Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 26.05.1950
  • C.H.Piçindeki mücadele Eski Milletvekillerinin de Kurultaya iştirak etmelerine uğraşılıyor Ankara 25 Milliyet)Yarın saat onda toplanacak olan C.H.P.divanı etrafında,sızan haberlere göre,bu toplantıda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.05.1950
  • Oak Ridge 25 A.A.Oak Ridge atom fabrikalarında çalışan 700 den fazla inşaat işçisi sendikaları ile atom enerjisi komisyonu arasında cereyan eden müzakerelerin devam etmesine rağmen dün greve başlamışl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.05.1950
  • MİLLİYET okuyucularına takdim edilmek üzere satın aldığım» çeşitli hediyelerden bir tanesi yukarıda resmini gördüğünüz 950 modeli 4 kapılı SKODA otomobilidir.Aziz Okuyucularımıza MİLLİYET,okuyucuların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.05.1950
  • Cumhurbaşkanı Celâl Bayar dün Ankarada helikoptere binerek biı müddet Çankaya üzerinde dolaşmıştır.$m seyahatine dair tefsirler Cumhurbaşkanı Çdnkâyada Helikopterle bir gezi yaptı Washington 25 AP)Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.05.1950
  • Yeni kabine tasarruf tedbirlerini görüşüyor Ekmek ve şeker fiyatlarının ucuzlaması muhtemel görülüyor Demokrat Partinin 8 inci Büyük Millet Meclisinin bütçe müzakerelerinde başlıca lenkid noktasını te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.05.1950
  • Bir Damla Bu da bizim köy!Cumhuriyet arkadaşımız,Bizim Köy» müellifi Mahmut MakaFı Istanbula davet etmiş.Saf köy çocuğu,ş.mdi şehrin her tara-'fını hayıeüer içinde dolaşıyor.Fakat bu arada,karşılaştığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.05.1950
  • Ankarada esrarengiz bir hâdise Orhan Sadi Kavur'a ait dosya çalındı Orhan Sadi Kavur Ankara,25 Milliyet)Bu gün şehrimiz adliyesinde şimdiye kadar görülmemiş bir hâdise cereyan etmiş ve altın kaçakçılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.05.1950
  • Iran millî futbol takımı dün geldi İran Milli Futbol takımı dün gece saat 20,30.da uçakla şehrimize gelmiştir.Sesimde 'misafirlerimizi Yeşilköy hava alanında görüyorsunuz.Yapılacak maçlara ait tafsilâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.05.1950
  • Seçimlerin son resmî neticesi I Yurdda umumî iştirak nispeti yüzde 88.88 olarak tesbit edildi Ankara 25 A.A.Ada-let Bakanlığı scı;im bürojj sundan bildirildiğine göre j 14 mayıs 1950 pazar günü j yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.05.1950
  • "Bu memlekette b* n*j;un.Anlaşılıyor ki mcınlekelte idarî bir sistemi yıktıktan sonra yerine büsbütün başka bir sistem koymak kararını derbal tatbik eden ve alıştığımız klâsik örneklerin lıiçbirine be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 26.05.1950
  • TROCKIYI j 4Böyle öldürdüler!Tefrika No 6 Yazan General Sanchez Salazar Eski Meksika Millî Emniyet Amiri sinirli sinirli sakalını karıştırıyordu Dikkat et,Otto!Tehlikedesin!diye bağırdığını duydu.Yayl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1950
  • Allah kolaylık versin Eski Başbakan Yardımcısı Nihat Erim iktidar koltuğun.dan düşünce pek uzağa gitmeli,Başbakanlık da iresinin tam gerisinde,elli altmış metre mesafede bulunan Ulus matbaasına taşınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1950
  • Sovyetler Birliğinde seviyesi Son zamanlarada komünist propagandası,rublenin kıymetlendirilmesin!ve bâzı perakende fiyatların düşüşünü kendi ga yeleri için istismar etmeğ -kalkışmıştır.Halbuki Sovyetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1950
  • Yabancıların Türkiye Turizm Kurumu,Istaulııılıı ziyaret eden muhtelif memleketlere mensup turistler arasında bir anket yapmıştır.Bu ziyaretçiler kendi görüşlerine göre burada buldukları aksaklıkları a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1950
  • Maka in ofomobiileri Bunların büyük Lir kısmı yakında satışa çıkarılıp paraları hazineye yatırılacak Ankaradan şehrimize gelen haberlere göne önümüzdeki günler içinde bütün Bakanlıklar teşkilâtında bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1950
  • Sadık Aldoğan için Meclis zabıtları getirtilecek Eski Afyon milletvekili Sadık Aldoğan hakkında Devlet Başkanının ve hükümetin manevî Şahsiyetini tahkir suçu ile takibat yapılmakta idi.Aldoğan hakkınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1950
  • KISA HABERLER İtalyan «Centro Radio n.cdico İnternaziona» şirketi Denizyolları İdaresine müracaat ederek,bundan böyle radyo iie sıhhî neşriyat yapacaklarım ve seferde olan gemilerin,sıhhî ko-nularda s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1950
  • Bize sığman rkdaşfarımız Bulgarifitandan kaçmağa muvaffak olan 20 kişi daha lfelanbula getirildi Dün sabah şeruvmızde Bulgaristandan ayrılmaya muvaffak olan 20 göçmen daha gelmiş ve bunlar Sirkecideki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1950
  • Üniversitede yeni Dekan seçimleri istanbul Üniversitesi Fakültelerinde haziran ayı içinde yeni dekan seçimi yapılacaktır.Bu sene Tib Fakültesi Dekanlığına en kuvvetli namzet olarak Prof.Dr.Kâzım ismai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1950
  • Sarhoşlar azalıyor Şehrimizde sarhoşluğa karşı açılan savaş müspet neticeler vermektedir,istanbul Belediyesi Sağlık Muayene Komisyonu Başkanlığı,vilâyet makamına gönderdiği raporda,son dört ay zarfınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1950
  • Dr.George'un tetkikleri Çocuk Esirgeme Kurumunun faaliyeti hakkında tetkiklerde bulunmak üzere şehrimize gelen Amerikalı çocuk mütehassısı Dr.George Tellin bir çok sağlık müesseselerini gezmiştir.Bu m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1950
  • Dün sahalı üç eroinci yakalandı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Bürosu memurları dün sabah,iki eroin deposunu basmışlardır.Tophane Lüleci Hendek caddesinde 8G numarada oturan mâruf beyaz zehir satıcıları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1950
  • Kuru sebzelerimizin ihracı güçleşiyor Paristeki Ticaret Ataşeliğimiz dün mühim gönderâi bir rapor Kuru sebzelerimizin Fransız piyasasındaki durumlarına dair Paris Ticaret Ataşeliğimizden bir rapor gel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1950
  • Pakistanlı gazeteci Altaf Hüseyin'in demeci Pakistan gazetecilerinden Altaf Hüseyin,dün Park Otelde gazetecilerle bir hasbıhal yapmış ve ezcümle şunları söylemiştir:Türkiyeyi her ne kadar tanıyorsak d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1950
  • ilkokul öğrencileri için açılan kamplar ilkokul öğrencileri için Yeşilköy Pansiyonlu okulunda iki aylık ve iki devrelik bir kamp açılacaktir.Kamplar 1 temmuzda açılacak ve 1 eylüle kadar devam edecekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1950
  • Et fiyatları düşüyor Bir kaç gündenberi şehrimize Do^'u illerinden bol miktarda kasaplık hayvan getirilmektedir.Bunun neticesi olarak et fiyatlarında mühim sayılabilecek bir düşüklük kaydedilmiş ve ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1950
  • Amerikadan 500 seyyah geliyor Nevyork Türk Haberler Bürosunun bildirdiğine göre;Tarsus vapurunun Amerikaya gidişi dolayısiyle,Nevyork gazeteleri,Türkiye hakkında devamlı neşriyatta bulunmaktadırlar.Ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1950
  • 19 Mayıs şenlikleri Vali ve Beden Terbiyesi Bölge Başkanlığından bildirildiğine güre,Millî Eğitim Bakanlığının emriyle tehir edilen 19 mayıs Gepçlik ve Spor Bayramı gösterileri 26-27 mayıs günleri saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1950
  • Yeni Ticaret Bakanı Istanlmla geliyor Şehrimizdeki iş adamları ve tüccarlar yeni hükümetin iktisadî,ticarî ve malî programını ve alacağı kararları merakla beklemektedir.Piyasaya bir takım şayialar çik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1950
  • Yankesicilik ve dolandırıcılık yapan bir kadın Emniyet ikinci şube memurları,ona buna size kadın bulacağım» diye yanaşıp paralarını aşıran Bahriye isminde bir kadın yankesiciyi yakalamış ve adliyeye t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1950
  • Fuat Armı'ımı duruşması Devlet Balkanını tahkir suçu ile mahkemeye yerilmiş olan Mil let Partisinden Fuat Amanın durulmasına dün 7 ncı Asliye Ceza Mahkemesinde bakılmıştır.Duruşmada yalnız Fuat Amanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 26.05.1950
  • MİLLÎ ROMAN Tefrika No.24 Tarık,yolda uzun uzun Ayşeden bahsetti ve evlenmek niyetinde olduğunu Kadriye bildirdiği zaman arkadaşı hiç şaşırmadı,sadece:Peki,dedi,annene bahsettin mi?Hayır.Evvelâ Ayşe i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.05.1950
  • Dr.Şefi!Bilkur'un beyanatı istatistik Genel Müdürü Amerikadaki temaslarına dair izahat verdi Washington;25 A.A.Usis)Türkiye İstatistik Genel Müdürü Dr.Şefik Bilkur burada yaptığı bir konuşmada Türk hü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.05.1950
  • Devrimizin en büyük aşk hikâyesine dair Eğer bu tacın sahibi isem sevdiğim kadınla evlenirim,Bir isviçreli gazeteci hâlen New York'ta bulunan eski ingiliz Kıraliyle enteresan bir konuşma yapmıştır.Aşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.05.1950
  • Bu sene 20 bin kişi Hacca gidecek Karaşi;25 Nafen)Bu sene Hacca gitmek üzere Pakistandan 20.000 kişi hazırlanmaktadır.Bunlardan 14 bin kişisi Pakista nın batı eyaletlerinden gelecek cilan hacıları teş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.05.1950
  • Wasliinglon'u endişeye düşüren Paris dedikoduları Washington,25 A.A.Afp)Halihazırda bazı Avrupa baş kentlerinde bilhassa Pariste batı Avrupanm tarafsızlığı lehin.de baş layan mücadele tJitgide Washing
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.05.1950
  • Amerikan askerlik kanunu yürürlükte kalacak Washington,25 A.A.Afp)Temsilciler Meclisi dün akşam 11 e karşı 216 oyla askerlik kanununun 1952 ye kadar yürürlükte kalmasını istemiştir.Bu suretle iki sene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.05.1950
  • Üçlü müşterek manevralar dün sabah başladı Paris,25 A.A.Afp)ingiliz,Fransız ve Hollanda müşterek deniz manevraları bu sabah Hollanda Kıraliyet deniz kuvvetleri amirali Willinge'in komutasında başlamış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.05.1950
  • Arnavutluk sahillerine çıkar ma manevrası yapılıyor Londra,25 A.A.Afp)Daily Telegraph gazetesinin bu sabah Trieste muhabirine atfen bildirdiğine göre,Arnavutluk kuvvetlerinin Sovyet komutanının em ri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.05.1950
  • Prenses Faskanın beyanatı Nevyork 25 AF)Dün,Trans World uçak şirketinin bir tayyaresine binmek üzeid bulunan Prenses Faika,«lahav bırakılmak istiyorum» demiştir.Avamdan olan kocası Fuad Sadık ile birl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.05.1950
  • VCİ& Yaya devlet reisi elâl Bayar,evvelki gün,yürüye yürüye Millî Savunma Bakanlığına geldiği zaman,ben Ankarada idim.Bir arkadaş,Ankarapalas'ın holünde kolumu tutarax:Vallahi dedi,tıpış tıpış yürüye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.05.1950
  • Kızıl I ın'ın durumu 1 Amerika,bu iğde lııgiltereyi j şimdilik yalnız bırakacak i Vaşington 25 A.A)Üni-j ted Press:Birleşik Amerika resmî şahsı-j yetlerinin bugün bildirdiğine gö re,komünist Çinin Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.05.1950
  • Amerika Arap Yahudi ihtilâfını önleyecek Üç Büyükler tarafından varılan anlaşmayı Truman ifşa edecek Vaşington 25 A.A)Afp:Dün akşam açıklandığına göre,Başkan Tru.iv.in yeni Rus plânları karşısında Ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.05.1950
  • İngrid Bergmann eviendi Hollywood 25 AP)Ingrid Bergmann'ın kocası Di.Peter Lindstroem'in bir srizjü sü,İngrid Bergmann'ın Mexijoda vekâletle evlenmesinin,doktorun karısından Filadelfiyada boşanmasına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.05.1950
  • Windsor Dükü dün New York'tan ayrıldı New York;25 A.P.Dün;yanında düşes olduğu halde Queen Mary vapuru ile Paris'e müteveccihen buradan ayrılmış olan Windsor dükü;Ingiltereyi de ziyaret edeceğini açık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.05.1950
  • îsrailde çocuk felci vakaları artıyor Kudüs;25 A.A.Afp)Mayısın üç haftası zarfında îsrailde 191 çocuk felç] vakası kaydedilmiş tir.Sağlık Bakanının parlâmentoda bildirdiğine göre;bu rakkam geçen nisan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.05.1950
  • Arap İsrail hududundaki çarpışmalarda 5 Arap öldü Amman;25 A.P.Son günlerde İsrail hududunda daha sık olarak vuku bula.hâdiseler es nasında en az beş arap ölmüş tür.Birleşmiş Milletlerin bir sözcüsü b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.05.1950
  • SİYASÎ V AZi YET Filistin meselesi usevilerin,Filistinc yerleştirilmesi üzerine pat lak veren Arap Yahudi çarpışmaları,malûm safhalarını geçirdikten sonra Birleşmiş Milletlerin müdahalcsıy le,yatışmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 26.05.1950
  • r fatih ^fr^^HSultan MehmeT^-lf m Tefrika No.24 Kostantaniye tehlikeye doğru sürükleniyordu Titreştiler.Al süvariyi,sarp kule duvarı yirmi metreden yüksek olan kısma kapadıklarını anladılar.Aşağısı d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.05.1950
  • SOLDAN SAGA:1 Ait;İngiliz politikacılarından 2 Ek 3 Çocuk yemeğinin yarısı;bir emir;bir spor 4 olmayınca meşk olmazmış;tersi gökyüzü;bir emir 5 Sessiz 6 Donuk;tersi gizli 7 îşaret;bir ajans;bir takı 8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.05.1950
  • Yola çıkmak için hazırlandı ve çantasına Lonneyim boks maçında,kazanmış olduğu on tune on liralığı yerleştirdi.Aşağıya indiği zaman arabası ımm kenarında bekliyordu.Şehrin-içinde otomobili oldukça İht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.05.1950
  • 19 mayısta Amerikada New Jevsey'de GOO ton cephane infilâk etmiş ve 20 25 kişinin ölümüne sebebiyet vermiş ii.New Yorkta bu iniilâki duyan halk,yen.bir atom bembasmm patıcchgı zehabına kapılmıştı.Eesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.05.1950
  • Yalnızlıktan şikâyet Muzaffer SOYSAL j Bir hafta kadaı kalmak,üzere gttiğım uu kü-Mk sahil kasabasında günün bütan saatlerini ırılıiyt müdürünü p.evinden denizi seyrederek geçiriyordum.Yanıma aldığım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.05.1950
  • Kont Bernadotte'im eşine yerilecek tazminat Tel Aviv;25 A.P.İyi haber alan bir çevreden bildirildiğine göre;İsrail:şayet müteveffa Kont Bernadolte'un dul eşi kabul etmezse:tazminatı Birleşir.g Millet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.05.1950
  • TAKVİM M Morç^ 1950 Rumî:lft IVIS 13 13!J6 Hicrî;Şa o an 8 J389 Gür?5.33 y.oö Öğle 13.11 4.43 İkindi 17.10 8.41 Aksan 20.2;12.U0 Yatsı 22.25 1.56
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.05.1950
  • CUMA JG/a/1950 ISTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler;13.15 Or kestra eserleri Pl.13.45 Şar ki ve türküler;14.20 Serbest saat konuşma veya müzik)14.30 Şarkılar Pl.14.50 Jhonny üuarnerüien
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 26.05.1950
  • Tyrgve Lie Moskovada ne yaptı Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri bugün basma bir demeç veriyor New York 25 AP)Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Trygve Lie Avrupada yaptığı temasları müteakip bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.05.1950
  • Amerika casus avlıyor Gold'dan sonra daha bir çok kimselerin tevkifi bekleniyor Vaşington 25 AP)Casusluktan sanık olarak tevkif edil miş olan Harry Gold'dan sonra geniş bir tevkif ameliyesinin devam e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.05.1950
  • Trııman'm bir demeci Washington 25 A.A.Başkan Truman bugün,Birleşik Amerikanın üç büyüklerin Ortadoğu hakkındaki beyannamesine iştirakinin bu bölgede sulhu kurmak isteğim belirtmekte olduğunu bildirmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.05.1950
  • C.H P.içinde mücadele I Eas tarafı I incide)tinin idare kurulunu ele almak üzere ötedenberi iki zümre arasında mevcut çarpışmayı idare edenlerden hiç biri bu sefer milletvekili seçilmediği için tüzük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.05.1950
  • Fettah Amr Paşa Bevinle görüştü Londra 25 A.A)Renter;Bugün,itimad olunur kaynaklardan bildirildiğine göre Fettah Amr Paşa bu hafta Bevini ziyaret ederek kendisi Hq İngiltere Mısır münasebetleri hakkın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.05.1950
  • Menderes Kabinesi vı Amerikan matbuatı Bakanlardan bir çoğunun hükümet memurluğundan yetişmiş olmaları iyi ijler göreceğine bir işaret sayılıyor Vaşington 25 A.A)Unı ted Press;Vaşingıonda,resmî çevrel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.05.1950
  • nlann teşki Tevfik İleri,Fahri Belen ve Muhlis Ete'nin teşkilâta tavsiyeleri Ankara,25 A.A.işletmeler Bakanı Muhlis Ete Bakanlık teşkilâtına şu tamimi göndermiş tir:işletmeler Bakanlığı vazifesini 23
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.05.1950
  • M.Eden hükümeti tenkid etti Muhafazakâr Parti sözcüsü dün Bevinle münakaşaya girdi Londra 2a A.A.Lps)Avanı Kamarası dün öğeden sonra Güney doğu Asya ve Uzak doğudaki durumu görüşmeğe başlamış ve muzaK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.05.1950
  • Eskişehirde yeni bir uçak kazası Genç bir hava teğmenimiz daha maalesef şehid oldu Eskişehir 25 Milliyet)Şehrimizde hepimizi çok müteessir eden bir uçak kazası daha vukubulmuş ve genç bir pilot teğmen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.05.1950
  • HARİCÎ KISA HABERLER İNGİLTERE Dün akşam bildirildiğine göre,Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Trygve Lie,Londradan hareketinden evvel Muhafazakâr Parti Başkan vekili Anthony Eden ile hususî bir gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.05.1950
  • Bir fabrika inşası durdu Oak Ridge 25 A.A)Alp:Oak Ridge atom fabrikaları yeni binalarının inşası ameliyesi tamamen durmuştuı-İşçi sendikaları temsilcileri ile atom ko misyonu makamları arasında görüşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.05.1950
  • Piyasada işsizlik Son günlerde altın fiyatlarının devamlı bir surette düşmesi ve piyasada meydana gelen umumî durgunluk kundura,elbise ve bilhassa şapka imalâthanelerinde çalışan işçilerin işsiz kalma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.05.1950
  • "pu memleketle bir gün.Başmakaleden devam] derece,kuvvetli işaretler dir.Bu arada,yani hükümet iş başına geleli bir hafta olmadığı halde,milleti memnun eden bir nokta da yeni Bakanların yaptıkları tam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.05.1950
  • ayarın Ameri.a seyahati Baş tarafı 1 incide] lerdir.Resmi bir şahsiyet,«Bu bizim için yeni bir haberdir» demiş ve «Nihayet Bay ar yeni seçildi» diye ilâve etmiştir.Celâl Sayarın helikopterle yaptığı g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.05.1950
  • ar'ın Cumhur i\ve Elen basını Liberal Vima gazetesi "Yeni Hükümet selefleri gibi sözle iktifa etmemeli,diyor Atina 25 A.A.Atina ajansı bildiriyor)Liberal Vima gazetesi Celâl Bayarin Cumhurbaşkanlığına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.05.1950
  • Bayarın kabulleri Ankara 25 A.A.Sayiq Cumhurbaşkanı Celal Bayar ongün Çankayada Türk Millî Ta.ebe Federasyonu Başkanı Can gaS raç başkanlığında on beş kişuık heyeti,Ankara işyıîer^ sendika başkanların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.05.1950
  • Bursada tütün mubayaası Bu mubayaanın kesildiğine dair çıkan haberleri Gümrük ve Tekel Bakanı yalanla e Ankara,25 A.A.Bursa'da Tekel'in tütün mubayaasını kestiğine dair çıkan şayia dolayısiyle bir muh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.05.1950
  • Semtler arasındaki fiyat farkları Belediye Başkanlığı muhtelif semllerdeki perakende meyva va sebi:e fiyatları arasındaki farkları tetkik ve tesbit ettirmiştir;Dokuz yerde yapılan bu tetkikler netices
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.05.1950
  • an Sadi Ravur'a ait dosya çalındı Bas tarafı 1 incide)tarafından tetkiki bugün saat 14 e bırakımlıştı.Bilindiği gibi Kavur,Isviçreden altınları geğirmek için gönderildiğini,bu gidişinden Dışişleri Bak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.05.1950
  • Yeni kabin tedbirlerim Ankara 25 Milliyet)Kabine pazartesi günü Mecliste oku yacagı programını hazırlamaktadır.Programda ehemmiyet verilen başnea mevzuun tasarıut üzerinde toplandığı anlaşılmak tadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 26.05.1950
  • İran Millî futbol takımı dün akşam uçakla geldi Millî takımımız davet edilen oyunculara nazaran ne şekilde teşkil edilebilir Pazar günü Millî takımımızla karşılaşacak olan İran Millî Futbol takımı dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.05.1950
  • Beşiktaşlılar New York hava alanında 1 Beşiktaş ikinci maçında 1 1 berabere kaldı Fatt River Massachusetts)25 A.P)Türkiyenin Beşiktaş futbol takımı dün gece burada,ışıklar altında yapılan bir maçta Ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.05.1950
  • Gençlik Bayramına kafi acak klüpler Beden Terbiyesi İst.Bölge anlığından:27 Mayıs Cumartesi günü yapılacak 19 Mayıs tören ve gösterilerine katılacak klüplerin tb ren için son talimatı ve kendileri içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.05.1950
  • Spor ve Gençlik Bayramı Vali ve Beden Terbiyesi Bölge Başkanlığından:1 Millî Eğitim Bakanlığı nın emirleriyle tehir ej'len 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı tören ve gösterileri 26 ve 27 Mayıs günleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.05.1950
  • JfUUhjet ABONL FÎATLERt Senelik 28 Liradır 6 Aylık 13 3 8 1 3 Yabancı memleketler için iki mislidir.İLAN FÎATLERt Başlık 20 lira 2 nci çayfa santimi 4 Lira 3 üncü 4 4 üncü 2,5 İlân sayfalan suntimi 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.05.1950
  • •çel Yardımlaşma Derneğinden 25/5/950 taı oğlu HaL kevi salonunda yapılan umumi heyet toplantımızda ekseriyet temin edilemediğinden toplantı 30 mayuı 1850 salı üunü gaat 16;yi.talik edilmiftlr.Sayın ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.05.1950
  • Dünyanın en iyi ajr sıklet boksörleri New York 25 A.A,United Press;Dünya orta sıklet boks şampiyonluğu için çarpışacak boksörleri şu şekilde sıralayabiliriz:1 Ray Robinson,2 Jack Lamotta,3 Laurent Dau
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.05.1950
  • Kayın maden direği kütüğü dibinden Irmak kenarına ve ırmak kenarından su ile Tokat köprübaşı istif yerine taşıma ve istif yapma iğîî Devlet Orman İşletmesi Tokat Müdürlüğünden 1 İşletmemizin Dumanlı b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.05.1950
  • e' nm lU/ıfJun «i 2im CARJAWA-6Z 250 cem IXScem cem En Üstün Evsaftı En Mütekâmil En Ucuz ÇEKOSLOVA dünyada Kendi sınıflarında daimi birinciliği muhafaza etmektedir.Türkiyenin büyük vılâyellerindeki a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.05.1950
  • aTOMAÎJK NCERELER İ «Prestigen^ötomatik.^tencereleri^ yemekleri1 birkaç dakikada en.mükemmel;şekilde pişirir)'Harareti bünyesinde:saklamakla,diğer'vasP taların muhtaç olduğu pişirme' müddetini] kakika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.05.1950
  • r wm mLX„ tftiffi$tâ$$k Wm M,fğ ÜT* m WM 25 Mayıs 1950 ÇEKLER 1 Sterlin 790.50 100 Dolar 282.25 100 Fransız Fr.0.80 100 Liret 044.128 100 isviçre Fr.64.03 100 Belçika Fr.0.60 100 Drahmi Fr.01.376 100
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.05.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı islerini lülen idare eden:N.Baytok Dizildiği yer:N.A.ve A.N.Kgazetecilik kollektif şirketi Matbaası Basıldığı yer:Son Telgraf Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.05.1950
  • 1st.Lv.Amirliği As.Kıtaat ildnfarı 3650 ton muhtelif nakliyat kapalı zarfla 2/Haziran/950 günü saat 15 de Erzurum As.Sa.Al.Ko.da ihalesi yapılacaktır.Beher tonu 40 lira olup teminatı 8550 liradır.Tali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6