Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 20.05.1950
  • Part i Partinin eski Meclis dün yeni gündemi tesbit etti Ankara,19 Milliyet)Bir kaç gündenberi Ankara yeniden hararetli günlerine kavuşmuş bulunmaktadır.Memleketin her tarafından gelmiş ve gelmekte ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.05.1950
  • Ill hakkında tahminler Bayar Reisicumhur Adnan Menderes de Eaş.akan oluyor Ankara,19,Milliyet)Demokrat Parti ile yakradan ilgisi bulunan,sözüne inanılır menbalardan öğrendiğime göre,Cumhurbaşkanı namz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.05.1950
  • Inönü nün teşekkürü Ankara,19 A.A)Cumhurbaşkanlığından tebliğ olunmuştur Her taraftan muhabbet tel-Sayfa 5 Sü:4 te)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.05.1950
  • Hakikaten Büyük Millet Meclisi!Türkiyede 1293 de baslıyan millî hâkimiyet hareketi,millete çoğa nialolan bir çok denemelerden sonra denebilir ki,ancak yetmiş küsur sene sonra 1950 yılının 14 mayısında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.05.1950
  • izmir heyecan milletvekilleri la uğurlandılar izmir 19 Milliyet)Demokrat Parti yeni izmir milletvekilleri bugün saat 10.50 de başta Vali ve Jandarma Komutanı olduğu halde binlerce izmirlinin coşkun te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.05.1950
  • Ozyörük-Barlas münakaşasına dair Refik Komitanın ifşaatı Son zamanlarda başta İnönü olmak üzere C.H.P.Hler Ozyörüğe kur yapıyorlardı Adana,19 Hususî muhabirimiz gün kendisiyle telefonla konuşur-ı «Ben
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.05.1950
  • Yeni gelen oyulmuş AMERİKAN V PAL TRAŞ BIÇAĞINI Her yerde crayınız.Oyulmuş U.S.A.Patent No.2262588
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.05.1950
  • Pazar günü deneme sayım yapılacak Dört değişik semtin dört sokağında oturan vatandaşlar sayılacaklar önümüzdeki ekim ayında yapılacak genel nüfus sayımı hazırlıklarını yapmak ve Istanbulun sayım işler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.05.1950
  • Demokrat Partinin Ankara milletvekili ve Zafer gazetesinin başmuharriri arkadaşımız MUmtaz Faik Fenik evvelki gün cezaevinden çıktıktan sonra dün Ankaraya varmış,garda resimde gördüğünüz kalabalık tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.05.1950
  • M Bir hafta süren toplantılardan so nra evvelki gün dağılan Atlantik Paktı Konseyi içtima halinde Atlantik Konseyi dağıldı Foto:A,P.ra'da TUrkiyenin urumu görüşüldü Acheson'a kudretimiz Liverpool 19 A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.05.1950
  • S,YARIN BAŞLIYORUZ!TROÇKİ'nin katli hâdisesini tahkike memur edilen Meksika gizli polis servisi gefi General Sanchez Salazar dünya çapındaki meraklı ve heyecanlı vak'ayı bir polis romanı halinde anlat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.05.1950
  • Trygve Lie Prag'dan Parise gitti Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Türkiye saatiyle 18,40 ta Fransız başkentine vardı Prag 19 A.A.United Press)Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Trygve Lie,bugün Tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.05.1950
  • Dünya basını,memleketi ınizde yapılan seçimlere ait geniş tefsirlere devam etmekledir.Okuyueularımız,dün muhtelif kaynaklardan gelen ve Türk halkının şuurlu hareketini oven bu çeşitli geniş mütalâalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.05.1950
  • Bazı illerin femsicileri otomobil kafileleri dışında karşılandılar şehrin ile geldiler ve Ankara 19 Milliyet)Bugün şehrimize trenlerle,olomo billerle akın halinde milletvekilleri gelmiştir.Bu arada Ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 20.05.1950
  • Memleket hizmetinde partilerin nöbet değiştirmeleri iktisat ve ticaret işlerine verilecek iati kamet hakkında bazı tahmıuleı yapılmasına sebep olmaktaaır.Izmirden gelen telgraflar iş adamlarının Demok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.05.1950
  • KONGRE:Topkapı Gençlik Klübünün senelik kongresi 21.5.950 pazar günü saat 10 da klüp lokalinde yapılacaktır.KONFERANS:Miss Ninette de Valois 25 mayıs perşembe günü saat 17.30 da Teknik Üniversitede «I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.05.1950
  • Nâzım Hikmet açlık grevin?fasıla verdi Şair Nâzım Hikmet İs tanbul ve Ankaradan ge len ve memleketin tanınmış fikir,sanat ve ilim adamlat.yie bir çok aydınlarının imzasını ta şıyan mektuplar almıştır;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.05.1950
  • Havayolları,Haç mcvsiıniıif hazırlanıyor Hac mevsimine bir iki ay gibi kısa denilebilecek bir zamaa kalmış olması dolayısiyle ila a Yolları idaresi bu mevzuda Şimdiden bazı hazırlıklara başlamış bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.05.1950
  • İlkokullar yaz tatiline bağladı Şehrimize bağlı köylerin ilk okulları yaz tatiline başlamışlar dır.Son sınıfların imtihan'lan da sona ermiş ve öğrencilerin diplomaları tasdik için,Millî Eği tim" Müdür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.05.1950
  • Bir seçim seyahafinin notlan" ele alınmalıdır Ahmet Veiik Paganın ilk i:üv-harekeline başlamasından beri bu tarilıî belde } ek de istenilen gelcîi almıg sayılamaz.Piyer Loti'nin mistik Bursasını YeşiJ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.05.1950
  • Taksimde bulunan erkek cesedi Taksimde Gazhane civarında ve yol kenarında bir erkeK cesedi bulunmuş ve yapılan tahki kat neticesinde bunun Kasımpaşada oturan 55 yaşlarında Şükrü Nalbantoğlu olduğu anl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.05.1950
  • Loıulratîa toplanacak olan Milletlerarası Rönl^eıı Kongresi Bu ay sonunda Londra'da Milletlerarası Röntgen Kongresi toplanacak ve kongreye memleketimizi temsilen röntgen mütehassıslarından müteşekkil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.05.1950
  • KILIÇ ve YILAN r^ Yazan V.KRAVCHENKO Tefrika No.12 "Hürriyeti Seçtim,yüzünden çıkan dâva Mahkeme salonunda gaze-eciler ekseriyette idiler.Fran şada,gazeteler bu türlü dâva* ların zabıtlarını basamazla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.05.1950
  • İujâJiz Çocuk Tiyatrosu sergisi İstanbul Valisi ve Belediye Reisi Ord.Prof.Dr.Fahrettin Kerim Gökay tarafından 4 Mayıs Perşembe günü Akşam Kız Sanat Okulu,Olgunlaşma Ens tifüsü Daimî Sergisinde acılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.05.1950
  • Yumurta bol,fakat fiatlar yüksek!Memleketimizde yumurta bol luğu hüküm sürmektedir.Buna rağmen perakende yumurta fi yatı 8 ilâ 10 kuruş arasındauır.Bunu nazarı dikkate alan Belediye,yumurta fiyatların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.05.1950
  • De.Mükerrem Sarol hakkında takibat yapıl.ıyor Demokrat Partinin yaptığı bazı siyasî toplantılarda hükû metin manevi şahsiyetini tahkir eder mahiyette konuştuğu iddıasiyle D.P.İstanbul il idare ku rulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.05.1950
  • Ortagurk Verem Tekâmül kursuna devam eden doktorlarımız Dünya Sağlık Teşkilâtı lava fından İstan bulda açılan Orta şark Verem Tekâmül kursuna hâlen 24 doktorumuz devam etmektedir.İstanbulda ve Anatlol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.05.1950
  • Brezilyadan yeni fiailar daha Son bir hafta içinde kahve fiyatlarının toplan satışında yeni bir tenezzül kaydedilmiştir.Hâlen kahvenin kilosu toptan 650 720 kuruştan muamele gülmektedir Diğer taraftan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.05.1950
  • Millî Piyango çekildi Kazanan numaraların tam listesini veriyoruz Millî Piyangonun 19 Mayıs 1950 çekilişi dün Ankarada saat 13 te yapılmıştır.Kazanan numaraların listesi aşağıdadır:300.000 lira 254568
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.05.1950
  • HALKIN SESİ Tramvaylar «Tramvay idaresi son günlerde aldığı bif kararla tramvay arabalarında oturacak yerleri 5 artiırmaktadır.Bu vaziyet karşısında tramvay-*f lar az yolcu alıyor.Arabanın içinde geçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.05.1950
  • Havagazı lie zehirlenme Bir tatlıcı dükkânında beş işçi güç kurtarıldı Kalyoncu Kolluk caddesinde bir tatlıcı dükkânında candan Mustafa,Hüseyin,Hakkı,I'ii'at ve Mustafa Acar isminde b*jğ işçi,gece açı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.05.1950
  • Araerlkada likörlerimiz aleyhinde menfi propaganda yapılıyor Son zamanlarda Amerikan piyasasında bazı şahıslar tarafın dan Türk likörlerinin odundan imâl edildiğine dair menfi pro paganda yapılmakta i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.05.1950
  • Bir Amerikan otelcisi gelirimizde Amerikanın tanınmış otel sahiplerinden Mr.İrvin Frantül tetkiklerde bulunmak üzere dün şehrimize gelmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.05.1950
  • Tedavüldeki para miktarı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının dünkü neşrettiği piâl'ona göre tedavüldeki para mızın miktarı geçen haftaya nazaran on milyon lira eksilmiş tir.Bu suretle paramızın mık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.05.1950
  • Altın fiyatlarındaki düşüş dün de devam etti.Dün de altınve döviz fiyatların da dairelerin kapalı olmasına rag men düşüklük olmuştur.Evvelki güne nazaran dolar 382 den 377 kuruşa,isviçre frangı 89 dan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.05.1950
  • Bir Yugoslav ticaret heyeti geliyor Önümüzdeki günler içinde Yu goslav hükümetini temsilen dört kişilik bir heyetin memleketimi ze gelmesi beklenmektedir Bir kaç gün şehrimizde kal diktan sonra Ankara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.05.1950
  • Ankuraya giden milletvekilleri Istanbul milletvekilliğine seçilenlerden müteşekkil bir grup dün akşamki ekspresle Ankaraya hareket etmiştir.Yeni millet vekilleri garda partililer ve do?t lan tarafında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 20.05.1950
  • SİYASÎ VAZİYET Komünizme karşı savunma tedbiri Atlantik Paktı Konseyinin Londradaki toplantıları sona ermiştir.İçtimalarda mütecavize karşı koymak hususunda kat'î kararlar verildiği ileri sürülüyor.Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.05.1950
  • Harp yakın değil Syracus New York)19 A.A.Almanyadaki Amerikan kuvvetleri eski komutanı general Lucius Clay,perşembe akşam?verdiği bir beyanatta demiştir ki:«Bir harbin yakın olduğu kanaatinde bulunsay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.05.1950
  • Çocuğnuz kız mı olacak erkek mi iki Belçikalı doktor bu muammayı çözdüklerini iddia ediyorlar Nevyork 19 A.A)İki Belçikalı doktor,doğumdan evvel bir çocuğun cinsiyetini tâyin edecek kati bir usul buld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.05.1950
  • Haydut Guiliano'nun bir arkadaşı Amerikada yakalandı New York 19 A.A.Muhaceret Dairesi memurlarının dün bildirdiklerine göre Sicilyalı haydut Guiliano'nun adamlarından biri olduğu tahmin edilen bir şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.05.1950
  • Avusturya ile sulh Londra 19 A.A.Öğrenildiğine göre 3 Batı Dışişleri Bakanı Avusturya meselesi hususunda dün öğleden sonra akdettikleri gizli bir toplantı esnasında siyasetleri hakkında bir beyanat ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.05.1950
  • Bh paraşüt rekoru Buenoo Aires 19 A.A.Juan Iriarte adında bir paraşütçü 7 saatten biraz fazla bir zamanda Laplata'da paraşütle 105 atlama yapmıştır.Arjantin havacılık çevrelerinden bildirildiğine göre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.05.1950
  • Filistindı yeni bir hâdise oldu Kudüs 19 A.A.17 mayısta sabahkyin Arap Filistin toprakları üzerinde uçan meçhul bir uçak.Hebron'un 50 kilometre doğusunda bir köylü grupuna ateş açmış,bunun neticesi bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.05.1950
  • iran'ın Rus notasına verdiği cevabı Tahran 19 A.A.Iran Rus hudut bölgesinin havadan alınan resimlerine dair Sov «yet Rusyanın Irana gönderdiği nota cevaplandırılmıştır.Tahran radyosu Rusyaya verilen c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.05.1950
  • Rusyaya naylon kumaş ihracı yasak edildi Washington 19 A.A.Birleşik Amer.'ka Ticaret Bakanlığı,paraşüt imalinde kullanılan naylon kumaş ve diğer askerî ehemmiyeti haiz eşyaların ihracatı üzerinde bu m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.05.1950
  • Bağdattaki sel felâketi Bağdat,19 A.A)Tarihi Bağdat şehrini tehdit eden su baskım esnasında şehrin 7 mil güneyindeki Harrak bölgesinde 1000 kadar ev ye fabrika suların tesiri ile yıkılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.05.1950
  • 1950 nin model erkeği Paris 19 Nafen)Fransız modistleri tarafından yapılan son bir istatistiğe göre 1950 senesinin model erkeği şöyle olma İldir;Boy;1 nı.72;boyun ölçüsü:39;göğüs ölçüsü:98;kemer:70;ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.05.1950
  • Bulgar Kralına suikast Mısır polisi bir Bulgari tevkif etti İskenderiye 19 A.A)Kahıreden bildirildiğine göre,Bulgaristanın genç kralı Simon'u korumağa memur polis teşkilâtı 18 mayısta Hidiv ismail vap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.05.1950
  • Bir hırsız muhakeme esnasında evlendi Londra,19 Nafen)Hırsızlık suçundan dolayı mahkeme huzuruna getirilen Frederick William Tornpsond hâkimden bir kaç dakikalık müsaade istemiş ve evleneceğini ileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.05.1950
  • Yunanistan,Kıbrıslı komünistlere vize vermedi Lefkoşe 19 A.A.Kıbrıstaki Yunan konsolosu Alexius Lirtis,Avrupa ve Amerikada bir seyahatin ilk merhalesi olarak Atinaya gitmek isteyen solcu Enosis heyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.05.1950
  • C/örülmemiş bir tabiat hâdisesi Behrenk denizinde donmuş balık yağmuru başladı insana donmuş gıdayı ilk olarak tabiat temi n etmiştir.Behrenk denizindeki Saint-Laureııt adasına gayri muntazam fasılala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.05.1950
  • Avrupaya dair iyi bir haber Avrupada çelik ve kömür sanayiinin hir elden idaresi yolunda Fransa tarafından hazıvlanaıı proje Avrupa-da asırlık ihtilâfları kökünden halledecek kadar ı mühimdir.Yazan:RE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.05.1950
  • MİLLİ ROMAN TEFRİKA No.18 Tarık bir müddet iki gencin münakaşalarını dinledi,son ra kendi âlemine daldı.Acaba yarın Ayşe razı olacak mıydıV Eğer kendisine itimad ediyorsa gelmemesi için bir sebep yokt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.05.1950
  • Kumanyada yer yer çarpışmalar oluyor Yüksek rütbeli komünist liderlerinin muhafızları iki Londra 18 Nafen)Viyanadaki muhabirlerin belirttiklerine göre Rumanyada memnuniyetsizlik o derece artmıştır ki,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.05.1950
  • Müthiş bir uçan bomba Amerikada 6 tonluk bir radyo ile idaıe edilen yeni bir bomba yapıldı Buffalo New York)19 A.A.«Bell Aircraft" Havacılık Şirketinden perşembe günü açıklandığına göre,bu şirket Amer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.05.1950
  • Formozadan kaçanlar Milliyetçi harp gemileri bazı generalleri ve yüksek rütbeli memurları tevkif etti Hong Kong 19 A.A.Hong Kong'dan bildirildiğine göre,Keelung'dan gelen ve Macao'ya gitmekte olan Pro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.05.1950
  • Japonya ile sulh görüşmeleri başlıyor Washington 19 A.A.Dün yaptığı bir basın-konferansında Başkan Truman,Japonya ile yapılacak si'lh anlaşması görüşmelerinin yakında başlıyacağını ümit ettiğini söyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.05.1950
  • Makbule geçmiyen hediye!Madrid 19 Nafen)General Frankonun Siyam Başbakanına altından bir tabanca hediye et mesi ortada bir huzursuzluk yaratmışta-Muhabirlei'in belirt tiklerine göre,Franko en son Siya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 20.05.1950
  • Ben gidiyorum dedi,ama evvelâ size bunu vermek iste dim.Yedinci sahifede madam Ri verton'un bir resmi var.Ma dam Thorla Riverton.Ben çok beğendim.Kurnaz bir bakışla genç adama bakıyordu.Callaghan:Ne y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.05.1950
  • Radyo 20 Mayıs 1950 İSTANBUL 12.57 Açılış ve programlar,13.00 Haberler,13.15 Şarkı ve türküler Pl.13.30 Dans mü ziği Pl.13.45 Saz eserleri şarkı ve türküler 14.30 Caz müziği Pl.15.00 Serbest saat,konu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.05.1950
  • m FATİH l Sultan Mehmet TEFRİKA No.18 Şu kâfiri şevketli padişaha götürelim Güzel.Kâfirciklerin göz lerini yollarda bırakmıyalım ve maslahatı yarın görelim!Zağnos Paşa lalamı çığır!Enni yarı kaldırdı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.05.1950
  • SOLDAN SAĞA:1 Temiz;bir sinema kadın yıldızının ilk adı.2 igaret;bir traş bıçağı markası.3 Büyük babanın yarısı;tersi katı bir cisim;bir sual.4 Put.5 Papanın malikânesi.6 Sürükliyerek.7 Askerî bir unv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.05.1950
  • Zahirede yapılan Arap Birliği Siyas!Komite toplant-smda hazır bulunanlar:Soldan sağa:Arap Birliği Genel Sekreteri Azzam Paşa.Mehmet Şüreyki Ürdün)i ışişleri Bakanı;Halid Azm Suriye Başbakanı)Pakistan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.05.1950
  • Çalınan kolye Çeviren Nihai GÜNGÖR New lorkun büyük bir mücevherat ticarethanesinde çalış makta olan Charles Brenton pek büyük değer taşıyan bir elmas kolyenin Holivuda götürülmesi L Sine memur edilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.05.1950
  • İki Çekoslovak casusu Londrada dün asıldı Londra 19 AP;Londraya varan haberlere güre;adı açıklanmayan Batılı bir devlet resabına casus yapmakla suçlandırılıp geçenlerde idama mahkûm edilen iki Çekoslo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.05.1950
  • Bir İsrail ticaret heyeti geliyor Beş kişiden müteşekkil bir İsrail ticaret heyetinin önümüz deki halta içinde memleketimize gelmesi beklenmektedir.İstanbulda iki gün kaldıktan sonra Ankaraya gidecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.05.1950
  • AhJâk zabıtası iki randevu evini bastı Ahlâk zabıtası memurlun Beyoğlunda iki randevu evi bas mış ve 14 ü kadın 25 i erkek olmak üzere 39 kişi yakalanmış,tır.Beycğlunda Balo sokağında 8 numaralı Saade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.05.1950
  • Bir Iımil iz seyyar sergisi geliyor 13 Martta İngilterenin Southampton limanından hareket etmiş olan «Northvvind» motorlu yatı bütün Akdeniz limanlar.na uğradıktan sonra mayısın 'M ün de şehrimize gel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 20.05.1950
  • i *rS8?l*M İngiltere donanması muhtemel bir harbe karşı maveralar yapmaktadır.Bu orada bilhassa kıy;îtet verilen nokta denizaltılara karşı müdafaa ledbirleridir.Yukarıdaki resimde geçen haita irinde y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.05.1950
  • Nfiv-fOrk Times Ache,onu tasvn ediyor New York,19 A.A.Afp)New York Times gazetesi Dışişleri Bakanı Acheson'un sözlerini tekrar ederek,Londra konferansın da Atlantikte tesisi kararlaştırılan daimi bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.05.1950
  • D,P.Meclis grupu Baş taraîı 1 incide"] vara etmiştir.Cmei Merkez,daha düne Kadar C.H.P.taraftarı olduğu tahmin edilenler de dahil her gün büyük miktarlara varan tebrik ve temennicilerin ziyaretine sah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.05.1950
  • Marktaki Rus cemileri Londra 19 A.A.Afp)İngil tere amirallik sözcüsü,Sovyet ticaret gemilerinin Man?denizinde bulunmasına dair yorulan suali,İngiliz denizcilik makamlarının,yabancı ticaret gemilerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.05.1950
  • Pazar günü deneme sayın ı yapı'acak Bcştaratı 1 ncı sahıiede)ret olmayıp ev halkı durumunu ve nüfusumuzun sosyal ve ekonomik bünyesini tebarüz ettirecek mahiyette olacaktır.Soru kâğıdının hazırlanması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.05.1950
  • Milliyetçiler Birliği Esas Nizamnamesi İSİM VE YER:Madde 1 Millîyetiçler Birliği)adlı bir federasyon kurulmUftur Muvakkat adresi Çarşıkapı Gencer Hanı No.44 Beyazıttır.GAYESİ:Madde.2 a)Milliyetçi Dern
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.05.1950
  • Manikürlü maymunun marifeti 14 aylık bir bebeğin yüzünü gözünü tırmaladı Eleugh Ungiltere)19 AP)Nereden kaçtığı henüz tesbit edilemiyerı bir maymun bugün evinin bahçesinde beşiğinde uyuyan 14 aylık bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.05.1950
  • Almanyadan 21 kok fırını satın aldık Marshall plânı gereğince Karabük tesisleri takviye ediliyor Vaşington 19 Türk Ajansı)Marshall Plâna memleketlerinde programın ilk İki senesinde endüstrinin tekrar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.05.1950
  • Kailine hakkında tahminler Baş tarafı 1 incide] Dişişleri ve Millî Eğitim.Fuat Köprülü,Adalet:Refik Şevket ince,Millî Savunma:Gi.AL Fuat Cebesoy,içişleri;Rukneıtin 'Nasuhoğiu,Esonomi ve Ticaret:Muhlis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.05.1950
  • Japonyada kızıllar azıtıyor V Başbakan Yoshida'ya göre Komünist Partisinin kanun dışı edilmesi lâzım gelecektir Tokyo 10 AP)Ayan Meclisi için yakında yapılacak seçimler münasebetiyle bir memleket gezi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.05.1950
  • Gereral Omar San Francisco' San Fransisko 19 AP)Birleşik Amerika silâhlı kuvvetleri Genelkurmay Başkanı General Omar Bradley Silâhlı Kuvvetler Günü" münasebetiyle San Fransisko Ticaret Odası ve Tica
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.05.1950
  • efsırıer Atatürk,ölümünden sonra bir zafer daha kazanmıştır Paris,19 A.A.Özel)Türkiyedeki seçimler-ait yazısında Franc Tireur gazetesi şu mütalâada bulunmaktadır;«Halk Partisinin hemen hemen hayatına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.05.1950
  • Schuman pl6»ı^ görüşülüyor Londra,19 VA.Afp)Emin kaynaktan öğrenildiğine göre,kömür ve çelik sanayiinin Fransız-Al man müşterek idaresi altına alınması hususunda Schuman teklifi bu akşam Dorking'de ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.05.1950
  • Almanlar Schuman'm plânına razı Bonn 19 A.A.Afp)Ruhr kömür havzası Alman istişare meclisi son toplantısında Schumanın Fransız Alman esas sanayilerinin müşterek hale getirilmesine dair plânı tasvip etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.05.1950
  • Amerikan askerî yarcım heyeti başkanı ceğişfi Vaşing.on 19 AP)Birle şik Amerika Ordusu dün,General William H.Arbold'u,Tüıkiyedeki Amerikan askeri yardım heyetinin başkanlığına tayın etmiştir.Arnold,Am
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.05.1950
  • Hakikaten Büyük Millei Meclisi fBaşmakaleden devam] şan bu geniş ve büsbütün ba.jka mâna ve mahiyetinde aranmak lâzımgelir.Demek istediğimiz şudur ki,bugün grup halinde toplana cak Dokuzuncu Büyük İVI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.05.1950
  • İzmir Milliet Vekülari *oştarafı İ luci sayfain)merasimi,kelimenin tam mânasiyle bir heyecan kaynağı idi.Halk,milletvekillerini islas yon kapısından omuzlar üzerinde vagonlara kadar taşımıştır.Bu arad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.05.1950
  • Şenlikler Izmir 3 9 Milliyet)Öğrendiğime gore yeni Meclisin açılması ve yeni Cumhurbaşkanının intihabı münasebetiyle izmirli Demokratlar yarın öğleden sonra bağlamak üzere üç gün,üç gece şenlik yapmağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.05.1950
  • Milletvekilleri Ankarada I Baş tarafı 1 incide] ci ile birlikte doğru D.P.meı kezine giderek Celâl Bayan ziyaret etmişlerdir.Temsilciler Be lu ve Çanakkaleden seçilen Korgeneral Fahri Belenin Boluya b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.05.1950
  • Üzyörük,Barlas münakaşası Baştaraü 1 inci sayfada)mı vereceğim an gelecektir.Bu telefon konuşmasının din lenmesinden sonra Faik Ahmet Barutçu,Nihat Erim ve Hilmi Uran sayın Halil özyörükle münasebet V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.05.1950
  • Atlantik Baştaraiı i inci sayfada» vunma müesseselerinin kuvvet lendirilmesinde terakkiler kay delmiştir.Avrupa kalkınma prog ramı çerçevesine dahil bu üu memleketin ağır savunma mas raflarına rağmen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.05.1950
  • Inönünün taşekküdü Baş tarafı 1 mclJle] grafları alıyorum.Çok teşekkül ederim.Bu cevabımı imza sahipleri lütfen kabul buyursunlar.İsmet İNÖISÜ İnönü'nün Ankara 19 Milliyet)Cum hurbaşkanı inönü bugün s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 20.05.1950
  • rtl fieDeKem»*de' Gitt.Kce r.ağır tona^V n,n dlden reK«* afla dana tc ai$3iP**P WLVO KAMYONLARININ Türkiyede arazi ve yol vaziyeti gözönünde tutularak getirttiğimiz en elverişli tiplerini sayın müşter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.05.1950
  • TAKVİM 20 Mayıs 1950 CUMARTESİ Rumî:Mayıs 7 1366 Hicrî;Şaban 3 1369 Gün 5.38 9.15 Öğle 13.10 t 4.48 ikindi 17.08 *8.45 Akşam 20.24 12.00 Yatsı 22.17 1.53
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.05.1950
  • Bakırköy Kaymakamlığından 1 Ankara ili Çankaya Maliye şubesine kazanç vergisinden borçlu Behçet Eryaşanın Saf rakö yünde kâin ve aşağıda mevkii,cins ve mesahası yazılı beş parça gayri menkûlü tahsili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.05.1950
  • Bulancak Belediye Başkanlığından 1.Kapalı zarf usulile eksiltmeye konulan is:Bulancak Belediye Binası inşaatına aittir.Kesif bedeli 49858,60)liradır.2.Eksiltme 7/6/950 Çarşamba günü saat 16 da Bulanca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.05.1950
  • Tekel İstanbul Başmüdürlüğünden Kasımpaşa tuz deposunun çatı ve pencerelerinin tamir işi pazarlık suretiyle eksiltmeye kon muştur.Pazarlık 7.6.950 Çarşamba günü saat 15 de Tekel İstanbul Başmüdüriyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.05.1950
  • ABONE FÎATLERİ Senelik 28 Liradır 6 Aylık 15 3 8 1 3 Yabancı memleketler için iki mislidir.İLÂN FÎATLERİ Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 Lira 3 üncü 4 4 üncü 4 İlân sayfalan santimi 2 Doğum,Nikâh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.05.1950
  • Dr.Hafız Cemal LOKMAN HEKİM Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün saat 14 den 17 ye kadar İstanbul Divanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.05.1950
  • İLAN Fatih 1 inci S.H.Yargıçlığın dan 949/576 Cemil Alpay tarafından Ertuğrul Kesirli aleyhine açılan 80 lira alacak dâvasının yapılan duruşmasında dâvâlının Aksaray Haseki Suphi Paşa So.35 No.da iken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.05.1950
  • Sunderland takuru oyuncuları şerefine â'ûn afcfO» üstü İngiltere Baş konsolosluğunda bir kokteyl parti üffustir.Itesimde oyuncu ve davetlilerden i U kısmını görüyorsunuz Foto;RUchan Arıkan}
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.05.1950
  • ORDU FUTBOL TAK İlk maçını 25 ma yısta Romada yapacak kazandığı takdirde final müsabakaların MAÇLARI unu |J Bu sene de Hollandada yapılacak,Urdulararası futbol maçlarına iştirak edecek olan,Ordu takıı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.05.1950
  • ilkbahar atletizm yarışalrı Birinci küme müsabakaları 23 mayısfa yapılıyor B.T.1st.Bölgesi Müdürlüğünden:1 İlkbahar Birinci Küme Atletizm yarışmaları 23 mayıs 950 salı günü saat 17 de İnönü Stadında y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.05.1950
  • Sunderland bugün de Galatasarayla oynuyor Bugünkü maçın bütün yükü G.Saraylı Muzafferin omuzlarına yüklenmektedir Şehrimizde misafir olarak bulunan Sunderland,bugün üçüncü maçını Galatasaray ile yapac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.05.1950
  • Brezilya Dünya kupasına kendini namzet görüyor Rio de Janeiro,19 A.A)Afp)Brezilya futbol takımının antrenörü Flavio Coster,son millî futbol karşılaşmalarına temas ederek demiştir ki:«Son millî karşıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.05.1950
  • ingiliz atletleri geliyor Londra 18 Na'fen)İngiliz amatör atletizm federasyonu,Türkiyeye önümüzdeki mevsim İngiliz atletlerinden mürekkep bir grup gönderilmesi meselesini incelemektedir.Bu hususta yak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.05.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı islerini fiilen idare eden;N.Bay tok Dizildiği yer:N.A.ve A.N.Kgazetecilik kollektif şirketi Matbaası Basıldığı yer;Son Telgraf ^Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.05.1950
  • Mardin Valiliğinden:1 Eksiltmeye konulan iş:Nusaybin ilçe merkezinde vamla cak sağlık merkezi 2 inci kısıra in saati,Doktorevi Karai binası dok" torevi ve garajın elektrik ve sıhhî tesisatı.g aj' bmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.05.1950
  • 1st.Lv.Amirliği A$.Kıtaat ilânları Açık eksiltme ile 5000 liralık nakliyat l/Haziran/950 günü saat 16 da Yassıviran 106 No.lı As.Sa.Al.Ko.da ihalesi yapıla* çaktır.Beher ton kilometresi 50 kuruş beher
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.05.1950
  • i 19 Mayıs 1950 ÇEKLER 1 Sterlin 100 Dolar 100 Fransız Fr.100 Liret 100 İsviçre Fr.100 Belçika Fr.100 Drahmi Fr.100 Escudos 7.91 28075 0.80 044.128 64.03 0.60 01.376 9.7890 Serbest Piyasac La dövizler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor