Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 25.05.1950
  • f Yeni kabine Azalarının Celâl Bava rla bir arada çekilmiş resimleri Foto:R.Ezer Ankara)Yeni Dışişleri Bakanının haricî siyasete ait ilk beyanatı 30 mayısta Parise gidecek olan Dışişleri Bakanı Fuat K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.05.1950
  • BEDİÎ FAİK ANKARADAN BİLDİRİYOR Nihat Erim:"Bu seçim değil,plebisit!diyor D.P.iktidarı devralıp yerle-j yaptığı muhakkak ki meraka da sirken H.P.sinin bu arada neler I ğer bir mevzudur,işte bu düşün d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.05.1950
  • İbret Aynası Gidenler,gelenler Gazetelerimiz ilâmaşallah,irili ufaklı devlet adamcılımın boy boy teşhir edildikleri endam aynalarına,fotoğrafçı camekânlarına döndü.Gidenler,nerede ise ağlar gibi mütee
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.05.1950
  • Wave ı I oldu Eski Hindistan Kıral naibi bir mfğde ameliyatı geçirmişti Mareşal Wavell Yazısı 5 ilcide)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.05.1950
  • Marshall yardımının artmasını isteyeceğiz Ankara,24 A.P.muhabiri E.Greenwold bildiriyor)Yeni Başbkan Adnan Menderes tarafından Associated Press'e verilen özel mülakatta,Türkiyenin,ekonomik durumunu ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.05.1950
  • Kabinenin Tasarruf Tedbirleri Savunma Bakanlığında Celâl Bayarın istirakile mühim bir toplantı yapıldı Görüşmelere Genel Kurmay Başkanile Kara Hava ve Deniz kuvvetleri komutanları da iştiark ettiler A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.05.1950
  • Muhalefet mutlak bir zaruret değildir İktidardan düşen her siyasî partinin derhal muhalefete geçmesi mutlak bir zaruret,bir mecburiyet değildir.Bize öyle geliyor ki Halk Partisi muhalefete değil,murak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.05.1950
  • İltimas kalkıyor Milletvekilleri bir prensip kararı verdi Ankara 24 Milliyet)Haber verildiğine göre,Demokrat millet» vekilleri hiç kimseye is için tavassut ve iltimasta bulunmamayı prensip olarak kara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.05.1950
  • Ankarada tebrikçi hücumu Bakanlıklar görülmemiş ziyaretçi akınına uğradı Ankara,24 Milliyet)Adnan Menderes hükümeti,programının hazırlanması hususunda çalışmalarına devam etmektedir.Bugün de bütün Bak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.05.1950
  • Dörtler toplantısı tahakkuk ediyor Trygve Lie'nin Moskovadaki görüşmeleri müspet netice verdi Geçen hafta Stalinle görüşen ve Dörtler arasunda yeni bir görüşme zeminini hazırhyan Trygve Lie Birleşmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.05.1950
  • İL ~C-L f(V Tayland Kuala Phumiphon,yeni zevcesi,prenses Sirikit'e Kıraliyet tacını giydiriyor.Merasim Si amin başşehri olan Bangkok'ta 5 mayıs günü yapılmıştı.Tebaanın tam s«k usulünde ve husû içinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 25.05.1950
  • Memleket mektupları Urfa her e s$i Sıtma ve kaçakçılık bu vilâyeti her gün biraz daha kemirip kötülegtiriyor.İşsiz kalan halk başka yerlere göç etmektedir.Urfa 25 Mayıs)Urfahları Demokrat Parti çevres
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.05.1950
  • Kızılay Derneği Kadıköy şubesinin yıllık genel toplantısı 28 mayıs 1950 pazar günü saat 10 da Kadıköy Halkevinde yapıla çaktır.Bağlarbaşı Gençlik Klübünün yıllık genel toplantısı 28 mayıs 1950 pazar g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.05.1950
  • Bundan evvelki yazımızda x)Amerikalı mütehassıs Thornburg'UQ bu yoldaki fikirlerini neşı etmiştik.Bu yazımızda muharririn fikirlerinin tahlilini bulacaksınız.Muharıir,bu vadideki mütalâalarında memlek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.05.1950
  • 4 Portekiz muhribi limanımıza geliyor Portekiz donanmasına mensup dört muhribin 24 haziranda limanımıza gelmesi beklenmektedir.Burada merasimle karşılanacak olan muhripler 29 hazirana1 kadar Istanbuld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.05.1950
  • Ismarlanan yeni gemiler 13.242.000 dolarlık gemi ve liman teçhizatı sipariş edildi Marshall yardımlariyle temin edilecek gemi,liman vasıtası ve malzeme siparişlerinin muhtelif Avrupa firmalarına ihale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.05.1950
  • HALKIN SESİ Beşiktaş rıhtımı Barbaros heykelinin önünden Beşiktaş iskelesine kırk metre mesafedeki sahile senelerdenberi açıktan lâğım akmaktadır.Beşiktaş pazarına denizden gelen gıda maddeleri pislik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.05.1950
  • Baldızım 200 liraya satan bir adam Zabıta,bir kadın ticareti ve fuhşa teşvik hâdisesine el koymuş ve tahkikata başlamıştır.Aslen Hopalı olan ve orada oturan Nazife isminde bir kadın bir müddet evvel-k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.05.1950
  • Türkiye ile Pakistan arasındaki münâsebetler İki gün evvel şehrimize gelen Pakistanın Daun gazetesi sahibi Mr.Alfat Hüseyin dün Park O telde kendisiyle görüşen bir arkadaşımıza şunları söylemiştir;Tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.05.1950
  • İstanbul Sergisine katılmak isteyenler Türk Ajansının bildirdiğine göre temmuzda asılacak olan istanbul Sergisine,ecnebi firmalar,Türkiyedeki mümessilleri vasıta siyle iştirak etmektedirler.Bu arada b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.05.1950
  • Deııizyoları Umum Müdürü fukaraya gilti Devlet Denizyolları Genel Mü diirü Cemil Parman dün akşam Ankaraya gitmiştir.Cemil Par man yeni Bakana DevletrienizyoL lan idaresine ait işler hakkında izahat v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.05.1950
  • Kaymakamların vilâyette yapacakları toplantı 26 Mayış Cuma günü saat Ü.30 da İstanbul kaymakamları.Vali ve Belediye Keisi Gükayıh başkanlığı altında Vilâyette bir top lantı yapacaklardır.İstanbul Em n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.05.1950
  • Bir polis metresini döverek yaraladı Mehmet isminde bir polis memuru Gardenbarda çalışan Lâtife ismindeki kadınla kıskançlık yü'/ünden kavga etmişlerdir.Kavga sonunda fazla hiddetlenen Mehmet,eline ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.05.1950
  • Truröali'ııı inalı müşaviri ûün gitti Bir müdriettenberi memleketimizde tetkiklerde bulunan Birleşik Amerikanın Chase National Bank Genci Müdürü ve Başkan Trumanın malî müşaviri Mr.Aldnch beraberinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.05.1950
  • KISA HABERLER İskenderun sererinden dö nen «Erzurum» vapuru dün,külliyetli miktarda koyun ve sığır getirmiştir.¦fc Şehir hatları vapurlarında bilhassa pazar günleri izdilıama meydan vermemek üzere yaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.05.1950
  • TROCKIYI k ıBöyle öldürdüler!y Tefrika No 5 Yazan General Sanchez Salazar Eski Meksika Millî Emniyet Amiri Charles Cornell büyük bir endişe içindeydi.Karakoldan çıkıp gitmişler.Beraberlerinde bütün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.05.1950
  • Tramvay idaresinin ıslahı için rapor Elektirk,Tramvay,ve Tünel işletmelerinin,daha rasyonel çalışabilmesi lıususlarmı incelemek üzere bir müddet evvel cehrimize davet edilerek tetkiklerde bulutun isvi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.05.1950
  • Yabancı tâbiiyette olan garsonlar cali şan ııy or Istanbul Garsonlar Sendikası müteaddit defalar ilgili makamlara başvurarak yabancı devlet tabiiyetindeki garsonların çalıştırılmaması hakkındaki kanun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.05.1950
  • Görülmemiş bir hâdise İki bacağı kesik bir aılara bir genç kızı kirlettiği için tevkif edildi Dün adliyeye,mahiyet itibariyle eşine pek ender rastlanan bir ırza tasallut hâdisesi intikal et mistir.Eyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.05.1950
  • Vilâyete yapılan ikinci müracaafada red genç!er Içiş'eri esvabı verildiği için Bakanlığına baş vurdular Kültür Çalışmaları Derneği,ve Türk' Kültür ocağı,İstanbul Üniversitesi Talebe Birliği ve Millî T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 25.05.1950
  • Hiç,canım öyle istedi.Hem bu kadar uzun misafirlik sizleri sıkmıştır.Tarık,o her zaman esiri olduğu arzu dalgasının bütüa vücudunu bir an içinde dolaşarak,boğazını tıkadığını hissetti ve ateğ gibi yan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.05.1950
  • Amerikanın Irak'a vereceği askerî malzçme Washington 24 A.A.iran ile Birleşik Amerika arasında askerî yardım programı gereğince.Birleşik Amerikanın Irana vereceği askerî malzemenin şartnamesini ihtiva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.05.1950
  • Milletlerarası mülteci teşkilâtı lâğvediliyor Londra 24 A.A.Reuter)Muhafazakâr üyelerden Tufton Beamish,dün Parlâmentoda gelecek sene içinde faaliyetini tatil edecek olan Milletlerarası Mülteci teşkil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.05.1950
  • Rusların Berlindeki polis teşkilâtı Londra,24 A.A.Afp)Londra'ya gelen en son haberlere göre İspanya sivil harbinde general Gomez adı ile çarpışan WilheVm Zaisser,Batı Almanya hususî polis kuvvetlerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.05.1950
  • Wcsterling'in Endonezya tarafından iadesi Singapur,24 A.P.Singa pur hükümeti dün,«Türk» lâkabiyle tanınan Westerling'in Endonezya tarafından iadesine da ir yapılmış olan talebin redde dildiği keyfiyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.05.1950
  • Fuchs,bu hafta her gün sorguya çekilecek Londra 24 A.A.Afp)Sovyet Rusyaya atom bombasına ait sırları verdiğinden 14 sene hapse mahkûm olan âlim Emil Fuchs,dün öğleden sonra Amerikanın hususî surette b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.05.1950
  • Yugoslav diktatörü île yapılan mülakat Tito İdeal sistem ideal bir halkla vucııdlular,diyor Mareşal Tito;«Bir kere ihtilâl başladı mı,yarıda bırakıp iç harplere girmektense iğe devanı edip nih ay etle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.05.1950
  • Avrupa on sene içinde Komünizmden kurtulur Bunun için Mr' Baker'e göre 4-5 milyon dolar sarfetmek lâzımdır «Eğer biz Doğunun hakiki dostları olduğumuzu isbat etmezsek bu mıntakalardaki mem leketler id
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.05.1950
  • SİYASÎ VAZİYET Federal Avrupa Almanyanın batı birliğine ithal edilmesi hakkında beliren fikirler gittikçe genişlemektedir.Bu arada Avru pa ve dünya meseleleri hakkındaki görüşlerine büyük bir kıymet v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.05.1950
  • Truman'ın irticalî konuşması ''Amerikanın Rusyaya teslim olması ihtimali düşünülemez,Vaşington,24 A.A.Başkan Truman dün,Beyaz Sarayın bahçesinde bir demir sıranın üs tüne çıkmış ve irticalen söylediği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.05.1950
  • Rita HayWorth Londraya gidecek Londra,24 A.P.Prens Ali Han,eşi ve sinema yıldızı Rita Hayworth'un,pazar günü,Derby at yarışı için Londra'ya gelmesinin muhtemel olduğunu açıklamıştır.Şubat ayında bir k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.05.1950
  • Hindistan ve Pakistanın esir mübadelesi Yeni Delhi,24 A.P.Resmî bir kaynaktan dün gece bil dirildiğine göre,Hindistan ve Pakistan hükümleri,Keşmir har binde iki tarafın da elde ettiği esirlerin şartsı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.05.1950
  • Habeşistau Başkomutanlığına bir isveçli albay geliyor Stokholm,24 A.A.Reuter)İsveç hava kuvvetlerine men sub albay Goest Harard,İsveç ten bir uçak almış olan Habeşistanın kara kuvvetleri başkomu tanlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.05.1950
  • Tifonun yeni b.r teklifi "Fikrî işbirliği hakkında bir dünya konferansı toplanmalıdır,Floransa,24 A.A.t/fteuter)Yugoslavya harbin önüne geçilmez olduğu hususunda varid olan inancın yayılmasını önlemek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.05.1950
  • Avustralya komünist partisi feshedildi Konberra,ü4 A.P.Avusturalya Mümessiller Meclisi dün gece komünist Partisini fesheden bir kanun tasarısını kabul etmiştir.Tasarı şimdi Ayan Meclisine gidecektir A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.05.1950
  • Amerikan tröstleri mahkemede Nevyork,24 AP.Amerikan hükümetinin Du Pont,Remington ve 101 şirketleri aleyhine açmış olduğu tröst dâvasında şahit olarak ifade veren 74 yaşın daki meşhur sanayici Du Pent
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.05.1950
  • İKRAMIYELI AİLE CÜZDANI 3 Haziran ikramiye eri 1 yazlık EV Göztepede)30.000 lira deçerince ayrıca Her 100 müşterimizden birin* 100 lira para ikramiyesi Kura numara adetleri cüzdan sahiplerine dağıtılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.05.1950
  • Yelkenli ile dünya turu Bale 24 A.A.Afp)Bâle'li bir aile bir yelkenli ile dünya turuna çıkmıştır.Bu seyahat beş sene sürecektir.Uç senesi Yeni Gine,Borneo,Avustralya,Kanada,Alaska,Sumatra ve Amazon bö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.05.1950
  • Rooseveltin torunu California'da evlendi Santa Monica California)24 A.P.Başkan Rooseveltin torunu Curtis Buzzio)Roosevelt ile,uçak mühendisinin kızı olan Robin Edwards,dün burada evlenmişlerdir.Roosev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.05.1950
  • "Berlin'e yürüyüş,akim kaldı Reuter,Batılı komünist gençleri de teyakkuza davet ediyor Berlin,24 A.A.afp)Kj zey batı Almanya radyosunda batı Almanya hakkında yaptığı bir hitabede Berlin belediye baş k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.05.1950
  • Prenses Fethiye evleniyor San Fransisko,24 AP.Kral Faruk'un 19 yaşındaki kız kardeşi Prenses Fethiyenin avamdan birisile dinî nikâhı Kralın bütün mümanaatına rağmen,pazar günü vukubulacaktır.Bu cihet,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.05.1950
  • M.Bevine ameliyat yapılacak Londra,24 A.A.afp)Dün gece neşredilen resmî tebliğde yayınlandığına göre İngiltere Dışişleri Bakanı Bevin,ken dişine tatbike başlanmış olan tedaviye devam edilmek üzere gel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.05.1950
  • Yunun Halkçı Partisi Kıbrısı istiyormuş Atina,24 A.P.Kostantin Çaldaris'in başkanlığında olan Yunan muhalefet partisi Halkçı Parti)dün,hükümetin,İngiliz hâkimiyeti altında bulunan Kıbrıs adasının Yuna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 25.05.1950
  • J.Baş kâtip I Turhan ERDtL I Yalancı dünya.Bir varmış,bir yokmuş.A.Bir sabah duyuldu ki,zabit kâtibi Ruhi bey Mahallenin herkesçe tanınan Ruhi efendisi» oluvermiş.Hem de ne ölüm!Sessiz sadasız,kaşla g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.05.1950
  • FATİH AYHAN mmm Sr» ^l^MİSultan Mehmet Tefrika No.23 Vasıl heyecanla içeri girerek hanımının önüne diz çöktü lmparaıonçenin daire hizmetine bakan haremağası soluk so_İuğa gelince,çabuk çabuk sordu:Ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.05.1950
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve programlar,13.00 Haberler,13.15 Dans müziği Pl.13,45 Şarkı ve türküler,14.20 Ev kadını yemek çeşitleri altıncı konuşma)konuşan:Medina Güvenç,14.30 Şar ki ve türküler Pl.14.50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.05.1950
  • Bakalım,dedi işin ne sekil aldığını yakında görürüz.Herneyse bir kere daha teşekkür ederim.İkazından dolayı.Yakında görü sû rüz herhalde.İki adam el sıkıştılar.Gringall çıkıp gidince.Callaghan tekrar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.05.1950
  • 1 2 14567*9 •I I I I I I I I »1 1 1 SOLDAN SAĞA:1 Büyük sergi;âmme 2 Tersi toprak parçası;pokerde bir kâğıt serisi 3 Nefi edatı;altın eski dilde)su 4 Sonsuz 5 Azlık ifade eder iki kelime)6 Meşhur gang
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.05.1950
  • ingiliz uzak mesafe rekortmeni 15 yaşındaki Irak biralı Faysal tarafından yapılan yağlı boya tab-Holden,Yeni Zelanda'da loları,şimdi Londra'ca İngiliz A:ab Birliği binası salonlarında teş-iincLJaaü'ûa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 25.05.1950
  • Beyaz Sarayda hırsızlık Bir kadın Yalta konferansına ait mühim bâzı evrakı aşırdı Nevyork,24 AP.Eski bir komünist olan ve hâlen partiden ayrılmış bulunan İnuis Budenz,bir kadının Beyaz Saraya girerek,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.05.1950
  • Sadi Bekier'e Gönderilen bir tehdit mektubu Zafer gazetesi erkânından)diye imza koyan açıkgöz polisçe aranıyor Ankara 24 Milliyet)Haber aldığıma göre dün Merkez Bankası Umum Müdürü Sadi Bektere Zafer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.05.1950
  • D.P.Meclîs Grupu idare heyeti seçimi Dünkü toplantı sabahtan akşama kadar devam etti Ankara 24 Milliyet)D.P.Meclis Grupu bu sabah saat 10 la Dr.Ekrem Hayri Ustündağm başkanlığında toplanmış ve öğleden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.05.1950
  • Amerikan bahriyesi için kredi Washington 24 A.A.Afp)Temsilciler Meclisi Birleşik Amerika bahriyesinin modernleşmesi için 350 milyon dolarlık krediyi kabul etmiştir.Bu tahsisat 50.000 ton tutarııida ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.05.1950
  • İltimas kalkıyor [Baş taraf:1 incide] müsavi haklara sahiptirler,birini diğerinden ayırıp hususî muameleye tabi tutmak bu müsavatı ihlâl eder.27 seneyi mütecaviz bir zamandanberi ruhumuza ve benliğimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.05.1950
  • İzmirde gülünç bir hadise Bir aşçıyı milletvekili gerildin diye kandırıp ziyafet çektirdiler izmir 24 Milliyet)Bugün şehrimizde gayet enteresan ve gü İline bir hâdise olmuş,bir aşçı Anafartalaı-caddes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.05.1950
  • Kapsül ithali Gazoz imalâtçılarının Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına yapmış oldukları müracaat üzerine serbest dövizle Hollanda ve Belçikadan kapsül ithaline müsaade edilmiş ve permiler dağıtılmış bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.05.1950
  • Ozyörükün savcılıklara Ankara,24 A.A.Adalet Bakanı Halil Özyörük Cumhuriyet Savcılarına aşağıdaki tamimi gön dermiştir;Cumhuriyet hükümetinin Ada let Bakanlığı vazifesini ifa şerefi,nâçiz şahsıma tevc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.05.1950
  • Dışişleri B ilk he)[Bas tarafı 1 incidel Türkiyenin Rusya hakkında her hangi bir iena niyeti olsun.Biz en küçük milletten en büyüğüne kadar herkesle iyi dostluk münasebetleri aramaktayız.Yalnız komşul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.05.1950
  • Bu yeni silâh için Amerikan bütçesine 390 milyonluk yeni bir tasisat konuldu Washington 24 A.A.Reuter)Temsilciler Meclisi,imâlini derpiş ettiği muhtelif şeyler arasında atomla hareket eden bir denizal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.05.1950
  • Beyrutta asılan iki suikastçı Suriye Halkçı Partisi mensupları Başbakanı öldürmek istemişlerdi Beyrut 24 A.P.Geçen yıl Lübnan Başbakanı Riad Essulh'u öldürmeğe teşebbüs ettikleri sabit görülen iki şah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.05.1950
  • Msciis Başkanlık Üivamna ait 3 otomobil satılıyor Ankara,24 Milliyet)Büyük Millet Meclisi Haysiyet Divanı Refik Koraltanın baş-kanlığında toplanmış,Millî Sarayların eşya ve değer malzeme,leriyle binal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.05.1950
  • Bayann Amerika Seyahati m Ankarada böyle bir seyahate dair çeşitli şayialar dolaşıyor Ankara,24 Associated Press Muhabiri Grenvald bildiriyor)Türkiyenin yeni Cumhurbaşkanı Celâl Bayann yakında Birleşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.05.1950
  • Waval öldü Londra 24 A.P.ingiltere nin meşhur askerlerinden harp kahramanı Lord Wavell bugün Londra'nın bir şifa evinde ölmüştür.67 yaşındaki tek gözlü mareşal 5 mayısta bir Londra hastahanesinde geçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.05.1950
  • Ilkokularda ders kesimi ve başlama tarihleri İlk öğretim meclisi,vilâyette bir toplantı yaparak 950 951 yılına ait kayıt tedris ve ders ke simi günlerini tesbit etmiştir.Alınan karara göre gelecek der
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.05.1950
  • TAKVİM 25 Mayıs 1950 PERŞEMBE Rumî:Mayıs J.2 1366 Hicrî;Şabajj 8 1369 Gün öğle İkindi Aksanı Yatsı 5.34 9.06 13.11 4.43 17.09 8.42 20.28 12.00 22.24 1.56
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.05.1950
  • Kızıl nehrin suları alçalıyor Winnipeg 24 A.A.Afp)Winnipeg'de vaziyet gittikçe düzelmektedir.Uç gündenberi Kızıl nehrin suları 10 ar santimetreden Xazla inmektedir.Suların kaplamış olduğu merkez bölge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.05.1950
  • Halı fiyatları da düşmeğe başladı Son günlerde bazı maddelerde ve bilhassa alim fiyatlarında kaydedilen düşüklük halı fiyatlarına da tesir etmiştir.Bilûmum halıların metre karelerinde 103-15Ü kuruş ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.05.1950
  • Marshall yardımı Boş iarafı 1 incide] tığı ilk ve en önemli mesele Marshall Yardım plânı parasını en verimli tarzda kullanmaktır.Bununla ilgili diğer bir mesele de,daha fazla yardım elde etmenin yolun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.05.1950
  • Muhalefet mutlak bir zaruret değildir [Başmakaleden devam] notunu alan bir parti,bugünden yarma muhalefete geçerse,kendisini dinliyecek kulak bulmayabilir.Malûm olduğu üzere millet,koltuklara değil,ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.05.1950
  • Gecekondu dispanseri İstanbul Sağlık Müdürlüğü ta rafından Gecekondu mahallerin de bir dipanser açılmasına karar verildiğini bildirmiştik.İnşası tamamlanan bu müessese de şimdiye kadar 221 vatandaş te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.05.1950
  • Dörtler toplantısı Ecıgtarah 1 nci sahifedo rakkilor kaydedilmesi mümkün sarih meselelere inhisar etmesi ve şimdiden müşahhas vakalarla Sovyet Rusyanın yalnız müzakere değil,İakat sulhçu bir hal çares
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.05.1950
  • 24 Mayıs 1950 ÇEKLER 1 Sterlin 7.91 100 Dolar 282 100 Fransız E 0.80 100 Liret 044.128 100 İsviçre Fr.64.03 100 Belçika Fr.Ü.üO 100 Drahmi Fr.01.376 100 Escudos 9.7890 Serbest Piyasada DÖVİZLER Dolar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.05.1950
  • arın Cumhurbaşkalığına ı basın tefsirleri BirYunan gazetesi:"son değişiklik Yunanistanda iyi karşılandı,diyor Atina,24 A.A.Atina ajansı bildiriyor)Atina basını,Büyük Millet Meclisinin açılış oturumuna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.05.1950
  • Bediî Faik Ankaradan Bildi iriyor Baş tarafı 1 incide ce ile şimdiki muhalefetin üzerinde en ziyade durulan elemanı Nihat Erimden Milliyet için bir mülakat rica ettim.Ulus gazetesinin yazı işleri umum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 25.05.1950
  • ingiliz futbolunun hususiyetleri ingiliz onbiri Krallık şampiyonu olarak Brezilyaya gidiyor Birleşik Kırallık Futbol şampiyonluğu içtoı her yıl İngiltere,Iskoçya,Gai vt hlan îa tems111 kamları arasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.05.1950
  • uâkıntöy Kaymakamlığiiitian 1 Ankara ıh Çankaya Maliye şubesine kazanç vergisinden lu Behçet Eryasarun Safraköyünde kâin ve aşağıda mevkii,Cins ve mesahası yazılı beş parça gayri menkûlü tahsili emval
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.05.1950
  • 1ÖÜ0Ü ton çımeıto alınacak bayındırlık bakanlıcıncan.29 Haznan 1950 tarihine tesadüf eden perşembe günü saat 15 te Ba yındrılık Hakanlığı binası içinde Malzeme Müdürlüğünde toplanacak Maızeıne Eksiltm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.05.1950
  • ERZİNCAN iLİNüEN 1 Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konukin iş iliç ilçesinde hükümet binası inşaatıdır,işin tutarı 155174.98 liradır.2 Eksiltme 5.6.950 pazartesi günü saat 16 da Bayındırlık Müdürlüğü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.05.1950
  • İLÂN M.S.B.Kara Kuvvetleri Komutanlığından 1 1950/1951 öğrenim yılı iğin aşağıda isimleri ve bulundukları yerler yazılı olan As.Okullara öğrenci alınmasına 25 mayıs 950 den itibaren başlanacaktır.Bu m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.05.1950
  • BU ÇEKİLİŞE 9.6.1950 AKŞAMINA KADAR EN AZ 100 LİRA YATIRANLAR DAHİL OLURLAR EMLAK BANKASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.05.1950
  • Iran millî takımı bugün geliyor 28 ve 31 Mayıs «ünleri milli ve temsili iki müsabaka yapmak üzere gelirimizde beklenen İran futbol milli takımı bugün hususi bir uçakla Yeşilköy hava alanına gelecektir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.05.1950
  • Dr.Hafız Cemal LOKMAN HEKİM Dahiliye Mütehassısı Pazardan buska her gün saat 14 den 17 ye kadar İstanbul Divanyolu No.104 i mim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.05.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nlishada yazı islerini fiilen idare eden;N.Baytok Dizildiği yer;N.A.ve A.N.Kgazetecilik kollektif şirketi Matbaası Basıldığı yer:Son Telgraf Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.05.1950
  • Kapalı zarfla Polatlı Topçu Okulunda ikmal inşaatı işi 5 Haziran 950 günü saat 16 da Ankara M.S.B.4 No.lı Sa.Al.Ko,da ihalesi yapılacaktır.Keşif bedeli 36171,74 lira olup teminatı 2713 liradır.Keşif v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.05.1950
  • nillmet ABONE FÎATLERİ Senelik 28 Liradır 6 Aylık 13 3 8 1 3 Yabancı memleketler için iki mislidir.İLÂN FÎATLERİ Başlık 20 Ura 2 nci sayfa santimi 4 Lira 3 üncü 4 4 üncü 2,5 İlân sayfalan santimi 2 Do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.05.1950
  • if-armnii' ı MAĞAZALARI wm EVİNRUDE Deniz Motorlar Bisikleti BEYOĞLU İSTİKLÂL Cad:7£ Çamaşır İMekumteA SİRKECİ HAMİDIYE Cad?101 I WMkav.»ıs»gqmg5?g^T.T\ff-^j.iîT'ş^«T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6