Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 23.05.1950
  • I Bogota:22 A.A.El Cusco radyosunun bildirdiğine göre,dün vukua gelen deprem 94 kişinin ölümüne ve 276 kişinin yaralanmasına sebep olmuştur.Aynı kaynağın ilâve ettiğine göre,Inka medeniyetinden kalma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.05.1950
  • Kurbanlar keswyor Demokrat Partinin iktidara gelmesi münasebetile şehrimizde îzmirde partililer tarafından kurbanlar kesilmiştir.Resimde Kasımpagalı demokratları adaklarını yerine getirmeden evvel gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.05.1950
  • İnönü broşür çıkarıyor Broşürün adı "Şükran borçlarım„ Ankara,22 Milliyet)Halk Partisi lideri inönü yarın «Şükran borçlarım» başlığını tağıyan bir broşür neşredecektir.Bu broşürde şöyle denilmekte dir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.05.1950
  • Bediî Faik Ankaradan bildiriyor I J Dokuzuncu Büyük Millet Meclisinden ilk intiba Ankara Palası yadırgayanlar Karpiçteki ifşaat H.Cahidin yaşı-Yeni reis ve ilk "Bay,Cumhurbaşkanı O her zamanki «resmî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.05.1950
  • Celâl Bayar ve ismet İm nonıı İnönü Bayar'ı tebrik ettikten sonra hususi arabasile Cayar da İnönü'nün Meclise gelirken bindiği Riyaseticumhur otomobilile evlerine döndüler.Ankara 22 Milliyet)Yeni Cumh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.05.1950
  • Refik Koraltan Meclis Reisi oldu.Kabineyi de Celal Baycrr,seçimlerden ewel D.P.H milletvekilleri arasmdcres kurdu Cumhuriyetin ilânından* beri geçen 27 yıl zarfında Türkiye üçüncü defa olarak bir Cumh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.05.1950
  • Boyar Devri Temenni edelim ki,Bayarın devri,her iki Cumhurbaşkanının eserlerinden sonra,memleketi her bakımdan garp milletleriyle eşit bir filcir ve inşa seviyesine ulaştırsın ve bu yeni binada,bunu,m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.05.1950
  • Dünkü toplantı Ankara 22 Milliyet)Ankara dün tarihî günlerinden birini daha yaşadı.Bütün dünyanın hayranlığını kazanan ve büyük bir olgunlukla başarılan demokrasi hamlesinin sonunda seçilen [Devamı Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.05.1950
  • Yeni Kabine—Dün Büyük Millet Meclisine teşekkül ettiği bildirilen yeni kabine su suretle kurulmuştur:Başbakan:Adnan Menderes İstanbul milletvekili Adalet Bakanı:Halil özyörük izmir milletvekili Millî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.05.1950
  • Dünkü Mecliste reye iştirak nispetleri Halk Partililer,yüksek memurlar,Kor diplomatik ve dinleyiciler yeni Cumhurbaşkanını ayakta selâmladılar Ankara,22 Milliyet)Dokuzuncu Büyük Millet Meclisinin bugü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 23.05.1950
  • Tefrika No:3 TROCKIYI ^İkBövle öldürdüler!J Yazan General Sanchez Salazar Eski Meksika Millî Emniyet Amiri Taarruz,kendilerini gafil avlamış bulunuyordu Hiç fikir yürütmeden onu dinliyordum.Ama,bir ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1950
  • Bira ihraç edemiyoruz Bir müddet önce,Suriye,Lübnan ve Kıbrıs Tekel idaresine müracaatla bira almak istediklerini bildirmişlerdi.Yapılan incelemeler sonunda bix*a ihracatının bu mevsim yapılamıyarak a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1950
  • Rıısyaya verilen 3 harp gemisi Boğazdan geçti italyanların Rusyaya harp tazminatı olarak verdiği gemilerden iki muhrip ve bir çıkarma gemisi dün sabah saat 6 da Boğazdan geçerek Karadenize T.kmıştır.G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1950
  • Arkadaşını vuran Ali 1 yıl Lapis yatacak Fethi Omay ismindeki bir ar kadaşını bıçrklamak suçiyle yargılanan Ali isminde biri 2 nci Ağırcezada yapılan duruşması sonunda 1 sene hapse mahkûm olmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1950
  • Darülacezede suiistimal yapıldığı ihbar edildi Darülacezede bazı suiistimallerin vukubulduğuna dair gıkan şayialar üzerine açılan tahkikata devam edilmektedir.Netice bugünlerde alınacaktır.Ayrıca alma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1950
  • Bakiri:oy e dadanan iki bırsız tutuldu Emniyet teşkilâtı Bakırköy ve civarında 15 e yakın ev soyan Veli Doğan ve Sait Turan isminde iki gece hırsızını yakalamağa muvaffak olmuştur.Bu iki hırsızın şimd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1950
  • Bayar,Valinin tebrik telgrafına cevap verdi Demokrat Partinin büyük çoğunlukla iktidara geçmesi üzerine Vali ve Belediye Reisi Gökay,Demokrat Parti Genel Başkanı Celâl Bayara bir telgraf çekmiş;kendis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1950
  • Geri dönen museviler Filistincîeki hayatı beğenmiyen 18 kişi daha Istanhula geldi Aylarca evvel memleketimizden Filistine hicret eden bazı musevi vatandaşların bir kısmı,oradaki geçim ve yaşama şartla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1950
  • HALKIN SESİ Hanların temizliği «Şehrimizde iş yerleri ve işçilerin en fazla bulundukları binalar hanlardır.Binlerce vatan.daşm sabahtan akşama kadar saatlerce içinde bulunduğu bu hanlar;birer pislik y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1950
  • isveçli talebe kafilesi Başkanının sözleri Prof.Oström "Biz Türkleri çok severiz,diyor Türkiye Millî Talebe Federasyonunun davetlisi olarak İsveç Kraliyet,teknoloji enstitüsüne mensup 40 kişilik bir t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1950
  • Vafi,yarcımı arttırmak karar vermesi lâzım Asker ailelerine yardım i^in toplanan paraların bir kısmının ihtiyaç sahiplerine dağıtılmayıp,başka yerlere harcandığına dan çıkan haberler hakkmda,kendisiyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1950
  • İki kıskanç erkek karılarını vurdular Şehrimizde kıskançlık yüzünden iki yaramaz vakası olmuştur.Eminönünde Mehmetpaşa yokuşunda 23 numaralı evde oturan Şerif Karadeniz kıskançlık sebebiyle kavga etti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1950
  • Kocası yerine âşığını öldüren kadının dâvası Kahvenin içine koyduğu zehirle kocasını öldürmek isterken yanlışlıkla âşığı jandarma eri Mazharı öldüren Vahidenin duruşmasına dün sabah saat 10,30 da 1 in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1950
  • Al t m ve döviz fiatları düşmeğe devam ediyor Döviz Altm fiatları yeniden düşmektedir.Düşkünlüğün daha fazla devam edeceği korkusile bangerler altın karşılığına avans vermemeğe başlamışlardır.Bu vaziy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1950
  • Denizyolları seferleri Karadeniz ve Marmara hattında halk çok zorluk çekiyor Devlet Denizyolları idaresi,Marmara,Akdeniz ve bilhassa Karadeniz havalisinde,son günlerde artan yolcu miktarından ve yükte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1950
  • Fransız edibi Andre Maurois ¦ffransada facia» isimli kitabında 035 te Churchill ile bir ziyafette buluştuklarını,o zaman da muhalefet başkanı olan eski ingiliz Başbakanının-kendisina «Mösyö Maurois ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1950
  • jt Öğretmenler Yardım Cemi yetinin yıllık kongresi yarın saat 15 te Mahmutpaşa ilkoku lunda yapılacaktır.KONFERANS:Sait Sadi Panişmendoğlu,Büyük Türk Milletine Sesleniş ler)adı altında vermekte olduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1950
  • Askerlik bahisleri kabil olacakını?Bütün milletler bir taraftan üçüncü dünya harbi için hazırlık yaparlarken diğer taraftan,da bu barbi önleyecek çareleri araştırıyorlar.Fin yazıda muhtelif misaller i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 23.05.1950
  • Her ikisi de bir nefeste kadehleri boşalttılar.Nasıl?Isındın değil mi?Evet.Mantomu bile çıkarabilirim.Ver bana.Hatla şu ceketi de.Sota adamakıllı tutuşmuştu.Tarık,üstüste iki kadeh daha devirdi.Ve yat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1950
  • ÜUUnjet ABONE FÎATLERt Senelik 28 Liradır 6 Aylık 13 3 8 1 3 Yabancı memleketler için iki mislidir.ÎLÂN FÎATLERt Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 Lira 3 üncü 4 4 üncü 4 İlîn sayfalan santimi 2 ı D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1950
  • Yeııi tip bir bomba uçağı Washington 22 A.A.Lps)ingiliz hava marşali Lord Ted« der dün akşam burada verdiği beyanat sırasında Ingilterenin süratli ve büyük bir bomba yü« kü taşımağa muktedir jet motor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1950
  • Avrupayu Amerikan ihracatı Washington 22 A.A.United Press)Ticaret Bakanlığının yayınladığı istatistiklerden anlaşıldığı veçhile 1949 yılında Birleşik Ameı ika,bilhassa Avrupaya ihracat yapmış ve güney
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1950
  • Büyük şehirlerin sayısı çoğalıyor insanlar köyleri bırakıp büyük şehirlere »oluyorlar Yirminci asrın başında dünyada 29 büyük gelıir vardi Bugün ise sayıları 668 i bulmuştur.Büyük şehirlerde yaşıyan i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1950
  • Bombay'da bir infilâk Bombay 22 A.A.United Press)Orta Hindistanda Garliot şehrinde bir mühimmat fabrikasının infilâk etmesi neticesinde 25 işçi ölmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1950
  • Maden kazası kurbanları 70 e yükseldi Gclsenkııchen 22 A.A.Afp)Gelsevıkııchen maden ocaklarında vukubulan infilâkta ölenlerin sayısı hastahanede ölen 3 yaralı ile beraber 66 yi bulmuştur.Dün bütün gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1950
  • Perudaki zelzelede 50 kişi öldü Bogota 22 A.A.Perudan gelen haberlere güre Inkaların eski başkenti tarihî Cuzco şehrinin büyük bir kısmını tahrip eden yer sarsıntısı neticesi en az 50 kişi ölmüş,250 k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1950
  • Fransaya bırakılacak 30 harp gemisi New York 22 A.A.Radyoda yaptığı pai.ar konuşmasında Drew Pearson,ödünç verme ve kiralama programının tasfiyesi için girişilen müzakereler neticesi Rusya tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1950
  • Trieste de referandum Kont Sforza'nm partisi referandum yapılmasını istiyor Liverna,22 A.A.uı'pJ:İtalyan Dışişleri Bakanı Kent Sforza'nın üyesi olduğu cuml uriyetçi partinin kongresinde ılınan bir tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1950
  • SİYASÎ VAZİYET Rusların Truman'a verdiği cevap aşkan Trumanın Ordu günü münasebetiyle Amerikada söylediği nutuk Moskovada yeni hücum sebepleri yaratmış görünmektedir.Komünistlerin resmî organı olan Pr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1950
  • ingiltere,dikkatini Uzakşarka çeviriyor Lord Mc Donald,bu memleketlere âcil yardım lüzumuna kani Londra,22 Nafen)İngiliz milletler camiasına mensup temsilcilerin Sydney'de yapmış oldukları toplantılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1950
  • Atinada P.T.T.işçileri grevi durdu Atina 22 AP)işçilerin daha yüksek ücret taleplerinin kabul edileceğinin kendilerine bildirilmesi üzerine,posta ve telgraf işlerindeki grev dün sona ermiştir.Bununla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1950
  • Amerikada bir uçak kazası Saint Charles Missouri)22 A.A.Fırtınaya tutulan özel bir uçak dün öğleden sonra Saint Charles'a 10 kilometre mesafede yere düşerek parçalanmış,içinde bulunan dört kişi yanara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1950
  • Dikson,Deliliye hareket etti New York 22 A.A.United Press)Avustralya iuc* jjfa van üyelerinden Birleşmiş Milletlerin yeni Keşmir ara bulucusu Sir Owen Dixon,pazar günfl uçakla Londra yolu ile Yeni Del
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1950
  • Demir perde arkasındaki haber alma teşkilâtı Londra 22 A.A.Newi Chronicle gazetesi,bu sabahki başyazısını,Londradaki ingiliz Amerikan müzakerelerine konu teşkil eden demir perde arkasına haber yayma t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1950
  • Komünist' Çin ordusu ilerliyor Hong Kong 22 A.A.Dün gece Hong Kong'dan bildirildiğine göre komünist Çin kuvvetleri Nan San Mais adalarından birini işgal etmişlerdir.Diğer adalar henüz Milliyeçi Çin ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1950
  • Biııj5 Crosby nasıl tanındı?Edinburgh 22 AP)Amatör golf şampiyonası için buraya gelmiş olan Bing Crosby,otel odasında söylemiş olduğu bir skeç şarkısı ile müstahdeminin kalblerini fethetmiştir.Evvelce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1950
  • Kambiyo meselesinde çıkan anlaşmazlık Wsahington 22 A.A.Milletlerarası para fonu müdürü Camille Gutt,pazar günü yaptığı beyanatta milletlerarası durumun düzelmesi neticesi memleketler arasında ticaret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1950
  • Şikago Fuarına Çekoslovakya girmiyor Washington 22 A.A.Chicagoda 7 ağustos ile 20 ağustos arasında açılacak milletlerarası fuarın hazırlık komitesinden dün bildirildiğine göre,Çekoslovakyanın fuara iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1950
  • Bayan Roosevelt d yor ki:İnsan baklan paktının Kongrede tasdiki lâzımdır.Newyork,22 A.A.afp)Eleanor Roosevelt'in «İnsan hak lan» nı müdafaa yolunda sarfettiği gayretlerden dolayı şerefine verilen ziya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1950
  • Truman ve Eisenhower Başkan Truman,rakibi olan Generali bertaraf etmekten çekiniyor Londra.22 A.A.afp)Daily Telegraf gazetesi,Atlantik konseyi tarafından ihdas edilen yardımcılar komitesindeki Amerika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1950
  • Batının askerî kudreti Lord Tedder'e göre,silâh yarışı,Fransanın askerî kudretiyle kazanılabilecek Vaşington,22 A.A.aîp)Lord Tedder,dün akşam verdiği beyanatta silâh yarışında batının zaferinin büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1950
  • Liyakat Âli Hanın beyanatı «Keşmir anlaşmazlığının tek hal çaresi plebisit yapılmasını temindiı.Housten,Texas)22,A.A.afp)Pakistan Bşbakam Liyakat Ali Han eşi ve maiyeti eıkânile beraber müteveffa Başk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1950
  • Trygve Lie Londraya gidecek Lake Success 22 A.A.Birleşmiş Milletler çevrelerinden dün akşam bildirildiğine göre,Genel Sekreter Trygve Lie,Paris görüşmelerinden sonra Attlee ve Bevinle konuşmak üzere h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1950
  • Komünist Çin nezdinde yeni Hind elçisi San Francisko 22 AP)Çin komünistleri dün,Hindistan Büyük Elçisinin itimadnamesini takdim merasimine mühim olabilecek bir mâna atfetmeğe teşebbüs etmişlerdir.San
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 23.05.1950
  • 1 FATIH Y^AYHA^^I Sultası Mehmet""^ TEFRİKA No.21 Kostantaniye muhasarası aStı ay bile sürmez l„ lKisınln de sesi titriyordu.Kabahatin yükünü omuzlarında taşıyan Franzes;yanlarına sokulun,ca,kinli kin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.05.1950
  • Meclisin dünkü tarihi celsesinden bir an:D.P.milletvekilleri iktidar partisi sıralarında.Foto:H.Ezer)Büyük Millet Meclisinin dünkü toplantısında yeni millelvekille riiiden biri yemin ediyor.Foto:H.Eze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.05.1950
  • Havagazı Yazan:C^uz ÖZDEŞ Veysel Beeeriklioğlu,soyadı gibi hakikaten becerikli bir adamdı.işte,bu işi de tertemiz becermişti.Vazifesini noksansız bitirenlere has bir tavırla doğruldu.Etrafına bir göz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.05.1950
  • Fevkalâde bir barı var.İçki be'.Buz dolabı ise yiyecek dolu,evin sakinleri birdenbire king] kırıp sıvışmışlar gibi geldi bana.Cailaghan acele ile sordu:Evin yerini nr.sıl buldun?Hemen cevap Ver,çünkü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.05.1950
  • SOLDAN SAĞA:1—Bayan bir hayvan yavrusu 2 Tenbih edatı!bir vilâyetimiz 3 Ankaranın bil kazası 4 Sonuna bir harı ilâvesiyle gelir olur;ortada 5 Çoğul takısı;askerin en büyük rütbesi 6 Tersi bir av vasıt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.05.1950
  • SALI 23/5/950 İSTANBUL 12.57 AçıllS *e programlar,13.00 Haberler.13,15 Dans müziği,13,45 Şarkı ve türkü ler.14.20 Ev kadını yemek çeşitleri beşinci konuşma)konuşan:Bahriye Çetiner,H,30 Sa.i eserleri,ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 23.05.1950
  • Napolide casus mektebi Tass Ajansı,Ameı ikalılara yeni bazı iftira çamurları sıçratıyor Londra 22 A.P.Tass Ajansının bugünkü bir haberinde,Amerikalılar tarafından yetiştirilmiş 3 sabotajcıı casusluk f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.05.1950
  • Celâl Bayar,İsmet İnönü Baştarafı 1 inci sayfaca)tasyon taralından gelen Riyaseticumhur otomobili ile Sayın inönü Meclise geliyor.Alkışlarla karşılanan eski Cumhurbaşkanı Meclisin kapısında duranları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.05.1950
  • inönü broşür çıkarıyor |Baş tarafı 1 incidel Bu yeni,şerefli ve ağır me suliyetli vazifede vatandaşları mızın yardımına muhtacız.Bundan sonra,Ankaralı vatandaşlarıma yürekten samimî ğükran borçlarımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.05.1950
  • ve feci bir kaza o Bîr köprü çöktü,14 kız,bir erkek çocuk kanalda Venedik,22 A.P.Dün,kanallardan biri üzerindeki küçük bir köprüden 50 çocuk geçerken,köp rü çökmüş ve on bir aylıktan on bir yaşındakil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.05.1950
  • Fransaya Amerikan yardımı Üçüncü parti askerî yardım malzemesi Cherbourg limanına geldi Şerburg,22 A.P.Atlantik Paktı mucibince Fransaya temin edilen Amerikan silâh ve askerî malzemesinin üçüncü parti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.05.1950
  • Lettres Françaises gazetesi yazı işleri müdürü Morgan müdafaasına şu sözlerle davam etti:«Lettres Françaises,Fransız zekâsını Amerikanın.muazzam istilâsına karşı müdafaa eden hür fikirli gazetedir.Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.05.1950
  • İSTANBUL DERGİSİ j İstanbul' Sergisi salıasında Sergi fd&resi ia-&fo rafından yapılmakta olan büyük çarşıdaki hazır C| *am küçük pavyonlar kiralanmaya başlanmıştır.Gerek bölmelerde gerek diğer sahai.r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.05.1950
  • "N 22 Mey:1950 ÇEKLER 1 Sterlin 7.91 100 Dolar 282.52 100 Fransız Fr.U »0 100 Liret 044.128 100 isviçre Fr.t 4')3 100 Belçika Fr.0.6Ü 100 Drahmi Fr 01.376 100 Escudos f ^90 Serbest Piyasada DÖVİZLER D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.05.1950
  • üünku mecliste Baş tarafı 1 incide Köymen ve İstanbul Milletvekı,li Fuat Hulusi Demirelli seçilmiselidir.Bursa Milletvekili Raif Ayber,Eskişehir Milletvekili Hasan Polatkan,Konya Milletvekili Nafiz Üm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.05.1950
  • TÜRK TİCARET BANKASI SERMAYESİ T.L.4.400.000 İHTİYATLARI T.L,1,876,186 BANKAMIZIN 100,000 LİRALIK 950 yılı ikramiye plânının 2 mci çekiliş tarihi:TO HAZİRAN 950 Bu çekilişe iştirak edebilmek içinj MÜŞ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.05.1950
  • Bediî Faik Ankarddan bildiriyor [Baş tarafı 1 incide] vakte kadar sağı solu dolaşıyoruz.Ankara Palas bermutat gazetecilerle dolu.Fakat yeni milletvekilleri nedense eski iktida rın endam aynası olan An
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.05.1950
  • Bayar Devri [Başmakaleden devam] rinin fena güdümünden ve is başındakilerin yetersizliğin,den ıstırap duyan bir iıalkın sesdz ayaklanmasile ve halk tarafından iktidara getirilmiştir.Halkın bu hareketi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.05.1950
  • Kimya Enstitüsünde dün yangın çıktı Dün sabah 11 sıralarında Cağaloğlundaki Fen Fakültesine bağlı Kimya Enstitüsünde havagazmın patlaması üzerine yangın çıkmış ve kısa zaman içinde söndürülmüştür.Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.05.1950
  • Baştarafı 1 inci sayfada)yeni milletvekillerinin iştiraki ile Büyük Millet Meclisi 9 uneu devre çalışmalarına başladı.Sabahın erken saatlerinden itibaren hemen hemen bütün An karalılar Mecliste cereya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.05.1950
  • Türkiyenin üçüncü cumhurreisi [Baş tarafı 1 incide] înönü de 11 sene beş ay on gün Cumhurbaşkanlığı mevkiinde kalmış bulunmakta idiler.Dün ilk toplantısını yap mış olan dokuzuncu Büyük Millet Meclisin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.05.1950
  • istanbul,Izmirde kurban kesiliyor Demokrat Partinin iktidarı kazanması ve Celâl Bayann Cumhurbaşkanlığına seçilmesi müna sebetiyle cfun Kasımpaşa De mokratları kurbanlar kesmişlerdir.İZMİKDE İzmir 22
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.05.1950
  • Dün mecliste 3sahte mebus yakalandı Ankara,22 Tüık Ajans.Büyük Millet Meclislin bugünkü tarihî toplantısında garip bir hâ dişe olmuştur.Oturumun sonlarına doğru samiin arasında bulunan bir şahıs mille
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 23.05.1950
  • TAKVİM 23 Mayıs 1950 8ALI Rumî:Mayıs 10 1366 Hicrî;Şaban 6 1369.Gün S.35 9.09 Öğle 13.11 4.45 İkindi 17.09 8.43 Akgan 20.27 12.00 Yatsı 22.21 1.65
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.05.1950
  • TKÜJTT-T-İİİ.İH" EL EKTRSKLI ÇAMAŞIR MAKİNELERİ VE ELEKTRİK Süpürgeleri Yuvanıza saadef gefiriı SÜPÜRGE ı 345 Lira Peşin 375 Lira Taksitle 75 peşin ayda 30 lira 10 ay taksit)ÇAMAŞIR MAKİNESİ;420 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.05.1950
  • r—T™.r-r-ALMAWADA/V Çift Difransîyefti Mikta rı az olduğundan ihtiyaç sahipleri* nin Şirketimiz Merkezine ve Acentelikle* rimize şimdiden müracaat etmeleri rica olunur.GENEL SATIŞ MERKEZ!"TİTAŞ,Ticare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.05.1950
  • AMERİKA AKDENİZ TÜRKİYE arasında 15 günd» bir muntazam hattı YOLCU VE EŞYAYI TİCARÎYE NYHAUG vapuru 1 haziranda limanımıza gelecek ye Pire,Napoli,Cenova,New York ve Filâdelfiya v» Boston için esyayi t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.05.1950
  • Kiralık arsa)İstanbul Defterdarlığından Dosya No.Cinsi Senelik kira bedeli Teminatı Lira Lira 515—9223 Beyoğlu,Meşrutiyet 60 U mahallesinin Dere sokağında 949 ada,22 parsel 43 mük.kapı sayılı 141 M2 a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.05.1950
  • BU ÇEKİLİŞE 96.1950 AKŞAMINA KADAR EN AZ 100 LİRA YATIRANLAR DAHİL OLURLAR EMt-^K BAfNİl^^S* 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.05.1950
  • Türk Hakemleri için övünülecek bir hadise Sulhi Garan,beynelmilel hakem kadrosuna dahil edildi Son zamanlarda idare ettiği maçlarla,Türkiyenin en iyi hâkemi olduğunu bilfiil ispat eden Sulhi Garan,dış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.05.1950
  • 1st.Lv.Amirliği As.Kıtaat ilanları 850 ton 3 asitli yemeklik zeytinyağı kapalı zarfla 29 mayıs 950 günü saat 15.30 da İzmir Lv,A.Sa.Al.Ko da eksiltmesi yapılacaktır.Kilosu 190 kurug olup teminatı 62,2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.05.1950
  • ikinci ve üçüncü küme terfi maçları İkinci ve üçüncü küme takımları arasındaki terfi maçları,bu hafta yapılacak maçlarla sona erecektir.Son hafta yaptığı maçta,Alemdarı mağlûp eden Anadolu hisarı;üçün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.05.1950
  • Tekel Genel Müdürlüğü ilânları Malzeme alım şubesinden 1 Mevcut numunesi ve şartnamesi mucibince 4000 adet tuz küfesi pazarlıkla satın alınacaktır.2 Pazarlık,6.6.950 salı günü saat 10 da Kabataş Genel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.05.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı islerini fiilen idare eden;N.Bay tok Dizildiği yer:N.A.ve A.N.Sgazetecilik kollektif şirketi Matbaan Basıldığı yer:Son Telgraf Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.05.1950
  • #J Sayın Doktorlarımızın v e Diş Tabiblerimizin NAZARI DİKKATİNE Evsaf ve teknik üstünlükleri dolayısile,az zamanda gördükleri büyük rağbet ve yakın alâkadan dolayı;her türlü Dişçi alât ve cihazlarımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.05.1950
  • Türkiye-Iran millî maçı bu hafta oynanıyor Karşılaşma 28 M ayıs'ta inönü stadında yapılacak.Türk takımı genç kadro ile çıkıyor Türkiye ve Iran milli takımları arasında yapılacak olan maç 28 mayıs paza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.05.1950
  • IDr Haf.z Cemal LOKMAN HEKİM Dahiliye faU tehasLisı I Pazardan 'cuşka.her gün saat 14 den 17 ye kadar istanbul Divanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.05.1950
  • İstanbul Genel Meclisi Üyelerine Vali ve Belediye Başkanlığından istanbul Genel Meclisi,haziran toplantılarının ilkini 1/6/950 tarll hine rastlayan perşembe günü saat 15 de yapacaktır.Gündem aşağı* da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor