Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 21.05.1950
  • Edinburg Dükünün yeni vazifesi Londra 20 A.A.Keuter)Prenses Elizabeth'in denizci kocası Edinburg Dükü,3430 tonluk ingiliz Magpie)firkateynine komutan tâyin edilerek,bugün ilk gemi komutanlığına bağlam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.05.1950
  • r L Sunderland dün Galatasarayı 4 3 yendi I ititw-r—i Dün çok güzel oynıyan Galatas aray kalecisi Turgay ingiliz muha cimlerinin akınlarını önlerken Foto:R.Arıkan)Gerek bu masın tafsilâtını,gereksreks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.05.1950
  • Gün a I tay ho* I ukumefımn beyannamesi Ankara,20 A.A.Bugün Başbakan Şemsettin Günaltay,Hükümeti,Demokrat Partiye devir münasebetiyle,aşağıdaki beyannameyi neşretmiştir:Uzeıimizdeki ağır vazifeyi vicd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.05.1950
  • Adnan Menderes Başbakan oluyor Kabine hakkında dün de Ankarada bir çok tahminler ve yeni isimler ileri sürülmekte idi Celâl Bayar.Adnan Menderes,Demokrat Partili milletvekilleriyle bir arada eP!3U!i i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.05.1950
  • Demokrat Partiye vatandaşça tavsiye Demek istiyoruz ki,Demokrat Parti Halk Partisi gibi herhangi bir kimseden hata işlemek imtiyazını sağhyacak bir mirasa konmamıştır.Bizim gençliğimiz,Gala tasaray Fe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.05.1950
  • T r o ç k i y i böyie öldürdüler Meksika gizli polis servisi şefi General Sanchez Salazarın ifşaatı Bir polis romanından çok daha heyecanlı vakalarla dolu olan bu eseri ikinci sayfamızda bulacaksınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.05.1950
  • Asılsız şayialar çıkıyor c Çankaya Köşkünün "Atatürk müzesi,yapılacağı haberi mesnetsiz görülüyor Ankara,20 Milliyet)Bugün,kü akşam gazetesinde D.P.iktidarı ele aldıktan suma Çankaya köşkünün «Atatürk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.05.1950
  • Meclis Başkanlığına Refik Koraltan,Başkan vekilliklerine Sıtkı Yırcalı ile ulûsi Köyıııeıı aday gösterilcliler Cumhurbaşkanlığına aday seçilen Celâl Bayar Demokrat Parti grup toplantısına dün başkanlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.05.1950
  • v^.vwv Bir Damla Hassnın böreği!Siz günün oyununu biliyor musunuz?Günün oyunu,ne pokerdir,ne bezik,ne briç,ne de piket.Günün oyunu,pek tatlı ve pek basittir.Haydi uzatın elinizi de oynıyalım:Evvelâ ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.05.1950
  • Hususî muhabirimiz Ankaradan bildiriyor D.P.Meclis rupunda iki cereyan Ankara 20 Bu sabahtan itibaren Ankara yeni bir harekete sahne olmuş ve kabineyi kimin kuracağı,D.P.nin iktidarda ne gibi işler ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.05.1950
  • Demokrat Parti Meclis Grupu dün ilk toplantısını yaptı elâl Bayar Cumhurbaşkanlığı Büyük Millet Menlisinin içtima salonu,dün.27 yıldanberi ilk defa olarak Halk Parti sinden gayri bir siyasî tevekkülün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 21.05.1950
  • Tefrika No 1 TROÇKIYl öldürdüler!Yazan Genera!Sanchez Salazar Eski Meksika Milli Emniyet Amiri Komiseri kulübeye gittim.Polislerin Eski Sovyet 20 aauatos 1940 günü Meksıkadaki menfasında alçakça bir ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.05.1950
  • Demokrasiye doğru ilk adım,söylemeğe lüzum yok ki,garp medeniyetine teveccüh ettikten sonra atılabilecekti.Bu itibarla garplılaşma yolundaki bütün hamlelerimize başlangıç olan.1339 Tanzimatını,demokra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.05.1950
  • Kasımpaşada bir yangın bağ] angıcı Dün saat 19 sıralacında Kasım,paşada Kasap sokağında 135 nıu maralı bakkal Hızırın ardiye olarak kullandığı binada yangın çıkmış ve büyümesine meydan verilmeden yeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.05.1950
  • iki uz.düşmanı tevkif edildi Savcılık iki namus düşmanım tevkif ederek cezaevine göndermiştir.Bunlardan Kemal Oper adında biri,komşusunun 7 yaşlarındaki oğlu Aliyi kandırarak kendi evine sokmuş ve nam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.05.1950
  • «Baframaden» sigaralarının ambalajları değiştiriliyor Tekel idaresi hâlen piyasada bulunan sigarların ambalajlarını değiştirmeğe karar vermiş ve bu husuta incelenmelere başlanmıştı.Aldığımız malûmata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.05.1950
  • Bakır piyasasına hâkim olan durgunluk Son günlerde bakır Hatlarında bu işle uğraşanları müşkül duruma düşürecek nisbette bir düşüklük kaydedilmiştir.Bilhassa bakırdan muhtelif eşyalar imâl eden ve sat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.05.1950
  • Seçim sonrası İstanbul Dünyanın ber tarafında «Sokaktaki adam» tâbir edilen bir orta sınıf vardır.Bunlar biçbir partiye tâbi değildirler.Fakat ekseriyeti teşkil ederler ve neliee üzerinde daima müessi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.05.1950
  • Uç zorbanın marifeti Sandala binen bir çifte tecavüz edip kadını zorla kaçırdılar Zabıta çok çirkin bir tecavüz hâdisesine el koymuştur.Bir müddet önce kocasından ayrılmış olan Fatma isminde 2o j aşla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.05.1950
  • Bugün 10 İsveç talebesi geliyor Türkiye Millî Talebe Federasyonu tarafından davet edilen,Lsyc j Kraliyet Teknoloji Enstitüsünden 40 kişilik bir talebe grupu bugün saat 15 te tayyare ile şehrimize gele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.05.1950
  • Millî Talebe Federasyonunun fevkalâde toplantısı Türkiye Millî Talebe Federasyonu Genci idare Kurulu,federasyon başkan)tarafından;An kara'da yapılacak olan fevkalâde toplantıya davet edilmiştir.Toplan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.05.1950
  • HALKIN SESİ Temizlik işleri «Beşiktaş'ta vatandaşın işini vazife bilen temizlik memurluğu,ana caddeleri hattâ dar sokakları bile temizletiyorsa da,bu toz bulutlarının kaplamasına mani olamamaktadır,İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.05.1950
  • k Bayram bir halk kütlesi kctâıld Hava muhalefeti yüzünden iki defa tehir edilen Çiçek Bayramı,dün saat 15 te Vali ve Belediye R.isi Ord.Prof.Fahreddin Kelim Gökay'ın nutku ile açılmıştır.Park.sabahın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.05.1950
  • Belediye peynir fiatlarım yakından koıılrole başladı Toptan yaf ve peynir fiatlarında bâria bjr düşüklük kaydedilmesine rağmen bu tenezzülün perakende satışlara intikal etmemesi karşısında Belediye ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.05.1950
  • 50 gramlık küçük çay paketleri hazırlandı Tekel Genel Müdürlüğü piyasaya öO gramlık küçük çay paketleri çıkarmağa karar vermişti.Öğrendiğimize göre bu tip çaylar 1 haziran gününden itibaren piyasaya a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.05.1950
  • Bu akşam yapılacak saç tuvaleti geçidi İstanbul Kadın Saç Tuvalet Sanatkârları derneği tarafından tertip edilen «saç tuvaletleri geçidi» bu akçam saat 21 de Konak oteli salonlarında yapıla çaktır.Sana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.05.1950
  • Otobüsten düşen bir yolcu hastahanede öldü Şehrimizde vukubulan ik taşıt kazası sonunda iki kişi ölmüştür.Tekirdağdan Istanbula gelmekte olan Mustafa,Tekincrin idaresindeki 82 plâka sayılı kamyon Küçü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.05.1950
  • Ûziim ve kuru yemişlerimize d:piyasadan talep Fransa isveç,irlanda,Holanda ve M.sır memleketimizden üzüm ve çeşitli kuru yemiş almak istediklerini bildirmişlerdir.Hâlen ihracatçılarımızın elinde bu ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.05.1950
  • Fransadan ithalat için 600 milyon frank tahsis edildi Haber aldığımıza gzre,pazartesinden itibaren Fransadan ithalât yapacak tacirlere 60)milyon frank tahsis edilmiştir.Almanya İngiltere için de tiraj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.05.1950
  • 20 Ürdünlü talebe Türk Üniversitelerinde okuyacak Türkiye Millî Talebe Federasyonu,dost memleketlere talebe mübadelesi iem yaptığı müracaatlardan,müsbet neticeler al maktadır.İlk ola 'ak Amman'dan 20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.05.1950
  • Afgaııistaııa 100 kişilik bir talebe grupu gidecek Kabil Üniversitesi rektörü,Türkiye Millî Talebe Federas yonuna gönderdiği mektupla;Türk Üniversitelerini Afganistanı ziyarete davet etmekledir.Federa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.05.1950
  • Izmir Fuarı hazırlıkları Bu seneki Fuara 15 yabancı devletin iştiraki muhtemel Bu seneki Milletlerarası izmir Fuarına gerek iç ve gerekse yabancı firmalar daha şimdiden büyük bü-ilgi göstermeğe başlam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 21.05.1950
  • Almanyalım Batı bölgesinde Ruslara verilen serbesti tahdit edildi Frankfurt 20 AP)Amerikan ve İngiliz makamları,Sovyet askerî misyonunun,Batı Almanyadaki hareket serbestisini dün akşam ehemmiyetli sur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.05.1950
  • Irana giden askerî heyetimiz dündü Doğu Beyazıt 20 A.A)İranın eski şahı Rıza Pehlevinin cenaze merasiminde bulunmak üze re İrana gitmiş ola nTürk askerî heyeti bugün Türk Iran hududunda Vali ve Tümen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.05.1950
  • Bir Macar elçilik memuru Ingiltereden çıkarılıyor Londra 20 AF)ingiliz hükümeti,dün,Macar sefaretine mensup olan Janos Nagy'nin geri çağırılmasını talep etmiştir.Talep,Macar elçisine tevdi edilmiş ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.05.1950
  • Fornıoza adası da tehlikeye girdi Sanfrar.sısko 20 AP)Peking Komünist Radyosu,dun San fransiskoda Associated Press tarafından dinlenen bir yayınında,Chushan adasının işgal edilmesinin «Forrnozanın kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.05.1950
  • Bağdatta seylâp önlendi Bağdat 20 A.A.Afp)Mütehassıslar Bağdadin tamamiyle sular altında kalması tehlikesinin önlendiğini bildirmişlerdir.15 mayısta Dicle nehri suları tehlikeyi gösteren hadde vardığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.05.1950
  • Berlinde yapılan resmigeçit Berlin 20 A.A.Reuter)Amerikanın silâhlı kuvvetler günü dolayısiyle Berlinde yapılan ve Alman müşahidleri tarafından "Hitler zamanındanberi en büyük» olarak vasıflandırılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.05.1950
  • Lapazda isyan çıktı Komünistlerle yapılan çarpışmada 5ü kişi öldü Lapaz 20 A.A.Hükümet radyosunun bildirdiğine göre ordu kuvvetleri ile komünist âsiler arasında Lapaz'da ve civar dağlarda cereyan eden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.05.1950
  • SİYASÎ VAZİYET Türkiyenin durumu Atlantik Paktı Konseyinin Londrada yaptığı toplantıdan sonra ortaya bilhassa bizi de alâkadar eden meseleler çıktı.Ortadoğuıuın güvenliğine karşı duyulan geniş alâkanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.05.1950
  • Afgan i skin d a ayaklanma Hükümeti devirmek istiyen 60 kişi tevkif edildi Kahire 20 AP)Arap Haberler Ajansı Ana taralından dün bildirildiğine göre,Afgan hu xkûmetini devirmeye teşebbüs et miş olan «D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.05.1950
  • Avusturya hakkında üçlerin verdiği kar ar Viyanadaki askerî sivil yüksek kc Londra 20 AP)Üç büyükler dün,Avusturyanın istiklâli nin temini sahasında Ruslardan işbirliği beklemeyi haklı gösterecek bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.05.1950
  • Rusyadaki Alman harp esirleri Bonn 20 A.A.Tass ajansuun verdiği bir haberde,Busyada bulunan bütün Alman harp esirlerinin vatanlarına iade edildiği bildirilmişti.Batı Almanya Federal Hükümeti Tass ajna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.05.1950
  • Endonezyada gene çarpışmalar başladı Jakarta 20 A.A.Endonezya Savunma Bakanlığı sözcüsü Makassar da Hollanda ve Endonezya orduları ile gayri muntazam kuvvetler arasında" sokak muharebeleri olduğunu bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.05.1950
  • Yeni Amerikan Başkonsolosu vazifesine başlıyor Istanbuîa Amerikan Başkonsolosu tâyin olunan Charles W.Lewis Jr.eski Başkonsolos La Verne Baldwin'in yerini almak üzere geçen hafta şehrimize gelmistir.M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.05.1950
  • Bergama Kermes'ine Üniversiteliler katılacak Taş ve tunç devirlerinde kurulmuş ve M.O.280 de Iskonderin hazinesinin gelmesiyle önemi artarak çok geniş bir şekilde İmar edilen,M.O.133 te Romaya,M.S.dör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.05.1950
  • Cinsî hayata ait yeni araştırmalar rkeklerde aşk hayatının faciası İki ingiliz bilgini.British Medical Journal adlı derginin son numaralarından birinde,e kek cinsî iktidarsızlığı üzerine eok mühim bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.05.1950
  • Amerika,görüşünü açıkça bildirdi Atlantik Paktı görüşmeleri çok müsait bir hava içinde bitti Londra 20 A.A.Lps)Wnshington'daki basın muhabirlerine göre Atlantik Paktını imzahyan devletlerin Londra kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.05.1950
  • Ayazpaşada bir tecavüz hâdisesi Gecenin erken denilecek saatlerinde Taksimde bir tecavüz nâdisesi olmuştur.Ayaspaşada Mu rat apart imanında e turan ve aslen İngiliz olan Anglo-İranyan Petrol Şirketi M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.05.1950
  • Aynaya tükürdü ve belki Ömründe ilk defa annesinin yüzünü görmeden,merdiven başından bağırarak »Allahaısmarladık,isim çok gidiyorum» dedi ve çıktı.Ayşe ancak öğleden sonra telefon ederdi ama,Tarığın i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.05.1950
  • Müthiş bir patlama 15 mavuna dolusu cephane infilâk etti,herkes harp haşladı zannına kapıldı South Amboy New Jersey)20 AP)South Amboy rıhtımında bulunan ve infilak mad delri ile yüklü olan dört mavna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.05.1950
  • Pakistan yardım istiyor Liyakat Ali Han,Amerikalını vaziyeti henüz kavrıyaınadığını söylüyor Los Angeles 20 AP)Pakistan Başbakanı Liyakat Ali Han,dün,Birleşik Amerikanın,MAsyanın geri kalmış devletler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 21.05.1950
  • PAZAR 21/5/1950 İSTANBUL 12.57 Açılış ve programlar,13.00 Haberler,13,15 Hafif orkestralardan melodiler Pl.13.30 Dans müziği Pl.13,50 Serbest saat konuşma veya müzik)14,00 Saz eserleri şar ki ve türkü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.05.1950
  • Milletlerarası talebe mübadelesi Türkiye Millî Talebe Federasyonu temsilcisi olarak italya,Fransa,Belçika,Batı Almanya ve Hollandada talebe teşekkülleriyle temaslarda bufcınmuş olan Faruk Kanbay pazar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.05.1950
  • I^HBOBUBI FATİH Sultan Mehmet aı TEFRİKA No.19 Sol kolu açılınca mavi dövme ile Farâçi Farinela 1430 yazılı idi Boğuk naralar geliyordu.Yel gi i yetişti.Ulubatlı ve arkadaşlarının kanlı kılıçlarını ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.05.1950
  • Geçenlerde Niyagara şelâlesine düşen bir kadını kurtarmak için Amerikalılar Helikopterlerden fayda lanmışlardır.Resim bu kurtarma ameliyesini tespit adiyor,Foto:A.P.Japon İmparatoru Hirohito'nun kın P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.05.1950
  • Klâsik bir usul.Evet,gemi burada olduğuna göre ev de u zaklarda değildir muhakkak.Anlıyor musun-Kells:Anlıyorum dedi.Yarın he men ise koyulurum.Eğer böyle bir ev mevcutsa bulacağıma e min olabilirsin.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.05.1950
  • SOLDAN SAĞA:1 Eyik;vazgeçme 2 Ekşi bir meyva 3 Nota;ihtiyar;tersi su 4 Baston;eski bir Türk kavmi 5 Hoş geldin 6 Mania;bayağı 7 Sanat;işkence;benzer 8 Vasıta 9 Bir renk;talep et.YUKARIDAN AŞAĞI:1 Yuna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 21.05.1950
  • HOLLYWOOD'UN EN GÜZEL GÖZLÜ KIZI KİMDİR?GeraldineBrooks,sade gözleri saye sanati sayesinde de şöhret Geraldine Brooks daha birkaç sene evveline kadar bazı filmlerde küçük roller alan genç istidatlarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.05.1950
  • Sinemada yenilikler Loretta Yjung ve Douglas Pick,yeni çevirdikleri «Korku Da jlan Bekler» filminin bir sahnesinde.Loretta,bu filmde şerefine leke sürtn adam» öldüren bir Fransız kadınını temsil etmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.05.1950
  • i ingrid Bergman gözden düştü "En popüler kadın sinema artisti,listesinde onuncu geliyor Nevyork 20 AP)«Women's;Home Companion» mecmuasının her sene tertip ettiği «En Popüler kadın sinema artisti» müs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.05.1950
  • Miiyonlar sahibi meşhur şarkıcı Bing Crosby Son zamanlarda kendilerinden çok bahsedilen iki meşhur artist BİNG Danny Kaye beyaz perdenin en şirin vs akıllı adamlarından biridir Bing Crosby ise hükümet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.05.1950
  • Beyaz perdeden K ısa hab erler iianwycK de boşanacak mı Robert Taylor hâlen Avrupada film çevirmekle meşgul Hollyvood'un en büyük firmaları Hemingway'in yeni roma,nınm filme çekme hakkını satın almak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 21.05.1950
  • "Gönül ferman dinlemez!Prensler,prensesler taca,tahta rağmen sevdiklerile evleniyor «Efendim,evvel zaman içiade,kalbur saman içinde.sakın size peri masalı anlatacağımızı zannetmeyin.Bunlar peri,masalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.05.1950
  • Karşı tarafın şahitleri komünist bozuntusu,sosyalist geçinen kimselerdi.Hepsi,mo dern sosyalist nazariyelerine batıp çıkmışlardı.Cemiyette bir takım haksızlıklar görmüş ler ve tabii olarak içlerinde i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.05.1950
  • ass**a».Berlin'de,komünist Almamamı muntemel bir hücumunu Gniemek için hazırlıklar yapılmaktadır.Bu resimde Batı bölgesi komutanla,rının emri altındaki Alman polis kuvvetlerini talim esnasında görüyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.05.1950
  • Vaşingtonu Ziyaret Edenler Amerikanın başşehri olan Vaşingtonu her sene takriben 3,5U0,000 kişi ziyaret etmekte,dir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.05.1950
  • Sun'î ve Tabiî Kauçuk İstihsali 1949 yılında Amerikada istihlâk edilen sun'î ve tabiî kauçuğun miktarının 1,006,487 metrik tonu bulduğu Ticaret Bakanlığından bildirilmiştir.Bu yekûn Amerika tarihinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.05.1950
  • Yeni Bir Madde Kimya listesinde 97 numarada yer alan yeni bir madde Birleşik Amerikada bir atomik makınada istihsal edilmiştir.Bu maddeye B.erkelium ismi veril mistir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.05.1950
  • Mississipi Nehri Birleşik Amerikanın bellıbaşlı su yollarından birini teşkil eden Mississippi nehri son lüü sene zarfında uzun seyri esna sında sel yığınlarını sürüklemek suretiyle Louisiana eyaleti b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.05.1950
  • Nevyork Şehrinin Metropolitan Bölgesi Nevyork şehrinin metropolitan bölgesi takriben 3,575 kilometre karelik yer kaplamaktadır.Nehir ve körfezlerin işgal ettiği yer yüzde 20,6 dır.Memleketin kalbini t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.05.1950
  • ÇEKLER 1 Sterlin 7.91 TOO Dolar 1 J075 100 Fransız Fr.0.80 100 Liret 044.128 100 İsviçre Fr.04.03 100 Belçika Fr,0.60 100 Drahmi Fr.01.376 100 Escudos 9.7890 Serbest Piyasado t DÖVİZLER Dolar takas 37
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.05.1950
  • MEKT Muallâ,Sana şimdiye kadar pek çok mektup yazdım.Bir tasnife tâbi tutmak lâzım gelirse diyebilirim ki,yazdıklarım,birinci aşk mektupları ve ikincisi de belki ukalâ bir eda ile yazılmış nasihat,tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 21.05.1950
  • nwiıuc:iR'ia.a* GARJAWACZ S50 cem 250 ecmll25cejL En Üstün Evsaflı En Mütekâmil En Ucuz ÇEKOSLOVAK motosikletleri dünyada kendi sınıflarında dainıa birinciliği muhafaza etmektedir.Türkiyenin büyük vil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.05.1950
  • Sahibi:A.M.KABACA* Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden:N.Baytok Dizildiği yer:N.A.t* A.N.Kgazetecilik koilektü «irketi Matbaan Basıldığı yer:Son Telgraf Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.05.1950
  • TAKVİM 21 Mayıs 1950 PAZAB Rumi:Mayu 8 1366 Hicrî:gaban 4 1369 Gün 5.37 9.13 öğle 13.10 4.47 ikindi 17.08 8.44 Aksara 20.25 12.00 Yat »-22.19 1.54
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.05.1950
  • ZAYİ Pasomu kaybettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.İbrahim Müteferrika ilkokulu öğrencilerinden:Avram Defçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.05.1950
  • 1st.Lv.Amirliği As.Kıtaat ilânları 1500 Kilo koyıuı yoğurdu açık eksiltme ile 24/5/950 günü saat 15 de Kartal Maltepe As.Sa.Al.Ko.da satın alınacaktır.Tutarı 675 lira olup teminatı 50.62 liradır.Talip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.05.1950
  • Demokrat Parti Grup tebliği [Bas taralı 1 incide] adaylığına Celâl Bayar seçiınlıştir.Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına İçel milletvekili Refik.Koraltan,BaşkanvcKİİlıklcrine Bursa milletvekili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.05.1950
  • muityet ABONE FlATLERİ Senelik 28 Liradır 6 Aylık 13 3 8 1 3 Yabancı memleketler için iki mislidir.İLÂN FlATLERİ Bağlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 Lira 3 üncü 4 4 üncü 4 ilân sayfalan santimi 2 Doğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.05.1950
  • üyükîer bir arava gelmeli Winston Churchill,Edixtburg'da mühim bir nutuk söyledi Edinburg İskoçya)20 vAP)Winston Churchill dün gt:ce Batı Doğu arasındaki gerginliğin bertaraf edilmesi iğin yük-k seviy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.05.1950
  • Hull City O.Sporu 4-Ö yendi Ankara 20 A.A)İki maç yapmak üzere şehrimize gelmiş olan İngiliz Hull City takımı bu gün ilk maçını Demirsporla yapmıştır.Oyuna,Sarı-siyah forma gıy »üş olan Hull City takı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.05.1950
  • D.P.Meclis grupunda iki cereyan Baş tarafı 1 incide] ayarın Cumhurbaşkanlığı melesini münakaşa etmişlerdir.Öayar'm Cumhurbaşkanlığı aleyhinde bulunanlar Daha ziyade seçim bölgelsri İtibariyle gruplaşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.05.1950
  • Asılsız şayialar [Bas tarafı 1 incide] bir çare olmadığına işaret etbektedirler.Yine akşam gazetesi,Riyaseti £u*nhur treninin lağvedileceğine,Reisicumhur maaşımn yarı yarıya ^dirileceğine ve şeker fia
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.05.1950
  • I Eo.tarafı incide] Eunu müteakip Cumhurbaşkanlığı adayı için seçime geçilmiştir.Seçime 379 üye iştirak etmiş 345 oyla Celâl Bayar Cumhurbaşkanı namzet i seçilmiştir.D.P,millet vekilleri bunu coşkun t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.05.1950
  • Türkiye ve Atlantik Paktının şümulü Son Londra Konferansı,Pakla yeni bir hareket haltı tâyin fırsatı verdi.Londra,20 A.A.Reuter)Buradaki siyasî çevreler Orta Doğunun güvenliğine karşı duyulan alâkanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.05.1950
  • Mısır Hanedanı birbirine Prens M.Ali ile KraSiçs Nazlı,Prenses Fethiye meselesinde f na halde bozuştular San Francisco,20 A.P.Vâlde Kıraliçe Nazlı,dün gece,Mısır tahtının vârisi Prens Mehmed Ali aleyh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.05.1950
  • Kızılların gizli plânı ele geçti Bir kitap kalınlığındaki plân muhteviyatı Amer ikada ifşa edildi Vaşington 20 A.A)United Pres:Bugün açıklandığına gorc hükümetteki cinsî sapıklıkla!hakkında tahkikat y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.05.1950
  • Fuclbol farihince gol rekoru Bastratt Almanya)20 AP)Dün burada yapılan bir futbol maçı,bu sporun tarihçesinde nadir görülen belki de hiç vukubulmamış bir sayı farkiyle neticelenmiştir.Oetigheim takımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.05.1950
  • 2050 atlet muhtelif sb'adta koıuol salın almackatır I.E.T T.İşletmelerinden 1 Muhammen bedeli Sölîîi,lira olan cins ve miktarı yukarıda yazılı malzeme 26.5.boO cuma günü saat 10 da pazarlığa konmuştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.05.1950
  • ERZİNCAN İLİNDEN 1 Kapalı î.arf usuliyle eksiltm eye konulan iş,iliç ilçesinde hükümet binası inşaatıdır,işin tutarı 155174.98 liradır.2 Eksiltme 5.6.950 pazartesi günü saat 16 da Bayındırlık Müdürlüğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.05.1950
  • Adnan lenderes Başbakan oluyor Ankara,20 Milliyet)Mevşuk bir kaynaktan öğrendiğime göre kabineyi kimin kuracağı artık katiyetle belli olmuştur.Bu vazife D.P.Genel Kurul Üyesi Adnan Menderese verilecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.05.1950
  • D.Partiye vatandaşça tavsiye [Başmakaleden devam] ra çıkan Demokrat Parti ileri gelenlerine,devletin siyasî kadrosunu teşkil etmek üzere oldukları bugünlerde.Cumhur Başkanlığı,Meclis Başkanlığı,hüküme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 21.05.1950
  • TENKİDİ Yazan:Nuri BOSUT ingilizlerin Beşiktaşla yaplığı ilk maçı dikkatle takip eden ve bir kısım elemanları salı günü millî takım namzetleri maçında yer alarak misafirlerin oyunlarını yakından görüp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 21.05.1950
  • Sunderland oyunu ile Galatasarayı güzel 4-3 Dün Gaî-ctasaray Sunderland maçında ingilizlerin birinci golü olduktan sonra kaleci ile kolu ağlara takılmış olan ingiliz muhacimi hemen iki dakika bu vaziy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 21.05.1950
  • FUTBOL Sulhi GARAN ilk maçtan soura,hukem odasına gelen Sunderland idare çilerine ve ingiliz futbol federasyonu üyesi Collins'e Beşiktaşlıları nasıl bulduklarını sorduğum zaman:Burada,akımımızın fev k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 21.05.1950
  • Sunderland bugün Fenerle karşılaşıyor Sarı-Lâciverd müdafaasının ve içlerinin gayretli oyunu neticeye tesir edebilir Dün oynadığı üçüncü maçında,inâdlı bir oyundan sonra Galatasarayı da 4 3 mağlûp ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor