Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 14.05.1950
  • çim kurulu başkanı dün radyoda konuştu Seyfettin Uğur Seçim parolamız kanun içinde sonsuz seçim hürriyeti,kanun dışında hiç bir şey diyor istanbul II Seçim Kurulu baş-ma yapmış ve ezcümle demiştir kan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.05.1950
  • Bir Damla Demokrasi Ne kadar sevinsek yeridir dostlar:Bir defa unumuz var.Sonra yağımız da tamam.Eh!Çok şükür şeker de eksik değil.Yani iş,bir helva yapıp yemeğe kalıyor.Ve elhaak,yirmi beş yıldır kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.05.1950
  • suçlan 'İzmir 13,Mili1 vet)C.H.P.İzmir Milletvekili adaylarından tütün işçileri sendikası başkanı Cemal Düzbck'in Ege Türk Tütün mağazasında partisinin propagandasını yaptığı;Kocatepe mahallesi muhtar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.05.1950
  • Foto:R.Arıkan)Dünkü ma"ta Beşiktaş kalecisi Mehmet bir Sunderland akınım kesiyornailiz Sunderland takımı dün eşiktaşı 3-0 mağlup etti ¦S.M~ji4*t' İngilizlerin ikinci golü!Beşiktaşa il:inci ve üçüncü g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.05.1950
  • ar,seçim I iniz!Seçimler bu sabah saat 8 de başlıyor Seçim Kurulu halka hitaben iki tebliğ neşretti Demokrat Partinin bazı kötü niyetli kimseler hakkında yaptığı müracaat dikkate alınarak sandık başka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.05.1950
  • Seçimlerde herhangi bir vakayı önleyecek her türlü tedbir alındı Bugün için alman emniyet tedbirleri haklımda dün direktifler veren Vali ve Belediye Reisi Fahreddin Kerim Gökay Celâl Bayar seçimleri i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.05.1950
  • uğun reyimi ultonccağ.m Frengin biri,her millet lâyık olduğa hükümetle idare edilir,diye bir söz söylemiştir.O halde topyekûn seçimlere iştirak edelim ve lâyık olduğumuz idarenin ne olabileceğini bütü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.05.1950
  • VATANDAŞ!Aşağıdaki aday listelerinden beğendiğini kesip seçim sandığına için,bir kolaylık olmak üzere,neşrediyoruzatabilmen NOT:i Listelerin başındaki parti rumuzlarını bırakıp,yalnız isimleri kesiniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.05.1950
  • Üçlerin toplantısı dün sona erdi Kızıl tecavüze karşı tedbirler alınıyor Londra 13 A.A.Üç gün,lük konferansları bugün sona eren üç büyük devlet Dışişleri Bakanları batı dünyasını,düıu yanın yegâne müt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 14.05.1950
  • sır o Bir çok ölçüler gibi esire yapılacak muamele ölçüleri de değişmiştir.Milyonlarca esirin â kıbetiyle ancak kâğıt üstünde alâkadar oluyoruz.Medeniyet,terakki ve insanlık tesanüdü bu olmasa gerekti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1950
  • Hava şehitleri ihtifali Vazifeleri uğrunda şehit olan Türk havacılarının hâtıralarını anmak için yarın saat 11 i-'atih Parkındaki Tayyare Abidesinde bir merasim yapılacaktır,Merasimin şehit havacılara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1950
  • Uluslararası Gençlik Ahlâk konferansına davet edildik Bu yaz HoJlandada yapjlacak olan Uluslararası Gençlik Ahlak konferansına,Türkiyeden de bir heyetin iştirak edebilmesi için tavassut etmesini,Ulusl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1950
  • KONGRE:fc öğretmenler Yardım Cemi ı yetinin yıllık kongresi 24 mayı:1950 çarşamba günü saat 15 to Mahmutpaşa ilkokulunda yapı lacaktır.•jç Çocuk Yuvaları Derneğinin,yıllık kongresi 30 mayıs 1950 salı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1950
  • 14 Mayıs 1950 PAZAR Rumî:Mayıs 1 1366 Hicrî:Recep 26 1369 Gün 5.43 9.26 Öğle Aksam Yatsı 13.10 i 20.18 22.08 4.53 12.03 1.50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1950
  • G KIL1C we YILAN fazan V.KRAVCHENKO Tefrika No.6 Bana tehlikeye karşı korunma dersi veriliyor Çıkan kısımların hülâsası* «Kravchenko,daima öldürül inek korkusu ile yaşadığı New York tan yeni bir vazif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1950
  • BİR AMERİKAN FİRMASI BİR.LO SATIN ALMAK İSTİYOR istanbul Ticaret Odasına müracaat eden Amerikanın S.Louis şehrinde lüssararr Company firması memleketimizden maden der.ağaçtan,seramikten ve •opraktan m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1950
  • «Bandırma» dün geldi Devlet Denizyolları İdamesinin Ansaldo tezgâhlarında inşa ettirmiş olduğu «Bandırma» vapuru dün saat 13 de umanımıza gelmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1950
  • Ali Koçla kefaletle serbest bırakıldı Bir müddet ovv3İ Nişantasmda oturduğu apartımanm balko nundan düşerek ölen Kandan Sezendin,berîber yaşadığı Ali Koçlu tarafından balkondan atılarak öldürüldüğü id
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1950
  • îsveçten Mr talebe kafilesi geliyor Stokholm Iüraliyet Teknoloji Enstitüsü inşaat kısım î;on sınıf talebelerinden bir grup,baş larında dekanları olduğu halde tetkikler yapnruık üzere yakın da Türkiyey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1950
  • Iraktan buğday ve arpa alıyoruz Türkiye İrak ticaret anlaşması gereğince bir Türk İrak ticaret komisyonu kurulması ve gene andlaşma mucibince Irak tan mubayaa edilecek olan bin ton arpa ve bir o kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1950
  • Döviz Katlarındaki düşüş devam ediyor Dolar İsviçre frangı gibi kıymetli dövizler,7 Eylül kararlan ilânından sonra ilk defa ucuzlamağa başlamıştır.Şimdiye kadar dolambaçlı yollardan ithal rnalı getirm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1950
  • Genç karısenı boğan açıcım Karakola teslim olan Sabahattin Kaçar,mahkemede bir şey hatırlamadığını söylüyor Bir müddet önce şehrimizde fecî bir cinayet işlenmiş ve Karagümrükte oturan 19 yaşlarında Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1950
  • Ankara vapuru Batı Akdeniz setrine çıktı.Ankara vapuru dün saat 12 de 280 yolcu ile Doğu Akdeniz seferine çıkmıştır.Gidenler arasında;Ticaret Ba kanlığı dış ticaret müşaviri Mah mut Şeyda,Marshall Plâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1950
  • İki İngiliz Destroyeri limanı miza geliyor îngilterenin Akdeniz filosuna mensup iki destroyer yakında dört günlÜK bir ziyaret için limanımıza gelecektir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1950
  • Verem Tekâmül Kursları Hazırlığı Verem Tekâmül Kursunun ders programı üzerinde muza kerelerde bulunmak için,dün saat onda,Sağl'k Müdürlüğünde bir toplantı yapılmıştır.Kurslara pazartesi günü saat onbe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1950
  • Adliye Sarayının toprak tesviyesine başlanıyor Uzun müddettenbori inşası için müteaddit teşebbüsler yapılan Adliye Sarayının toprak tesviyesine başlanmak üzere Ba kanlıktan ikiyüz elli bin liralık tah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1950
  • Almanyadan ucuz çelik teklif ediliyor Piyasaya son günlerde,bil hassa Batı Almanyadan çelik tek lifleri gelmeğe başlamıştı^ Ge çen senelere lüsbetön,bu süne ithalâtçılarımıza Marshall tiraj hakkından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1950
  • Darüaceze ftünü Vali ve Belediye Reisi Ord.Prof.Fahrettin Kerim Gökay 27 mayısı Darülaceze günü olarak kabul etmiştir.Bu sene 27 mayıs Darülaceze gününü kutlamak iğin her türlü hazırlıklar tamamlanmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1950
  • Amerikan muhripleri limanımızdan ayrıldı Üç gündenberi limanımızda misafir bulunan 42 inci muhrip floüllası komutanı Komodor Kap lan komutasındaki Birleşik A merikanın Akdeniz donanmasına mensup,«Voge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1950
  • Emanet,yarın sabah Kocaeli atletlerine teslim edilecek 19 Mayısta Ankarada buluna cak Edirne sınır toprağı dün Silivride,Çorlu kaymakamı tara fından,vali Dr.Fahrettin Kerim Gökay adına,hazır bulunan B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1950
  • Dünya gençlik Konseyi Istanbuida toplanıyor Millî Eğilim Bakanlığı 3000 lira yardımda bulundu.Bu İşe 37000 lira daha lâzım Dünya Gençlik Birliği WAY)ikinci konseyinin 950 ağustos ayın da Istanbuida ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1950
  • HALKIN SESİ Dilenci bolluğu Son günlerde şehrimiz sokaklafı yeniden dilencilerin istilâsına uğramıştır.Kenar sokaklardan en işlek caddelere kadar 100 metre ara ile sıralanan dilenciler,sakat azalarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1950
  • ItlTCICClT zorluklan Fiyatlarımız yüksek olduğu için alıcılar başka pazarlcna baş vuruyor Son günlerde Yunanistan ve îngiltereden gelen bakliyat taleplerine fiyat uygunsuzluğu sebebiyle müspet cevapla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1950
  • Kalay ithali için tacirlere lisans veriliyor.Şehrimiz kalay tacirler.Mersin tacirlerine ithal lisansı verildiği halde bundan kendilerinin faydalanamadıklavı yolunda Ticaret ve Eknomi Bakanlığına mürac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1950
  • Operatör Feridun Şevket dün İtaiyayı gitti.Operatör Feridun Şevket Evrensel Türk Cerrahî Cemiyetini temsilen İtalyan göğüs cerrahîsi cemiyetinin davetlisi olarak Capride toplanacak kongreye iştirak et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1950
  • Yeniden inşa edilecek ilk okul binaları Şehrimizdeki ilk tahsil çağındaki çocukların çoğalması ve mevcut okulların harap olmağa yüz tutması dclayısiyle,yeni okul binaları yapılacaktır.Bu hususta hazır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.05.1950
  • Kuz ıs ihracı durdu Ticaret Bakanlığının kuzu ihracatına müsaade etmesi neticesinde Trakya ve havalisinden külliyetli miktarda kuzu toplıyan tacirler,bunları iç piyasaya sevketmeğe başlamışlardır.Buna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 14.05.1950
  • SİYASÎ VAZİYET ımmu tm_Üçler toplantısı g ngiliz,Fransız ve Ameli rikan Dışişleri Bakanları arasında Lancaster Rouse ile üç günde-ıberi devam etmekte olan Üçler Konferansının dün akşam sona ermesi bek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.05.1950
  • Japonya Kourilles adalarını istiyor Tokyo 33 A.A.Japonya mütteiik makamlarma müracaat ederek Potsdam anlaşmasına göre,Ruslar tarafından ilhak edilen bütün Kourilles takımadalarının tekrar kendisine ia
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.05.1950
  • Tehlikesiz havagazı Londra 13 Nafen)Havagazının «tehlikesini'/bertaraf etmek maksadiyle Isviçrede araştırmalar yapılmakta olduğu bildirilmektedir.Havagazının açık bırakılması veya sızması yüzünden çok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.05.1950
  • Yeni bir kasa soygunculuğu Ameıikada 4 kişi bir fabrikayı soydular Thompsonville Connocticut)13 AP)Silâhlı ve yüzleri gaz maskesi ile örtülü 4 haydut,dün,Bigelo'.v.Sanford halı fab rikasınm kasadar od
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.05.1950
  • Marshal] yardımından açı]an kumarhane Washington 13 AP)Senatör Kenneth S.Wherry Nebraska Cumhuriyetçi mebusu)Marshall yardım plânı tahsisatından 12.000 dolar sarfiyle bir Fransız kumarhanesinin yenide
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.05.1950
  • Samsada sabotaj^ Nantes 13 AP)Askerî malzeme ile yüklü bir tren,dün,Nantesin orta yerinde,bir işçi grupu tarafından durdurulmuş ve büyük bir top vagonlardan birinden indirilmiştir.Tren,yolun üzerine b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.05.1950
  • Türk isveç anlaşması Ticaret muahedesi bir yıl müddetle uzatıldı Ankara 13 Milliyet)Dışişleri Bakanlığından bildirildiğine göre,Türkiye ile İsveç ara smda mevcut 7 haziran 1948 tarihli ticaret ve ödem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.05.1950
  • Radyo ile kopya yapan italyan talebeleri Roma 13 Nafen)italyan Millî Eğitim Bakanlığı,iki talebe hakkında kanunî takibata girişmiştir.Buna da sebep bu iki talebenin imtihanda sorulan suallere doğru dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.05.1950
  • Auîcrika havayolları memurlarının revi Miami Florida)13 A.A)Pari Vm;rican Airways kuırıa i t riı ı grev.yapm;iğardîi\Bulumla beraber se£âİiüMİl 'Kfew Yorkt^^Efima^^SeİKzinden böyle bir emir verildiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.05.1950
  • Tröst kuran petrol şirketleri dâva ediliyor Washington 13 AP)Birleşik Amerika,büyük yedi petrol şirketi aleyhine,tröstleri meneden kanuna muhalif hareket ettikleri iddiasiyle dâva açmıştır.Başsavcı Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.05.1950
  • 1%/jf t1 Tj^ 1Z^ Sinemasında haftanın en güzel filmi,senenin en hoş komedisi KALBSİZ KADIN Mating of Millie)GLEEN FORD EVELYJN KEYES DİKKAT;Seçim müıİase betile Pazar seansları 1 17.30 19.30 21.30 da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.05.1950
  • Bu düşüncenin şevkiyle,bir an evvel çıkmak için,kahvşaltı edemedi.Şimdi yersem öğle yemeği yiyemiyeceğim.Diyerek annesini öptü.Sabriye umduğunun aksine çok neşeliydi.Tanğa,yanaklarını kızartmış,saçlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.05.1950
  • Mühim bijjddja Truman idaresinin komünist aleyhtarı şahitleri susturduğu ileri sürülüyor Vaşington 13 A.A)Dışişleri Bakanlığının komünistlerle dolu olduğu yolunda bir müddettenberi ithamlarda bulunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.05.1950
  • Japonya ile barış için yapılan hazırlık Londra,13 A.P.İngiliz İmparatorluğu camiasının siyasî mütehassısları,adı geçen birlik içerisinde,Japonya ile barış andlaşmasmın imzalanmasını temin maksadiyle '
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.05.1950
  • Yeni bir sürat rekoru Cloucester,13 A.P.Bir meteor avcı uçağı dün,muayyen bir saha üzerinde dönerek yapmış olduğu uçuş esnasında saatte 510.925 mil sür'at yaparak yeni bir Dünya rekoru tesis etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.05.1950
  • Amerika,yeni hava müdafaa tedbirleri altlı Ottawa 18 A.A.Kanada Sa vunma Bakanı Brooke Claxton Avam kamarasında dün akşam verdiği beyanatta Birleşik Amerikanın sahil hava savunma bölgeleri tesis etli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.05.1950
  • tm m i ir i lerteri Anna,ij A.Selanik'ten gelen haberlere göre Yugoslav hükümeti yapılan anlaşmaya uygun olarak M mayıstan itibaren Yunanistan ile Yugoslavya arasındaki demiryolu münakalâtının yeniden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.05.1950
  • Rusların tevkif ettiği komünist başkan Berlin,13 A.A.Doğu Al manya Cumhuriyeti Emn-yet Bakanlığının bildirdiğine göre,Batı Almanya Komünist Partisi Başkan yardımcısı ve Federal Parlâmento saylavların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.05.1950
  • Suiiyede bir tehdit Şam 13 A.A.Suriye Müslüman Kardeşler Cemiyeti,dün gece Kahirede toplanan Arap Birliği siyasî komisyonuna çektikleri bir telgrafta Suriye halkının Amerikan baskısına dayanılmasını v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.05.1950
  • Atomla işleyen denizaltı Amsterdam,13 A.P.ingiliz Amirallik birinci lordu Fraser tarafından dün burada açıklandığına göre,Ingilterenin elinde tcrübe sahasında olmak üzere atom kudretiyle müteharrik de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.05.1950
  • NAZIM HİKMETİN AFFI ÎÇİN NACİ SADULLAH DA TEŞEBBÜSE GEÇTl izmir,Milliyet)Eski ga zetecilerden Naci Sadullah Nâzım Hikmet'in bir adlî hatâ yüzünden mahkûm edildiğini ileri sürerek faaliyete geçmiş ve i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.05.1950
  • ||ll!imillllll!llll!ll!imHII| I Şampiyonumuz E İsveçliler;«Şampiyon ola-H m alkışla,fakat şampiyon S kalanı başında taşin elerler,e Bir şampiyonun,bütün öm-e s rü boyunca takip etmek e S mecburiyetind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.05.1950
  • Mîlletler arasında gizli mücadeleler us işgali altındaki y sabotaj yapan casuslar var Sabotajcı grupların sayısı hakkında muhtelif rivayetler var.Bazı müttefik müşahitlerine göre bunların ayısı 30,diğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.05.1950
  • İslâm tarihi Bu akşam mttslümanlığm en mübarek gecesidir Bu gece,yani 26-27 Recep tariki,Hasreti Muhammetl'in göğe huruç ettiği gecedir.Lıı vakıayı kabul ve tasdik,ırıüslümanlar için farz kılınmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.05.1950
  • Eskisi kadar kudretli Bebek atom bombaları Bunlar tepkili Jet uçaklarile taşınabilecek kadar küçük Washington,13 A.P.Birleşik Amerika «Bebek» atom bombaları imâl etmiştir.Bunlar bir Jet uçağı tarafınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 14.05.1950
  • iWxrn FATİH Sultan Mehmet TEFRİKA No.12 Orhan Çelebi:Hatanızı anlayacaksınız ama fayda vermiyecek„ dedi yapraklarını ve yüzlerini okşuyordu.Mermer merdivenleri inerek Franzesin konağına doğru uzaklaşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.05.1950
  • ı ıfiMMi-ıurimıı ı Adam sözlerini bitirince orkestra hemen bir rumba çalmaya baş ladı.Bu esnada Callaghan'ın bn raz evvel tokatlamış olduğu iri yarı adam ayağa kalkmıştı.Gayet hiddetli ve tehditkâr bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.05.1950
  • V V.V Paris'in büyük terzilerini,şıklık mesele,rahatlık ve ucuzluk mesel;ası tarafından bu maksatla büyük in en tanınmış terzilerinin iştirak hur sinema ve tiyatro yıldızlarının edilmiştir.Yukarıdaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.05.1950
  • SOLDAN SAĞA:1 Deniz vasıtası makiyajı.2 Yavaş;bir kesme vasıtası.3 Şakulî halde;rahne aç.4 Tersi basılmış yazı;bir nota.5 Temaşa sahasında çocukların sevgilisi.6 Tersi sıfat takısı;Ara.7 Hastalık.8 Mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.05.1950
  • PAZAR 14/5/1950 İSTANBUL 12.57 Açılış ve programlar,13.30 Haberler,13.15 Dinah Shoredan şarkılar Pl.13.30 Radyo tango orkestrası konseri,İdare eden:Orhan Avşar,13.50 Serbest saat,konuşma)veya müzik)14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 14.05.1950
  • Kısa Sinema Haberleri •fc Son zamanlarca Hollyvoodda çıkan dedikodulara bakılırsa lîo bert Taylor ve Barbara Stan,vyk bir damın altında olmakla beraber adeta ayrı iki insan gibi yaşamaya başlamışlardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.05.1950
  • Orson Welles'in yeni çevirdiği esrarengiz CAGLIOSTRO!w «r-v i a av-JVv Meşhur aktör,gençliğinde sihirbazlık yaptığı için Cagliostro rolünde çok muvaffak olmuştur-Alexandre Dumas'nın meşhur eseri «Jose
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.05.1950
  • ywood gen?yıldız peşinde Betty Grable'ın şişmanlıktan çenesi sarkıyor.Joan Grawford,Loretta Young ihtiyarlıktan kuruuular.Claudette Colbert yaşlı anne rollerine çıkmaya başladı.Lana Turner evlendi ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 14.05.1950
  • i 'ro ln?ll fe«$?J5?5?3 SS3s 5?3 m#4 X'.33 Mayıs 1950 EK!ES 1 Sterlin 7.9i 100 Dolar 282.25 100 Fransız Fi 0.80 100 Liret 044.128 100 İsviçre Fr 64.03 100 Belçika Fr.0.60 100 Drahmi Fr.01.370 100 Escu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.05.1950
  • Yazan:TARIK BUĞRA Yarın diye bir şey yoktur Kendimi hafifçe heyecanlı Hissediyordum:Bir sürü sigara içmiştim;son olsun kararı ile bir tane daha yaktım.Bu biter bitmez yatağa girmeliyim;Ya nn dinlenmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.05.1950
  • Farsça Türkçe Lügat ıFerhengi Ziya Fas.IX Dilimizde mevcut Farsça Türkçe lûğatlarjnın en mükemmelidir.Yıllarca Galatasaray lisesinde ve başka okullarda Farca öğretmenliği etmiş olan merhum Ziya Şükün'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.05.1950
  • franco,eskisi gıoı aynı kuvvet ve metanetle ıki.ıuardaajı;on;ı karsı yaptığım]/yarı boy kot,unu kayıtlatacağına kuv rctıendırmiftir;Kargısında,müsssir bir şekilde teficilâtlandınimi'j herhangi bir muh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.05.1950
  • Sağlık Bahisleri İdrar yolları urlarında tedavi Pençesine aldığı zavallıları jztırap çektire çektire öldüren bu hastalıklardan erken teşhis mümkündür.Bu yazıda,hu menhus hastalığa karsı alınacak tedbi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 14.05.1950
  • Sforza Beviıı mülakatı Trieste ve Yugoslavya meselesi görüşülüyor Londra 13 A.P.Bugün Kont Carlo Sforza İngiltere Dışişleri Bakanı Bevin'le Trieste ve İtalyan Yugoslav münasebetleriyle ilgili dikenli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.05.1950
  • II seçim kurulu başkanı Baştarafı 1 incide)Sayın istanbullular;yarın 14 Mayıs 1950 tarihi,büyük milletin büyük günlerinden biridir.Hür yaşamış,kendi kendinin,istiklâlinin hâkimi olarak her devirde ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.05.1950
  • Amerikan yardımı ve j seçimler Russeî Dorr'ım ajansa beyanatı Ankara,13 A.A.iktisadî İşbirliği Türkiye İcra Komitesi Başkanı Mr.Russell Dorr bugün Anadolu Ajansı muhabirine aşağıdaki beya-»atta hSflun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.05.1950
  • r.Lie yeni müzakereler Bu bakımdan genel sekreter 16 mayısa kadar Moskovatia kalacak Lake Success 13 AP)Bir-1 yükler arasında yeni müzakereleşmiş Milletler sözcülerinden 1er için zemin hazırlamak im b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.05.1950
  • Korkunç bir uçak kazası Süveyşte iki uçak çarpıştı,11 ölü var Ismailiye,13 A.P.Raf ingiliz hava kuvvetleri tarafından dün gece bildirildiğine güre,dün,Süveyş Kanalı civarında bir Jet uçağı ile bir Bri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.05.1950
  • Liyakat Ali Hanın yeni temasları Şikago 13 AP)Birleşik Amerikanın muhtelif merkezle rini ziyaret etmekte olan Pakistan Başbakanı Liyakat Ali Han,büyük bankalar temsilcileriyle burada yaptığı bir görüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.05.1950
  • Başkan Trumanın d n verdiği demeç Başkan Trumanın hususî treninden 13 AP)Başkan Truman bugün,komünistlerin «birbirini tutmaz yalanlar söylediklerini» iddia etmiştir.Montananın Great Falls mevkiinde tr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.05.1950
  • islâm tarihi Baş tarafı 3 üncü şayiada] hepsini haber verdi ve:idlerinde falan ve filân,önde cemel-i evrak üzerinde dikilmiş iki harar olduğu halde filan günü güneş doğumu ile beraber gelirler)buyurdu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.05.1950
  • Âmerikadaki Çek konsoloslukları Vaşington 13 AP)Birleşik Amerika bugün Çekoslovakya dan Cleveland ile Pittsburgh şehirlerindeki konsolosluklarım ka patmasmı ve Çek diplomatlarından 35 ini Amerika'dan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.05.1950
  • GRİP.NEZLE.VE SOĞUK ALGINLIKLARINA KARŞI KULLANILIR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.05.1950
  • Diyarıbakır i!Jandarma Komutanlığı Satmalma Komisyonu başkanlığından Kırdırma Miktarı Kilo Fi.Muhammen tutarı Cinsi-Ton Kr.Sn.Lira Kr.Buğday kırdırması 1205 3 50 42175.1 Doğu jandarma birliklerinin un
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.05.1950
  • 1st.Lv.Amirliği As.Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı maddelerin kapalı zarfla eksiltmeleri 13/Hazıran/950 günü hizalarında Samsun As.Sa.Aî.Koda yapılacaktır.Taliplerin kanunî vesikalariyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.05.1950
  • Mardin Valiliğinden 1 Eksiltmeye konulan iş;Nusaybin ilçe merkezinde yapıla cak sağlık merkezi 2 inci kısım inşaatı,Doktorevi,garaj,binası,dok* torevi ve garajın elektrik ve sıhhî tesisatı.Keşif tutar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.05.1950
  • 35© cem Dünyanın her yerinde düzgün,arızalı ve yokuşlu yollarda elverişli en son teknik üstünlüğü haiz çift silindirli,çift eksozlu fevkalâde bir motosiklettir* Türkiye umum Mümessili MEHMET KAVALR Ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.05.1950
  • Bugün reyimi kullanacağım [Başmakaleden devam] ile beraber derin bir mesuliyet hissi de duyuyorum.Kendimde ilk deia olarak,herhangi bir Garplının seçimlerde duyduğu cinsten bir his,memleketi sanki ben
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.05.1950
  • Kızıl fecavüze karşı tedbir alınıyor Baş tarafı 1 inci sayfada] ni tecavüzî maksatlarla kullanmayacaklarına dair taahhüdde bulunmuşlardır.Bugün yayınlanan resmî tebliğde Sovyetler Birliğinin ismi tasr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.05.1950
  • Sağlık bahisleri j^Bag tarafı 6 ncı sahifede] II Karından mesane açılmak suretile.A Urun sapının mesane zarına yapıştığı kısımda dahil ol mak üzere çıkarmak.B Mesane tabakaları içine yayılmış mahdut u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.05.1950
  • Soar meseSesi Paris 13 A.A.Fransız sosyalist partinin siyasî komitesi Schuman'in Fransız ve Alman ağır sanayiinin birleştirilmesi ta sarısının muvaffak olması için üç şart ileri sürmekte,partinin gaze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.05.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı islerini fiilen idare eden;N.Bay tok Dizildiği yer:N.A.ve A.N.Kgazetecilik kollektif şirketi Matbaası Basıldığı yer;Son Telgraf Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.05.1950
  • m».i.ABONE FİATLERİ 28 Liradır 13 8 3 Yabancı memleketler için iki mislidir.İLÂN FİATLERİ Başlık 20 Jua 2 nci sayfa santimi 4 Lira 3 üncü ıı d 4 w 4 üncü 4 İlân sayfalan santimi 2 Doğum,Nikâh,Evlenme,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.05.1950
  • İstanbul seçin eki feaİBğ [Baş tarafı 1 inci şayiada 1 bir toplanma olmamak şartiyle gelip geçmeleri gerekeceği cihetle bu arada şehrin sükûn vt asayişini muhafaza vazifesini alan zabıta mensuplarının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.05.1950
  • Seçimlerde herhangi bir vakayı önlıvecek her türlü tedbir alındı [Bag tarafı 1 inci sayfada] fa daha gözden geçirmiş ve en ufak teferruat üzerinde durarak noksanları ikmal etmiştir.Savcılık teşkilâtı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 14.05.1950
  • Beşlkta Amerika;B ktaj ı i'Vıi,17 cyuncu,2 i lareri ve bir do ântre-Ittejekkil kadrosu Anıeılkaya 'mü-a;UiiHi,Sadrj UstttoğlU;ka-i "i\U:n 3c idareci Bİaraft 'refakat etmektedir.Bu anıda,Basri Bütün v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.05.1950
  • Ankara Lik maçları Gençlerbirliği Ankara lik Ankara,13 İA.A.1940 50 devresi Ankara lig mumlarının sonuncusu bugün 19 Mayıs stadyumunda az bir seyirci önünde Gençlerbirliği ile Ankaragücü takımları ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.05.1950
  • Dünkü mühim maç Beşiktaş hafi Hüseyin Shackleton'un bir akınını kesiyor. Foto:R.Arıkan)Dün ilk maçlarını yapan ingiliz futbolcuları,evvelce şehrimize gelen İngiliz takımlarından üstün bir tesir bırakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.05.1950
  • I Maçın IDün İnönü stadında bulunmıyan futbol meraklıları mayın neticesini öğrendikleri vajut,yine ingilizlerin oynama-İrklarını annedeceklerd;ri Maçı 3(J kazana.ı Sunderland takımının foıları,gol ade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.05.1950
  • Dün oynanan Sunderland Beşiktaş maçından önce seyircileri dakikalarca meşgul eden ve merak içinde bırakan bir hâdise cereyan etmiştir.Oyun başlamadan önce ve maçın hakemi soyunma odasında iken bir bad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.05.1950
  • mera boksa başlıyor Eski şampiyonın Joe Louis'Ie döğüşnıesi için uğraşıyorlar New York 13 AP Primo Carneranın tekrar boksa başlıyacağı haberi,New York boks mahfillerinde dolaşmaktadır.Bu haber hayret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor