Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 29.05.1950
  • î Belgrad 28 A.P)Brezilyadaki dünya futbol gampiyonluğu için pazar günü yapılan futbol maçın* da Yugoslavya millî takımı hâkim bir oyundan sonra Hollanda)ı 5 1 mağlûp etmiştir.Son dakika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.05.1950
  • AZİZ QK(JYUC(LAHNA p&mmcesim H&IYELER VERfYOltl Zengin hediye listemizi dikkatle okuyunuz 1 Skoda marka otomobil 1 Jawa marka motosiklet 1 Frijider 2 Milâ marka dikiş makinesi biri ayaklı)1 Orion mar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.05.1950
  • «'^AAysAAVSAAA^sA/v V Bir Damla Ne âlâ memlekef Bir resim gördüm:Birleşmiş Milletler nezdinde,Türkiye başmurahhası Selim Sarper!Kaaa.şu Selim Sarper.Hani bir zamanlar,«Millî şef» dpjnedik diye gazetel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.05.1950
  • [Dışişleri kadrosunda Itasfiye Nihad Erim'in Paris Büyük Elçisi olacağı haberi henüz mevsimsiz Ankara 28 Milliyet)Dışişleri Bakanlığının Merkez Teşkilâtında ve memurlar arasında esaslı değişiklikler y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.05.1950
  • D.Parti Meclis Grupu dün hükümet programını görüştü programı cezri ıslahat esasları taşıyor I &t Denk Bütçe esası kurulacak-Şahsî teşebbüs himaye edilecek Köylü katlandırılacak Orman kanunu değ işiyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.05.1950
  • Yunan Meclisine selâm Atina,28 A.A.özel muhabiri miz bildiriyor)Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Refik Koral tan tarafında Vima gazetesi muhabiri Paleolog vasıtasiyle Yunan Meclisine selâm gönderi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.05.1950
  • Ankara ve Istanbul Valilikleri Ankara 28 Milliyet)Ankara valiliğine Behçet Uz'un tayin edileceğine dair şehrimizde bir şayia dolaşmaktadır.Bu ğa yianın ne dereceye kadar nakir kata uygun olduğu henüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.05.1950
  • müzakere başlıyor Dün Meclis Grııpunda 59 hatip söz aldı,müzakereler sabaha kadar sürdü,hükümet programı takdirle karşılandı Ankara 28 Milliyet)Bugün Parti Grupunda program etrafın,daki müzakereler sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.05.1950
  • Kıdemli oyuncularla takviyeli Genç Milli takımınuz dün İnönU Stadında 15 bin seyirci önünde tran Mili!takımı 6 1 gibi farklı bir netice ile mağlûp etmiştir.Maçın tafsilâtını ve tenkidini 6 inci sabife
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.05.1950
  • Fuat Köprülü Parise gidiyor Ankara 28 Milliyet)Di'şişleri Bakanı Fuat Köprülü Avrupa iktisadî işbirliği konseyine iştirak etmek üzere yarın akşarn ekspresle İstanbula harekat Gidecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.05.1950
  • inönü Halk Partisi Başından çekilmeli Eğer İnönü,Halk Partisini ıslah etmek fikrinde samimî ise ki muhakkak öyledir hayatı memlekete lâzım olan büyük haşlanın tedavisini,parti başkanlığından çekilmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 29.05.1950
  • HALKIN SESİ Çalışma Bakanlığına On yedi imza ile aldığımız mektupta deniliyor ki:t Sayın gazetenizde aşağıdaki mektubumu,zun neşrini rica ediyoruz.«Biz İstanbul çöpçüleri pek perişan durumdayız.İhtiya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1950
  • Üsküdardaki yaralama Karısını yere seren İsmail karakola gidip teslim oldu Dün Üsküdarda garip,fakat kanlı bir hâdise olmuş ve İsmail Güngör adında biri karısını tabanca ile ağır surette yaralamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1950
  • te talebesinin Talebe hakkında karar verilirken bir talebe temsilci hazır bulunacak Türkiye.Millî Talebe Federas-yonu Genel İdare Kurlu Başkan-I lığı aşağıdaki tebliği neşretmiş tir:Türkiye Millî Taîe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1950
  • Koy iikokulîarından 5 biu öğrenci mezun oldu İstanbul Vilâyetine bağlı köy okulları tatil olmuş ve mezuniyet imtihanları da sona erdiğinden,hazırlanan diplomalar Millî Eğitim Müdürlüğüne gelmeğe başla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1950
  • Müstakiller birliği siyasî parti oluyor Müstkiller Birliği isimli siyasî teşekkülün,siyasî bir parti şek lini alması karalaştırılmıştır.Bu mevzu üzerinde konuşulup kararlar almak üzere Birlik,bugün sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1950
  • Yerinde bir teşebbüs Yıldızdaki eski çini fabrikası ihya ediliyor Teknik okul müdürlüğü,Yıldızdaki meşhur çini fabrikası nın tekrar ihyası için çalışmalarına başlamış ve faaliyete geç mesi için icap e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1950
  • İTROÇKITI ^4Böyle öldürdüler!Tefrika No 9 Yazan General Sanchez Salazar Kski Meksika Millî Emniyet Amiri Herkes hâdise esrarının çözülmesini bekliyordu!En tanınmış şahsiyetlere vazi fe olarak,sistemli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1950
  • Kızılay mı,yoksa sarıay mı Lâlelideki Kızılay aşevinde fakır fıkaraya dağıtılmak üzere pişirilen yemekler bermütad kazanlarla şehrin muhtelif yerle rindeki tevzi ocaklarına damıtılmış ve bu dağıtılımd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1950
  • KISA HABERLER Eski S.J.lileri bir arayn getirmek maksadıjlfc 4 haziran pa zar günü yeni lokalin açılış merasimi yapılacak ve müteakiben mektebe gidilerek kolejin tertip ettiği «Petit Pain» günü tes'it
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1950
  • Siyasei ve Askerlik:Harbin giümüüzeriı siyasetin tesirleri Harple katî neticeyi temin edecek ku\veller iktisat ve siyaselijı yardmılariyle meydana gelen müsellâh kuvvetlerdir.M.A.ÖZSOY Harbin siyaseti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1950
  • Sineklerle mücadele Saflık ve Sosyal Yardim Mü mürlüğü,yiyecek maddeleri satan bütün dükkânlara tamimler göndererek,kara sineklerle mücadele edilmesini bildirmiştir.Dükkânlarda daimî surette,filit tul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1950
  • Şehrimize gelecek ingiliz gemileri İngiliz 3 üncü destroyer filotillasına mensup,Vigo,Saintes^ Armada ve Graveline destroyerleri Kommodore Durlacher komutasında 24 haziran cumartesi günü limanımıza ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1950
  • Ceza kongresine iştirak edecek delegemiz gitti 15 21 haziranda Lahey'de toplanacak olan Ceza kongresi ve konferanslarında memleketimizi temsil edecek olan Adalet Bakanlığı Cezaisleri Yargıcı Dr.Abdull
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1950
  • Kanata glılar Günü Kabataş Lisesini Bitirenler Derneği tarafından okul binasında tertip edilen Kabataşlılar günü iki yüzü mütecaviz davetlinin iştirakiyle kutlanmıştır.Törene İstiklâl Marşı ile ballan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1950
  • 29 Mayıs 1950 PAZARTESİ Rumî;Mayıs 16 131 Hicrî;Şabaa 11 131 Gün 5.31 9.Öğle 13.11 A.ikindi 17.11 8.Aksa» 20.32 12.Yatsı 2229 1.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1950
  • Kampa girecek Üniversitelilerin bursu yarıya indirildi Millî Eğitim Bakanağı yüksek öğretim burslu öğrencilerine her ay 100 lira burs verilmekte iken bunu;Millî Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Genel M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 29.05.1950
  • ıph UYA SI VAZİYET nümayişler Hums-u yorıusunu bahane ederek,Kus işgali alim-daki Bellinde toplanan eŞyüzbin komünist Alman gen-dün,Batı Berline yürü FJMS bekleniyordu.Müttefik |gal makamları,her türl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1950
  • ol,™du mu?Haydi artık ne T git h\elin} sallıyarak kadı-*rW m^dı ve iki adımda bir,^'kı^Sl?a ^önüp aynl hareketi Sayarak yürüdü.^k T "aŞİamıştı.Paltosunun fard m kahırdı.Düşünülse HL «Tatlı kadındı ves
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1950
  • Avusiralyuda meşke» buhranı önlenecek Sydney 28 Nafen)Avustralya hükümeti mesken buhranını önleyebilmek için portatif evler getirtmeğe karar vermiş tir.Bidayette her ay 1000 ev getirilecektir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1950
  • Televizyon çocukların sıhhatini bozuyor New Jfork 28 Nafen Yapılan 'araştırmalarda elde edilen neticelere «öre,televizyon çocukların sıhhatine fena bir şekilde tesir etmektedir.Bazı doktorlar bilhass
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1950
  • Düşman ajanları çarpışıyorlar İkinci dünya harbinde g heyecanlı casusluk vak'ası Benin» elini-Alman casusu Winter masum rolü oynuyordu.Sert bir çıkış yaptım:«den diri olarak kurtulamazsın.Adam sapsarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1950
  • Peyk diplomatları yeni tasfiyeye t Şüpheli addedilen diplomatların hepsi Moskovaca geri çağırılacak Nevyork 28 Nafen)Nsw York Post muhabirinin İsveçten bildirdiğine göre,hür memleketlerdeki Rus ve pey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1950
  • Amerikalılar şişnfiaraSüyorŞ Bir doktora göre ınakina,insan enerjisini biriktirirmis Nevyoık 28 Nafen)Fila delfiyada Lankenau hastahane sinin baştabibi Amerikan nesli nin gitgide şişmanlamakta olduğun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1950
  • Çek Amerikan ticareti Tehlikesi Washington,28 A.A.Reuter)Sanıldığına göre Birleşik Amerika ile ticari muvazenen düzgün olan Çekoslovakya,New Yorktaki konsolosluğunun kapatılması neticesi bazı güçlükle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1950
  • Vietnam hudut karakoluna hücum Saygon 28 A.A.Saygon yetkili çevrelerinden bildirildiğine göre,Viet nam in kuzeyde Danghe hudut karakoluna karşı oldukça şiddetli bir hücum yapılmıştır.Fransız genelkurm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1950
  • r iiı.iii;iıııır İÜ Çalışan kadınlar skiden her hükümet değişmesinde tekrar-E lanan,m Çalışan ka E {ğ dınlar» meselesi,bu defa ik-S E tidar değişmesiyle daha kuv-E E vetle ortaya sürülüyor E E «Demok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1950
  • Çek Dış Bakanının bir nutku Clenıentis'in halefi Siroky manidar bir nutuk söyledi Londra 28 Nafen)Geçenlerde azledilen Çekoslovak Dışişleri Bakanı Clenıentis'in yerini alan Siroky dün gayet mâdar bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1950
  • Kvuliis için yeni israil projesi Lake Sueces,28 A.A.Reuter)İsrail heyeti bugün Kudüs jeh ri için müstakil bir makamın ihdasına ait biı plân teklif etmiştir.Bu makam,mukaddes yerle rin kontrolünü Birle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1950
  • îralî Kjral Naibi İspaııyay gidecek Bağdat 20 A.A.Irak hükümeti yüksek şahsiyetlerinden birinin bildirdiğine göre,general Franko tarafından davet ediJen Ira)c Kıral Naibi Prens Abdülilâh bu yaz ispany
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1950
  • Futbol halisi müştereklerinde kazanılan dolarlar Londra 28 Nafen)Şimdiye kadar futbol bahsi müşterekinde kazanılan en fazla para olan 18.600 sterlin sahibine ödenmemiştir.Buna da sebep bu bahsi müşter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1950
  • Çivi akan yeni makina Şikagb 28 Nafen)Burada asılan sergide gösterilmekte olan bir makina aynı zamanda ÖU çivi çakan bir makinadır.Gene burada halka arzedilen bir makina da çöpleri tasnif işinde kulla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1950
  • Komünist Çin'in kalkınma plânı Pekin 23 Nafen)Komünist Cinde ilk beş senelik plânın hazırlanmakta olduğu bildirilmektedir.Bu plânın ana hatları Sovyet beş senelik plânlarının ana hatlarına benzemekted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1950
  • Güney Doğu Asyâda Kızıllara karşı şiddetli önleyici tedbirler alınacak Londra 28 Nafen)Güncj Doğu Asyada komünist sızma sına son vermek ve bu bölgedeki kızıl çetelerin faaliyetini durdurmak maksadiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1950
  • Komünist olmayan devletler konferansı Baugio,28 A.A.Reuter)Filipinler Dışişleri Bakanı general Karlos Romule dün haliha zırda toplantılar yapan komü nist olmayan Asya devletleri kon feransının devamlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1950
  • Yunan sularına gelecek Amerikan filosu Atina 29 A.A.Akdenizdeki ingiliz fiiosu 12/6 tarihine doğru Yunan sularında Yunan gemileriyle müşterek manevra lar yapacaktır.Bu manevralar üç safhadan ibaret ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1950
  • iı an hududunda hâdise çıkmamış Tahran 20 A.A.Sovyet kuvvetlerinin Iran eyaletlerinden Horasana girdiklerine dair yerli basında çıkan ve yabanc-ı gazetelerde neşrolunan haberler tekzip edilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 29.05.1950
  • intihar ediyorum.İrfan Kıbrıslıoğiu 4 &Aİ$6İ İntihar ediyorum.Bu kelimeyi kâğadın üzerine tam iki saatte karalıyabildi.Kalemi elinden bıraktı.Sandelyeye yaslandı ve düşünmeğe bağladı.Acaba sebep verme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.05.1950
  • Dün dört zelzele kaydedildi Kandilli Rasathanesinin dünkü tebliği istanbul,28 A.A.Kandil11 Rasathanesinden bildirilmiştir.Türkiye yaz saatüe 4 İle 9 ifamda blrl çok nafif dijerleri or* Şiddette dört
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.05.1950
  • SANATKARLARIN SESİ San'at Okullarım Bitirenler D^neği taraimdan neşrolunan **ıj atkârların Sesi» mecmuasının üncü sayısı çıkmıştır.Bir çok ^y metli şahısların makalelerini tiva eden bu dergiyi sayın °
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.05.1950
  • Amerikada New Jerseyde vukua gelen müthiş infilâkın tafsilâtını ajans haberleri arasında okumuştunuz.Yukarıdaki resim bu patla,manın vukua geldiği cenubî Amboy,cephane deposunu gösteriyor.Foto:A.P.Mıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.05.1950
  • SOLDAN SAüü;1 Savunma 2 1-âtif 3 Renk;öç alma duygusu;bir harfin okunuşu 4 Erkek için dökülmesi felâkettir;sofra levazımatından 5 Tahribin aksi;ev sahibi kiracı dâvası 6 Bir nehir;katmerli deli 7 Aske
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.05.1950
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve programlar,13.00 Haberler.13.15 Dans müziği Pl.13.30 Hafif öğ le müziği çalan:Semiramis orkes trası,14.00 Şarkı ve türküler,Pl.14.30 Serbest saat konuşma veya müzik)14.40 îki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.05.1950
  • AYHAN v4&W™ I I O ^vP^Sultan Mehmet4^!Tefrika No.27 Hançer bakışlı gözlerini çadır kapısı perdesine dikti Miifctevfa mühimmat olur ve küt;çok telefat göze alınırsa müm kün olabilirdi benim şevketli ef
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.05.1950
  • Ailesinin mahvına sebep ol duğu için azap içinde ne yapacağını şaşırıyor.Kendini toparlayıp lena itiyatlarının üzerine bir anda sünger çekiyor,iyi alânıtt.Çünkü tam bu i-ıarda sah noye ihtiyar bir Riv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 29.05.1950
  • Hükümet programı l'Bas taraâ 1 incide] D.P.nin çok çetin meselelerle karşı karşıya bulunduğu tebarüz ettirilmekte ve bu hususta eski iktidarın bıraktığı dâvalar evvelâ ele alınmaktadır.Pahalılık sebep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.05.1950
  • Amerika Ticaret Bakanlığında ihtilâf Vaşıngton 28 A.A)Afp:Ticaret Bakanlığına mensup iki yüksek memurun istifala-cını vermeğe davet edildiklerine da ir çıkan haber münasebetiyle Ticaret Bakanlığı eski
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.05.1950
  • 60 sene ııiitemadî tedavi gören bir kadın Nevyork 28 Naf3n)Vaşıng tonlu Dr.S.Bowen resmen fakir kaydedilmiş olan bayan Holmead'i tam 60 sene tedavi etmiştir.Geçenlerde ölen bayan Holmead'in GO.OOO ste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.05.1950
  • inönü Halk Partisi başından çokümeli.Başmakaleden devaml gelecek,fakat bizce çok ehemmiyet taşıyan bir fikri ortaya atviak ve o derece ehemmiyetli bir noktaya temas etmek zarurîdir.Sayın ismet inönü'n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.05.1950
  • An kar a-Sst an b u K Valilikleri Baş tarafı l incide] ğer taraftan Ankaraya gelmiş olan İstanbul valisi Fahrettin Kerim de vekillerle görüşmelerine devam etmektedir.Bu görüşmeler,bazı çevrelerde Fahr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.05.1950
  • Maç değil arbede!Buranda bir futbol maçında seyirciler birbirine girdi Bursa 28 Milliyet)Bugün gehrimizdeki manej sahasında l" kinci küme İlk maçları yapılacağı esnada müessif ve kanlı bir hâdise olmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.05.1950
  • Çek ordusunda vazife hissi az Prag,2a A.A.Reuter)Dün Çekoslovak Genel Kurmay ka rargâhmda söylediği bir nutukta Savunma Bakanı Alexi Cepieka,Çekoslovak ordusunda vazife his sinin az olmasına işaretle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.05.1950
  • Yalçının istifası kabul edilmedi İç politikamızla alâkalı olmıyan mevkilerdeki mümessiller değiştirilmiyor Hüseyin Cahit Yalçının Filistin Uzlaştırma Komisyonundan istifa ettiği ve istifasını bir me^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.05.1950
  • Üç büyükler ve Orta Doğu r Beyrut basını,Üçlerin programını lehte ve aleyhte tefsirlerle karşıladı Beyrut 28 A.P.Burada intişar eden gazeteler Üç Büyüklerin Orta Doğuyu silâhlandırmak için neşrettikle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.05.1950
  • yaptığı resmi geçit Başkan Pieck ve Nusclıte komünizmi göklere çıkardılar Berlin 28 A.A.Alp:Resmî hür Alman gençliği geçit resmi bu sabah saat 9 da Lustgarten'de başamışlır.Gençler başka n Pieck,hüküm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.05.1950
  • Dünya sağlık kongresi Cenevre,28 A.A.Lps)Dünya Sağlık Teşkilâtı senelik üçüncü toplantısını bitirmiştir.Bu toplan,tıya iştirak den delegeler verem,malarya,içtimaî hastalıklar ve annelik ve çocuklara y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.05.1950
  • Yunan Meclisine selâm ha.tarafı 1 incide] tan'ın selâmlarını memnunlukla karşıladığına kaniim.Biz Yunanlılar için,Türkiye ile dostluk ve sıkı işbirliği,dış siyasetimizin temel taşını teşkil etmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.05.1950
  • îngilterede iktisadî serbestlik Londra,28 A.A.Retıter)Parti teflerinin geçen hafta sonunda yaptıkları gizli bir toplantıdan sonra,İşçi hükümeti birdenbire si yasetini değiştirerek iktisadî serbesti ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.05.1950
  • PORTEKİZ İSTİKLALİNİN YILDÖNÜMÜ Lizbon 28 A.A)Alp;Yeni Portekiz hükümetinin doğmasına yol açan 2ö mayıs 1926 tarihli millî hareketin 24 üncü yıl dönümü münasebetiyle bugün bütün Portekiz ve müs tomlek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.05.1950
  • Yurtta tifo vakaları artıyor Sağlık Bakanlığı kendi tcpkJlâuna kusur atfetlen bir tamim yaydı Ankara,28 Türk Ajansı)Memlekette son zamanlarda ti-*o vakalarının geçen yıla nisbetle arttığı görülmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.05.1950
  • Peyklerdeki Batılı devletlere tazyik yapılıyor New York 28 Nafen)iyi haber alan kaynaklara göre,Sovyetler yakında Macaristan ve Polony ada da Amerikan diplomatlarına karşı faaliyetlerini arttıracaklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.05.1950
  • Rusyarîa esir kalan bir ingiliz kaptanı Londra 28 Nafcn)Ruslar taralından yakalandıktan sonra Serbest bırakılan ingiliz balıkçı Semisinin kaptanı dün Sunday dispatch gazetesine hususî bir beyanat verm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.05.1950
  • istanbulini 497 inci fetih yıldönümü s* K'-i^tri-iA-İstanbul 497 sene evvel bugün Birinci Sultan Mt-hmet tara.*indan fethedilmişti.53 gün süren muhasaradan sonra ele geçirilen gehir 1922 ye kadar Osma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.05.1950
  • Çarşamba günü müzakereler başlıyor [Br tarafı 1 incide] 21ları da kendi noktai nazarlarına göre programa bazı ilave'er yapılmasını istemektedirler.Hükümet programı yarın saat 15 te toplanacak olan Büy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.05.1950
  • FiJistin ve Pakistan,çadır siparişinde bulunuyorlar Londra 2C Nafen)Tüccarların verdikleri malûmata göre,çadıra olan talep şimdiye kadar görülmedik bir nispette artmıştır.Bilhassu Filistin ve Pakistan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 29.05.1950
  • Maçın Nuri BOSUT Futboldeki mazileri bir yana,İranlıların sahaya çıktıkları zaman,takım olarak arzettikleri manzara oldukça düzgün ve bıraktıkları tesir de müspet idi.İran millî takımının kuvvet derec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.05.1950
  • Fatih Gençlerbirliği Eyübü 4-3 yendi Dün Eyüp sahasında oynanan Fatih Gençlerbirliği ile Eyüp maçına,takımlar şu kadro ile çıkmış lardır:Fatih Gençlerbirliği:Müfit Zühtü)Orhan Şa^ di İsmet Yusuf Mihri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.05.1950
  • İMUthjeî ABONE FÎATLERt Senelik 28 Liradu 6 Ayhlf 3 8 1 3 Yabancı memleketler için iki mislidir.İLÂN FJATLERİ Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 Lira 3 üncü 4 4 üncü 2,5 a İlân sayfalan santimi 2 Do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.05.1950
  • SATILIK ı ARSA Suadiyede güzel manzaralı bir dönüm arsa satılıktır.Telefon:24753
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.05.1950
  • Sahibi:A.N.KARACIN Bu nüshada yazı işl*ri.i fiilen idare eden:N.Baytok Dizildiği yer:N.A.ve A.N.Kgazetecilik kollektif şirkti matbaası Basıldığı yer:Son Telgraf Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.05.1950
  • Kayın maden direği kütüğü dibinden ırmak kenarı-na ve ırmak kenarından su ile Tokat köprübaşı istif,yerine taşıma ve istif yaprna işi:Devlet Orman İşletmesi Tokat taürlüĞünden 1 işletmemizin Dumanlı b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.05.1950
  • Iran mi dün 6-1 yen Millî takımımız,ikinci devrede şahsi oynamasaydı netice daha farklı olurdu m ıışmsmtzsjrt İran Millî takımı dün Türk bayrağı ile inönü stadında Mili!takımımız,37 inci karşılaşmasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.05.1950
  • Atletizm birincilikleri Ânkarada Ankara 28 Milliyet)Dün L 19 Mayıs Stadyumu iç sahasında L muhtelif bölge atletlerinin işti:rakiyle "istanbul Ankara afleJ tizin müsabakaları yapılmıştır.Alınan neticel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.05.1950
  • İstanbul Belediyesi ilânları Sadeyağ alınacak İstanbul Birleşik İdaresi hastahanelerile diğer sıhhî müessese» lerine pansiyonlu okullara 1950 malî yılı içinde lüzumu olan beheı kilosunun muhammen fiya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.05.1950
  • Kapalı zarfla 2 adet seyyar sinema makinesi 8 haziran 950 günü saat 11 de Ankara M.S.B,2 No,hSa,Al,Ko,da eksiltmesi yapılacak?tır,Beheri 8000 lira olup teminatı 1350 liradır,Şartnamesi 1st.Lv,de öğled
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.05.1950
  • ı*ce gelişen vol 9 ^a eimdfden t' faZ'a cü„KO.vn.^••a0„,r.lnir KAMYONLARININ Türkiyede arazi ve yol vaziyeti gözönünde tutularak getirttiğimiz en elverişli tiplerini sayın müşterilerimize arzediyoruz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.05.1950
  • ÇEKLER 1 Sterlin 791 100 Dolar 282".52 100 Fransız Fr 0.80 100 Liret J44.128 100 isviçre Fr.64.03 100 Belçika Fr.0.60 100 Drahmi Fr.01.376 100 Escudos 9.7890 Serbest Pivasado dövizler Dolar takas 365
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6