan kısımların hülâsası Ayşe,güzel ve zeki bîr kızdır.Fakat otuzuna yaklaştığı halde bir kısmeti çıkıp evlenememiştir.Evvelce arkadaşları gibi erkeklere yuz vrirse de,iia.nıa aksi neticeler aldığı i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1950
  • Bir bakışının insanı öldüreceğine inanılan sağda resmini gördüğünüz Hintli fakir,her gün kendisinden şefaat dileyen binlerce Hindunun ziyaretini kabul etmektedir.Hiç kıpırdamadan mütemadiyen aynı vasi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1950
  • IIIHIg I Üü i İ 1946 mı?I emokrat Partinin ilk 3 hükümetine karşı,s yüz küsur Millet ve-i kili noksanla itimat reyi ve-rilmesi,yeni iktidar aleyhi.ne kaydedilen ilk fos not ol-1 J tlu.Filhakika dört s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1950
  • Birmanya'da çete harbi Londra 4 Nafen)Birmanyada komünistler ile savaşın şiddetlendiği ve kızıl haydut çetelerine karşı müessir bir şekilde harekete geçildiği bildirilmektedir.Dün Birmanyada komünistl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1950
  • Haricî kısa haberler AMERIKADA Pakistan Başbakanı Liyakat Ali Han yeni Ingiıterede «Baptiste» Hastahanesinde hususî bir tedavi geçirmek için uçakla Boston'a gelmiştir.•Jc Hava Ordusundan bildirildiğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1950
  • ipnotizma edilen timsah halkın arasına girdi Londra 4 Nafen)Birmingham tiyatrosunda ispiritzme tecrübeleri yapan bir kadın sanatkar sahnede timsahları ipnotizme edip numarasını yaparken bunlardan biri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1950
  • İzmirde işsizlik Mensucat fabrikaları faaliyetlerini durduruyorlar İzmir 4 Milliyet)Satışların durması ve mevcut stoklarının oldukça kabarması üzerine İzmir Pamuk Mensucat Fabrikası,819 işçinin işleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 05.06.1950
  • Yol li.ıı itaları apılıyor Kaıa Yullaı i I lı nel Müdürlüğü tarafından memlöketimizis turistik bakımından yol durumunu gösreren haritalar hazırlanmaktadır.Haritaların yakında tab'ı işleri tamamlanacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.06.1950
  • Temizlik işleri kadrosu icabında genişletilecek Temizlik işlerine daha fazla ehemmiyet verilmesi hususunda yeni emir ve tamimler yayınlıyan Vali ve Belediye Reisi bu hususta şunları söylemiştir:Temizl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.06.1950
  • SOLDAN SAGA;i Rusyanm sürgün mın takası.2 Emir;Baş ağrısı bahane imiş.3 Serden geçtiler cemi)4 İdare bölümlerinden;Bir mabut.5 Hem maddîsi hem de manevîsi olur;Yağlı kara.6 Dalavere,eski dilde)7 Vücut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.06.1950
  • Milliyet ABONE FÎATLERİ Senelik 2« Liradır 6 Aylık lj 3 8 lı 3 Yabancı memleketler için iki mislidir.ÎLAN FÎATLERİ Başlık 2ü Jaa 2 nci sayfa santimi 4 Lira 3 üncü 4 4 üncü 2,5 İlân sayfalan suntimi 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.06.1950
  • AYHAN.MuiLL fatih Sultan Mehmet Tefrika No.34 Taş kulede darı çorbasına kaşık sallamaktansa.Çıkan kısımların hülâsası Cîeııç hükümdar Fatih Ki.Mehmet,Anadolu yakasında buıunan Ayad.mitri Kilisemi civa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.06.1950
  • çıkan kısmiarın hülâsası Hususî dedektif Caila^Jıuıı;Kolonel Rivertonun 21 yanaldaki oğlunun fazla,para sarfettiği iç»n bu paralarının ne relere sari'edildiğini öğrenmek işini üzerine alınıştır.Rivert
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.06.1950
  • Çelik Yıldırım O sabah müthiş bir anırma sesiyle uyandım.Vakit daha erkendi.Yatağımdan fırladım,eşeğin sa hibini haşlamak niyetiyle pencereye koştum.Bir de baktım,bahçe parmaklıklarına bağlı sucumuzun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.06.1950
  • Çalışına Bakanı Hasan Polalkan dün şehrimize geldi Çalışma Bakanı Hasan Polatkan dün sabahki ekspresle Anka* radan şehrimize gelmiştir.Bakan,trenden Bostancıda inerek Erenköy'deki evine gitmiştir.Hasa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.06.1950
  • Tütüncüler kongresi için hazırlıklar yapılıyor Tütüncüler Birliği,haziran ayı ortalarında Ankarada toplanacak olan Türkiye Tütüncüler Kongresi için hazırlıklara başlamış* tır.Kongrede görüşülecek neFe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.06.1950
  • Romatizma derdinin de çaresi bulundu için insulin ne ise Uç Lafta müddetle günde bir defa yapılan Kortizan enjeksiyonları artrit romatizma vakalarında hayret verici neticeler sağlamaktadır.Fakat bu de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.06.1950
  • ANKARA 7.30 M.S.Ayan.7.31 Müzik,7.45 Haberler.8.00 Müzik.8.25 Gü nün Programı ve Hava Raporu.8.30 Hafif Melodiler pl.9.00 Kapanış.12.28 Açılış ve program,12.30 Müzik:Şarkılar,13.00 Haberler.13.15 Melo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 05.06.1950
  • Prag'daki dâva komedisi Prag 4 A.A.Pragda vatanu ihanet suçiyle yargılanan 15 sanıktan üçü Çekoslovak komünist rejimine karşı suikast hazırladıklarını cumartesi günü itiraf itmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.06.1950
  • Yasak edilen Stilolar Berlin 4 A.A)Alman halk Cumhuriyeti bütün Bakanlık,büro ve dairelerinde muhtelif evrakın yazılışında bilyeli Stilo kullanmak resmen yasak edilmiştir.Bu yasak,evrak arasına sahte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.06.1950
  • 5 Hazna:i 1950 PAZ A R 7 S I Rumî;Mayıa 23 136 Hicrî:Sabaa 19 136" Gün 5.28 8.5 Öğle 13.12 4.36 İkindi 17.12 8.3 Akşam 19.37 12.0 Yatsı 22.37 20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.06.1950
  • Ortadoğu müdafaası Bas taıafı İ incide'] gini söylemiş ve böyle devam etmişti.Modern Yunanistan ve Türkiyenin iyi muharipleri vardır.Fakat silâhları yoktur.Yeknesak bir program gereğince,bu iki memlek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.06.1950
  • I—II I «II «İl I ¦III—MB—I—II» II I l\'jt Sahihi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden;N.Bay t ok Dizildiği yer:N.A.ve A.N.BTgazetecilik kollektif ş^-keti;matbaası Basıldığı yer:Son T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.06.1950
  • Af tasarısı |Ba,tarafı 1 incide] ce bildirmiştik.Bugün pazar olmasına rağmen •komisyon yine çalışmalarına devam etmiş ve tasarıya son seklini vermiş bulunmaktadır.Komisyon müzakerelerinde alınan karar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.06.1950
  • Demokrat parti nerede [Başmakaleden devam] lunmadıklarını görmek gibi hayret ve teessür uyandıran bir acaiplikle karşılaşması ne demektir?Eğer Halk Partililer Meclisi ter ketmeseler ve ademi itimat oy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.06.1950
  • Galatasaray Hapoel'i dün 4-2 mağlûp etti Misafirlerin güzel oyunlarına mukabil G.Saraylılar talinin edici oyun çıkaramadı Fenerle yaptığı ilk maçta 1-0 mağlûp olan,Hapoel,dün ikinci karşılaşmasını Gal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.06.1950
  • 1st* Lv.Amirliği As.Kıtaat ilânları MBMi—fcrftfiüı r-iîfnf lig' ıftlturiı^ıfnimıtf—İİ 4200 ton linyit kömürü vagondan kara ve deniz vasıtalarına tahmil ve tahliyesi isi açık eksiltme ile 12/6/950 günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.06.1950
  • Millet Partisinin Kumkapı lokali dün açıldı Millet Partisi Kumkapı bucağının istasyon civarında Altıyol ağımdaki yeni lokali dün saat 15 te törenle açılmıştır.Bu toplantıya şehrimizde bulunan Millet P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.06.1950
  • Ivoprulunun Pari st eki temasları I Baş tarafı 1 incide] si Cevat Açıkalın ile görüş muştur.Bakan öğle yemeğinde Marshall plânı fevkalâde elçisi Mr.Harriman'm misafiri olarak bulunmuştur.Bakan,Avrupa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.06.1950
  • Annelerin beyannamesi Dünya Anneler Kongresi her türlü tedbirle harbe mâni olunmasını istiyor Paris 4 A.A.Dünya Anneler Kongresi,Fransız Birliği Anneler Bayramı münasebetiyle barış lehinde bir beyanna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.06.1950
  • kızıllara temavill art Sovyet Rusya Orfaşarka hususî surette lomaflar gönderiyor yetiştirilmiş oıpiom Kahire 4 A.AJ Arapların Sovyet Rusyaya yaklaşmak yolunda son zamanlarda yaptıkları imâların bir bl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.06.1950
  • Muhalefetin söz hakkı için f8aş tarafı.1 incide] 4 Seçim tutanaklarının okunması.Muhalefetin söz hakkı Diğer taraftan hükümet programının müzakeresi sırasında muhalefet partisine son sözün verilmemesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.06.1950
  • Harp ancak kuvvetle önlenebilir [Baş tarafı 1 incide] Birleşik Amerika'nın infiradçılık siyasetine rücu etmesinden endişe etmek yersizdir.Memleketimizde yapılacak seçimlere rağmen Birleşmiş Milletler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.06.1950
  • Dünyanın en garip yarışı Bir Hintli ile bir Alman açlık müsabakası yapıyorlar Lille 5 Fransa A.P.40 gün müddetle yemek yememek üzere 4 Mayjsta bir tabuta giren Djanah Burmah ismindeki Hintli fakir paz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.06.1950
  • Arapça ezana müsaade {Bos tarafı 1 incide] ibııdet ve duaların din dilinde olması garip bir tezat teşkil eder gibi görünür.Bunun izahı arzet tiğim gibi geçmişteki hâdiselerin hatırlanmasına ve taassup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 05.06.1950
  • r VOLVO Kamyonlarının Türkiyede araıl ve yol vaziyeti gözönünde tutularak getirttiğimiz en elverişli tiplerini tayın müşterilerimize arze diyoruz.Model Fabrika tonajı Motor cinsi Hususiyetleri 249 130
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.06.1950
  • MAĞAZASI OLAN KARLMAN PASAJI'nda En Son Mevsim Yenilikleri En Ucuz Fiatlarla BULABIURISNIZ ÇEŞİTLERİMİZİN BİRKAÇ TANESİ 4-Kız çocukları için yünlü mayolar 975 Krş.itibaren Bayanlar için en son model y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.06.1950
  • BUZ DOLAPLARI Her sene umulmaz yenilikleriyle ev kadınlarını hayreffe bırakmaktadır» Lüks.Sağlam.Ekonomik ve kullanışlı.Sahibinin Sesi VAHRAM GESAR ve Ortakları İstiklâl caddesi:302 Beyoğ'u-Tel:44934
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.06.1950
  • ELEKTRİKLİ Çamaşır makineleri VE Elektrik süpürgeleri Yuvanıza saadet getirir Süpürge:345 lira peşin 375 lira taksitle 79 peğin ayda 30 Era 10 ay taksit)ÇAMAŞIR MAKİNESİ:420 Ura peşin 450 taksitle 100
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.06.1950
  • İKRAMiYELi AİLE CÜZDANI SAHiPLERi ARASINDA 2-nci Noter huzurunda çekilen kuranın talihlileri Göztepede 3o.ooo lira değerinde bahçeli tV'i kazanan.Mukadder Perk,Cüzdan No.102165 İstanbul)Yılda hac JOO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.06.1950
  • ill ÇEKLER 1 Sterlin 791 100 Dolar 281 100 Fransız Fr.0.80 100 Liret »44.128 100 İsviçre Fr.64.03 100 Belçika Fr.0.60 100 Drahmi Fr„ 01.376 100 Escudos 9.7890 Serbest Piyasada dövizler Dolar takas 395
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.06.1950
  • naziloft AKŞAMINA KADARI Bankalarımıza 150 lira yatırmak,Ve bu parayı 31 Temmuz 1950 ukgaınıua kadar Çekmemekle flu avdan bojko ayrıca 10.000 Ura büyük vg 10 ödet 1000 liralık kUçük ikramiye vardır.r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.06.1950
  • Devlet Orman işletmesi Çuıuh Müdürlüğünden 1 İşletmemiz Hatila bölgesi hudutları içerisinde bulunan Hatıla deresinin yatağında uzun bir zamandan beri müterakim ve döküntü halinde bulunan taşların lâğı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6