Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 02.06.1950
  • Kazayı yapan kamyonun ve elektrik direğinin yak'aöan sonra hal!Foto;Rürhcm Ankan)Yazısı 5 incide i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.06.1950
  • gösterilen büyük alâka Yeni Dışişleri Bakanı Fran sa Başbakanile 45 dakika süren bir mülâ katta bulundu Paris 1 A.A.Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü Pariste çok samimî bir şekilde karşılanmıştı*1.Fuat Kö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.06.1950
  • Son dakika il Roma,1,A.A.Merkezî statistik kurulunun bugünkü bir raporuna göre,1950 yılının ilk dört ayı zarfında Italyada nüfus 155456 kişi artmıştır.Bu artış geçen yılın aynı aylarındaki artışa naza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.06.1950
  • ^V!Türkiyenin Paktına girmesi Amerika ayan azaları bu işi gene ele aldılar Askerî yardım için tahsisat veriliyor Washington 1 A.A.Dışigleri Bakanı Dean Ac heson'un dün Kongreye ver» diği beyanatı müte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.06.1950
  • MİLLİYET AZİZ QKUY /Ct/LAHtNA PeUR(NPlQİŞİÎLİ V6R/Y0X* Bu otomobil sizin ol ab i i iı lYukanda görülen ve hâlen Tünel başında «Türk Motor» müessesesinin vitrinlerinde Ibu 1950 modeli SKODA otomobili h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.06.1950
  • ene!Meclisi tifolarına başladı Vali bu yıl sonunda su işinin halledileceğini söylüyor il Genel Meclisinin dünkü toplantısı Foto:H.Arıkan :Yazısı 2 inci sayfada)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.06.1950
  • Ucuzluk için ilk tedbir ş© iyotları 20 Bu husustaki kanun teklifinin önümüzdeki günler içinde Meclise verilmesi bekleniyor Ankara,1 Milliyet)Yeni kabinenin hayatı ucuzlatmak yo lunda millete verdiği s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.06.1950
  • Müdafaaya geçen muhalefet partisi!Yirmi yedi yıl bu memlekette,Sovyet Rusyadan sonra en keyfî,en laubali dictature'lerden birini tesis etmiş olanların,tatbik ettikleri idarenin bugün belki,kendilerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 02.06.1950
  • Yiyecekler ucuzluyor Buna rağmen toptan fiyat lardaki düşüklük perakende salıglara tesir etmedi Toptan yiyecek maddeleri fiyatları günden güne düştüğü hai de bu düşüklük perakende aa tıslara akseımeme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.06.1950
  • Amerikaya ilıraç edilen tütünlerin gümrük resmi 1947 tarihli Cenevre taıiıe ve ticaret genel anlaşmasının bir eki olan ve 1949 da imzalanan Annecy protokolü ile Yunanistana tütün üzerine bahsedilen gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.06.1950
  • Bir kızı zorla kaçırıp 5 gün kapatan adam Abdülgani isminde biri,Cicaiide oturan Hatice isminde 18 yaşlarında güzel bir kıza-göz koy muş ve kendisini hemen her tarafta takibe başlamıştır.Fakat ciddî b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.06.1950
  • Izmir Fuarı için tenzilâtlı vapur seferleri ihdas ediliyor Bu sene açılacak olan izmir enternasyonal fuarı münasebetiyle Devlet Denizyolları idaresi Izmire seyahat edeceklere kolaylık olmak maksadiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.06.1950
  • Şüpheli bir ölüm Savcılık esrarlı bir ölüm hâ disesine el koymuştur.Yoniköyde oturan Yani isminde biri evine gelirken yolda bir fenalık geçirmiş,evvelki gece Balta Limanı hastahanesine k aidinim ıj ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.06.1950
  • Bir ingiliz gemisinin tayfası tevkif edildi Bir kaç gündenberi limanımızda demirli bulunan ingiliz bandıralı Stillanet vapurunda kanlı bir hâdise olmuştur,içerde kafayı çekip iyice sarhoş olan tayfala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.06.1950
  • TekePin yeni tedbirleri Umum müdür dün gazetecilere Avrupa,Orta ve Uzak Şarktaki iaaliyeti anlattı.Ankarada Gümrük ve Tekel Bakara ile istişarelerde bulunan Tekel Genel Müdürü Hadi Hüsmen şehrimize dö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.06.1950
  • Bir kuyuda işgalde kalma bombalar bulundu Şehremini Tatlıkuyu caddesi 22 numaralı evde oturan Hüseyin,bahçesindeki kuyuyu temizletmek istemiş ve kuyuya inen ameleler içerde,etrafı taşlarla kapatılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.06.1950
  • Helikoptere talip çıkmadı P.T.T.idaresi tarafından satın alınacak olan helikopterleri imal eden Amerikan Kaman Şir keti satış müdürü Mr.Hagenah dün Ankaradan şehrimize gelmiş ve kendisile görüşen bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.06.1950
  • Bizde satış ve reklâm işleri Hakikî t tüccar,mağazasının raflarım mal ile doldurarak müşteri bekleyen değil,teşhir ve reklam kudretiyle hiç bir Şeye ihtiyacı olmayanları imrendirerek mal almağa mecbur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.06.1950
  • Toplantı:İstanbul Şişe ve Cam Sanayii İşçileri Sendikası 4 haziraa 1950 pazar günü saat 14 te Pa sabahçe İskele caddesinde Hüseyin Ural gazinosunda olağan üstü bir toplantı yapacaktır.KONGRE Kızılay D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.06.1950
  • Ak koyunla Kara koyun!Halk Partisi iktidarından hesap sormak meselesi günün nıev zuu haline geldi.Adnan Menderesin okuduğu hükümet programının ilk kısmındaki acı hakikatlerle korkunç borç yekûn larını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.06.1950
  • cSisi dün nîıiarına başladı Vali bu yıl sonunda su işinin cegını söylüyor îl Genel Meclisi dün saaı 15 de Vali ve Belediye Başkanı Prof.Dr.Gökayın başkanlığında top lanmıştır.Prof.Gökay kısa bir ko nu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.06.1950
  • S/jk-TROÇKIYI Böyle öldürdüler!Tefrika No:13 Yazan General Sanchez Salazar Eski Meksika Millî Emniyet Amiri Oğlum Trotsky'nin çalışıyordu Genç bir adamdı.Amerikalı olduğu belli.Iriyarı idi.O gece üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.06.1950
  • HALKIN SESİ Susuz sular idaresi «Bizler sular idaresinin,idaresizliğinden ve alâkasızlığından bıkmış aboneleriz.Yaz kığ demez bayram sey ran dinlemez,muntazaman suyu sabah saat 7 8 de keser,akşam 19 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.06.1950
  • KISA HABERLER ¦jf Aksarayda oturan Mahmut adında biri,dün sabah,bir müddet önce ölen karısının annesi Zekiye Baltat ile kavga etmiş ve eline geçirdiği bir sopa ile kadını bayıltıncaya kadar dövmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 02.06.1950
  • izmitte Belediye Başkanı buhranı Yeni seçiien Başkan Yusuf Bilgistl da istifa ettti İzmit,1 Milliyet)Milletve killiği adaylığı için Belediye Başkanlığından ayrılan Kemal özden boş kalan başkanlığı seç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1950
  • Çetelerin kaçırdığı ]9000 Yunanlı çocuk Washington,1 A.A.Dışişleri Bakanlığından dün bildirildiğine göre.Birleşik Amerika.Birleşmiş Milletlerden Yunan iç harbi esnasında komünist çeteler tarafından ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1950
  • Fransada sabotaj yapan komünistler Bordeaux 1 A.A.Bordeaux askerî mahkemesi dün geçen şubatta demiryoluna yatarak harb malzemesi nakletmekte olan katarın hareketine mani olmak suretiyle 150 nümayişçiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1950
  • Macarislanda 3 mühim şahsiyet tevkif edildi Londra 1 A.i Budapeşte,den gelen fakat teyid edilme mekle beraber ısrarla dolaşan haberlere göre Macar ordusu genel kurmay başkanı general AIszlo Solomb ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1950
  • İtalya Dışişleri Bakanı İn giliz,Amerikan ve Fransız elçileriyle görüştü Roma 1 A.A.italya Dışişleri Bakanı Kont Carlo Sforza,Amerikan,Fransız ve İngiliz büyükelçilerini bugün İtalyan Dışişleri Bakanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1950
  • Rusya l)iızkıraıı gemilerini iade etmiyor Washington 1 A.A.Sov yet Rusya ödünç verme ve kiralama kanunu gereğince kendisine verilmiş olan iki buz kıran gemisini,3 haziranda Amerikaya iade edeceği hakk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1950
  • O kızı ilk fırsatta benim için öpüver dedi.Şimdi ne yapacağız?Ayşe eriyen bir buz yığını ğibi,kollarını masanın üzerine bırakarak:Oh!Tarık dedi,çok hainsinikisi de birbirlerinin ellerini aradılar ve g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1950
  • Harici kısa haberler PAKİSTANDA ¦Jr Birleşmiş Milletler nezdindeki Haydarabad temsilcisi Navao Moin Navaz Jung Güvenlik Kon şeyi Başkanına mektupla müracaat ederek Haydarabad meselesinin bir ân evvel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1950
  • Yeni ve garip müşahedeler Yüzme müsabakalarında sporculara doping yapdıyor Bütün işlerde olduğu gibi artık spor da fennin terakkilerinden faydalanmaktadır.Bu yazıda yüzme sporunda tatbik edilen yeni u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1950
  • I Yersiz bir I endişe E "dört mayıs seçim-s İ lerine takaddüm e-den günlerden iti-S baren,kalburüstü Halk I S Partililer arasında süreğe-E S len bir endişenin son za-inanlarda yeniden belirir e i gibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1950
  • Avrupada sanayiin birleşmesi İngilizlerin hazırladığı plan da Fransaya verildi Londra,1 A.A.İyi haber alan kaynaklardan dün gece öğ renildiğine göre Avrupa kömür ve çelik sanayiinin birleştirilmesi ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1950
  • İNGİLİZ PLANI Paris,1 A.A.Yetkili çevre lerde bu sabah Dışişleri Bakan lığında Schuman'ı ziyaret etmiş olan İngiltere Büyükelçisi Har vey'in Fransa Dışişleri Bakanına Avrupa kömür ve çelik sanayii nin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1950
  • Arapça ezan hakkında bir teklif Ankara 1 Milliyet)Tokat milletvekili Ahmet Gürkan tarafından bugün Büyük Millet Meclisi Başkanlığına arapça ezan okunmasının suç teşkil etmemesi ve Ceza Kanununun 526 n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1950
  • Almanyada bir infilak Lueneburg,Almanya,1 A.P.Harp zamanından kalma blı merminin dün inlüâk etmesi üzerine yedi batı Alman çocuğu ölmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1950
  • Sİ YASI VAZİYET MÎÎÎîyetçî Çinin durumu Batılı demokrasilerle Sovyet Rusya arasında başlıca ihtilâf mevzularından birini teşkil eden Çin meselesi,öyle gö rülüyor ki,ancak milliyetçilerin bertaraf edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1950
  • Kuzey Avrupanın müdafaa sistemi Londra,1 Nafen)Avrupa nın kuzey kısımları müdafaa işlerini görüşmek üzere önümüzdeki cuma günü M.M.Shinwell,Hange ve Hansen toplanacaklardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1950
  • Mersinde bir kaza Tarsus yolunda iki kişi öldü.5 yaralı var.Mersin,1 Milliyet)Bugün öğleden sonra şehirde büyük teessür uyandıran fecî bir otomobil kazası olmuştur.Tahir adında bir şoförün idaresinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1950
  • Hiro Hifonun muhakemesi Rusya Âmerikaya ikinci bir nota venli Londra,1 A.P.Tass Ajansının bildirdiğine göre dün Rusya,Japon imparatoru Hiro Hito ile daha başka Japon liderlerin harp suçlusu olarak yar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1950
  • Macaristan,Yugoslavya sınırını tahkim ediyor 16 kilometre derinliğinde bir müdafaa sistemi kuruldu Londra,1 Nafen)Macar hükûmeti Yugoslavya ile arasındaki hu dut bölgesini 16 kilometre derinliğinde bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 02.06.1950
  • WW,W FATİH AYHAN mı^ Sultan Mehmet Tefrika No.31 Güzel Damar harem ağasının göğsüne yaslandı.Şimdi azimettik kaldı mı ya?j Haşmetli imparatorun imzajadığı «Henetikoru 1)dan son 1a iki kilise birlesmed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.06.1950
  • yet böyle olunca biraz düğü nün hele!Kolonel uzun zamandanberi hasta,bugün olmazsa yann kısa bir zamanda obur dünyayı boylayacak.Siz ise ıhli yarın servetinin genç Rivertono kalacağnı biliyorsunuz.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.06.1950
  • Şehir hatlı vapurlarına radyo konuluyor Şehir hatlarında direk:sefd yapan vapurlara radyo ve pikap kurulmasına karar verilmiş i iv Bu cümleden olarak;Haydarpaşa ve Ulev Vapurlarına radyo alınmıştn*.Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.06.1950
  • apkınlığa Daireme daima ayni saatte giderdim.Karıcığımın emri ik.erine evden pek de erken çıkmaz dini.Evle daire araş/yarım saat olduğu için de,akşamları tam saat 0,30 da kapının ziline;basmam icap ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.06.1950
  • SOLDAN SAGA;1 Meşhur bir deniz harbi,tarihte bu isimle anıldı;idrari bölüm lerinden.2 Başka suretle anlatış:Rusyada bir şehir,3 Tem» silcisi,4 Tuzak;nota;başına bir harf ilâvesile meşhur bir mütefekki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.06.1950
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve programlar,13.00 Haberler,13.15 Orkestra eserleri Pl.13.45 Şarkı ve türküler,14.20 Serbest saat konuşma veya müzik)14.30 Şarkılar Pl.14.50 Xavir Cugat orkestrasından dans müzi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.06.1950
  • Ankaraûan dönen Tekel Genel Müdürü dün gazetecilere muhtelif mevzular etrafında izahat vermiştir.Resimde genel müdürü binanın balkonunda gazetecilerle bir arada görüyorsunuz.Foto;R.Arıkan)26 mayısta 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 02.06.1950
  • Mr.Truman söylüyor Harp ihtimali uzaklaşıyor Vaşington 1 A.P.Başkan Truman bugün dünyanın şimdi son 5 yıl zarfındakinden daha ziyade sulha yakın bulunduğunu be yan etmiştir.Başkan,bir gazetecinin geçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1950
  • sulhun tesisi Amman 1 A.A)ITrdün Kralı Abdullah,Orta Şarkla sul huri ancak İsrail meselesi halledildiği zaman tesis edilebileceğini ve yeni Yahudi devletinin sınırlarının muvakkat telâkki e dilmesi ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1950
  • m Geçenlerde Londrada yapılan sarayın süvari muhafızları resmigcçi dinde oldukça eğlenceli bir hâdise cereyan etmiş ve ki fa komutam olan albay halkın önünde attan düşmüştür,Besim tain aıbayı 'eki* at
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1950
  • Kabine programının bugünkü müzakeresi Asgarî olarak yalnız geçen,celsede söz îstiyenlerden 20 kiği daha konuşacak' Ankara 1 Milliyet)Büyük Millet Meclisi yarın saat 14 te toplanacaktır.Meclisin yarınk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1950
  • Avrupa iktisadî komisyonu toplandı Delegemiz çok faraflı mevsimsiz o'd Cenevre,1 A.A.Birleşmiş MİL letler Avrupa iktisadî komisyonunun bugün burada açılan beşinci oturumunda söz alan Marshall plânı bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1950
  • *merlkada Saint Louis gehrindo vukua gelen fed bir otomobil kazasında,yukarıda gördüğünüz ge £Ude iki araba tam mânasiyle birbirine geçmişlerdir.Bu şekilde kazaya dünyada pek an rastlanmış-Foto:A.P.tı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1950
  • Bursada rüğvet alan komiserin duruşması Bursa,1 Milliyet)Yirtrübeş lira rüşvet almaktan sanık Çarşı karakolu komiseri Bekırın yargılanmasına bugün devam olunmuştur.Savcı yardımcısı Sabahattin koksal,E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1950
  • Bursada 20 kadına kudurmuş bir köpek saldırdı Bursa,1 Milliyet)Bugün Şehrimiz Demirtaş istasyonunda Çeltik fabrikaları mevkiinde tar lada çalışmakta olan yirmi kadar işçi kadın,kudurmuş oir köpeğin hü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1950
  • MARSHALL'IN SÖZLERİ Denver 1 AP Eski Dışişleri Bakanı General George Mars hall bugün gazetecilerle yaptığı bir konuşmada,Birleşik Ameri kanın 1952 de Avrupa Kalkınma Programına son vermesi lâzım geld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1950
  • Fuat Köprülü Baş tarafı 1 incide] bakanı Georbes Bidault'un kendisiyle görüşmek arzusunda olduğunu öğrenmiştir.Bu görüşme üç çeyrek saatten fazla sürmüştür.Başbakanlıkla yakın alâkası bulunan çevreler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1950
  • Ucuz ev inşaatı Belediye kimlerin bu evleri alabileceğini tesbit etti İstanbul Belediyesi tarafından yaptırılacak olan ucuz evlerin inşasına dair gerekli hazırlıklar tamamlanmak üzeredir.Bu binalar,ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1950
  • Uzakşarktaki yarım assr,nsıı garı N/VV%AA,AAA^VV VV ingiltere,Amerika,Rusya,Çin Japonya ve hattâ Fransanın alâkadar olduğu bu karışık meselenin 1952 de çözülmesi ihtimali kuvvetlidir Moskova'da Sovyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1950
  • Müdafaaya geçen muhalefet partisi [Başmakaleden devam!«bu müddet zarfında ancak bu kadar yapılabilirdi,daha fazla bir şey beklenemezdi,yapılacak şey bundan ibaretti!Bu düşünce,hükümet programındaki te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1950
  • Kabataşdaki facî kaza Dün sabah,saat 11,30 sıralarında Kabataşta feci bir taşıt ka zası olmuştur.Dolmabahçe istikametinden Karaköy cihetine doğru büyük bir hızla gelmekle olan ve içinde şoför dahil 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1950
  • Burma devleti komünistleri tanımıyor Rangoon,1 AP)Burma hükümeti Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupanm komünist nıem leketleriyle diplomatik münasebetler kurmayı kararlaştırmış tır.Keyfiyeti açıklayan Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1950
  • Eroin kaçakçılığı yapan karı koca Zabıta,eroin kaçakçılığı yapan bir karı kocayı yakalamıştır.Galatada Yeni Zengin sokağında kü çük bir evde oturan Ahmet Gülperi ile karısı Fethiyenin son günlerde ero
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1950
  • Türkiyenin Atlantik Paktına girmesi fBaş tarafı 1 incide] «Bu tahsisatı kabul etmekteki her hangi bir tereddüt hür dünyanın arzuladığı cinsten barışı kurmalı için sarfetmekte olduğu,muz bütün gayretle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1950
  • Ruslardan kaçan Alman komünistleri Luebeck Almanya 1.AÂ.Komünist gençlerden mürekkeb mağlûp ve meyus bir ordu.Alman ya polisinin şartlarına boyun eğe* rek bugttn batı Almanya'ya geçmişlerdir.Hafta son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 02.06.1950
  • Millî Aflefler haziran sonunda kampa giriyor Temmuzda yapılacak.Avusturya ve Avrupa birinciliği müsabakalarına hazırlık olmak üzere;Ankarada geçen halta yapılan müsabkalarda iyi derece alan atletler,h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.06.1950
  • Mi.i Saydam Hıfzıssıhha Müessesesi gücümü-ünden Muhammen Geçici ihale Cinsi Miktarı bedeli Teminatı Şekli Portatif Etüv Odası 3 195 00 Lira 1462,5 Lira Kapalı zarf Yukarıda miktarı muhammen bedeli gös
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.06.1950
  • TAKVİM 2 Haziran 1950 CUMA Rumî:Mayıs 20 1366 Hicrî:Şaban 16 1369 Gün 5.29 8.55 Öğle 13.12 4.38 ikindi 17.11 8.38 Akşam 20.35 12.00 Yatsı 22.34 1.59
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.06.1950
  • e ONCORIA LI AMERİKA AKDENİZ TÜRKİYE arasında 15 erlinde bir muntazam hattı fOLCU VE EŞYAYI TİCARİYE Nyhaug vapuru limanımızda olup yarın Pire.Napoli,Cenova,New York ve Filâdelfiy için eşyayi ticariy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.06.1950
  • Küiarıya ue ewy8 başkanlıpaan 1 Belediyeye ait ve eıeklrik santral binasında bulunan ve 30.00ü lira kıymet'taktir olunan lokomobil ve teferruatı kapalı zarf usuiile şartnamesi veçhile satılığa çıkarıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.06.1950
  • Dünya Kupası maçlarında Ingilterey temsil edecek olan takım seçildi 24 haziranda,yapılmasına başjanacak olan.Dünya Kupası futbol karşılaşmalarına,iştirak edecek,İngiltere milli takım oyuncuları seçilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.06.1950
  • Dr.Hafız Cemal LOKMAN HEKÎM Dahiliye Mütehassısı Pazardan f.şka her gün saat 14 den 17 ye kadar İstanbul Divanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.06.1950
  • "sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden:N.Bay tok Dizildiği yer:N.A.ve A.N.Kgazetecilik kollektif şirketi matbaası Basıldığı yer:Son Telgraf Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.06.1950
  • İstanbul Besinci İcra Memur lugundan:950/689 Mahcuz olup paraya çevrıime sine karar verilen kasa daktilo makinesi,yazıhane ve koltuk ve kanapenin mahcuz bulunduğu İstanbulda,Yenipostahane yanında Alal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.06.1950
  • NUUhje ABONE FÎATLERÎ Senelik 28 Liradır 6 Aylık 13 3 8 1 3 Yabancı memleketler için iki mislidir.İLAN FIATLERt Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 Lira 3 üncü 4 4 üncü 2,5 İlân sayfalan santimi 2 Do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.06.1950
  • iWB/mumt VOL1 KAMYONLARININ Türkiyede arazi ve yol vaziyeti gözönünde tutularak getirttiğimiz en elverişli tiplerini sayın müşterilerimize arzediyoruz.Model 249 1303/1304 201/20:Fabrika tonajı 1 6.5 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.06.1950
  • ÇEKLEP 1 Sterlin 791 100 Dolar 280.50 100 Fransız Fr.0.8ü 100 Liret 044.128 100 isviçre Fr.04.03 100 Belçika Fr.0.60 100 Drahmi Fr.01.376 100 Escudos 9.7890 Serbest Piyasada DOVİZLEK Dolar takas 397 S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.06.1950
  • Türkiye iutbol birincilikleri İzmir,1 Milliyet)Bugün şehrimizde başlayan Türkiye fut bol birinciliklerinde Ankara lig şampiyonu Gençlerbirlıgı Türkiye gruplar birincisi İzmit Kâğıt Spor takımını 2-1 y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.06.1950
  • İLÂN M.S.B.Kara Kuvvetleri Komutanlığından 1 1950/1951 öğrenim yılı için aşağıda isimleri ve bulundukları yerler yazılı olan As.Okullara öğrenci alınmasına 25 mayıs 950 den itibaren bağlanacaktır.Bu m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.06.1950
  • Dünya kupası maçlarında İtalya takımı Dünya Kupası maçlarına iştirak edecek İtalyan milli takım oyuncuları seçilmişlerdir;Kaleciler:Moro,Sentimenti IV.Bekler;Casari,Furiassi,Kemon dini Bertucelli,Hafl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.06.1950
  • Ürm takımı 6 Haziranda îstanbusa gelipr İtalyada yapılan nıagı 3-D kaybeden Ordu takımı.3 na/iran günü Napoliden kalkacak olan «Ankara* vapuruna binerek,6 haziranda,Istanbul a avdet edecekti»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.06.1950
  • jtfMOtâ m$üterüi2*5i.'*rv1r İst-Lv.Amirliği As.Kıtaat ilânları n ii ¦Miiinirttf-rtk-mn ıım'iffllBHTfffiitiirni JBHBHHIHMBBİIMİHİ Aşağıda cins ve miktarı yazılı maddelerin kapalı zarfla eksiltmesi 14.6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.06.1950
  • Hapoel takımı bugün saat 10.30 da geliyor Misafir takımın kadrosunda meşhur Orta Avrupalı futbolcular mevcut Fenerbahçe'nin avetlisi olarak şeririmize gelecek ve takımları mızla dört karşılaşma yapaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.06.1950
  • Beşiktaş Amerika'da All-Stars'ı 5-0 yendi u takım Rioda dünya şampiyonasında Amerikayı temsil edecektir St.Louİ9,Missouri,1 AP)I Dün akşam Amerikan All-Stars I takımı ile yaptığı karşılaşmada I Beşikt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.06.1950
  • MİLLETLERARASI TENİS ŞAMPİYONASI Paris,1 A.Aj Pariste yapılan milletlerarası tenis sampiyo naşı çift erkekler kardöfinalinde güney Afrikalı Eric Sturgea ve Mıeıriı Jarösiav Drobny Amerikalı Fred Koval
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.06.1950
  • LÜNYA HOROZ SIKLET BOKS ŞAMPİYONLUĞU Johannesburg,1 A.A.Jüney Afrikalı boksörlerden Tjweal,Manuel Artiz'i 15 ravundda sayı ile yenerek Dünya Horoz Sıklet boks «arnDİyonluĞunu kapanmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6