Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 04.06.1950
  • 1946 da baskı yapan valilerin durumu İçişleri Bakanı "kanuna aykırı hareket edenlerin durumunu inceiiyoıuz„ diyor_Ankara 3 Türk Ajansı)içiş-landırmıştırleri Bakanı Rüknettin Nasuhoğlü Sual:istanbul Va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1950
  • Bir Damla Ta kendisi I.Demokrat Partinin ilk kabinesi Meclisten itimad reyi istiyor.Ay o ne?Salonda ancak 282 adet milletvekili var!Geri kalan 122 sini kodunsa bul.Ayol,durun bakalım,dün bir,bugün iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1950
  • Başbakan,Halk Partisi Meclis Grupu tebliğine cevap veriyor Adnan Menderes,ortada "tecavüz,diye bîr şeyin mevcut olmadığını söyledi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1950
  • Eski hesaplar için ilk takrir verildi Tekelioğlu,Atatürk anıtı için istimlâk edilen arazinin kimlerden kaç paraya alındığını soruyor Ankara 3 Milliyet)Müstakil Milletvekillerinden Sinan Tekelioğlu bug
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1950
  • Fenerbahçe Hapoeli dün 1 0 yendi Fenerbahçe takımı,şehrimize gelmiş Olan Hapoel takımı ile dün ilk karşılaşmayı yapmış ve 1 0 galip gelmiştir.Resimde iki takımı maçtan evvel görüyorsunuz.Müsabakanın t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1950
  • 25.000 liralık hediye kuponlarımızı yarından itibaren neşrediyoruz m Gazetemizin tertip ettiği müsabakanın kuponlarını yanndan iti baren nesre başlıyoruz.2000 okuyucuya 25.000 Ura değerinde çeşitli he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1950
  • Güven oyu Henderes Büyük Millet Meclisinde mevcudun ittifakiyle güven oyu aldı.Seçim sonunda çoğunluğu kazanarak iktidara gelmiş bir parti hükümetinin seçim oyu almasından tabiî hâdise olamazdı.Hâdise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 04.06.1950
  • TROÇKİYİ Böyle öldürdüler?Tefrika No:15 Yazan t General Sanchez Salazar Eski Meksika Milli Emniyet Amiri Mates bilek damarlarını kesmiş,ölüm halinde idi Ben,derhal bahsi geçen eve gittim-Evde kimse yo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1950
  • Six Ki/Rovn Kapalı ve yaldım sandık sistemi Allah yardımcısı olsun,yeni hükümetin göreceği işler hem karışık,hem çok,hem de ^üç,pek güçtür.Adnan Menderes De mokrat Parti iktidarının ilk Baş bakanı ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1950
  • Burslu olan talebeler 4000 kişiyi alâkadar eden bu mesele henüz hal yoluna girmedi Mayıs bağlarında,burslu ta lebenin durumu hakkında Millî Eğitim Bakanlığının burs işi ile alakalı,dairesince bir tami
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1950
  • Şehrin yol programı Lstanbulun yol derdini kısmen olsun halledebilmek gayesiyle Belediye tarafından dört senede ödenmek üzere altı milyon lira tahsis edildiğini bildirmiştik.Umumî Meclisin hazırladığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1950
  • HALKIN SESİ Şoförlerin derdi Dün gazetemize kadar gelet* bazı kamyon ve tomobil şoför* leri şu şikâyette bulunmuşlar» dır:«Bilindiği gibi en büyük derilerimizden birini benzin meselesi teşkil etmekted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1950
  • Vah iktisat Müdürlüğü kadrosunu değiştiriyor Çalışmaları kifayetsiz bulan Gökay »ş.'n başına geçti istanbul vali ve Belediye Reisi Gökay,iktisat müdürlüğünün çalışmalarını kifayetsiz bularak bu teşkil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1950
  • Yeşilköyde eski bir bomba bulundu Yeşilköy hava alanında kaz;yerinde çalışan ameleler 70 santim uzunluğunda iki tarafı sivri bir bomba bulmuş ve vaziyetten ilgilileri haberdar etmişlerdir.Mütehassısla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1950
  • Bir bekçi tevkif edildi Adil Danırkan isminde bir ma halle bekçisi,Fethiye isminde bİf kitm zorla ırzına geçmek su ÇU ile adliyeye verilmiştir.Tevkif edilen Adil,Sultanahmet ce zaevine gov hkikata baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1950
  • Ölümle biten garip Kaza Dün sabah Kocanlıustafapaşa da bir amelenin ölürtnü ile neti celenen garip bir kaâa olmuştur.Mezarlıkların temizlcjtilmesi işle rinde çalıştırılan Belediye amele lerinden bir g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1950
  • TOPLANTI ic Galatasaraylıların senelik mu tad pilâv günü)bugün saat 10 da okul binasında yapılacaktıric Sen Jozef lisesinden Yeti genler Derneği,eski mezunları bir araya getirmek maksadiyle bugün saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1950
  • Günün meselesi Hukuk rejiminde reform zarureti İlmî yetkisi bulunan hukuk ve siyaset adamlarından büyük bir heyet kurularak anayasanın ve bütün kanunların demokratik prensiplerle baştan agağı revizyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1950
  • üniversitede imtihanlar Hukuk Fakültesinde muvaffakiyet nisbeti yüzde 15 i ancak buldu istanbul Üniversitesinde im tihanlar devam etmektedir.Hukuk Fakültesinde sözlü imtihan laıa giren öğrencilerin,mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1950
  • Saint Joscfliler bir lokal kurdular Eski S.J.lileri bir araya ge tirmek ınaksadiyle bugün yeni Lokalin ayılış merasimi yapıla cak ve müteakiben mektebe gidilerek kolejin tertip ettiği «Petit-Pain» gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1950
  • Muallimler Birliğinin tertiplediği seyahatler istanbul Muallimler Birliği Fransa seyahatinden başka bir de yurt içi ve Suriye seyahati tertip etmiştir.Muallimler Birliğinin Suriye ve Lübnan seyahati,a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1950
  • Karakola tecavüze yeltenen 6 kişi yakalandı Pendikte oturan ve evvelce Macar tabiiyetinde iken bilâhare bu tabiiyetten çıkarılan Rüstof ve karısı,evvelki gece ayni semt te oturan beş altı erkek dostla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 04.06.1950
  • Dünyanın en büyük indiiaı Iloııo]uludaki volkanın faaliydi daha 15 gün sürecek Honolulu 3 A.A)Afp:Dünyanın en faal volkanlarından biri olarak telâkki edilen Mauna Loa volkanı indifaından 24 saat sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1950
  • Kaııadada içki düşmanlığı Ottawa,3 Nafen)Kanada parlâmentosunun yeni bir kanun lâyihası ile meşgul olduğu bildirilmektedir.Bu kanun lâyihası bütün alkol şişelerinin üzerine «zehir» ibaresi ile bir kaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1950
  • Mısırda İngilizlerle askerî müzakereler yapılıyor Kahire,3 A.A.Mısır silâhlı Kuvvetler komutanı Haydar paşanın başkanlılı edeceği Mısır heyeti ile Mareşal i»m Slim'ln.baç kanhğındaki İngiltere heyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1950
  • Tarsus JNevyorkta tezahüratla karşılandı Now York,3 A.A.ı 27 seneden beri Birleşik Amerikaya ilk gelen Türk yolcu gemisi Tarsus Nev York limanına girmiş ve rıhtıma yanaşırken limanda bulunan di ğer ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1950
  • Allın para basmayı unutturmayacak bir tedbir Londra,3 Nafen)lngilterede hâlen altın para basılmadığmdan bu işle şimdiye kadar meşgul olanların tecrübelerinin eksilme mesi için İngiliz hükümeti 138.000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1950
  • Korsecileri kızdıran model üstadı Londra 3 Nafen Fransız model üstadı Christian Dior tarafından hazırlanmış olan yeni «hat» korsecileri isyana şevketmektedir.Christian Dior'un ka dınlann hatlarını se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1950
  • Yugoslavya Polonya gerginliği Belgratl hükümeti Varşova claki elçisini geri çağırdı Londra.3 A.P.Tanju Yu goslav Haberler Ajansının dün Londrada yayınlanan bir telgraffında bildirdiğine göre,Yugoslav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1950
  • nmnimwmiumin Mi ÛOREj Kemiksiz diller!arlâmeııtoların za-man zaman tuhaf ha-i diselere sahne olmak-e E tan kurtulamadıkları mu-E hakkaktir.Geçen sene A-e 3 merikan senatosunda,bir s E kadın senatöre k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1950
  • Ritsyadaki t« «akampları Kopenhag,3 A,A.Alman Sosyal Demokrat Partisi ikinci bas kanı,mecburi ig toplama kampları ve insan haklarım ihlâl hakkındaki raporunda Rusya'da 40 bini Slövakya uranium madenl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1950
  • Japonyada komünistler Muhtemel karışıklıklar iğin 25 bin pclis hazır vaziyette Tokyo 3 A.A)Reuter:Komünistlerin bugün için yapmayı tasarladıkları on iki saatlik toplanUnm menedilmesi üzerine,komünistl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1950
  • Bevin ameliyat oldu Londra,3 A.A.Bevinin bu sabah muvaffakiyetle ameliyat ol duğu resmen bildirilmişi v.Bu basur ameliyatını doktor Mainrt» yapmışta-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1950
  • Korkunç bîr ceza 7 koca karılarını kandıran bir çapkını fırında kızarttılar Kanadalım Montreal şehrinde geçenlerde esine rastlanma mığ bir vaka oldu.Şehrin dış mahallelerinde oturan ve kadınlar arasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1950
  • SİYASÎ VAZİYET Bir dönüm noktası Haziran 1950 tarihi,Avrupalım istikbali için çok mühim bir kararın verilmiş olması bakımından,ileride müstesna bir kıymet taşıyacaktır.Dün Parlste toplanan altı devlet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1950
  • Niçin acaba,biliyor musun?Vallahi hiçbir şey söylemedi-Şimdi içerde zannederim,gir de bak bakalım ne istiyor?Tarık,gazete koleksiyonlarının durduğu masanın başına geçerek,o gün çıkan yazısına dikkatle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1950
  • İngiltere seçimleri Yenilenme kararının 1951 den önce verilmesi mümkün görülmüyor Londra,3 A.A.Liberal Parti teşkilâtı başkanı Andrew Mac Fadyan dün Taunton'da sonbahardan önce seçimler yapılamıyaca g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1950
  • Amerika Dış Bakanı Acheson'un demeci Kongreden yardım tasarısının acele olarak kabulü istendi Vashington 3 A.A.Dışışle ri Bakanı Dean Acheson ayan meclisinde verdiği bir nutukta daimî bir Sovyet taarr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1950
  • Harici kısa haberler AMERİKADA ir Birleşmiş Milletlerin Vesayet Komisyonu dün.Filistin'in bey nelmilel kontroü tâbi tutulması meselesinin müzakeresini 12 ha zirana talik etmiştir.İktisadî işbhlğii teş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1950
  • Zenginliğin 7 şartı 7 milyoner arasında yapılan Lir anketin verdiği netice Londra,3 Nafen)Servet sahibi olmak istiyenler isin 7 milyoner aşağıdaki 7 fikri ileri sürinektedirler:1 Yeni bir fikir bulan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1950
  • Belediye kontrolleri Belediye murakıpları tarafından dün akşama kadar gehirde 31 kasap,2 sakatçı,21 kömürcü,25 fırın,7 ekmek bayii,33 bakkal,41 manav ve yemişçi,41 sebzeci,34 lokanta,14 pastaha no.°0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1950
  • İki ihtiyar 47 günde sandalla Atlantiği geçtiler New York,3 Nafen)İçinde iki ingiliz denizcisi bulunan 7 buçuk metre bcyunda bir gemi ile 'Atlantik denizini geçen sey yanlar bugün Nevyork'a 47 gün_İli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 04.06.1950
  • FATİH Y"on:»YHAN'^ Sultan Mehmet Tefrika No.33 Hancı bulunmuş mektubu görünce sapsarı oldu ve "Bize ait değil diye yır 11 verdi El çırparak çocuk çocuk alkışladılar.Zeyrek Sudanlı mektubun yerinde olu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.06.1950
  • SOLDAN SAĞA:1 Avamca.'2 Suni çocuk memesi.3 BJr ilimiz;ağaç kolu 4 Ağır;sarhoşun attıklarından.5_Eski bir Türk kavmi;ses vermiyen 6 Tersi bir sayı;bir vi lâyetimiz 7 Tersi yapı malzemesidir 8 Vermek;ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.06.1950
  • Radyo ANKARA 8.30 M.S.Ayarı,Haberler ve hava raporu,g.45 Müzik:Günaydın Pl.9.10 Günün programı.9.15 Radyo ile İngilizce.9.30 Mü,zik;Sevilmiş parçalar)Pl)10.10 Konuşma.10.25 Müzik:Makamlardan bir demet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.06.1950
  • HUUhjet ABONE FİATLERÎ Senelik 28 Liradır 6 Aylık 13 3 8 1 3 Yabancı memleketler için iki mislidir.İLAN FIATLERİ Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 Lira 3 üncü 4 4 üncü 2,5 İlân sayfalan santimi 2 D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.06.1950
  • Bursada iğrenç bir tecavüz Ahlâk düşkünü bir adam kendi öz kızının ırzına geçti Bursa 3,Milliyet)Mustafa Ke mal Paşa İlçesinin Çamlıca köyün de iğrenç bir tecavüz hâdisesi vukubulmuş ve ahlâk düşkünü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.06.1950
  • Seyrüsefer kontrolleri Belediyece şehirde seyrüsefer kontrollanna devam plnnm^ı-'dır.Son ilci eün ccanında 564 nakil vasıtası kontrol edilmiş ve 21 i hakkında ceza zabtı tanzim olunmuştur.Bu vasıtalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.06.1950
  • I Genç kadın oldukça sakin:Bu da ne demek oluyor!dedi.Callaghan:Çanımı sıkmağa başladınız,o demek oluyor i diye bağırdı.Pencerenin önünden ayrılarak şömineye yaklaştı.Biraz daha «âkin:t-Bu,şu demektir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.06.1950
  • £3r*s Birleşik Amerikada 1950 beyzbol lik maçları geçenlerde başlamıştır.Besimde,reis Truman'ın 1950 beyzhol mevsimini açmak üzere Was hingtonda Griffith stadyomuna sağ ve sol eliyle birer beyzbol to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4