Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 15.05.1950
  • İ SABAHA I KARŞI I Ankara 15 Sabah sa-at 1 te telefonla)Cex lâl Bayar sabaha karşı a bana seçimler hakkında şunları söyledi:Tarihimizde 5-10 ğ kişinin devlete isyan et-tiği vâkidir.Fakat şimdili ye ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.05.1950
  • Millet dün kararını verdi Dünkü seçimlerin hattâ daha ilk neticelerinin mânası tevil ve tefsir kahul etmivecek derece açıktır.Halk,Halk Partisine sözün kısası:Seni istemiyor um!demiştirlUtttii s~ar£ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.05.1950
  • Ankara seçimi nasi!oldu?Ankara 14 Milliyet)Seçim bugün Ankarada büyük bir intizam ve sükûnet içinde yapıldı.Sabah saat 8 den itibaren vatandaşlar akın akın denilecek bir şekilde sandık başlarına gitmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.05.1950
  • Istanbulda da Demokrat Parti listesi kazanıyor Dün gece bütün çalışmalara rağmen şehrimizde tasnifin neticesi alınamamıştır.559.446 seçmenden %80 inin oyunu kullandığı anlaşılmaktadır.Sabaha karşı saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.05.1950
  • Dünkü seçimden bazı notlar Yazan:Bediî Faik Tıpkı maddî varlıkları tesbit eden bir fotoğraf cihazı gibi,manevî varlıkları da yakalıyabilen bir filet olsaydı da,biz bununla dün Istanbulun resmini çekse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.05.1950
  • Türkiye ve Atlantik paktı Londra 14 AP)Atlantik Paktına Batı Almanyadan başka Türkiye ve İsveç ve diğer devletleri de dahil etmek için bu paktın,Batı savunma ve Ekonomi teşkilâtına çevrileceği hakkınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.05.1950
  • Seçimler dün büyük bir sükûn ve intizam içinde yapıldı büyü nısbeffe iştirakiyle azanıyor Dün İstanbul halkı yüzde seksen gîbî görülmemiş bîr nîsb'ette,kitle hâlinde seçimlere iştirak etti.Yukarıki re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.05.1950
  • Bir Damla Melodram I Sahne I Haydarpaşa garında mahşer!bir kalabalık.Fahreddin Kerim,gülerek ilerler ve halkı gösterir:İşte istanbul budur,paşam!Sahne II Oy sandıklarının önünde mahşerî bir kalabahk.V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.05.1950
  • istanbulda Halkın büyük alâkası Büyük bit olgunluk gösteren istanbul halkı seçimlere %80 ııisbetinde işitrâk etti.Şehrimızdekı seçim faaliyeti dün sabahın erken saatlerinde başlamış ve geç vakitlere k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.05.1950
  • Yabancı ajans temsilcileri seçimler hakkında ne diyor?Seçimleri takip için şehrimizde I kında kendilerile görüşen bir arbulunan ecnebi basın,temsilci» I kadagımıza şunları söylemişler leri seçimlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.05.1950
  • Yurtta İllerde seçim neticeleri muhabirlerimizden bu saba» ba kadar aldığımız telgraf lan bildiriyoruz.WWWS/İzmirde İzmir 14 Hususî surette gi den arkadaşımız Mehmet Ali Yalçın telefonla bildiriyor)iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.05.1950
  • Son dakika Bu sabah saat 4 de Yurdumuzun muhtelit mıntakalarından aldığımız telgraflar,seçim neticeleri Bu sabah saat 4 d» yurdun muhtelif mıntakalarından telgrafve telefonla secim neticeleri hakkında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 15.05.1950
  • KILIÇ ve YILAN azon V.KRAVCHENKO Tefrika No.7 Bitişik daireler de kontrol altındaydı Çıkcn kısımların hülâsası:«Kravchenko,daima öldürül mek korkusu ile yaşadığı New York tan yeni bir vazifeye başlam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1950
  • Fransız gazeteleri,mayısın ilk gününden itibaren,çok dikkate şayan bir propaganda ile meş« güldür:Nezaket ve terbiye propagandası!Bu gazetelerin yazdığına göre,Fransjzlaıın bir anane halinde olan neza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1950
  • TAKVİM 15 Mayıs 1950 PAZARTESİ Rumî;Mayıs 2 1366 Hicrî;Recep 27 1369 Gün 5.42 9.24 Öğle t 13.10 4.52 Akşam J 20.19 İ2.00 iatsı-¦I 22.10 1.51
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1950
  • KONGRE:if Çocuk Yuvaları Derneğinjn yıllık kongresi 30 mayıs 1950 pazartesi günü saat 17 de Park Otelde yapılacaktırif Öğretmenler Yardım Cemiyetinin yıllık kongresi 24 Mayı» 1950 çarşamba günü saat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1950
  • Sümerbank fabrikaları Memlekeiin dokuma ihtiyacını karşılamak için yeni makineler getiriliyor Memleketin iktisadî bakımdan kalkınmasını temin ve yurdun çeşitli dokuma ihtiyacını karşılamak maksadiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1950
  • Verem tekamül kursu bugün açuıyoı* Liluslararabi oa&ak.l'e^kilâtı taraiixiuan Isiaubinua açuac&Jk oıan v erem leıtamm kursu ı^m gtmaerııea levazımın yerıeşurn-Uietl Dlıiınş ve CUmai'ıebı gıuıu yapnan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1950
  • Kan verme istasyonu etrafında çalışmalar Şehrimizin mühim ihtiyağlarından biri olan kan verme istasyonunun inşası için karar alınmış ve elli bin liralık tahsisat ayrılmıştır^ ITakat bu tahsisat inşaat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1950
  • Piyasaya yakında iyi çay geliyor Tekel idaresi uzun zamandan beri şikâyet mevzuu oian çay işini halletmek üzere çalışmarına devam etmektedir.Çayla rın halkımızın istediği nefasette olmaması daimî ba-ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1950
  • Tuzlaya mahsus katarlar hazırlanıyor Devlet Demiryolları İdaresi her yıl mayıs ayında Tuzla içmelerine kür yapmaya gidenler için hususî katarlar hareket ettirmekte idi İdare ayni iş)bu yıl da yapmağa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1950
  • HALKIN SESİ Çöpten şikâyet Ttf.cnik Üniversite Talebelerinden aldığımız mektubu aynen neşrediyoruz;«Son aylarda Teknik Üniversite Talebe yurdunun civurı pislikten geçilmez bir manzctıu arzetmektedir.Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1950
  • Millî Tıp için hazırlıklar 'Milli tıp kongresi bu.sene ekim ayında Atıky-y^ toplana çaktır.Bu kongreye memleketi mizdeki bütün hekimler davet edilmiştir.Kongrenin asas mevzuu,verem hastalığıdır.Bu has
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1950
  • Avrupa hattındaki tarife değişikliği Devlet Demiryolları İdaresi Avrupa hattı kesiminde yolcu ve ban liyö trenlerinin tarifelerimin dünden itibaren bazı değişiklikler yapmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1950
  • Evlâtlık yüzünden bir adam komşusunu vurdu.Dün sabah,Karagümrükte ay-ni mahallede oturan İbrahim ve Kâzım adında iki şahıs bir evlâtlık meselesi yüzünden kavga etmişlerdir.Biraz sonra kavga büyümüş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1950
  • Fırıncılar şirketinin mukavelesi inceleniyor Belediye,fırıncıların kurmuş-oldukları sirkelin mukavelesini tetkik ettirmektedir.Dedikodu ha ünde dolaşan bazı şayialara göre fırıncılar';müstehlikin zara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1950
  • Ecciiin ne aman »geleceği beiü olmuyor Edirne'nin Tataılı köyünden Akif Çakır ve karısı Halime Çakır,sinir hastası olan kızları Ayşeyi tedavi ettirmek için şehrimize getirmişler ve Dr.A.Şükrü Emetih B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1950
  • Akademi mimarî şubesinin tatili Güzel San'atlar Akademisi Mimarî şubesinde tedrisat 31 mayıs 1950 çarşamba günü nihayete erecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1950
  • Gıda maddeleri ucuzluyor.Toptan gıda 'Haddeleri iiyat larında son günlerde umumiyet,lo bir düşüklük görülmektedir.Bu arada yapılan incelemeler sonunda şekerin kilosunda 25 kuruş kadar bir ucuzlamanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1950
  • Yurita seçim çalışmaları Manisa,Erzurum ve EsRişehirde faaliyet Seçim Kanununun 134 üncü maddesi,seçimlerden üç gün evvel her türlü propagandayı ve bunların neşriyatını menetmişti.Bu yiixden yurdun mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1950
  • Mersinde tehlikeli yağmurlar Mersin 14 Milliyet)Bir haftadanberi laşıiaiarla devam etmekte olan yağmur bugün sabaha karşı saatt4 de gayet giddetlenmig,go^ gürültüleri,şim sekler ve yıldın miada devam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1950
  • Bayafcit kütüphanesi genişletiliyor Beyazıt kütüphanesinde pek fazla kitap olduğundan bunların bir kısmı depolarda durmakta ve halkın isti Ladesi için meydana çıkarılam:iroaktadır.Bunun için kütüphane
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1950
  • Hava şehitleri için bugün ihtifal yapılıyor Vazifelen uğrunda şehit olan Türk havacılarının hatıralarını anmak için buguıı saat 11 de batılı parkmuakı Tayyare Abidesinde Dır merasim yapııacaıuır.Turk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1950
  • ı lx i #v n tff r r kadarı hırsız Bakırköydeki evleri soyan Ayşe dün ele geçti Bir müddettenberi Bakırköy ve civarındaki evlerin pencerelerinden girerek hırsızlık yapan Ayşe isminde bir kadın hırsız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1950
  • Altın fiyatlarındaki düşüklüğün sebepleri Eazı idialara göre Ruslar dünya piyasalarına altın sürüyorlar iddia edildiğiao göve Ruslar taralından 'Fransa,İtalya,İsviçre,Mısır,Suriye,Tanca.Hong Kong ve b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1950
  • Vilâyet ve Belediye riienıurları için Floryaiîa kamp kuruluyor Belediye,kendi teşkilatındaki memurlarla vilâyet memurları arasında zayıf bünyeli ve vereme müsait olanların istirahat ve bakımlarını tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 15.05.1950
  • Arkasındaki camdan,sırtı üa vuran güneş,iliklerini ısıtıyordu.Tezgâhtar kızlardan bin,Gardrobun dibinde,i'arığa sırtını dönmüş,madenî bir kutuyu parlatıyordu,lyildik-Çe,geniş kalçaları eteğini yukarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.05.1950
  • CONCORDIA LME AMEKİKA AKDENİZ TÜRKİYE arasında 15 gunde bir muntauun hattı YOLCU VE EŞYAYI TİCAEÎYE BÖREALİS vapuru 17 Mayısta ISKENDERUN'daıı ve 19 May.sla ISTAıNBUL'dan doğru Pire,Cenova,New York »r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.05.1950
  • Olimpiyat Komitesi toplandı Copenhague 14 A.A.Mil letlerarası Olimpiyat Kongresi,idarî Komitesinin bugün burada yaptığı bir toplantısında açıkladığına göre,Milletlerarası Olimpiyat Komitesi 1947 denbe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.05.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı islerini I fiilen idare eden;N.ttaj tok 2 Dizildiği yer;N.A.ve A.N.K.gazetecilik kollektıf «irketi j Matbaası Basıldığı yer:Son Telgral Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.05.1950
  • ABONE FİATLERt Senelik 28 Liradır 6 Aylık 15 3 8 1 3 Yabancı mem'.eketler içip iki mislidir.İLÂN FİATLERİ Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 Lira 3 üncü ¦•4ı 4 üncü 4 İlân sayfalan santimi 2 Doğum,N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.05.1950
  • Meraka değer bir tetkik mevzuu Dünyada delilerde,bunları tedavi vasıtaları da artıyor İkinci Dünya Harbinden sonra tıp bir çok ilerlemeler kaydetmiştir.Bu arada akıl ve ruh hastalıklarına da çareler b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.05.1950
  • İngiliz donanmasının Akdeniz manevraları Londra 14 A.A.Atina radyosunun bildirdiğine göre,ingiliz Akdeniz filosu temmuz ayında Iyoniyen denizinde manevralar yapacaktır.Radyo,muhripler ve denizaltılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.05.1950
  • Ürdün Anayasasında değişiklikler Amman 14 A.A.Ürdün Arap Filistin Parlâmentosunun 24 haziranda açılışında Kıral Abdullah tarafından anayasada yapılması vâdedilen değişiklikleri hzırlamak üzere Ürdün k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.05.1950
  • Arap Birliği Komite toplantısı hâdiseli geçti Kahire 14 A.A.Afp)Arap Birliği Komitesinin toplantısı Ürdün delegesinin salonu anî olarak terketmesinden biraz sonra sona ermiştir.Arap Birliği Genel Sekr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.05.1950
  • Nil'de muazzam fırtına Hartum 14 A.A.Yukarı Nilde birdenbire çıkan fırtına neticesi nehirdeki bir vapur batmış ve üç kişi boğulmuştur.Bunlar arasında Yukarı Nil eyaleti ingiliz polis şefi de bulunmakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.05.1950
  • Truman'ın dünkü demeci Yalnızlık siyasetini yenmeye devam edeceğiz Fargo Kuzey Dakota)14 A.A.United Press)Truman Amerikanın yeniden bir iktisadî tecerrüde doğru gitmesi ihtimalinin bir buhrana ve hâki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.05.1950
  • Madritte otomobil hırsızları Madrit 14 A.A.Afp)Polis dün otomobil hırsızlığı yapan yedi erkek ve üç kadından mürekkep bir şebekeyi tevkif etmiştir Madrit civarında bir evde şebeke tarafından çalınan a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.05.1950
  • Kauudu'da sel felâketi Winnipeg 14 A.A.Sular altında kalmış olan Winnipeg'den ayrılanların sayısı şimdi 70.000 olarak tahmin edilmektedir.Dün pek çok yağmur yağmıştır ve bugün de yeniden yağması bekle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.05.1950
  • Böl&e Futbol birincilikleri Sivas 14 Milliyet)Samsun,Trabzon,Tokat ve Sivas bölge birincilikleri arasında 10,11,13 mayıs günlerinde yapılan futbol grup birincilikleri müsabakası sona ermiştir.Gol aver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.05.1950
  • Orta Sıklet Dünya Boks Şampiyonası New York 14 A.A.Dünya Orta Sıklet Boks Şampiyonu Jack La Motta 14 mayısta Yankee stadında unvanını korumak üzere International Boxing Club'le bir mukavele imzalamışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.05.1950
  • Cfrvada 62 mahkûm hapisten kaçtı Jakarta 14 A.A.Merkezî Cavadaki Klaten hapishanesinden perşembe akşamı kaçmış bulunan 62 mahkûm elan yakalanmamıştır.Mahkûmlar gardiyanlara hücum edip silâhlarını zapt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.05.1950
  • Liyakat Ali Han'a Doktor» hık verildi Kansas City 14 A.A.Afp)Pakistan Başbakanı Liyakat Ali Han Birleşik Amerikanın en fazla hususiyeti haiz bir şehri olduğunu söylediği Kansas City'yi bilhassa ziyare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.05.1950
  • Milânoda 86 kilo kaçak altın bulundu Milano 14 A,A.Italyaya kaçak olarak getirilen 86 kilo altın,Milano şehrinde bir atölyede birer kiloluk külçe haline dökülürken polis tarafından ele geçirilmiştir.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.05.1950
  • Neşriyat İnönü Ansiklopedisi 29 uncu fasikülü çıktı)Bu ansik lopedinin bu sefer çıkan 29 uncu fasikülünde Avar'lar)Avasım)Avcılar)Av Hayvanları)Av Usulleri)Av Silâhları)Av Köpekleri)Ave lin)Avenarius)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.05.1950
  • En büyük hava hicreti 50 bin Yahudi uçakla Filistine hicret ediyor Bağdat 14 A.A.Burada dün açıklanan anlaşma gereğince Iraktaki 50.000 Yahudinin uçakla Israile nakli ile tarihin en büyük hava hicreti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.05.1950
  • Bir otomobil fabrikasında cephane stoku bulundu Torino 14 A.A.Polis Fiat Fabrikalarının mahzenlerinde 96 bomba,32 kasa el bombası,bir Alman malı havan topu,silâh ve fişek bulmuştur.Bulunan silâhların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.05.1950
  • Prague fuarı dün açıldı Prague 14 A.A.Reuter)Buradaki ticart fuarını bugün açan Başbakan Antonin Zapotocky Çekoslcvakyanın kendisi ile namuslu ticaret yapmak ve münasebetlerini idame ettirmek isteyen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.05.1950
  • SİYASI VAZİYET Halledilemiyeniş n çler toplantısı evvelki &e-L—U ce dağıldı.Bu münase betle neşredilen tebliğde müzakere mevzuu olan meselelerden yalnız ikisine temas edilmesi siyasî çevrelerde hayret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.05.1950
  • Millî I muhabbet!Türk milletinin siyasi e olgunluğundan şüp-he edenler,dün saat e sekizden on yediye kadar E gördükleri manzara karşı-jğ sında,yerin dibine girmiş E olsalar gerek.İster bağımlı E yani
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.05.1950
  • Londra konferansı Yalnız iki nihaî karar alınması hayret uyandırdı Londra 14 A.A.Üçler konferansında müzakere edilen meselelerden yalnız ikisinin nihaî tebliğde tafsilâtla belirtilmiş olması milletler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.05.1950
  • Trygve Lie'nin Moskova seyahatinin akisleri Lie Vichin sky ve Gromyko ile görüşmelerde bulunuyor Moskova 14 A.A.Dün akşamki diplomatik tahminler Trygve Lie'nin Moskovaya getirmiş bulunması mümkün olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 15.05.1950
  • Up Jjg *TM(ffi^^ilSultan Mehmet" TEFRİKA No.13 Franzes'in kızı Prense Marya ile gitar çalıyordu Kızımın imparaıorıçelerine mahsus hürmetleri olduğunu bilmeseydik!Öyle değil Franzes!Damarın kardeşim Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.05.1950
  • r Kells.çaktığım ifade eden" küçük bir ısılk öttürdü.Peki sonra Slim'' Sonrası şu:bugün öğleden sonra senuen avrılınca Azelüa'nın derhal Malindon'a gitmiş olması çuk mümkündür,belki de senm kim olduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.05.1950
  • SojuDAN SAGA:1—Taharri ettir;bunaklık.2 Bazı erkekler hanımlarına karşı öyle olduklarını iddia ederler;barsak.3 Nida;Shekespeare'in kahramanlarından;vilâyet.4 Akşam kızıllığıdır amma galat olarak saba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.05.1950
  • PAZARTESİ 15/5/1950 İSTANBUL 12.57 Açılış ve programlar,13.00 Haberler,13.15 Dans müziği Pl.14.00 Şarkı ve türkü ler Pl.14.30 Serbest saat ko nuşma veya müzik)14.40 Orkestra eserleri P1.15.00 Program
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.05.1950
  • Pan Amerikan nıü-t liideıııierinin grevi New York 14 A.A.Pan Amerikan havayolları müstahdemlerinin 7 saatten daha az süren grevi,her iki tarafın anlaşjıpazlığı hakem heyeti ile halletmeğe karar vermes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.05.1950
  • tâ Kalitesi Bakımından5^ Dünyaca Şöhret Kazanmıştır 1950 MODELİ HILCO BUZ DOLAPLARI GELMİŞTİR.Yeni modellerimizi yornıeıien başka bir dolap için karar vermeyiniz.1950 Modellerin HUSUSİYE!LEf" 1 Geniş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.05.1950
  • Çakmak taşı Yazan:Nairn Cömerdoğlu Ömer,ceviz ağacının geniş gölgesi altında gölgeleniyordu.Başını ve sırtını,yaşlı cevizin iri gövdesine dayamış,sağ dizini dikmiş,sol ayağını yanındaki kaynağa doğru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.05.1950
  • dfden reKaD^3Srafia »ana fax.a Ik "¦¦3i^ KAMYONLA r\I N l N Türklyede arazi ve yol vaziyeti gözönünde tutularak getirttiğimiz en elverişli tiplerini sayın müşterilerimize arzediyoruz.Model 249 1303/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 15.05.1950
  • Yabancı ajans temsilcileri Baş tarafı 1 inci savfadal dir.Router muhabiri Mr.Whyte:Seçimlerin cereyan tarzı insanı adeta teşhir ediyor.Kendimi demokrasi hayatında asırlarca yaşamış bir memlekette zan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.05.1950
  • S m d Ege;Afyon ve Çanakkale'de İzmir 14 Arkadaşımız Mehmet Ali Bağcıdan telefonla)Saat 2.45 te duruma göre İzmir;Manisa,ve Balıkesirde D.P.nin I neticeyi kat'î surette kazandıkla rı anlaşılıyor.Aydın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.05.1950
  • illerde secim neticeleri l^Baş taıutı 1 inci şayiada] cinde başlandı.Hemen hemen bu suretle devam etti.Ufak te fek hâdiseler vukublumuş ise de,bunları çıkaranlar hakkında zabıtlar tutulmuştur.Vatandaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.05.1950
  • Dünkü seçimlerden bazı notlar Baştarafı 1 incide)yor bile bay başkan,bırak da atsın.Evet;şu kuyruk henüz on dakikalıktır.Fakat bizim hanım nine yarım asırdır kuyrukta.Ayrılırken başkan;«Güle güle beyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.05.1950
  • Istanbulda I Baş taıafı 1 inci şayiada J mensup olmadıklarına,seçimin dürüst cereyan etmesini temine çalışacaklarına dair yemin etmişler ve müteakiben seçimlere başlanmıştırisianbuiun mülhak kazları d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.05.1950
  • 15,000 ton çimento alınacak Bayındırlık Bakanlığından 29 Haziran 1950 tarihine tesadüf eden cuma günü saat 15 de Ba yındırlık Bakanlığı binası içinde Malzeme Müdürlüğünde toplana caıc Malzeme Eksiltme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.05.1950
  • 1 Aşağıda cins ve miktarı yazılı sığır eti kapalı zarfla satıa alınacaktır.Azı Çoğu Muhammen Geçici teminatı Kilo Kilo tutarı Lr.Kr.Lira Kr.65.000 81.250 89375 00 5719 00 2 Eksiltme 24.5.950 çarşamba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.05.1950
  • tekel Genel Müdürlüğü ilânları Levazım Alım Komisyonundan:1 idaremizin kara nakil vasıtaları için 50 adet akümülâtör pazarlıkla satın alınacaktır.2 Muhammen bedeli 5000 lira olup geçici teminatı 375 l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.05.1950
  • Ankarada seçim Baş t amfi 1 incide)tavır alınca beklemiyerek reyini atmıştır.Eski Başbakan Şükrü Saraçoğlu da mensup olduğu san dığın başına geldiği zaman kalabalığı görmüş,belki de ömründe ilk defa r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.05.1950
  • Met dün kararını verdi![Başmakaleden devanı mek istediği,aşikâr,lüzumundan fazla aşikâr bir millî arzunun gerçekleşmiş ifadesi olarak kabul edilmelidir.Açıkça görülen vaziyet şudur ki,halk,Hark Partis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.05.1950
  • Beşiktaş dün Amerikaya gitti Beşiktaş takımı dün Pan A« merikan uçağiyle Nevyorka ha« reket etmiştir.Takımda 17 o» yuncu ve 5 idareci vardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 15.05.1950
  • I Sabah 2.30 a kadar I l aldığımız telgraflar Tokat,14 Milliyet)Seçimler büyük bir emniyet ve sükûn içinde yapıldı.Tokat merkezine ait yüz kırk sandıkta otuz dokuzunun tasnifi tamamlandı.Bunlarda De m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.05.1950
  • Antakya 14,Milliyet)Bazı bölgelerde seçim suçu işleyenler hakkında takibata başlanmıştır.Şenköy bucağına bağlı Okçular köyünde sandık başkanı ve C.H.P.üyesi ibrahim Türkmen üzerinde tabanca ve bıçak z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.05.1950
  • secimd 2ir rey sandığı saat beşte parti mümessil ve müşahitleri önünde açılarak zarflar boşaltılırken.£ün İnönü Ankarada,Çankayada,reyini kullanırken.Dün Teknik trniversite önündeki sandık neticelerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.05.1950
  • BAYAR dün gazetecilere seçim hakkında dedi ki:Demokrat Parti Başkanı seçimin adli kontrol altında yapıldığı yerlerde herşeyin dürüst cereyan etmiş olduğunu söyledi Ankara 14 Milliyet)Demokrat Parti me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6